Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Złota nr 7, lok. 18 (00-019) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, zwaną dalej "Friendly Finance" lub "Pożyczkodawcą", a 2) Panem/Panią imię:, drugie imię:, nazwisko:, PESEL, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer:, zamieszkałym/ą: miejscowość:, ulica, nr domu:, kod pocztowy: zwanym/ą dalej: "Pożyczkobiorcą" zwanymi dalej łącznie "Stronami", a każda z nich z osobna "Stroną", o następującej treści: Tabela Warunki Całkowita Kwota Prowizja za udzielenie Stopa Oprocentowania (stała) Całkowity Koszt Całkowita Kwota do zapłaty RRSO Czas Obowiązywania Umowy (dni) Termin spłaty 0% % 1. Definicje 1.1. Użyte w niniejszej Umowie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami określenia oznaczają: "Baza Danych" oznacza bazę danych, o której mowa w Ustawie, w tym w szczególności bazy danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej; "Biura Informacji Gospodarczej" oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; "Biuro Informacji Kredytowej" oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP i REGON ; "Biuro Obsługi Klienta" oznacza jednostkę organizacyjną Pożyczkodawcy, zapewniającą Pożyczkobiorcy kontakt z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem adresu elektronicznego: "Całkowita Kwota " oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy ; dalej zwana także jako Pożyczka lub Kwota ; "Całkowity Koszt " oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z niniejszą Umową, określone w niniejszej Umowie i wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji aktualnej na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę; "Całkowita Kwota do Zapłaty" oznacza sumę Całkowitej Kwoty oraz Całkowitego Kosztu ; "Czas Obowiązywania Umowy" okres, na jaki zostaje udzielona Pożyczka; "Formularz Informacyjny" oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 14 Ustawy, przekazywany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed zawarciem Umowy ; "Harmonogram Spłaty Ratalnej" oznacza harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie niniejszej Umowy, zawierający określenie wysokości oraz terminów płatności poszczególnych Rat

2 należnych na rzecz Pożyczkodawcy w związku z niniejszą Umową ; "Kodeks Cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); "Profil Klienta" oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej, w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pomocą którego Pożyczkobiorca może wnioskować o Pożyczkę; "Prowizja za udzielenie " oznacza opłatę za udzielenie, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę; "Rachunek" oznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.); "Rachunek Pożyczkobiorcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkobiorcy, z którego została dokonana przez Pożyczkobiorcę opłata weryfikacyjna, o której mowa w Regulaminie, przy czym Rachunek Pożyczkobiorcy ustalany jest odrębnie dla każdej Umowy ; "Rachunek Pożyczkodawcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkodawcy i wskazany na Stronie Internetowej lub Profilu Klienta, na który Pożyczkobiorca może dokonać spłaty swojego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy wynikającego z niniejszej Umowy ; "Rata" lub "Rata " oznacza część udzielonej na podstawie niniejszej Umowy, płatną w Terminie Spłaty Raty określonym w Harmonogramie Spłaty Ratalnej, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy ; "Regulamin" oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.), przyjęty przez Pożyczkodawcę i zaakceptowany przez Pożyczkobiorcę w ramach procesu zakładania Profilu Klienta, przed zawarciem Umowy ; "RRSO" (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oznacza Całkowity Koszt ponoszony przez Konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty w stosunku rocznym; "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej; "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym stanowiącą własność Friendly Finance; "Tabela Opłat i Prowizji" oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy ; "Termin Spłaty Raty " oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić daną Ratę przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz zgodnie z Harmonogramem Spłaty Ratalnej; "Termin Spłaty " oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie z Umową oraz Harmonogramem Spłaty Ratalnej; "Umowa " oznacza niniejszą Umowę Ratalnej, stanowiącą umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w miesięcznych Ratach, zgodnie z Harmonogramem Spłaty Ratalnej; "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.); "Wniosek o Pożyczkę" oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wniosek o zawarcie Umowy ; 2. Postanowienia ogólne 2.1. Na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach w niej określonych, w tym wynikających z Tabeli Warunki oraz Harmonogramu Spłaty Ratalnej, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jego spłaty w Ratach, w Terminach Spłaty Raty zgodnie z Harmonogramem Spłaty Ratalnej, wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy Udzielenie jest uzależnione od uprzedniej, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 Ustawy Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich Baz Danych, a także zbiorów danych Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy Pożyczkobiorca potwierdza, iż na dzień zawarcia Umowy : posiada pełną zdolność do czynności prawnych; jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. osobą fizyczną zawierającą z Pożyczkodawcą umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; jest osobą pełnoletnią;

3 posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia ; posiada Profil Klienta na Stronie Internetowej; nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy; jego zamiarem jest zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy. 3. Termin i sposób wypłaty 3.1. Kwota zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie przelewu bankowego dokonanego przez Pożyczkodawcę na Rachunek Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 4. Koszty związane z udzieleniem 4.1. W związku z udzieleniem Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Udzielenie, jeżeli stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę, jest ona należna Pożyczkodawcy Poza Prowizją, o której mowa w ust. 4.1 powyżej, w przypadku opóźnienia w spłacie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkobiorcy odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w 7 niniejszej Umowy. 5. Zasady i terminy spłaty 5.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę, wraz ze wszelkimi kosztami określonymi w 4 powyżej, w Ratach płatnych zgodnie z Harmonogramem Spłaty Ratalnej na Rachunek Pożyczkodawcy W przypadku, gdy Termin Spłaty Raty przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Ratę, w pierwszy dzień przypadający po tym dniu, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy W celu dokonania spłaty Raty, w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: "Spłata pożyczki Przed upływem Terminu Spłaty Raty Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie Spłaty Raty przesyłając wiadomości SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności: a) Prowizja za udzielenie, b) odsetki maksymalne za opóźnienie, c) najbardziej wymagalna Rata Przez cały czas obowiązywania Umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnego Harmonogramu Spłaty Ratalnej. 6. Wcześniejsza spłata 6.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony, w każdym czasie, do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty przed Terminem Spłaty, określonym w niniejszej Umowie oraz w Harmonogramie Spłaty Ratalnej W przypadku, gdy po całkowitej spłacie i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, powstanie nadpłata kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty na Rachunek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty przed Terminem Spłaty określonym w Harmonogramie Spłaty Ratalnej oraz w niniejszej Umowie. W przypadku wcześniejszej, całkowitej spłaty, Całkowity Koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który uległ skróceniu czas obowiązywania Umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu trwania niniejszej Umowy. 7. Opóźnienie w spłacie (skutki braku płatności) 7.1. W przypadku opóźnienia w spłacie którejkolwiek z Rat, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie uległa obniżeniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży wysokość odsetek za opóźnienie do wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Opóźnienie w spłacie którejkolwiek z Rat, jest równoznaczne z niedotrzymaniem przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia W przypadku opóźnienia w spłacie (braku płatności) którejkolwiek z Rat przekraczającego 13 (trzynaście) dni kalendarzowych, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę i zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty całości zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkodawca może zaproponować Pożyczkobiorcy, w miejsce dotychczasowego Harmonogramu Spłaty Ratalnej, inny plan spłaty wymagalnego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm., dalej jako: UIG ), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG, a także na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.

4 7.5. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody W przypadku opóźnienia w spłacie Raty, Pożyczkodawca jest uprawniony do: podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy, polegających w szczególności na: wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem wiadomości SMS, wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień w formie pisemnych wezwań do zapłaty, wykonywaniu telefonów do Pożyczkobiorcy w celu windykacji należnych Pożyczkodawcy wierzytelności, wniesienia do sądu przeciwko Pożyczkobiorcy powództwa o zapłatę, co skutkować może obciążeniem Pożyczkobiorcy kosztami procesu Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych i/lub kancelarii prawnych i/lub kancelarii komorniczych. 8. Prawo odstąpienia 8.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia Termin, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od umowy w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 8.1 powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy: Friendly Finance Poland sp. z o.o., ul. Złota 7 lok 18, Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy Umowę uważa się za niezawartą. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej na Rachunek Pożyczkodawcy wraz z odsetkami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu kwoty udzielonej wraz z odsetkami należnymi za okres od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy do dnia dokonania zwrotu tych środków na Rachunek Pożyczkodawcy Kwota odsetek należnych w przypadku odstąpienia od Umowy wynosi w stosunku dziennym: 0,027% W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne inne opłaty poza odsetkami określonymi w ust. 8.4 w zw. z ust. 8.5 powyżej. 9. Reklamacje 9.1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy Reklamacja może zostać złożona: a) w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, tj. ul. Złota 7/18, Warszawa, b) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkodawcy, tj.: c) ustnie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, adres , a także telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 9.4 powyżej, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację, w której: wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację; wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji; określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę. Postanowienia ust. 9.6 poniżej stosuje się odpowiednio Pożyczkodawca zamieszcza odpowiedź na reklamację - sporządzoną w formacie PDF, na Profilu Klienta (trwały nośnik informacji) w postaci umożliwiającej jej zapisanie oraz wydruk, o czym uprzednio informuje Pożyczkobiorcę wysyłając w tym przedmiocie do Pożyczkobiorcy wiadomość na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta. Na wniosek Pożyczkobiorcy, zgłoszony w reklamacji, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Pożyczkodawcę drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres Pożyczkobiorcy wskazany w reklamacji Złożenie reklamacji nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy Poza możliwością dochodzenia roszczeń w drodze powództwa wytoczonego przed właściwym sądem powszechnym, Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod

5 adresem elektronicznym: W przypadku, gdy Pożyczkodawca nie uwzględnił roszczeń Pożyczkobiorcy zgłoszonych w reklamacji, Pożyczkobiorca może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ( Sąd Polubowny ), działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Sprawę do Sądu Polubownego Pożyczkobiorca może wnieść składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może to być wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 9.9 powyżej Pożyczkobiorca będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 10. Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca, działający pod firmą: Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, Warszawa Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę w celu realizacji Umowy, a także w celu zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U poz. 299 ze zm.), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (j.t. Dz.U. z 2014 poz ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.) W oparciu o udzieloną przez Pożyczkobiorcę zgodę, dane osobowe Pożyczkobiorcy udostępniane będą przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2016 poz ze zm.) oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Odbiorcami danych, na podstawie wyrażonej przez Pożyczkobiorcę zgody, są także Biura Informacji Gospodarczej oraz Współpracujący Kredytodawcy Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. 11. Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa jest umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w ratach, zgodnie z Harmonogramem Spłaty Ratalnej Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę o tej zmianie poprzez aktualizację tych danych za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.). 12. Załączniki stanowiące integralną część Umowy Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę; Formularz odstąpienia od umowy; Formularz Informacyjny, Harmonogram Spłaty Ratalnej. Niniejsza Umowa została zawarta w dniu r. pomiędzy Friendly Finance Poland Sp. z o.o. a z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.).

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% % UMOWA POŻYCZKI Z JEDNYM TERMINEM SPŁATY ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA)... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA)... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: radres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa.

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa. FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* (Adres,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Pożyczkodawca Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Aasa Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Pożyczkodawca Adres: (siedziba) Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: PIXO Sp. z o.o. Adres: ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: Dane identyfikacyjne: PIXO Sp. z o.o. ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ INFORMACYJNY. Serocka 3 lok. 1A, Warszawa Numer telefonu:

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ INFORMACYJNY. Serocka 3 lok. 1A, Warszawa Numer telefonu: ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ INFORMACYJNY 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego Pożyczkodawca: FINGO Capital S.A. Serocka 3 lok. 1A, 04-333 Warszawa (22) 121 86 79 kontakt@taratatu.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kredytodawca: Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000677340, NIP: 5252710583,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego FUNEDA Sp. z o.o.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego FUNEDA Sp. z o.o. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego FUNEDA Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: FUNEDA Sp. z o.o. KRS

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego DANE IDENTYFIKACYJNE FORMULARZA Numer: - Data: 18.01.2019 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO DANE IDENTYFIKACYJNE FORMULARZA Numer: - Data: 24.09.2019 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO 1.1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta]

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] zawarta w Krakowie pomiędzy: VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1 Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) Kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA o kredyt konsumencki - "CREDISSIMO Plus" Numer umowy

UMOWA o kredyt konsumencki - CREDISSIMO Plus Numer umowy UMOWA o kredyt konsumencki - "CREDISSIMO Plus" Numer umowy W dniu, w Warszawie, pomiędzy: 1. CREDISSIMO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: []

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] zawarta w Suwałkach w dniu [], pomiędzy: Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok. 5, 16-400 Suwałki, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa pożyczkodawcy Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Pośrednik kredytowy: 2. Opis głównych cech

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej

Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa pożyczkodawcy Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o. Plac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefony Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny Pożyczki Promocyjnej Pożyczka za zero. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

Formularz Informacyjny Pożyczki Promocyjnej Pożyczka za zero. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Promocyjnej Pożyczka za zero 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Polska Platforma Finansowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej nr 60382

Umowa pożyczki odnawialnej nr 60382 Umowa pożyczki odnawialnej nr 60382 Zawarta w dniu 2017-02-09 pomiędzy: Syner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o kredyt konsumencki - "CREDISSIMO Plus" Numer umowy

UMOWA o kredyt konsumencki - CREDISSIMO Plus Numer umowy UMOWA o kredyt konsumencki - "CREDISSIMO Plus" Numer umowy W dniu, w Warszawie, pomiędzy: i CREDISSIMO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Dane identyfikacyjne: (Adres,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ o nr (*) zawarta w dniu (*), zwana dalej Umową, pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ o nr (*) zawarta w dniu (*), zwana dalej Umową, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ o nr (*) zawarta w dniu (*), zwana dalej Umową, pomiędzy: Lens Finance spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny

Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo