Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013"

Transkrypt

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z 40 zadań zamkniętych. Były to zadania różnego typu: wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz oraz dobieranie. Podstawę tworzenia tych zadań stanowiły teksty użytkowe o zróżnicowanej tematyce i materiał ikonograficzny. Zadania egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego podzielone zostały na cztery obszary: 1. Rozumienie ze słuchu, 2. Rozumienie tekstów pisanych, 3. Znajomość funkcji językowych, 4. Znajomość środków językowych. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w całym arkuszu oraz numery zadań, które sprawdzają poszczególne umiejętności. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych Numery zadań umiejętności Rozumienie ze słuchu , 2, 3 Rozumienie tekstów pisanych , 8, 9 Znajomość funkcji językowych , 5, 6 Znajomość środków , 11 językowych Razem 40

2 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 72 uczniów. 71 uczniów pisało egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Jedna osoba pisała egzamin na poziomie podstawowym, arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Egzamin trwał 80 minut. 1. Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. 8 zdających uzyskało wynik maksymalny czyli 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie podstawowym wyniósł 66,3%. Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników procentowych gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju. Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyniec województwa powiatu kraju standardowy podstawowy 40 66,3% 62,9% 66,6% 58,2% 63% Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco: Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E podstawowy 67,7 88,1 69,1 55,3 58,4 poziom podstawowy Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E poziom podstawowy

3 Wyniki uczniów Zespołu Szkół w Myszyńcu z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2013 r. na skali staninowej. Numer stanina Nazwa stanina Jęz. angielski na poziomie podstawowym (średnie wyniki szkół w %) Zespół Szkół w Myszyńcu (średni % wynik dla szkoły) 1 Najniższy 23,5 37,9 2 Bardzo niski 38,0-46,5 3 Niski 46,6-52,1 4 Niżej średni 52,2-57,2 5 Średni 57,3-62,8 6 Wyżej średni 62,9-69,1 66,3 7 Wysoki 69,2-77,7 8 Bardzo wysoki 77,8-91,4 9 najwyższy 91,5-100 Wynik naszych uczniów mieści się w staninie 6 wyżej średnim. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 66,3% punktów możliwych do uzyskania. 2. Współczynnik łatwości zadań z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym.

4 Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0,49 6.1, 9.2, 9.4, 10.3, 11.1, 11.2, (17.5%) 1.2, 1.4,1.5, 2.1, 2.3, 4.4, 5.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.2, 0,50-0, , (35%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 16 (40%) bardzo łatwy 0,90-1,00 1.3, 4.3, (7.5%) Większość zadań okazała się dla uczniów łatwa - 16 zadań (40%) oraz trudna 14 zadań (35%). 7 zadań było ch (17.5%). Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów bardzo trudne, a zadań bardzo łatwych było 3 i stanowiły 7.5% zadań arkusza. Poniższe tabele obrazują stopień trudności poszczególnych zadań z podziałem na sprawdzane umiejętności i wiadomości. Rozumienie ze słuchu. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0, ,50-0,69 1.2, 1.4,1.5, 2.1, (42%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, (50%) bardzo łatwy 0,90-1, (8%) Zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu okazały się w 50% łatwe, a w 42% trudne. Zadań łatwych było 6, a ch 5. Zadań bardzo ch i ch w tym obszarze nie było. Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie 1.2, 1.4 i 1.5 dotyczące wybrania właściwego materiału ikonograficznego oraz zadanie 2.1 i 2.3 polegające na dobieraniu właściwej sytuacji do konkretnych osób. Jedno zadanie 1.3 okazało się dla zdających bardzo łatwe (łatwość 0.92). Rozumienie tekstów pisanych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0,49 9.2, (17%) 0,50-0,69 7.1, 7.4, (25%) łatwy 0,70-0,89 7.2, 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, (50%) bardzo łatwy 0,90-1, (8%)

5 Największa grupa zadań z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania łatwe, stanowiące 50% zadań poprawnie wykonanych przez uczniów. 3 zadania okazały się dla uczniów trudne. Polegały one na przeczytaniu ogłoszeń i dobraniu do nich odpowiednich zdań oraz wybraniu odpowiedzi zgodnej z treścią tekstu. Były również dwa zadania trudne, które wymagały znalezienia w tekście określonych informacji.najłatwiejsze okazało się zadanie 8.4 (łatwość 0.92), które polegało na określeniu intencji autora tekstu-w tym przypadku chodziło o zaproszenie. Znajomość funkcji językowych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0, (10%) 0,50-0,69 4.4, 5.2, 6.2, (40%) łatwy 0,70-0,89 4.1, 4.2, 5.1, (40%) bardzo łatwy 0,90-1, (10%) Test zawierał 10 zadań z obszaru Znajomość funkcji językowych, które okazały się dla uczniów łatwe stanowiły 40% tej części arkusza i trudne stanowiły również 40% wszystkich zadań z tego zakresu. Najłatwiejsze okazało się zadanie 4.3 (łatwość 0.90), zaś najtrudniejsze zadanie 6.1 (łatwość 0.48), które polegało na dobraniu właściwej reakcji do opisanej sytuacji. W tej części arkusza nie było również zadań bardzo ch. Znajomość środków językowych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0, , 11.1, 11.2, (67%) 0,50-0, , (33%) łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1, W obszarze Znajomość środków językowych zadania trudne stanowiły większość zadań 67% wszystkich zadań. Nie było zadań bardzo ch, łatwych i bardzo łatwych. Najtrudniejsze okazało się zadanie 10.3 sprawdzające umiejętność rozpoznawania i umiejętnego stosowania struktur leksykalno gramatycznych oraz zadania 11.1, 11.2, 11.3, w których zdający musieli poprawnie uzupełnić luki w tekście.

6 Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności. 0,8 Średnie łatwości zadań dla poszczególnych obszarów testu 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Średnie łatwości zadań dla poszczególnych obszarów testu 0,1 0 Rozumiennie ze słuchu Rozumiennie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu, w którym średnia łatwość zadań wynosi 0,71 oraz Rozumienie tekstów pisanych-średnia łatwość 0,70. Nieco więcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru Znajomość funkcji językowych. łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,66. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość środków językowych. łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,66. Wnioski Analiza trudności poszczególnych umiejętności ze wszystkich obszarów powinna przyczynić się do zwracania uwagi uczniów na poszerzanie i utrwalanie słownictwa z różnych zakresów tematycznych, a także struktur leksykalno-gramatycznych. Należy więcej uwagi poświęcić na znajomość funkcji i środków językowych, a także wykorzystywać różnorodne teksty anglojęzyczne i nagrania. Aby poprawić wyniki należy ćwiczyć z uczniami zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekście, minidialogów, a także dobieraniu właściwych reakcji do różnych sytuacji z życia codziennego.

7 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 63 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie i 11 zadań otwartych (w tym wypowiedź pisemna). Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (10 zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków językowych (10 zadań) oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz jedno z zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych były oparte na nagranych tekstach. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w wyniku sumarycznym. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań Rozumienie ze 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, słuchu 1.6, 2.1, , 2.4, Rozumienie 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, tekstów pisanych 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, Znajomość 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, środków , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, językowych Tworzenie wypowiedzi pisemnej Razem Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie rozszerzonym wyniósł 50,0 %. Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju.

8 Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyniec województwa powiatu kraju standardowy rozszerzony 40 50% 45,8% 48,5% 38,0% 45 % Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco: Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E rozszerzony 49,2 72,1 53,4 37,6 44, poziom rozszerzony poziom rozszerzony Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E 2. Współczynnik łatwości zadań Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym.

9 Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo 0,00-0,19 6.1, ,20-0,49 2.3, 2.4, 3.3, 4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.3, 7.4, , 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 0,50-0,69 5.2, 5.3, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 20 łatwy 0,70-0,89 1.1, 3.2, 2 bardzo łatwy 0,90-1,00-0 Spośród 34 zadań, 20 okazało się dla uczniów zadaniami mi, a 10 mi. Dwa zadania były dla uczniów bardzo trudne, które polegały na uzupełnieniu tekstu właściwą formą gramatyczną i ortograficzną. Dwa zadania były też dla uczniów łatwe. W jednym z nich zdający musieli wykazać się umiejętnością wyszukania szczegółowych informacji w wysłuchanym tekście. Drugie polegało na dopasowaniu odpowiedniego nagłówka do fragmentu tekstu. W poniższej tabeli przedstawiono poziom wykonania oraz wymagania szczegółowe dla poszczególnych zadań. OBSZAR NR ZAD WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE/KRYTERIA POZIOM WYKONANIA ZADANIA 0, Uczeń znajduje w tekście określone 1.2 informacje. 0, Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,57 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 1.4 Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, Uczeń określa intencję nadawcy/autora tekstu. 0,58 0, Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, , Uczeń określa główną myśl 0, poszczególnych części 0, ,46 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 4.1 0, Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy 0,39 poszczególnymi częściami 4.3 0, , ,61 Uczeń znajduje w tekście określone 5.2 0,64 informacje , Uczeń posługuje się podstawowym 0, zasobem środków językowych 0,46

10 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ (leksykalnych, gramatycznych, 0, ortograficznych) [ ]. 0, , , Uczeń posługuje się podstawowym 0,16 zasobem środków językowych 7.3 0,36 (leksykalnych, gramatycznych, 7.4 ortograficznych) [ ]. 0, ,57 TREŚĆ 0,53 SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,63 0,55 POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,51 Wśród zadań z obszaru Rozumienie ze słuchu najtrudniejsze okazało się zadanie polegające na znalezieniu w tekście określonej informacji. Większość zadań z tego obszaru, polegających głównie na wyszukiwaniu w tekście określonych informacji, była dla uczniów trudna. Prawie wszystkie zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych były dla uczniów trudne. Wymagały one od uczniów umiejętności określania głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawania związków pomiędzy jego częściami oraz znajdowania określonych informacji. Znaczna większość zadań z obszaru Znajomości środków językowych okazała się dla uczniów trudna. Znajomość środków językowych sprawdza głównie opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych. Najtrudniejsze okazało się zadanie, w którym zdający musieli uzupełnić zdanie, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie. Wypowiedzi pisemne tworzone przez uczniów oceniane są pod kątem treści, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych. Zadanie to również okazało się dla uczniów trudne. Zadaniem zdających było napisanie wiadomość w języku angielskim, za którą można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najwięcej problemów mieli zdający z poprawnym stosowaniem środków językowych.

11 Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności. 0,7 Średnie łatwości zadań dla poszczególnych obszarów testu 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Tworzenie wypowiedzi pisemnej Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. łatwość zadań wynosi 0,60. Nieco słabiej rozwiązywali zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu i Tworzenie wypowiedzi pisemnej - średnia łatwość zadań w tych obszarach wynosi odpowiednio 0,58 i 0,56. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru Znajomość funkcji językowych. łatwość zadań wynosi 0,38. Wnioski Z badanych wiadomości i umiejętności na poziomie rozszerzonym w zakresach rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie własnej wypowiedzi najtrudniejsze okazały się zadania ze Znajomości środków i funkcji językowych. Aby poprawić wynik z tych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na znajomość struktur leksykalno- gramatycznych różnych zakresów tematycznych oraz ich wykorzystanie w różnych kontekstach sytuacyjnych. Więcej uwagi trzeba poświęcić ćwiczeniom zawierającym różne czasy i struktury gramatyczne, zwłaszcza ćwiczeniom mającym charakter jednolitego tekstu zawierającego w sobie wiele struktur. W obszarach Rozumienie ze słuchu i Rozumienie tekstów pisanych należy w szczególności ćwiczyć zadania, które wymagają umiejętności znajdowania w tekście określonych informacji.

12 Należy również przywiązywać dużą wagę do doskonalenia techniki rozwiązywania zadań, przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz konieczności dokładnej analizy tekstów w zadaniach. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego przystąpiło 37 uczniów, 9 z klasy IIIA, 17 z klasy IIIB, 3 z klasy IIIC, 1 z klasy IIID i 7 z klasy IIIE. 36 uczniów pisało egzamin na poziomie podstawowym, arkusz standardowy (GN-P1-132). Egzamin trwał 60 minut. Jedna osoba pisała egzamin na poziomie podstawowym, arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (GN-P8-132). Egzamin trwał 80 minut. 1. Poziom wykonania zadań Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów Zespołu Szkół w Myszyńcu wynosi 58,4% punktów możliwych do zdobycia. W tabeli poniżej porównano średnie wyniki procentowe z egzaminu gimnazjalnego uczniów Zespołu Szkół w Myszyńcu ze średnimi wynikami procentowymi uczniów w gminie Myszyniec, powiecie, województwie mazowieckim i kraju. Maksymalna liczba punktów dla szkoły dla gminy Myszyniec dla pow. ostrołęckiego dla woj. mazowieckiego dla kraju 40 (100%) 58,4% 58,4% 44,7 % 57,3 % 58% Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco: KLASA A KLASA B KLASA C KLASA D KLASA E 47% 64,5% 52,6% 78% 59,8% Wyniki uczniów Zespołu Szkół w Myszyńcu z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w 2013 r. na skali staninowej.

13 Numer stanina Nazwa stanina Jęz. niemiecki na poziomie podstawowym (średnie wyniki szkół w %) Zespół Szkół w Myszyńcu (średni % wynik dla szkoły) 1 Najniższy 24,4-33,7 2 Bardzo niski 33,8 39,3 3 Niski 39,4 45,8 4 Niżej średni 45,9 53,0 5 Średni 53,1 59,7 58,4 6 Wyżej średni 59,8-66,4 7 Wysoki 66,5 73,8 8 Bardzo wysoki 73,9 83,6 9 najwyższy 83,7 99,8 Wynik naszych uczniów mieści się w staninie 5 średnim. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 58,4 % punktów możliwych do uzyskania. Wynik najwyższy to 37 punktów, a najniższy to 4 punkty. Tabela poniżej przedstawia średnie wyniki uzyskane przez uczniów z wyszczególnieniem czterech wymagań ogólnych. Sprawdzana umiejętność Maksymalna ilość punktów uczniów Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych 12 6,7 (55,8%) 10 6,0 (60%) 12 7,4 (61,6%) 6 3,1 (51,6%) Razem 40 23,2 (58%)

14 Najwięcej trudności sprawiła uczniom znajomość środków językowych, która sprawdza opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych. 2. Współczynnik łatwości zadań Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudne 0,20 0,49 Trudne 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 0,70 0,89 Łatwe 0,90 1,00 Bardzo łatwe 2.1 Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo 0,00-0,19 3.1, 1 (2,5%) 0,20-0,49 1.2, 1.5, 3.2, 4.1, 5.2, 6.3, 7.2, 7.4, 10.1, 10.3, (27,5%) 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.1, 0,50-0,69 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.4, 10.2, (45%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 1.4, 2.1, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, (25%) bardzo łatwy 0,90-1, Tylko 2,5 % (1 zadanie) okazało się dla uczniów bardzo trudne. Zadania trudne stanowiły 27,5 % (11 zadań), natomiast zadania trudne 45 % (18 zadań). 25 % zadań (10 zadań) było dla uczniów łatwymi. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów bardzo łatwym. 2.2 Tabela obrazująca poziom wykonania poszczególnych zadań z wyszczególnieniem wymagań szczegółowych. Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi (ustnych) Nr zad. Wymagania szczegółowe ) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0, , ,62 Poziom wykonania zadania ) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0, ) Uczeń określa główna myśl tekstu. 0, ) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0, ,64

15 2.3 0, , ) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0, , ) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0,64 IV. Reagowanie na wypowiedzi ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 0, , , , ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 0, ) Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ) Uczeń wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie). 0,48 0,78 0, ) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0, ) Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,48 II. Rozumienie wypowiedzi (pisemnych) ) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0, ) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0, , , ) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0, ) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0, , , ) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0, , , ,64 I. Znajomość Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 0,48

16 środków językowych 10.2 gramatycznych, ortograficznych) [ ]. 0, , Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 0,27 zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [ ] , ,81 Zadaniem najtrudniejszym było zadanie 3.1, które polegało na znalezieniu w tekście określonych informacji. W zadaniu tym uczniowie usłyszeli na początku wyraz Woche i nie zwrócili uwagi na występujące w dalszej części tekstu słowo Monat, które było prawidłowym rozwiązaniem. 2.3 Tabele obrazujące stopień trudności poszczególnych zadań z podziałem na sprawdzane umiejętności i wiadomości. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Rozumienie ze słuchu Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowyc h bardzo 0,00-0, (8,3%) 0,20-0,49 1.2, 1.5, (25%) 0,50-0,69 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, (41,6%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 1.4, (25%) bardzo łatwy 0,90-1,00 0 (0%) Wśród zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu znalazły się zadania bardzo trudne, trudne, trudne oraz łatwe. Nie było zadań bardzo łatwych. Zadania bardzo trudne, trudne i trudne stanowiły 75 % zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. Znajomość funkcji językowych Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0,49 4.1, 5.2, 6.3, 3 (30%) 0,50-0,69 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 4 (40%) łatwy 0,70-0,89 5.3, 6.1, (30%) bardzo łatwy 0,90-1,00 - -

17 Największa grupa zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu znajomości funkcji językowych to zadania trudne (4 zadania), które stanowią 40 % zadań w tej części egzaminu. 3 zadania okazały się trudne i 3 łatwe. Żadne zadanie nie okazało się dla uczniów bardzo trudne ani bardzo łatwe. Trudne zadanie polegało na wybraniu spośród podanych zdań reakcji na wysłuchane pytanie lub bardzo krótkie zdanie. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Rozumienie tekstów pisanych Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0,49 7.2,7.4 2 (16,6%) 0,50-0,69 7.1,7.3,8.1,8.2,8.3,8.4,9.4 7 (58,3%) łatwy 0,70-0,89 9.1,9.2,9.3 3 (25%) bardzo łatwy 0,90-1, Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych okazały się w większości dla uczniów trudne, stanowiły one 58,3% zadań z tego obszaru. Trudnych było 16,6% zadań. W arkuszu wystąpiły 3 zadania łatwe. Nie było natomiast zadań bardzo łatwych, jak i bardzo ch. Najłatwiejsze dla zdających okazało się zadanie 9, w którym należało dopasować opisy parków do osób preferujących określony sposób spędzania czasu wolnego. Zdający mieli większe trudności z zadaniami, do których rozwiązania musieli dokładnie przeczytać tekst, a nie opierać się na jednym słowie (np. ogłoszenia w zadaniu 7.). Stopień trudności Wskaźnik łatwości Znajomość środków językowych Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo 0,00-0, ,20-0, ,10.3, (50%) 0,50-0, , (33,3%) łatwy 0,70-0, (16,6%) bardzo łatwy 0,90-1, W tym obszarze badanych wiadomości zadania okazały się trudne, trudne i tylko 1 zadanie łatwe. Nie było zadań bardzo ch i bardzo łatwych. Dużą trudność sprawiła zdającym gramatyka. Mimo iż należało wybierać prawidłowe wyrazy z podanych, nie zmieniając ich formy, okazało się, że tekst, z którego usunięto owe słowa, nie był dla uczniów łatwy, i chociaż nie był długi, uczniowie nie czytali go uważnie.

18 3. Wnioski do pracy na rok szkolny 2013/ 2014: a) Z badanych wiadomości i umiejętności w zakresach: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych najtrudniejsze okazały się zadania ze znajomości środków językowych, z których uczeń może uzyskać 15% maksymalnej liczby punktów. Aby poprawić wynik z tego oraz pozostałych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych należy: powtarzać określenia czasu: Jahr, Monat, Woche itp., utrwalać liczebniki główne i porządkowe, powtarzać zwroty wyrażające podziękowanie, prośbę, zgodę lub odmowę wykonania prośby, utrwalać i powtarzać słownictwo oraz struktury leksykalno- gramatyczne z różnych zakresów tematycznych, które pozwalają wyrazić określone treści. b) W obszarze rozumienie tekstów słuchanych należy uczulić uczniów, aby słuchali tekstów skoncentrowani do końca, a nie zaznaczali odpowiedzi po pierwszych usłyszanych słowach. c) W obszarze rozumienie tekstów pisanych należy w szczególności ćwiczyć zadania, które wymagają określenia kontekstu wypowiedzi. d) Należy więcej uwagi poświęcić na ćwiczenia z obszaru rozumienia tekstów czytanych. Nie można też zaniechać nauczania i ćwiczenia gramatyki, gdyż jest ona konieczna do zrozumienia tekstu, uzupełnienia luk w tekście (np. czasowniki w różnych czasach, okoliczniki czasu, szyk zdania itp.).

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Egzamin został przeprowadzony w kwietniu 2015 r. W egzaminie wzięło udział 5 uczniów. Arkusz składał się z 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 23 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła)

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Przedmiot : J. ANGIELSKI Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Zestawienie wyników. 1. Liczba uczniów zdających - LO 140 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 Badanie wyników nauczania obejmowało język niemiecki. Test zawierał 20 pytań, które sprawdzały wiedzę w zakresie : Odbioru tekstu słuchanego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego, powszechny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminu przystąpiło 109 uczniów, 107 pisało egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum).. /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 1. Dane ogólne KLasa Stan klasy /szkoły Pisało test % piszących Zaliczyło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nowa Matura 2015 Języki obce

Nowa Matura 2015 Języki obce Nowa Matura 2015 Języki obce Przedmiot obowiązkowy: Egzamin ustny (bez określania poziomu) Egzamin pisemny na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe: Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym Egzamin

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego w województwie kujawsko-pomorskim 1. Informacje ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska WSTĘP Test diagnozujący poziom znajomości z języków obcych po szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 2015 Góralice, październik 2015 Raport z egzaminu gimnazjalnego przedmiotów humanistycznych 2015 r. Analiza wyników z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego poziom rozszerzony Analiza poziomu umiejętności uczniów na

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego poziom rozszerzony Analiza poziomu umiejętności uczniów na Zadanie 1. (0 6) Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1. 1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C. Zadania 1.1. 1.3.

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Co i jak oceniamy na lekcjach języka angielskiego? kompetencje ucznia w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015. Poziom podstawowy

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015. Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu maturalnego w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70 Raport z badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 218 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności języka angielskiego uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej w roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza osiągnięć gimnazjalistów

Analiza osiągnięć gimnazjalistów 2013 Analiza osiągnięć gimnazjalistów POZIOM ROZSZERZONY Strona 2 z 24 1.1. A. 66,67 61,76 0,67 0,62 B. 33,33 26,47 C. 0,00 11,76 Interpretacja współczynnika łatwości 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych, matematycznych i języka obcego uczniów rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

English in Mind Wydanie egzaminacyjne - zgodność zawartości podręcznika ze standardami wymagań egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

English in Mind Wydanie egzaminacyjne - zgodność zawartości podręcznika ze standardami wymagań egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego English in Mind Wydanie egzaminacyjne - zgodność zawartości podręcznika ze standardami wymagań egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego CZYTELNA STRUKTURA KURSU materiał przedstawiony w 4 modułach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 05 kwietnia 2016 r. W dniu 05 kwietnia 2016 r. uczniowie klas VI przystąpili do zewnętrznego sprawdzianu. Sprawdzian obejmował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016 Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 216 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo