UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz, 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/251/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia r., zmienionej zarządzeniem Nr 1118/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia r., zmienionej uchwałą Nr XXX/280/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia r. wprowadza się następujące zmiany : 1. 1 otrzymuje brzmienie: " 1.ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, w tym subwencję ogólną w kwocie zł, z tego: a) część oświatowa zł b) część wyrównawcza zł c) część równoważąca zł 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł, z tego: a) środki krajowe w kwocie zł, b) środki zagraniczne w kwocie zł. 3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały." 2. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. ust.1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości zł, w tym: 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie zł, z tego: a) środki krajowe w kwocie zł, b) środki zagraniczne w kwocie zł. 2. W wydatkach ustalonych w 2 ust. 1 wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł, b) obsługę długu w kwocie zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł 3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały." 3. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. W budżecie tworzy się rezerwy: Strona 1

2 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł." 4. 4 otrzymuje brzmienie: " 4 ust. 1. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.. 2. Ustala się przychody w łącznej kwocie zł i rozchody w łącznej kwocie zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały." 5. 5 otrzymuje brzmienie: " 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały." 6. 6 otrzymuje brzmienie: " 6. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały." 7. 8 otrzymuje brzmienie: " 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy: 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dotacja podmiotowa w kwocie zł, 2) dotacja celowa w kwocie zł. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dotacja podmiotowa w kwocie zł, 2) dotacja przedmiotowa w kwocie zł, 3) dotacja celowa w kwocie zł." 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Zofia Jamka Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 21 marca 2013 roku Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2013 r. Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Leśnictwo 8 000,00 0, , Gospodarka leśna 2 000,00 0, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00 0, Pozostała działalność 6 000,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne 1 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,00 0,00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, Pozostałe odsetki 2 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Cmentarze ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , , , , , , ,00 500, , , , , , , ,00 Strona 3

4 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 887,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 887,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 887,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Straż gminna (miejska) ,00 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 0, ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 0, ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,00 0, ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, Podatek rolny ,00 0, Podatek leśny 2 000,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,00 0, Opłata od posiadania psów ,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00-10, , Wpływy z różnych opłat 770,00 0, , ,00 770,00 Strona 4

5 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 40,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 100,00-10, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 260,00 0,00 260, Wpływy z różnych dochodów 260,00 0, Przedszkola ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 6 850,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, , Pozostałe odsetki 300,00 0,00 300, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 590,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 9 580,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 10,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 10,00 10, Wpływy z różnych dochodów 0,00 10, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 120,00 0,00 120, Pozostałe odsetki 20,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 40,00 0,00 40,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki 300,00 0, Wpływy z różnych dochodów 260,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 40, ,00 260,00 590, ,00 10, , Domy pomocy społecznej 0,00 960,00 960, Wpływy z różnych dochodów 0,00 960,00 960, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 500, ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 10,00 20,00 100, ,00 300,00 260, ,00 Strona 5

6 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Pozostałe odsetki 5 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 050,00 0, ,00 zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Dzienni opiekunowie ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, ,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2009 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 190,00 0,00 190, Świetlice szkolne 190,00 0,00 190, Wpływy z różnych dochodów 190,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 500, , , ,00 190, , , ,00 Strona 6

7 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, ,00 ramach budżetu środków europejskich Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Schroniska dla zwierząt 3 500,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 500,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 9 000,00 0, , Wpływy z opłaty produktowej 9 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00 0, ,00 publicznych Razem: , , ,00 Przewodnicząca Rady Zofia Jamka Strona 7

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 21 marca 2013 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2013 r. Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Izby rolnicze ,00 0, ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Gospodarka leśna ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 180,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 827,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 730,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 570,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 600,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8

9 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 innych jednostek organizacyjnych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 205,00 0, Cmentarze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 160,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-110, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 110, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 950, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 800,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 150,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 100, , , , , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych 7 300,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Podróże służbowe zagraniczne 700,00 0,00 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 000,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250, , , , ,00 Strona 9

10 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 3 000,00 0, ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0, , Zakup energii 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 887,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 887,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 990,00 0,00 990, Składki na Fundusz Pracy 142,00 0,00 142, Wynagrodzenia bezosobowe 5 755,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż Graniczna 5 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 410,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 430,00 0,00 430, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 0,00 900, Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 0, ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Straż gminna (miejska) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 0, Różne opłaty i składki 4 900,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 10

11 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 5 000,00 0, , Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 500,00 0,00 500, Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów ,00 0, ,00 i pożyczek Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8119 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Stypendia dla uczniów ,00-350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 210,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 310,00 0, Różne opłaty i składki 9 180,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 580,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 11

12 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-827, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 340,00 827, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 5 850,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 230,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 1 640,00 0, Różne opłaty i składki 2 310,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 20,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 400,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, Gimnazja , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 260,00 690, Składki na Fundusz Pracy 740,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0, Zakup usług pozostałych ,00-690, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 103, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 20,00 400, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 350,00 350,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 4 610,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 810,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 0, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 220,00 0, , Różne opłaty i składki 4 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 050,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , ,00 740, ,00 100, ,00 500, , , , ,00 Strona 12

13 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-82, Podatek od nieruchomości 700,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 360,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 836,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 900,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 570, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 900,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , , , , , ,00 500,00 200, ,00 700, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 103, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 590,00-4, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 850,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 700, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 160,00-99, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 836, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 250, , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , ,00 Strona 13

14 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00 0,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0, , , , ,00 800, , , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 3 380,00 0, ,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 450,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 800,00 0, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 450,00 0,00 450, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 0, ,00 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 000,00 0, ,00 nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 160,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 684,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 900,00 0,00 900, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 240,00 0,00 240,00 Strona 14

15 Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 420,00 0, , Różne opłaty i składki 1 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 652,00 0, , Pozostałe odsetki 2 000,00 0, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 0, ,00 centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0,00 0,00 0,00 nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0,00 0,00 0,00 nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 8 200,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0,00 0,00 0,00 nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 800,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 520,00 0,00 520,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 600,00 0, , Różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 300,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 0, ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność ,00 0, ,00 Strona 15

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo