UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy część Zaprzestanie przez lekarza wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Lekarz, członek izby, który nie podjął wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać, albo który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 18do regulaminu. 2. Przyjęcie przez komisję oświadczenia lekarza, o którym mowa w pkt 1, jest podstawą do: a/ zmiany numeru rejestracyjnego, b/ wpisania informacji do rejestru oraz dokonania adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony, 2. Podjęcie przez lekarza wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Lekarz członek izby, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a który: a/ zaprzestał wykonywania zawodu na czas nieokreślony, b/ nie podjął wykonywania zawodu lub nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat i nie zaprzestał jego wykonywania zgodnie z ust. 1, c/ któremu upłynął termin zawieszenia prawa wykonywania zawodu, obowiązany jest zgłosić się do właściwej terytorialnie izby lekarskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 19 do regulaminu. 2. W przypadku, kiedy nie zachodzą okoliczności określone w 23 ust. 1, przyjęcie przez komisję oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, jest podstawą do: a/ zmiany numeru rejestracyjnego, b/ wpisania do rejestru informacji oraz adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu, c/ wydanie lekarzowi, który miał zawieszone prawo wykonywania zawodu dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu. 3. Zrzeczenie się przez lekarza prawa wykonywania zawodu. 1. Lekarz, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na stałe, obowiązany jest zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 20 do regulaminu. 2. Komisja, po stwierdzeniu kompletności dokumentów, przekazuje całość dokumentacji okręgowej radzie. 3. Oświadczenie lekarza jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o skreśleniu lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej. 4. Uchwała rady, o której mowa w pkt 3, jest podstawą do: a/ dokonania adnotacji urzędowej o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu, b/ innych określonych w 15 ust. 2 pkt Dokument upoważniający do wykonywania zawodu wraz z adnotacją urzędową o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu wydaje się lekarzowi. 15. Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej: 1. Skreślenie lekarza z listy członków izby następuje na skutek: a) przeniesienia się lekarza na obszar działania innej izby i powiadomienia przez nią o podjęciu uchwały o przyjęciu lekarza do izby, b) złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu, c) informacji o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego, uzyskanej z systemu PESEL, d) informacji o śmierci, uzyskanej z systemu PESEL lub na podstawie aktu zgonu, e) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu, f) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, g) upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu. 2. Komisja, po otrzymaniu odpowiedniej informacji, przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie lekarskiej, która podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej. 3. Podjęcie stosownej uchwały przez okręgową radę jest podstawą do:

2 a/ przeniesienia danych z ewidencji komputerowej lub rejestru okręgowej izby lekarskiej do archiwum komputerowego, b/ adnotacji o skreśleniu na odpowiednim "Wniosku" lekarza, c/ przeniesienia akt osobowych lekarza do archiwum. 4. Przepis pkt. 3 ppkt. c nie dotyczy uchwały o skreśleniu z powodu przeniesienia się lekarza do innej izby. Rozdział 3 Postępowanie w stosunku do lekarza cudzoziemca 16. Postępowanie w stosunku do lekarza cudzoziemca w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej wszczyna się z chwilą otrzymania wniosku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz złożenia przez zainteresowanego lekarza wymaganych dokumentów. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe W postępowaniach, wymienionych w 16, komisja powinna wystąpić każdorazowo do Komisji d.s. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej o przekazanie informacji dotyczących wcześniejszych postępowań prowadzonych w stosunku do tego lekarza. 2. W postępowaniach, wymienionych w 16, komisja powinna przeprowadzić każdorazowo rozmowę z zainteresowanym lekarzem, jak również może żądać złożenia dokumentów koniecznych do zajęcia przez nią stanowiska Komisja d.s. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej prowadzi centralny rejestr postępowań w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom. 2. Przewodniczący komisji, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały okręgowej rady lekarskiej lub innego zakończenia prowadzonego postępowania, przekazuje do rejestru, o którym mowa w pkt 1, informacje o przebiegu postępowania. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 21do regulaminu. 20. Postępowanie w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i wpisu do okręgowej izby lekarskiej lekarza cudzoziemca. 1. Lekarz cudzoziemiec, mający zamiar podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w celu przyznania mu ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, po uzyskaniu wniosku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej składa we właściwej terytorialnie izbie dokumenty wymienione w 11 ust. 1 pkt 2-4 oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka polskiego, a także dodatkowo: 1/ w przypadku lekarza cudzoziemca, który zamierza wykonywać zawód w celu odbycia stażu podyplomowego po ukończeniu polskiej wyższej uczelni medycznej: a/ zaświadczenie o formie finansowania stażu, b/ zgodę właściwego zakładu opieki zdrowotnej na odbycie stażu. 2/ w przypadku lekarza cudzoziemca, który zamierza wykonywać zawód w celu odbycia szkolenia podyplomowego (studiów doktoranckich, stażu habilitacyjnego, stażu naukowego, szkolenia specjalizacyjnego, studiów podyplomowych, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, praktyk zawodowych): a/ zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia, b/ zgodę zakładu opieki zdrowotnej na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia. 3/ w przypadku lekarza cudzoziemca, który zamierza wykonywać zawód w celach zarobkowych: a/ zobowiązanie zakładu opieki zdrowotnej do zatrudnienia cudzoziemca w charakterze lekarza i umożliwienia mu odbycie stażu podyplomowego w początkowym okresie zatrudnienia, b/ opinie właściwego terenowo koła samorządu lekarskiego, c/ adresy dwóch osób lub instytucji, do których komisja może zwrócić się o opinię zawodową dotyczącą lekarza. 2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy określone w 11 ust Uchwała okręgowej rady lekarskiej, o której mowa w 11 ust. 1 pkt 6, o przyznaniu ograniczonego prawa powinna zawierać termin ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu. 4. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest podstawą do wpisania dodatkowo do ograniczonego prawa wykonywania zawodu i na "Wniosku" adnotacji urzędowej dotyczących ograniczeń określonych uchwałą.

3 21. Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza cudzoziemca. 1. Lekarz cudzoziemiec, który ukończył staż podyplomowy lub odbył przeszkolenie adaptacyjne oraz złożył egzamin państwowy, mający zamiar wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przyznania mu prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, po uzyskaniu wniosku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej składa we właściwej terytorialnie izbie dokumenty wymienione w 11 ust. 2 pkt 2 oraz w 20 ust. 1 pkt 2 lub 3, a także dodatkowo opinię zawodową z zakładu opieki zdrowotnej, w której odbywał staż lub przeszkolenie. 2. Lekarz cudzoziemiec, który na zamiar wykonywać wyłącznie indywidualną praktykę lekarską powinien zamiast dokumentu wymienionego w `20 ust. 1, pkt 3 ppkt a, złożyć opinię komisji właściwej d.s. indywidualnych praktyk lekarskich o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50 ust. 1-4 ustawy o zawodzie lekarza. 3. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy określone w 11 ust Uchwała okręgowej rady lekarskiej, o której mowa w 11 ust. 2 pkt 4, powinna określać, w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu na czas określony, termin jego ważności, a w przypadku przyznawania w celu odbycia szkolenia podyplomowego, miejsce odbywania szkolenia. 5. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest podstawą do wpisania na "Wniosku" i do nowego prawa wykonywania zawodu dodatkowo adnotacji urzędowej dotyczącej ograniczeń określonych uchwałą Lekarz cudzoziemiec, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, w celu przedłużenia prawa wykonywania zawodu składa we właściwej terytorialnie izbie, nie później niż dwa miesiące przed upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu, dokumenty określone w 21 ust. 1 oraz dodatkowo: a/ zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lub nowe prawo, b/ opinię zawodową z zakładu opieki zdrowotnej, w którym odbywał szkolenie lub był zatrudniony, c/ opinię zawodową wystawioną przez lekarza, upoważnionego przez okręgową radę, w wypadku wykonywania wyłącznie indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, d/ opinię właściwego terenowo koła samorządu lekarskiego, e/ zgodę właściwego zakładu opieki zdrowotnej na dalsze odbywanie studiów lub szkolenie, lub dalsze zatrudnienie, f/ zaświadczenie o dalszym finansowaniu studiów lub szkolenia. 2. W postępowaniu w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy określone w 21. Rozdział 4 Postępowanie w stosunku do lekarza obowiązanego do odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat W każdym przypadku stwierdzenia przez okręgową radę lekarską aktualnie trwającej przerwy w podjęciu lub wykonywaniu zawodu przez lekarza dłuższej niż 5 lat, komisja podejmuje postępowanie mające na celu ustalenie przyczyny i okres przerwy, a następnie: 1/ w przypadku lekarza mającego zamiar wykonywać zawód, przekazuje całość dokumentacji komisji właściwej d.s. kształcenia, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, programu i czasokresu i miejsca odbywania przeszkolenia, 2/ w przypadku lekarza, który nadal nie zamierza wykonywać zawodu, przeprowadza postępowanie określone w 14 ust Stanowiska komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest podstawą do wystąpienia przez komisję d.s. rejestracji do okręgowej rady z wnioskiem o zobowiązanie lekarza do odbycia przeszkolenia z powodu: a) nie podjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu wyższej uczelni medycznej przez okres dłuższy niż 5 lat, b) nie podjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego przez okres dłuższy niż 5 lat, c) przerwy w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat, d) zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat. 3. Na podstawie wniosku komisji okręgowa rada podejmuje uchwałę o zobowiązaniu lekarza do odbycia przeszkolenia określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania. 4. Zaleca się aby lekarz zobowiązany do odbycia przeszkolenia w okresie jego trwania nie wykonywał zawodu poza miejscem odbywania przeszkolenia. 5. Lekarz obowiązany do odbycia przeszkolenia, po jego zakończeniu powiadamia o tym okręgową radę, która podejmuje stosowną uchwałę na podstawie wniosku komisji opartego o

4 przedstawione przez lekarza zaświadczeniu o ukończeniu przeszkolenia, zawierającego opinię zawodową. 6. Okręgowa rada lekarska ustala listę zakładów opieki zdrowotnej oraz listę lekarzy specjalistów w tych zakładach, a także lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnionych do prowadzenia nadzoru nad przeszkoleniem i wydawania opinii zawodowych. 7. Uchwały rady, o których mowa w ust. 3 i 4 są każdorazowo podstawą do wpisania do rejestru i do "Wniosku" informacji o zobowiązaniu lekarza do odbycia przeszkolenia lub informacji o odbyciu przeszkolenia wraz z podstawą prawną. 8. W przypadku lekarza, który nie podjął wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat po uzyskaniu dyplomu lekarza/lekarza stomatologa, stosuje się odpowiednio postępowanie wymienione w ust. 1-3 następującymi zastrzeżeniami: a/ propozycja przeszkolenia przedstawiona przez komisję właściwą d.s. kształcenia dotyczy przeszkolenia teoretycznego, którego program powinien obejmować postęp nauk medycznych w okresie niewykonywania zawodu przez lekarza, b/ stanowisko komisji oparte na złożonym przez lekarza zaświadczeniu o ukończeniu przeszkolenia i posiadaniu kwalifikacji do podjęcia stażu podyplomowego jest podstawą do podjęcia przez radę uchwały określonej przepisem 11 ust. 1 pkt W przypadku lekarza, który w okresie 3 miesięcy od podjęcia prawomocnej uchwały o zobowiązaniu go do odbycia przeszkolenia z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do obowiązującego go przeszkolenia, okręgowa rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu do czasu ustania przyczyny zawieszenia. Rozdział 5 Postępowanie w stosunku do lekarza, któremu zawieszono prawo wykonywania zawodu W przypadku ukarania lekarza przez sąd lekarski karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący okręgowej rady lekarskiej, w ciągu 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, wydaje zarządzenie, w którym ustala termin rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia. Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi. 2. W przypadku otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu o ukaraniu lekarza karą dodatkową zakazu wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska bezzwłocznie podejmuje uchwałę o zawieszeniu tego lekarza w prawie wykonywania zawodu na czas określony orzeczeniem sądu. 3. Lekarz: 1/ który otrzymał zarządzenie przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej, o którym mowa w ust. 1, 2/ którego okręgowa rada lekarska zawiesiła w prawie wykonywania zawodu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 2. 3/ którego sąd lekarski tymczasowo zawiesił w czynnościach zawodowych, 4/ którego okręgowa rada lekarska zawiesiła w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza z 1950 r. lub na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r. obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i zwrócić dokument uprawniający do wykonywania zawodu.. 4. Zarządzenie przewodniczącego, orzeczenie sądu lekarskiego lub uchwała okręgowej rady lekarskiej, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4 jest podstawą do: 1/ wpisania do rejestru wzmianki o zawieszeniu zawierającej następujące dane: a) termin rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia, b) podstawę prawną zawieszenia; 2/ zmiany numeru rejestracyjnego; 3/ dołączenia do akt osobowych: a) zarządzenia przewodniczącego rady, b) prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego lub powszechnego, c) prawomocnej uchwały rady, d) dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza; 4/ przekazania informacji do Centralnego Rejestru Lekarzy dotyczącej wyłącznie zmiany numeru rejestracyjnego. 5. Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie terminu zakończenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub w wypadku uchylenia przez sąd lekarski tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych lub podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o uchyleniu zawieszenia prawa wykonywania zawodu, obowiązany jest zgłosić się do właściwej terytorialnie izby lekarskiej i złożyć oświadczenie, o którym mowa w 14 ust. 2 pkt W postępowaniu stosuje się przepis 14 ust Zarządzenie przewodniczącego o terminie zatarcia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, orzeczenie sądu lekarskiego lub uchwała rady, o których mowa w ust. 5, jest podstawą do: 1/ skasowania wzmianki o zawieszeniu w rejestrze,

5 2/ usunięcia z akt osobowych i zniszczenia dokumentów dotyczących zawieszenia. Rozdział 6 Postępowanie w sprawach wprowadzenia danych do okręgowej ewidencji lekarzy W odniesieniu do lekarzy: 1/ przyjętych do izby i wpisanych na listę członków i do rejestru okręgowego zgodnie lub niezgodnie z postanowieniami uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej, 2/ członków izby z mocy ustawy o izbach lekarskich, których dane osobowe są zamieszczone w rejestrach lekarzy/lekarzy stomatologów przekazanych przez urzędy wojewódzkie po dniu 1 stycznia 1990 r., zostały wpisane lub nie zostały wpisane do rejestru okręgowego, zgodnie z uchwałą Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej, 3/ członków izby z mocy ustawy o izbach lekarskich, których dane osobowe nie były zamieszczone w przekazanych rejestrach, 4/ których dane osobowe znajdowały się w przekazanych rejestrach lekarzy przejętych od urzędów wojewódzkich, a którzy nie stali się członkami izby, ustala się obowiązek wprowadzenia ich danych do okręgowej ewidencji lekarzy, nie później niż do dnia 31 grudnia 1997 r. 2. Wprowadzenie danych do okręgowej ewidencji lekarzy uwarunkowane jest posiadaniem przez komisję co najmniej informacji wymienionych w 26 ust. 2 pkt b. 3. Decyzje o wprowadzeniu danych do okręgowej ewidencji lekarzy każdorazowo podejmuje przewodniczący komisji lub osoba przez niego upoważniona. 4. Dane lekarzy, które pozostaną w okręgowej ewidencji lekarzy w dniu 31 grudnia 2000 r. powinny zostać - na polecenie przewodniczącego komisji - przeniesione do archiwum komputerowego. 5. Okręgowa ewidencja lekarzy, jako część okręgowego rejestru lekarzy, przestaje istnieć w terminie określonym uchwałą. Rozdział 7 Prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i Centralnego Rejestru Lekarzy Okręgowy rejestr lekarzy obejmuje: a/ okręgową ewidencję lekarzy, określoną w 2 pkt 6 ppkt a, b/ rejestr okręgowej izby lekarskiej, określony w 2 pkt 6 ppkt b, c/ archiwum komputerowe określone w 2 pkt 3, d/ archiwum określone w 2 pkt Komputerowa baza danych okręgowego rejestru lekarzy zawiera następujące dane lekarza: a/ umieszczone w rejestrze okręgowej izby lekarskiej określone w 15 uchwały. b/ umieszczone okresowo w ewidencji komputerowej: 1) określone w 15, ust. 1pkt 1-3, 5, 7, 12, i 37 uchwały, 2) inne, które są umieszczone w okręgowym rejestrze lekarzy zgodnie z przepisami uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej. c/ umieszczone w archiwum komputerowym: 1) informację o podstawie prawnej przeniesienia danych do archiwum, 2) dane lekarza przeniesione z rejestru okręgowej izby lekarskiej, 3) dane lekarza przeniesione z ewidencji komputerowej, 4) dane archiwalne lekarzy nie wykonujących zawodu i zmarłych przed wejściem w życie ustawy, potwierdzone dokumentami przekazanymi przez urzędy wojewódzkie dot. Informacji określonych w 15 ust. 1pkt 1-3, 5, 7 i uchwały. 3. Okręgowe rejestry lekarzy, w zakresie komputerowej bazy danych są we wszystkich izbach prowadzone przy wykorzystaniu jednolitego oprogramowania dostarczonego przez Naczelną Izbę Lekarską i eksploatowanego pod nadzorem komisji we współpracy z Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej Dane rejestrowane w Centralnym Rejestrze Lekarzy obejmują: 1/ dane wymienione w 17 ust. 1 pkt 1 uchwały, 2/ informacje pozyskiwane z centralnych baz danych, służące do aktualizacji rejestrów okręgowych lub dla potrzeb Naczelnej Rady Lekarskiej, 3/ archiwum komputerowe zawierające dane wymienione w 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7, lub 12 i uchwały oraz informacje o przyczynie przeniesienia ich do archiwum dot. a/ lekarzy, których dane znajdują się w archiwach komputerowych okręgowych rejestrów lekarzy, b/ innych lekarzy, którzy wykonywali zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 1945 r. 2. Centralny Rejestr Lekarzy przekazuje do rejestrów okręgowych informacje pochodzące z innych centralnych baz danych, aktualizujące odpowiednie dane rejestrowe.

6 Wszelkie zapisy do okręgowego rejestru lekarzy wprowadza się na polecenie przewodniczącego komisji wyłącznie wówczas gdy są one potwierdzone dokumentami wymienionymi w zał. nr 1 do regulaminu lub innymi dokumentami, wymienionymi w regulaminie, albo gdy są przekazane przez Centralny Rejestr Lekarzy. 2. W celu ułatwienia wprowadzania danych, komisja wykorzystuje "Arkusz zgłoszeniowy", stanowiący zał. nr 22 do regulaminu, wypełniony przez lekarza bądź pracownika okręgowej izby, na podstawie posiadanych dokumentów Dane rejestrowe, określone w 17 ust. 1 pkt 1 uchwały, każdorazowo po: dokonaniu ich wpisu do okręgowego rejestru lekarzy, przeniesieniu ich z ewidencji komputerowej do rejestru okręgowej izby lekarskiej albo do archiwum komputerowego, ich aktualizacji w sposób określony regulaminem, powinny być przekazane do Centralnego Rejestru Lekarzy. 2. Informacje uzyskane przez Centralny Rejestr Lekarzy, aktualizujące dane zawarte w okręgowym rejestrze lekarzy każdorazowo po ich zarejestrowaniu w tym Rejestrze, powinny być przekazane do właściwego rejestru okręgowego. 3. Przekazywanie danych pomiędzy izbami okręgowymi lub pomiędzy izbami a Centralnym Rejestrem Lekarzy odbywa się za pomocą magnetycznych nośników danych, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, podjęcia stosownej uchwały lub zarejestrowania informacji. 4. Do prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy lub Centralnego Rejestru Lekarzy w rozumieniu wykonywania czynności operatorskich upoważniony jest wyłącznie pracownik administracyjny izby uprawniony przez przewodniczącego okręgowej izby lekarskiej lub Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej. PREZES Dr n. med. Krzysztof T. Madej SEKRETARZ Lek. Konstanty Radziwiłł

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załączniki do uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. Załącznik Nr 1 REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załączniki do uchwały Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (114) Rok XIX Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, IX 2008

Nr 5 (114) Rok XIX Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, IX 2008 BIULETYN Nr 5 (114) Rok XIX Warszawa, IX 2008 REDAKTOR NACZELNY: MARIUSZ JANIKOWSKI Posiedzenie NRL 27 czerwca 2008 r Uchwała Nr 9/08/V z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r. 1 Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok SPIS SLAJDÓW 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 2. Duplikat zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 3. Wymiana starego zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. Projekt 15.12.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu/zaświadczenia nr Imię matki Miejsce urodzenia

na podstawie dyplomu/zaświadczenia nr Imię matki Miejsce urodzenia WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jestem LEKARZEM LEKARZEM DENTYSTĄ. Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Jestem LEKARZEM LEKARZEM DENTYSTĄ. Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK O WPISanie NA LISTĘ CZŁONKÓW oraz DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW załącznik nr 16 do regulaminu (brązowy Pantone 730 U OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W.......................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW załącznik nr 11 do regulaminu (czerwony Pantone

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą WNIOSEK O PRZYZNANIE PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU OKREŚLONYM W ART. 7 UST. 1A USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie

Bardziej szczegółowo

3) w punkcie 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 8 i 9 w brzmieniu:

3) w punkcie 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 8 i 9 w brzmieniu: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Imię matki Miejsce urodzenia Numer paszportu wydany przez:

na podstawie dyplomu nr Imię matki Miejsce urodzenia Numer paszportu wydany przez: WNIOSEK O uznanie kwalifikacji formalnych, PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Art Art. 19a.

Art Art. 19a. Stan prawny: 2010-05-18 Art. 19. 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: 1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów.

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów. R E G U L A M I N wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, tryb wyborów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień r. Załącznik do uchwały Nr18 / 2006 ZG PZM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień 25.01.2014 r.) Na podstawie z Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 2219

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 2219 Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 2219 USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. Załącznik do uchwały nr 147/VII/2016 NRPiP z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.XIV Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 15 marca 2010r. Poprawki do regulaminu: Uchwałą Nr 55/IV/2014 Okręgowej Rady WOIPiP

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art.

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych...

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych... Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 212/VI/2014 z dnia 17 września 2014 r. WNIOSEK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w... o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Załącznik do Zarządzenia nr Wójta Gminy Nędza z dnia 14 maja 2019 r. R E G U L A M I N

I. ZASADY OGÓLNE. Załącznik do Zarządzenia nr Wójta Gminy Nędza z dnia 14 maja 2019 r. R E G U L A M I N Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 maja 2019 r. Konkursu na kandydatów na stanowisko: R E G U L A M I N 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 125 ZARZĄDZENIE NR 21 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ...

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ... Załącznik nr 2 do uchwały Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/101 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 9/1X72013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 6 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1 UCHWAŁA Nr 78 /00/IIKRLW z 9.12.2000 r. 13.09.2004 zm. uchwała nr 88/2004/III KRLW 2.09.2008 zm. uchwała nr 109/2008/IV KRLW R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

Poz. 175 ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2018 r.

Poz. 175 ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2018 r. Poz. 175 ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK

Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK Załącznik do uchwały ZG PPTTK nr 175/XVIII/2015 z 17.10.2015 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 02 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 02 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Babicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91 /2018 BURMISTRZA OPALENICY

ZARZĄDZENIE NR 91 /2018 BURMISTRZA OPALENICY ZARZĄDZENIE NR 91 /2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR. WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie...

Załącznik nr 4 WZÓR. WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie... Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 WZÓR WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie... WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w... WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. Imię (imiona) i nazwisko... 2. Tytuł zawodowy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Złota z dnia r.

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Złota z dnia r. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Złota z dnia 22.03.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej. Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków dla studentów i absolwentów PWSZ w Nowym Sączu oraz doktorantów i innych osób zatrudnionych w PWSZ w Nowym Sączu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień r. Załącznik do uchwały Nr18 / 2006 ZG PZM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH (jednolity tekst wg stanu na dzień 27.09.2014 r.) Na podstawie z Art.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Warszawa, Al. Ujazdowskie 49, tel.: 22/ , fax: 22/

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Warszawa, Al. Ujazdowskie 49, tel.: 22/ , fax: 22/ Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49, tel.: 22/ 584-96-20, fax: 22/ 584-96-22 www.ora-warszawa.com.pl e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -78/12 Zarządzenie Nr 36/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 11 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. Druk nr 645 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 125/17 z dnia 11 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych admin@nipip.pl SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Nr Uchwały Data W sprawie:

Nr Uchwały Data W sprawie: Nr Uchwały Data W sprawie: 154/VII/2016 26.04.2016 155/VII/2016 26.04.2016 upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek do dokonania wyboru kandydatów na stanowiska konsultantów wojewódzkich w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu 23.02.2010. Prawo wykonywania zawodu ZawÃłd pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jedwabnego z dnia 10 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jedwabnego z dnia 10 maja 2018r. Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jedwabnego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem Na podstawie art.63 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r.

Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST REKONWERSJA?

CO TO JEST REKONWERSJA? REKONWERSJA CO TO JEST REKONWERSJA? Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029) Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1029) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza modyfikacje przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r.

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r. Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od 01.01.2012r. Do 31.12.2012 r. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

2. CEM nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. CEM nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. Wejście w życie: 5 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 219 poz tj. Dz.U poz. 965

Dz.U Nr 219 poz tj. Dz.U poz. 965 Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708 tj. Dz.U. 2019 poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 marca 2013 r. Dz.U.2013.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 4 do uchwały nr 34/2019/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2019 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania - - Seria i nr dokumentu Data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz. 1761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo