Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro"

Transkrypt

1 Znak sprawy: Z.II Zp.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Przedmiot zamówienia: DOSTAWA PIECZYWA DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU W trybie: postępowanie o wartości poniżej euro. Podstawa: Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Nisko, Styczeń 2017

2 Znak sprawy: Z.II Zp.2017 Nisko, dnia: 23/01/2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO 1) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, Nisko NIP: , REGON: Tel. (15) , , Fax. (15) , 2) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) 3) Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą: Lp. Wymagany dokument 1. Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Formularz cenowy. Wypełniony formularz cenowy. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Aktualny odpis lub oświadczenie. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wykaz dostaw lub usług. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), ( ) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej. - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Tabor Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (15) Anna Pałka Kierownik Kuchni, tel. (15) ) Termin związania ofertą: 30 dni. 7) Opis sposobu przygotowywania ofert: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, - oferta musi być sporządzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, System ProPublico Datacomp Strona 2/14

3 - Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. - Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie opisanej w następujący sposób: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. NIE OTWIERAĆ przed: 31/01/ ) Miejsce oraz termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 12 do dnia: 31/01/2017 r. do godziny ) Opis sposobu obliczenia ceny: Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: - Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena (koszt) 90 % 2 Warunki płatności 10 % - punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium 1 Wzór Cena (koszt): Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof cena podana w badanej ofercie Warunki płatności: Liczba punktów = (Wof/Wmax) * 100 * waga gdzie: - Wof najkrótszy termin płatności podany w badanej ofercie - Wmax najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów = [(Cmin/Cof) * 100 * waga] + [(Wof/Wmax) * 100 * waga] 11) Załączniki: - Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego, - Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, - Załącznik nr 4 wzór o braku podstaw do wykluczenia, - Załącznik nr 5 wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw, - Załącznik nr 6 wzór (projekt umowy), - Załącznik nr 7 wzór formularza cenowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Roman Ryznar Data: 23/01/2017 podpis Kierownika Zamawiającego System ProPublico Datacomp Strona 3/14

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Załącznik nr 1 Wykonawca będzie dostarczał pieczywo o jakości pierwszej klasy, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania pieczywa do Zamawiającego (magazyn kuchenny) od poniedziałku do soboty do godz własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe dostarczanego pieczywa. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 2. Zakres przedmiotowy: L.p. Nazwa Ilość/rok Chleb zwykły pszenno-żytni (krojony) - o wadze 700g Pieczywo o składzie: mąka pszenna typ 550, mąka żytnia typ 720, na kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, kształt podłużny, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, aromat swoisty. Produkt bez uszkodzeń mechanicznych, bez wgnieceń, znakowany etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych z wyszczególnieniem alergenów oraz datę produkcji. Wartości odżywcze w 100 g: Wartość energetyczna: ok. 255 kcal Białko: ok. 7,3g Węglowodany: ok. 52g, w tym cukry ok. 0,9g Tłuszcz: ok. 1,3g, w tym kwasy tłuszczowe ok. 0,3g Błonnik ok. 3,2g Sól do 1,2g Wek zwykły (krojony) - o wadze 400g Pieczywo produkowane z mąki pszennej, na kwasie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą wypieku bułek, kształt podłużny, skórka gładka, błyszcząca, złocista do jasnobrązowej, aromat swoisty dla rodzaju bułki. Pieczywo bez wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych, znakowane etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych z wyszczególnieniem alergenów oraz datę produkcji, Wartości odżywcze w 100 g: Wartość energetyczna: ok. 260 kcal Białko: ok. 9g Węglowodany: ok. 54g, w tym cukry ok. 1,3g Tłuszcz: ok. 1g, w tym kwasy tłuszczowe ok. 0,2g Błonnik ok. 1,7g Sól do 1,1g Rogal z marmoladą lub owocami (jabłko, brzoskwinia) - o wadze 100g Ciasto drożdżowe z marmoladą, kształt podłużny lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka gładka, lekko błyszcząca lub matowa, złocista do jasnobrązowej, miękisz sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty, aromat charakterystyczny dla rogala, Produkt bez wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych, znakowany etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych z wyszczególnieniem alergenów oraz datę produkcji, Wartości odżywcze w 100 g: Wartość energetyczna: ok. 303 kcal Białko: ok. 5g Węglowodany: ok. 60g Tłuszcz: ok. 5,5g Sól do 1,3g szt szt. 950 szt. System ProPublico Datacomp Strona 4/14

5 L.p. Nazwa Ilość/rok Bułka tarta - opakowanie 500g Wysuszona bułka pszenna drobno mielona, sypka, otrzymana przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego zwykłego i wyborowego, bez dodatku nasion, nadzień, zdobień, sypka, bez grudek, barwa naturalna, może być niejednolita, smak i zapach charakterystyczny dla suszonego pieczywa, znakowana etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych z wyszczególnieniem alergenów oraz datę produkcji. Wartości odżywcze w 100 g: Wartość energetyczna: ok. 440 kcal Białko: ok. 15g Węglowodany: ok. 90g, w tym cukry ok. 1g Tłuszcz: ok. 1,6g, w tym kwasy tłuszczowe ok. 0,4g Błonnik ok. 3g Sól do 1,9g Chleb żytni (krojony) - o wadze 1 000g Pieczywo wypiekane z mąki żytniej razowej typ lub z mąki mieszanej żytniej razowej i pszennej typ 750, na kwasie chlebowym lub z dodatkiem drożdży, wody i soli, ewentualnie z dodatkiem naturalnych składników. Kształt podłużny, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, aromat swoisty. Pieczywo wyrośnięte, bez uszkodzeń mechanicznych, bez wgnieceń, znakowane etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych z wyszczególnieniem alergenów oraz datę produkcji. Wartości odżywcze w 100 g: Wartość energetyczna: ok. 225 kcal Białko: ok. 6,5g Węglowodany: ok. 42g, w tym cukry ok. 1,8g Tłuszcz: ok. 1,6g, w tym kwasy tłuszczowe ok. 0,3g Błonnik ok. 7g Sól do 1,3g 130 kg szt. System ProPublico Datacomp Strona 5/14

6 Załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy WZÓR FORMULARZA OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, Nisko Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu i złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak Z.II Zp.2017 na: Dostawę pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oferujemy realizację dostaw objętych zapytaniem ofertowym, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: zł (bez VAT), (słownie: ) Cena brutto (z VAT) zł, (słownie: ) Termin płatności oferowany Zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi min. 60 dni tj. dni od daty dostarczenia faktury. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia:. 3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom. 4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) *) - niepotrzebne skreślić dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy System ProPublico Datacomp Strona 6/14

7 Załącznik nr 3 pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oświadczamy, że: 1) Nie podlegamy wykluczeniu, 2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy System ProPublico Datacomp Strona 7/14

8 Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544). Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. System ProPublico Datacomp Strona 8/14

9 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 4 z: - Zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 5. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych. 6. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż złotych. 8. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy System ProPublico Datacomp Strona 9/14

10 Załącznik nr 5 pieczęć wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH USŁUG LUB DOSTAW Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Telefon: Fax: L.p. Rodzaj wykonanych dostaw lub usług Miejsce wykonania dostaw lub usług Data wykonania dostaw lub usług Wartość brutto wykonanych dostaw lub usług wzł Wykaz ważniejszych dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy System ProPublico Datacomp Strona 10/14

11 Załącznik nr 6 U M O W A (PROJEKT) Nr /Zp/2017 W dniu / /2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, Nisko, reprezentowanym przez: 1. Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: , NIP: , REGON , zwanym dalej Kupującym a: reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Sprzedającym Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem NIP:, posiadającym Kapitał Zakładowy: zł. wpłacony w całości. Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 23/01/2017 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) zatwierdzonymi przez p.o. Dyrektora SPZZOZ Nisko zawarta zostaje umowa o treści następującej: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego pieczywa w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia / /2017 r. 2. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego pieczywa w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej wartości umowy określonej w 2 ust. 1 umowy, przy czym łączne ograniczenie zamówienia pieczywa przez Kupującego nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową. 2. CENA UMOWY 1. Strony uzgadniają wartość umowy na:, zł brutto (słownie: ), w tym obowiązujący podatek VAT:, zł (słownie: ), a cenę powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do bezpośredniego odbiorcy tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport, itp. 3. Ceny jednostkowe określone w załączniku, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust Ceny objęte umową mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT na oferowane dostawy. Nowa stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przepisami, przy czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego o nowej stawce najpóźniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem pod rygorem stosowania poprzednio obowiązującej stawki VAT, chyba że stawka ta ulegnie obniżeniu to strony stosować będą nowa stawkę z dniem jej wejścia w życie zgodnie z przepisami. 3. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw. 2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem w terminie dni od daty dostarczenia faktury. System ProPublico Datacomp Strona 11/14

12 3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu polecenie przelewu. 4. Ewentualna sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi lub zawarcie umowy factoringowej może odbyć się za zgodą Kupującego wyrażoną na piśmie. 5. Sprzedający oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Sprzedający, mając na względzie, że Kupujący jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 60 go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Kupującemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust DOSTAWA 1. Dostawy realizowane będą w okresie od / /2017 r. do / /2018 r. w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem). 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać pieczywo w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. 3. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo - asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego do dostawy) Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty odbioru towaru. 4. Reklamacje jakościowe Kupujący zgłasza Sprzedającemu na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie ważności reklamowanych towarów. 5. Sprzedający zobligowany jest do ustosunkowania się do wniesionej przez Kupującego reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym skutkuje obowiązkiem dokonania wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem. 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania sprzedawanego pieczywa wraz z fakturą do magazynu kuchennego Kupującego transportem własnym lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika. 7. Sprzedający zobowiązuje się w czasie trwania umowy do posiadania w ofercie asortymentu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar od innego podmiotu w cenie określonej w umowie. 5. KARY UMOWNE 1. Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości: a) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego towarów złej jakości za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, b) 0,2% wartości brutto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, 2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień umowy bez zgody Kupującego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 1 Jeśli termin płatności ustalono na okres dłuższy niż 60 dni. System ProPublico Datacomp Strona 12/14

13 4. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn innych niż określonych art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części. 5. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w 3 pkt. 1 Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek, ustalonych w drodze negocjacji nie wyższych jak odsetki ustawowe. 6. DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - Zmiana stron umowy, - Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron, - Zmiana stawek podatku VAT, - Dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmianę ilości zamawianych towarów z tym, że wartość dostarczonych towarów nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy. - Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj. nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniem realizowane dostawy, nieprzestrzeganie cen zawartych w umowie, a także istotne, powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności daje podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Sprzedającego do naliczania kar umownych. 3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy lub zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia (art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy. 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Kupującego. 8. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sprzedający: Kupujący: System ProPublico Datacomp Strona 13/14

14 Załącznik nr 7 WZÓR FORMULARZA CENOWEGO PAKIET NR Lp. Nazwa handlowa asortymentu J.m. Ilość Cena jednostki netto Wartość netto Stawka VAT % Wartość brutto Producent RAZEM: netto brutto

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.260.42.Zp.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ O PROJEKCIE UNIJNYM DLA SZPITALA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość)

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość) Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ nr 1 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/44/2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród . (pieczęć adresowa wykonawcy ) NIP:... tel.. fax.. poczta elektroniczna: Załącznik nr 1 Zarząd Dróg Powiatowych ul. Świętojańska 20 d 62-500 Konin. strona internetowa: OFERTA na wykonanie zadania: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego:...

Nr konta bankowego:... Załącznik nr 1 do SIWZ... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) nr faksu... e-mail. Nr konta bankowego:... OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/10/2014 Nisko dnia 12/06/2014

Z.II.2300/Zp/10/2014 Nisko dnia 12/06/2014 Z.II.2300/Zp/10/2014 Nisko dnia 12/06/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mleka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń toalet publicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. (imię i nazwisko lub

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/46/2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia DOSTAWA OBUWIA MEDYCZNEGO I ROBOCZEGO DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Z.II.2300/Zp/3/2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET Endpoint Antivirus NOD32 Client DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/13/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/55/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 1 PRZEDMIOT UMOWY 2 CENA UMOWY

UMOWA NR... 1 PRZEDMIOT UMOWY 2 CENA UMOWY Projekt umowy załącznik nr1 do SIWZ D-27/N/13 Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca wraz z elektrodami i introducerami ogłoszonego przez Międzyleski

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/56/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO DRUKAREK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU

NA DOSTAWĘ TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU Z.II.2300/Zp/26/2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro NA DOSTAWĘ TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU W trybie: postępowanie o wartości

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/28/2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SZPITALA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5

Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 UMOWA NR (WZÓR) Na Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 zawarta w dniu 24.08.2017 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: 1. Nabywcą: Miasto

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do zapytania ofertowego Formularz Ofertowy

zał. nr 1 do zapytania ofertowego Formularz Ofertowy Zadanie nr 5 zał. nr 1 do zapytania ofertowego Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie, ul. Szkolna 18 Od :... (pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy ) Formularz Ofertowy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej Zamawiający: Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość realizacji usługi

Częstotliwość realizacji usługi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PK-A /21/2/2015 Załącznik nr 1 Częstotliwość realizacji usługi Lp. Przedmiot zamówienia Ilość użytkowników 1 Ilość w obrocie Częstotliwość usługi Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186393-2017:text:pl:html Polska-Wrocław: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2017/S 095-186393 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/35/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW I KOPERT RTG DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 Załącznik nr 3 Znak sprawy: ZP-03/05/17 OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia. Numer ogłoszenia w BZP: 502509-N-2017

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. UMOWA NR AG.ZP

Wzór umowy. zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. UMOWA NR AG.ZP Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. UMOWA NR AG.ZP.3320...17 zawarta w dniu. 2017 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów A. Postanowienia wstępne W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje, do których odsyłają: pkt III.1.1) ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AG-Z.2150-49/6/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI POZYTYWNE WARUNKI POZYTYWNE. KRYTERIA KWALIFIKACJI preferencje społeczne

WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI POZYTYWNE WARUNKI POZYTYWNE. KRYTERIA KWALIFIKACJI preferencje społeczne WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI PODMIOTOWE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu (warunki negatywne, przesłanki wykluczenia), spełniają warunki udziału w postępowaniu,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2017. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo