Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom, którzy nas lubią (i nie lubią) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom, którzy nas lubią (i nie lubią) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku"

Transkrypt

1 CMYK 1 Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom, którzy nas lubią (i nie lubią) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku życzymy cierpliwego znoszenia trudów codzienności pasjonujących pomysłów i satysfakcji z dokonań nowych niezawodnych przyjaciół i wszelakiej asertywności no i naturalnie wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, bo nie samą pracą człowiek żyje Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego Narodzenia. Dla wiêkszoœci z nas jest to okres szczególny. Myœlami wracamy do okresu dzieciñstwa, kiedy niecierpliwie wyczekiwa³o siê choinki, pierwszej gwiazdki, prezentów, wizyty kolêdników. Dla wierz¹cych Bo e Narodzenie jest œwiêtem religijnym, a dla innych œwiêtem rodzinnym z pewnymi symbolami religijnymi. Zaraz po Aktualnoœciach znajdziecie Pañstwo opis dawnych tradycji i obyczajów Bo- onarodzeniowych, od Wigilii po Pasterkê. Rozliczne warianty menu œwi¹tecznego, sposoby dzielenia siê z op³atkiem, urokliwe i rozmaite dekoracje, a tak e troszkê poezji niew¹tpliwie Pañstwa zaciekawi¹. Nie wszyscy z nas mog¹ spêdzaæ Œwiêta z rodzinami. To ju nasza lekarska dola. Nikt nie wyrêczy nas z pe³nienia dy urów, ani z obowi¹zku udzielenia pomocy w losowych przypadkach. Bêd¹c w szpitalu, z³ó my yczenia tym, którymi siê opiekujemy. Oni te s¹ z dala od domu, wystraszeni, cierpi¹cy, ³akn¹cy dobrego s³owa. A e koniec roku sprzyja obrachunkom i podsumowaniom, zastanówmy siê, jaki by³ to rok dla samorz¹du? Ka dy mo e mieæ inne zdanie, ale wed³ug mnie, nie by³ gorszy ni poprzedni i wniós³ wiele dobrego, choæby w naszych wynagrodzeniach. Egzemplarz naszej Gazety otrzymacie Pañstwo ju po ZjeŸdzie, na którym zostan¹ wybrani nowi cz³onkowie organów Izby. yczmy Im zapa³u do pracy, ciekawych pomys³ów i konsekwencji w ich realizacji. No i naturalnie wszelkiej pomyœlnoœci w yciu prywatnym. Jan Kowalczyk 1

2 2 CMYK 2 W NUMERZE M.IN. Relacja z uroczystoœci 20-lecia Samorz¹du Lekarskiego w Krakowie Obradowa³ XXVI Okrêgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy (dyskusja zjazdowa, nowe w³adze, uchwa³y i stanowiska) Obyczaje œwi¹teczne w Ma³opolsce i nie tylko... ( B. Kaczkowska) Powrót Konika na biegunach czyli wywiad z Fr. Serwatk¹ (S. Ciep³y) In ynieria dla medycyny (z prof. S. Mazurkiewiczem rozmawia J. Depa) Alloplastyka po ¹dana, acz nie kochana (wywiad z dr J. Dutk¹) Wyj¹tkowe lektury na Œwiêta (w konkurencji z prof. H. Gaertnerem) rekomenduj¹: T. Bêtkowska, S. Ciep³y i M. Jachymiak Zaproszenie na XIII Bal Lekarza Krzy ówka Œwi¹teczna Fot. na okładce: Jubileusz 20-lecia OIL w Krakowie, Opera Krakowska; J. Sawicz AKTUALNOŒCI 20 lat Samorz¹du Lekarskiego 4 grudnia odby³y siê w Krakowie uroczystoœci zwi¹zane z 20-leciem odrodzonego Samorz¹du Lekarskiego. Izby Lekarskie rozwi¹zano w 1950 roku, upañstwawiaj¹c stalinowskim dekretem ich maj¹tek. Wróci³y do ycia w maju 1989 roku. Uroczystoœci w Krakowie rozpoczê³a Msza œw. w Bazylice Mariackiej, koncelebrowana przez ks. infu³ata Bronis³awa Fidelusa w intencji œrodowiska lekarskiego. W godzinach popo³udniowych przy ul. Krupniczej 11a zosta³a ods³oniêta tablica poœwiêcona pamiêci lekarzy, którzy stracili ycie, ratuj¹c zdrowie i ycie innych, a wieczorem w nowym gmachu Opery Krakowskiej odby³a siê jubileuszowa uroczystoœæ prowadzona przez dr. hab. Andrzeja Matyjê, po³¹czona z wrêczeniem odznaczeñ i koncertem Artyœci Krakowa Lekarzom. W ramach programu Jubileuszu m.in. dr Janusz Legutko zarysowa³ dzieje samorz¹dnoœci na przestrzeni stuleci, dr Jan Cieækiewicz, pierwszy prezes krakowskiej Izby wspomnia³ okolicznoœci jej powstania w 1989 roku, a dr Jerzy Friediger przedstawi³ wyzwania, które dziœ staj¹ przed samorz¹dem. Wœród goœci Jubileuszu byli m.in. Metropolita Krakowski ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, przedstawiciele S³owackiej Izby Lekarskiej i Dentystycznej licznie przybyli delegaci na rozpoczynaj¹cy siê nazajutrz XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OIL w Krakowie, dzia³acze poprzednich kadencji, przedstawiciele zaprzyjaÿnionych korporacji, profesura krakowska ³¹cznie ponad 500 osób (szczegó³owa relacja wewn¹trz numeru). Obradowa³ XXVI Okrêgowy Zjazd Lekarzy Andrzej Matyja nowym przewodnicz¹cym ORL Maj¹tek odzyskany!!! 5 grudnia, od wczesnych godzin rannych obradowa³ w hotelu Premier w Krakowie XXVI Okrêgowy Sprawozdawczo- Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Zjazd udzieli³ absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom, powo³a³ na stanowisko prezesa ORL dotychczasowego wiceprzewodnicz¹cego dr. hab. Andrzeja Matyjê, a na stanowisko Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr Ewê Mikoszê-Januszewicz. Wybrano tak e 35-osobow¹ Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ oraz 39 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbêdzie siê w styczniu 2010 roku w Warszawie. Frekwencja na ZjeŸdzie by³a satysfakcjonuj¹ca. Na 338 wybranych delegatów, obecnych by³o 284, co stanowi³o 84 procent wymaganego quorum. Niespodziank¹ szczególnej wagi by³a informacja ustêpuj¹cego przewodnicz¹cego ORL dr. Jerzego Friedigera o decyzji Sej-

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 6 grudnia 2009 AKTUALNOŒCI mu RP akceptuj¹cej ci¹g³oœæ obecnego samorz¹du z przedwojennymi Izbami Lekarskimi. Decyzja ta wieñczy V kadencjê piêknym akcentem, a zosta³a okupiona niezwykle mudnymi dzia³aniami. Jej konsekwencj¹ bêdzie m.in. rewindykacja maj¹tku przedwojennych Izb. Szczegó³owa relacja ze Zjazdu, wraz z omówieniem jego Uchwa³, wewn¹trz numeru. Dwa lata sukcesów Rz¹d koalicyjny PO i PSL podsumowa³ dwa lata swoich sukcesów w ochronie zdrowia. Jeœli chodzi o PSL, to jego sukces jest bezsporny. Uda- ³o siê ograniczyæ reformê KRUS do kosmetycznego makija u. Gorzej z Platform¹, która tak skutecznie (do ostatniego posiedzenia Sejmu) blokowa³a np. korporacji lekarskiej zwrot przedwojennego maj¹tku izb lekarskich. Ale napewno uda³o siê np. w ostatnim kwartale 2009 zlikwidowaæ zabiegi planowe w wiêkszych szpitalach, ograniczyæ dostêp do specjalistycznych poradni, podj¹æ atak na sta e podyplomowe, przemalowaæ zabiegi œwiadczone dot¹d ze œrodków publicznych w tzw. koszyk i zablokowaæ podwy kê sk³adki ubezpieczeniowej, uda³o siê nie kupiæ szczepionki na wirus A/H1N1, pozbawiæ prezesa NFZ prawa do elastycznego reagowania na rozmaite awarie systemu p³atniczego i wiele, wiele innych, wœród których brak planu finansowego na 2010 rok (ustawowo powinien byæ w po³owie lipca) to doprawdy drobiazg. Rok 2010 zapowiada siê koszmarnie Szpitale nie rejestruj¹ w³aœciwie od paÿdziernika pacjentów na zabiegi planowe w 2009 roku. Podobnie jest w poradniach specjalistycznych. Wbrew zapowiedziom NFZ dotyczy to równie leczenia nowotworów, a tu czas rozpoczêcia kuracji ma znaczenie fundamentalne, decyduj¹ce o jej powodzeniu. Na przeszkodzie stoi brak pieniêdzy i wci¹ nie podjête decyzje w kwestii œrodków finansowych na kontrakty Powtarzamy nieodmiennie. 4% PKB na zdrowie to zbyt ma³o, by dotrzymaæ kroku rosn¹cym cenom leków, zapobiec malej¹cej liczbie kszta³- 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI conych specjalistów, wspomóc modernizacji zdegradowanego wiekiem sprzêtu, dotrzymaæ kroku rosn¹cym kosztom mediów i innych us³ug towarzysz¹cych lecznictwu. A ju ideologiczne upieranie siê przy blokowaniu wspó³p³acenia i sprzeciw wobec poszerzenia listy ubezpieczycieli pachnie planowym wykañczaniem systemu ochrony zdrowia. Grypa (nie) szaleje w Naprawie W 1934 roku Jalu Kurek wyda³ swoj¹ demaskatorsk¹ powieœæ o zdemoralizowanej poczuciem bezsilnoœci i beznadziejnoœci powszedniego bytowania prowincjonalnej inteligencji, która wywo³a³a burzliw¹ dyskusjê. W 75 lat póÿniej dyskusja o zakupie szczepionki przeciw wirusowi grypy A/H1N1 jest równie burzliwa, tyle e mocno pozbawiona sensu. Do epidemii nam daleko (ustawowo og³asza siê j¹, gdy zachoruje 100 osób na 100 tys. mieszkañców), tzw. grypa sezonowa jest dalece groÿniejsza i powszechniejsza. Natomiast tzw. œwiñska wyraÿnie wymaga ochrony osób o obni onej odpornoœci. Ale zakup szczepionki sta³ siê przedmiotem walki politycznej i tzw. wzglêdy medyczne zesz³y na dalszy plan. Nie zajmujemy stanowiska. Generalnie natomiast jesteœmy za pozostawieniem decyzji w rêkach specjalistów, a nie polityków albo mediów, czy nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. Krosno uratowane Sukcesem lekarzy Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego Jana Paw³a II w Kroœnie zakoñczy³ siê trwaj¹cy od 2 lat spór jego lekarzy z nominowanym przez w³adze Zarz¹du Podkarpackiego Sejmiku Samorz¹dowego dyrektorem Mariuszem Kocójem. Cztery zbiorowe vota nieufnoœci, wypowiedzenie pe³nienia dy urów kontraktowych, wypowiedzenie pracy przez 134 lekarzy, które up³ywa³o 1 grudnia 2009 roku nie pomog³o. Apele Okrêgowych Rad Lekarskich Krakowa i Rzeszowa tako. Szpital stan¹³ w obliczu ewakuacji chorych i likwidacji, wstrzymanej w ostatniej chwili przez Wojewodê. Prócz s³ów szacunku dla zdeterminowanych lekarzy, którzy gotowi byli pe³niæ dalej dy ury przy chorych na zasadzie wolontariatu, prócz podziêkowañ dla zwi¹zkowych liderów oporu przeciw poni aniu godnoœci pracowników Szpitala, nale ¹ siê te s³owa uznania dla spo³eczeñstwa Krosna, które murem stanê³o po stronie lekarzy, sprzeciwiaj¹c siê likwidacji Szpitala. A swoj¹ drog¹ to ju trzeci exodus dyr. Mariusza Kocója ze szpitali, którymi kierowa³ (wczeœniej w Mielcu i Jaros³awiu), zawsze na podobnej zasadzie, zbiorowego sprzeciwu wobec jego metod sprawowania w³adzy. Szkoda e niczego nie nauczy³ jego mocodawców. Dyrektor Kocój zosta³ przeniesiony na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie. Zakoñczy³ siê proces Janosikowej Przed S¹dem Rejonowym w Nowej Hucie zakoñczy³ siê proces dr Ilony Rosiek-Koniecznej, lekarki oskar onej o wy³udzenie w 1999 roku ponad 100 tys. z³ z Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez wystawienie bezdomnym ok w pe³ni refundowanych recept (wypisywanych na inwalidów wojennych). Lekarka nie dzia³a³a dla swojej korzyœci, ale by bezinteresownie ratowaæ chorych, bezdomnych i ubogich, których od lat leczy³a za darmo stwierdzi³a sêdzia Ma³gorzata Bartuzi. Szkodliwoœæ jej czynu jest znikoma. Za³o ycielce Stowarzyszenia Dobroczynnoœci Betlejem, która prowadzi przytulisko w Borku Fa³êckim, yczymy, by jej betlejemska gwiazda œwieci³a jak najjaœniej. A w komentarzu dodamy. Wyrok ze wzglêdów prawnych móg³ byæ inny. Tyle e prawo to jedynie instrument. Bardzo wa ny, ale nie najwa niejszy. Ponad nim znajduje siê etyka. Jak to dobrze, e Wysoki S¹d (w osobie sêdziny pani Ma³gorzaty Bartuzi) rozumie tê hierarchiê. Szkoda tylko, e a 10 lat wszystko trwa³o i doktor Ilona tyle lat chodzi³a z piêtnem przestêpcy. Nadal brak dawców do transplantacji narz¹dów Mimo intensywnej akcji szkoleniowej szpitalnych koordynatorów ds. transplantologii oraz kampanii propagandowej wszczêtej w mediach 4

5 CMYK 5 AKTUALNOŒCI przy udziale kilku instytucji z Wojewod¹ Ma³opolskim, Marsza³kiem Woj. Ma³opolskiego, Prezydentem Krakowa i Izb¹ Lekarsk¹ na czele rezultaty s¹ nadal mierne, wci¹ sytuuj¹ce oba województwa (ma³opolskie i pokarpackie) na koñcu ogólnopolskiej statystyki. W br. wykonano tylko dwa przeszczepy serca i 13 nerek. Co robiæ dalej? zastanawia siê na ³amach Dziennika Polskiego dr Piotr Przyby³owski, konsultant wojewódzki ds. transplantologii. Ano nie ustawaæ w staraniach. Nie wszystko, a zw³aszcza spo³eczne klimaty, udaje siê zmieniæ w ci¹gu 2-3 miesiêcy. Trzeba te szukaæ nowych sojuszników, m.in. wœród autorytetów koœcielnych, s³aw naukowych, w mediach, a tak e w œrodowisku lekarskim, które w znacznej czêœci uchyla siê od zajmowania stanowiska w sprawie przeszczepów. Ergonomia a ryzyko b³êdu medycznego W dniach listopada w Krakowie odby- ³o siê Sympozjum Ergonomia a ryzyko b³êdu medycznego zorganizowane przez Zak³ad Ergonomii Instytutu Fizjoterapii CM UJ (kier. dr Janusz Pokorski) przy wspó³pracy z Komitetem Ergonomii PAN, Zak³adem Architektury Miejsc Pracy Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Medycznej we Wroc³awiu. G³ównym tematem Sympozjum by³y zagadnienia zdarzeñ niepo ¹danych nie wynikaj¹ce z braku wiedzy, umiejêtnoœci czy ewentualnego zaniedbania personelu, lecz bêd¹ce nastêpstwem niedoskona³oœci organizacyjnej ochrony zdrowia. By³o o czym mówiæ. Rzecznicy Praw Pacjenta NFZ sygnalizuj¹, e ponad 80% wp³ywaj¹cych do nich skarg pacjentów wynika z wad systemu. Ale nazywa siê to uczenie wadami ergonomicznymi. Zdrowe Finanse dla Ochrony Zdrowia W Auli Nowodworskiego przy ul. Œw. Anny 12 odby³o siê 17 listopada br. miêdzynarodowe seminarium na temat pozyskiwania funduszy w ochronie zdrowia Zdrowe Finanse dla Ochrony Zdrowia, pod patronatem prof. Wojciecha Nowaka i (nomen omen) minister Ewy Kopacz. Seminarium stanowi³o czêœæ projektu Piêæ Kamieni Fundraisingu (wspó³finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2009), który jest skierowany do piêciu sektorów dzia³alnoœci spo³ecznej, w tym sektora ochrony zdrowia. G³ównym celem tego projektu jest edukacja w zakresie pozyskiwania funduszy na dzia³alnoœæ instytucji i organizacji spo³ecznych. Wœród wyk³adowców znaleÿli siê m.in. dyr. Dzieciêcego Szpitala Uniwersyteckiego Maciej Kowalczyk i kier. Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ prof. Aleksander Skotnicki. Philosophy of Medicine in the Third Reich W Auli Nowodworskiego przy ul. œw. Anny 12 odby³a siê 14 listopada br. konferencja szkoleniowa Philosophy of Medicine in the Third Reich zorganizowana przez Royal Society of Medicine w Londynie oraz Wydzia³ Lekarski UJ. Konferencja by³a adresowana g³ównie do studentów wy szych lat studiów (5 i 6 roku Wydzia³u Lekarskiego) oraz m³odych lekarzy. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce W Collegium Novum UJ przy ul. Go³êbiej 24 odby³a siê 14 listopada br. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce ECAP, zorganizowana przy wspó³pracy Zak³adu Profilaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kraków reprezentowa³a prof. Ewa Ni ankowska-mogilnicka, kierownik Kliniki Pulmunologii CM UJ. Konferencja przynios³a m.in. podsumowanie wyników badañ na temat epidemiologicznych aspektów chorób alergicznych w naszym regionie (rezultaty s¹ alarmuj¹ce, ok. 185 tys. mieszkañców Krakowa posiada objawy nie ytu nosa, jeszcze gorzej jest w niektórych grupach wiekowych dzieci). W czêœci szkoleniowej zosta³y przedstawione standardy diagnostyczno-terapeutyczne postêpowania w astmie, nie ycie nosa oraz alergicznych chorobach skóry. 5

6 6 CMYK AKTUALNOŒCI I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej 13 listopada 2009 roku w Auli Nowodworskiej przy ul. œw. Anny 12 odby³a siê I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod has³em Nie tylko leki lecz¹!. Okazj¹ szczególn¹ by³o 10-lecie istnienia Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN (szczegó³owa relacja wewn¹trz numeru). Tytoñ albo zdrowie Po takim wezwaniem odby³a siê w Krakowie, w dniach listopada br. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Franciszka Venuleta. Tytoñ a nowotwory, ustawa o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych, leczenie uzale nieñ od tytoniu to niektóre z tematów Konferencji, której organizatorami byli: Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ, Sekcja Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Obywatelska Koalicja Tytoñ albo zdrowie, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie, Fundacja Promocja Zdrowia i Stowarzyszenie MANKO. Dr hab. Tomasz Guzik laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej M³odzi polscy naukowcy dr Agnieszka Chaciñska i dr Tomasz Guzik zostali tegorocznymi laureatami nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach II edycji programu Welcome. Agnieszka Chaciñska zwi¹zana jest z Instytutem Biologii Molekularnej we Freiburgu (RFN) i prowadziæ bêdzie swe badania nad bia³kiem w Warszawie, natomiast dr hab. med. Tomasz Guzik, prof. UJ, jest absolwentem Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum. Karierê naukow¹ rozpocz¹³ na Uniwersytecie w Oksfordzie, nastêpnie kontynuowa³ j¹ w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA), z którym jest nadal zwi¹zany. Równolegle pe³ni obowi¹zki kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Medycyny Wsi CM UJ. Program Welcome jest adresowany do wybitnych naukowców z ca³ego œwiata, którzy chc¹ realizowaæ prace badawcze w Polsce, a dr Tomasz Guzik zamierza swoje pro- wadziæ w Krakowie. Ich temat brzmi: Rola uk³adu odpornoœciowego w mechanizmie nadciœnienia têtniczego oraz dysfunkcji naczyniowej poszukiwania nowych strategii leczenia nadciœnienia. Na realizacjê badañ dwójka laureatów otrzyma fundusze w wys. 12,3 mln z³ do podzia³u. Gabinet Terapii Biologicznej w Szpitalu Dzieciêcym W Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i ywienia CM UJ, dzia³aj¹cej na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie, w obecnoœci w³adz CM UJ, Ma³opolskiego Oddzia³u NFZ oraz sponsorów 27 listopada br. nast¹pi³o uroczyste otwarcie Gabinetu Terapii Biologicznej. To pierwszy w Polsce tego typu oœrodek dla dzieci z przewlek³ymi chorobami zapalnymi jelit. Nadto, wychodz¹c naprzeciw potrzebom pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna (nieswoiste zapalenie jelit) i ich rodzin, Ma³opolski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita po raz drugi zorganizowa³ Ma³opolskie Dni Edukacji o Chorobach Zapalnych Jelit, a w Klubie Alchemia przy ulicy Estery 5, odby³ siê koncert charytatywny na rzecz dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit. Z prac ORL i jej Prezydium Ostatnie tygodnie up³ynê³y cz³onkom ustêpuj¹cej Okrêgowej Rady Lekarskiej na przygotowaniach do Jubileuszu 20-lecia Samorz¹du i Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy. Tematem nadzwyczajnym by³a walka o przeprowadzenie na forum obu izb parlamentu (w ramach nowelizowanej w³aœnie ustawy o izbach lekarskich) zapisu o ci¹g³oœci samorz¹du z Izbami przedwojennymi. Doktor J. Friediger, wspierany technicznie przez Biuro Izby, dotar³ do wszystkich cz³onków Sejmu i Senatu. Jak siê rzecz skoñczy³a, wiemy, ostatecznie szczêœliwie, ale za jak¹ cenê. ORL podjê³a uchwa³ê o pomocy materialnej lekarzom Szpitala w Kroœnie na wypadek utraty przez nich 6

7 CMYK 7 AKTUALNOŒCI pracy. Zaapelowa³a te do lekarzy województw oœciennych o niepodejmowanie pracy w Kroœnie do czasu zakoñczenia sporu. ORL zajê³a te oficjalne Stanowisko wobec drastycznego ograniczenia œrodków finansowych na stomatologiê w województwie ma³opolskim i podkarpackim. Gody, Godne Œwiêta, Bo e Narodzenie* Dlaczego jest œwiêto Bo ego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie? Dlaczego œpiewamy kolêdy? Dlatego, eby siê uczyæ mi³oœci do Pana Jezusa. Dlatego, eby podawaæ sobie rêce. Dlatego, eby siê uœmiechaæ do siebie. Dlatego, eby sobie przebaczaæ. ks. Jan Twardowski Polska Wigilia i Bo e Narodzenie maj¹ wiele rodzimych, w³asnych zwyczajów i obrzêdów, które s¹ kultywowane z pokolenia na pokolenie i stale wzbogacane nowymi treœciami. Wejrzyjmy w nie poczynaj¹c od Nocy Wigilijnej, poprzez tradycjê op³atka, menu œwi¹teczne w ró nych regionach kraju, po Pasterkê... 5 listopada w Szarowie odby³o siê po egnalne spotkanie cz³onków ustêpuj¹cej ORL. Wrêczono pami¹tkowe upominki i przygotowane przez redakcjê GGL tableau cz³onków Rady. Oby³o siê bez ³ez i nawet symbolicznej biesiady, bo nastêpny dzieñ niós³ rozliczne obowi¹zki. Ale delikatna nuta melancholii unosi³a siê nad zebranymi, z których czêœæ egna siê ju z aktywnoœci¹ w samorz¹dzie bezpowrotnie. I nie tylko regu³y demokracji o tym decyduj¹, ale te prawa natury i rodzinne lub zawodowe obowi¹zki, które pewien uszczerbek jednak ponosi³y. Ale takie jest ycie i trzeba siê z nim godziæ, by nie popaœæ we frustracjê. V kadencja ORL i jej Prezydium dobieg³a koñca. TRADYCJE Szczeœliwa nocy, w któr¹ siê nam rodzi Dzieñ jasny, œwiat³o wszystkiemu stworzeniu [ ] Œ³oñce jaœniejsze nad codzienne wschodzi Jan Andrzej Morsztyn Noc wigilijna, najd³u sza w roku, najbardziej tajemnicza by³a uwa ana za wyj¹tkow¹, *) Œwiêta Bo ego Narodzenia siêgaj¹ korzeniami IV wieku, a ich grudniowy termin wybrano nieprzypadkowo. Zauwa- ono wtedy zbie noœæ dat œwi¹t i obrzêdów kultowych staros³owiañskich (w ogóle pogañskich) oraz antycznych greckich i rzymskich, kiedy to œwiêtowano przesilenie zimowe, pocz¹tek cyklu wegetacyjnego i obchodzono wielkie œwiêta agrarne, œwiêta niezwyciê onego s³oñca. Koœció³ katolicki uzna³ zatem ten w³aœnie czas za najw³aœciwszy dla obchodzenia narodzenia Chrystusa, bowiem symbolika narodzin s³oñca i œwiat³a oraz narodzin Zbawiciela da³a siê ³atwo zespoliæ. Nastêpstwem tego by³o mieszanie siê i przenikanie siê form obrzêdowych pogañskich i chrzeœcijañskich i temu w³aœnie Bo e Narodzenie, a zw³aszcza Wigilia zawdziêczaj¹ bogactwo obyczajów. Nale y jeszcze dodaæ, e w tym samym czasie przypada³y œwiêta ku czci zmar³ych, z obecnoœci których w tradycji bo onarodzeniowej nie zawsze zdajemy sobie sprawê. 7

8 8 CMYK TRADYCJE bo s¹dzono, e ca³a ziemia i wszechœwiat, wszystkie byty ziemskie i pozaziemskie ³¹cz¹ siê ze sob¹ we wspólnym prze ywaniu wielkiego misterium narodzin Boga, a tak e e ma ona decyduj¹cy wp³yw na losy ludzi w kolejnym roku. Nic wiêc dziwnego, e tak wa ne by³y do niej przygotowania. [...] Wszechœwiat sta³ w pokoju Œwi¹teczn¹ choink¹ (...) Dró ki gwiaÿdziste Po ga³¹zkach b³yska³y (...) Trzaska³y œwieczki, œwierkowe œwierszcze, Anio³ zaniemówi³ Najpiêkniejszym wierszem. Julian Tuwim Od samego rana strojono œwierkowymi i jod³owymi ga³êziami dom i obejœcie. Zdobi³y one obrazy, drzwi, okna, p³oty, furtki, wrota stodó³ i obór. U sufitu wieszano wierzcho³kiem w dó³ czubek jode³ki lub œwierku. By³a to s³ynna polska pod³aÿniczka zwana tak e jutk¹, jod³k¹ lub bo ym drzewkiem. Jej cudown¹ moc wiecznie zielonego drzewa ycia mia³y wzmacniaæ ozdoby: czosnek odwracaj¹cy z³o, piernikowe figurki, jab³ka i orzechy daj¹ce zdrowie i moc w mi³oœci, ozdoby ze s³omy znak obfitoœci i p³odnoœci, ³añcuchy zapewniaj¹ce niekoñcz¹ce siê powodzenie oraz œwiaty, czyli kuliste ozdoby klejone z kolorowych op³atków. Czêsto pod sufitem wieszano tak e sady, czyli ko³a uplecione ze s³omy ze œwiatem w œrodku jako znakiem wiecznoœci, pe³ni i porz¹dku w kosmosie. Œwiaty by³y znane tylko w naszym kraju. Ich sferyczny kszta³t zosta³ póÿniej przeniesiony na szklane bombki. A potem jak mówi ks. Jan Twardowski: [ ] kiedy znowu zacz¹³ merdaæ puszysty ogon tradycji, wprosi³a siê choinka elegancko ubrana. A zawita³a do nas z Niemiec pod koniec XIX wieku. Równie wa ne jak ga³êzie œwierkowe by³y snopy zbó stawiane w k¹tach i s³oma rozœcielana po pod³odze, siano i ŸdŸb³a s³omy na stole pod œnie nobia³ym obrusem, a wszystko to na pami¹tkê ³obka w Betlejem. Wac³aw Potocki pisze: Stary zwyczaj w tym maj¹ chrzeœcijañskie domy, na Bo e Narodzenie po izbie s³aæ s³omy, e w stajni Œwiêta Panna le a³a po³ogiem. Rozliczne ozdoby s³u y³y do zapewnienia domowi wszelakiego dobra. A kiedy ju wszystko by³o przygotowane wypatrywano pierwszej gwiazdy, by zasi¹œæ do wieczerzy. Œwieci³a gwiazda na niebie Srebrna i staroœwiecka Œwieci³a wigilijnie Ka dy j¹ zna od dziecka. Zwisa³y z niej z wysoka D³ugie, b³yszcz¹ce promienie A ka dy promieñ to by³o Jedno œwi¹teczne yczenie. Leopold Staff Do wieczerzy zwanej tak e postnikiem, wili¹, kuti¹ zasiadano wg starszeñstwa zostawiaj¹c jedno puste krzes³o. Teraz mówimy, e dla nieznajomego, zb³¹kanego wêdrowca, a jeszcze przed stu laty powszechne by³o przekonanie, e wolne miejsce przy stole pozostawia siê dla zmar³ych, którzy przychodz¹ wieczerzaæ z ywymi. To dla nich zapalano œwieczki i zaczynano Wigiliê po zmroku. To dla nich wœród potraw znajdowa³y siê jab³ka, orzechy, miód, groch, fasola i bób relikty grudniowego œwiêta zadusznego. I op³atek ³ami¹ bia³y, z biciem serca, ³zami w oku. Artur Oppman 8

9 CMYK 9 TRADYCJE Dzielenie siê op³atkiem, zwanym tak e chlebem anielskim rozpoczyna³o obrzêd Wigilii. Julian Ursyn Niemcewicz wspomina: Gdy wszyscy zebrali siê przy stole, rodzice wchodzili z op³atkiem na talerzu, a ka dy obecny bior¹c op³atek obchodzi³ wszystkich zebranych i ³ami¹c siê nim powtarza³: bodaj byœmy na przysz³y rok ³amali go ze sob¹. W.S. Reymont w Ch³opach opowiada: Boryna prze egna³ siê, podzieli³ op³atkiem, pojedli go ze czci¹, kieby ten chleb pañski. K³adziono wtedy na pustym krzeœle: Anielskiego chleba kruchy, bo w tych krzes³ach siedz¹ duchy (Wincenty Pol). Zwyczaj dzielenia siê op³atkiem jest tylko nasz, polski. To znak serdecznej wiêzi z bliskimi sobie ludÿmi i symboliczna pami¹tka dzielenia chleba przez Chrystusa. Op³atki wypieka siê z ciasta przaœnego (m¹ka pszenna z wod¹ bez zakwasu) w specjalnych elazkach. Op³atki zwykle bia³e dawniej równie kolorowe sporz¹dzane przez zakonników lub przez s³u bê koœcieln¹, roznoszone by³y po domach przez koœcielnego lub organistê. W wielu regionach Polski zachowa³ siê obyczaj dzielenia siê op³atkiem ze zwierzêtami, ale tylko tymi, które by³y w stajence w Betlejem: Chrystus siê w onej godzinie narodzi³, to niech ka de stworzenie krzepi siê tym chlebem œwiêtym mówi³ Maciej Boryna w Ch³opach. Jad³ospis wigilijny, zawsze postny, bez miêsa i t³uszczów zwierzêcych, sk³ada³ siê z 12 potraw (tylu aposto³ów i tyle miesiêcy w roku), ale równie czêsto z ich nieparzystej liczby (5-12) uwa anej za szczêœliw¹. Rodzaj potraw zwi¹zany by³ z odleg³ymi obrzêdami rolniczymi. Przyrz¹dzano je z wszystkiego co siê rodzi w polu (ziarna zbó, olej), w sadzie (jab³ka, œliwki, orzechy), w ogrodzie (kapusta, buraki, rzepa), w lesie (grzyby, miód) i wodzie ryby. A najwa niejsze by³y drobne dary ziemi: mak, kasza, groch, fasola, bób, urawina, mia³y bowiem zapewniaæ dostatek. Rodzaj potraw by³ bardzo zró nicowany w zale noœci od tradycji regionalnych, rodzinnych i zamo - noœci. Jednak wiele z nich siê powtarza³o, a to wœród zup: grochowa, grzybowa, owocowa, œliwkowa, rybna, a w zamo niejszych domach migda³owa z rodzynkami, barszcz buraczany, barszcz z m¹ki ytniej lub ur owsiany i wiele ju zapomnianych: polewka z maku z jag³ami, wiêdka z brukwi suszonej, zupy z siemienia lnianego lub konopnego siemieniatki, siemieñce i sine zupy konopne. Potem podawano pierogi nadziewane: grzybami, kapust¹, serem, jab³kami, œliwkami, kasz¹ gryczan¹, siemieniem lnianym, ziemniakami. Wszêdzie na stole pojawia- ³a siê kapusta z grochem lub grzybami i kasze: jaglana, gryczana z sosem grzybowym, jêczmienna ze œliwkami, nawet groch ze œliwkami. Prawie w ka dym domu spo- ywano kluski z makiem i mio- 9

10 10 CMYK TRADYCJE dem, a czekaj¹c na Pasterkê pogryzano gotowan¹ fasolê, bób, suszone owoce, rzepê i pito ja³owcowe piwo. Pod koniec wigilijnej kolacji raczono siê czymœ s³odkim np. na Górnym Œl¹sku makówkami i moczk¹ (rodzaj budyniu z pokruszonych pierników rozmoczonych w kompocie porzeczkowym z dodatkiem bakalii), kruchalcami, ³amañcami, t³uczeñcami z ciasta piernego (Mazowsze). Nie wspomnia³am dotychczas o rybach, ale bêdzie jeszcze o nich mowa. Wigilia ch³opska by³a bardzo skromna i dlatego tam znajdowa³y siê tylko œledzie. Inaczej by³o w domach mieszczañskich i szlacheckich, gdzie pojawia³o siê ich bogactwo i ró norodnoœæ, bo dania wigilijne z ryb to specjalnoœæ polskiej kuchni. Na koniec tych wszystkich smakowitoœci podajê do wyboru dwa jak e ró ne wigilijne jad³ospisy. Jeden z nich pochodzi z Ch³opów Reymonta: Najpierw by³ buraczany kwas, gotowany na grzybach z ziemniakami ca³ymi, a potem przysz³y œledzie w m¹ce obtaczane i sma one w oleju konopnym, póÿniej zaœ pszenne kluski z makiem, a potem sz³a kapu- 10 sta z grzybami, olejem równie maszczona, a na ostatek poda³a Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki z gryczanej m¹ki z miodem zatarte i w makowym oleju upra one. Natomiast Lucyna Æwierczakiewiczowa w swoich 365 obiadach radzi: sago na winie, barszcz czysty z uszkami z grzybów, zupa migda³owa lub grzybowa, paszteciki z ryb we francuskim cieœcie, paszteciki z grzybów w kruchym cieœcie, szczupak duszony z jarzynami i szczupak w pieczarkowym lub pietruszkowym sosie, sandacz z jajami, karasie w œmietanie, karp lub leszcz na szaro z rodzynkami, kaszka na grzybowym sosie, jarmu z kasztanami, groszek zielony z grzankami, makaron zapiekany z parmezanem, kluski ze œliwkami i gruszkami. Wypada jeszcze przywo³aæ dwie specjalnoœci kuchni naszych Kresów: kutiê sporz¹dzon¹ z ca³ych ziaren pszenicy, miodu, maku z rodzynkami i kisiel na zimno z m¹ki owsianej z mleczkiem migda³owym. Blask œwieczek z³otem dom zasnuwa A z k¹ta, z ust brata p³ynie Kolêda na okarynie: Lulaj e Jezuniu [ ]. K. I. Ga³czyñski Pe³en niezwyk³oœci wieczór koñczy³ siê œpiewaniem kolêd i pastora³ek, wró bami i wreszcie wyjœciem na Pasterkê zwan¹ równie Pó³nock¹, potem rozpoczyna³y siê uroczyste, rodzinne Œwiêta Bo ego Narodzenia. Wydawaæ by siê mog³o, e teraz wszystko odbywa siê inaczej. Nie zawsze zdajemy sobie sprawê z wielu symboli, wa ne sta³y siê prezenty pod choinkê, których dawniej nie by³o poza drobnymi ³akociami dla dzieci. Œwiêta przesta³y mieæ dla nas moc magiczn¹ zwi¹zan¹ z urodzajami, a zw³aszcza zatraci³a siê ³¹cznoœæ z Zaduszkami. Zmieni³y siê potrawy, wystrój domu. Czêœciej s³uchamy kolêd ni je œpiewamy jednak zachowa³a polska Wigilia i Œwiêta sw¹ niezwyk³oœæ, podnios³oœæ, ciep³o rodzinne, ³¹cznoœæ z przesz³oœci¹ i yczliwoœæ dla ludzi. ycz¹c wszystkim niezwykle mi³ych prze yæ w te magiczne Œwiêta opowiedzia³a o nich Barbara Kaczkowska fot. K. Chojnacki, E. Koprowski (Internet)

11 CMYK 11 Obradowa³ XXVI Okrêgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Kraków, 5 grudnia 2009 roku Andrzej Matyja przewodnicz¹cym ORL w VI kadencji Ewa Mikosza-Januszewicz Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej Od wczesnych godzin rannych do północy obradował we wcale sympatycznych wnętrzach hotelu Premier przy ul. Opolskiej XXVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Zjazd udzielił (przy dwóch głosach wstrzymujących się) absolutorium ustępującej Radzie. Odszedł po dwóch kadencjach bycia przewodniczącym, żegnany kwiatami i oklaskami m.in. za doprowadzenie w przeddzień Jubiluszu XX-lecia Izb do szczęśliwego końca długotrwałej walki o nadanie samorządowi ciągłości historycznej z Izbami przedwojennymi (Sejm RP podjął 2 grudnia stosowną uchwałę) doktor Jerzy Friediger. Natomiast nowym przewodniczącym ORL został dr hab. med. Andrzej Matyja, dotychczasowy wiceprzewodniczący i członek Prezydium NRL. Obowiązki Okręgowego Rzecznika Zjazd powierzył na drugą kadencję dr Ewie Mikoszy-Januszewicz. Obie kandydatury nie miały konkurentów w walce wyborczej. Zjazd wybrał też 35-osobową Okręgową Radę Lekarską, 39 Delegatów (1 na 350 lekarzy), którzy reprezentować będą krakowską OIL na Krajowym Zjedzie w Warszawie, planowanym pod koniec stycznia, powołał też nowe składy pozostałych organów Izby: 64 zastępców Okręgowego Rzecznika, nowy skład Okręgowego Sądu Lekarskiego z Janiną Lankosz-Lauterbach na czele, nową Okręgową Komisję Rewizyjną i Okręgową Komisję Wyborczą. Frekwencja na Zjeździe była satysfakcjonująca, mimo zbiegu daty Zjazdu z popularną Barbórką, spośród 338 wybranych Delegatów, obecnych było 284, co stanowiło 84% uprawnionych. Obrady prowadził sprawnie i energicznie lek. stom. Robert Stępień, drugi z dotychczasowych wiceprzewodniczących ORL. A oto szczegółowa relacja z obrad XXVI Zjazdu, otwierającego kolejną VI kadencję Samorządu Lekarskiego. 11

12 12 CMYK XXVI ZJAZD Obrady otworzy³ kilka minut po godzinie 9 rano przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu dr Jacek Têtnowski, witaj¹c serdecznie przyby³ych Delegatów. Na jego wniosek przewodnicz¹cym Zjazdu wybrano jednog³oœnie dr. Roberta Stêpnia. Obowi¹zki wiceprzewodnicz¹cych powierzono dr dr Janinie Lankosz-Lauterbach, Irenie Gawroñskiej, Antoniemu Jakubowiczowi i Markowi Zasadnemu. Sekretarzami Zjazdu wybrano dr dr Alicjê Adrian, Annê Maci¹g, Andrzeja Pyricha, Mariusza Serwina, Andrzej Sidorowa i Piotra Wójcika. Wœród przyby³ych goœci Zjazdu znaleÿli siê m.in. prezes NRL Konstanty Radziwi³³, przewodnicz¹cy izb lekarskich z Warszawy Andrzej W³odarczyk, z Wroc³awia Andrzej Wojnar (ustêpuj¹cy) i Igor Chêciñski (nowo wybrany), z Kielc Marek Jod³owski (pe³ni¹cy na ZjeŸdzie równie obowi¹zki przedstawiciela Krajowej Komisji Wyborczej) oraz wiceprzewodnicz¹cy Wojskowej Izby Lekarskiej dr Bogdan Barut. Obecne te by³y delegacje Izby Lekarskiej i Lekarsko-Dentystycznej ze S³owacji z Janem Gašièem na czele, a tak e Piotr Wato³a przewodnicz¹cy Regionu Ma- ³opolskiego OZZL. W krótkim przemówieniu powitalnym dr Konstanty Radziwi³³ zwróci³ m.in. uwagê na zalety nowej ustawy o izbach lekarskich, która wejdzie w ycie po podpisaniu jej przez Prezydenta RP, a która powsta³a w znacznym procencie na kanwie projektu NRL. Przyznanie Samorz¹dowi prawa do ci¹g³oœci historycznej oraz zachowanie podzia³u terytorialnego Izb to jego zdaniem wa niejsze sukcesy. Prezes uzna³ Izby za g³ówne miejsce aktywnoœci ludzi œrodowiska lekarskiego, którzy chc¹ dzia³aæ dla dobra publicznego. Zadaniem nadchodz¹cej kadencji bêdzie przede wszystkim stwierdzi³ przekonanie tego œrodowiska, e samorz¹d to jego organizacja i reprezentacja. Drugim zaœ bêdzie walka o godnoœæ zawodu. Opracowana w Krakowie Karta Praw Lekarza to krok w dobrym kierunku, stwierdzi³. Musimy przy tym wysoko postawiæ poprzeczkê samym sobie, bo noblesse oblige (szlachectwo zobowi¹zuje). Prezes podsumowuj¹c zwyciêsk¹ walkê, toczon¹ wspólnie z OZZL o podniesienie wynagrodzeñ lekarzy, podkreœli³ e nadal s¹ to problemy emerytów oraz œrodowiska m³odych lekarzy. Zwróci³ te uwagê na niedoskona³oœci sys- 12

13 CMYK 13 temu kszta³cenia podyplomowego, zw³aszcza specjalizacyjnego, który powinien byæ powierzony we w³adanie samorz¹dowi. Wyst¹pienie zakoñczy³y gratulacje dla nowo wybranych Delegatów i yczenia sukcesów w dzia³alnoœci na niwie samorz¹dowej. W podobnym tonie utrzymane by³y yczenia ze strony Delegacji S³owackiej, które wyg³osi³ Jan Gašiè prezydent S³owackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, a tak e dr Andrzeja W³odarczyka z warszawskiej Izby, który dziêkowa³ przy okazji za po yczkê udzielon¹ sto³ecznej Izbie na budowê jej siedziby. Z kolei dr Igor Chêciñski parafrazowa³ w swoim wyst¹pieniu s³owa Johna Kennedy ego: Nie pytaj, co Izba Ci daje, pytaj, co Ty mo esz zrobiæ dla Izby i wrêczy³ krakowianom symbolicznego krasnala z Wroc³awia (z za³¹cznikiem), a dr Piotr Wato³a z OZZL dziêkowa³ za 4 minione owocne lata wspó³pracy, które pozwoli³y zintegrowaæ œrodowisko we wspólnej walce o podwy szenie wynagrodzeñ. Koñcz¹c czêœæ oficjaln¹ obrad, na wniosek przewodnicz¹cego Zjazdu, zebrani chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ dzia³aczy Samorz¹du Lekarskiego w Krakowie, dr Jerzego Jamskiego i dr Andrzeja Janusza Fortuny, którzy odeszli na zawsze w tej kadencji. * * * Rozpoczê³a siê czêœæ proceduralna Zjazdu. Zatwierdzono porz¹dek obrad, dokonano zmian w Regulaminie Zjazdu m.in. w limitach okreœlaj¹cych iloœæ cz³onków w niektórych organach. Zjazd przyj¹³ zmiany Uchwa³¹ nr 1. Nastêpnie powo³ano Komisjê Mandatow¹ w sk³adzie: Mariusz Kózka, Jerzy Pasadyn, Marcin Tatrzañski i Tadeusz Zaj¹c oraz zapoznano siê z ostatecznymi wynikami wyborów delegatów na Zjazd, które przedstawi³a w formie multimedialnej przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej dr Jolanta Or³owska-Heitzman (publikowaliœmy je w poprzednim wydaniu GGL ). Z przedstawionego wkrótce komunikatu Komisji Mandatowej wynik³o, e obrady Zjazdu s¹ prawomocne (na 338 delegatów, obecnych by³o 284, tzn. 84%). Powo³ano tak e 14-osobow¹ Komisjê Uchwa³ i Wniosków, której przewodnicz¹cym zosta³ dr Lech Kucharski. Nast¹pi³a czêœæ sprawozdawcza za okres V kadencji. Jako pierwszy g³os zabra³ przewodnicz¹cy ORL dr Jerzy Friediger. Szczegó³owe sprawozdanie z prac Rady jak przypomnia³ zosta³o przed³o one Delegatom w Materia³ach Zjazdowych (rozsy³anych te cz³onkom OIL z tym wydaniem GGL ). Z satysfakcj¹ stwierdzi³ e wszystkie uchwa³y zjazdowe zosta³y wykonane. Szczególnym osi¹gniêciem by³o uzyskanie w dniu 2 grudnia br., w ramach nowelizowanej ustawy XXVI ZJAZD 13

14 14 CMYK XXVI ZJAZD o izbach lekarskich, ci¹g³oœci historycznej samorz¹du z izbami przedwojennymi, co otwiera drogê do rewindykacji zagrabionego w 1950 roku maj¹tku izb. By³o to mo liwe m.in. dziêki pomocy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zw³aszcza pos³a Wies³awa Wody oraz senatora PO Paw³a Klimowicza. Dr Friediger z³o- y³ te szczególne podziêkowania dr. Andrzejowi Matyji i dr. Jackowi Têtnowskiemu za organizacjê uroczystoœci jubileuszu XX-lecia Izb, OZZL za wspó³pracê przy akcji zwi¹zanej z uzyskaniem podwy ki wynagrodzeñ, podkreœli³ dobr¹ kondycjê finansow¹, w której pozostawia Izbê co pozwoli na remont odzyskiwanych obiektów wreszcie uzna³ przejêcie kszta³cenia podyplomowego przez samorz¹d za g³ówne zadanie najbli szych lat. Podziêkowania dla cz³onków Rady i Biura Izby za 8 lat dobrej wspó³pracy zakoñczy³y jego wyst¹pienie. 14 Z kolei sprawozdanie z pracy Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej z³o- y³a dr Ewa Mikosza-Januszewicz. Liczba spraw, jakie wp³ynê³y do Biura Rzecznika tzn. 997 niebezpiecznie kojarzy mi siê zaczê³a artobliwie z programem pana Fajbusiewicza i numerem Policji. Do rozpatrzenia pozosta³y 93 sprawy. Ich przewlek³oœæ wynika najczêœciej z koniecznoœci dostosowania naszego postêpowania wyjaœniaj¹cego do postêpowania tocz¹cego siê równolegle w prokuraturze lub s¹dzie powszechnym, z czym wi¹ e siê niemo noœæ uzyskania dokumentacji lekarskiej, opinii bieg³ych, protoko³ów przes³uchañ œwiadków, itp. I znów przyczyn¹ wielu spraw okazuje siê niechlujnoœæ, zdawkowoœæ i nieczytelnoœæ dokumentacji prowadzonej przez lekarzy podkreœli³a pani Rzecznik. Satysfakcj¹ jest, e b. niewielka iloœæ postanowieñ zosta³a uchylona przez Naczelnego Rzecznika, przykroœci¹ natomiast, e spoœród 29 spraw podjêtych z urzêdu po doniesieniach medialnych, a 16 zakoñczy³o siê wnioskiem o ukaranie, choæ by³y i doniesienia nie maj¹ce nic wspólnego z rzeczywistoœci¹, absurdalne. Bol¹czk¹ zw³aszcza specjalnoœci zabiegowych, zdaniem Rzecznika, jest niedostatek informacji przeznaczonych dla pacjenta, a dotycz¹cych mo liwych do wyst¹pienia komplikacji w procesie leczenia. Skarg na ów brak by³o 190 w minionej kadencji. Tak e iloœæ incydentów, które w tabelarycznym ujêciu zakwalifikowano jako nieetyczne zachowania lekarza by³o sporo, bo 211. Przy wszystkich utrudnieniach dotycz¹cych warunków pracy lekarza, to jednak du o. W wypadku stomatologii skargi

15 CMYK 15 dotyczy³y najczêœciej leczenia protetycznego. Z opinii dr Anny Kot, zastêpcy OROZ ds. stomatologii wynika, e i tu przyczyny s¹ podobne: wadliwie prowadzona dokumentacja i brak informacji dla pacjenta o mo liwych powik³aniach. Najboleœniejsze sprawy dotycz¹ sporów miêdzy lekarzami, niezwykle przewlek³ych, w których rozwi¹zanie anga uje siê te Komisja Etyki oraz doniesieñ zwi¹zanych z nadu ywaniem alkoholu przez lekarzy. Potwierdzenie takich wypadków koñczy siê niestety postêpowaniem przed Komisjami Orzekaj¹cymi. Podziêkowania dla pracowników i wspó³pracowników Biura Rzecznika zakoñczy³y wyst¹pienie dr Mikoszy-Januszewicz, po czym kolejne sprawozdanie przed³o y³ przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Lekarskiego dr Jan Kowalczyk. Dane liczbowe dotycz¹ce prac OSL zosta³y zawarte w Materia³ach Zjazdowych. Iloœæ spraw wnoszonych do S¹du wprawdzie maleje, ale ich charakter nie ulega zmianie, a niektóre maj¹ charakter monstrualny z punktu widzenia s¹du korporacyjnego, np. w sprawie o korupcjê koniecznoœæ przes³uchania 180 œwiadków. Dr Kowalczyk zwróci³ uwagê na rosn¹ce trudnoœci w prowadzeniu rozpraw, wynikaj¹ce z nowelizacji ustawy o izbach, a mianowicie na wprowadzenie jawnoœci rozpraw i kolizjê z utrzymaniem tajemnicy lekarskiej oraz na dopuszczenie do rozpraw zawodowych adwokatów po stronie osób wnosz¹cych skargi, co mo e byæ sporym utrudnieniem dla s¹dów lekarskich nadchodz¹cej kadencji. Nastêpne obszerne sprawozdanie finansowe za lata i pierwsze pó³rocze 2009 roku z³o y³ Skarbnik ORL dr Janusz Legutko. Poniewa zosta³o ono zawarte w Materia- ³ach Zjazdowych, tu wspomnimy tylko kilka faktów. Ze 100% wp³ywów za okres 3,5 roku. 89% przychodów wnosz¹ sk³adki. Koszty funkcjonowania Izby wynios³y 4,6 mln, tzn. 32% wydatków. 2,2 mln z³otych (16% zgodnie z odpowiednimi uchwa³ami) odprowadziliœmy na rzecz NRL. 7% ogó³u wydatków to koszty Delegatur OIL. Z komisji problemowych najwiêcej œwiadczy na rzecz œrodowiska Komisja Socjalno-Bytowa 13% ogó³u wydatków i Komisja Kszta³cenia (8%). Odrêbny bud et ma Komisja Praktyk, która z rejestracji gabinetów uzyska³a wp³ywy w wys. 965 tys. z³, a wyda³a na wizytacje gabinetów 792 tys. z³. XXVI ZJAZD 15

16 16 CMYK XXVI ZJAZD Sta³ym obci¹ eniem bud etu Izby s¹ wydatki na zadania przejête od administracji pañstwowej (Rejestr Lekarzy, S¹d i OROZ), które MZ pokrywa w wysokoœci ok procent. Z wiêkszych wydatków inwestycyjnych Izba ponios³a w minionej kadencji koszty remontu zakupionej nowej siedziby Delegatury w Nowym S¹czu (ok. 1 mln z³), zakupu dzia³ki dla budowy delegatury w Przemyœlu (ok. 100 tys. z³) i remontu oraz wyposa enia parteru Biura OIL w Krakowie (ok. 800 tys. z³). Udanym zabiegiem finansowym by³o w minionej kadencji przeniesienie, za spraw¹ analiz dokonanych przez Komisjê Finansowo-Bud etow¹ naszych lokat bankowych na fundusze inwestycyjne, co pozwoli³o Izbie unikn¹æ skutków kryzysu. Podziêkowaniami dla tej Komisji oraz dla Komisji Rewizyjnej i ksiêgowoœci OIL dr Janusz Legutko zakoñczy³ swoje wyst¹pienie, po czym przed³o y³ jego uzupe³nienie w postaci Sprawozdania za 3 kwarta³y bie- ¹cego roku, którego nie bêdziemy tu relacjonowaæ, gdy i tak ma charakter prowizoryczny, do czasu zamkniêcia roku bilansowego 2009, co nast¹pi na marcowym ZjeŸdzie bud etowym w 2010 roku. Ostatnie Sprawozdanie przed³o y³ w imieniu Okrêgowej Komisji Rewizyjnej jej przewodnicz¹cy dr Jerzy Pasadyn. Zosta³o ono w ca³oœci wydrukowane w Materia³ach Sprawozdawczych, st¹d przytaczamy tutaj jedynie jego konkluzjê w postaci wniosku o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cej Okrêgowej Radzie Lekarskiej za okres V kadencji. 16 Rozpoczê³a siê dyskusja nad sprawozdaniami. Jako pierwsza zabra³a g³os dr Barbara O arowska-styczeñ, przewodnicz¹ca Klubu Lekarzy Seniorów przy Komisji ds. Emerytów i rencistów ORL. Zarzuci³a ona Radzie i ustêpuj¹cemu przewodnicz¹cemu ORL dr J. Friedigerowi niechêæ do zakupu dzia³ki pod budowê Domu Lekarza Seniora i parali owanie ca³ej idei jego budowy, a tak e brak poparcia dla Fundacji Szanujmy Godnoœæ Cz³owieka za³o onej w celu budowy. Popar³ j¹ dr Jerzy Michalewski, dorzucaj¹c do zarzutów zbêdne jego zdaniem rozdawnictwo pieniêdzy przez Komisjê Socjalno-Bytow¹ na stypendia dla dzieci lekarzy, których sytuacja po ostatnich podwy kach wynagrodzeñ uleg³a poprawie; kolejny zarzut dotyczy³ wprowadzenia cenzury w publikacjach Galicyjskiej Gazety Lekarskiej jego autorstwa i dr A. Wiernikowskiego; da³ te przyk³ad przychodni przy ul. Szwedzkiej 8, jako œwiadectwa dezintegracji œrodowiska podczas procesu prywatyzacji. Polemizowali dr J. Friediger i dr J. Têtnowski. Pierwszy zwróci³ uwagê, e Klub Seniora nie przyj¹³ propozycji wykorzystania 14-arowej dzia³ki na terenie Szpitala im. Babiñskiego proponowanej kilka lat temu przez Urz¹d Marsza³kowski i zwróci³ uwagê e Izby nie staæ na przyst¹pienie do przetargu za 4-5 mln z³. Natomiast dr Têtnowski poinformowa³, e wizytowa³ dwa Domy Lekarza Seniora, w Katowicach i Bia³ymstoku, komfortowe ale kompletnie puste z braku chêtnych lekarzy (mo na w nich w ka dej chwili ulokowaæ pensjonariuszy z Kra-

17 CMYK 17 kowa). Zwróci³ te uwagê na mo liwoœæ wykupu pojedynczych miejsc dla lekarzy w innych wyspecjalizowanych placówkach, wreszcie na nieprzeprowadzenie przez Klub badañ wœród krakowskich seniorów dotycz¹cych stopnia zainteresowania takim locum na staroœæ. Na tym Przewodnicz¹cy obrad przerwa³ dyskusjê, uznaj¹c i do idei budowy Domu Lekarza Seniora Zjazd powróci w tzw. wolnych wnioskach, zaœ zarzut cenzurowania publikacji dr. Michalewskiego uzna³ za nie mieszcz¹cy siê w ramach dyskusji nad sprawozdaniami po czym podda³ wniosek OKR o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cej Radzie pod g³osowanie (Uchwa³a nr 2). Wniosek przeszed³ bez sprzeciwu, przy dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê. Kwiaty dla doktora Jerzego Friedigera wrêczone przez dr Jolantê Or³owsk¹-Heitzman i podziêkowania w imieniu Rady z³o one przez dr. Jacka Têtnowskiego przy bij¹cych brawo na stoj¹co Delegatach zakoñczy³y ostatecznie V kadencjê Samorz¹du. * * * Rozpoczyna siê czêœæ wyborcza Zjazdu. Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej dr Jolanta Or³owska-Heitzman informuje Delegatów o procedurze wyborczej, przewiduj¹cej najpierw odrêbne g³osowania na stanowiska przewodnicz¹cego ORL i Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Dr Jerzy Freidiger rekomenduje na stanowisko przewodnicz¹cego ORL dr hab. med. Andrzeja Matyjê, podkreœlaj¹c 12 lat ³¹cz¹cej ich wspó³pracy, umiejêtnoœci organizacyjne kandydata zweryfikowane chocia by przygotowaniem wczorajszego Jubileuszu XX-lecia, a dr Jolanta Or³owska-Heitzman rekomenduje osobê dr Ewy Mikoszy-Januszewicz na stanowisko Okrêgowego Rzecznika, sprawdzonej w tej roli podczas minionej kadencji. Wobec braku kontrkandydatów na oba stanowiska listy zostaj¹ zamkniête. O g³os prosi dr Andrzej Matyja. Wyst¹pienie programowe kandydata na stanowisko przewodnicz¹cego ORL dr Andrzeja Matyji Szanowni Pañstwo! Stajê tu przed Pañstwem nie bez pewnej tremy, wynikaj¹cej z szacunku, jakim darzê œrodowisko lekarskie, a tak e z brzemienia odpowiedzialnoœci za jego reprezentowanie, o ile zechcecie mi oczywiœcie zaufaæ. Przyznam siê, e d³ugo siê zastanawia³em, czy kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego ORL. Rozwa a³em za i przeciw. Mam przecie 56 lat. Ale te ostatnie 16 lat, które poœwiêci³em w pewnym procencie samorz¹dowi, nie daj¹ mi spokoju. Wiele siê w tym czasie nauczy³em, wrêcz wgryz³em siê w mechanizmy funkcjonowania naszego systemu ochrony zdrowia, pozna³em jego s³aboœci, tak e od œrodka uczestnicz¹c w rozmaitych gremiach resortowych, funduszowych, samorz¹dowych i myœlê, e móg³bym tê wiedzê wykorzystaæ z po ytkiem dla naszego œrodowiska. Dwa zdania o sobie, bo na sali jest 184 nowych Delegatów, którzy mog¹ mnie po prostu nie znaæ. O wieku ju wspomnia³em, pochodzê z Oœwiêcimia, dyplom Akademii Medycznej w Krakowie uzyska³em w 1978 roku. Posiadam specjalizacjê z chirurgii ogólnej, w 2007 roku uzyska³em habilitacjê. Od ukoñczenia studiów pracujê nieprzerwanie w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Collegium Medicum UJ. Jestem autorem ok. 70 prac 17 XXVI ZJAZD

18 18 CMYK XXVI ZJAZD naukowych i przesz³o 100 wyst¹pieñ na rozmaitych kongresach i sympozjach. Z jakim programem przychodzê do Was delegatów? Co chcia³bym zaproponowaæ na najbli sz¹ kadencjê? Gdzie postrzegam najwiêksze wady naszego systemu ochrony zdrowia? Jak widzê rolê samorz¹du lekarskiego w naszych warunkach ustrojowych? Samorz¹du dodajmy posiadaj¹cego te wady w³asne i przez siebie zawinione, bo ta niechêæ, jak¹ jesteœmy obdarzani przez czêœæ œrodowiska lekarskiego nie p³ynie tylko z warunków obiektywnych. A z³y to ptak, to nie ten, który w³asnego gniazda nie kala, lecz ten, który go nie sprz¹ta. Oczywiœcie nie sposób w krótkim wyst¹pieniu nakreœliæ ca³y program, przedstawiæ analizê stanu rzeczy, wskazaæ na wszystkie œrodki zaradcze. Niemniej, w kilku punktach chcia³bym przedstawiæ problemy, które nale y w tej kadencji rozwi¹zaæ. W sferze materialnej niew¹tpliwym dorobkiem samorz¹du minionej kadencji, osi¹gniêtym wspólnie z OZZL, jest poprawa zarobków lekarzy przeprowadzona w latach Na niedawnym ZjeŸdzie Regionu Ma³opolskiego OZZL w Rabce dziêkowano nam za udzia³ w tej akcji, doceniaj¹c nasz wk³ad. Na enuj¹co niskim poziomie pozosta³a tylko jedna grupa lekarzy emerytów i rencistów, któr¹ musimy zaj¹æ siê z najwy - sz¹ trosk¹. Nie chodzi o Dom Seniora, ale o stworzenie systemu pomocy i opieki nad naszymi starszymi kole ankami i kolegami. Podwy szyliœmy wprawdzie wysokoœæ zapomóg losowych i sta³ych, wysokoœæ stypendiów, ale to wszystko ma³o. Musimy znaleÿæ sposób i œrodki, by ten stan rzeczy zmieniæ. W sferze zarobków wymknê³a nam siê te spod kontroli sprawa czasu pracy lekarza. Kontrakty, postrzegane przez czêœæ lekarzy jako rozwi¹zanie korzystne, okaza³y siê te œcie k¹ uwalniaj¹c¹ pracodawców zarówno od limitów godzin zatrudnienia, jak od wszelkiej opieki socjalnej nad lekarzami. Czy mamy ten stan rzeczy zaakceptowaæ? chyba nie do koñca. Drugim, a moim nawet pierwszoplanowym zadaniem, tak jak samorz¹du lekarskiego na ca³ym œwiecie, jest kwestia kszta³cenia podyplomowego, od sta ów przez specjalizacje, po kszta³cenie ustawiczne. Mamy tu swoisty dramat i chaos. W odró nieniu od wszystkich innych korporacji zawodowych w Polsce, w odró nieniu od praw wszystkich samorz¹dów lekarskich w Europie zachodniej, ca³y ten obszar edukacji pozostaje wci¹ w rêkach administracji resortowej. Ilu to ministrów zdrowia i instytucji zajmuj¹cych siê kszta³ceniem ustawicznym i specjalizacyjnym obiecywa³o przekazanie œrodków finansowych w nasze rêce? I nic z tego nie wysz³o. A skutki obecnego stanu rzeczy s¹ koszmarne. Dramatycznie spada iloœæ specjalistów wszystkich specjalnoœci, roœnie luka pokoleniowa, grozi nam zapaœæ z braku specjalistów, a resort wci¹ stawia na medycynê rodzinn¹, uwa aj¹c j¹ za remedium na wszystko, jakby nie wiedzia³, e lekarz omnibus to pomys³ z XIX stulecia. Nawiasem mó- 18

19 CMYK 19 wi¹c w iloœci specjalizacji jesteœmy na I miejscu w Europie, ale to nie rezultat wy szoœci naszej medycyny nad innymi, a chwyt ograniczaj¹cy wydatki finansowe na AOS. O sta ach nie mówiê. Wnioski z kolejnej XVII Ogólnopolskiej Konferencji M³odych Lekarzy le ¹ w stosach makulatury. O potrzebie weryfikacji zasad zbierania punktów edukacyjnych te nie bêdê siê rozwodzi³. Tak byæ nie powinno. Bêdê siê ca³ym tym kompleksem edukacyjnym zajmowa³ ze szczególn¹ energi¹, wspieraj¹c tak- e jako Izba wszystkie te inicjatywy kszta³ceniowe, kursy, konferencje itp., które prowadzimy sami, a które nale y poszerzyæ i udoskonaliæ. Trzecim wielkim problemem, który staje przed samorz¹dem lekarskim w tej kadencji jest sprawa presti u naszego zawodu i ochrona jego praw. To e opracowaliœmy w Krakowie Kartê Praw Lekarza i powo³aliœmy urz¹d Rzecznika Praw Lekarza wszyscy chyba wiedz¹. Ale to nie rozwi¹zuje ani problemu spadku presti u zawodu lekarza w oczach spo³eczeñstwa, ani poprawy naszego wizerunku medialnego kreowanego przez niektóre media. To zaledwie pó³œrodki, a w kontekœcie bubli prawniczych w rodzaju Ustawy o Prawach Pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, prognoza dla nas jest jeszcze gorsza. Musimy tej kwestii poœwiêciæ maksimum uwagi. Chcê jednak powiedzieæ jedno, i z tym powinniœmy dotrzeæ do œwiadomoœci spo³ecznej, przebiæ siê przez kamufla kolejnych ekip politycznych. To nie lekarze s¹ winni narastaj¹cej zapaœci systemu ochrony zdrowia w Polsce. I oszustwem s¹ te zapowiedzi uzdrowienia sytuacji drog¹ zapowiedzianych reform. Od mieszania ³y eczk¹ herbata nie staje siê s³odsza. Nie da siê na poziomie 4% PKB, najni - szych nak³adów w Europie na ochronê zdrowia, niczego naprawiæ. A manipulowanie opini¹ publiczn¹ w tym wzglêdzie osi¹gnê³o perfekcjê. Czy koszty ochrony zdrowia, przeniesione na spó³ki samorz¹dowe, spadn¹? Ale sk¹d. Jedynie pogr¹ ¹ w d³ugach nieÿle dot¹d funkcjonuj¹cy samorz¹d terytorialny. Widaæ musimy i ten etap przetrzymaæ, a wraz z nami pacjenci, by wreszcie tzw. elektorat przywo³a³ kolejne opcje polityczne do porz¹dku. Rozmiar tej wypowiedzi zmusza mnie do radykalnego skrótu w dalszych kwestiach. Spraw¹ piln¹, choæ lokaln¹, jest poprawa warunków lokalowych naszej Izby w Krakowie. Maj¹ ju swoje siedziby delegatury w Kroœnie i Nowym S¹czu, buduje siê siedziba w Przemyœlu, a dusimy siê w Krakowie. Chcia³bym te przyczyniæ siê do niwelacji przepaœci, która siê rozci¹ga miêdzy œrodowiskiem akademickim, zw³aszcza profesorskim a samorz¹dem. Potrzebujemy autorytetów, a autorytety potrzebuj¹ nas. Podzieleni tracimy. Osadzony od zarania korzeniami w œrodowisku akademickim bêdê siê stara³ zmieniæ tê sytuacjê. Mamy te fundamentalne problemy z dotarciem do lekarzy POZ, pogubiliœmy gdzieœ szpitalne Rady Lekarskie, nie mamy reprezentacji powiatowych bêdê o zmianê tego stanu rzeczy zabiega³. XXVI ZJAZD 19

20 20 CMYK XXVI ZJAZD Swego rodzaju dramatem samorz¹du jest niska identyfikacja z nim œrodowiska lekarskiego. Hamuje nasz autorytet wiele: ograniczenia legislacyjne, których skutkiem jest odebranie nam edukacji; niedopuszczenie nas do negocjacji kosztów procedur i kontraktów, jak ma to miejsce w Austrii czy na S³owacji; niskie na tle europejskim sk³adki na samorz¹d; s³abe kontakty zagraniczne; wieczne uchylanie siê resortu od pokrywania kosztów zadañ przejêtych od administracji pañstwowej i d³ugo jeszcze móg³bym rozmaite s³aboœci wyliczaæ. Ale przeciêtny lekarz pyta: Co ja mam z przynale noœci do Izby? I pok¹d nie bêdzie zdolny do wymienienia korzyœci z owej przynale noœci, bêdziemy dzia³aæ w swoistej izolacji. I to jest bodaj sprawa najwa niejsza, wymagaj¹ca zmiany. Ale w moim przekonaniu ta zmiana jest mo liwa i bêdê do niej d¹ y³ wszystkim si³ami. To mogê na koniec zadeklarowaæ. Choæ oczywiœcie nie zrobiê tego wszystkiego sam, bez pomocy Pañstwa, bez udzia³u Rady i jej Prezydium. Dziêkujê za uwagê. Wyst¹pienie dr Ewy Mikoszy-Januszewicz kandydatki na stanowisko Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej By³o krótkie i ograniczy³o siê do jednej w³aœciwie tezy, i w miarê swoich mo liwoœci uczyni wszystko, aby zmniejszyæ stres jakiego doznaj¹ lekarze, staj¹c przed Rzecznikiem, choæ yczy wszystkim, by przed Rzecznikiem nie stawali. Nastêpnie Delegaci przyst¹pili do g³osowania na kandydatów, a dr Mariusz Janikowski, sekretarz NRL a zarazem cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej przedstawi³ zasady wyboru przez Zjazd z uwzglêdnieniem parytetów (Uchwa³a nr 3): delegatów na Krajowy Zjazd (1 na 350 lekarzy); Krakowowi przys³uguje 39 mandatów, z których 9 przypadnie stomatologom wyboru cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej, których wg. rekomendacji ustêpuj¹cego Prezydium ORL ma byæ w VI kadencji 35 (w tym 8 dentystów). Oznacza to wzrost cz³onków ORL o 5 osób, podyktowany wzro- 20 stem iloœci lekarzy krakowskiej Izby o ok osób w ci¹gu minionej kadencji. W podziale na Kraków i delegatury, stolicy regionu i przyleg³ym powiatom przypadn¹ 24 mandaty, w tym 19 lekarzy i 5 stomatologów, Nowemu S¹czowi 4 (3/1), Krosnu 4 (3/1) i Przemyœlowi 3 (2/1). Parytety te przyjêto bez zastrze eñ, podobnie jak limity iloœciowe dotycz¹ce wyboru 64 zastêpców Okrêgowego Rzecznika, 49 cz³onków Okrêgowego S¹du Lekarskiego, 10 cz³onków Okrêgowej Komisji Rewizyjnej i 10 cz³onków Okrêgowej Komisji Wyborczej. * * * Tymczasem dobieg³a koñca I tura wyborów. Jak poinformowa³a w imieniu Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru przewodnicz¹cego ORL i Okrêgowego Rzecznika dr Katarzyna Turek- Fornelska nowym przewodnicz¹cym ORL zosta³ dr ANDRZEJ MATYJA, który otrzyma³ 257 g³osów, na 280 oddanych g³osów wa nych, a Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej na drug¹ kadencjê wybrano EWÊ MIKOSZÊ-JANUSZEWICZ, która otrzyma³a 265 g³osów, na 280 g³osów wa nych. Wybrani podziêkowali za wybór i zapewnili, i nie zawiod¹ powierzonego im zaufania. * * * W dalszym toku wyborów, nie wnikaj¹c ju w procedury wyborcze, dokonano wyboru 35 cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej i 39 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Warto zauwa yæ, e najwiêksz¹ iloœæ g³osów lekarzy z Krakowa otrzyma³ dr Jerzy Friediger. Listê wybranych cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej oraz Delegatów wybranych na

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin

SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin 1. Przedstawienie porządek obrad przez Przewodniczącą KWSM CZĘŚĆ PIERWSZA: Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID****

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** HOTEL BESKID**** Tel: +48 (18) 440 4000 UL.LIMANOWSKIEGO 1 Dział sprzedaży: 33-300 NOWY SĄCZ Izabela Sowińska+48 669 360 004 marketing@hotelbeskid.pl WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Sopocki Klub Modelarzy Kolejowych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long Warszawa, dnia Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long W zebraniu, które się odbyło w Warszawie przy ul. Smoczej 1 zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo