Uchwała nr 11 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 11 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej"

Transkrypt

1 Uchwała nr 11 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 29 ust.1 lit. j Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej następuje: postanawia się co 1 W Regulaminie dla Sędziów i Sędzin Klasy B i rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Przedmiotowy Regulamin został opracowany i zatwierdzony celem ujednolicenia zasad dla sędziów i sędzi Klasy B oraz rozgrywek młodzieżowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej pkt. 2 lit. d otrzymuje nowe następujące brzmienie: Sędziowie i sędzie Klasy B i niższych powinni wykazywać się następującymi cechami: a) Odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, b) Bardzo dobrą znajomością przepisów gry w piłkę nożną i umiejętnością ich interpretacji, c) Nienaganna sprawnością fizyczną i kondycją, d) Działać aktywnie w organizacji sędziowskiej, poprzez czynny i obowiązkowy udział w naradach i plenarkach szkoleniowych, e) Nie być czynnym pracownikiem, działaczem, trenerem ani zawodnikiem klubu sportowego uczestniczącego w rozgrywkach danej klasy (grupy), na którą ma być delegowany (w przypadku wykonywania w klubie sportowym funkcji jak wyżej sędzia zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zarząd KS OZPN, w przypadku zatajenia zostaną wyciągnięte wobec niego sankcje dyscyplinarne). f) Posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do sędziowania zawodów piłkarskich (badania sędziów ważne są przez rok od daty ich wykonania, chyba, że w karcie zdrowia lekarz określił krótszy okres). g) Posiadać ważną licencję sędziowską. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się górną granicę wieku dla sędziów i sędzin Klasy B i niższych na 55 lat. W uzasadnionych przypadkach (np. trudności w obsadzie, aktywna działalność organizacji sędziowskiej) Zarząd Kolegium Sędziów może zawnioskować o zgodę dla danego sędziego na dalsze prowadzenie zawodów, jednak nie dłużej niż do 68 roku życia, z zastrzeżeniem spełniania warunków, o których mowa w 1 ust. 2 oraz w 2. Wniosek taki może zostać złożony zbiorczo dla większej liczby sędziów, którzy ukończą 55 lat w trakcie danego roku kalendarzowego. Każdorazowo decyzja taka musi być zaakceptowana przez Prezydium Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej. 2 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Każdy sędzia prowadzący zawody w klasie B oraz rozgrywek prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej musi być przed każdą rundą rozgrywkową (jesień / wiosna) poddany egzaminowi teoretyczno-kondycyjnemu. 2 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Dla pozostałych sędziów (sędzi) Klasy B i rozgrywek młodzieżowych ustala się następujące kryteria.

2 - patrz załącznik nr 1 2 pkt. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Nie poddanie się egzaminom z winy sędziego (sędzi) lub ich niezaliczenie w żadnym z przewidzianych terminów powoduje niedopuszczenie do prowadzenia spotkań piłkarskich organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej. 3 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: W przypadku merytorycznych zmian w niniejszym regulaminie zostaną one wprowadzone za pośrednictwem aneksów, których treść zostanie podana sędziom (sędzinom) przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego. 3 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu 2009/2010 ; wraz z aneksem, który obowiązuje od rundy wiosennej Pozostałe Postanowienia Regulaminu nie ulęgają zmianie Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Kolegium Sędziów. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezes OZPN Marek Procyszyn

3 REGULAMIN dla Sędziów i Sędzin Klasy B i rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej 1 Uwagi ogólne 1. Przedmiotowy Regulamin został opracowany i zatwierdzony celem ujednolicenia zasad dla sędziów i sędzin Klasy B oraz rozgrywek młodzieżowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej. 2. Sędziowie i sędziny Klasy B i niższych powinni wykazywać się następującymi cechami: a) Odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, b) Bardzo dobrą znajomością przepisów gry w piłkę nożną i umiejętnością ich interpretacji, c) Nienaganna sprawnością fizyczną i kondycją, d) Działać aktywnie w organizacji sędziowskiej, poprzez czynny i obowiązkowy udział w naradach i plenarkach szkoleniowych, e) Nie być czynnym pracownikiem, działaczem, trenerem ani zawodnikiem klubu sportowego uczestniczącego w rozgrywkach danej klasy (grupy), na którą ma być delegowany (w przypadku wykonywania w klubie sportowym funkcji jak wyżej sędzia zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zarząd KS OZPN, w przypadku zatajenia zostaną wyciągnięte wobec niego sankcje dyscyplinarne) f) Posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do sędziowania zawodów piłkarskich (badania sędziów ważne są przez rok od daty ich wykonania, chyba, że w karcie zdrowia lekarz określił krótszy okres). g) Posiadać ważną licencję sędziowską. 3. Ustala się górną granicę wieku dla sędziów i sędzin Klasy B i niższych na 55 lat. W uzasadnionych przypadkach (np. trudności w obsadzie, aktywna działalność w organizacji sędziowskiej) Zarząd Kolegium Sędziów może zawnioskować o zgodę dla danego sędziego na dalsze prowadzenie zawodów, jednak nie dłużej niż do 68 roku życia, z zastrzeżeniem spełniania warunków, o których mowa w 1 ust. 2 oraz w 2. Wniosek taki może zostać złożony zbiorczo dla większej liczby sędziów, którzy ukończą 55 lat w trakcie danego roku kalendarzowego. Każdorazowo decyzja taka musi być zaakceptowana przez Prezydium Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

4 2 Egzaminy 1. Każdy sędzia (sędzina) prowadzący zawody w klasie B oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej musi być przed każdą rundą rozgrywkową (jesień / wiosna) poddany egzaminowi teoretyczno-kondycyjnemu. 2. W przypadku sędziów-kandydatów do Klasy A zasady te ustala Regulamin Zasad Awansu i Spadku Sędziów KS OZPN. 3. Dla pozostałych sędziów (sędzin) Klasy B i rozgrywek młodzieżowych ustala się następujące kryteria. - patrz załącznik nr 1 4. W przypadku niezaliczenia któregoś z egzaminów (z różnych przyczyn, w tym losowych) dopuszcza się egzaminy poprawkowe. 5. Nie poddanie się egzaminom z winy sędziego (sędziny) lub ich niezaliczenie w żadnym z przewidzianych terminów powoduje niedopuszczenie do prowadzenia spotkań piłkarskich organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej. 3 Postanowienia końcowe 1. W przypadku merytorycznych zmian w niniejszym regulaminie zostaną one wprowadzone za pośrednictwem aneksów, których treść zostanie podana sędziom (sędzinom) przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego. 2. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest Zarząd OZPN po przednim zasięgnięciu opinii Zarządu KS OZPN. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu 2009/2010; wraz z aneksem, który obowiązuje od rundy wiosennej Zmiany wprowadzono Uchwałą Zarządu OZPN r. i obowiązują od dnia uchwalenia. Prezes OZPN Marek Procyszyn

5 Kryteria zaliczeniowe egzamin teoretyczno sprawnościowy (KS Opolski ZPN) EGZAMIN TEORETYCZNY SĘDZIOWIE KLASY B 1. Test teoretyczny pisemny czas 30 minut a) należy udzielić odpowiedzi na 30 pytań, b) każda odpowiedź błędna (np. kara zespołowa lub dot. wykluczenia cz. k.) powoduje nie zaliczenie odpowiedzi - 0 pkt., c) każda odpowiedź niepełna (dotyczy napomnienia ż.k.) obniża ocenę o 0,5 pkt. Limity zaliczeniowe ustala się na następującym poziomie: - dla sędziów klasy B ( pozostali ) 70% (21pkt). EGZAMIN KONDYCYJNY SĘDZIOWIE KLASY B Składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z obu testów. Test 1: 5 x 40 metrów w odstępach 2 minutowych maksymalny dopuszczalny czas 7,2 sekundy dla każdego z 5 szybkich biegów (dla sędziów pow. 55 roku życia 7,5 sekundy; uwaga: jeśli sędzia pow. 55 roku życia nie wnioskuje o możliwość prowadzenia rozgrywek seniorów oraz juniorów, może być zwolniony z testu nr 1). Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie zalicza jednej z pięciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po piątym starcie. Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1 Test 2: Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem (interwał). Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 40 sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 40 sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie (łącznie 2:50 min.). Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do strefy chodzenia, którą wyznaczają 3 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w strefie chodzenia, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. Sędziowie nie mogą opuścić strefy chodzenia przed następnym gwizdkiem. Kryteria zaliczeniowe: - klasa B oraz kat. młodzież. (liczba okrążeń do zaliczenia w zależności od kategorii wiekowej): SĘDZIOWIE SĘDZINY wiek: < 30 lat > 55 lat* < 30 lat > 55 lat liczba okr * * sędziowie pow. 55 roku życia, którzy chcą sędziować wyłącznie rozgrywki młodzieżowe (trampkarze / młodzicy) mogą zaliczyć tę część biegiem ciągłym (6 okrążeń w czasie 15 min.) Uwaga: W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny nie będzie zaliczony. Zarząd Kolegium Sędziów Opolskiego ZPN

Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski 31-158 Kraków ul. Krowoderska 74

Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski 31-158 Kraków ul. Krowoderska 74 Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski 31-158 Kraków ul. Krowoderska 74 REGULAMIN klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej Podokręgu Kraków w sezonie 2011/ 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klasyfikowania Sędziów IV ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015

Regulamin Klasyfikowania Sędziów IV ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015 Regulamin Klasyfikowania Sędziów IV ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia IV Ligi musi spełniać następujące wymogi :

Bardziej szczegółowo

Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016 / 2017

Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016 / 2017 Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016 / 2017 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia IV Ligi musi spełniać następujące wymogi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne : Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów:

Rozdział I. Postanowienia ogólne : Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów: Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej Kraków Myślenice Olkusz - Wieliczka Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018 / 2019 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów:

Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów: Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej Kraków Myślenice Wieliczka - Olkusz Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017 / 2018 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017 / 2018

Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017 / 2018 Regulamin klasyfikowania Sędziów IV Ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017 / 2018 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia IV Ligi musi spełniać następujące wymogi

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy A i klas niższych Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy A i klas niższych Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy A i klas niższych Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia Klasy A i klas niższych musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW LIGI OKRĘGOWEJ SZCZECIŃSKIEJ, KLASY OKRĘGOWEJ POŁUDNIE

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW LIGI OKRĘGOWEJ SZCZECIŃSKIEJ, KLASY OKRĘGOWEJ POŁUDNIE ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW LIGI OKRĘGOWEJ SZCZECIŃSKIEJ, KLASY OKRĘGOWEJ POŁUDNIE i PÓŁNOC, KLASY A ORAZ KLASY B KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN w SZCZECINIE OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2012/2013 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2014/2015

Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2014/2015 1 Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2014/2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne: 1. Sędzia Klasy Okręgowej musi spełniać następujące wymogi: a) posiadać minimum

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie obowiązujące w sezonie 2014/2015

Zasady awansu i spadku sędziów Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie obowiązujące w sezonie 2014/2015 Zasady awansu i spadku sędziów Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie obowiązujące w sezonie 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uprawnienia sędziów do prowadzenia zawodów

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2016/2017 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki

Bardziej szczegółowo

Zasady Awansu i Spadku sędziów III ligi Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2015/16

Zasady Awansu i Spadku sędziów III ligi Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2015/16 Zasady Awansu i Spadku sędziów III ligi Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2015/16 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016 I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Zasady..." spełniają wymogi i zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA. 2. Użyte w

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2015/2016 I. UWAGI OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY A KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze. Obowiązują od sezonu 2013/2014

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze. Obowiązują od sezonu 2013/2014 Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Obowiązują od sezonu 2013/2014 Wrzesień 2013 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr 14 / 2014 z dnia 11.02.2014r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 29 ust.1 lit. j Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej następuje: postanawia się co 1 W Regulaminie Zasady

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady spadku i awansu sędziów III ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady spadku i awansu sędziów III ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów III ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady..." zostały dostosowane

Bardziej szczegółowo

Zasady awansów i spadków sędziów III ligi KS ŚZPN w sezonie 2015/2016

Zasady awansów i spadków sędziów III ligi KS ŚZPN w sezonie 2015/2016 Zasady awansów i spadków sędziów III ligi KS ŚZPN w sezonie 2015/2016 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, co jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2016/2017

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2016/2017 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2016/2017 I. UWAGI OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2018/2019

Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2018/2019 Regulamin Klasyfikowania sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej na sezon 2018/2019 Rozdział I. Postanowienia ogólne: 1. Sędzia Klasy Okręgowej musi spełniać następujące wymogi: a) posiadać minimum

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINE NA SEZON 2017/2018 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady..."

Bardziej szczegółowo

Kolegium Sędziów Podokręgu Wadowice Regulamin Awansów i Spadków Sędziów Piłki Nożnej Klasy A, B i próbnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Kolegium Sędziów Podokręgu Wadowice Regulamin Awansów i Spadków Sędziów Piłki Nożnej Klasy A, B i próbnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Kolegium Sędziów Podokręgu Wadowice Regulamin Awansów i Spadków Sędziów Piłki Nożnej Klasy A, B i próbnych Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Sędzia powinien: a. posiadać minimum wykształcenie średnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPADKÓW I AWANSÓWKOLEGIUM SĘDZIÓW WROCŁAW NA SEZON 2017/18 I. UWAGI OGÓLNE

REGULAMIN SPADKÓW I AWANSÓWKOLEGIUM SĘDZIÓW WROCŁAW NA SEZON 2017/18 I. UWAGI OGÓLNE I. UWAGI OGÓLNE 1. Zasady awansu i spadku sędziów zawarte w tym regulaminie dotyczą: sędziów klasy okręgowej (klasy O ) sędziów klasy A sędziów klasy B 2. Sędzia Kolegium Sędziów Wrocław (KS Wrocław) musi

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy dolnośląsko-lubuskiej

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy dolnośląsko-lubuskiej Dolnośląskie Kolegium Sędziów Lubuskie Kolegium Sędziów Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy dolnośląsko-lubuskiej Obowiązują od sezonu 2013/2014 Lipiec 2013 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady awansów i spadków sędziów III ligi grupy świętokrzysko-małopolskiej w sezonie 2012/2013

Zasady awansów i spadków sędziów III ligi grupy świętokrzysko-małopolskiej w sezonie 2012/2013 Zasady awansów i spadków sędziów III ligi grupy świętokrzysko-małopolskiej w sezonie 2012/2013 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady Spadku i Awansu sędziów III ligi Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Zasady Spadku i Awansu sędziów III ligi Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Zasady Spadku i Awansu sędziów III ligi Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady awansów i spadków Sędziów III ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015

Zasady awansów i spadków Sędziów III ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015 Zasady awansów i spadków Sędziów III ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.Niniejsze zasady zostały dostosowane do Zasad awansu

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku Kolegium Sędziów Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014

Zasady awansu i spadku Kolegium Sędziów Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014 Zasady awansu i spadku Kolegium Sędziów Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2019/2020

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2019/2020 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2019/2020 I. UWAGI OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi Bałtyckiej. oraz powoływania kandydatów na sędziów. II ligi w sezonie

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi Bałtyckiej. oraz powoływania kandydatów na sędziów. II ligi w sezonie Zasady awansu i spadku sędziów III ligi Bałtyckiej oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi w sezonie 2015-16 Rozdział. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady awansu i spadku sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2017/2018

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady awansu i spadku sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/IV/2017 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 8.08.2017 r. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Kolegium Sędziów WZPN

Bardziej szczegółowo

Kolegium Sędziów Podokręgu Myślenice REGULAMIN AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ Klasy A", B", C" i próbnych w sezonie 2012/2013

Kolegium Sędziów Podokręgu Myślenice REGULAMIN AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ Klasy A, B, C i próbnych w sezonie 2012/2013 Rozdział I. Postanowienia ogólne. Kolegium Sędziów Podokręgu Myślenice REGULAMIN AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ Klasy A", B", C" i próbnych w sezonie 2012/2013 1. Sędzia powinien: a. posiadać minimum

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ORAZ REGULAMINU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 I. UWAGI OGÓLNE 1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN od sezonu 2016/2017 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady... zostały dostosowane do wymogów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013 ul. Ks. Jałowego 6 a, 35 010 RZESZÓW tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze zasady służą za podstawę do ustalenia kolejności sędziów /mężczyzn i kobiet/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Zasady awansu i spadku sędziów III i IV ligi Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na sędziów II, III i IV ligi od sezonu rozgrywkowego 2015/16. ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Dolnośląskiego Kolegium Sędziów Obowiązują od sezonu 2013/2014 Czerwiec 2013 Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów PZPN,

Bardziej szczegółowo

Zasady spadku i awansu sędziów Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B.

Zasady spadku i awansu sędziów Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B. Zasady spadku i awansu sędziów Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na sędziów III i IV ligi od sezonu rozgrywkowego 2016/17. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/IV/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpień 2017 r.

Uchwała nr 38/IV/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpień 2017 r. Uchwała nr 38/IV/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpień 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad spodków i awansów sędziów IV Ligi Na podstawie 30 ust. 1 pkt 9 i 12 statutu Wlkp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze zasady służą za podstawę do ustalenia kolejności sędziów /mężczyzn i kobiet/

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2017/2018

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2017/2018 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2017/2018 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze zasady dotyczą: a) w sprawach awansu - sędziów GRUPY AWANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2017/2018

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2017/2018 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2017/2018 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady... zostały dostosowane do wymogów

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Czerwiec 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Każdy sędzia II, III, IV ligi zobowiązany jest do podania listy swoich asystentów do osób

Bardziej szczegółowo

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (NIEDZIELA)

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (NIEDZIELA) AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU 11.03.2018 (NIEDZIELA) Najważniejsze wytyczne: 1. Egzamin teoretyczny miejsce: Hotel ODR Boguchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sędziów i Obserwatorów SENIOR Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Dział 1 [postanowienia ogólne]

Regulamin Sędziów i Obserwatorów SENIOR Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Dział 1 [postanowienia ogólne] Regulamin Sędziów i Obserwatorów SENIOR Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20.04.2018 r. Dział 1 [postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa: 1) zasady prowadzenia meczów

Bardziej szczegółowo

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (PONIEDZIAŁEK)

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (PONIEDZIAŁEK) AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU 03.09.2018 (PONIEDZIAŁEK) Najważniejsze wytyczne: 1. Egzamin teoretyczny miejsce: Hotel ODR Boguchwała

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2015/2016

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2015/2016 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A, SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WS KOZPN NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze zasady dotyczą: a) w sprawach awansu - sędziów GRUPY AWANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (NIEDZIELA)

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (NIEDZIELA) AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU 18.03.2018 (NIEDZIELA) Najważniejsze wytyczne: 1. Egzamin teoretyczny miejsce: Hotel ODR Boguchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ w ŻABNIE

REGULAMIN SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ w ŻABNIE REGULAMIN SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ w ŻABNIE ROZDZIAŁ I SĘDZIOWIE ROZDZIAŁ II EGZAMINY ROZDZIAŁ III KFD (PŁATNOŚCI) ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE ROZDZIAŁ I. SĘDZIOWIE 1. Sędziowie czynni: - muszą

Bardziej szczegółowo

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (piątek)

AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU (piątek) AGENDA EGZAMINÓW KLASY OKRĘGOWEJ, KANDYDATÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B PODOKRĘG RZESZÓW W DNIU 05.04.2019 (piątek) Najważniejsze wytyczne: 1. Egzamin teoretyczny miejsce: Hotel ODR Boguchwała ul.

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Związek Piłki Nożnej Wałbrzych. Zasady awansu i spadku sędziów szczebla okręgowego

Okręgowy Związek Piłki Nożnej Wałbrzych. Zasady awansu i spadku sędziów szczebla okręgowego Okręgowy Związek Piłki Nożnej Wałbrzych Zasady awansu i spadku sędziów szczebla okręgowego Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenie sędzia szczebla okręgowego oznacza

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY awansu i spadku sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Obowiązują od sezonu 2013/2014 Sierpień 2013 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze zasady służą za podstawę do ustalenia kolejności sędziów /mężczyzn i kobiet/

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018

ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1) Niniejsze zasady zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej UEFA. 2) Ilekroć mowa w niniejszych zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2015/2016 OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin klasyfikacji sędziów dotyczy wszystkich sędziów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na sędziów IV ligi od sezonu rozgrywkowego 2017/18. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/70/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVII/70/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVII/70/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje: I. Po zapoznaniu się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Współzawodnictwa Sędziów członków Kadr OKS Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

REGULAMIN. Współzawodnictwa Sędziów członków Kadr OKS Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Częstochowa 30.07.2013 rok REGULAMIN Współzawodnictwa Sędziów członków Kadr OKS Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszych zasadach określenie Sędzia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM I ZAMOŚĆ OD SEZONU 2013/2014

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM I ZAMOŚĆ OD SEZONU 2013/2014 ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM I ZAMOŚĆ OD SEZONU 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Po każdym sezonie rozgrywkowym następują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIOWY - AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ W SEZONIE 2017/2018

REGULAMIN SZKOLENIOWY - AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ W SEZONIE 2017/2018 REGULAMIN SZKOLENIOWY - AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ W SEZONIE 2017/2018 Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1.1. Sędzia powinien: a. posiadać minimum wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku

Uchwała Nr.. Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku Uchwała Nr.. Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia. 2018 roku w sprawie uchwalenia zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatora Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz selekcji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady awansu i spadku sędziów Klasy Okręgowej, Klasy A oraz Klasy B Kolegium Sędziów WZPN sezon 2019/2020

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Zasady awansu i spadku sędziów Klasy Okręgowej, Klasy A oraz Klasy B Kolegium Sędziów WZPN sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów Klasy Okręgowej, Klasy A oraz Klasy B Kolegium Sędziów WZPN sezon 2019/2020 (* skrót WZPN wszędzie w tekście jest rozumiany jako Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW III i IV LIGI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OD SEZONU 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW III i IV LIGI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OD SEZONU 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW III i IV LIGI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OD SEZONU 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zawody w III lidze lubelsko podkarpackiej w sezonie 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/Z/2018 Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 35/Z/2018 Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 czerwca 2018 roku Uchwała Nr 35/Z/2018 Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie Zasad awansu i spadku sędziów III i IV ligi Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Czerwiec 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, co jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Zasady awansu i spadku sędziów Ligi Międzyokręgowej, Klasy Okręgowej, Klasy A oraz Klasy B Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2018/2019 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr IV/31/2018

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr IV/31/2018 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr IV/31/2018 Zasady awansu i spadku sędziów Ligi Międzyokręgowej, Klasy Okręgowej, Klasy A oraz Klasy B Kolegium Sędziów WZPN na sezon 2018/2019 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/71/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVII/71/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVII/71/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje: I. Po zapoznaniu się z

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy Opolsko - Śląskiej. na sezon rozgrywkowy 2014/2015

Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy Opolsko - Śląskiej. na sezon rozgrywkowy 2014/2015 Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy Opolsko - Śląskiej na sezon rozgrywkowy 2014/2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady opracowano na podstawie przepisów PZPN dot. Zasad awansu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW Regulamin Klasyfikacji Sędziów OZPN Nowy Sącz na sezon rozgr. 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin klasyfikacji sędziów dotyczy

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Kolegium Sędziów REGULAMIN. awansów i spadków sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

Lubuskie Kolegium Sędziów REGULAMIN. awansów i spadków sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Lubuskie Kolegium Sędziów REGULAMIN awansów i spadków sędziów w IV lidze, klasie O i klasie A Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Obowiązują od sezonu 2018/2019 Lipiec 2018 Rrrrrrrwf Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO COOZPN W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO COOZPN W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO COOZPN W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1) Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: a. Sędzia / Sędzia asystent

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Z A S A D Y SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Z A S A D Y SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Z A S A D Y SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSERWATORÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN OBSERWATORÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW [ REGULAMIN OBSERWATOR ÓW ] 1 REGULAMIN OBSERWATORÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 2 [ REGULAMIN OBSERWATOR ÓW ] PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Zarządu KS ZZPN z dnia 30 lipca 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/31/2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/31/2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/31/2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad spadków i awansów sędziów IV Ligi oraz klas niższych. Na podstawie 30 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zasady spadku i awansu sędziów i sędzi piłkarskich klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016

Zasady spadku i awansu sędziów i sędzi piłkarskich klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 Wielkopolski Związek Piłki NoŜnej Zasady spadku i awansu sędziów i sędzi piłkarskich klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Rzeszów, czerwiec 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LUBELSKIEGO ZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM, ZAMOŚĆ OD SEZONU 2015/2016

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LUBELSKIEGO ZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM, ZAMOŚĆ OD SEZONU 2015/2016 ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW i SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LUBELSKIEGO ZPN ORAZ OKS OZPN BIAŁA PODLASKA, CHEŁM, ZAMOŚĆ OD SEZONU 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Po każdym sezonie rozgrywkowym następują

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze

Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W JELENIEJ GÓRZE KOLEGIUM SĘDZIÓW Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze Obowiązują od sezonu 2016/2017 Sierpień 2016r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje: I. Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2012/2013

REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2012/2013 OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW W SEZONIE 2012/2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin klasyfikacji sędziów dotyczy wszystkich sędziów

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW OZPN NOWY SĄCZ NASEZON 2016/2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin klasyfikacji sędziów dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KLASY A", B" NA SEZON 2016/2017 KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ MYŚLENICE

REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KLASY A, B NA SEZON 2016/2017 KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ MYŚLENICE REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KLASY A", B" NA SEZON 2016/2017 KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ MYŚLENICE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sędzia powinien: a) posiadać minimum

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Piłki NoŜnej. Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016

Wielkopolski Związek Piłki NoŜnej. Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 Wielkopolski Związek Piłki NoŜnej Zasady spadku i awansu sędziów IV ligi Wielkopolskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2015/2016 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady... zostały dostosowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/41/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/41/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/41/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy kolegium Sędziów, Obserwatorów oraz spodków i awansów sędziów IV

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW szczebla wojewódzkiego uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki nożnej organizowanych przez

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW szczebla wojewódzkiego uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki nożnej organizowanych przez ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW szczebla wojewódzkiego uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki nożnej organizowanych przez Kujawsko Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy obowiązujące od sezonu 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Zasady nadawania uprawnień obserwatora Dolnośląskiego Kolegium Sędziów Obowiązują od sezonu 2014/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW 33-100 TARNÓW, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 4A ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze. Obowiązują od sezonu 2012/2013

Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY. awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze. Obowiązują od sezonu 2012/2013 Lubuskie Kolegium Sędziów ZASADY awansu i spadku sędziów w klasie B Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Obowiązują od sezonu 2012/2013 Lipiec 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. 1 KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 02.06.2014 r. Uchwała nr 35/Z/2014 w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków, zawodników,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa sędziów w Kadrze KS Żywiec na sezon 2018/2019 oraz

Regulamin współzawodnictwa sędziów w Kadrze KS Żywiec na sezon 2018/2019 oraz Regulamin współzawodnictwa sędziów w Kadrze KS Żywiec na sezon 2018/2019 oraz 1. Informacje ogólne Zarząd KS Żywiec powołał, na rundę jesienną sezonu 2018/2019, Kadrę KS Żywiec w następującym składzie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze

Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI Zasady awansu i spadku sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze Obowiązują od sezonu 2014/2015 Sierpień 2014r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo