USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF KANIA Katedra In ynierii Wiedzy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Usprawnienie działania organizacji nast puje przez usprawnianie w niej zachodz cych. Podejmowanych jest wiele inicjatyw zmierzaj cych do podniesienia sprawno ci i jako ci. Jednym z najcz ciej stosowanych obecnie jest podej cie Six Sigma.. Podej cie to obecnie wdra ane jest w wielu przedsi biorstwa przemysłowych, usługowych oraz w organizacjach słu by zdrowia i edukacji. W wi kszo ci przypadków podej cie to stosowane jest jednak do usprawniania dobrze ustrukturalizowanych. W artykule przedstawiono problemy zastosowania podej cia Six Sigma do usprawniania nieustrukturalizowanych, obszary wspomagania narz dziami informatycznymi rozszerzenia takiego podej cia Six Sigma ze szczególnym uwzgl dnieniem narz dzi klasy Business Process Intelligence. Słowa kluczowe: komputerowa analiza biznesowych, usprawnianie, Six Sigma. ILL-STRUCTURED PROCESS IMPROVEMENT IN SIX SIGMA APPROACH USING BUSINESS PROCESS INTELLIGENT TOOLS Summary Six sigma methodology was designed as a a step-by-step approach to process improvement. But in most cases it is (successfully) used to improve well-structured process. In a brand new approach organizations try to adapt Six Sigma to improve ill-structured processes like decision or planning processes too. The article presents Business Process Intelligent tools that could be used in this kind of the Six Sigma approach. Keywords: Six Sigma, process management, ill-structured process improvement. 1. Podej cie Six Sigma Okre lenie Six Sigma (6σ) przyj to na opisanie zbioru działa zmierzaj cych do osi gni cia wysokiego poziomu jako ci dostarczanych produktów i usług dzi ki wyeliminowaniu odchyle od wzorcowego wykonania procesu wytwórczego lub usługowego. 6σ opisuje si jako podej cie umo liwiaj ce organizacjom zwi kszenie zysku poprzez reorganizacj działa, poprawienie jako- ci oraz usuwanie defektów we wszystkim co jest wykonywane w organizacji. Podej cie to wyna-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, leziono i rozwini to w firmie Motorola na pocz tku lat 80-tych, a stało si szerzej znane od roku 1995 kiedy to zostało zastosowane z powodzeniem w firmie General Electric. Podstaw 6σ jest zało enie, e aby zadowoli klienta, podnie jako i jednocze nie usun zb dne czynno ci (Lean Six Sigma), trzeba mierzy, zrozumie i na tej podstawie usprawnia procesy w organizacji. Doskonalenie dokonuje si przede wszystkim poprzez identyfikacj pierwotnych przyczyn problemów (root causes) i eliminacj odchyle od wzorcowych przebiegów a do osi gni cia progu pojawiania si zaledwie 3,4 usterek na milion mo liwo ci ich wyst pienia. Doskonalenie istniej cych i budowa nowych odbywa si w iteracyjnym 5- fazowych ci gach okre lanych skrótem DMAIC (Define Measure Analyze Improve Control) i odpowiednio DMADV (Define Measure Analyze Design Verify). Główne etapy obu ła cuchów zestawiono w tabeli 1. D M A I C Tabela 1 Podstawowe działania w ramach DMAIC i DMADV Usprawnienie procesu Definiowanie problemów i celów usprawnienia, ustalenie priorytetów, wybór projektów do realizacji Ustalenie miar i pomiar kluczowych parametrów procesu, zrozumienie podstawowych charakterystyk procesu Analiza danych w celu ustalenia przyczyn ró nic mi dzy aktualnym stanem a zało- onymi celami i najwa niejszych zale no- ci Wypracowanie nowych idei i pomysłów usprawnie i poprawienie wzorców procesu Ustalenie standardowych sposobów pomiaru procesu, nadzór nad procesem i utrzymanie osi gni tego poziomu, je li nadal s problemy powrót do punktu 1. ródło: (Pyzdek 2003 s. 238, 241) D M A D V Nowy proces Definiowanie celów nowego procesu, uzasadnienie potrzeby jego wprowadzenia Zdefiniowanie miar procesu odpowiadaj cych kluczowym wymaganiom u ytkownika Analiza zało enia, ocena wzorca, wykorzystanie najlepszych praktyk, optymalizacja wzorca Projekt nowego procesu, symulacje, budowa prototypu Weryfikacja wzorca procesu Six Sigma jest zatem systematycznym podej ciem do usprawniania biznesowych (Six Sigma Process Improvement SSPI) poprzez analiz i eliminacj przyczyn (czasami gł boko ukrytych) odchyle od wzorców, które prowadz do złego ich wykonania i niezadowolenia klientów. Jako kluczowe elementy podej cia mo na wskaza : podej cie procesowe i stałe skupianie uwagi na wymaganiach klientów, mierzenie i analiz statystyczn w celu zmierzenia odchyle realizacji od przyj tych wzorców, koncentracj na zrozumieniu relacji pomi dzy wej ciem i przetwarzaniem a wyj ciem, w taki sposób aby dobra warto ci najwa niejszych zmiennych i zawsze dostarcza klientowi jak najlepszy produkt lub usług, identyfikacj monitorowanie i eliminacj najgł bszych przyczyn wyst powania defektów, nacisk na redukcj odchyle od przyj tych wzorców w celu zmniejszenia liczby defektów,

3 6 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence zarz dzanie pro-aktywne skupiaj ce si na zapobieganiu powstawania sytuacji problemowych, ci głym usprawnianiu i d eniu do perfekcji mierzonej liczb popełnianych bł dów, ustalanie bardzo ambitnych celów i współdziałanie w skali całej organizacji. Six Sigma jest komplementarna z innymi podej ciami takimi jak Total Quality Management, zarz dzanie projektem czy usprawnianie biznesowych (Business Process Improvement). Ponadto działania w ramach podej cia SS w cało ci mo na uzna za działania oparte na wiedzy i intensywnie wykorzystuj ce wiedz. Szczególn rol odgrywa w nim wiedza bezpo- rednich uczestników (wykonawców). Zakłada si, e to wła nie oni s głównym ródłem wiedzy o procesach w których uczestnicz i jednocze nie głównym ródłem usprawnie. St d cisłe zwi zki mi dzy 6σ z zarz dzaniem wiedz. Podej cie Six Sigma mo na postrzega trojako (Hill 2005). Ze strategicznego punktu widzenia Six Sigma jest programem, który wymusza na organizacji zdefiniowanie strategicznych priorytetów i uruchomienie projektów usprawniania, które s zbie ne z tymi priorytetami. Z tego punktu widzenia Six Sigma jest narz dziem implementacji strategii organizacji. Z taktycznego punktu widzenia Six Sigma polega na wł czeniu wytrenowanych liderów projektów, którzy realizuj wskazania podej cia zmierzaj ce do usprawnienia kluczowych. Z technicznego punktu widzenia Six Sigma polega na osi gni ciu jako ci wykonywania na poziomie 6σ. Poniewa jest to poziom bardzo trudny do osi gni cia wi kszo realizacji Six Sigma skupia si na celach strategicznych i taktycznych uznaj c za sukces osi gni cie poziomu 4σ lub 5σ sigma. Ju do wiadczenia z roku 2000 (Mikel 2000) wskazywały, e firmy które rygorystycznie zastosowały podej cie 6σ notowały bardzo znacz ce efekty (wzrost rentowno ci, wzrost mocy wytwórczych, spadek zatrudnienia, spadek zaanga owanego kapitału) w krótkim czasie, mimo nie osi gni cia poziomu 6σ. Nie wdaj c si w szczegółow prezentacj podstaw statystycznych podej cia (patrz np. (Pyzdek 2003), (Pande 2003)) wska emy tylko, e odpowiedni poziom sigma przekłada si bezpo- rednio na ilo bł dnych przebiegów (tabela 2). ródło: (Pande 2003 s.28) Tabela 2. Kolejne poziomy sigma Poziom σ Defektów na 1 mln % defektów przebiegów procesu 1σ ,0 69,0000% 2σ ,0 30,8000% 3σ ,0 6,6800% 4σ 6 210,0 0,6210% 5σ 230,0 0,0230% 6σ 3,4 0,0003% O ile podej cie oparte o statystyczn analiz w stosunku do technologicznych czy fizyko-chemicznych było ju wcze niej stosowane (statystyczna kontrola ) a w ramach 6σ nast piło jego dalsze rozwini cie, o tyle nowym pomysłem jest rozszerzenie działa usprawniaj cych na cał organizacj oraz zastosowanie tych metod do usługowych, administracyjnych (i ogólnie biznesowych) oraz wytwarzania oprogramowania (zob. np. (VanHilst 2005)).

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Jednak warunkiem takiego zastosowania podej cia jest rozszerzenie stosowalno ci Six Sigma równie na procesy nieustrukturalizowane. Nie jest to łatwe poniewa procesy dobrze i słabo ustrukturalizowane bardzo ró ni si od siebie nie tylko z punktu widzenia 6σ. W tabeli 3 zestawiono te ich cechy, które maj najwi kszy wpływ na ich usprawnianie w ramach Six Sigma. Tabela 3 Porównanie w wietle podej cia Six Sigma Procesy dobrze ustrukturalizowane Procesy słabo ustrukturalizowane Charakterystyka procesu Wzorce znane Wzorce nieznane Zmiany we wzorcu rzadkie Zmiany we wzorcu cz ste Efekty pracy materialne, widoczne Efekty pracy niematerialne, niewidoczne Łatwo mierzalne Trudno mierzalne Ocena za pomoc zmiennych numerycznych Ocena jako ciowa, opisowa cisłe kryteria jako ciowe Ocena jako ci subiektywna Liczba wyst pie du a Liczba wyst pie mała Stosowane narz dzia Obliczanie odchyle Porównywanie Projektowanie i usprawnianie wzorca Odkrywanie i konstrukcja wzorca ad hoc Działania dokładne Działania w oparciu o podobie stwo Statystyczne kontrola OLAP i algorytmy Data Mining ródła danych ródła jednolite, stałe, standardowe ródła zró nicowane, zmienne Relacyjne bazy danych, strumieniowe bazy danych Odczyty plików logowania, bazy danych, hurtownie, pliki systemów workflow, dokumenty tekstowe,... Rozszerzenie Six Sigma na procesy słabo ustrukturalizowane jest mo liwe jak si wydaje dzi ki zastosowaniu w szerszym zakresie nowoczesnych narz dzi informatycznych. Tych mog dostarczy systemy klasy Business Process Intelligence (BPI). 2. Narz dzia informatyczne w Six Sigma Narz dziami informatycznymi mo na wspiera niemal wszystkie działania podejmowane w obr bie podej cia 6σ (por. rysunek 1). W szczególno ci technologie informatyczne mog wspomóc six Sigma poprzez: 1. szybkie i wielou ywalne opisywanie i mapowanie, 2. gromadzenie danych o procesach w taki sposób aby mo liwe było ich wł czenie i wykorzystanie w statystycznych narz dziach wspieraj cych Six Sigma, 3. obliczanie odpowiednich statystyk, 4. raportowanie i analiz (równie nieklasyczn ) danych o procesach biznesowych, 5. odkrywanie wiedzy o procesach biznesowych, 6. wizualizacj, 7. zarz dzanie najlepszymi praktykami, wymiana (eksternalizacja) wiedzy (portale organizacyjne),

5 8 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence 8. zarz dzanie samym projektem Six Sigma, jego zasobami ludzkimi, szkoleniami wewn trz firmy (e-learning) itp. Monitorowanie Kontrola ETL Wzorce Hurtownia danych Odkrywanie o procesach wiedzy o procesach Opis i mapowanie 6σ Ontologia Realizacja projektów 6σ Szkolenia Wizualizacja Obszar Business Process Intelligence Analiza Najlepsze praktyki Zmiany w kulturze organizacji Rys. 1: Wykorzystanie narz dzi BPI w podej ciu Six Sigma Szczegółowe zestawienie narz dzi informatycznych stosowanych w cyklach DMAIC i DMADV zawarto w tabeli 4. Tabela 4 Wykorzystanie narz dzi informatycznych w cyklach DMAIC i DMADV Krok w ła cuchu Six Sigma Mapy Procesowy OLAP + Symulacje Narz dzia informatyczne Monitory J zyki opisu Wizualizacja Analiza D D M M A A I D C V Decyduj c rol w obu ła cuchach odgrywa analiza. Jej zakres jest z kolei uzale niony od sposobu przechowywania danych o procesach. 3. Hurtownie danych o procesach i analiza danych o procesach Klasyczny model hurtowni danych (HD) opiera si na podej ciu reistycznym, przyjmuj cym i istniej rzeczy, tzn. obiekty, które posiadaj ustalone wła ciwo ci o okre lonych lecz

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, zmiennych warto ciach, a przedmiotem zainteresowania analityka i decydenta s zmiany ich warto ci w rozpatrywanej przestrzeni. W klasycznych HD zapisywane s wył cznie fakty, nie s natomiast zapisywane relacje pomi dzy nimi ani procesy, w ramach których te fakty zaistniały. Dlatego takie HD, cho mog wspomaga usprawnianie, b d to robi w ograniczonym zakresie. Lepsz podstaw do analizy daj hurtownie danych o procesach (HDP) (Casati 2001). Ró nice wynikaj ze znacznie rozszerzonego zakresu gromadzonych danych, zdefiniowania wymiarów i miar opisuj cych procesy (a jeden fakt mo e by elementem kilku ) a skutkuj mo liwo ci zadawania pyta zarówno w kontek cie faktów jak i zwi zków (przyczynowych, temporalnych) mi dzy nimi. Z kolei w hurtowniach czasu rzeczywistego mo liwe jest ledzenie przebiegu aktywnych oparte na bie cej informacji o stanie procesu. Monitorowanie jest realizowane w przestrzeni wielowymiarowej. W oparciu o zbiór predefiniowanych wymiarów mo na tworzy raporty na temat ilo ci uruchomionych, powi za z w złami i usługami, aktualnego czasu trwania lub kosztu procesu, grupy aktywnych oraz działa i zachowa uczestników procesu itp. Monitorowanie mo e polega nie tylko na udzielaniu odpowiedzi na zapytania u ytkownika. Hurtownia powinna posiada mo liwo automatycznego sygnalizowania przekroczenia dopuszczalnych warto ci zadanych parametrów w postaci zbioru alarmów. Realizacja zada analitycznych Six Sigma dla ustrukturalizo-wanych jest wzgl dnie prosta i mo e by realizowana w du ej cz ci przez narz dzia pracuj ce nawet w rodowisku arkusza kalkulacyjnego (dost pnych jest te bardzo wiele takich narz dzi zob. np. Natomiast gdy mamy do czynienia z procesami drugiego rodzaju narz dzia te okazuj si niewystarczaj ce. Musimy wtedy si gn po narz dzia z grupy okre lanej jako Process Data Mining. Umo liwiaj one pozyskanie gł bszej wiedzy o dziedzinie, lecz wymagaj lepszego przygotowania danych oraz u ycia bardziej zaawansowanych narz dzi analizy. Wiele z problemów analizy nieustrukturalizowanych mie ci si w kategoriach analizy sekwencji zdarze i szeregów czasowych a poza znanymi i stosowanymi narz dziami statystycznymi stosowane s równie m.in. (zob. np. (Adamo 2000)): wyszukiwanie wzorców oraz cz stych i rzadkich sekwencji zdarze, okre lanie podobie stwa sekwencji zdarze, znajdowanie reguł asocjacji w sekwencjach zdarze, grupowanie wzorców sekwencji zdarze i szeregów czasowych, rachunek sytuacyjny, metody Case-Base-Reasoning dla sekwencji zdarze i wzorców. Istnieje wiele powodów, dla których gromadzi si i analizuje informacj o procesach. Wydaje si e mo na je zakwalifikowa do jednej z nast puj cych kategorii: 1. Usprawnianie istniej cych i projektowanie nowych wzorców. Tak wła nie główny cel analizy ujmuje (Zapf 2001). Postrzega on główne zadanie analizy jako mo liwo projektowania nowych wzorców głównie ad hoc - w oparciu o wiedz o procesach z przeszło ci uj t w zbiór wzorców. Taka (zwykle jako ciowa) analiza wymaga aktywnego współudziału u ytkownika w okre leniu miar oceny procesu i zdefiniowaniu poj niezb dnych do opisania procesu takich jak: zachowanie, wzorce zachowa, taksonomia, podproces, czynno ci czy hierarchia działa. 2. Kontrola i sterowanie procesami w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie transakcyjno ci (w przypadku niepowodzenia procesu mo liwo przywrócenia stanu sprzed rozpo-

7 10 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence cz cia procesu). Jest to głównym celem proponowanej w (List 2000) tzw. fabryki informacji opartej o monitory oraz HDP (zob. te Billewicz 2004). 3. Odkrycie sposobów realizacji. S to działania w ramach Process Data Mining lub Workflow Mining a ich celem jest zrozumienie co tak naprawd dzieje si w ramach procesu, którego struktury nie znamy (Madeiros 2003). 4. Odkrycie przyczyn wyst powania okre lonych zjawisk podczas realizacji W takiej analizie procesy traktuje si identycznie jak obiekty (poszczególne stany oraz procesy traktujemy jako fakty, natomiast definicje, zasoby, czas, uczestnicy tworz wymiary), a do ich analizy u ywa tych samych metod, które s wykorzystywane w analizie obiektów (klasyfikacja, grupowanie itd.). Analiza mo e przebiega w wymiarach: i grup, usług i grup usług, w złów roboczych, jednostek danych, zasobów, czasu i działa (Casati 2002). Analiza danych o procesach jest centralnym działaniem Six Sigma, a jej wyniki maj wpływ na realizacj pozostałych działa. W tabeli 5 przedstawiono zwi zki pomi dzy przedstawionymi grupami analiz a działaniami w ła cuchach DMAIC i DMADV. Tabela 5 Zastosowanie grup analiz w Six Sigma Grupa CYKL analiz D M A I C D M A D V 1 X X 2 X X 3 X X 4 X X 4. XML jako podstawa integracji technologicznej Six Sigma i BPI Efektywne wspomaganie działa w ła cuchu wymaga co oczywiste wykorzystywania efektów realizacji poprzednich etapów. Tymczasem jednym z najwi kszych (i najkosztowniejszych) problemów wykorzystania narz dzi klasy Business Intelligence jest integracja (narz dzia ETL) oraz przekazywanie danych. Rozwi zanie tych problemów jest mo liwe dzi ki szerszemu zastosowaniu (meta)j zyka XML. Okazuje si, e ju istniej ce i proponowane j zyki i narz dzia oparte o XML umo liwiaj zapis potrzebnych danych i zdefiniowanie zada wykonywanych w ramach Six Sigma (rysunek 2). Cz z wymienionych j zyków jest wspierana przez wielkie organizacje takie jak W3C czy Workflow Coalition Managment, inne s w fazie rozwoju i s proponowane przez niezale ne grupy badawcze.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Mapy RBD XMLBD Hurtownie danych XML Wizualizacja XPDL BPML XQL XMLQL Xquery XMML DMQL PMML XUL XSLT Define Measure Analyze Improve Control XPDL XML Processing Description Language (WfMC) BPML Business Process Modeling Language (Business Process Management Initiative) XQL XML data Query Language (W3C) XML-QL Query Language for XML (W3C) XMML exploration and Mining Markup Language (rekomendacja W3C) DMQL Data Mining Query Language (Database Group Sydney Univ. (Feng 2005)) PMML Predictive Model Markup Language (Data Mining Group XUL XML User Interface Language ( XSLT Extensible Stylesheet Language Transformation (W3C) Xquery XML Query Language (W3C) Rysunek. 2: Wykorzystanie j zyków pochodnych XML w cyklu DMAIC Efektywno wykorzystania XML byłaby najwi ksza w przypadku wykorzystania natywnych repozytoriów danych XML XMLowych baz i hurtowni danych. Narz dzia te nie s na razie w powszechnym u yciu jednak tradycyjne model relacyjny i wielowymiarowy mog równie by wykorzystywane. 5. Zako czenie O potrzebie i mo liwo ciach wspierania podej cia Six Sigma zaawansowanymi narz dziami informatycznymi wiadczy mo e fakt, e du e korporacje zajmuj ce si wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb biznesu (SAP, SAS, Microsoft) oferuj zestawy narz dzi oraz całe rodowiska wspomagaj ce wprowadzanie Six Sigma w organizacji. Ich integracja z narz dziami klasy Business Process Intelligence jak si wydaje jest mo liwo ci dalszego rozwoju tego podej cia. Bibliografia 1. Adamo J-M. (2001) Data Mining for Association Rules and Sequential Patterns, Springer- Verlag, New York, Akingbehin K. (2005) Taguchi-Based Metrics for Software Quality, Proc. 4 th Intl. Conference on Computer and Information Science (ICIS 05), IEEE, Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K. (2005) Model hurtowni danych o procesach przetwarzania dokumentów w ING BSK, w: Bazy danych; modele, technologie narz dzia. Analiza danych i wybrane zastosowania, WKŁ, Warszawa, 2005.

9 12 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence 4. Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001) Warehousing Workflow Data: Challenges and Opportunities. Proc. of the 27th VLDB Conference, Roma, Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001): Warehousing Workflow Data: Challenges and Opportunities. Proc. of the 27 th VLDB Conference, Roma, Feng, L., Dillon, T. (2005) An XML-enabled data mining query language: XML-DMQL, Intl. Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 1, No. 1, 2005, pp List B., Schiefer J., Bruckner R. (2001) Measuring Knowledge with Workflow Management Systems, 2nd Intl. Workshop on Theory and Application of Knowledge Management, Medeiros A., van der Aalst W., Weijters A. (2003): Workflow mining: current status and future directions, ODBASE 2003, LNCS 2888, Springer-Verlag, Berlin, Mikel H., Schroeder R. (2000) Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World s Top Corporations, Doubleday, Pande P., Neuman R., Cavanagh R. (2003) Six Sigma sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, wyd. LIBER, Warszawa, Pyzdek T. (2003) The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill, New York VanHilst M., Garg P., Lo C. (2005) Repository Mining and Six Sigma for Process Improvement, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Proceedings of the 2005 intl. workshop on Mining software repositories MSR '05, Volume 30, Issue Zapf M. (2003): Pattern driven Process Design, working paper, 7/2003. KRZYSZTOF KANIA Katedra: Informatyki Wydział: Zarz dzania Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Ulica: 1 Maja , Katowice Tel.:

Spis treści Krzysztof Kania... 4 USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJŚCIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS PROCESS

Spis treści Krzysztof Kania... 4 USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJŚCIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS PROCESS STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr inż. Waldemar Bojar Komitet Redakcyjny: Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk Prof. dr hab. Inż. Ludosław Drelichowski Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE

HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE JERZY GOŁUCHOWSKI KRZYSZTOF KANIA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n..61 Formalizm notacji słownika danych...u...61. Rozdział 4. Specyfikacja procesów...n...

Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary)...n..61 Formalizm notacji słownika danych...u...61. Rozdział 4. Specyfikacja procesów...n... Wprowadzenie...n...n7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...n..9 Rozkład funkcjonalny...u...u.10 Model funkcjonalny metoda przepływu danych...u...11 Modelowanie informacji (danych)...u...11 Podejście

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 23 4.1. Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Wykład 14. KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1 1.Istota kompleksowego zarządzania jakością (TQM): System TQM odnosi się do organizacji, które swój system zarządzania oparły na koncepcji zarządzania jakością.

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny z informatyki

Projekt edukacyjny z informatyki Zespół Szkół w Ostrowie Projekt edukacyjny z informatyki Marek Zawadzki 2011-11-01 PROJEKT EDUKACYJNY Z INFORMATYKI Temat: Moja szkoła kalendarz oraz prezentacja lub plakat lub ulotka informacyjna. Opiekun:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU Niniejszy dokument Analizy Biznesowej jest podstawowym narzędziem pracy Analityka Biznesowego a jednocześnie najważniejszym produktem fazy analizy biznesowej. Powstaje on w

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE. Układ sił, które skłaniają pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób.

MOTYWOWANIE. Układ sił, które skłaniają pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. MOTYWOWANIE Układ sił, które skłaniają pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Motywowanie Proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczenia środków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują na lekcjach matematyki wymagania i kryteria ocen określone w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Tytuł kursu: projektowanie systemów informatycznych Cel kursu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami projektowania systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 FAQ wersja 2.0 z dnia 23 grudnia 2011 r. 1,2 1. Czy wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo