WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2011/2012"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr... Senatu PWSZ w Płocku z dnia 23 listopada 2010 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2011/ W roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zwana dalej PWSZ w Płocku, przyjmuje kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia wymienione w tabeli Nr 1. Tabela ta określa także plan przyjęć na poszczególne specjalności kształcenia. 2 Zasady i tryb przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 na poszczególnych specjalnościach kształcenia określa tabela Nr 2. 3 Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji o przyjęciu na studia. 1. Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem jest: - wynik egzaminu maturalnego, - wynik egzaminu średniej, 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny uzyskane na dojrzałości Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są liczone w skali punktowej (0-100). 2. W przypadku egzaminu maturalnego wynik procentowy pomnożony przez mnożnik (wagę) przedmiotu daje wynik w punktach rekrutacyjnych. 3. Oceny ze świadectwa dojrzałości oraz oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej przeliczane są na punkty rekrutacyjne według zasad zawartych w tabeli Nr O przyjęciu na studia w ramach planu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów. 5

2 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu PWSZ z 22 maja 2007 roku Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się na ogólnych zasadach o przyjęcie na I rok studiów w PWSZ pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo dojrzałości (lub świadectwo równorzędne) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty. 2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 mogą być dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego według zasad określonych w 2. 7 Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej (IB) traktowani są, jak osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego. Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB): 1. Obowiązują przedmioty zdawane na maturze wskazane przez Instytut, takie jak dla kandydatów z egzaminem maturalnym. 2. Poziom SL traktowany jest jako podstawowy (PP) 3. Poziom HL traktowany jest jako (PR) 4. W przypadku, jeśli kandydat, zdawał dany przedmiot na ie HL, a w zasadach przyjęć na danym kierunku wymagana jest suma punktów z danego przedmiotu z u podstawowego i rozszerzonego, to z u podstawowego kandydatowi temu przyznawane jest 100%. 5. Jeśli na danym kierunku stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy u egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki egzaminu maturalnego, dla odpowiedniego u. 6. Przelicznik wyników na matury międzynarodowej określa tabela Nr Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne muszą obowiązkowo dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni i złożyć do dnia 15 lipca 2011 roku w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich następujące dokumenty: - wypełniony formularz podania na studia, - oryginał, odpis lub kserokopię świadectwa dojrzałości (poświadczoną notarialnie), - oryginał lub kserokopię świadectwa średniej (poświadczoną notarialnie), - oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu (dotyczy kandydatów, którzy w postępowaniu

3 kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych), - oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej. - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności. 2. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia: - oryginału świadectwa jego odpisu (w przypadku złożenia kserokopii) wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwa ponad gimnazjalnej lub jego odpisu wydanego przez szkołę (kandydaci z egzaminem maturalnym) albo, - oryginału świadectwa jego odpisu (w przypadku złożenia kserokopii) wydanego przez szkołę średnią (kandydaci z egzaminem dojrzałości), - zaświadczenia lekarskiego, - 2 fotografii o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle. Fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wersja cyfrowa CD) Nie złożenie tych dokumentów oznaczać będzie rezygnację ze studiów na danym kierunku Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ na konto: PKO BANK POLSKI S.A. II Oddział w Płocku, Nr z dopiskiem opłata rekrutacyjna, podając formę studiów ( stacjonarne, niestacjonarne) oraz specjalność. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilka kierunków (specjalności kształcenia) studiów, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 2. Kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 obowiązuje zasada częściowej odpłatności za studia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). 3. Szczegółowe zasady odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz czesnego zostaną określone przez Senat PWSZ w Płocku i podane do wiadomości nie później niż do 10 czerwca 2011 r Termin rejestracji na stronie internetowej i składanie dokumentów upływa 15 lipca 2011 roku. 2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się 18 lipca 2011 roku. 3. Rekrutacja na studia (w tym dodatkowa) winna zostać zakończona do dnia 16 września 2011 roku.

4 11 1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: - prorektor ds. studenckich i nauczania, - kierownik działu nauczania, - sekretarz komisji, wyznaczony przez rektora spośród nauczycieli akademickich. 3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich i nauczania. 4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy: - organizacja i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w Uczelni, - koordynacja pracy Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych, - nadzór nad pracą Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych, - koordynacja prac związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia kandydata na I rok studiów w Uczelni. 5. Rekrutację kandydatów na poszczególne specjalności kształcenia, przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. 6. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor. 7. Przewodniczącym Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor właściwego Instytutu. 8. Do zdań Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności: - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, - zawiadomienie kandydatów o terminie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (a w jego ramach sprawdzianu predyspozycji lub sprawdzianu praktycznego), - przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, - przyjmowanie na studia w ramach przewidywanej liczby miejsc, - zawiadomienie (w formie listu poleconego) kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, - podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia niestacjonarne osób, które przeszły pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne (zdały sprawdzian predyspozycji lub sprawdzian praktyczny) i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc. 9. Komisje Rekrutacyjne nie mogą zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat PWSZ Określoną w 3 ust. 1 formę postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza trzy-osobowy zespół nauczycieli akademickich wyłonionych spośród członków Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, powoływany przez przewodniczącego. 2. Zasady powoływania i pracy oraz wynagradzania członków Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych określa Rektor Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

5 2. Kandydaci mają prawo w obecności przewodniczącego lub członka Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wglądu do wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy wstępnie zakwalifikowanych, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób nie budzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów. 14 Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego Na swój wniosek kandydat, który przeszedł pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, lecz nie został przyjęty na daną specjalność studiów stacjonarnych, może ubiegać się o przyjęcie na tę samą specjalność studiów niestacjonarnych bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego. 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna. 3. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć minimalną liczbę punktów wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie w tym trybie na studia niestacjonarne. 4. Liczbę miejsc przewidzianych na danej specjalności studiów niestacjonarnych zwiększa się o liczbę kandydatów przyjętych w trybie przewidzianym w ust Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a następnie sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów i podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów. 2. W ramach liczby miejsc ustalonej dla każdej specjalności Instytutowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności przyjęć kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych w 5, a następnie dokonuje przyjęć kandydatów według liczby uzyskanych punktów. 3. Uchwały Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. 4. Od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 5. Po zatwierdzeniu listy przyjętych przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną zostaje ona opublikowana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od tego kandydaci powiadamiani są pisemnie za pośrednictwem

6 poczty o ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego i decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. 6. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, w którym wpisuje się uzyskane punkty. 7. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia zatwierdzającego listy przyjętych kandydatów W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia niestacjonarne specjalność w tym trybie nie będzie uruchomiona. 2. Rekrutacja na studia niestacjonarne zostanie przeprowadzona w lipcu i we wrześniu. 3. W przypadku nie wykonania naboru podczas postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w lipcu 2011 r. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego uzupełniającego we wrześniu 2011 r. 4. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia stacjonarne specjalność w tym trybie nie będzie uruchomiona. 18 Rektor PWSZ w Płocku w terminie do 13 maja 2011 r. powołuje Instytutowe Komisje Rekrutacyjne i wyznacza ich przewodniczących.

7 Tabela Nr 1 Wykaz specjalności kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów Filologia L.p. 1. Specjalność kształcenia Filologia angielska Przewidywany plan przyjęć S* N* Filologia germańska Filologia rosyjska Filologia angielska z technologią informacyjną Filologia germańska z technologią informacyjną Filologia rosyjska z technologią informacyjną Filologia rosyjska z językiem angielskim/niemieckim 8. Filologia romańska Filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską 10. Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską 11. Filologia rosyjska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską Matematyka 1. Matematyka z informatyką Matematyka w ekonomii Informatyka Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Grafika komputerowa i projektowanie gier Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne Programowanie i bazy danych Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim /niemieckim

8 Pedagogika 2. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 3. Pedagogika opiekuńczowychowawcza z muzyką/ plastyką 4. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika opiekuńczowychowawcza z arteterapią Pedagogika osób starszych Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Ekonomia integracji rolnej 1. i regionalnej w UE Ekonomia 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Handel zagraniczny Zarządzanie i marketing w agrobiznesie Ekonomika i organizacja turystyki Finanse publiczne i administracja Ekonomika rolnictwa Pielęgniarstwo 1. Pielęgniarstwo *** Fizjoterapia** 1. Fizjoterapia Kosmetologia** 1 Kosmetologia S*- studia stacjonarne; N* - studia niestacjonarne ** - kierunek zostanie uruchomiony po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego *** studia pomostowe

9 Tabela Nr 2 Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 L.p Specjalność kształcenia Filologia angielska Filologia germańska* Filologia rosyjska* Filologia rosyjska z językiem angielskim/niemieckim* Filologia angielska z technologią informacyjną Egzamin dojrzałości angielskiego na średniej 0,7 - ocena z jęz. polskiego na dojrzałości- 0,3 niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego na średniej 0,7 -ocena z jęz. dojrzałości -0,3 rosyjskiego lub angielskiego lub niemieckiego na średniej 0,7 - ocena z jęz. dojrzałości-0,3 rosyjskiego lub angielskiego lub niemieckiego na średniej 0,7 - ocena z jęz. dojrzałości-0,3 angielskiego na średniej 0,7 Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na studia) Język angielski Warunki przyjęcia Język angielski 0,7 Język niemiecki lub angielski lub Suma wyników z rosyjski Język rosyjski lub język angielski lub język niemiecki Język rosyjski lub język angielski lub język niemiecki Język polski - Język angielski przedmiotów Język niemiecki lub angielski lub rosyjski 0,7 Język rosyjski lub angielski lub niemiecki 0,7 Język rosyjski lub angielski lub niemiecki 0,7 Język angielski 0,7

10 6 7 Filologia germańska z technologia informacyjną* Filologia rosyjska z technologią informacyjną* dojrzałości- 0,3 niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego na średniej 0,7 -ocena z jęz. dojrzałości -0,3 rosyjskiego lub angielskiego lub niemieckiego na średniej 0,7 -ocena z jęz. dojrzałości-0,3 Język niemiecki lub angielski lub rosyjski Język rosyjski lub język angielski lub język niemiecki Język polski - Język niemiecki lub język angielski lub język rosyjski 0,7 Język rosyjski lub angielski lub niemiecki 0, Filologia romańska* Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską* Filologia rosyjska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską* rosyjskiego lub angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na średniej 0,7 - ocena z jęz. dojrzałości-0,3 niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego na średniej 0,5 dojrzałości -0,3 Ocena z wiedzy o społeczeństwie-0,2 rosyjskiego lub angielskiego lub niemieckiego na Język rosyjski lub język angielski lub język niemiecki lub francuski Język polski - Język rosyjski lub angielski lub niemiecki lub francuski 0,7 Język niemiecki lub angielski lub rosyjski Suma wyników z Rozszerzony Wiedza o społeczeństwie Język rosyjski lub język angielski lub język niemiecki przedmiotów Język niemiecki/angielski/rosyjski 0,5 Wiedza o społeczeństwie-0,2 Język rosyjski/angielski/niemiecki 0,5 Wiedza o społeczeństwie-0,2

11 średniej 0,5 - ocena z jęz. dojrzałości-0,3 -ocena z wiedzy o społeczeństwie- 0,2 Język polski Filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską Matematyka z informatyką Język angielski angielskiego na dojrzałości lub średniej 0,5 - ocena z jęz. polskiego na dojrzałości- 0,3 - ocena z wiedzy o społeczeństwie- 0,2 Rozszerzony Wiedza o społeczeństwie Matematyka lub - ocena z matematyki informatyka lub lub informatyki lub fizyka fizyki na dojrzałości 1,0 Język angielski 0,5 Wiedza o społeczeństwie-0,2 Matematyka lub informatyka lub fizyka 1, Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii lub geografii lub biologii na dojrzałości 1,0 Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia lub biologia Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia lub biologia 1,0 Programowanie i bazy danych - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na dojrzałości 1,0 Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 15 Grafika komputerowa i projektowanie gier - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na dojrzałości 1,0 Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0

12 16 Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na dojrzałości 1,0 Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 17 Matematyka w ekonomii - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii lub geografii lub biologii na dojrzałości 1,0 Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia lub biologia Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia lub biologia 1, Kosmetologia** Pielęgniarstwo - ocena z matematyki lub biologii lub fizyki lub chemii lub geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na dojrzałości 0,5 średniej 0,2 polskiego dojrzałości 0,3 na - ocena z matematyki lub biologii lub fizyki lub chemii lub geografii lub historii lub społeczeństwie na dojrzałości 0,5 średniej 0,2 polskiego dojrzałości 0,3 na Język obcy. Matematyka biologia lub fizyka lub chemia lub geografia lub historia lub społeczeństwie - podstawowy lub Biologia lub fizyka lub chemia lub geografia lub matematyka lub historia lub społeczeństwie podstawowy lub Biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia lub historia lub społeczeństwie 0,5 0,2 Biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia lub historia lub społeczeństwie 0,5 0,2

13 19a Studia pomostowe na kierunku: Pielęgniarstwo (Studia niestacjonarne) Fizjoterapia** Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/niemieckim a. 2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 5- letnich liceów medycznych, c. 3-semetrsalne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami 2-letnich medycznych szkół zawodowych, d. 2-semestralne studia zawodowe - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych. Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 1) Wyniki dyplomowego egzaminu zawodowego - (liceum medyczne/studium pomaturalne). 2) Formy kształcenia podyplomowego (udokumentowane) - studia wyższe, inne specjalizacje, kursy specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy dokształcające, inne formy doskonalenia zawodowego. 3) Wiedzę ogólną (osiągnięcia udokumentowane): publikacje(w czasopismach naukowych i zawodowych), doniesienia zjazdowe, organizowanie szkoleń i zjazdów. 4) Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, projektów, prace wdrożeniowe (standardy, procedury, prace związane z uzyskaniem akredytacji). - ocena z matematyki lub biologii lub fizyki lub chemii lub geografii lub historii lub wos na dojrzałości 0,5 średniej 0,2 dojrzałości 0,3 obcego (angielski/niemiecki) na średniej - 0,5 dojrzałości 0,3 - ocena z przedmiotu do wyboru na dojrzałości (biologia, chemia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) 0,2 Biologia lub fizyka lub chemia lub geografia lub matematyka, lub historia lub wos podstawowy lub Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, społeczeństwie podst. lub. Biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka historia lub wos 0,5 0,2 lub geografia lub Język obcy (angielski/niemiecki) 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2

14 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika opiekuńczowychowawcza z muzyką/plastyką Pedagogika opiekuńczowychowawcza z arteterapią średniej - 0,3 -ocena z języka Przedmiot do dojrzałości 0,5 wyboru: biologia, - ocena z przedmiotu chemia, fizyka, do wyboru na geografia, historia, historia dojrzałości (biologia, muzyki, historia chemia, fizyka, sztuki, geografia, historia, matematyka, historia muzyki, historia sztuki, społeczeństwie matematyka, wiedza o społeczeństwie) 0,2 dojrzałości - 0,5 Przedmiot do -ocena z przedmiotu wyboru: biologia, do wyboru na chemia, fizyka, geografia, dojrzałości (biologia, historia, historia chemia, fizyka, muzyki, historia geografia, historia, sztuki, historia muzyki, matematyka, historia sztuki, matematyka, wiedza społeczeństwie - o społeczeństwie) 0,5 średniej - 0,3 Przedmiot do dojrzałości 0,5 wyboru: - ocena z przedmiotu (biologia, chemia, do wyboru na fizyka, geografia, historia, historia dojrzałości (biologia, muzyki, historia chemia, fizyka, sztuki, geografia, historia, matematyka, historia muzyki, historia sztuki, społeczeństwie) matematyka, wiedza podst. lub o społeczeństwie) rozsz 0,2 Język obcy 0,3 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2 0,5 Przedmiot do wyboru 0,5 Język obcy 0,3 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2

15 Edukacja wczesnoszkolna terapią pedagogiczną Pedagogika osób starszych Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną z średniej - 0,3 dojrzałości 0,5 - ocena z przedmiotu do wyboru na dojrzałości (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) 0,2 średniej - 0,3 dojrzałości 0,5 - ocena z przedmiotu do wyboru na dojrzałości (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) 0,2 średniej - 0,3 dojrzałości 0,5 - ocena z przedmiotu do wyboru na dojrzałości (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie) 0,2 Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, społeczeństwie podst. lub Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, sztuki, matematyka, wiedza historia o społeczeństwie podst. lub Przedmiot do wyboru: (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, społeczeństwie) podst. lub Język obcy 0,3 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2 Język obcy 0,3 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2 Język obcy 0,3 0,5 Przedmiot do wyboru 0,2

16 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE Handel zagraniczny Zarządzanie i marketing w agrobiznesie - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwie) na średniej 0,6 ukończ. szkoły średniej -0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwie) na średniej 0,6 średniej - 0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwie) na średniej 0,6 średniej - 0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie) na średniej 0,6 Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub społeczeństwie 0,6 0,4 Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia lub społeczeństwie 0,6 0,4 Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia lub społeczeństwie 0,6 0,4 Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub społeczeństwie 0,6 0,4

17 Ekonomika i organizacja turystyki Finanse publiczne i administracja Ekonomika rolnictwa dojrzałości ukończenia średniej - lub szkoły 0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwie) na średniej 0,6 średniej - 0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie na średniej 0,6 średniej - 0,4 - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru: (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwie) na średniej 0,6 średniej - 0,4 Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub społeczeństwie Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub społeczeństwie podstawowy lub Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia lub społeczeństwie 0,6 0,4 Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub społeczeństwie 0,6 0,4 Suma wyników przedmiotów Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia lub wiedza chemia lub biologia 0,6 0,4 o społeczeństwie lub

18 * warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów z nową maturą jest zdanie egzaminu maturalnego pisemnego z co najmniej jednego obowiązującego języka obcego: języka rosyjskiego lub języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego. Na te specjalności przyjmowani będą kandydaci o zróżnicowanym ie znajomości języka rosyjskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego, a także ci którzy nie znają języka obcego i chcą się go uczyć od podstaw. **specjalność zostanie uruchomiona po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Tabela Nr 3 Zasady przeliczania oceny ze świadectwa dojrzałości starej matury oraz świadectwa średniej na punkty rekrutacyjne Ocena (skala 1-6) na Punkty za ocenę dopuszczająca (2) 30 dostateczna (3) 50 dobra (4) 70 bardzo dobra (5) 90 celująca (6) 100 Tabela Nr 4 Zasady przeliczania wyników ze świadectwa matury międzynarodowej na punkty procentowe egzaminu maturalnego nowej matury Matura Międzynarodowa IB Nowa matura Matura Międzynarodowa IB Nowa matura SL PP HL PR 7 100% 7 100% 6 86% 6 85% 5 72% 5 70% 4 58% 4 55% 3 44% 3 40% 2 30% 2 25% %

19

20

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 20/ 2014 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 1 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

26 maja 2015 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2016/2017

26 maja 2015 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2016/2017 Załącznik do Uchwały nr 18 / 2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 26 maja 2015 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2016/2017 1 W roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. w roku akademickim 2018/2019

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik do Uchwały nr 40 /2017 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 23 maja 2017 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2018/2019 1 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1341/05/VI/2018. z dnia 22 maja 2018 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia 30.01.2019 r. REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ORAZ JEJ FORMY NA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 377/2019 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 27 lutego 2019 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2018 Senatu PWSZ w Wałcz z dnia 18.12.2018 r. REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 298/2016 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 18 maja 2016 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 9 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2009 / 2010 KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA I. Stacjonarne 1. Kandydaci,

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik do Uchwały 73/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r.

Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (0-41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r.

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 maja 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA PROCEDURA 1 REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 1 1. ZAKRES PROCEDURY Rekrutacja dotyczy wszystkich kandydatów na studia. 2. TERMINOLOGIA Rekrutacja przyjęcie kandydatów na I rok studiów w ramach planów przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. DNS.420 1/15 UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 maja 2010 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji

I. Ogólne zasady rekrutacji Zasady i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 (Tekst jednolity) I. Ogólne zasady rekrutacji 1 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych.

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA nr 9/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA nr 9/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 maja 2013 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 42/2013 Senatu PPWSZ w Nowym

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LXXXVI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 31/2018 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 29 maja 2018r.

Załącznik do uchwały Nr 31/2018 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 29 maja 2018r. Załącznik do uchwały Nr 31/2018 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 29 maja 2018r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019 Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku

Bardziej szczegółowo

I ZASADY OGÓLNE. Nauczanie matematyki Matematyka z informatyką. Filologia germańska. Filologia polska* Planowana liczba miejsc

I ZASADY OGÓLNE. Nauczanie matematyki Matematyka z informatyką. Filologia germańska. Filologia polska* Planowana liczba miejsc Uchwała nr 6/XV/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik do Obwieszczenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia lutego 013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019 Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 46/2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 2009/2010 1 1. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO KIERUNEK: POŁOŻNICTWO STUDIA I STOPNIA I. Stacjonarne 1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub Maturę Europejską (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 4/CVIII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej

Bardziej szczegółowo