Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr. z dnia I. Zasady prowadzenia prac dyplomowych 1. Praca dyplomowa 1.1. Wydział prowadzi studia inŝynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), kończące się uzyskaniem dyplomu Praca dyplomowa inŝynierska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inŝynierskim - projektowym lub doświadczalnym oraz wykazywać jego wiedzę inŝynierską w zakresie kierunku kształcenia Praca dyplomowa magisterska-inŝynierska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inŝynierskim - koncepcyjnym i projektowym, teoretycznym lub doświadczalnym oraz wykazywać jego wiedzę inŝynierską i teoretyczną w zakresie kierunku kształcenia Praca dyplomowa moŝe stanowić samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, jeŝeli wykazuje ona indywidualny wkład studenta odpowiadający wyŝej określonym warunkom Zaleca się, aby prace dyplomowe były włączane w program prac naukowych Wydziału lub studenckiego ruchu naukowego Praca dyplomowa jest wykonywana w Wydziale InŜynierii Produkcji lub za zgodą dziekana poza Wydziałem, w instytucji zapewniającej odpowiednie warunki do jej wykonania Student wykonuje pracę dyplomową pod opieką kierującego pracą dyplomową Student zamieszcza w pracy dyplomowej oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości pracy lub określonych fragmentów w przypadku pracy zespołowej (załącznik) 2. Prowadzenie pracy dyplomowej 2.1. Kierującym pracą dyplomową inŝynierską lub magisterską jest pracownik Politechniki Warszawskiej, upowaŝniony przez Radę Wydziału WIP. Lista osób upowaŝniona do prowadzenia prac dyplomowych na danym kierunku i specjalności znajduje się na stronie internetowej WIP Kierujący moŝe prowadzić jednocześnie nie więcej niŝ 6 prac dyplomowych, chyba, Ŝe Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych ustali inaczej. 3. Ustalanie tematów prac dyplomowych i ich wybór 3.1. Wydawanie tematów prac dyplomowych rozpoczyna się semestr przed semestrem realizacji pracy dyplomowej wg planu modelowego, odpowiednio 1 lutego lub 15 października 3.2. Temat pracy dyplomowej jest wynikiem bezpośrednich uzgodnień pomiędzy kierującym a studentem. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta i zgodność z kierunkiem i specjalnością. Po uzgodnieniu a

2 tematu student wypełnia kartę zgłoszenia tematu (załącznik) pracy dyplomowej, a kierujący podpisuje ją Temat pracy dyplomowej akceptowany jest przez Z-cę Dyrektora ds. Dydaktycznych, a następnie rejestrowany w sekretariacie Instytutu macierzystego kierującego pracą. W sekretariacie wydawana jest strona tytułowa pracy dyplomowej (załącznik). 4. Przebieg pracy dyplomowej 4.1. Pracę dyplomową studenci wykonują indywidualnie lub zespołowo W przypadku pracy dyplomowej zespołowej studenci muszą mieć określone indywidualne zadania, tworzące zamknięte całości Na ostatniej stronie pracy dyplomowej musi być zawarte streszczenie pracy (maksymalnie 2 strony) Zakończoną pracę dyplomową, pozytywnie ocenioną przez kierującego (z propozycją oceny) student składa w sekretariacie Instytutu Zgodnie z 18, p. 9 Regulaminu studiów student studiów I stopnia ma obowiązek złoŝenia pracy dyplomowej najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze jego studiów. Student studiów II stopnia ma obowiązek złoŝenia pracy dyplomowej do dnia: - 1 marca na studiach kończących się semestrem zimowym, - 15 września na studiach kończących się semestrem letnim Zgodnie z 18, p. 10 Regulaminu studiów Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, moŝe przesunąć termin złoŝenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niŝ o trzy miesiące w stosunku do terminów określonych w p Praca dyplomowa powinna być przedstawiona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Za zgodą Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego praca moŝe być napisana w innym języku. Praca napisana w języku obcym musi zawierać streszczenie w języku polskim o objętości ok. 10% pracy Jeden egzemplarz pracy powinien być przechowywany w Instytucie Recenzent pracy musi spełniać wymagania analogiczne jak stawiane wobec kierującego pracą dyplomową. W przypadku, gdy kierujący jest adiunktem lub starszym wykładowcą z doktoratem recenzent musi być samodzielnym pracownikiem nauki. Recenzent dostarcza recenzję do sekretariatu Instytutu, co najmniej 3 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym. Student ma prawo wglądu do recenzji przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. 5. Postanowienia końcowe 5.1. PowyŜsze zasady dotyczą wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Dziekan moŝe ustalić dodatkowe terminy złoŝenia prac dyplomowych wynikające z decyzji odnoszącej się do pkt W sprawach nie objętych Zasadami decyduje Dziekan. b

3 II. Procedura związana z egzaminem dyplomowym 1. Student składa w sekretariacie Instytutu zaświadczenie (oryginał) o odbyciu praktyki, wystawione przez zakład pracy oraz sprawozdanie z praktyki, co umoŝliwia uzyskanie wpisu w indeksie i na karcie ocen. 2. Po uzyskaniu wszystkich wpisów student składa indeks do dziekanatu. 3. Student przekazuje promotorowi zakończoną pracą dyplomową do oceny. 4. Promotor ocenia pracę dyplomową studenta i wypełnia formularz oceny pracy (załącznik). 5. Student odbiera z dziekanatu indeks z rejestracją wszystkich semestrów i przekazuje go promotorowi. 6. Promotor wpisuje do indeksu formułę: Praca dyplomowa oceniona pozytywnie, gotowa do obrony - data, podpis promotora (miejsce wpisu: pod pieczątką rejestracyjną ostatniego semestru). 7. Student, w terminie ustalonym przez promotora, odbiera pracę dyplomową i wypełniony formularz oceny pracy. 8. Student wypełnia i drukuje oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. 9. Student, w terminie ustalonym przez dziekanat składa komplet dokumentów: indeks z adnotacją o złoŝeniu pracy dyplomowej, formularz dane osobowe i podanie dostępne na stronie dziekanatu, 4 zdjęcia 4,5 / 6,5, potwierdzenie opłaty za egzamin dyplomowy w wysokości 60 zł (nr konta na stronie dziekanatu, wywieszony takŝe przed dziekanatem WIP), kopię karty tematycznej, ksero dowodu osobistego, ksero zaświadczeń o odbytych praktykach zawodowych oraz dyplomowych wystawionych przez zakład pracy, sprawdza i podpisuje raport suplementu do dyplomu. 10. W uzgodnionym przez dziekanat terminie student zgłasza się po odbiór dokumentów, niezbędnych podczas egzaminu dyplomowego, które następnie musi dostarczyć do sekretariatu Instytutu: podanie o dopuszczenie do egzaminu, indeks z dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego, wykaz ocen potwierdzony przez dziekanat, podanie o umieszczenie w dyplomie odpowiednich danych osobowych, protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego. Poza tym: 2 egzemplarze pracy dyplomowej (w tym jeden zawierający oryginalną kartą tematyczną) i nagranie treści pracy na dwóch nośnikach elektronicznych (zgodnie z wytycznymi podanymi w p. 21), formularz oceny pracy wypełniony przez promotora, cztery egzemplarze autoreferatu (autoreferat powinien zawierać stronę tytułową oraz materiał do prezentacji na egzaminie dyplomowym), oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, podpisywane w obecności osoby przyjmującej dokumenty, c

4 11. Jeśli praca dyplomowa wykonywana jest w innym Instytucie WIP niŝ Instytut macierzysty kierującego pracą, to wszystkie sprawy formalne oraz obrona pracy prowadzone są przez ten Instytut. 12. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki proponuje recenzenta pracy i skład Komisji Egzaminu Dyplomowego. 13. Recenzent otrzymuje pracę dyplomową z formularzem oceny. Po zapoznaniu się z pracą wypełnia formularz oceny i wraz z pracą przekazuje do Instytutu w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od otrzymania pracy 14. Informacje o terminie egzaminu dyplomowego i składzie Komisji wywieszane są w gablotach WIP oraz przekazywane studentowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zgodnie z 19, p. 2 Regulaminu studiów Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 15. Student, w wyznaczonym terminie, przystępuje do egzaminu dyplomowego. 16. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: część jawna egzaminu dyplomowego z udziałem Komisji i studenta obejmuje: prezentację przez studenta pracy dyplomowej: - czas prezentacji: 10 min dla pracy licencjackiej i inŝynierskiej, 15 min dla pracy magisterskiej, - zakres prezentacji: geneza i cel pracy, zakres przeprowadzonych analiz, efekty proponowanych rozwiązań, wnioski końcowe, - prezentacja powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem wybranego środka audiowizualnego (rzutnik folii, pisma, itp.) przedstawienie przez recenzenta opinii o pracy, pytania i dyskusję dotyczącą pracy dyplomowej, odpowiedzi dyplomanta na trzy, pytania egzaminacyjne ustalone przez Komisję. część niejawna z udziałem tylko Komisja obejmuje ustalenie: oceny pracy dyplomowej, oceny egzaminu dyplomowego, oceny wyniku studiów. 17. Ocena ze studiów jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i równa jest sumie (zgodnie z Regulaminem Studiów PW, 20, p.2): 0,6 średniej wszystkich ocen z przedmiotów objętych programem studiów, 0,3 oceny z pracy dyplomowej, 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego. 18. Wynik studiów jest określany w zaleŝności od oceny ze studiów zgodnie z zasadą (zgodnie z Regulaminem Studiów PW, 20, p.3): 4,70 i więcej - celujący, od 4,30 do 4,69 - bardzo dobry, od 3,90 do 4,29 - dobry, od 3,50 do 3,89 - dość dobry, do 3,49 - dostateczny. 19. Student, po egzaminie dyplomowym, odbiera indeks z adnotacjami o zdaniu egzaminu dyplomowego, które musi poświadczyć w protokole obrony. 20. Dokumentacja egzaminu dyplomowego zostaje przekazana do dziekanatu, skąd po wymaganych uzupełnieniach jest przesyłana do Działu Ewidencji Studentów - Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, p. 114 (tel ). Odbiór dyplomu następuje po otrzymaniu d

5 zawiadomienia. Przed odbiorem dyplomu konieczne jest złoŝenie w Dziale Ewidencji Studentów karty obiegowej (formularze dostępne w dziekanatach). 21. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004 roku nośniki elektroniczne, oprócz treści pracy dyplomowej, powinny zawierać zeskanowaną stronę tytułową pracy dyplomowej oraz powinny być opatrzone etykietami, na których naleŝy zamieścić następujące dane: nazwisko i imię studenta, numer albumu studenta, rodzaj pracy dyplomowej (np.: inŝynierska, licencjacka, magisterska), tytuł pracy dyplomowej, nazwę wydziału lub kolegium, imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora). Opisane nośniki elektroniczne powinny być umieszczone w kopertach z naklejoną etykietą. Na nośnikach naleŝy dodatkowo nagrać sam plik tekstowy (w programie Microsoft Word) bez obrazów, ramek, tabel, wzorów i ich opisów, podpisów i źródeł, spisu treści, bibliografii, literatury, pod nazwą plik tekstowy. Na pierwszej stronie dokumentu naleŝy wpisać: tytuł, autor, promotor, rodzaj dokumentu (praca magisterska, inŝynierska, licencjacka). Praca dyplomowa na nośniku elektronicznym jest przechowywana przez Dział Ewidencji Studentów w teczce akt osobowych studenta. III. Egzamin dyplomowy (zgodnie z Regulaminem Studiów PW, 19) 1. Tryb i przebieg egzaminu 1.1. Do egzaminu dyplomowego moŝe przystąpić student, który złoŝył pracę dyplomową z pozytywną opinią kierującego i spełnił warunki określone w regulaminie studiów Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie 1 miesiąca od złoŝenia pracy dyplomowej Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminów Dyplomowych, powołaną przez Dziekana. W skład Komisji wchodzą 4 osoby: przewodniczący, kierujący pracą dyplomową, recenzent, nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta, oraz kaŝdy samodzielny pracownik Wydziału zainteresowany pracą, który uzyskał zgodę Przewodniczącego Komisji Egzaminów Dyplomowych Do składu Komisji mogą być powołani takŝe inni członkowie Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym Student na egzaminie dyplomowym: prezentuje pracę dyplomową, ustosunkowuje się do recenzji, bierze udział w dyskusji dotyczącej pracy, odpowiada na zadane pytania egzaminacyjne. e

6 1.6. Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje tematy i pytania egzaminacyjne, w tym 3 tematy lub pytania z wcześniej przedstawionej listy tematów i pytań egzaminacyjnych (po jednym pytaniu z grupy przedmiotów wydziałowych, kierunkowych i specjalnościowych). Komisja zapisuje zadane pytania w protokole egzaminu Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej Komisja ustala: ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie ocen proponowanych przez kierującego i recenzenta oraz prezentacji pracy), ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań problemowych) ocenę końcową ukończenia studiów (zgodnie z Regulaminem Studiów PW). 2. Postanowienia końcowe 2.1. PowyŜsze zasady dotyczą wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale W sprawach nie objętych Zasadami decyduje Dziekan. f

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo