Rozdział 1 - Informacje podstawowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 - Informacje podstawowe."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I, II, III, IV Rozdział 1 - Informacje podstawowe Zamawiający: Ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchów Siedziba tymczasowa: Rynek 17, Tuchów NIP: REGON: Miejsce ubezpieczenia: przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego/ ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem, obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na obszarze Polski, także lokalizacje nieczynne. Główne lokalizacje majątku to, m.in.: 1) Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, 2) Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowie, 3) Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach, 4) Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach, 5) Ujęcie Wody. Stacja Uzdatniania Wody w Ciężkowicach, 6) Sieć kanalizacyjna Tuchów Przedmieście Górne i Dolne, 7) Sieć kanalizacji sanitarnej Ciężkowice, 8) Sieć kanalizacji sanitarnej Bogoniowice, 9) Sieć do ujęcia i uzdatniania wody Ciężkowice, 10) Sieć kanalizacyjna Gminy Ryglice, 11) Sieć kanalizacyjna Zalasowa, 12) Sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami sieciowymi (przepompownie, hydrofornie, komory redukcji ciśnień) miasta i Gminy Tuchów, 13) ul. Rynek 17, Tuchów tymczasowa siedziba Spółki Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Informacje ogólne dotyczące Zamawiającego: W skład spółki wchodzą gminy: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. W związku z realizacją projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec ww. gminy utworzyły spółkę komunalną w maju 2004 roku. Na początku swojej działalności wykonywane były zadania w zakresie przygotowania projektów rozbudowy infrastruktury wodkan, oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Od maja 2008r. przejęto zadania realizowane przez zlikwidowany Zakład Usług komunalnych w Tuchowie. Od stycznia 2010 roku rozpoczęto działalność na terenie Gmin Ryglice i Ciężkowice. W Ryglicach w zakresie 1

2 gospodarki ściekowej, obsługiwane są dwie oczyszczalnie w Ryglicach i Zalasowej, w Ciężkowicach w zakresie gospodarki wodno ściekowej, obsługiwane są dwie oczyszczalnie: Ciężkowice, Bogoniowice oraz ujęcie wody w Ciężkowicach. W maju 2010 roku podpisano umowę na finansowanie inwestycji na podstawie której Spółka realizuje projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeczki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W maju 2012 roku projekt ten wkroczył w decydującą fazę wykonawstwa. Realizowano prace wykonawcze na wszystkich kontraktów związanych z budową sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie czterech Gmin. Realizowane były roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów kubaturowych w oparciu o zmodyfikowane Programy Funkcjonalno Użytkowe wszystkich obiektów narażonych na działanie czynników powodziowych. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie strat w infrastrukturze i w środowisku powstałych w wyniku ewentualnej powodzi w przyszłości. Koniec projektu przewidziany jest na 2015 rok. Spółka prowadzi działalność na terenie gmin: Tuchów, Ciężkowice i Ryglice. Docelowo będzie też prowadzić działalność na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski. Udziałowcy Spółki: Tuchów: udziałów Ciężkowice: udziałów Ryglice: udziałów Rzepiennik Strzyżewski: udziałów Łącznie: udziałów 1.4. Podstawowy przedmiot działalności Spółki: 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 3600 Z 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 3700Z 3) Zbieranie odpadów PKD 3812 Z W procesie technologicznym, w ramach działalności Spółki, wykorzystuje się m.in. chlor, ozon, a także olej opałowy i gaz ziemny (do ogrzewania obiektów). Spółka korzysta także z ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła Zatrudnienie oraz osiągnięte i planowane obroty Liczba zatrudnionych pracowników: 53 osoby (20 pracownicy umysłowi, 33 pracownicy fizyczni) Obrót za rok ,74 zł Planowany obrót na 2013 r ,00 zł 1.6. Struktura obrotu: UJĘCIE WODY TUCHÓW 33,20 % OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TUCHÓW 27,64 % UJĘCIE WODY CIĘŻKOWICE 4,45% OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CIĘŻKOWICE 11,49 % OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW RYGLICE 5,84 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH TUCHÓW 8,07 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH RYGLICE 2,70 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH TUCHÓW 0,40 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH RYGLICE 0,88 % ROBOTY ODPŁATNE 5,30 % SZALET 0,03 % 2

3 1.7. Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczeniach jest m.in. mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, testowania, leasingu lub innych podobnych) Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o., także to mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie ubezpieczenia; bez względu na jego wiek, stopień umorzenia księgowego i zużycia technicznego wspomnianego mienia, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia (np. umowa, rachunek, faktura decyduje o początku odpowiedzialności). Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie przewłaszczone (lub, które zostanie przewłaszczone) na rzecz banków, zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów, będące w posiadaniu / używaniu ubezpieczającego oraz mienie powierzone osobom trzecim / użytkowane przez osoby trzecie np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, testowania itp. Rozdział 2 - Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty 2.1. W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: Zadanie I : ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Zadanie II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (z rozszerzeniami) Zadanie III: ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW, ASS) Zadanie IV: ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, warunki szczególne). 2.2 Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia podstawowego w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia okresu ubezpieczenia, 3

4 zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny niż wyżej wymienione, Odnowienie doubezpieczenie /zwiększenie sumy ubezpieczenia po szkodzie. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 2.3 Okres ubezpieczenia W przypadku Zadania I, Zadania II oraz Zadania IV okres ubezpieczenia obejmuje okres: r r., z zastrzeżeniem że w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, od dnia r. w ramach Zadania I ochroną zostaną objęte nowe inwestycje (z wyrównaniem okresów ubezpieczenia do dnia r.), zgodnie z poniższym: Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Lubaszowej, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Ciężkowicach, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa W przypadku, kiedy przejście ryzyka związane z ww. inwestycjami nastąpi wcześniej niż wskazany wyżej początek okresu ubezpieczenia, ochrona nastąpi automatycznie (nie korzystając z limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia). Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania o podpisaniu protokołu odbioru inwestycji w terminie 14 dni (ale tylko, jeśli nastąpi on wcześniej niż wymienione daty początku ochrony ubezpieczeniowej). Stosowna (proporcjonalna) składka ubezpieczeniowa w takiej sytuacji (inna niż podana w formularzu ofertowym) zostanie naliczona za rzeczywisty czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy faktyczny termin odbioru inwestycji nastąpi w terminie późniejszym niż planowany okres odbioru inwestycji, czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej liczony będzie od momentu faktycznego odbioru inwestycji (podpisania odbioru końcowego) do końca ochrony ubezpieczeniowej (tzn. do r.). W związku z powyższym składka będzie niższa niż wpisana w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy faktyczny odbiór inwestycji nastąpi już po r. składka nie zostanie pobrana. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie III) okresy ubezpieczenia rozpoczynają się zgodnie z tabelą nr 1, załącznik nr 7 do SIWZ. Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwunastu miesięcy (tj. roku) od dnia podpisania umowy, chyba że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2.4 Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3a, 3b, 3c i 3d) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4

5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem postanowień płatność składki itd. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3a, 3b i 3c. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 2.5 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku ) składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych Płatność składki: dla Zadania I składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie nowych inwestycji płatna będzie jednorazowo terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. dla Zadania II - składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. dla Zadania III składka płatna będzie jednorazowo w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Dla Zadania IV składka płatna będzie jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 2.8 Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem np. wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5

6 2.9 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej) Odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto, chyba że podmiot uprawniony ma możliwość odliczenia podatku VAT, W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych) Zakres ubezpieczenia opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. ZADANIE I Rozdział 3 Program ubezpieczeniowy 3.1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres pokrycia pełny: - pożar, w tym również przypalenie i osmalenie, dym, sadza i działanie gorąca, - bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, - wybuch, implozja, - upadek statku powietrznego jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku, również w następstwie aktu terroru, - huk ponaddźwiękowy, - uderzenie pojazdu niezależnie od tego czy ten pojazd należy do Ubezpieczonego czy też nie, - huragan (wiatr o prędkości powyżej 17 m/s), - powódź, deszcz nawalny Limit wspólny: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. - lawina lub fala lawinowa tj. fala uderzeniowa wywołana schodzącą lawiną, - grad, - trzęsienie ziemi, - przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie, - zalanie, - zapadanie lub osuwanie się ziemi, - lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, - napór śniegu lub lodu bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia oraz nagłe i niespodziewane topnienie śniegu lub lodu; - samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, - szkody wodociągowe, wodno-kanalizacyjne, w tym: wydostanie się wody, pary, gazu, oleju lub innej substancji lub roztworu z systemu kanalizacyjnego, grzewczego, wodociągowego, chłodniczego, gaśniczego itp., cofnięcie się wody lub ścieków z publicznego systemu kanalizacyjnego, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, spustów, zaworów itp.; - pęknięcie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej na skutek niskich temperatur z włączeniem naprawy uszkodzonych rur oraz zalanie spowodowane ich uszkodzeniem w tym przypadku ustala się limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6

7 3.1.2 W/w zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyka: - wandalizmu, włącznie z graffiti. Limit na wandalizm: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit na graffiti: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. - upadek drzew, konarów drzew, gałęzi, masztów i innych obiektów, - koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia, - przepięcia (zgodnie z klauzulą przepięciową) limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ochroną objęte są również szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem w/w zdarzeń, także, jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; Ubezpieczyciel pokrywałby także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu Zakresem ubezpieczenia muszą być objęte także szkody w: 1. sprzęcie elektronicznym, komputerach, urządzeniach do elektronicznego przetwarzania danych w zakresie ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (dotyczy sprzętu nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). 2. parkingach, podjazdach, drogach dojazdowych, jezdniach, chodnikach, szosach, ogrodzeniach i bramach tych, które stanowią własność lub są w posiadaniu Ubezpieczającego 3. rurociągach, kablach, przewodach, instalacjach (również znajdujących się pod ziemią), 4. pojazdach, niepodlegających obowiązkowi rejestracji, 5. mieniu będącym w trakcie przewozu / przemieszczania między lokalizacjami ubezpieczonego także w trakcie załadunku i rozładunku (dozwolony limit nie niższy niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), rozszerzenie dotyczy również środków obrotowych (przemieszczenie między lokalizacjami ubezpieczonego), 6. Maszyny, urządzenia, wyposażenie muszą być chronione w tym samym zakresie, w jakim jest chronione inne mienie, zabrania się ograniczenia odpowiedzialności dla ww. mienia. 7. Jeżeli w następstwie: katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków dojdzie do innego zdarzenia niewyłączonego z owu to powinno ono być objęte ochroną ubezpieczeniową 8. Jeżeli w następstwie korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia, systematycznego nawilgacania, przesiąkania, zagrzybienia, zapleśnienia wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tego zdarzenia nie wyłączonego z ochrony na podstawie owu. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek zalania nawet, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu lub niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku (dozwolony limit na szkody wyłączone z owu np. wynikłe z złego stanu dachu lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych albo innych elementów budynku, nie niższy niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, limit ma zastosowanie w odniesieniu do budynków własnych), Za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, w tym podniesienia się wód gruntowych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 7

8 Dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego ustala się wspólny limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł Ubezpieczenie obejmuje również wandalizm jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka. Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona obejmuje również szkody estetyczne, w szczególności ryzyko graffiti z limitem zł). Rozszerzenie to obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Może być także ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Przedmiot, system ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: System Wartość Lp. Rodzaj mienia ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ubezpieczenia Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach (w tym maszyny, urządzenia, Wartość 1 wyposażenie) Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach ( w tym maszyny, urządzenia, Wartość 2 wyposażenie) Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Wartość księgowa 3 Sieci, kanalizacje Sumy stałe ,00 zł brutto Wartość księgowa 4 Przepompownie Sumy stałe ,00 zł brutto Wartość księgowa 5 Hydrofornia wod. Kielanowice Sumy stałe 64749,00 zł brutto Wartość księgowa 6 Ogrodzenia, drogi, place Sumy stałe 60806,01 zł brutto Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) - od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa SUW w Lubaszowej (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa SUW w Ciężkowicach (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Wartość księgowa 10 Grupa 3 KŚT Sumy stałe 96957,00 zł brutto Grupa 4 KŚT (bez sprzętu 11 elektronicznego, ubezpieczonego w Sumy stałe ,88 zł Wartość księgowa 8

9 ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 12 Grupa V Sumy stałe ,92 zł Grupa 6 KŚT (bez sprzętu elektronicznego, ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu 12 elektronicznego od wszystkich ryzyk) Sumy stałe ,63 zł 13 Grupa 7 KŚT Sumy stałe 44180,00 zł Grupa 8 KŚT (bez sprzętu elektronicznego, ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu 14 elektronicznego od wszystkich ryzyk) Sumy stałe ,15 zł 15 Wartości pieniężne Pierwsze ryzyko 5 000,00 zł 16 Mienie pracownicze Pierwsze ryzyko ,00 zł 17 Nakłady inwestycyjne Pierwsze ryzyko ,00 zł 18 Mienie osób trzecich Pierwsze ryzyko ,00 zł 19 Środki obrotowe* Pierwsze ryzyko ,00 zł brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość nominalna Wartość odtworzeniowa Wartość odtworzeniowa Wartość odtworzeniowa Wg ceny zakupu lub wytworzenia *Wartość środków obrotowych obejmuje zapasy magazynowe, tj. głównie materiały do wykonywania remontów i inwestycji oraz materiały związane z eksploatacją i bieżącą działalnością Spółki Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych - Obiekty wyposażone są w gaśnice oraz hydranty. W obiektach kubaturowych planowana jest instalacja czujek dymowych W maju 2010 roku podpisano umowę na finansowanie inwestycji na podstawie której Spółka realizuje projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeczki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W maju 2012 roku projekt ten wkroczył w decydującą fazę wykonawstwa. Realizowano prace wykonawcze na wszystkich kontraktów związanych z budową sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie czterech Gmin. Realizowane były roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów kubaturowych w oparciu o zmodyfikowane Programy Funkcjonalno Użytkowe wszystkich obiektów narażonych na działanie czynników powodziowych. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie strat w infrastrukturze i w środowisku powstałych w wyniku ewentualnej powodzi w przyszłości. Ponadto, podjęto działania, których skutkiem jest lokalizacja składników mienia poniżej terenów potencjalnie zalewowych Franszyzy i udziały własne (z uwzględnieniem franszyz ustalonych w poszczególnych klauzulach): - franszyza redukcyjna: 500 zł (z uwzględnieniem franszyz wskazanych przy poszczególnych ryzykach, klauzulach), - franszyza integralna: zniesiona Informacja szkodowa: 2010 r. 2 szkody w sumie na ,37 zł 9

10 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek - z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Suma Lp. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczenia Środki trwałe, maszyny, wyposażenie i urządzenia, mienie pracownicze, mienie osób trzecich (wartość księgowa 1 brutto) ,00 zł Środki obrotowe (wartość zakupu lub 2 wytworzenia) 10000,00 zł Wartości pieniężne od kradzieży z 3 włamaniem (wartość nominalna) 5000,00 zł Wartości pieniężne rabunku w lokalu 4 (wartość nominalna) 5000,00 zł Należne odszkodowanie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, itp.). Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ochrona obejmuje kradzież zwykłą (kradzież bez widocznych śladów włamania). Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500 zł. Integralna: zniesiona Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Obiekty kubaturowe Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie oraz SUW w Lubaszowej objęta jest dozorem 24 godziny na dobę. Oczyszczalnie ścieków w Bogoniowicach oraz w Ciężkowicach objęte są monitoringiem z podglądem w Oczyszczani ścieków w Tuchowie i SUW w Lubaszowej Obiekty są ogrodzone i oświetlone. Bramy otwierane są pilotem (dostęp do pilotów mają dwie osoby) Zanik napięcia sygnalizowany jest alarmem. Dodatkowo reaguje patrol interwencyjny Otwarcie drzwi szaf sterowniczych powoduje powiadomienie GSM oraz alarm świetlny Hydrofornie (obiekt kubaturowy) planowane jest uruchomienie monitoringu (kamera uruchamiana na skutek ruchu, z zapisem). 10

11 Franszyzy i udziały własne: - franszyza redukcyjna: 400 zł, - franszyza integralna: zniesiona Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp.) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych w systemie polisy "wszystkich ryzyk" Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny należący, bądź będący w posiadaniu Ubezpieczającego (m.in.: na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.). W szczególności ochrona ubezpieczeniowa dotyczy specjalistycznego sprzętu elektronicznego wykorzystywanego przy realizacji prac i usług sprzęt pomiarowy (zestawy inkasenckie) wraz z oprogramowaniem należący do/będącym w posiadaniu Zamawiającego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową bez względu na wiek, stopień zużycia technicznego i stopnia amortyzacji (umorzenia). Nie mają zastosowania inne zapisy OWU regulujące tą kwestię. Wykaz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w tabeli nr 2, w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, akceptuje tym samym charakter i rodzaj mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem do SIWZ, jednocześnie nie mają zastosowania jakikolwiek przedmiotowe wyłączenia co do rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z OWU Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (ubezpieczenie all risks), w szczególności ubezpieczeniem objęte będzie: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub zła wola osób trzecich; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego; woda bieżąca, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, parę wodną, mróz, wilgoć i płyny innego rodzaju, 11

12 burzę, wichurę, grad, lawinę, spadnięcie skał; błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna. Sprzęt przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terenie RP, w tym zestawy inkasenckie. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie obejmował: Zakres ubezpieczenia rozszerzony będzie o szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania Szkody w sprzęcie zakupionym lecz jeszcze nie zainstalowanym (rozszerzenie ochrony na okres od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) Zakres ubezpieczenia rozszerzony będzie o szkody w sprzęcie przenośnym używanym przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową pokryte będą szkody spowodowane przez upadek (upuszczenie) Ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za kradzież sprzętu elektronicznego z pojazdu, jak również za utratę sprzętu elektronicznego znajdującego się w pojeździe spowodowaną utratą tego pojazdu, Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto utratę sprzętu, która nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (do wysokości sumy ubezpieczenia), Ochrona ubezpieczeniowa dla sprzętu elektronicznego zainstalowanego w pojeździe obejmować będzie również szkody powstałe podczas ruchu pojazdu oraz wynikające z kolizji/wypadku drogowego. Ubezpieczenie obejmować będzie również ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Dodatkowo ubezpieczenie obejmować będzie: Ubezpieczenia danych oraz nośników danych, a także oprogramowania, licencji na oprogramowanie i kluczy dostępowych. Warunkiem ochrony jest posiadanie przez Ubezpieczającego kopii zapasowych, niezależnie od ich postaci oraz częstotliwości ich wykonywania, Zwiększone koszty działalności w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia, w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym min.: na skutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty (kradzież, rabunek). Ubezpieczenie obejmować będzie zarówno koszty nieproporcjonalne jak i proporcjonalne (zależne od czasu): Suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności PLN, Maksymalny okres odszkodowawczy 6 miesięcy. 12

13 l.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Sprzęt stacjonarny (w tym serwery) sprzęt przyjęty do ewidencji po dacie r ,00 zł 2. Sprzęt przenośny-niezależnie sprzęt przyjęty do 24129,00 zł ewidencji po dacie r. 3. Koszty odtworzenia danych 5000,00 zł 4. Nośniki danych 5000,00 zł 5. Oprogramowanie 5000,00 zł 6. Zwiększone koszty działalności 10000,00 zł System ubezpieczenia - na sumy stale Rodzaj wartości: odtworzeniowa Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Informacja szkodowa: 2013 r ,00 zł Franszyzy i udziały własne: - redukcyjna dla każdego przedmiotu ubezpieczenia: 300 zł. Integralna: zniesiona W ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności zastosowanie ma franszyza czasowa (okres wyczekiwania) wynosząca 2 dni. Zastrzeżenia. W przypadku szkody całkowitej - wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych dostępnych na rynku, wg cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów na moment powstania szkody. ZADANIE II 3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia Zakres ubezpieczenia: Rodzaj działalności: 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców końcowych, 2. Odprowadzanie, odbiór i oczyszczanie ścieków, 3. Odbiór śmieci, 4. Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych, 13

14 5. Naprawy sieci kanalizacyjnych i przyłączy domowych, udrażnianie i płukanie, 6. Usługi sprzętem budowlanym, 7. Usługi odśnieżania sprzętem specjalistycznym, 8. Usługi laboratoryjne badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. 9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 7112Z) Zakres terytorialny: teren RP Informacja szkodowa w zakresie ubezpieczenia OC: 2010 r. 3 szkody w sumie na 5.910,76 zł (brak rezerw) 2013 r. 1 szkoda ,59 zł (brak rezerw) Franszyzy / udziały własne: redukcyjna: 500 zł (z zastrzeżeniem franszyz wskazanych w poszczególnych rozszerzeniach zakresu), integralna: zniesiona Ryzyka: związane z prowadzoną działalnością (przedstawionymi powyżej), w szczególności w związku z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także posiadanym i używanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i używanym na podstawie umów użyczenia, dzierżawy, najmu, leasingu i innych) Okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są szkody powstałe w okresie ubezpieczenia Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z włączeniem OC produkt Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie (działanie lub zaniechanie) powodujące szkodę osobową / rzeczową zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym z uwzględnieniem poniższych rozszerzeń; ROZSZERZENIA (dla Ubezpieczycieli, którzy nie obejmują ich w zakresie swoich OWU): Szkody powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach podziemnych w czasie wykonywania usług lub prac również w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i specjalistycznego. Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej Szkody powstałe w następstwie (wskutek) działania i/lub awarii oraz eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji wodnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania w tym zalania, podtopienia, cofania się i spiętrzenia cieczy (w szczególności wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych). Limit: do wysokości sumy gwarancyjnej 14

15 Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ubezpieczeniem objęte są wszystkie kontrakty zawarte przed datą początkową. Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy OC kontrakt muszą włączać do zakresu podstawowego) Rozszerzenie zakresu o szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług Limit: do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego), tj. do , 00 zł Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone pracownikom oraz innym osobom, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność osobowe oraz rzeczowe. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ponadto, wprowadza się limit na szkody wyrządzone w pojazdach mechanicznych należących do pracowników w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku środków transportu Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego). Spółka korzysta z usług podwykonawców m.in. w zakresie: - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - usług transportowych osadów ściekowych, - usług pojazdem ciśnieniowym przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnej, - odbiór ścieków z osadników przydomowych Rozszerzenie zakresu o szkody wynikające z wprowadzenia do obrotu produktu (m.in. woda, ściek oczyszczony) (OC produkt) wraz z rozszerzeniem zakresu o szkody spowodowane przenoszeniem chorób, zakażeń, zatruć związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie polegające na przedostawaniu się substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelki koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, w tym szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym pojazdu. Limit: ,00 zł Rozszerzenie zakresu o szkody wynikłe z wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu. Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego) Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury drogowej, jeżeli jest to wynikiem awarii / niewłaściwego działania sieci oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ochrona obejmuje rażące niedbalstwo OC organizatora imprez niebędących imprezami wymagającymi obowiązkowego ubezpieczenia OC (imprezy okolicznościowe). Limit: 15

16 ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego) czyste straty finansowe. Limit: ,00 zł ZADANIE III 3.5. Ubezpieczenia komunikacyjne Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów. a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tych pojazdów. b) Obszar odpowiedzialności Europa. c) Suma Gwarancyjna minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie aktualnych przepisów prawa. d) Liczba pojazdów 22 (wykaz pojazdów tabela nr 1, załącznik nr 7 do SIWZ) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych. a) Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. b) Suma ubezpieczenia: ,00 PLN / osobę Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. c) Franszyzy/udziały własne: brak Ubezpieczenie AUTO-CASCO. a) Zakres ubezpieczenia: 1. ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, 2. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w szczególności za: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, - szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu, - uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania lub próby kradzieży, - uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, - uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, osmolenia, - wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania naprawy, konserwacji, 16

17 - uszkodzenia pojazdu w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, - użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, - powstałe wskutek kradzieży, rabunku pojazdu lub części jego wyposażenia ( kradzież" rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczyciela), - uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju - bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), - szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, - ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, - ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania również w przypadku zaistnienia szkody, spowodowanej przez osoby trzecie, a także w przypadku, gdy odszkodowanie może być przyznane z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawartego przez osobę trzecią, będącą sprawcą szkody, - ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego oraz koszty postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub protokołu szkody, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Rozszerzenie o szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz pasażerów znajdującym się w ubezpieczonym pojeździe. Limit odpowiedzialności: 1 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia AC pojazdu. b) zakres terytorialny RP + Europa c) przedmiot ubezpieczenia: - pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy, - przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, stanowiące własność Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, - dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów bez naliczania dodatkowej składki. d) suma ubezpieczenia 1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku kradzieży oraz szkody całkowitej dla pojazdów osobowych i innych niż osobowe, których wiek: - nie przekracza 12 miesięcy odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu, - wynosi powyżej 12 miesięcy odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. - przekracza 48 miesięcy odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rynkowej pojazdu na dzień ustalania wysokości odszkodowania, 2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych. 17

18 e) Likwidacja szkód - przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami, - dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego bez uwzględniania podatku VAT, - kosztorys, o którym mowa ww. punkcie, będzie sporządzany w oparciu o programy komputerowe uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez producentów danej marki oraz ceny części zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych części i stosowane przez Autoryzowane Stacje Obsługi danej marki na terenie całego kraju; cena roboczogodziny ustalana jest w oparciu o średnie ceny występujące w zakładach blacharsko-lakierniczych na danym terenie, - w przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał, - kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego, - faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne, - Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto, - w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazd nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, - każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako szkoda całkowita. - zniesiona zasada proporcji Ubezpieczenie ASSISTANCE. a) Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą, kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego. b) Zakres terytorialny Polska. Europa o ile rozszerzenie poza granice kraju jest bezpłatnie uwzględnione w pakiecie. c) ubezpieczenie ASS nie dotyczy pojazdów o dmc powyżej 3500 kg Postanowienia inne a) Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. b) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się jako wykorzystany. c) Zamawiający zastrzega zobowiązanie oferenta do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych pojazdów na warunkach określonych w specyfikacji, załącznikach oraz z zachowaniem stawek składek ubezpieczeniowych przedstawionych w złożonej ofercie. 18

19 d) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. e) System ubezpieczenia umowa generalna. Franszyzy/udziały własne: zniesione Informacja szkodowa: (za okres ostatnich 3 lat, podano tylko lata, w których wystąpiły szkody) 2011 r. 1 szkoda z AC wypłata: 5.831,33 zł (brak rezerw) 2012 r. 3 szkody: 2 z AC wypłata: 6.510,00 zł, 1 z OC wyplata: 2.070,00 zł (brak rezerw), 2013 r. 1 szkoda z AC rezerwa: 3.323,00 zł ZADANIE IV 3.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) UBEZPIECZENIE D&O SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Ubezpieczeni Okres ubezpieczenia Rodzaj polisy Trigger czasowy Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wyrządzone jej lub osobom trzecim na skutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz. 1.Byli, obecni, przyszli członkowie władz spółki, członkowie organów nadzorczych, prokurenci. 2.Dyrektorzy oraz inni pracownicy. Dotyczy postępowań wszczętych na skutek danego roszczenia, kiedy oprócz pracownika pozwanym jest i ma nim pozostać co najmniej jeden z Członków Władz lub roszczenie wskazuje nieprawidłowe działanie, jakiego dopuścił się pracownik pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze. 3.Współmałżonkowie, konkubenci, partnerzy, spadkobiercy, reprezentanci prawni (w przypadku ubezwłasnowolnienia) w związku roszczeniami z tytułu uchybień popełnionych przez Ubezpieczonych, które zgodnie z umową objęte są ochroną ubezpieczeniową. 12 miesięcy, rozszerzony o 3- letni okres na zgłaszanie roszczeń. Dodatkowy okres dla ustępujących członków władz- przewidziana punktacja. Bezimienna- bez konieczności zgłaszania zmian w strukturze władz. Claims Made- pełne pokrycie wsteczne PLN 19

20 Zakres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Obejmować ma: 1. Odpowiedzialność osób ubezpieczonych za szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim jak i spółce w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również w wyniku rażącego niedbalstwa. 2. Koszty poniesione przez ubezpieczoną spółkę, będące następstwem roszczenia skierowanego przeciwko członkom władz spółki w wyniku wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 3. Koszty roszczeń wniesionych w oparciu o naruszenie praw pracowniczych rozumianych, jako: niesłuszne, bezpodstawne zwolnienie z pracy, rozwiązanie stosunku pracy lub zwolnienie z pracy na skutek wypowiedzenia, nękanie (w tym napastowanie seksualne oraz nękanie w miejscu pracy), dyskryminację, odwet, włączając lokaut, złożenie fałszywego oświadczenia w sprawie dotyczącej zatrudnienia w stosunku do pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie, upokorzenie, zniesławienie lub naruszenie prywatności; mobbing, niesłuszną, bezpodstawną lub niezgodną z prawem odmowę zatrudnienia lub awansu, niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem pozbawienie możliwości rozwoju zawodowego, zaniedbanie w ocenie pracownika, odmowę wystawienia odpowiednich referencji. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować roszczenia zgłaszane przeciwko ubezpieczonym na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Zakres terytorialny obejmujący USA i Kanadę dodatkowo punktowany Zakres Czasowy Okres Ubezpieczenia Jurysdykcja Udział własny Ochrona ubezpieczeniowa z mocą wsteczną (data retroaktywna) bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń. Umowa zawarta ma być na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem daty retroaktywnej oraz przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia (polisą). Polska Brak udziałów własnych w stosunku do osób ubezpieczonych. Brak udziałów własnych w przypadku zwrotu Spółce poniesionych przez nią kosztó osoby ubezpieczonej. Dopuszcza się udział własny w odniesieniu do odpowiedzialności spółki za roszczenia związane z obrotem papierami wartościowymi Obowiązkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Treść sugerowanych zapisów: Zapisy mogą ulec zmianie i dostosowaniu do ogólnych warunków ubezpieczenia dostawcy, o ile znacząco nie zmieniają zakresu ubezpieczenia Koszty obrony Rozszerzenie na Rozumiane, jako konieczne i uzasadnione koszty, opłaty wydatki, poniesione przez ubezpieczonego w związku z postepowaniem ugodowym, sądowym postępowaniem karnym, cywilnym, postępowaniem administracyjnym, sądowo- administracyjnym lub arbitrażem jak również w związku z jakimikolwiek czynnościami organu właściwego poprzedzającymi postępowanie sądowe oraz koszty porad prawnych lub koszty ich interpretacji. Przez które rozumie się koszty usług public relations, poniesione przez ubezpieczonego, w związku z podniesionym roszczeniem lub 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo