Miejsce innowacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce innowacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128"

Transkrypt

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 128 ul. Kadetów Warszawa Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-organizacyjnym realizowana poprzez Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 autor: mgr Piotr Dylewski I. Wstęp. Nauczanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (zajęć komputerowych) odgrywa bardzo ważną rolę w procesie edukacji oraz coraz częściej wywiera ogromne znaczenie podczas podejmowania życiowych decyzji. Coraz szybciej rozwijający się w zakresie informatycznym świat powoduje coraz szybszą potrzebę dostosowywania się do nowych technologii oraz coraz wyraźniejszego życia w społeczeństwie zinformatyzowanym. W związku z powyższym oraz z zapowiedzią wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażoną wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zwiększenia efektywności nauczania w zakresie programowania przy równoczesnym zachowaniu realizacji pozostałych treści podstawy programowej w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe dla uczniów w klasach 1-3 i 4-6 w zakresie edukacji informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 przedstawiam innowację pedagogiczną o charakterze programowo-organizacyjnym realizowaną poprzez Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128. Wdrażający innowację: mgr Piotr Dylewski Miejsce innowacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 Realizatorzy innowacji: Innowacją zostaną objęci, od roku szkolnego 2016/2017, uczniowie klas 1 i klas 4. Czas trwania i częstotliwość innowacji: lata szkolne 2016/ /2019 (2021/2022), raz w tygodniu zgodnie z ramowym planem nauczania w zakresie realizacji treści podstawy programowej w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe. 1

2 II. Opis zasad innowacji 1. Zakres innowacji: Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane. Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Cechy innowacji: Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Cele ogólne: Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Cele szczegółowe: Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Przewidywane efekty: Opis stanowi Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr

3 III. Ewaluacja. W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Ewaluacja opierać się będzie o ocenę ćwiczeń kontrolnych każdego modułu, prezentacji podjętych działań na forum klasy, szkoły i rodziców oraz informacji zwrotnej od uczniów, nauczycieli i rodziców w postaci raz-rocznych anonimowych ankiet. Dodatkowo będzie systematycznie prowadzona bezpośrednia obserwacja dzieci w zakresie realizowania treści i aktywności zawartych w programie. Ewaluacja przeprowadzona zostanie również na podstawie hospitacji, oceny i opinii Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione Dyrektorowi i rodzicom po zakończeniu innowacji. 3

4 PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH w klasach 1-3 i 4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 128 Piotr Dylewski 1

5 CHARAKTERYSTYKA PROGARAMU Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128. Program zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis założonych osiągnięć ucznia, e) kryteria ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 uwzględnia specyfikę pracy zespołu szkolnoprzedszkolnego - szkoły, warunki środowiskowe oraz zasoby szkolne. Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 dodatkowo zawiera wskazania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej: a) opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania do zajęć komputerowych w szkole, b) ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole, c) wybór środowiska informatycznego lub środowisk informatycznych do nauczania programowania, d) prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach zajęć komputerowych, e) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółek programistycznych - współpraca z podmiotami zewnętrznymi, f) udział nauczycieli szkoły w różnych formach doskonalenia, g) oferowanie zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych, w tym w szczególności z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego, h) zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę, i) formułowanie wniosków do przygotowywanej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej, j) tworzenie listy problemów możliwych do rozwiązania przez uczniów ze wsparciem TIK na poszczególnych etapach edukacyjnych, k) udostępnienie materiałów merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych w domenie publicznej do wykorzystania przez innych nauczycieli. 2

6 Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 przewiduje także realizację zagadnień wymienionych w treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 dopuszcza możliwość udziału w/jest kompatybilny z ogólnopolskim programem Mistrzowie kodowania, warszawskim programem wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. 3

7 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają bezpośrednio z podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawy programowej - zajęcia komputerowe - klasy I- III oraz klasy IV-VI oraz dokumentów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr Łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, 2. Dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, 3. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów, 4. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów (w tym problemów twórczych), 5. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, 6. Czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa, 7. Myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych (między innymi w zakresie zagadnień rytmicznych), 8. Myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (między innymi w zakresie korelacji muzyki z innymi dziedzinami życia), 9. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno mowie, jak i w piśmie, 10. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, 11. Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, 12. Umiejętność pracy zespołowej, 13. Wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 14. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 15. Wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, 16. Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 4

8 17. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 18. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 19. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 20. W zakresie zajęć komputerowych - w szczególności: a. bezpieczne posługiwanie się komputerem w podstawowym i rozszerzonym zakresie: w zakresie użytkowania sprzętu, w zakresie użytkowania oprogramowania, b. posługiwanie się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, które rozwijają zainteresowania uczniów, c. wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich, d. tworzenie, opracowywanie i wykorzystywanie tekstów, rysunków, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych/danych liczbowych w różnych edytorach, zapoznanie z zagrożeniami wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: w szczególności zagrożenia wynikające z korzystania komunikatorów, serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych, e. realizacja zajęć w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, f. komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych, g. rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, h. wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań, i. programowanie: w zakresie/formie stosowania prostych formuł w edytorach kalkulacyjnych i multimedialnych, w zakresie/formie stosowania środowisk programistycznych: scratch junior, scratch, mit app inventor, greenfoot, j. rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, k. poznawanie podstawowych pojęć i terminów informatycznych, l. poszerzanie wiedzy o technologiach informacyjno-komunikacyjnych, m. poznanie podstawowych aplikacji/programów użytkowych, n. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy informatyczne, o. rozwijanie twórczego myślenia i działania, p. osiąganie przez uczniów dobrych i wymiernych postępów w nauce, q. budowanie motywacji do aktywnego działania i programowania, 5

9 r. stymulowanie twórczego zaangażowania ucznia, s. kształcenie umiejętności pracy w grupie, t. kształtowanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, u. kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, v. kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych, w. wpływanie przez zajęcia komputerowe (działanie w sieci) na obyczaje i kulturę uczniów, x. kształtowanie umiejętności kulturalnej dyskusji, y. uczenie szacunku dla twórców i ich dorobku artystycznego: w tym kształtowanie postawy tolerancji wobec kolegów o mniejszych zdolnościach komputerowych, w tym poszanowania dla praw autorskich, z. ukazanie roli informatyki w organizacji życia codziennego. 6

10 TREŚCI NAUCZANIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Klasy I-III: Zajęcia komputerowe: Uczeń: 1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach, 3) wyszukuje informacje i korzysta z nich: a. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), b. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, c. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne, 4) tworzy teksty i rysunki: a. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, b. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur, 5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: a. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, b. ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, c. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Klasy IV-VI: Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych. III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 7

11 V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Treści nauczania - wymagania szczegółowe 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń: a. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, b. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy, c. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich, d. korzysta z pomocy dostępnej w programach, e. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, f. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera. 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych. Uczeń: a. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety, b. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: a. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu), b. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach, c. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej. 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: a. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów), b. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem, 8

12 c. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje, d. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń: a. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie, b. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień. 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń: a. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów, b. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń: a. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym, b. szanuje prywatność i pracę innych osób, c. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia. 9

13 SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALIZACJI PRACY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ORAZ WARUNKÓW, W JAKICH PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany ujęte są w tabeli przedstawiającej kolejne jednostki lekcyjne. Kolejne jednostki lekcyjne zawierają: tematykę jednostki, realizowany zakres wiadomości, umiejętności, aktywności uczniów, proponowane środowisko pracy oraz ilość jednostek lekcyjnych przewidzianych na realizację danego zagadnienia. Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 zawiera: w klasach I-III 99 jednostek lekcyjnych w trzyletnim okresie edukacyjnym, w klasach IV-VI 99 jednostek lekcyjnych w trzyletnim okresie edukacyjnym. W każdym roku szkolnym trzy jednostki lekcyjne przeznaczone są na działania organizacyjne wynikające z realizacji zapisów szeroko rozumianego prawa oświatowego (zapoznanie uczniów z kryteriami ocen, podsumowanie pracy w pierwszym semestrze/klasyfikacja śródroczna, podsumowanie pracy w drugim semestrze/klasyfikacja roczna) - jednostki te nie zostały ujęte w poniższym harmonogramie. Klasa 1 l.p. temat aktywności 1. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 2. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne - pierwsza wizyta w pracowni komputerowej 1. stworzenie regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej 2. poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 3. poznanie podstawowych części/elementów komputera 4. pierwsze podstawowe ćwiczenia w pracy z komputerem - wskazanie, że telefon komórkowy, tablet, smartwatch to także komputer - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. ćwiczącymi umiejętności manualne 2. ułatwiającymi pierwsze kroki w użytkowaniu komputera ilość jednostek 4 3 (7) 10

14 3. Umiejętności praktyczne edytor graficzny 4. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci 5. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne 6. Programowanie scratch junior - praca z edytorem graficznym MS Paint lub innym zaproponowanym przez nauczyciela 5 (12) 2. wykonanie samodzielnej pracy - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy 2 (14) Dzieciom Siłę - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 5 (19) 1. z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej lub innej - praca w środowisku scratch junior 11 (30) 2. wykonanie samodzielnej pracy razem 33* Klasa 2 l.p. temat aktywności 7. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 8. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne 9. Umiejętności praktyczne edytor tekstowy 10. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. modyfikacja regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej lub innej - praca z edytorem tekstowym MS Word/Pages/OpenOffice lub innym zaproponowanym przez nauczyciela 2. wykonanie samodzielnej pracy - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ilość jednostek 2 4 (6) 6 (12) 2 (14) 11

15 11. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne 12. Programowanie scratch junior - udział w Dniu Bezpiecznego Internetu - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 5 (19) 1. z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej lub innej - praca w środowisku scratch junior 11 (30) 2. wykonanie samodzielnej pracy razem 33* (66*) Klasa 3 l.p. temat aktywności 13. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 14. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne 15. Umiejętności praktyczne edytor tekstowy 16. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci 17. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. modyfikacja regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej 2. wprowadzenie elementów netykiety (w tym w korespondencji smsowej) - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej lub innej - praca z edytorem graficznym i tekstowym MS Word/Pages/OpenOffice lub innym zaproponowanym przez nauczyciela w zakresie wykorzystania funkcji graficznych 2. wykonanie samodzielnej pracy - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - udział w Dniu Bezpiecznego Internetu - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej lub ilość jednostek 2 4 (6) 6 (12) 2 (14) 5 (19) 12

16 18. Programowanie scratch innej - praca w środowisku scratch 2. wykonanie samodzielnej pracy 11 (30) razem 33* (99*) Klasa 4 (dla uczniów rozpoczynających realizację niniejszego programu od klasy 4 stosuje się tekst pochyły - jeśli został użyty) l.p. temat aktywności 19. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 20. Umiejętności praktyczne foldery/katalogi zapisywanie danych wyszukiwanie informacji w ramach danych programów/aplikacji 21. Umiejętności praktyczne poczta netykieta portale społecznościowe - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. modyfikacja regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. stworzenie regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej 2. wprowadzenie elementów netykiety (w tym w korespondencji smsowej) - tworzenie i wyszukiwanie folderów/katalogów i plików 2. wykonanie samodzielnej pracy 3. zapoznanie się z typami plików - wyszukiwanie informacji w ramach danych programów/aplikacji 2. wykonanie samodzielnej pracy - tworzenie i korzystanie z konta owego 1. poznanie zasad netykiety 2. realizacja ćwiczeń wprowadzających poszczególne funkcje 3. wykonanie samodzielnej pracy (przesłanie wiadomości z załącznikiem) - tworzenie i korzystanie z konta na portalu społecznościowym ilość jednostek 2 2 (4) 2 (6) 13

17 22. Umiejętności praktyczne edytor graficzny 23. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci 24. Umiejętności praktyczne edytor tekstowy 25. Programowanie scratch 1. poznanie regulaminu portalu 2. realizacja ćwiczeń wprowadzających poszczególne funkcje 3. wykonanie samodzielnej pracy - praca z edytorem graficznym Corel Draw lub innym zaproponowanym przez nauczyciela 4 (10) 2. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie grafiki w oparciu o zdjęcie oraz dodane do niego elementy graficzne) - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy 2 (12) Dzieciom Siłę - udział w Dniu Bezpiecznego Internetu - praca z edytorem tekstowym MS Word/Pages/OpenOffice lub innym zaproponowanym 4 (16) przez nauczyciela 2. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie wizytówki) - praca w środowisku scratch 14 (30) 2. wykonanie samodzielnej pracy razem 33* Klasa 5 (dla uczniów rozpoczynających realizację niniejszego programu od klasy 4 stosuje się tekst pochyły - jeśli został użyty) l.p. temat aktywności 26. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 27. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. modyfikacja regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. praca z programami internetowymi 2. praca z aplikacjami na telefon/tablet ilość jednostek 2 4 (6) 14

18 28. Umiejętności praktyczne edytor kalkulacyjny 29. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci 30. Umiejętności praktyczne edytor tekstowy 31. Programowanie mit app inventor scratch - praca z edytorem kalkulacyjnym MS Excel/Numbers/OpenOffice lub innym 6 (12) zaproponowanym przez nauczyciela 2. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie arkusza kalkulacyjnego) - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy 2 (14) Dzieciom Siłę - udział w Dniu Bezpiecznego Internetu - praca z edytorem tekstowym MS Word/Pages/OpenOffice lub innym zaproponowanym 3 (17) przez nauczyciela 1. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie wypracowania z ilustracjami na zadany temat) - praca w środowisku mit app inventor 13 (30) 2. wykonanie samodzielnej pracy - praca w środowisku scratch 2. wykonanie samodzielnej pracy razem 33* (66*) Klasa 6 (dla uczniów rozpoczynających realizację niniejszego programu od klasy 4 stosuje się tekst pochyły - jeśli został użyty) l.p. temat aktywności 32. Wiedza i bezpieczeństwo komputer i inne urządzenia elektroniczne 33. Komputer w służbie nauki programy i aplikacje edukacyjne - przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 1. modyfikacja regulaminu zachowania się w pracowni komputerowej - praca z programami i aplikacjami edukacyjnymi zaproponowanymi przez nauczyciela 1. praca z programami internetowymi 2. praca z aplikacjami na telefon/tablet ilość jednostek 2 4 (6) 15

19 34. Umiejętności praktyczne edytor prezentacji multimedialnych 35. Wiedza i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w sieci 36. Umiejętności praktyczne edytor prezentacji multimedialnych 37. Programowanie greenfoot mit app inventor - praca z edytorem prezentacji multimedialnych MS PowerPoint/Keynote/OpenOffice lub 6 (12) innym zaproponowanym przez nauczyciela 2. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie prezentacji multimedialnej) - realizacja zajęć o bezpieczeństwie w sieci w oparciu o materiały Fundacji Dajemy 2 (14) Dzieciom Siłę - udział w Dniu Bezpiecznego Internetu - praca z edytorem tekstowym MS Word/Pages/OpenOffice lub innym zaproponowanym 3 (17) przez nauczyciela 1. wykonanie samodzielnej pracy (stworzenie prezentacji multimedialnej (z elementami tekstowymi, graficznymi, filmem) na zadany temat) - praca w środowisku greenfoot 13 (30) 2. wykonanie samodzielnej pracy - praca w środowisku mit app inventor 2. wykonanie samodzielnej pracy razem 33* (99*) Klasy 1-6 (zajęcia dodatkowe dla uczniów) Zgodnie z zapisem Program nauczania zajęć komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Warszawie - Szkoła Podstawowa nr 128 dopuszcza możliwość udziału w/jest kompatybilny z ogólnopolskim programem Mistrzowie kodowania, warszawskim programem wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. uczniowie klas 1-3 i 4-6 będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach wymienionych programów zgodnie z ich specyfikacjami. Na zajęciach dodatkowych uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej - w tym z zakresu programowania w ujętych w programie środowiskach programowania lub innych zaproponowanych przez nauczyciela prowadzącego dostosowanych do poziomu i umiejętności uczniów. 16

20 Klasy 1-6 (tematy spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów) l.p. temat ilość jednostek 1. - zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) 0, bezpieczeństwo w sieci 1,5 (2) 3. - programy i aplikacje edukacyjne 1 (3) razem 3 Klasy 1-6 (tematy spotkań z nauczycielami) l.p. temat ilość jednostek 1. - zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem (w tym telefonem, tabletem) programy i aplikacje edukacyjne (w tym tworzenie własnych lekcji w oparciu o programy i aplikacje edukacyjne) 12 (13) 3. - bezpieczeństwo w sieci 2 (15) 4. - programowanie (praca w środowiskach: scratch junior, scratch, mit app inventor, greenfoot) 12 (27) razem 27 Klasy 1-6 (tematy spotkań z nauczycielami - tematy dodatkowe (opcjonalne)) l.p. temat ilość jednostek 5. - edytor tekstowy edytor graficzny edytor kalkulacyjny edytor prezentacji multimedialnych program do tworzenia filmów 6 razem 30 17

21 OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA, Ze względu na język podstawy programowej - język wymagań - osiągnięcia ucznia stanowić będą zbiór wszystkich założonych celów. Uczeń: Klasy I-III: Uczeń: 1) będzie umiał posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie, 2) będzie umiał posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzystać z opcji w programach, 3) będzie umiał wyszukać informacje i korzystać z nich: a. będzie przeglądał wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), b. będzie dostrzegał elementy aktywne na stronie internetowej, nawigował po stronach w określonym zakresie, c. będzie odtwarzał animacje i prezentacje multimedialne, 4) będzie umiał tworzyć teksty i rysunki: a. będzie umiał wpisywać za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, b. będzie umiał wykonywać rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur, 5) będzie wiedział jakie zagrożenia wynikają z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: a. będzie wiedział, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; będzie wiedział, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, b. będzie miał świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, c. będzie stosował się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Klasy IV-VI: Uczeń: 1) w zakresie Cele kształcenia - wymagania ogólne : a. będzie bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem; będzie mieć świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, 18

22 b. będzie komunikować się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych, c. będzie wyszukiwać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł; opracowywać za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych, d. będzie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje z wykorzystaniem komputera, e. będzie wykorzystywać komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań, 2) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem : a. będzie komunikować się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, b. będzie odczytywać i prawidłowo interpretować znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy, c. będzie prawidłowo zapisywać i przechowywać wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzystać z nich, d. będzie korzystać z pomocy dostępnej w programach, e. będzie posługiwać się podstawowym słownictwem informatycznym, f. będzie przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśniać zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, 3) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych : a. będzie komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety, b. będzie korzystać z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych, 4) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł : a. będzie wyszukiwać informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu), b. będzie selekcjonować, porządkować i gromadzić znalezione informacje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach, c. opisywać cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej, 5) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych : a. będzie tworzyć rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów), 19

23 b. będzie opracowywać i redagować teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem, c. będzie wykonywać w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawiać je graficznie i interpretować, d. będzie przygotowywać proste animacje i prezentacje multimedialne, 6) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera : a. będzie za pomocą ciągu poleceń tworzyć proste motywy lub sterować obiektem na ekranie, b. będzie uczestniczyć w pracy zespołowej, porozumiewać się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmować decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień. 7) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin : a. będzie korzystać z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów, b. będzie korzystać z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy. 8) w zakresie Treści nauczania - wymagania szczegółowe - Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu : a. będzie opisywać przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym, b. będzie szanować prywatność i pracę innych osób, c. będzie przestrzegać zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia, 9) W zakresie zajęć komputerowych - w szczególności: a. będzie bezpieczne posługiwać się komputerem w podstawowym i rozszerzonym zakresie: w zakresie użytkowania sprzętu, w zakresie użytkowania oprogramowania, b. będzie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, które rozwijają zainteresowania uczniów, c. będzie wyszukiwać informacje i korzystać z nich, d. będzie tworzyć, opracowywać i wykorzystywać teksty, rysunki, motywy, animacje, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne/dane liczbowe w różnych edytorach, pozna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 20

24 w szczególności zagrożenia wynikające z korzystania komunikatorów, serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych, e. będzie uczestniczyć w zajęciach w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, f. będzie komunikować się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych, g. będzie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje z wykorzystaniem komputera, h. będzie wykorzystywać komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań, i. będzie programować: w zakresie/formie stosowania prostych formuł w edytorach kalkulacyjnych i multimedialnych, w zakresie/formie stosowania środowisk programistycznych: scratch junior, scratch, mit app inventor, greenfoot, j. rozwinie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, k. zapozna się z podstawowymi pojęciami i terminami informatycznymi, l. poszerzy wiedzę o technologiach informacyjno-komunikacyjnych, m. zapozna się z podstawowymi aplikacjami/programami użytkowymi, n. rozwinie umiejętności wypowiadania się na tematy informatyczne, o. rozwinie twórcze myślenie i działanie, p. osiągnie dobre i wymierne postępy w nauce, q. będzie zmotywowany do aktywnego działania i programowania, r. będzie twórczo zaangażowany, s. wykształci umiejętność pracy w grupie, t. wykształci wrażliwość estetyczną i emocjonalną, u. wykształci poczucie tożsamości narodowej, v. będzie darzył szacunkiem i tolerancją innych, w. wykształci umiejętność kulturalnej dyskusji, x. nauczy się szacunku dla twórców i ich dorobku artystycznego: w tym wykształci postawy tolerancji wobec kolegów o mniejszych zdolnościach komputerowych, w tym poszanowania dla praw autorskich, y. zrozumie rolę informatyki w organizacji życia codziennego. 21

25 KRYTERIA OCEN I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Ze względu na specyfikę przedmiotu praktycznego jakim są zajęcia komputerowe oprócz znajomości wiadomości teoretycznych, nabytych umiejętności praktycznych ważne jest zaangażowanie ucznia w realizację działań programistycznych oraz rozwinięcie nabytych już umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Ocena ucznia będzie więc zbiorem wszystkich działań, z zastrzeżeniem, że wszystkie działania praktyczne oceniane będą według indywidualnej skali dla każdego ucznia (ze względu na różne predyspozycje oraz możliwości techniczne). Uczniowie oceniani będą poprzez wszystkie możliwe formy sprawdzające wiedzę i umiejętności, zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w Statucie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 w Warszawie oraz Statutem Szkoły Podstawowej nr 128 w Warszawie z zastrzeżeniem powyższych akapitów. OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: a. ocena niedostateczna: 1. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu wymienionych w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy, 2. braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 3. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe niedostateczne i/lub średnia arytmetyczna ocen wynosi mniej niż 2,0 - ocena (oceny) nie została poprawiona na ocenę pozytywną (minimum dopuszczającą) b. ocena dopuszczająca: 1. opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu wymienione w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy w stopniu dopuszczającym, 2. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe minimum dopuszczające i/lub średnia arytmetyczna ocen wynosi minimum 2,0 i mniej niż 3,0 c. ocena dostateczna: 1. opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu wymienione w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy w stopniu dostatecznym, 2. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe minimum dostateczne i/lub średnia arytmetyczna 22

26 ocen wynosi minimum 3,0 i mniej niż 4,0 d. ocena dobra: 1. opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu wymienione w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy w stopniu dobrym, 2. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe minimum dobre i/lub średnia arytmetyczna ocen wynosi minimum 4,0 i mniej niż 4,75 e. ocena bardzo dobra: 1. opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu wymienione w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy w stopniu bardzo dobrym, 2. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe minimum dopuszczające i/lub średnia arytmetyczna ocen wynosi minimum 4,75 i mniej niż 5,6 f. ocena celująca: 1. opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu wymienione w rozkładzie materiału nauczania dla ucznia danej klasy na poziomie ucznia danej klasy w stopniu celującym, 2. w ramach sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienionych w punkcie 1 uzyskał oceny cząstkowe minimum celujące i/lub średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,6 2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 98%-100% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej odpowiedział w pełni i bezbłędnie na zadane pytanie, używając fachowego zasobu słownictwa zależnego od danego przedmiotu c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) wykonał je w pełni i bezbłędnie za pierwszym razem d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 90%-97% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej odpowiedział w pełni i bezbłędnie na zadane pytanie c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) wykonał je w pełni i bezbłędnie d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 23

27 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 75%-89% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej odpowiedział w pełni z drobnym(i) błędami na zadane pytanie c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) wykonał je w pełni z drobnym(i) błędami d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 5. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 51%-74% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej nie odpowiedział w pełni na zadane pytanie, a nauczyciel korygował zaistniałe błędy c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) wykonał je nie w pełni oraz zawierały one błędy d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 6. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 33%-50% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej nie odpowiedział na zadane pytanie, ale po zadaniu przez nauczyciela pytań pomocniczych i/lub kierunkowych odpowiedział nie w pełni na zadane pytanie c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) wykonał dobrze choć jego niezbędne elementy d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 7. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a. ze sprawdzianu wiadomości, pracy klasowej, kartkówki, innej pisemnej formy sprawdzającej uzyskał 0%-32% możliwych do uzyskania punktów b. w ramach odpowiedzi ustnej nie odpowiedział na zadane pytanie, nawet po zadaniu przez nauczyciela pytań pomocniczych i/lub kierunkowych c. w ramach realizacji zadań, ćwiczeń i prac praktycznych (w tym wykonywanych na lekcjach) nie wykonał dobrze choć jego niezbędnych elementów d. wykonał zadanie domowe według kryteriów z punktów a, b lub c w zależności od rodzaju zadania 24

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych 2016/2017 1. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowych został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasie VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasie VI Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasie VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych zawierają szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6 OPRACOWAŁA: KATARZYNA DAMIĘCKA 01.09.2015 r. Przedmiotowy system oceniania (PSO) z zajęć komputerowych. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu Wymagania edukacyjne (obowiązująca podstawa programowa) Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 19 WE WROCŁAWIU 1 września 20018 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 WE WROCŁAWIU OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 INFORMATYKA W KLASACH IV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne:

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy Zasady oceniania zajęć komputerowych opracowane zostały na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych. SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI. Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych. SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI. Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik 1 Spis treści: I. Podstawa programowa z zajęć komputerowych II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasy 4-7

Przedmiotowy system oceniania INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasy 4-7 Przedmiotowy system oceniania INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasy 4-7 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Wymagania edukacyjne

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Zajęcia komputerowe klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby

Bardziej szczegółowo

dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach.

dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Wymagania edukacyjne

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Zajęcia komputerowe klasa V : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (Nazwa przedmiotu) II ETAP KSZTAŁCENIA I. Treści nauczania W tabeli przedstawiono informacje, w których klasach według programu ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia komputerowe. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia komputerowe Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Oceniane stałe elementy: styl pracy ucznia podczas lekcji

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki i technologii informacyjnej

Wymagania edukacyjne z informatyki i technologii informacyjnej Wymagania edukacyjne z informatyki i technologii informacyjnej TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy IV - VI

Zajęcia komputerowe klasy IV - VI Zajęcia komputerowe klasy IV - VI Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Oceniane stałe elementy: styl pracy ucznia podczas lekcji (szczególnie w klasach o zróżnicowanym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I etap edukacyjny: klasy I III Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I: 1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy sposób oceniania i wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych

Przedmiotowy sposób oceniania i wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych Przedmiotowy sposób oceniania i wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6 Przewidywane osiągnięcia po zrealizowaniu poszczególnych działów programu- szczegółowe wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien wiedzieć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów na zajęciach komputerowych.

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów na zajęciach komputerowych. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 5-6 Przewidywane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu poszczególnych działów programuszczegółowe wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu (klasy czwarte i piąte) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Strona1 I). Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

mgr Lucjan Lukaszczyk nauczyciel informatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH

mgr Lucjan Lukaszczyk nauczyciel informatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH 1. Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. Kontrakt z uczniami.

I. Kontrakt z uczniami. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasie IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM. OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM. OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI 1. Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI PRAC BIUROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI PRAC BIUROWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH w GDYNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI PRAC BIUROWYCH Opracowała: Elżbieta Krzykowska PODSTAWY PROGRAMOWE DLA TECHNIKUM ORAZ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016/17. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2016/17. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2016/17 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 6

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 6 60 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 6 2 3 4 Bezpieczne dane. Bezpieczeństwo plików BHP, bezpieczeństwo przechowywania danych, wirusy (antywirusy), portfolio, zabezpieczamy swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Przedmiot: zajęcia komputerowe I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania:

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania: Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania: Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania

1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania 1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania zostały dostosowane do podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Zgodnie z Podstawą Programową, jako priorytetowe przyjmuje się w szkole, a w szczególności na lekcjach zajęć komputerowych: Zadania szkoły 1. wyposażyć pracownię

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego. Informacje wstępne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego

Informacje wstępne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego. Informacje wstępne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego Wyciąg z: Projekt: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: technik mechanik, technik mechatronik, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik usług fryzjerskich Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g. Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy

Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g. Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy Szkoła Podstawowa nr 13 im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. rok szkolny 2016-2017 Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy Autor

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 Zajęcia komputerowe należy rozumieć jako zajęcia przy komputerze, z oprogramowaniem dostosowanym do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Ze względu na specyfikę przedmiotu spełnianie

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - zajęcia komputerowe

Podstawa programowa - zajęcia komputerowe Podstawa programowa - zajęcia komputerowe II ETAP EDUKACYJNY: realizacja w klasach V-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej 1 Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja Przypomnienie zasad BHP w pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM. Nauczyciel: Magdalena Nakielska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM. Nauczyciel: Magdalena Nakielska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nauczyciel: Magdalena Nakielska Na lekcji informatyki uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI CELE OGÓLNE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w budowaniu strategii bezpieczeństwa cyfrowego. Katarzyna Paliwoda

Rola szkoły i nauczyciela w budowaniu strategii bezpieczeństwa cyfrowego. Katarzyna Paliwoda Rola szkoły i nauczyciela w budowaniu strategii bezpieczeństwa cyfrowego Katarzyna Paliwoda Wstęp Dlaczego należy bać się sieci? (i czy należy się jej bać?) Cyfrowe dokumenty i ich bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo?

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: Statutu Gimnazjum nr 1 oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe/ edukację informatyczną należy prowadzić w korelacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL. 4 6. Program zajęć komputerowych Informatyki Europejczyka kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWAĆ KAŻDY MOŻE

PROGRAMOWAĆ KAŻDY MOŻE INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNA PROGRAMOWAĆ KAŻDY MOŻE PODSTAWY PROGRMOWANIA Innowacja o charakterze metodyczno-organizacyjnym. Miejsce działalności innowacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. Stefana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przygoda z komputerem Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KREATYWNOŚC I TWÓRCZOŚĆ WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY 16. 09. 2011 R. GODZ.11.00 MIELEC, BUDYNEK FILII AGH UL. M. SKŁODOWSKIEJ 4 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Opracowano w oparciu o prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych Ocena

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo