Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm. ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773) zarządza się, co następuje: 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie Ustala się zakładowy Plan Kont ( ZPK ) określający: 1) wykaz kont księgi głównej dla organu tj. budżetu Miasta Konina wraz z kontami ksiąg pomocniczych, zwany dalej,, ewidencja organ,, stanowi załącznik nr1, 2) wykaz kont księgi głównej dla Urzędu Miejskiego, jako jednostki budżetowej, wraz z kontami ksiąg pomocniczych, w tym również dla realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowania na lata , stanowi załącznik nr 2, 3) wykaz kont księgi głównej dla Urzędu Miejskiego- Centrali stanowi załącznik nr 2a, 4) powiązanie kont zespołu 4,, Koszty według rodzajów i ich rozliczenie,, z klasyfikacją budżetową wydatków / kosztów, stanowi załącznik nr 3, 5) wykaz kont księgi głównej dla Urzędu Miejskiego, jako jednostki budżetowej, wraz z kontami ksiąg pomocniczych, dla realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowania na lata , stanowi załącznik nr 4, 6) wykaz kont księgi głównej dla Urzędu Miejskiego, jako jednostki budżetowej, wraz z kontami analitycznymi oraz szczegółowymi /pomocniczymi w zakresie dochodów, stanowi załącznik nr 5, 7) zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego Miasta Konin, stanowi załącznik nr Dla potrzeb wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów rachunkowość prowadzi się w następujący sposób: 1

2 1) Podczas realizacji projektów z udziałem środków unijnych rachunkowość prowadzi się w następujący sposób: W organie prowadzona jest rachunkowość budżetu w zakresie dochodów na wyodrębnionych systemach/kodach odrębnie dla każdego projektu z wyodrębnionym kodem. 2) w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej, prowadzona jest rachunkowość w zakresie kosztów i wydatków oraz ewidencji powstałego majątku w ramach realizacji projektów na wyodrębnionych systemach/kodach /jednostkach organizacyjnych w programie księgowości, odrębnie dla każdego projektu. 3. Konta ksiąg analitycznych i pomocniczych rozszerza się według potrzeb bez zmiany zarządzenia i zasad omówionych przy opisie kont syntetycznych. 4. Podstawą tworzenia ZPK oraz opisu kont i zasady tworzenia kont ksiąg analitycznych/ pomocniczych i ich powiązania z kontami ksiąg głównych są plany kont, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz.1375 ze zm.), o których mowa we wstępie, uzupełnione o konta służące realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także o konta związane z realizacją projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz komentarz do planu kont autorstwa Marii Augustowskiej, wydanego przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o. w Gdańsku. 5. Zasady tworzenia kont ksiąg analitycznych/pomocniczych i ich powiązania z kontami ksiąg głównych oraz zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w zakresie realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami są takie same, jak przy realizacji własnych dochodów budżetowych. 6. Wykaz typowych księgowań zawiera załącznik nr Wykaz dokumentów zawierających opisy stosowanych oznaczeń w dokumentacji księgowej zawiera załącznik nr Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych systemem tradycyjnym i w systemie komputerowym, zasady aktualizacji i ochrony programów komputerowych, archiwizowanie danych i ich zbiorów oraz zasady ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Urzędzie Miejskim i Centrali zawiera załącznik nr Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w załączniku nr Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie,, według podziałek klasyfikacji budżetowej W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego dokonanie operacji gospodarzącej, sporządzonego przez osobę dokonującą tej operacji, sprawdzonego i podpisanego przez Skarbnika Miasta, Zastępcę 2

3 Skarbnika, Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną oraz zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Konina lub Zastępcę Prezydenta albo upoważnioną osobę, z wyjątkiem operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. 2. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem wpływu dowodów księgowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdawczości budżetowej. 3. W księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, w terminie do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdania finansowego. 5 Wprowadzone zmiany w niniejszym zarządzeniu dotyczące prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług VAT po centralizacji rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi Miasta Konin, mają zastosowanie do prowadzenia rachunkowości w tym zakresie od 1 stycznia 2017 roku. 6 Traci moc zarządzenie nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie wraz ze zmianami w zarządzeniu nr 31/2012 z dnia r. oraz nr 31/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. 7 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie. 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do prowadzenia rachunkowości od 1 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki 3

4 Zarządzenie..1 Spis treści...4 Załącznik nr 1 Plan kont dla organu - budżetu miasta Konina, zwany dalej,,ewidencja organ,,...6 Załącznik nr 2 Plan kont Wydział Księgowości Załącznik nr 2a Załącznik nr 3 Plan kont-wydział Księgowości Centrala centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług VAT na poziomie Miasta Konina 65 Powiązanie kont zespołu 4,,koszty według rodzajów i ich rozliczenie,, z klasyfikacją budżetową wydatków / kosztów 70 Załącznik nr 4 Plan kont dla projektów finansowanych w nowej perspektywie finansowej Wydział Księgowości Załącznik nr 5 Plan kont Wydział Podatków i Opłat. 94 Załącznik nr 6 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego m. Konin Załącznik nr 7 Wykaz typowych księgowań. 146 Załącznik nr 8 Wykaz dokumentów zawierających opisy stosowanych oznaczeń w dokumentacji księgowej 155 Załącznik nr 8/1 Wykaz dzienników częściowych Wydział Księgowości 156 Załącznik nr 8/2 Wykaz dzienników częściowych Wydział Podatków i Opłat 157 Załącznik nr 8/3 Wykaz dzienników częściowych Wydział Budżetu Załącznik nr 8/4 Oznaczenia rodzaju zadań Wydział Księgowości. 175 Załącznik nr 8/5 Symbole jednostek/kody stosowane przy tworzeniu kont ksiąg pomocniczych Wydział Księgowości..178 Załącznik nr 8/6 Oznaczenia stosowane przy tworzeniu kont ksiąg pomocniczych pozostałych rozrachunków publicznoprawnych Wydział Księgowości 179 4

5 Załącznik nr 9 Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Urzędzie Miejskim w Koninie i na poziomie rozliczeń Miasta w związku z centralizacją rozliczeń. 180 Załącznik nr 9/1 Wykaz programów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. 188 Załącznik nr 10 Metody wyceny aktywów i pasywów

6 Plan kont dla organu budżetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe Rachunek budżetu lokaty analityka rozszerzenie analityki analityka- bank wg źródła powstania - organ rachunek bankowy własne gminy klasyfikacja budżetowa-rozdział j.w. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budżetowa-rozdział jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budżetowa -rozdział jw. paragraf zlecone powiatu klasyfikacja budżetowa-rozdział jw. paragraf Zlecone Skarb Państwa klasyfikacja budżetowa -rozdział jw. paragraf własne gminy wg jednostki organizacyjnej zlecone gminy wg jednostki organizacyjnej własne powiatu wg jednostki organizacyjnej zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie klasyfikacja budżetowa-rozdział jw. paragraf Dochody jst zw. z realizacja zadań z zakresu adm. rządowej Klasyfikacja budżetowa - rozdział j.w. paragraf 6

7 2 134 Kredyty bankowe Tytuł spłaty Nr kredytu Odsetki od kredytu Rachunek środków na niewygasające wydatki Niewygasające wydatki klasyfikacja budżetowa-rozdział jw. paragraf Środki pieniężne w drodze Analityka wg potrzeb Wg tytułu rozliczeń Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Zastosowanie przy PK sprawozdań za I i II półrocze gmina Wg jednostki powiat Wg jednostki Zadania zlecone Wg jednostki Dochody jst z tyt zadań zleconych Wg jednostki Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Zastosowanie przy PK sprawozdań za I i II półrocze Własne gminy Wg jednostki Zlecone gminy Wg jednostki Własne powiatu Wg jednostki Zlecone powiatu Wg jednostki Rozrachunki budżetu Gmina Rodzaj/nazwa Powiat Rodzaj/ nazwa Zlecone Skarbu państwa Wg poszczególnych tytułów oraz wg poszczególnych budżetów Gmina Wg poszczególnych budżetów, dot. porozumień z innymi jst Powiat 7

8 Wg poszczególnych budżetów, dot. porozumień z innymi jst Rozliczenie niewygasających wydatków Gmina wg jednostki Powiat wg jednostki Pozostałe rozrachunki Należności Rodzaj Zobowiązania Rodzaj Należności finansowe Tytuły należności wg kontrahenta Zobowiązania finansowe Tytuł zobowiązania Rodzaj/ nr pożyczki Odsetki od pożyczki Odpisy aktualizujące należności gmina wg kontrahenta powiat wg kontrahenta Dochody budżetu Dochody budżetu- tworzone analogicznie jak konta 222 ( wg jednostki) w celu ujęcia sprawozdania miesięcznego własne gminy klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf zlecone powiat klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf odsetki zrealizowane w organie klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf Wydatki budżetu Wydatki budżetu- tworzone analogicznie jak konta 223 ( wg 8

9 jednostki) w celu ujęcia sprawozdania miesięcznego własne gminy klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf zlecone powiat klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf Niewykonane wydatki Wymóg systemu księgowego klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf Niewygasające wydatki Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Rozliczenia międzyokresowe Analityka wg potrzeb Tytuł rozliczeń Skumulowane wyniki budżetu Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Wynik wykonania budżetu Analityka wg potrzeb Źródła zwiększeń/ zmniejszeń Wynik na pozostałych operacjach Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Konta pozabilansowe Zobowiązania warunkowe Analityka wg potrzeb rodzaj Planowane dochody budżetu Tworzone analogicznie jak konto 901 wg klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki budżetu Tworzone analogicznie jak konto 902 wg klasyfikacji budżetowej Rozliczenia z innymi budżetami Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Zaangażowanie wydatków niewygasających Wymóg systemu księgowego klasyfikacja budżetowa - rozdział jw. paragraf 9

10 W ramach realizacji zadań ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.) w zakresie, których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym lub środków z budżetu państwa, co do których umowa określa wydzielenie odrębnej ewidencji księgowej, numeracja konta analitycznego w drugim członie będzie dwucyfrowa. Opis kont : Konto Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako sumy do wyjaśnienia. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunek budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu. Konto Kredyty bankowe Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego. Otrzymany kredyt księguje się Wn 133, Ma 134. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu ( tj. kredyt i odsetki od kredytu). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych. Konto 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 10

11 Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających w korespondencji z kontem 225. Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki. W przypadku lokowania środków z rachunku niewygasajacych wydatków operacje księgowe ujęte będą: 1) przesunięcie środków na rachunek lokaty 133/ 135 2) zwrot środków z rachunku lokaty 135/133. Konto 140 Środki pieniężne w drodze Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego; 2) kwot wpłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym; 3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma zmniejszenie stanu środków pieniężnych w drodze. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. Konto 222,, Rozliczenia dochodów budżetowych Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych, oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu państwa. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133. Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostki budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami (miesięcznymi), lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Na koncie tym księguje się miesięczne sprawozdania Rb 27S w wysokości łącznej kwoty dochodów budżetowych zrealizowanych od początku roku do końca miesiąca pomniejszonych o łączną kwotę wynikającą ze sprawozdania Rb 27S za poprzedni miesiąc. Sprawozdania miesięczne księguje się wg zestawienia zbiorczego, określonego w Zał. 1/1. 11

12 Konto 223,, Rozliczenie wydatków budżetowych Konto to służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. (Wn 223 i Ma 133). Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych (miesięcznych) sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi, z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych, przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Na koncie tym księguje się miesięczne sprawozdania Rb 28S w wysokości łącznej kwoty wydatków budżetowych zrealizowanych od początku roku do końca miesiąca pomniejszonych o łączną kwotę wynikającą ze sprawozdania Rb 28S za poprzedni miesiąc. Sprawozdania miesięczne księguje się wg zestawienia zbiorczego, określonego w Zał. 1/2. Konto 224,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy od ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań wg poszczególnych tytułów oraz wg poszczególnych budżetów. Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Na koncie 224 dotyczącym rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, księguje się na podstawie zestawienia dochodów wykonanych przez urzędy skarbowe, zgodne z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w okresach kwartalnych w wysokości kwot dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej, zrealizowanych od początku roku do końca kwartału, pomniejszonych o kwotę dochodów wykonanych za poprzedni okres sprawozdawczy. Dochody wykonane, o których mowa powyżej księguje się na podstawie zestawienia, określonego w Zał. 1/3. Konto 225,, Rozliczenie niewygasających wydatków Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem

13 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków. Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. Konta 240 -,,Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260, a szczególnie: odsetek bankowych, które wpływają w nowym roku, a dotyczą roku poprzedniego i sumy do wyjaśnienia ( Wn 133 i Ma 240) oraz pobrane prowizje bankowe i refundacje prowizji. Na koncie 240 ewidencjonowane są również rozrachunki wewnętrzne z tytułu przekazywania odsetek od rachunków bankowych dla realizacji programów ze środków pomocowych ( Wn 133 i Ma 240 ). Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków wg poszczególnych tytułów oraz kontrahentów. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Konto 250 -,,Należności finansowe Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów należności. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. Konto Zobowiązania finansowe Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych ( Wn 133, Ma 260) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczek (Wn 260, Ma 133). Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Na koncie tym księguje się również umorzenia pożyczek (Wn 260 i Ma 962). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 13

14 Odpisów aktualizujących dokonuje się w korespondencji z kontem 962 Wynik na pozostałych operacjach Wn 962 Ma 290 nie później niż na dzień bilansowy. Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Konto 901 Dochody budżetu Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 1) na podstawie sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 222; 2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dochodów wykonanych przez urzędy skarbowe zgodne z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych), w korespondencji z kontem 224; 3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224; 4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133 lub z kontem 909 (w zakresie dochodów z tytułu dotacji na zadania miasta realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego); bezpośrednio z kontem 904 z tytułu przeniesienia niewykorzystanych niewygasających wydatków na podstawie PK, 5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133; 6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu (organu) wg podziałek planu finansowego, a w okresie półrocznym i rocznym ustalenie poszczególnych dochodów miasta Konina wg podziałek planu finansowego. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jst za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Konto 902 -,,Wydatki budżetu Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki: 1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223 (Wn 902, Ma 223); 2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem134; Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji w okresie półrocznym i rocznym. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961 (Wn 961 i Ma 902). 14

15 Konto Niewykonane wydatki Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych (Wn 903 i Ma 904) na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. Konto Niewygasające wydatki Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasajacych wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225, 2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe. Księgowanie bezpośrednio z kontem 901, w celu ujęcia ich w sprawozdaniu Rb 27S organu ( na podstawie PK). Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków (w oparciu o uchwałę Rady Miasta Wn 903 i Ma 904) lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. Konto 909 -,, Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260 na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych z Wydziału Księgowości), a na stronie Ma przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np. subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego) a także zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260 na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych z Wydziału Księgowości oraz przychody z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące dochody budżetu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. Konto Skumulowane wyniki budżetu Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczegółowości na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 15

16 Konto Wynik wykonania budżetu Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki budżetu. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Konto Wynik na pozostałych operacjach Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na koncie tym księguje się umorzenia pożyczek (Wn 260 i Ma 962). Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. W następnym roku budżetowym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960. Konta pozabilansowe Konto Zobowiązania warunkowe Konto 245 służy do ewidencji zobowiązań warunkowych, w szczególności z tytułu wystawionego zabezpieczenia dotyczącego zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń. Na stronie Wn konta 245 księguje się sumy spłaconych zobowiązań z tytułu wystawionego zabezpieczenia zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń - zwrócony weksel in blanco. Na stronie Ma konta 245 księguje się sumy zaciągniętych zobowiązań z tytułu wystawionego zabezpieczenia na podstawie weksla in blanco( niezupełnego). Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg poszczególnych tytułów. Konto Planowane dochody budżetu Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian, (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie). Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. 16

17 Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 oznacza w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991. Konto Planowane wydatki budżetu Konto 992 to służy do ewidencji planu wydatków budżetowych i jego zmian, (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie). Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Konto 993 Rozliczenie z innymi budżetami Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane z innych budżetów. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta 993 stan zobowiązań. Konto 998 Zaangażowanie wydatków niewygasających Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania niewygasających wydatków, ujętych w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych w jednostce budżetowej do realizacji w następnym roku budżetowym. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 998. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się: zaangażowanie niewygasających wydatków na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem bieżącego roku budżetowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej. Konta pomocnicze bilansowe i pozabilansowe aktualizuje się według potrzeb Aktualizacja kont pomocniczych nie wymaga zmiany zarządzenia. Księgowania w zakresie ujmowania bezpośrednio na dochody organu na konto 901 niewykorzystanych niewygasających wydatków będą obowiązywać od stycznia 2017 roku. 17

18 Załącznik nr 1/1 Zestawienie sprawozdań budżetowych Rb 27S za miesiąc r. Lp. Nazwa jednostki budżetowej składającej sprawozdanie Rb 27S Kwota sprawozdania za okres sprawozdawczy Kwota sprawozdania za poprzedni okres sprawozdawczy Różnica stanowiąca faktyczne dochody od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego ( 3-4) Dekretacja analityczna Uwagi R A Z E M: W zestawieniu powinny być ujęte sprawozdania wszystkich jednostek budżetowych (bez pomijania sprawozdań zerowych) Sporządził: Konin, dnia. 18

19 Załącznik nr 1/2 Zestawienie sprawozdań budżetowych Rb 28S za miesiąc r. Lp. Nazwa jednostki budżetowej składającej sprawozdanie Rb 28S Kwota sprawozdania za okres sprawozdawczy Kwota sprawozdania za poprzedni okres sprawozdawczy Różnica stanowiąca faktyczne dochody od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego ( 3-4) Dekretacja analityczna Uwagi R A Z E M: W zestawieniu powinny być ujęte sprawozdania wszystkich jednostek budżetowych (bez pomijania sprawozdań zerowych) Sporządził: Konin, dnia. 19

20 Załącznik nr 1/3 Zestawienie dochodów wykonanych przez Urzędy Skarbowe, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych za miesiąc..20..r. Lp. Nazwa Urzędu Skarbowego Klasyfikacja budżetowa Kwota wynikająca z zestawienia dochodów wykonanych Zestawienie dochodów wykonanych za poprzedni okres sprawozdawczy Różnica stanowiąca faktyczne dochody od pierwszego do ostatniego dnia kwartału sprawozdawczego ( 4-5) Dekretacja analityczna Uwagi R A Z E M: Sporządził: Konin, dnia. 20

21 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Plan kont Wydział Księgowości Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 011 Środki trwałe środek własny grupa 0 KŚT grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa środek trwały w obcym obiekcie grupa 0 KŚT grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa Mienie zlikwidowanych jednostek wg jednostki wg mienia z bilansu jednostki ( wg grupy KŚT) 020 Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo umarzane sukcesywnie 030 Długoterminowe aktywa finansowe 21

22 wg tytułów udziały /akcje w spółkach/nazwa spółki 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie środków trwałych sukcesywnie grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa umorzenie wartości niematerialnych i prawnych sukcesywnie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzenie pozostałych środków trwałych jednorazowo umorzenie wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) wg rodzaju zadania własne gmina klasyfikacja budżetowa-rozdział jw.- paragraf nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt własne powiat klasyfikacja budżetowa-rozdział jw.- paragraf nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt zlecone powiat klasyfikacja budżetowa-rozdział jw.- paragraf nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt subkonto klasyfikacja budżetowa-rozdział jw.- paragraf 22

23 nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt 080-G gminne środki ochrony środowiska 080-G klasyfikacja budżetowa-rozdział 080-G jw.- paragraf 080-G nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt 080-P powiatowe środki ochrony środowiska 080-P klasyfikacja budżetowa-rozdział 080-P jw.- paragraf 080-P nazwa zadania/komorka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) rodzaj zadania/źródło pochodzenia środków(w-b-m-d-u-z) klasyfikacja budżetowa-rozdział - nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) rodzaj zadania- własne gmina/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z) klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) rodzaj zadania- własne powiat/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z) klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) rodzaj zadania- zlecone powiat/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z) klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) rodzaj zadania- subkonto/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z) klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy 23

24 rodzaj kosztów (B-P-Z) G0 rodzaj zadania- gminne środki ochrony środowiska/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z) klasyfikacja budżetowa-rozdział- nazwa zadania efekt rzeczowy rodzaj kosztów (B-P-Z) P0 rodzaj zadania- powiatowe środki ochrony środowiska/źródło pochodzenia środków (W-B-M-D-U-Z 101 Kasa kasa w PLN 130 Rachunek bieżący jednostki 130 rachunek. bieżący jednostki rach.bieżący-kolejny tytuł zasilenia rach. bieżący - zasilenie konta budżetu rach. bieżący- zasil. niewyg.wydatków rach.bieżący- BGK rach.bieżacy- OR-Orlik rach.bieżacy- Proj.P-le 2 UE rach.bieżący- wg rodzaju zadania rach.bieżący wydatki gmina klasyfikacja budż.-rozdział paragraf -wydatki bieżące paragraf-wydatki majątkowe wydatki bieżące-komórka organizacyjna/ kolejny projekt/ podatek VAT (VN) gdzie VN oznacza wydatki związane z podatkiem VAT należnym wydatki majątkowe- nazwa zadania /komórka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnego- projekt/ źródło pochodzenia środków-w-b-m wydatki powiat rozdział paragraf-wydatki bieżące paragraf-wydatki majątkowe wydatki bieżące-komórka organizacyjna/ kolejny projekt/ podatek VAT (VN) gdzie VN oznacza wydatki związane z podatkiem VAT należnym wydatki majątkowe- nazwa zadania /komórka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnego-projekt/źródło pochodzenia środków-w-b-m 24

25 130-3 zlecone gmina rozdział paragraf kom.org zlecone powiat rozdział paragraf kom.org subkonto rozdział paragraf wydatki majątkowe- nazwa zadania /komórka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnego- projekt/ źródło pochodzenia środków-w-b-m UW-dot.rok ub rozdział paragraf kom.org porozumienia powiat rozdział paragraf kom.org porozumienie gmina rozdział paragraf kom.org rach.bieżący- wg rodzaju zadania/projektu 130-G gminne środki ochrony środowiska 130-G rozdział 130-G paragraf 130-G kom.org. 130-P powiatowe środki ochrony środowiska 130-P rozdział 130-P paragraf 130-P kom.org rozdział trzy ostatnie cyfry klasyfikacji budżetowej wydatku wg paragrafu kom. org./ kolejny numer projektu 130 Rachunek. bieżący jednostki 130-V Rachunek do płatności zobowiązań w części podatku VAT 130-V-O 130-V-O-KS podatek VAT-naliczony Rach do płatności zobowiązań w części podatku VAT naliczonego przez KS ( bez klasyfikacji budżetowej) 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 135-FS ZFSS 25

26 135-FS-1 zwiększenia 135-FS tytuł 135-FS-2 zmniejszenia 135-FS tytuł 139 Inne rachunki bankowe tytuł rodzaj wpłaty-np.wadium,zabezp tytuł / kontrahent 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe wg poszczególnych składników wg poszczególnych walut wg osób odpowiedzialnych/komórek organizacyjnych 141 Środki pieniężne w drodze wg dzienników/rodzajów środków tytuł 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wg rodzaju zadania własne gmina-zobowiązania rozdział paragraf kolejny Projekt / kontrahent 201-1N własne gmina-zaliczki/należność 201-1N rozdział 201-1N paragraf 201-1N kolejny Projekt / kontrahent własne powiat-zobowiązania rozdział paragraf kolejny Projekt/kontrahent zlecone gmina-zobowiązania rozdział paragraf kontrahent zlecone powiat- -zobowiązania rozdział paragraf kontrahent porozumienie powiat-zobowiązania rozdział paragraf kontrahent porozumienie gmina-zobowiązania rozdział 26

27 paragraf kontrahent 201-FS ZFSS 201-FS-Z zobowiązania 201-G gminne środki ochrony środowiska 201-G rozdział 201-G paragraf 201-G wydatki majątkowe- nazwa zadania /komórka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnego- projekt /kontrahent 201-P powiatowe środki ochrony środowiska 201-P rozdział 201-P paragraf 201-P wydatki majątkowe- nazwa zadania /komórka org./numer zadania-kod wydatku inwestycyjnegoprojekt/kontrahent 201-V Zobowiązanie w części podatku VAT naliczonego 201-V Rozdział klasyfikacji budżetowej 201-V Paragraf 201-V Kontrahent /kolejny projekt 223 Rozliczenie wydatków budżetowych wg grup wydatków wydatki budżetowe UM niewygasające wydatki wg pochodzenia środków rozdział grupa wydatków kolejny projekt/zadanie/program źródło pochodzenia środków - środki zewnętrzne źródło pochodzenia środków - środki własne 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich według rodzaju zadania gmina wg tytułu rozdział paragraf nazwa jednostki- podmiotu dotowanego rodzaj zadania powiat rozdział paragraf nazwa jednostki- podmiotu 27

28 000 dotowanego rodzaj zadania G gminne środki ochrony środowiska 224-G rozdział 224-G paragraf 224-G nazwa jednostki, podmiotu dotowanego 224-G rodzaj zadania P powiatowe środki ochrony środowiska 224-P rozdział 224-P paragraf 224-P nazwa jednostki- podmiotu dotowanego 224-P rodzaj zadania Rozrachunki z budżetami rodzaj/grupa zadania własne gmina wydatki inwest.- rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org./budżet wydatki bieżące-rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org./budżet własne powiat wydatki bieżące- rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org./budżet wydatki inwest.-rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org./budżet zlecone gmina wydatki bieżące-rozdział paragraf kom.org./ kom.org./budżet wydatki inwest.- rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org./budżet zlecone powiat wydatki bieżące-rozdział paragraf kom.org. /kom.org./budżet wydatki inwest.-rozdział paragraf nazwa zadania/kom.org/budżet rozrachunki.z bud.różne tytuły US 225-FS ZFSS US 28

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie. Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.10.128.861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) 20 listopada 2017 ZBIÓR PRAW nr 3 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Czemeirniki z dnia 10 lutego 2016 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla gminy (Organu) Konta bilansowe: Rachunek 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo