raport XX-lecia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport XX-lecia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji"

Transkrypt

1 raport XX-lecia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji

2 Kraków, 15 czerwca 2010

3 Mamy prawo być dumni, że dzisiaj, po 20 latach, odrodzony samorząd terytorialny jest trwałym elementem naszej polskiej rzeczywistości.

4 Profesjonalni, otwarci, wiarygodni Krzysztof Lipski dyrektor MISTiA prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 1 X 2002 do 31 I 2004 zastępca dyrektora MISTiA ds. organizacyjnych w latach Mamy prawo być dumni, że dzisiaj, po 20 latach, odrodzony samorząd terytorialny jest trwałym elementem naszej polskiej rzeczywistości. Stało się to nie bez problemów, potknięć, często wbrew sceptykom i jawnym przeciwnikom, ale decentralizacja władzy i w coraz większym stopniu postrzeganie otaczającego świata przez pryzmat lokalnych małych ojczyzn jest faktem. W ubiegłym roku minęło również 20 lat od powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej założycielami byli senatorowie pierwszej kadencji: Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Regulski i Jerzy Stępień oraz poseł Walerian Pańko. Oficjalny akt założycielski został podpisany 18 września 1989 roku w gabinecie marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała po to, by wspierać rozwój samorządności, by spełniać rolę społecznego partnera rządu i parlamentu w realizacji reform samorządowych. Przez dwie dekady w statucie Fundacji niezmienny pozostał zapis, że: Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji ( ). W roku 1990, dzięki pomocy ówczesnego wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza, powstał Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jako ośrodek regionalny Fundacji. Rok 2010 to dwudziesty rok naszej działalności. Gdy sięga się pamięcią do początków Instytutu, nie sposób pominąć pierwszego, heroicznego okresu działalności, kiedy pracę wykonywali w dużym stopniu wolontariusze, a Instytut otrzymywał bezcenne i bezinteresowne wsparcie od wielu osób zaangażowanych w procesy transformacji. To wtedy, w oparciu o doświadczenia Komitetów Obywatelskich i ludzi wywodzących się z tego środowiska, staraliśmy się z jednej strony skutecznie pomagać w rozwiązywaniu bieżących, doraźnych problemów (których nie brakowało), ale z drugiej strony 4

5 inicjowaliśmy publiczne debaty dotyczące istoty demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i zasady pomocniczości państwa. Dzisiaj brzmi to banalnie, ale wówczas trzeba było mieć naprawdę nieskrępowaną wyobraźnię i determinację, aby zmieniać, kształtować świadomość ludzi, szczególnie tych, od których w ogromnym stopniu zależało powodzenie reform. Dlatego też w pierwszym okresie szczególna uwaga skupiona była na osobach kandydujących, a potem wybranych, w pierwszych wyborach samorządowych. Ta wielotysięczna rzesza ludzi miała tworzyć nowe struktury władzy publicznej uchwałodawczej i wykonawczej władzy lokalnej. Wszystkie te przedsięwzięcia udało się zrealizować na tak dużą skalę dzięki międzynarodowej solidarności wsparciu merytorycznemu i finansowemu udzielonemu młodej polskiej demokracji przez instytucje i organizacje z USA i krajów zachodnich. Dzisiaj Fundacja jest największą pozarządową organizacją wspierającą rozwój lokalnej demokracji, a Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest, że zacytuję prof. Regulskiego, perłą w fundacyjnej koronie. To, co nas wyróżnia, to kompleksowość. Dzięki temu, że współpracujemy z administracją publiczną, ale również z organizacjami pozarządowymi i środowiskami przedsiębiorców, nasza oferta szkoleniowa, konsultingowa i badawczo ekspercka jest bardzo szeroka. Uwzględnia z jednej strony potrzeby, a z drugiej specyfikę środowisk, do których ją adresujemy. Różnorodność naszych działań sprawia, że nieustannie wzbogacamy ofertę naszych usług, starając się z wyprzedzeniem identyfikować wszelkie nowe, istotne z punktu widzenia życia społecznego zjawiska i proponować rozwiązania, które służą rozwojowi. 5

6 Instytut to przede wszystkim ludzie, z którymi mieliśmy i mamy zaszczyt i przyjemność współpracować, z którymi budujemy teraźniejszość i będziemy budowali przyszłość MISTiA. Jest to liczne grono osób: wykładowców, trenerów, naukowców, ekspertów, ale również praktyków: przedstawicieli urzędów centralnych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, gmin i powiatów, jednostek i instytucji samorządowych. Ci ludzie to również stały, kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników, w których rękach (i głowach) jest dbanie o jakość i rozwój Instytutu. Nieustannie dążymy do tego, żeby być organizacją profesjonalną, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Organizacją otwartą na nowe wyzwania, wiarygodną, nowoczesną i innowacyjną, a równocześnie uczącą się i odwołującą się w swoim działaniu do misji, która mówi o współpracy i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się zawsze zachować równowagę pomiędzy zaangażowaniem w sprawy bieżące, doraźne, a celami, których realizacja jest możliwa w dłuższej perspektywie. Mamy ambitne plany na przyszłość. Zachowując to, co w naszej działalności cenne, chcemy rozpocząć i aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącej przyszłości polskiego samorządu. Satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć nie zwalnia nas bowiem z myślenia, co należy jeszcze zrobić, żeby Polska była krajem przyjaznym dla obywateli, stabilnym i demokratycznym. 6

7 Nasze sprawy w naszych rękach Jerzy Regulski prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji obchodzi swoje dwudziestolecie. To wydarzenie nie powinno zniknąć wśród wielu innych jubileuszy i rocznic. Instytut, będący regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ma bowiem wielkie osiągnięcia i stał się jednym z trwałych filarów małopolskiego środowiska samorządowego. Przełom polityczny 1989 roku otworzył możliwości przekształceń ustrojowych i odbudowy samorządu terytorialnego. Ale dla dokonania rzeczywistych przemian nie wystarcza uchwalenie ustaw. Trzeba było przekonać do nich ludzi, wykształcić odpowiednie kadry i stale wspomagać nowo wybrane władze w pokonywaniu wielu trudnych i nieprzewidywalnych barier i problemów. Do tych zadań potrzebny był społeczny partner dla parlamentu i rządu, który skonsolidowałby ogrom rożnorodnych inicjatyw lokalnych i entuzjazm ludzi chcących wspierać samorządność. Dla tego celu została już we wrześniu 1989 roku utworzona Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Odbudowa samorządności obejmowała cały kraj. Stąd konieczne było stworzenie instytucjonalnych sieci wspierających lokalne działania. Ukształtowały się wówczas dwie, które odegrały kluczową rolę. Pierwsza to sieć regionalnych delegatów pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządowej: 49 osób, wspartych kilkuosobowymi zespołami, działało w ramach ówczesnych urzędów wojewódzkich, realizując, z ramienia rządu, reformy i przekształcenia instytucjonalne. A równolegle FRDL, jako organizacja obywatelska, budowała sieć swoich ośrodków, grupujących lokalnych aktywistów, którzy chcieli służyć społecznościom lokalnym. Ta symbioza współdziałania administracji i organizacji pozarządowej okazała się sukcesem. Pozwoliła wesprzeć nowe władze w tym najtrudniejszym, początkowym okresie. MISTiA jest właśnie owocem tej symbiozy i jej dobrym przykładem. U podstaw powstania Instytutu było zaangażowanie dwóch osob: Mirosława Steca ówczesnego delegata rządowego, oraz Janusza Bastera działacza obywatelskiego. Dzięki nim MISTiA powstał i przyjął zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa administracji rządowej i organizacji obywatelskiej. Dzisiejszy sukces w pełni potwierdza ówczesne decyzje i jest jednocześnie przykładem na to, że takie partnerstwo jest możliwe, i że przynosi wspaniałe owoce. Dwadzieścia lat działalności obywatelskiej sprawiło, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej stała się poważną instytucją, dysponującą siecią ośrodków pokrywającą cały kraj. W czerwcu 2009 roku liczba uczestników organizowanych przez nie przedsięwzięć szkoleniowych przekroczyła MILION osób. W tym sukcesie MISTiA ma specjalny udział. 7

8 Umiejętne przewidywanie potrzeb społeczności i władz lokalnych pozwoliło na podejmowanie coraz to szerszych i nowatorskich inicjatyw. Było to wynikiem wykształcenia się, pod kierownictwem Krzysztofa Lipskiego, będącego od ponad 12 lat dyrektorem MISTiA, zespołu wysoko kwalifikowanych ekspertów i zaangażowanych pracowników, rozumiejących istotę samorządności obywatelskiej i chcących wspierać jej rozwój. Wysiłek i kompetencje wielu osób, których nie sposób tutaj wymienić, złożyły się na dzisiejszą pozycję Instytutu i jego rolę w budowaniu lokalnej samorządności. Bo siłą MISTiA jest właśnie ten zespołowy charakter działań i silny związek z całym środowiskiem samorządowym. Szczególną rolę odgrywają fora, grupujące pracowników samorządowych różnych specjalności, wspólnie rozwijających swą wiedzę i umiejętności. Wykształcenie ich koncepcji i organizacji jest trwałym i poważnym sukcesem ludzi MISTiA. Dwadzieścia lat to długi okres, który pozwala na dokonanie ocen i potwierdzenie osiągnięć. Ale jest to jednocześnie mały fragment naszej historii. Przed nami jeszcze długa droga do tego, by nasze społeczności lokalne mogły w pełni korzystać z walorów samorządu. Co to jest samorząd? Jak zdefiniować to pojęcie? Zbyt często mianem samorządu określa się władze lokalne, wójta czy radę. Tymczasem definicja samorządu jest zupełnie inna. Według ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców. 8 A więc samorząd to prawo i zdolność społeczności lokalnej. Aby samorząd zaistniał, społeczność musi móc, a także umieć i chcieć, kierować własnymi sprawami. A to oznacza, że potrzebny jest ustrój, który daje społeczności odpowiednie możliwości, a także niezbędną świadomość obywatelską do podejmowania właściwych decyzji.

9 Trzeba więc móc, umieć i chcieć. Reformy samorządowe stworzyły podstawowe warunki, ale proces transformacji trwa i organizacje pozarządowe, takie jak FRDL i MISTiA, mają wiele do zrobienia. Trzeba sygnalizować parlamentowi i rządowi występowanie barier, które blokują samorządność. Trzeba kształcić kadry administracyjne i lokalnych polityków, aby umieli zarządzać sprawami społeczności lokalnych. Trzeba wreszcie zachęcać ludzi, aby rzeczywiście brali swoje sprawy w swoje ręce, i by je kształtowali zgodnie z własnym interesem. Z okazji jubileuszu, wraz z podziękowaniami dla zespołu MISTiA za dotychczasową pracę i gratulacjami za osiągnięte sukcesy, przekazuję życzenia sprostania nowym i często większym wyzwaniom. Sukces samorządności jest sukcesem nas wszystkich. 9

10 Miał być Instytut i jest! Mirosław Stec przewodniczący Rady Instytutu od 1991 r. Historia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji zaczyna się pewnego czerwcowego popołudnia 1990 r., kiedy to prof. Jerzy Regulski pełnomocnik rządu ds. samorządu terytorialnego przyjechał do Krakowa na spotkanie z dopiero co wybranymi, w większości zupełnie nowymi i nieznającymi zasad i kuchni funkcjonowania administracji publicznej, wójtami i burmistrzami województwa krakowskiego. Szliśmy z profesorem ulicami Krakowa z dworca w kierunku Magistratu i gdy przechodziliśmy koło pomnika Józefa Dietla, profesor zwrócił się do mnie i powiedział: Panie Mirku, ma pan jeszcze jedno zadanie (byłem wówczas delegatem pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w województwie krakowskim). W Krakowie musi powstać placówka, która zajmie się szkoleniem tych rzesz nowych, wchodzących do administracji radnych, wójtów, burmistrzów, członków zarządów gmin, pracowników urzędów gminnych. Będzie to ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, założonej kilka miesięcy temu przez grono dawnych opozycjonistów, a w chwili obecnej wysokich przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zaproponowanie konkretnej jego koncepcji i zorganizowanie pozostawiam panu. Następnie weszliśmy do sali obrad Rady Miasta Krakowa, gdzie czekali na nas samorządowcy. Profesor w swoim wystąpieniu nie omieszkał wspomnieć o pomyśle, który jak mówił wtedy niebawem stanie się faktem, powołania do życia w Krakowie niezależnej placówki szkoleniowej, służącej nowej, wyraźnie się przekształcającej, administracji. Nie było zatem innej możliwości, jak przystąpić do opracowywania projektu takiej placówki. Od początku byłem przekonany o kilku cechach, które powinna ona posiadać. Po pierwsze, że musi mieć charakter regionalny, tzn. oddziaływać nie tylko na ówczesne województwo krakowskie, ale na cały nasz region, czyli na Małopolskę. 10

11 Po drugie, że niezbędne jest objęcie działalnością szkoleniową także pracowników administracji rządowej, bowiem pracując w Urzędzie Wojewódzkim miałem pełną świadomość, że reforma samorządowa, przede wszystkim w warstwie kompetencyjnej, czyli przekazywania zadań samorządom, uda się tylko wtedy, gdy w administracji rządowej będą pracować urzędnicy rozumiejący dokonujące się przemiany. Po trzecie, każda placówka z prawdziwego zdarzenia musi mieć odpowiednie warunki materialne, czyli lokal, kadry i pieniądze na działalność. Dlatego przystępując do organizacji ośrodka (nie używaliśmy wtedy jeszcze słowa instytut ), doszliśmy z ówczesnym, dopiero co powołanym wojewodą, wspaniałym człowiekiem, śp. Tadeuszem Piekarzem, do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym będzie z jednej strony postawienie przez wojewodę w stan likwidacji socjalistycznego ośrodka szkoleniowego administracji państwowej, o marnej reputacji, posiadającego wszakże świetną bazę lokalową, z drugiej zaś powołanie do życia przez Zarząd FRDL ośrodka w Krakowie. Ale jak pożenić obie decyzje, aby w efekcie uzyskać zamierzony efekt? Podstawą stało się unikatowe w skali całej Polski porozumienie między FRDL a wojewodą krakowskim z 1 grudnia 1990 r., na mocy którego obie strony zobowiązały się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na stworzeniu systemu edukacyjnego dla potrzeb administracji publicznej tak samorządowej, jak i rządowej. Ustalono, że w tym celu wojewoda, po zlikwidowaniu dotychczasowego ośrodka, odda budynek, w którym był on zlokalizowany, w bezpłatne użytkowanie Fundacji, która z kolei ulokuje w nim swój ośrodek i równocześnie będzie ponosić koszty jego utrzymania. Rzecz jasna działania i szkolenia tej placówki będą nakierowane tak na urzędników samorządowych, jak i rządowych. W celu zagwarantowania właściwej realizacji porozumienia, zgodnej z jego duchem i literą, w strukturze organizacyjnej ośrodka, jako jego najwyższy organ, ustanowiona zostanie rada, w składzie 4 osób, reprezentujących po połowie Fundację i wojewodę. Takie też postanowienia znalazły się w statucie placówki. Druga połowa roku 1990 poświęcona została na dokonanie odpowiednich czynności formalnych i przygotowanie wszystkich niezbędnych instrumentów, umożliwiających rozpoczęcie działalności 1 stycznia 1991 r. I tak też się stało. 11

12 Tego dnia rozpoczął pracę Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przy ul. Szlak w Krakowie. Jego pierwszym dyrektorem został Janusz Baster. W skład Rady weszli natomiast: Janusz Baster delegat FRDL, Andrzej Mankowicz delegat FRDL, Zygmunt Matynia delegat wojewody krakowskiego i Mirosław Stec delegat wojewody krakowskiego. A skąd nazwa? Przyznaję się do autorstwa, co w kontekście tych kilku refleksji nie wydaje się dziwne. Dodam jedynie, że wyraz instytut (a nie ośrodek ) zaproponowany został ze względu na pewne dalekosiężne oczekiwania (wynikające z mojego uniwersyteckiego pochodzenia), by w przyszłości prowadzone w nim były także prace eksperckie, analityczne czy projektowe, charakterystyczne dla instytucji posługującej się taką nazwą. Ku mej wielkiej satysfakcji jest to dziś chlebem powszednim Instytutu i jego najlepszą wizytówką. To wszakże nie oznacza, by jego klasyczna działalność szkoleniowa mogła zostać uznana za drugorzędną czy niepotrzebną. Perspektywa kolejnej rocznicy poczęcia Instytutu i jego narodzin upoważnia mnie do wypowiedzenia życzeń w słowach: Ad multos annos Instytucie!. 12

13 Najpierw była Małopolska Wszechnica Samorządowa Janusz Baster dyrektor MISTiA w latach września 1989 roku ukazała się w Gazecie Wyborczej notatka zatytułowana: Jak tworzyć samorząd?, informująca, że Krakowski Komitet Obywatelski S rozpocznie wkrótce kursy prawne i ekonomiczne dla przyszłych pracowników i ekspertów samorządów terytorialnych. Regularne spotkania będą się odbywały w Krakowie i w terenie na zaproszenie tworzących się samorządów będą wyjeżdżać zespoły specjalistów. Wszelkich informacji o biuletynach i kursach dla pracowników samorządów terytorialnych udziela Janusz Baster ( ). Anonsowany program wspierania działań lokalnych komitetów obywatelskich był elementem realizacji koncepcji Wszechnicy Samorządowej i Wydawnictwa Samorządowego w oparciu o środowiska współpracujące z MKO, której Zarys przedstawiłem Prezydium Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego 1 sierpnia 1989 roku, a później realizowałem jako jego sekretarz ds. samorządu terytorialnego. Zarys wskazywał podstawowe kierunki działania: stałe seminarium prowadzone w UJ, koordynujące badania naukowe nad problematyką samorządową, szkolenia doradców samorządowych oraz system kursów i spotkań w terenie dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką samorządową. Pierwszym krokiem było upowszechnianie i pomoc w tworzeniu Raportu o stanie gminy. Małopolski Komitet Obywatelski kończył wtedy działalność, tak więc Wszechnica Samorządowa stała się jedyną regionalną instytucją wspierającą przygotowania do zapowiadanych na wiosnę wyborów samorządowych. Zewnętrznym oparciem dla Wszechnicy były działające wtedy jeszcze: Komisja Samorządowa KO przy Lechu Wałęsie, stawiająca pierwsze kroki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Biura Poselsko-Senatorskie OKP. Istotne było także osobiste zaangażowanie twórców nowego prawa samorządowego, którzy do Krakowa chętnie przyjeżdżali, aby dyskutować o konkretnych rozwiązaniach. Jednak prawdziwą siłą, nadającą dynamikę całemu przedsięwzięciu, było tworzące się środowisko zaangażowanych w kształtowanie zachodzących zmian ustrojowych specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, Spółdzielczego Instytutu Badawczego, Biura Rozwoju Krakowa, Okręgowej Izby Adwokackiej oraz Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. Rozmachu dodawał także szeroki oddźwięk ze strony komitetów obywatelskich z miast całej Małopolski, które zorganizowały kursy i cykle spotkań dla okolicznych gmin w Bochni, Brzesku, Dobczycach, Gorlicach, Krzeszowicach, Myślenicach, Niepołomicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Skawinie, Tarnowie, Wadowicach i Żywcu. Istotą 13

14 ówczesnego sukcesu Polski był bowiem zryw obywatelski, dla którego decyzje polityczne stały się jedynie zapłonem, a spontaniczne i autentyczne zaangażowanie ludzi pozwalało wówczas przekraczać różnorakie bariery i trudności. Taka szeroka działalność wymagała fundamentu organizacyjnego i dlatego w lutym 1990 roku Wszechnica została włączona w sieć Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zostałem pełnomocnikiem Fundacji na terenie Małopolski, a nasze funkcjonowanie było częściowo finansowane przez FRDL, częściowo przez komitety lokalne, natomiast wielu wykładowców i gospodarzy klubów pracowało społecznie. Podstawowymi formami działania były wówczas 20-godzinne kursy oraz cotygodniowe spotkania klubów branżowych : ekonomiczno-finansowego, gospodarki przestrzennej i ekologii, inicjatyw gospodarczych, prawnego i społecznego (ochrony zdrowia). Odbywały się różnorakie seminaria tematyczne oraz systematycznie spotykano się w krakowskim KIK na dyskusjach o dylematach samorządności. Zdarzały się wizyty gości zagranicznych, a także możliwości wyjazdu zagranicznego. Spektakularnym wydarzeniem był cykl cosobotnich wykładów znanych krakowskich profesorów w auli Akademii Ekonomicznej właśnie pod nazwą Wszechnica Samorządowa. Trudno policzyć wszystkich uczestników zrealizowanych inicjatyw, ale tylko tych, którzy otrzymali poświadczenia uczestnictwa, było około tysiąca. Niektórzy nadal są znanymi samorządowcami i politykami. Po wyborach w roku 1990 nie było już tak wielkiego zainteresowania systemem wspierania samorządności ani w Krakowie, ani w Polsce. Paradoksalnie, sami samorządowcy opierali się próbom jego tworzenia, oczekując raczej doraźnych konsultacji i szkoleń dla niektórych grup urzędników. 14

15 Środowisko Wszechnicy, żeby dalej działać na rzecz wspierania demokracji lokalnej, założyło wówczas Krakowskie Towarzystwo Samorządowe, które, wyrastając z ruchu obywatelskiego, uznawało społeczności lokalne za podmiot formułujący aspiracje i nadający ustawowym zadaniom właściwy kształt. Przygotowywano więc formuły organizacyjne, służące raczej wspieraniu właściwych postaw oraz tworzeniu instrumentów i instytucji, wspierających partycypację samych społeczności w stymulowaniu własnego rozwoju, niż tylko ośrodek kształcenia administracji. Porozumienie FRDL z Wojewodą Krakowskim o powołaniu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, w miejsce zlikwidowanego Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej, narzuciło co prawda konieczność realizacji podstawowych szkoleń dla urzędników, ale nie przekreśliło przygotowanych wcześniej ze Studium Samorządności Społecznej i Instytutem Socjologii UJ, Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości AE oraz Spółdzielczym Instytutem Badawczym nurtów działania. Załamanie się reform samorządowych po upadku rządu Tadeusza Mazowieckiego (14 grudnia 1990 r.) wpłynęło jednak negatywnie na sam proces tworzenia szerszych struktur samorządu, sprzyjających doskonaleniu działania, a brak dotychczasowego oparcia w rządzie istotnie zmniejszył możliwości organizacyjne FRDL. Po dwóch latach, w których m.in. kontynuowały działalność z czasów Wszechnicy: Szkoła Burmistrzów i późniejsze Studium Kierowania Gminą, korzystające z kontaktów zagranicznych, udało się wypracować formułę funkcjonowania MISTiA odpowiadającą wcześniejszym aspiracjom. Formuła ta została zawarta w misji: tworzenie warunków współpracy osób, grup, instytucji i środowisk uczestniczących w budowie państwa obywatelskiego. Oznaczało to zarówno różnorakość form planowego działania (od własnych badań, poprzez tworzenie instrumentów strategicznych i kształcenie ludzi potrafiących je wdrażać, po warsztaty i szkolenia dla wszelakich uczestników życia publicznego), jak i wielość form ułatwiających merytoryczną debatę osób podejmujących zadania publiczne (przede wszystkim służyła temu sieć forów środowiskowych i problemowych, a także liczne konferencje). W czasie drugiej kadencji samorządu, wobec prób rządu SLD-PSL odwracania wcześniejszych reform, dostrzeżono ten mobilizacyjny potencjał Instytutu. Wówczas to ogólnopolskie organizacje samorządowe oraz środowiska rządowe, zaangażowane w tworzenie reformy powiatowej (później także wojewódzkiej), zwróciły się o organizacyjne wsparcie dla programów służących dalszemu przygotowywaniu reform ustrojowych. 15

16 Równocześnie Instytut, nie tracąc znaczenia w kształceniu kadr administracji, wybudował wokół siebie jedno z najważniejszych środowisk samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i stał się realizatorem innowacyjnych projektów społecznych, a także włączył się w tworzenie ogólnopolskiego systemu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Oparciem dla tych działań był własny zespół specjalistów i trenerów, przygotowanych do podejmowania najbardziej innowacyjnych wówczas zadań związanych z zarządzaniem publicznym, co doskonale potwierdza rola Instytutu w budowaniu Systemu Analiz Samorządowych (SAS) i w przygotowaniu największego amerykańskiego programu Partnerstwa dla samorządu terytorialnego (LGPP), a także późniejsze, indywidualne sukcesy tych osób. Wśród wielu spektakularnych od 1996 roku potwierdzeń dostrzegania w życiu publicznym roli środowiska związanego z MISTiA jest takie, którym warto zakończyć to wspomnienie. Jest to prośba do mnie, wystosowana 16 stycznia 1998 roku, w imieniu premiera Jerzego Buzka, przez szefa jego Kancelarii, o (...) zorganizowanie stałego forum przedstawicieli środowisk, które mogłyby stać się partnerami rządu w reformie państwa. Utworzenie w niedługim czasie następnych szczebli samorządu symbolicznie zakończyło to, co zapoczątkowała Wszechnica dekadę wcześniej. 16

17 Rozwój działalności merytorycznej Grażyna Prawelska-Skrzypek zastępca dyrektora MISTiA ds. merytorycznych w latach W latach pełniłam funkcję zastępcy dyrektora ds. merytorycznych w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, stanowiącym modelowy przykład organizacji opartej na wiedzy, uczącej się, nabywającej nowe kompetencje adekwatnie do zmieniających się potrzeb otoczenia, a zwłaszcza potrzeb bezpośrednich klientów. Misją Instytutu stało się działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej poprzez wspieranie procesu doskonalenia zawodowego pracowników administracji samorządowej oraz przekształcania jej w służbę publiczną, otwartą na współpracę ze społeczeństwem i lokalnymi środowiskami biznesu. Dla rozwoju MISTiA ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ogromne znaczenie, przede wszystkim do 1997 r., miało uczestniczenie w licznych programach międzynarodowych realizowanych w ramach umów bilateralnych, zwłaszcza w programach pomocy amerykańskiej. Programy te (głównie USAID), najczęściej koordynowane przez Rutgers University, skoncentrowane były na kształceniu polskiej kadry szkoleniowców i doradców (w latach : Training of Trainers, w 1995: Zarządzanie personelem gminy, w 1997: Planowanie i zarządzanie strategiczne ). Podobny charakter miała Polsko-Francuska Szkoła Zarządzania Wspólnotami Terytorialnymi (1993 r.) czy program Zarządzanie finansami gmin realizowany w 1994 r., w ramach wieloletniej obecności w Polsce brytyjskiego funduszu Know How. W latach realizowaliśmy szwajcarski program Wsparcie dla samorządów lokalnych. Specjalistyczną wiedzę zdobywano także w ramach pojedynczych projektów we współpracy z innymi krajami np. w 1993 r. polsko-norweski projekt Rozwój gmin wiejskich oraz Kształtowanie świadomości ekologicznej, a także wizyt studyjnych np. w 1997 r. w Institut of Local Government Studies University Birmingham oraz Swedish Association of Local Authorities, w Stora Brannbo. Zdobywane i rozwijane dzięki tym programom i projektom kwalifikacje polskich trenerów i konsultantów stały się bazą dla rozwoju usług Instytutu. Ogromny nacisk kładliśmy wówczas na to, by każdy projekt wzbogacał ofertę usług MISTiA oraz przyczyniał się do rozwoju profesjonalnej kadry trenerów i konsultantów. Szczególnie wyróżniającą i charakterystyczną cechą MISTiA było w tym okresie stałe doskonalenie i wzbogacanie świadczonych usług (między innymi dzięki wykorzystaniu programów międzynarodowych) oraz kształtowanie ich pakietu w bezpośredniej współpracy z klientem szycie usług na miarę przy wykorzystaniu wszystkich możliwych sposobów pozyskiwania wiedzy (zwłaszcza o potrzebach) i środków na realizację działalności. 17

18 O osiągniętej wówczas randze na rynku usług dla samorządu terytorialnego świadczył na przykład wynik badań przeprowadzonych w połowie 1999 r. na losowo wybranej próbie 535 gmin, pokazujących, że MISTiA, jako ośrodek FRDL w Krakowie, należał wówczas do najbardziej znanych w Polsce instytucji szkoleniowych dla samorządów¹. W latach podstawową i dominującą działalnością była działalność szkoleniowa pierwsza i najbardziej trwała forma działalności MISTiA. W tym okresie powstały też pierwsze Fora (Sekretarzy, Skarbników, Oświaty Samorządowej, Gospodarki Przestrzennej, Ekologiczne, Klub Przedsiębiorczości) oraz podjęto realizację pierwszych projektów badawczo-wdrożeniowych i doradczych. W drugiej połowie lat 90. oraz w pierwszych dwóch latach nowego wieku Instytut wzmocnił i ustabilizował swoją pozycję na regionalnym rynku usług szkoleniowych dla samorządów terytorialnych oraz rozbudował zakres usług konsultingowych, które świadczone były w skali całego kraju. Od 1996 r. zaczęto kierować szeroką ofertę usług też do organizacji pozarządowych. Usługi szkoleniowe były w pełni opłacane przez klientów (gminy, powiaty i województwa). Usługi konsultingowe początkowo realizowane były w ramach programów pomocowych. Stopniowo jednak wzrastał udział usług zamawianych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje administracji rządowej i finansowanych z budżetu tych jednostek. Pod koniec lat 90. nastąpiło szerokie wyjście z działalnością poza granice Polski. 18 ¹ Oczekiwania gmin w zakresie szkoleń dla samorządów lokalnych. Raport generalny z badań ilościowych dla FRDL, sierpień 1999, ARC Rynek i Opinia, (materiał powielony)

19 Generalnie MISTiA prowadził trojakiego rodzaju działalność: szkoleniową głównie dla samorządu terytorialnego, wspomagał samoorganizację środowiska administracji samorządowej (funkcjonowanie Forów) oraz realizował projekty o charakterze badawczo- -wdrożeniowym i konsultingowym dla gmin, powiatów, województw oraz dla administracji rządowej. Działalność szkoleniowa stale się rozszerzała, chociaż dynamika tego procesu znacznie zmalała w drugiej połowie lat 90. Mimo dużego wzrostu liczby proponowanych szkoleń (w 2000 roku 172% liczby propozycji z roku 1996), dynamika liczby szkoleń kupowanych wynosiła tylko 122%. Liczba uczestników szkoleń ustabilizowała się od roku 1998 na poziomie ok osób. Jeżeli chodzi o miejsce realizacji szkoleń to ciągle zdecydowanie dominowały szkolenia wybierane z oferty Instytutu, realizowane w zaproponowanych w ofercie terminach w siedzibie, w Krakowie. Stale wzrastał jednak udział szkoleń realizowanych na zlecenie klienta, w miejscu wskazanym przez niego w roku 2000 około 20 % szkoleń było realizowanych w takim trybie. Przeważały szkolenia pozwalające lepiej przygotować się do wykonywania obowiązków w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi. Największym powodzeniem cieszyły się szkolenia finansowe. Z małym zainteresowaniem spotykały się natomiast treningi rozwijające umiejętności pracownicze. W latach znacząco rozwinęły się Fora, które regularnie spotykały się w ośrodku szkoleniowym². Niektóre w naturalny sposób kończyły działalność, ale większość grup spotykała się regularnie, a liczba ich stałych członków nieustannie rosła. ² Forum jest nieformalną organizacją, grupującą pracowników o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Spotykają się oni regularnie, raz w miesiącu. Wybierają swój zarząd. Płacą roczne składki, z których pokrywają koszty spotkań. Ośrodek szkoleniowy jest organizatorem spotkań forum, prowadzi jego korespondencję i załatwia różne sprawy organizacyjne. Zabezpiecza też działalność od strony technicznej. 19

20 W 2000 r. przy MISTiA działało 11 Forów, przy czym niektóre miały swoje filie w innych miastach województwa. Liczba osób, które regularnie, co miesiąc spotykały się w ośrodku MISTiA, odbywały szkolenie na interesujący ich temat, dyskutowały o ważnych dla swojego środowiska problemach, wymieniały doświadczenia, opiniowały różne dokumenty itp., w okresie podwoiła się. Wzbogaceniu uległy formy działalności. Oprócz regularnych spotkań odbywały się szkolenia wyjazdowe. Niektóre Fora wydawały gazetki, podejmowały realizację projektów finansowanych przez zewnętrznych donatorów, nawiązywały współpracę z podobnego typu organizacjami za granicą. Działalność związaną z realizacją projektów Instytut zaczął rozwijać na większą skalę od połowy lat 90. Początkowo były to projekty finansowane ze środków pomocowych, związane z programami rozwoju samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie ze wsparciem powstających organizacji pozarządowych, wsparciem małego biznesu działającego w środowisku lokalnym oraz procesami budowy strategii rozwoju gmin. Z upływem czasu zakres proponowanych usług znacząco się poszerzył. Od 1999 r. oferowane są różnorodne usługi związane z doskonaleniem zarządzania w samorządzie terytorialnym, a szczególnie z zakresu zarządzania finansami, diagnozowania i usprawniania efektywności zarządzania instytucjami publicznymi. W 2001 r. podjęto pierwsze projekty związane z wprowadzaniem systemów zarządzania jakością wg standardów ISO 2001:9000. Rozwijała się także działalność badawcza. Badania miały charakter aplikacyjny, diagnozowały konkretne problemy i przygotowywały do podejmowania decyzji. Zawsze były realizowane w formie projektowej. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie zaowocowało w 1993 r. podręcznikiem dla gmin Gospodarka gruntami ³, w 1994 r. książką Dorobek odrodzonych samorządów ⁴, a w 1995 r. Raportem o stanie kultury Miasta Krakowa. Dużym projektem, realizowanym w latach z kilkunastoma największymi polskimi miastami, był projekt Zarządzanie wielkim miastem (działalność typu Action Research). W latach , we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, realizowano pilotażowy projekt Systemu Analiz Samorządowych dla usług sektora kultury i transportu publicznego. Wypracowane wówczas narzędzia analityczne funkcjonują w ramach Elektronicznego Pakietu Analitycznego SAS. 20 ³ A. Boehm, Z. Ziobrowski, Gospodarka gruntami. Wybrane problemy, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 1993, ss. 96 ⁴ G. Prawelska-Skrzypek, (red.), Dorobek odrodzonych samorządów, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, 1994, ss. 224.

21 Zdecydowana większość projektów zrealizowanych w 2000 r. dotyczyła usprawniania zarządzania w samorządzie terytorialnym. Liczba projektów realizowanych rocznie wzrosła w okresie ponad czterokrotnie. Była to więc najbardziej dynamicznie rozwijająca się forma działalności MISTiA. Z upływem lat coraz większa część tej działalności była realizowana na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego i finansowana z ich budżetu. MISTiA pozyskiwał tych klientów, startując w przetargach i przechodząc przez procedurę zamówień publicznych. Rozwijało się zwłaszcza doradztwo organizacyjne, pomoc w opracowywaniu budżetu zadaniowego, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii promocyjnych, partycypacyjnego zarządzania rozwojem, a także w przygotowaniu wdrażania ISO w małych przedsiębiorstwach oraz w organizacjach publicznych. Od końca lat 90. MISTiA zaczął na dużą skalę wychodzić z projektami poza granice kraju (głównie Ukraina i Albania). Projekty te miały najczęściej charakter szkoleniowy, czasem powiązane też były z doradztwem i badaniami. W latach MISTiA był organizacją projektową, gdyż zdecydowaną większość działalności realizował poprzez projekty oryginalne, unikatowe przedsięwzięcia o jasno określonych celach, posiadające własny budżet, określony ściśle czas realizacji, zespół realizujący, osobę odpowiedzialną. Instytut był także zarządzany jak organizacja projektowa, co w dużej mierze przesądzało o jego trwałym uczestnictwie w rynku i o stałym rozwoju. Realizowano projekty o różnym charakterze, ale trzeba podkreślić szczególną dbałość w doborze projektów do pakietu. Kierowano się tu kilkoma zasadami: strategicznymi kierunkami i priorytetami rozwoju, wzajemnym uzupełnianiem się projektów (dbałość o efekt synergii) w budowaniu kompleksowej i wysokojakościowej oferty, a także dostępnością środków. 21

22 Zapiski dyrektora ds. merytorycznych Roman Ciepiela zastępca dyrektora MISTiA ds. merytorycznych w latach grudnia 2002 r. Niezły dzień na rozpoczęcie nowego wyzwania, 10 grudnia odbierali swoje Nagrody Nobla: Curie-Skłodowska, Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Wałęsa, Dalajlama i Szymborska. Zaczynam nową pracę. Witaj MISTiA! (w Krakowie). 12 grudnia 2002 r. Godz , czwartek. Piąta godzina NARADY KIEROWNICZEJ. Gabinet dyrektora Lipskiego. Siedzę na miejscu prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Duży zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność! Obok Janusz Olesiński, naprzeciw niego Ewa Skoczkowa. Wywiązuje się świetna polemika. Wiadomo, kto pilnuje spraw organizacyjnych!!! Jacek Kwiatkowski zaczął swoją relację od horoskopu z Dziennika Polskiego, później już było tylko realnie. Junior Biznesu już dawno nie słyszałem, aby ktoś z taką pasją mówił o młodych, ambitnych uczniach. Jacek proponuje Rotundę świetny pomysł. Kłęby dymu. Krzysztof Lipski pracuje. A jak pracuje to...pali! Późnowieczorne wiadomości: premier Danii ostrzega, że jeśli negocjacje nie powiodą się, to rozszerzenia UE w 2004 na pewno nie będzie! Trzymamy kciuki za negocjatorów. 19 grudnia 2002 r. Godz , czwartek. Analiza ocen szkoleń listopadowych. Większość na 5! Są też oceny krytyczne chyba jednak zrezygnujemy z niektórych wykładowców. Lucyna Prawelska-Dziedzic jest skarbnicą wiedzy o Instytucie. Dobrze, że pracuje w pokoju obok. Idą święta, dlaczego jeszcze nie ma choinki w gabinecie dyrektora? W moim zresztą też!!! 16 stycznia 2003 r. Godz , czwartek. Nic nie wskazuje na to, aby cotygodniowe NARADY KIEROWNICZE kończyły się wcześniej. Ostatni pociąg mam o Pierwsza godzina należy jak zwykle do Krzysztofa, dzięki jego barwnym opisom wiemy, co się dzieje w Warszawie. Zaczynamy prace nad strategią Instytutu. Wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała Polska i Małopolska za 5 lat, nie będzie łatwo, lecz bierzemy się do pracy. Nocna prasówka. Ostatni start Columbii 1 lutego okazało się, że naprawdę ostatni. Zginęło 7 kosmonautów! 13 marca 2003 r. Godz.18.20, czwartek. Wczoraj kurator wpisał do rejestru naszą Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli. Jola Przejczowska, na co dzień zastępca dyrektora wydziału kształcenia, ma nowe wyzwanie. Niełatwo będzie konkurować z publicznymi placówkami. Spróbujemy! Liczymy, kto tym razem zasłużył na Mądrą Gminę. Krzysztof się irytuje: dlaczego nie ma jeszcze wszystkich danych? Przecież gala za kilka tygodni. 27 marca 2003 r. Godz.15.00, czwartek. Dzisiaj będzie dłuższa dyskusja. Mamy sporo pracy, ten rok zapowiada się rekordowo. PAOW, strategie rozwoju lokalnego, FILIA w SO- POCIE, nowe fora... Dobrze, że są nocne pociągi. 22

23 17 kwietnia 2003 r. Godz , czwartek. Wczoraj w Atenach podpisano traktat rozszerzający UE. SUPER!!! Robimy 24 kwietnia konferencję Wyzwania dla Małopolski Unia Europejska, poświęconą dyskusji nad zasadami podziału środków z NPR, będą goście z Komisji Europejskiej. A co z PPP? Nie najlepiej. Samorządy nie mają doświadczeń, prawo jest bardzo skomplikowane, lecz spróbujemy promować ten sposób finansowania inwestycji. Zrobimy w maju konferencję, mamy poważnych partnerów. 15 maja 2003 r. Godz.18.20, czwartek. Janusz Olesiński triumfuje: MISTiA otrzymał certyfikat ISO. Podobno jesteśmy jedną z nielicznych organizacji pozarządowych posiadających taki certyfikat. ISO zobowiązuje!!! 29 maja 2003 r. Godz , czwartek. Za tydzień ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Włączamy się w akcję promocyjną. Na krakowskim Rynku robimy Piknik Europejski, będziemy wystawiać Certyfikat Tak Europejczyka. Zapowiada się dobra zabawa. Nasz informatyk Sebastian Kula zapowiada: w nocy od 24 do 1 nie będzie internetu. To dobrze kiedyś trzeba odpocząć :) 26 czerwca 2003 r. Godz , czwartek. Zapada decyzja, wydajemy kwartalnik! Ale co z nazwą? Ogłaszamy wewnętrzny konkurs. Jak zwykle analizujemy ankiety ewaluacyjne szkoleń i jak zwykle najlepsze oceny dostaje p. Maria Polanowska-Bogusz, a spośród pracowników Instytutu Aldona Okraszewska. Gratulujemy! Wakacje? Nie możemy sobie pozwolić! Uzgadniamy urlopy tak, by nie zaburzyć rytmu pracy. To jest miłe o jeszcze jest jasno. 28 sierpnia 2003 r. Godz , czwartek. We wtorek podpisujemy porozumienie o współpracy z marszałkiem województwa, będzie uroczyście. Solidnie pracujemy z p. Marcinem Migdałem i Pawłem Góreckim nad pierwszym numerem biuletynu MISTiA na Szlaku. Podoba się nam tytuł, chociaż, jeśli ktoś nie wie, że Instytut położony jest przy ul. Szlak, to... znaczy, że jeszcze u nas nie był. Nieliczni. 23

24 Marcin Migdał jest w ogóle bardzo zapracowanym mistianinem. Właśnie skończył prace edytorskie nad nową ofertą szkoleń. To jest jednak wyrozumiały dla innych i wyjątkowo cierpliwy człowiek. Oooo, dzisiaj kończymy nieco wcześniej! 19 listopada 2003 r. Godz , czwartek. Ten sierpniowy czwartek to jednak był wyjątek. Jesienią wszystko powróciło do normy. Czwartkowe spotkania są bardzo do siebie podobne od 15 do 22 (czasem dłużej). Wczoraj miałem imieniny, ale w Instytucie nie ma obyczaju świętowania. Szkoda. Za to jest sporo do ustalenia przed wydarzeniami grudniowymi. 12 grudnia I Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, a 19 zakończenie PAOW. Duża sprawa! Wynajmujemy sale w Teatrze im. J. Słowackiego. 19 lutego 2004 r. Godz , czwartek. Jeszcze tak wysokiego bezrobocia w Polsce nie było. Na koniec stycznia aż 20,6%!!! Czy wstąpienie Polski do Unii to zmieni? Nadzieja jest ogromna. Szykujemy na dzień przed 1 maja konferencję Wyzwania dla Małopolski w przededniu akcesji. Zapowiedział swój udział Dieter Althaus, premier Turyngii. Jak ten dzień uczcić? Wydamy dla każdego uczestnika tego spotkania certyfikaty. Na papierze czerpanym! Leader + to ciekawa propozycja dla społeczności lokalnych, które same chcą rozwiązać swoje problemy. Zaczynamy współpracę z ludźmi ze Szczurowej. Pomagamy im stworzyć strategię działania. Dobrze rokują! 15 kwietnia 2004 r. Godz , czwartek. Coraz więcej analiz, statystyk, opinii. Powinniśmy zinstytualizować nasz potencjał badawczy. Powołamy oddzielną komórkę organizacyjną. Rozwiązał się worek z Planami Rozwoju Lokalnego. Zespół Jacka Kwiatkowskiego rośnie! (w oczach dyrektora także). Zwiedzałem nasz hotel. Dlaczego kabelki do lampek nad łóżkami są tak długie, że muszą być zakręcone wokół lampki? Ciekawe! Kierowniczka hotelu, p. Danusia Krzywda, mówi, że sprawdzi, co się da zrobić. 21 października 2004 r. Godz , czwartek. Wszystko gotowe do powołania w przyszłym tygodniu Centrum Analiz Samorządowych. Cel? Analiza samorządu terytorialnego Małopolski, określająca potencjał społeczny i gospodarczy, jego zmiany i tendencje rozwojowe oraz wpływ czynników zewnętrznych na aktualną kondycję gmin i powiatów. Listopadowy numer biuletynu MISTiA na Szlaku prawie gotowy. Cała kolumna poświęcona będzie 15 leciu FRDL. Wywiad z prezesem RN Adamem Kowalewskim i Joanną Regulską. Relacja z uroczystości w Galerii Porczyńskich, z prof. Jerzym Regulskim w roli głównej. Przez 15 lat przeszkolonych ponad osób! 24

25 Kabelki w hotelu nadal długie. Podobno sprawa jest bardzo skomplikowana. Do akcji wkracza Janusz Olesiński. Sprawdzi, na czym polega problem. Jacek Kwiatkowski twierdzi, że w jego pokoju coś piszczy. Ciekawe co? 16 grudnia 2004 r. Godz , czwartek. Podsumowaliśmy pracę forów. To jednak nasza specjalność. Popularne, potrzebne, powiększające stale liczbę uczestników. Ponad 1000 osób spotyka się każdego miesiąca w ramach forów! Kończy się rok. Sporo rozliczeń! 21 kwietnia 2005 r. Godz , czwartek. Za miesiąc rozstrzygnięcie Wzorcowego urzędu ; już wiadomo, że 21 maja ogrody Muzeum Archeologicznego wypełnią się po brzegi samorządową gwarą. Małgosia Drużyńska i członkowie jej Forum Wójtów i Burmistrzów będą świętować. Na 31 maja Jacek zapowiada konferencję Spółdzielnie socjalne przyszłość czy iluzja. Znam się trochę na spółdzielniach, ale spółdzielnie socjalne to u nas nowość. Ciekawe. Kabelki zbadane. Żeby je skrócić, musi być remont (generalny)! U Jacka Kwiatkowskiego w pokoju dalej piszczy. 17 czerwca 2005 r. Godz , czwartek. Trochę już późno, ale trochę mnie korci, by zaproponować nowe forum, prawników. Tak zwykle to bywa z pomysłodawcami... OK, koordynatorem nowego forum zostaje Roman Ciepiela (jak sobie zorganizuje). Znowu wakacje w kratkę. Janusz pyta o ofertę szkoleniową na lato. Przypomina procedury. Ach to ISO! 25

26 15 września 2005 r. Godz , czwartek. Wczoraj odbyła się inauguracja Forum Prawników Administracji Publicznej. Wcześniej było porozumienie z Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Zapowiada się ciekawa współpraca. Rozpoczynamy nową formę działalności, szkolenia przy użyciu platformy e learningowej. Projekt finansuje EFS. Mocno wchodzimy w szkolenia przedsiębiorców. Widać już wsparcie UE na każdym kroku, a to dopiero początek. Krzysztof został członkiem Komitetu Sterującego SPO RZL. Pomagamy też poza Małopolską. Powiat jasielski i rejon samborski (Ukraina) będą miały program współpracy z naszym udziałem. Korzenie Przyszłości to propozycja dla kilku gmin z Pogórza Ciężkowickiego. Tuchów będzie Leaderem+. 10 listopada 2005 r. Godz , czwartek. Zaczynamy Dojrzały Biznes projekt dla 50-latków chcących założyć własny biznes. Anna Zaremba jest pełna nadziei, że wykreuje kilkadziesiąt nowych firm. Powodzenia. Za dwa tygodnie kolejna konferencja dla NGO s Nie bójmy się federalizacji Czy na pewno? Zapowiada się ciekawa dyskusja. Jedziemy do Malborka. Nawet tam wiedzą, że dobrze organizujemy konferencje. Miło. 19 stycznia 2006 r. Godz , czwartek. Niepokojące informacje napływają do Małopolski z Warszawy. Fundusze unijne przeznaczone na rozwój regionu będą dzielone na województwa wg algorytmu najmniej dla nas korzystnego. 80% wartości przydzielone zostanie w zależności od liczby mieszkańców, pozostałe 20% uzależnione ma być od poziomu bezrobocia i wielkości PKB. Problem polega na tym, że dobre wskaźniki kumulują się tylko w Krakowie. Pozostała część regionu jest porównywalna do stanu w Polsce wschodniej, która dostaje dodatkowe wsparcie. Marszałek województwa ostro protestuje. Trzymamy kciuki i wspieramy. 8 czerwca 2006 r. Godz , czwartek. W zeszłym tygodniu prof. Mirosław Stec (przewodniczący Rady Instytutu) wręczył nagrody laureatom konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce. Zwyciężyło Brzesko, a burmistrz Jan Musiał promieniał ze szczęścia. Nie dziwię się prawie dwustu samorządowców biło brawo. Filia w Sopocie usamodzielnia się! Po ponad 4 latach patronatu (i nadzoru z Krakowa) jest szansa na niezależny byt. Życzymy powodzenia! Lecz przecież dalej pozostajemy w rodzinie FRDL. 26

27 7 września 2006 r. Godz , czwartek. W Instytucie zrobi się międzynarodowo. Pod koniec września będziemy gościć przewodniczącego Komisji Transportu Izby Reprezentantów Stanu Waszyngton, Edwarda B. Murray a. Na specjalnie zorganizowanym seminarium poznamy amerykańskie doświadczenia w partnerstwie publiczno-prywatnym. To już trzecia konferencja w ostatnim czasie zorganizowana w MISTiA na ten temat. Ciekawe, kiedy pojawią się pierwsze realizacje wg tej metody? Kampania samorządowa trwa. Samorządowcy podsumowują swoje dokonania. Oponenci wskazują na słabości rywali. Ogólnie jest jednak spokojnie. Chociaż na spotkaniach forów kuluarowe rozmowy schodzą zwykle na wyborcze kalkulacje. 19 października 2006 r. Godz , czwartek. Dzisiaj też było międzynarodowo! Przedstawiciele z Lombardii, Galicji, Attyki, Śląska i Małopolski spotkali się w MISTiA, aby porozmawiać o spółdzielniach socjalnych. Jacek Kwiatkowski ma niezmiennie nadzieję, że w Polsce sektor ekonomii społecznej rozwinie się tak dobrze, jak w Hiszpanii i Włoszech. Musimy jednak sporo zmienić w polskim prawie i jeszcze więcej w naszej mentalności. Nikt nie mówił jednak, że będzie łatwo. 16 listopada 2006 r. Godz , czwartek. Wybory samorządowe nie przyniosły dużych niespodzianek. Frekwencja była dość niska, chociaż tam, gdzie doszło do ostrzejszej rywalizacji o fotel burmistrza, mobilizacja wyborców wzrastała. W niektórych gminach będzie druga tura. Czekamy. Za tydzień organizujemy ciekawą konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest dużo zgłoszeń, zastanawiamy się, czy pomieścimy wszystkich chętnych. 18 stycznia 2007 r. Godz , czwartek. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2006 r. wyniosła w Polsce 11,2 %. Najlepszy wynik od 1999 r. To dobra wiadomość na Nowy Rok. Samorządy już po wyborczych emocjach. Wszystko wraca do normy. Niedługo pierwsze spotkanie Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. 8 marca 2007 r. Czwartek. Trochę nietypowo, ponieważ sesje odbywają się zwykle w poniedziałki, Sejmik wybrał mnie na wicemarszałka Małopolski. Wróciłem do domu dużo wcześniej. Żona zapytała: Czy coś się stało? 27

28 Służymy i staramy się kreować rzeczywistość Anatol Władyka zastępca dyrektora MISTiA ds. merytorycznych od 2007 Pracę w MISTiA podjąłem 20 marca 2007 r., dokładnie w dniu imienin Anatola, i chyba w kategorii prezentu imieninowego mogę potraktować objęcie stanowiska zastępcy dyrektora po tak znamienitych poprzednikach. Bilansu otwarcia nie musiałem przygotowywać, bo właśnie ukazał się raport z działalności Instytutu w 2006 roku. 30 realizowanych projektów, ponad 6 tys. uczestników szkoleń, 13 forów samorządowych, badania, konkursy itp., itd. Ogromny szacunek i uznanie dla poprzedników i kierowanego przez nich zespołu. Co znajdzie się w następnych raportach? To teraz już będzie moje zmartwienie. Szczęście jednak dopisuje;-) Bardzo pomocna okazała się Unia Europejska. W roku 2007 pojawił się instrument, dzięki któremu realizacja naszej, od lat niezmiennej misji nabrała nowego znaczenia. Mam tutaj na myśli Narodową Strategię Spójności Jest to pierwszy tak ambitny i kompleksowy plan rozwoju. 85,6 mld euro rozdysponowane w ramach 16 programów regionalnych i 5 programów krajowych to ogromna szansa na znaczące przyspieszenie rozwoju całego kraju. Szansa i jednocześnie wyzwanie, w zasadzie dla wszystkich. Dla samorządów, które dzięki szerokiemu strumieniowi środków europejskich mogą skutecznie rozwiązywać problemy lokalne. Dla przedsiębiorców, którzy dostali ogromną szansę, aby stać się bardziej innowacyjnymi i przez to konkurencyjnymi zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Niesamowita okazja pojawiła się również dla osób, które marzą o tym, aby zostać przedsiębiorcami. Oferowane w ramach środków europejskich wsparcie szkoleniowe, doradcze i przede wszystkim finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, to sprawa bezprecedensowa. Narodowa Strategia Spójności to także ogromna szansa dla wszystkich organizacji pozarządowych zarówno na instytucjonalny rozwój, jak i na bardziej skuteczną realizację celów statutowych. A jakie wyzwania pojawiły się w tym kontekście dla MISTiA? Ogromne! 28

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe PODSUMOWANIE PROJEKTU 8 Lipiec 2010 Opr. Karolina Szafraniec Bliżej Lizbony i Barcelony Jak projekt Inicjatywa w naszych rękach-budujemy lokalne

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r.

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. Preambuła: Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1

Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1 Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1 Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach PAOW wykonawca projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Partnerstwo Dla Wsi Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo Dla Wsi z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Genowefę Wiśniowską zwanego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRODY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN NAGRODY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN NAGRODY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 1. Warsztat Przestrzeń jako trzeci nauczyciel - aranżacja bezpiecznej i inspirującej przestrzeni w przedszkolu, 09.12. 10.12.2016., koszt:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej działa w ramach struktury Urzędu Miasta Stalowej Woli. Funkcjonuje od lipca 2017 roku kiedy, stało

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r. Projekt z dnia 2 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces budowania i reprezentacji w woj. pomorskim na dobre rozpoczął się już w początkach roku 2002. Wybraliśmy model tworzenia reprezentacji terytorialnych przede

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Centrum Obywatelskiego

Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Jak powstawała Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Misją tworzącego się Miejsca jest Podejmowanie Działań Jednoczących Krakowskie Organizacje

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. PROJEKT Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo