LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY Realizacja działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju przez potencjalnych Beneficjentów stan na r Materiał opracowany przez LGD Perła Jury. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY Geneza powstania r Cel działalności -zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powiatu zawierciańskiego.

3 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 3 Cele ogólne: Rozwój obszaru i społeczności LGD Perła Jury Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych także poprzez rewitalizację zasobów materialnych i/lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych; Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych; Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych a także integracji i ekonomii społecznej;

4 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w sferze usługowej oraz usług dot. działalności około turystycznej.

5 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych.

6

7 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 1303/2013 Rozporządzenie 1305/2013 Ustawa o RLKS Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury na lata Kryteria oceny operacji LGD Perła Jury Księga Procedur Dokumenty dostępne na

8 CEL OGÓLNY 1 Rozwój obszaru i społeczności LGD Perła Jury Można ubiegać się o przyznanie pomocy na: Inwestycje w infrastrukturę sportową/rekreacyjną/wypoczynkową (np. place zabaw, siłownie, miejsca rekreacji i wypoczynku); Inwestycje w infrastrukturę pełniącą funkcje społeczno-kulturalną (obiekty/ pomieszczenia pełniące funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich); Działalność promocyjno-informacyjna (materiały promocyjno-informacyjne); Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych (inicjatywy społeczne pogłębiające wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujące nabycie nowych umiejętności, wsparcie grup społecznych poprzez zakup np. strojów, wyposażenia, wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów);

9 CEL OGÓLNY 3 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego Można ubiegać się o przyznanie pomocy na: Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (działania związane z dziedzictwem realizowane przez podmioty działające w sferze kultury, wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów, wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury); Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej (zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim )

10 WNIOSKODAWCA CEL OGÓLNY 1 I 3 - organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych; -grupy nieformalne- w przypadku projektów grantowych Wykluczone są osoby fizyczne oraz podmioty inne niż ww.

11 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej

12 DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; Górnictwo i wydobywanie; Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; Produkcja metali; Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykl; Transport lotniczy i kolejowy; Gospodarka magazynowa.

13 Podejmowanie działalności gospodarczej 100 % kosztów kwalifikowalnych - II transze pomocy

14 PEŁNOLETNI OBYWATEL UE, KTÓRY MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA OBSZARZE LGD PERŁA JURY ZGODNIE Z LSR: 70 TYS. ZŁ- KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOTURYSTYCZNĄ 80 TYS. ZŁ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ KOSZTY POWYŻEJ WW. KWOT- SĄ WKŁADEM WŁASNYM WNIOSKODAWCY

15 WARUNKI NIEZBĘDNE DLA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI Utworzenie i utrzymanie działalności gospodarczej przez 2 lata od zakończenia projektu + samozatrudnienie i opłacanie pełnych składek- preferencyjne też mogą być Lub zgłoszenie się do ZUS (tylko składka zdrowotna w przypadku etatowca)+ Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez 2 lata od zakończenia projektu.

16 PRZYZNANIE POMOCY Konieczność uzyskania numeru identyfikacyjnego (ewidencja producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności) Realizacja operacji max w 2 etapach przez 2 lata na terenie LGD; Warunek posiadania prawa do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja; Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; Bez pozyskanych środków operacja nie jest możliwa do zrealizowania; Konieczność uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami).

17 PRZYZNANIE POMOCY-CD. Beneficjent nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie był wpisany do CEiDG;

18 KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI Koszty kwalifikowalne to takie, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne: Ogólne, związane z wydatkami w zakresie: kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowalne, nawet w przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i b);

19 Koszty kwalifikowalne cd. zakupu robót budowlanych lub usług; zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; zakupu nowych maszyn lub wyposażenia; zakupu środków transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą; zakupu materiałów i rzeczy innych niż maszyny i urządzenia oraz samochody; podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. BIEŻĄCE KOSZTY (OBROTOWE) SŁUŻĄCE REALIZACJI OPERACJI

20 Ogłoszenie o naborze (min. 14 dni-30) PROCEDURY OCENY Nabór wniosków o przyznanie pomocy (min. 14 dni-30) Ocena formalna wniosku przez pracownika LGD w trakcie składania wniosku Ocena wniosku przez Radę Programową 45 dni od zakończenia naboru- procedura odwołania od decyzji Rady Przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Ocena wniosków przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego- 3 m-ce -7 dni na usunięcie braków Podpisanie umowy Wniosek o wypłatę I transzy- max. 3 m-ce od podpisania umowy Realizacja założeń umowy i biznesplanu, w tym konieczność zabezpieczenia 20% środków na realizację umowy Utworzenie miejsca pracy - Wniosek o płatność II transzy Kontrola operacji w tym dot. tworzenia sztucznych warunków dot. pozyskania środków Zwrot środków (20%)= zakończenie operacji= utrzymanie działalności i miejsca pracy min. 2 lata

21 KRYTERIA OCENY OPERACJI -DLA WSZYSTKICH TYPÓW OPERACJI Zgodność formalna- z ogłoszeniem o konkursie Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju Uzyskanie minimalnej liczby punktów wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji

22 KRYTERIA OCENY Aby operacja została zakwalifikowana do dofinansowania musi być zgodna z LSR i uzyskać minimum punktowe. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów termin złożenia wniosku. Max. punktacja: 17 pkt Min. punktacja: 7 pkt Kryterium 2 Kryterium 3 Kryterium 4 Kryterium 5 Kryterium 1 Podejmowanie działalności gospodarczej Kryterium 6

23 Kryterium 1. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu Liczba punktów do przyznania: Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy oprócz samozatrudnienia w przeliczeniu na etaty pełne średnioroczne - 3 pkt- umowa o pracę Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy rozumianego jako samozatrudnienie -1 pkt i zgłoszenie się do Ubezpieczeń Społecznych Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć: Oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez okres związania z celem jeśli zatrudni dodatkowych pracowników za których uzyska w kryterium punkty lub Oświadczenie o utrzymaniu podjętej działalności przez min. 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

24 KRYTERIUM 2. INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI Liczba punktów do przyznania: Operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej realizowana na terenie danej gminy 1 pkt, Operacja o podobnym charakterze była wcześniej realizowana na terenie danej gminy 0 pkt. Innowacyjność dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów-1 pkt Innowacyjność dotyczy obszaru ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu-1 pkt Innowacyjność dotyczy wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji 1 pkt

25 Uzasadnienie: Jako innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmodernizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Innowacyjna może być operacja nowatorska, niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodząca do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na obszarze.

26 KRYTERIUM 3. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH LUB ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA CZY PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU Liczba punktów do zdobycia: W działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu 1 pkt, W działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane technologie teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu 0 pkt Uzasadnienie: Poprzez technologie teleinformatyczne rozumie się m.in. powstawanie sklepów internetowych lub rozwiązań sprzedaży usług turystycznych przez internet. Wskazanie zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego nie jest wykorzystaniem technologii teleinformatycznej! Przez technologie związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu rozumie się m.in. OZE lub technologie przyjazne środowisku.

27 KRYTERIUM 4. ZASIĘG PROJEKTU POD WZGLĘDEM GRUPY ODBIORCÓW Liczba punktów do zdobycia: Operacja zakłada zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych: długotrwale bezrobotnych 2 pkt młodzieży w wieku pkt osób w wieku pkt Operacja nie uwzględnia działań skierowanych do grup defaworyzowanych 0 pkt Uzasadnienie: Preferencje dla operacji uwzględniających zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych, zdiagnozowanych w oparciu o konsultacje społeczne: Bezrobotny rozumiany jest jako osoba długotrwale bezrobotna, której status jest potwierdzony przez Powiatowy Urząd Pracy; Młodzież rozumiana jest jako osoby od r. życia ( ukończony rok życia); Osoby w wieku 50+ to mieszkańcy, którzy ukończyli w dniu udziału w operacji 50 lat (podpisania umowy o pracę); Punkty sumuje się w przypadku zatrudnienia min. 1 osoby z spośród określonych kategorii grup defaworyzowanych.

28 KRYTERIUM 5. RODZAJ BENEFICJENTA Liczba punktów do zdobycia: Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji jest osoba z grup defaworyzowanych określonych w LSR 2 pkt Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie operacji nie jest osoba z grup defaworyzowanych 1 pkt Uzasadnienie: Preferencje dla osób długotrwale bezrobotnych (informacja z PUP) lub młodzieży w wieku (ukończony r. życia na podstawie dokumentu tożsamości) lub osób o ukończonym 50 r. życia (na podstawie dokumentu tożsamości). Ocena dokonywana w oparciu o informacje przedstawione przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy):

29 KRYTERIUM 6. KORZYSTANIE Z DORADZTWA W BIURZE LGD Liczba punktów do zdobycia: Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 pkt Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 0 pkt

30 WARUNKI UMOWY Zobowiązania Beneficjenta Realizacja operacji zgodnie z biznesplanem; Niefinansowanie operacji z innych środków publicznych; Prowadzenia działalności i utrzymywanie miejsca pracy (podlegania ubezpieczeniom) przez 2 lata; Przez 5 lat umożliwienie kontroli, przechowywania dokumentacji Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego; Zachowywanie terminów opisanych w umowie; Osiągnięcie celów, wskaźników i sporządzanie dokumentacji z realizacji operacji ( w tym sprawozdania); Stosowanie się do zapisów w Księdze Wizualizacji znaku PROW

31 REALIZACJA OPERACJI Max. 2 lata od podpisania umowy- Max. 2 etapy Złożenie wniosku o płatność Weryfikacja wniosku o płatność Kontrola ze strony Urzędu Marszałkowskiego ( + ewentualnie innych podmiotów do 5 lat) Zatwierdzenie wydatków i właściwej realizacji operacji Wystawienie przez UM zlecenia płatności Wypłata środków w ciągu 3 miesięcy przez ARiMR Współpraca z LGD sprawozdania, ankiety monitorujące Okres związania z celem- 2 lata

32 KARY ADMINISTRACYJNE W przypadku: Stwierdzenia finansowania operacji z innych źródeł publicznych- zwrot całości środków do UM; Niestosowanie się do Księgi Wizualizacji pomniejszenie kwoty pomocy o 1 %; Nieprzekazywanie odpowiednim podmiotom danych związanych z operacjąpomniejszenie kwoty pomocy o 0,5%; Nieprowadzenie oddzielnego systemu rachunkowego lub kodu rachunkowegopomniejszenie kwoty pomocy o 10%; Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli- odmowa wypłaty środków i konieczność zwrotu środków do UM; Nieutworzenie do dnia złożenia WOP miejsc pracy- odmowa wypłaty środków i konieczność zwrotu środków do UM; Fałszerstwo / niezgodność z wnioskiem - odmowa wypłaty środków i konieczność zwrotu środków do UM;

33 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Refundacja 70 % kosztów kwalifikowalnych

34 OSOBA PRAWNA- NP. SPÓŁKI LUB JSFP - SIEDZIBA LUB ODDZIAŁ ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERENIE LGD OS. FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCE OZNACZONE ADRESEM, POD KTÓRYM WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WPISANĄ DO CEIDG, ZNAJDUJE SIĘ NA OBSZARZE LGD , ,00 ZŁ KOSZT CAŁKOWITY

35 WARUNKI NIEZBĘDNE DLA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Konieczność istnienia firmy na dzień złożenia wniosku oraz przez min. 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, Warunek utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę; - WYJĄTEK KWOTA DO ,00 ZŁ Warunek utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, przez 3 lata od zakończenia operacji; Warunek prowadzenia działalności przez 3 lata od zakończenia operacji; Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na podejmowanie operacji lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy

36 WARUNKI NIEZBĘDNE DLA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Konieczność uzyskania numeru identyfikacyjnego (ewidencja producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności) Realizacja operacji max w 2 etapach przez 2 lata na terenie LGD; Warunek posiadania prawa do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja; Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; Bez pozyskanych środków operacja nie jest możliwa do zrealizowania; Konieczność : wykazania doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze do operacji jaką zamierza realizować lub posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji lub Posiadanie kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji lub Wykonywania działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji; Konieczność uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami).

37 KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI Koszty kwalifikowalne to takie, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne: Ogólne, związane z wydatkami w zakresie: kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowalne, nawet w przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i b);

38 Koszty kwalifikowalne cd. zakupu robót budowlanych lub usług; zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; zakupu nowych maszyn lub wyposażenia; zakupu środków transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą; zakupu materiałów i rzeczy innych niż maszyny i urządzenia oraz samochody; podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. BIEŻĄCE KOSZTY (OBROTOWE) SŁUŻĄCE REALIZACJI OPERACJI

39 PROCEDURY OCENY Ogłoszenie o naborze (min. 14 dni-30) Nabór wniosków o przyznanie pomocy (min. 14 dni-30) Ocena formalna wniosku przez pracownika LGD w trakcie składania wniosku Ocena wniosku przez Radę Programową 45 dni od zakończenia naboru- procedura odwołania od decyzji Rady Przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Ocena wniosków przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego- 3 m-ce -7 dni na usunięcie braków Podpisanie umowy Realizacja założeń umowy i biznesplanu, w tym konieczność zabezpieczenia 100% środków na realizację umowy Utworzenie miejsca pracy i utrzymanie już istniejących stanowisk przy rozliczaniu się z realizacji operacji (z WOP) Kontrola operacji Zwrot środków =zakończenie operacji= utrzymanie działalności i miejsca pracy min. 3 lata

40 KRYTERIA OCENY Aby operacja została zakwalifikowana do dofinansowania musi być zgodna z LSR i uzyskać minimum punktowe. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów termin złożenia wniosku. Max. punktacja: 18 pkt Min. punktacja: 7 pkt Kryterium 3 Kryterium 4 Kryterium 5 Kryterium 2 Kryterium 6 Kryterium 1 Rozwijanie działalności gospodarczej Kryterium 7

41 KRYTERIUM NR 1-LICZBA NOWYCH MIEJSC PRACY UTWORZONYCH W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU Liczba punktów do przyznania: Liczba nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne utworzonych w wyniku realizacji projektu: 3 i więcej 3 pkt. 2 2 pkt. 1 1 pkt.

42 KRYTERIUM 2. OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Liczba punktów do przyznania: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 3 lata i więcej 2 pkt, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą mniej niż 3 lata - 1 pkt

43 Liczba punktów do przyznania: KRYTERIUM 3. INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI Operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej realizowana na terenie danej gminy 1 pkt, Operacja o podobnym charakterze była wcześniej realizowana na terenie danej gminy 0 pkt Przykładowy charakter operacji: Innowacyjność dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów-1 pkt Innowacyjność dotyczy obszaru ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu-1 pkt Innowacyjność dotyczy wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji 1 pkt

44 Liczba punktów do przyznania: KRYTERIUM 4. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH LUB ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA CZY PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU W działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu 1 pkt, w działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane technologie teleinformatyczne lub związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu 0 pkt

45 KRYTERIUM 5. ZASIĘG I ZAKRES PROJEKTU POD WZGLĘDEM GRUPY ODBIORCÓW Liczba punktów do przyznania : Projekt zakłada zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych w następujących kategoriach: Długotrwale bezrobotnych 2 pkt Młodzież w wieku pkt Osoby w wieku pkt Projekt nie uwzględnia działań skierowanych do grup defaworyzowanych 0 pkt

46 KRYTERIUM 6. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY Liczba punktów do przyznania: Operacje przewidujące wkład własny wyższy niż 40% -1 pkt Operacje nie przewidujące wkładu własnego wyższego niż 40 % -0 pkt

47 KRYTERIUM 7. KORZYSTANIE Z DORADZTWA W BIURZE LGD Liczba punktów do przyznania: Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 pkt Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 0 pkt.

48 WARUNKI UMOWY ZOBOWIĄZANIA Konieczność wykazania osiągniecia min. 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej; Brak podwójnego finansowania; Realizacja operacji zgodnie z biznesplanem; Ponoszenie kosztów zatrudnienia pracownika(ów), w odniesieniu do utworzonego miejsc(a) pracy; Najpóźniej do dnia złożenia Wniosku o płatność końcową zatrudniania co najmniej osób z grup defaworyzowanych (jeśli nabór dotyczy lub otrzymano punkty wg kryteriów); Przez 3 lata : Zapewnienia trwałości operacji Nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr oraz ich wykorzystywania w sposób niezgodny z przeznaczeniem i celami operacji; Utrzymania co najmniej liczby miejsc pracy w łącznym wymiarze.. (zadeklarowanych we Wniosku o przyznanie pomocy);

49 ZOBOWIĄZANIA CD Prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego; Stosowanie się do wytycznych odnośnie kosztów (przetargi lub zasada konkurencyjnego wyboru); Zrealizowanie operacji i złożenie WOP; Osiągniecie celu i wskaźników operacji najpóźniej przedstawienie dokumentów to potwierdzających; do dnia złożenia WOP końcową oraz Stosowanie się do Księgi Wizualizacji znaku PROW oraz wytycznych LGD; Poinformowania UM o pożyczce otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego; Złożenie do UM informacji po realizacji operacji prze 3 lata od zakończenia operacji- związana z biznesplanem; Umożliwienie kontroli przez organy do tego celu powołane + uczestnictwa w kontroli; Dokumentowania zrealizowania operacji i przechowywania dokumentacji; Informowania o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej; Udostępniania informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu;

50 ZALICZKA /WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE 36,37 %- na etapie WOPP lub 50%- po podpisaniu umowy- tylko na działania infrastrukturalne

51 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Stosowanie się do ustawy o zamówieniach publicznych pow Euro netto Stosowanie się do zasady konkurencyjnego wyboru ofert powyżej ,00 zł netto Konieczność zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie www.

52 KARY ADMINISTRACYJNE Obliczane wg. wzoru: Wk=W% x Wkw x Wś Gdzie: Wk- wysokość kary administracyjnej Wkw- wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia W% - wskaźnik procentowy nałożonej kary, zgodnie z wytycznymi Wś- procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW

53 KARY ADMINISTRACYJNE WSKAŹNIK W% Niezamieszczanie zapytania ofertowego na www, ale wysłanie zapytania do 3 oferentów - 25% Zamieszczenie zapytania ofertowego na www i nie wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców- 25% Niezamieszczenie zapytania ofertowego i niewysłanie do min. 3 oferentów- 100% Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, z naruszeniem zasady konkurencyjności 100% Brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o kryteriach i sposobie oceny ofertmax. 25% Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców- max. 25% Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty max. 25% Ustalenie krótszych niż określone w zasadach konkurencyjności terminów składania ofert max. 25% Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności max. 25%

54 Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty max. 10% Modyfikacja treści zapytania ofertowego max. 100 %

55 Wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja Biznesplan Dokumenty dodatkowe do wniosku Dokumenty, z których wynikają punkty wg. kryteriów oceny Dokumenty wymagane przez LGD Konieczność złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w odpowiedzi na konkurs (+ skorzystanie z doradztwa). Koszty mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

56 II połowa 2016r HARMONOGRAM OGŁASZANYCH KONKURSÓW Podejmowanie działalności gospodarczej ,00 zł Rozwijanie działalności gospodarczej ,00 zł Działania informacyjno-promocyjne ,25 zł Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne ,00 zł Przebudowa, remont, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje społ.-kulturalną ,35 zł Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury ,43 zł Budowa, przebudowa, remont, doposażenie miejsc sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych ,75 zł + projekt grantowy na kwotę ,77 zł

57 Dziękuję za uwagę Kontakt: LGD Perła Jury Łazy, ul. Jesionowa 1 Tel.:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej Informacje ogólne Kryteria wyboru operacji Materiał opracowany przez LGD Perła Jury. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁA JURY Lokalna Strategia Rozwoju, Podejmowanie działalności gospodarczej stan na 25.08.2016r Materiał opracowany przez LGD Perła Jury. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

S Z K O L E N I E. Lokalna Grupa Działania Podkowa. Czechy Zapolice Poddębice Szadek, r.

S Z K O L E N I E. Lokalna Grupa Działania Podkowa. Czechy Zapolice Poddębice Szadek, r. S Z K O L E N I E Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi zł

DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi zł DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 50 000 zł O dofinansowanie może ubiegać się podmiot: będący osobą fizyczną jeżeli: - jest obywatelem

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej Oborniki

Podejmowanie działalności gospodarczej Oborniki Podejmowanie działalności gospodarczej Oborniki 6.03.2019 Europejski Fundusz Rolny Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale będzie przyznawać pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR PRZEDSIĘWZIĘCIE w ramach LSR Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW 2014-2020 Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów do przyznania Max. punktacja: 17 pkt Min. punktacja: 7 pkt

Liczba punktów do przyznania Max. punktacja: 17 pkt Min. punktacja: 7 pkt Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych w ramach Celu II. dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą Objaśnienia Operacja Kryterium Liczba punktów do przyznania Max. punktacja: 17 pkt

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów do przyznania Max. punktacja 21 Min. punktowe- 9. Kryterium

Liczba punktów do przyznania Max. punktacja 21 Min. punktowe- 9. Kryterium 1.Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu Kryterium Kryteria wyboru operacji dla mikro i małych przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą w sferze usługowej lub

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej Podejmowanie działalności gospodarczej LGD Partnerstwo dla rozwoju Pietrowice Wielkie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji

Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego będzie ogłaszała

Bardziej szczegółowo

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości finansowania PROGRAM Cel LSR - przedsiębiorcy Budżet Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina Dotacje na rozwój przedsiębiorstw w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina LUBLIN, 23 STYCZNIA 2019 Paulina Drążyk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę REFUNDACJI, której poziom wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych

DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę REFUNDACJI, której poziom wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie ma formę REFUNDACJI, której poziom wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej Rozwój działalności gospodarczej O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Materiał opracowany przez emem Consulting Bartłomiej Raczek na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Wszystkie działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) naszej Lokalnej Grupy Działania mają na celu

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej przy udziale środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze "Przemysko - Dynowskie"

Podejmowanie działalności gospodarczej przy udziale środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie Podejmowanie działalności gospodarczej przy udziale środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze "Przemysko - Dynowskie" Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 21 listopada 2016 r. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: a) podejmowania

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek

LGD Kraina Trzech Rzek LGD Kraina Trzech Rzek Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz to zacząć już dzisiaj Alan Lakein

Lokalna Strategia Rozwoju. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz to zacząć już dzisiaj Alan Lakein Lokalna Strategia Rozwoju Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz to zacząć już dzisiaj Alan Lakein Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Zgodnie z założeniami ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Podejmowanie działalności gospodarczej

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Podejmowanie działalności gospodarczej KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Podejmowanie działalności gospodarczej Wersja: 1 NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Dofinansowanie jest przyznawane na rozwijanie działalności gospodarczej O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 1) Osobą

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Bardziej szczegółowo

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozwijanie działalności gospodarczej.)

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozwijanie działalności gospodarczej.) Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje: 1.2. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. (Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozwijanie działalności gospodarczej.)

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej Podejmowanie działalności gospodarczej LGD Partnerstwo dla rozwoju Pietrowice Wielkie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Prawne stanowiące podstawy PROW

Podstawy Prawne stanowiące podstawy PROW Informacje dla beneficjentów z możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Lokalne Kryteria Wyboru Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Lokalne Kryteria Wyboru Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Ogólne zasady pozyskiwania środków Procedura uzyskania dofinansowania: a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: do 70% 3. Wysokość wsparcia: do 300 000 zł 4. Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOFINANSOWANIE NA ROZWIJANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. dotacji dla biznesu

Spotkanie informacyjne dot. dotacji dla biznesu Spotkanie informacyjne dot. dotacji dla biznesu Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty ul. 1 Maja 1b, 69-113 Górzyca Luty 2018 Plan spotkania 1. Lokalna Grupa Działania i Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Rozwijanie działalności gospodarczej

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Rozwijanie działalności gospodarczej KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Cel ogólny 2- Rozwijanie działalności gospodarczej Wersja: 1 NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Perła Jury. Informacje o interpretacji kryteriów wyboru, procedur i harmonogramu ogłaszanych konkursów- wrzesień 2016

Lokalna Grupa Działania Perła Jury. Informacje o interpretacji kryteriów wyboru, procedur i harmonogramu ogłaszanych konkursów- wrzesień 2016 Lokalna Grupa Działania Perła Jury Informacje o interpretacji kryteriów wyboru, procedur i harmonogramu ogłaszanych konkursów- wrzesień 2016 Materiał opracowany przez LGD Perła Jury. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania za pośrednictwem LGD Ślężanie.

Możliwości dofinansowania za pośrednictwem LGD Ślężanie. Możliwości dofinansowania za pośrednictwem LGD Ślężanie. 14-17.11.2016 rok Gminy: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka Opracowanie: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW Informator dla Beneficjentów

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW Informator dla Beneficjentów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 Informator dla Beneficjentów Lokalna Grupa Działania "Gryflandia" "Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej. PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA) w wysokości ,00 zł.

Podejmowanie działalności gospodarczej. PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA) w wysokości ,00 zł. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno Październik 2016 1 Podejmowanie działalności

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Materiał opracowany przez emem Consulting Bartłomiej Raczek na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek

LGD Kraina Trzech Rzek LGD Kraina Trzech Rzek Realizacja zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 Oborniki, 9.11.2015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 W sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Szkolenie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Szkolenie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej ŁAZY, 27.10.2016R Materiał opracowany przez LGD Perła Jury. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Przedsięwzięcia Nowe miejsca pracy. Premie na podjęcie działalności gospodarczej

Szkolenie dla beneficjentów Przedsięwzięcia Nowe miejsca pracy. Premie na podjęcie działalności gospodarczej Szkolenie dla beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy. Premie na podjęcie działalności gospodarczej Sławomir Miechowicz Doradca ds. zarządzania projektami 1 Termin naboru Od 7 do 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROW

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROW PROW 2014-2020 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW Poddziałanie 19.2 Podejmowanie działalności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA

STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Lokalna Grupa Działania:

Bardziej szczegółowo

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w dn r.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w dn r. Spotkania informacyjno-konsultacyjne w dn. 9-10.11.2016r. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW Minister

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LGD

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Autor: Marlena Błyskal Warunki i tryb udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH: Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH: ROZWÓJ OBSZARU I SPOŁECZNOŚCI LGD PERŁA JURY, KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO. Materiał

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej LGD Partnerstwo dla rozwoju Pietrowice Wielkie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

DRODZY MIESZKAŃCY, PRZYSZLI BENEFICJENCI!!!

DRODZY MIESZKAŃCY, PRZYSZLI BENEFICJENCI!!! NEWSLETTER 2018 ROK DRODZY MIESZKAŃCY, PRZYSZLI BENEFICJENCI!!! Chcecie otworzyć swoją działalność? Macie ciekawe pomysły? Szukacie funduszy na ich realizację? WYKORZYSTAJCIE SZANSĘ, PRZYJDŹCIE DO NAS,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO

Nowy okres programowania PROW w LGD ZIELONE SIOŁO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIELONE SIOŁO 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) tel./fax. (29) 745 20 20 e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl Nowy okres programowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów - operacje w zakresie

Informacja dla beneficjentów - operacje w zakresie Informacja dla beneficjentów - operacje w zakresie rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju kierowaną przez społeczność Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia: Realizacja

Bardziej szczegółowo

ABC PRZEDSIEBIORCY. Materiał pomocniczy dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

ABC PRZEDSIEBIORCY. Materiał pomocniczy dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą ABC PRZEDSIEBIORCY Materiał pomocniczy dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w zakresie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR

PORADNIK. Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA. Stowarzyszenie Długosz Królewski

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA. Stowarzyszenie Długosz Królewski LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Stowarzyszenie Długosz Królewski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres wsparcia Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) BUDŻET LGD

Bardziej szczegółowo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami dla poszczególnych działań. Wnioski dostępne w zakładce

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Umowa przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Podstawa

Bardziej szczegółowo

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Autor: Iwona Woch Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Zielone Bieszczady. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ ŚRODKI NA WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności LGD

Rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności LGD Rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności LGD Na swoje działnia N SUKCES POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE LGD VISTULA 19 maja 2016 r. LGD podpisała umowę o WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ. Możliwości rozwoju w ramach środków z LGD "Vistula-Terra Culmensis"

PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ. Możliwości rozwoju w ramach środków z LGD Vistula-Terra Culmensis PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ Możliwości rozwoju w ramach środków z LGD "Vistula-Terra Culmensis" Obszar objęty LSR: Gminy powiatu chełmińskiego: 1. Chełmno (bez miasta CHEŁMNO) 2. Lisewo 3. Stolno Gminy powiatu

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Warunki udzielenia wsparcia: 1. Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej Najważniejsze informacje dotyczące konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej 1. O pomoc może starać się osoba fizyczna, która : Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, Jest pełnoletnia, Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Możliwości dofinansowania tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR

PORADNIK. Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW i JEZIOR Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Spotkania informacyjno-konsultacyjne Spotkania informacyjno-konsultacyjne Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Europejski

Bardziej szczegółowo

Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców

Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców I. Podejmowanie działalności gospodarczej w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa ( 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia): Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach LSR

Zasady przyznawania pomocy w ramach LSR Zasady przyznawania pomocy w ramach LSR podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 2018 Opracowanie: Stowarzyszenie Ślężanie - Lokalna Grupa Działania Materiał współfinansowano ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW na ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w zakresie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Biznesplan, kryteria oceny, warunki uzyskania pomocy Podgórzyn r.

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Biznesplan, kryteria oceny, warunki uzyskania pomocy Podgórzyn r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LGD

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Nabór nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BROSZURA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

CELE OGÓLNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z KONKRETNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ STOWARZYSZENIE

CELE OGÓLNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z KONKRETNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ STOWARZYSZENIE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ" jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność r.

LGD Kraina Trzech Rzek. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność r. LGD Kraina Trzech Rzek Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 21.06.2016 r. 30 grudnia - termin złożenia LSR w UMWW 17 maja podpisanie umowy na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INFORMACJE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INFORMACJE INFORMACJE dotyczące pozyskania środków finansowych na realizację projektów w latach 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla działającej na obszarze gmin:

Bardziej szczegółowo

Na jaki zakres będzie można otrzymać dofinansowanie z LSR? Kto będzie mógł wnioskować o dofinansowanie ze środków LSR? Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia MRIRW https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274100/katalog/12297

Bardziej szczegółowo