1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Marszałka Nr 86/2016 z dnia r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ PRACOWNIKÓW DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA 1 Postanowienia ogólne 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska określający zasady przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników ww. Departamentu. 2. Przez przepisy o ochronie środowiska rozumie się zapisy niżej wymienionych ustaw wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi mieszczące się w zakresie kompetencji określonym dla marszałka województwa: 1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1223 z późn. zm); 3) ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.); 4) ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.); 5) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.); 6) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.50 z późn. zm.); 7) ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.469 z późn. zm.); 8) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 3. Zgodnie z art. 73 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do powstałych przed dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków. 2 Podstawy prawne przeprowadzania kontroli 1. Postępowania kontrolne w zależności od profilu działalności podmiotu przeprowadzane są na podstawie: 1) ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.); 2) art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska;

2 3) art. 53 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 4) art. 70 ustawy o bateriach i akumulatorach; 5) art. 9w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3 Podmioty podlegające kontroli z zakresu środowiska 1. Kontroli z zakresu środowiska podlega: 1) podmiot korzystający ze środowiska: a) w rozumieniu art. 3 ust 20 ustawy Prawo ochrony środowiska: - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 ust 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, - jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, b) prowadzący instalację lub operator statku powietrznego w rozumieniu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 2) przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne oraz wytwórca wprowadzający produkty na terytorium kraju zgodnie z definicją art. 2 pkt 9b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 3) organizacja odzysku, o której mowa w art. 5 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej, przejmująca od przedsiębiorcy obowiązek zapewnienia odzysku w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju; 4) przedsiębiorca wprowadzający opakowania w rozumieniu art. 8 pkt 22 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 5) przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach w rozumieniu art. 8 pkt 23 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 6) organizacja odzysku opakowań, o której mowa w art. 27 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 7) przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w rozumieniu art. 8 pkt 12 lit a, b ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 8) przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych w rozumieniu art. 8 pkt 12 lit. c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 9) organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, która na mocy art. 25 ust 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zawarła porozumienie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych Strona 2 z 12

3 powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych; 10) przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory w rozumieniu art. 6 pkt 22 ustawy o bateriach i akumulatorach; 11) sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o bateriach i akumulatorach w związku z obowiązkami nałożonymi w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o bateriach i akumulatorach; 12) przedsiębiorca prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. 4 Zakres przeprowadzanej kontroli wraz z uszczegółowieniem 1. Stosownie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakres przeprowadzenia kontroli ustala się na etapie zawiadomienia podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli. 2. Przeprowadzający kontrolę inspektorzy obejmują kontrolą tylko te zagadnienia, które mieszczą się w wyznaczonym przedmiotowym zakresie kontroli określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. 3. Zakres przedmiotowy kontroli może obejmować: 1) korzystanie ze środowiska w tym: a) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w szczególności: - posiadane decyzje (pozwolenia) w zakresie emisji gazów lub pyłów do powierza, - źródła emisji dane techniczne instalacji, pojazdów i urządzeń, stosowane urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń, przeprowadzane badania emisji zanieczyszczeń, - ewidencję ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane na podstawie, których zostały sporządzone (dokumenty potwierdzające zużycie paliwa, surowców, materiałów w użytkowanych instalacjach oraz urządzeniach w ramach prowadzonej działalności np. faktury zakupu), - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - ewidencję wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska, - przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w szczególności: - - posiadane decyzje udzielające zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania, - - informację o liczbie uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, - - ewidencję wniesionej opłaty za korzystanie ze środowiska wyliczonej na podstawie art. 274 ustęp 1a. ustawy Prawo ochrony środowiska. b) pobór wód podziemnych i powierzchniowych, w szczególności: - posiadane decyzje (pozwolenia) w zakresie poboru wody podziemnej lub powierzchniowej, - informacje o własnych ujęciach wody, typ ujęcia, cel poboru wody, sposób uzdatniania pobranej wody, - ewidencję poboru wody, w tym sposób pomiaru ilości, analizy jakości wód, Strona 3 z 12

4 - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - ewidencję wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska, - w przypadku, gdy kontrolowany podmiot nie korzysta ze środowiska w zakresie poboru wody z własnych ujęć, informacja o sposobie zaopatrzenia zakładu w wodę (np. zawarte umowy, faktury). c) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni szczelnej ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne, w szczególności: - posiadane decyzje (pozwolenia) w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, - informacje o kolektorach, wylotach ścieków, prowadzonej oczyszczalni, - ewidencje ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym sposób pomiaru ilości, analizy jakości ścieków, - informacje o wielkości powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni szczelnej, z których w sposób zorganizowany odprowadzane są do środowiska wody opadowe i roztopowe, - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - ewidencję wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska, - w przypadku podmiotów niekorzystających ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków w tym wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, informację o sposobie odbioru powstałych w zakładzie ścieków (np. umowa z odbiorcą, faktury). d) składowanie odpadów, magazynowanie odpadów, a w szczególności: - posiadane decyzje (pozwolenia) w zakresie składowania i magazynowania odpadów, - informacje o rodzajach i ilościach składowanych odpadów, ewidencję odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - ewidencję wniesionych opłat za korzystanie ze środowiska. 2) wprowadzanie na rynek krajowy produktów, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w szczególności: a) informacje o dacie pierwszego wprowadzenia na rynek krajowy produktu zawiadomienie, b) ewidencję obejmującą rodzaj i masę wprowadzonych produktów wraz z dokumentami na podstawie, których została sporządzona (np. faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty celne), c) dokumenty potwierdzające realizację obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów oraz ewidencja odpadów poużytkowych, którego wytwórcą jest wprowadzający produkty. Dokumenty potwierdzające przekazanie wykonania ww. obowiązku organizacji odzysku (umowa z organizacją odzysku, potwierdzenie przekazania informacji o masie wprowadzonych produktów), d) w przypadku postępowania dotyczącego organizacji odzysku, wykaz przedsiębiorców w imieniu, których działa organizacja oraz masa wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, e) w przypadku przedsiębiorców realizujących obowiązki samodzielnie, lub organizacji odzysku, sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu Strona 4 z 12

5 wprowadzania na rynek produktów oraz sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. a-c ustawy o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. f) ewidencję wnoszonej opłaty produktowej. 3) gospodarkę opakowaniami w tym: a) wprowadzanie do obrotu opakowań, w szczególności: - ewidencję zawierającą informację o masie i rodzaju opakowań wytworzonych, przywiezionych z zagranicy wraz z informacją o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu, - ewidencję zawierającą informację o masie i rodzaju opakowań wywiezionych za granice, - sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i f ustawy o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. b) wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności: - informacje o dacie pierwszego wprowadzenia produktów w opakowaniach zawiadomienie, - ewidencję obejmującą rodzaj i masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktem, dokumenty na podstawie, których została sporządzona (np. faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty celne), - dokumenty potwierdzające realizację obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz ewidencja odpadów opakowaniowych, którego wytwórcą jest wprowadzający. Dokumenty potwierdzające przekazanie wykonania ww. obowiązku organizacji odzysku (umowa, potwierdzenie przekazania informacji o masie wprowadzonych opakowań), - realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, sposób wykonania obowiązku, dokumenty potwierdzające wykonanie (np.: faktury, zlecenia), - w przypadku postępowania dotyczącego organizacji odzysku wykazu przedsiębiorców, w imieniu, których działa organizacja oraz ewidencji opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorców na rynek krajowy wraz z produktem oraz dokumentów potwierdzających realizację obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, - w przypadku przedsiębiorców realizujących obowiązki samodzielnie, lub organizacji odzysku sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach oraz sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b-e oraz g ustawy o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, - ewidencję wnoszonej opłaty produktowej. c) funkcjonowanie porozumień zawartych przez Marszałka Województwa Małopolskiego z organizacja samorządu gospodarczego, w szczególności: - informacje o masie opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych wprowadzonych wraz z produktem w ramach funkcjonującego porozumienia (z podziałem na poszczególnych wprowadzających), - ewidencje wydanych dla wprowadzających objętych stosownym porozumieniem, dokumentów DPO/DPR, EDPO/EDPR potwierdzających wykonanie obowiązków zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych, w tym dostęp do potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ww. dokumentów. 4) gospodarkę bateriami i akumulatorami w tym: Strona 5 z 12

6 a) wprowadzanie na rynek krajowy baterii i akumulatorów w szczególności: - dokumenty potwierdzające uzyskanie wpisu do rejestru wprowadzających baterie i akumulatory, - dokumenty potwierdzające realizacje obowiązków określonych w art. 27 i art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach, - ewidencję zawierającą informacje o rodzaju, masie i ilości wprowadzonych na rynek krajowy baterii i akumulatorów wraz z dokumentami na podstawie, których ewidencja została sporządzona (np. faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju), - przedkładania oraz poprawności informacji zawartych w: - - sprawozdaniach o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, - - sprawozdaniach o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, - - wykazach zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, - - sprawozdaniach o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz o sposobie wykorzystania tych środków, - - sprawozdaniach o wysokości należnej opłaty produktowej w przypadku nieosiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, - - sprawozdaniach zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. - ewidencję wniesionej opłaty produktowej. b) prowadzenie sprzedaży detalicznej baterii i akumulatorów w szczególności: - dokumenty potwierdzające pobranie i zwrot opłaty depozytowej, - przedkładania oraz poprawności informacji zawartych w sprawozdaniach o wysokości pobranej opłaty depozytowej oraz nieodebranej opłaty depozytowej. 5) Prowadzenie działalności w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych lub prowadzenia działalności polegającej na wewnątrzwspólnotowej dostawie lub eksporcie odpadów opakowaniowych w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, lub eksport odpadów, w szczególności: a) posiadanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami, b) informacje na temat prowadzonej działalności, opis procesu, wydajność instalacji, powstały produkt, c) ewidencję odpadów opakowaniowych przyjętych do przetworzenia lub przekazania do przetworzenia poza granicami kraju, d) ewidencję wydanych DPO/DPR, EDPO/EDPR wraz z dokumentami na podstawie, których zostały wydane (m.in. wniosek, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów) lub potwierdzającymi przekazanie do dalszego przetworzenia (np. faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokumenty celne, dokumenty związane z transgranicznym przemieszczeniem odpadów). 6) Prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w szczególności: a) decyzji w zakresie gospodarki odpadami, Strona 6 z 12

7 b) informacje dotyczące regionu, z którego przyjmowane są odpady, zgodność z Planem Gospodarki Odpadami, c) ewidencję ilości i rodzaju odpadów komunalnych skierowanych do regionalnej instalacji wraz z dokumentami na podstawie, których została sporządzona (ewidencja odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów), sprawozdawczość dotycząca gospodarki odpadami, d) informacje o sposobie zagospodarowania przyjętych do przetworzenia odpadów. 7) Weryfikację realizacji przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych w tym: a) opis realizowanego przedsięwzięcia, b) harmonogram realizacji przedsięwzięcia, c) wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, gdy jest to wymagane, d) dowody potwierdzające możliwość finansowania przedsięwzięcia, e) terminowa realizacja przedsięwzięcia określenie daty rozpoczęcia jego realizacji (decyzje (pozwolenia) na budowę, ogłoszenie przetargu, protokół z rozstrzygnięcia przetargu, umowy na roboty budowlane itp.), f) realizacja przedsięwzięcia usunięcie przyczyn ponoszenia opłat (np. protokół odbioru robót, faktury, zestawienie kosztów, decyzje sektorowe lub pozwolenie zintegrowane). 5 Rodzaje kontroli 1. Ze względu na kryterium planowania rozróżnia się: 1) kontrole planowe kontrole przeprowadzane na podstawie półrocznego planu kontroli, Plan kontroli stanowi dokument zatwierdzony przez Marszałka Województwa Małopolskiego lub osobę przez niego upoważnioną. Dyrektor departamentu lub jego zastępca przekazuje Marszałkowi Województwa Małopolskiego lub osobie przez niego upoważnionej projekt planu kontroli w terminie do 15 grudnia na I półrocze następnego roku oraz do 15 czerwca na II półrocze celem zatwierdzenia. Wzór planu kontroli stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 2) kontrole pozaplanowe (doraźne) kontrole wykonywane niezależnie od kontroli ujętych w zatwierdzonym planie. Zakłada się, że kontrole pozaplanowe stanowią około 40 % kontroli wykonywanych w ciągu roku. 2. Ze względu na zakres objęty kontrolą wyróżnia się: 1) kontrole kompleksowe obejmują pełen zakres przeprowadzanej kontroli wymieniony w 4 ust. 2 pkt 1-4 regulaminu. W przypadku postępowań dotyczących: a) podmiotów prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, bądź podmiotów prowadzących działalność polegającą na wewnątrzwspólnotowej dostawie lub eksporcie odpadów opakowaniowych ( 4 ust. 2 pkt 5), b) podmiotów prowadzących Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( 4 ust. 2 pkt 6), c) realizacji przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych ( 4 ust. 2 pkt.7), zakres kompleksowych czynności kontrolnych poszerza się o wyżej wymieniony przedmiot działalności. 2) kontrole problemowe obejmują wybrane zagadnienia spośród wymienionych w 4 ust. 2 regulaminu. Strona 7 z 12

8 3. Zarówno kontrole planowe jak i doraźne mogą dotyczyć podmiotów, u których we wcześniejszych okresach przeprowadzane było postępowanie kontrolne, jednak m. in. ze względu na występujące zaniedbania w przestrzeganiu przepisów o ochronie środowiska konieczne jest przeprowadzenie ponownej kontroli. 6 Postępowanie kontrolne 1. W trakcie prowadzenia kontroli stosuje się następujące zasady: 1) Kontrolę przeprowadzają inspektorzy posiadający upoważnienie Marszałka Województwa Małopolskiego do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. 2) Zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrolowany podmiot zawiadamiany jest o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niemożności dostarczenia zawiadomienia na zasadach określonych w art. 42 i 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.) zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone na zasadach określonych w art. 44 ww. ustawy. 3) Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, bądź braku wskazania w formie pisemnej osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.380 z późn. zm.). tj.: osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 4) Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej bądź za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. 5) Podjęcie czynności kontrolnych rozpoczyna się rozmową otwierającą w trakcie, której pracownicy organu zobowiązani są do okazania przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wraz z programem kontroli ze wskazaniem zakresu i czasu trwania przeprowadzanej kontroli. Kontrolujący powinien ustalić, którzy pracownicy kontrolowanego podmiotu będą niezbędni, celem zapewnienia możliwości prowadzenia kontroli oraz udzielenia wyjaśnień i zebrania dokumentów źródłowych. 6) W przypadku, gdy osoba będąca pracownikiem kontrolowanego podmiotu utrudnia lub uniemożliwia kontrolującemu wejście na teren zakładu, albo skontaktowanie Strona 8 z 12

9 się z kierownictwem bądź uprawnionym przedstawicielem zakładu, kontrolujący informuje tą osobę o treści art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz.553 z późn. zm.), który stanowi, że: kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 7) Czynności kontrolne prowadzone są zwykle w zespołach dwuosobowych w przypadkach szczególnie trudnych, gdzie przewiduję się pracę z dużą ilością dokumentacji np. w przypadku przedsiębiorców wystawiających DPO/DPR lub EDPO/EDPR, lub dotyczących Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych możliwe jest powiększenie zespołu kontrolnego o dodatkowe osoby na cały czas trwania postępowania lub na jego część. 2. Ograniczenia w podejmowaniu czynności kontrolnych są określone przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie do art. 82 ust. 1 ww. ustawy nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. 3. Konieczne jest dotrzymanie czasu trwania kontroli, który jest określony w upoważnieniu do kontroli. Przedłużenie czasu kontroli jest możliwe, ale wymaga uzasadnienia na piśmie, które doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Należy przy tym wskazać, że łączny czas trwania wszystkich kontroli zaplanowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego do wykonania u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym, stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. Z uwagi na to, iż ograniczenia czasowe mają charakter podmiotowy, a kontrola oddziału jest równoznaczna z kontrolą przedsiębiorcy, dlatego czas jej przeprowadzenia wlicza się do łącznego czasu trwania wszystkich kontroli w danym roku. Wskazane wyżej zasady dotyczące czasu przeprowadzania kontroli odnoszą się wyłącznie do tych kontroli w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, których łączny czas trwania jest regulowany tą ustawą. 4. Z czynności kontrolnych, kotrolujący sporządza protokół z kontroli oraz wyznacza termin zakończenia kontroli i podpisania protokołu. Protokół podpisują osoby kontrolujące oraz osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, osoba kontrolująca umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie marszałkowi województwa. 5. W trakcie postępowania pokontrolnego stosuje się następujące zasady: 1) W oparciu o ustalenia kontroli, Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniona przez niego osoba podejmuje odpowiednie działania pokontrolne, zgodnie z przysługującymi kompetencjami. 2) Na podstawie ustaleń kontroli Marszałek Województwa Małopolskiego lub osoba przez niego upoważniona może skierować do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne, w którym przypomina o obowiązkach wynikających z przepisów prawa dotyczących zakresu przeprowadzonej kontroli oraz wyznacza termin na przesłanie ewentualnych brakujących wykazów, sprawozdań, dokumentów lub korekt wyżej wymienionych. Strona 9 z 12

10 3) W sytuacji, gdy kontrolowany podmiot nie wywiązał się z postanowień zawartych w wystąpieniu pokontrolnym kontrolujący przekazują sprawę do dalszego postępowania, którego celem jest wydanie decyzji wymierzającej wysokość opłaty lub przekazują informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nie wywiązywaniu się przez podmiot z ustawowych obowiązków. 4) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia przepisów prawa o ochronie środowiska przez kontrolowany podmiot, kontrolujący może wystąpić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub innych właściwych organów o podjęcie odpowiednich działań będących w zakresie ich kompetencji. Po zakończeniu postępowania kontrolnego przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności wystawia dokumenty tj.: DPO/DPR, EDPO/EDPR, zawiadamia się marszałka właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, któremu wydano ww. dokumenty o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli. 5) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisów ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, w szczególności wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, organów celnych, organów kontroli skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań będących w ich kompetencji, przekazując dokumentację sprawy. 7 Dokumentacja kontroli 1. Dokumentację kontroli sporządza się w oparciu o wzory dokumentów stanowiące załączniki do regulaminu, które wyznaczają pewien szablon postepowania jednak nie stanowią ograniczeń w sytuacjach nietypowych, nieprzewidzianych. Dokumenty mogą być modyfikowane zgodnie z zaistniałą potrzebą przy zachowaniu wypracowanej ramy. Dokumentacja kontroli w formie papierowej stanowi zbiór danych osobowych, zarejestrowany w Wykazie Zbioru Danych osobowych UMWM oraz rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 2. Dokumentację kontroli stanowi: 1) Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany podmiot zawiadamiany jest w formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia postępowania kontrolnego. W zawiadomieniu określa się zakres przeprowadzanej kontroli zgodnie 4 ust. 2 regulaminu. Wzór zawiadomienia określony w załączniku nr 2 do regulaminu, modyfikowany jest w zależności od zakresu przeprowadzanej kontroli oraz tego czy podmiot, którego kontrola dotyczy podlega zapisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto w zawiadomieniu, zależnie od planowanego zakresu przeprowadzanych czynności kontrolnych określa się szczegółowy zakres dokumentów i informacji, które kontrolowany podmiot zobowiązany jest przygotować w związku z planowanym postępowaniem. 2) Program kontroli. Przed rozpoczęciem kontroli, kontrolujący opracowuje szczegółowy program kontroli. Program kontroli zawiera informacje obejmujące: a) planowany czas kontroli, b) datę rozpoczęcia i planowany termin zakończenia kontroli, c) rodzaj kontroli zgodny z zapisami 5 regulaminu, d) dane kontrolowanego podmiotu, e) datę ostatniej kontroli/pierwsza kontrola, f) uczestników zespołu kontrolnego UMWM, g) szczegółowy zakres przeprowadzanej kontroli, Strona 10 z 12

11 Szczegółowy zakres przeprowadzanej kontroli został opisany w 4 regulaminu i określany jest dla każdego postępowania w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez kontrolowany podmiot. Wzór programu kontroli został określony w załączniku nr 3 do regulaminu. 3) Upoważnienie do kontroli. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie zawiera w szczególności: a) datę i miejsce wystawienia upoważnienia, b) wskazanie podstawy prawnej, określonej w 2 regulaminu, c) oznaczenie organu kontroli, d) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, e) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, f) określenie zakresu przedmiotowego kontroli - zgodnie z 4 regulaminu, g) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, h) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, i) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli lub zakresu przedmiotowego kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli. 4) Oświadczenie o bezstronności. Każdy pracownik przed rozpoczęciem kontroli zobowiązany jest złożyć oświadczenie o istnieniu lub nie istnieniu okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na brak obiektywnego przeprowadzenia kontroli. Istnienie okoliczności, o których mowa wyżej, skutkuje wyłączeniem pracownika z czynności kontrolnych. Wyłączenie pracownika oraz weryfikacja zaistnienia bądź nie zaistnienia przesłanek wyłączenia pracownika z czynności kontrolnych dokonywane są przez osobę upoważnioną do podpisywania upoważnienia do kontroli wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 5) Protokół kontroli. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. Treść protokołu powinna zawierać wyłącznie informacje odpowiednie do zakresu kontroli, które dotyczą ustalenia stanu rzeczywistego i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. W protokole należy dokonać zapisów o stanie faktycznym oraz zamieścić dowody potwierdzające ten stan w postaci załączników do protokołu. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wszystkie strony powinny być kolejno numerowane oraz parafowane na każdej stronie przez kontrolującego i przez uprawnionego przedstawiciela kontrolowanego podmiotu lub osobę fizyczną. Poprawki wniesione w treści protokołu powinny być także dwustronnie parafowane. Protokół podpisują osoby kontrolujące oraz osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Odmowa podpisania protokołu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego lub osobę przez nią upoważnioną nie stanowi przeszkody do realizacji czynności pokontrolnych. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, Strona 11 z 12

12 a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Marszałkowi Województwa. Jeżeli protokół z kontroli (łącznie z dokumentami stanowiącymi jego integralną część) zawiera dokumenty o ograniczonej dostępności opatrzone przez kontrolowany podmiot klauzulą zastrzeżone lub wyższą, powinny być one odpowiednio oznaczone. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 6 do regulaminu i może podlegać modyfikacji w zależności od zakresu przeprowadzanej kontroli. 6) Protokół z oględzin. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego możliwe jest w szczególnych przypadkach sporządzenie protokołu z oględzin obiektów związanych z działalnością kontrolowanego podmiotu (np. zajmowanego terenu, instalacji, składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów, wyrobów, obiektów). Oględziny przeprowadzane są przy udziale odpowiedzialnego za przedmiot oględzin pracownika, a w razie jego nieobecności, przy udziale uprawnionego przedstawiciela kontrolowanego podmiotu. Treść zapisu w protokole oględzin powinna określać ustalenia stanu rzeczywistego w taki sposób, aby każdy z kontrolujących, który będzie przeprowadzał ponowną kontrolę mógł dokonać jednoznacznego ustalenia, czy i w jakim zakresie zostały usunięte ewentualne naruszenia. Adnotację o przeprowadzeniu oględzin i sporządzeniu protokołu oględzin zamieszcza się w protokole z kontroli. Protokół z oględzin stanowi załącznik do protokołu kontroli. Wzór protokołu oględzin stanowi załącznik nr 7 do regulaminu. 7) Wystąpienia pokontrolne. Na podstawie ustaleń kontroli Marszałek Województwa Małopolskiego lub osoba przez niego upoważniona może skierować do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne. Wystąpienia pokontrolne stanowią powtórzenie zapisów zawartych w podsumowaniu protokołu tj. informację o tym, jakie wykazy, sprawozdania lub dokumenty kontrolowany podmiot zobowiązany jest przekazać po zakończeniu kontroli w wyznaczonym terminie do urzędu marszałkowskiego oraz informację o podstawach prawnych, z których wynika konieczność wykonania stosownych obowiązków. Wzór wystąpień pokontrolnych stanowi załącznik nr 8 do regulaminu. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Strona 12 z 12

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA L.p. Rodzaj u 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest 2. Informacja o wykorzystywanych PCB L.p. Rodzaj u 1. Sprawozdanie o pojazdach wycofanych

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Najistotniejsze zmiany przepisów: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi diagnostami - sprawowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólny schemat

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo podatkowej w zakresie opłaty

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI Kontrola bieżąca Kontrola doraźna Krok 1 Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa art. 47 ust. 1 upp Krok 1 Przypadki określone w art. 47 ust. 2 upp. Krok 2 Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Bliżej śmieci dalej od nieporządku

Bliżej śmieci dalej od nieporządku Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Kutno, 12-13 września 2013 r Finansujący:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Ustawa określa prawa

Bardziej szczegółowo

PKO BP S.A. O/POZNAŃ

PKO BP S.A. O/POZNAŃ RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 UWAGA!!! Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Przez termin

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW Postanowienia ogólne Schematy kontroli zewnętrznej 1. Zgodnie z art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3979/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 3979/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 lutego 2018 roku Zarządzenie Nr 3979/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje podmioty o konieczności

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Warszawa 20-03-2018r Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. * I Obowiązek wpisu do rejestru.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i innymi podmiotami prowadzącymi szkolenie oraz instruktorami i wykładowcami - sprawowany przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW Postanowienia ogólne Schematy kontroli zewnętrznej 1. Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Czarny

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/59/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 01 kwietnia 2015 r. Procedura kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.), która

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW Zgodnie z art.47 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U.2018, poz.646 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia) Aleksandra Kościesza Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie zmiana do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2526 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kontroli przedsiębiorców

Ogólne zasady kontroli przedsiębiorców Ogólne zasady kontroli przedsiębiorców Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2016r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY PRZESMYKI. z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY PRZESMYKI. z dnia 15 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2017 WÓJTA GMINY PRZESMYKI z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki

Bardziej szczegółowo

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Za rok 2018 Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U.2016.182 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Na podstawie art. 237b ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019r. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. www.bdo.mos.gov.pl Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

Bardziej szczegółowo

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/58/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 01 kwietnia 2015 r. Procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Przerośl. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Przerośl. z dnia 10 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 9 sierpnia 2018 r. USTAWA z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000)

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych.

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych Rafał Fic 1 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r.

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr XX/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Najważniejsze zmiany W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz.18 WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENIE NR... z dnia...

UPOWAŻNIENIE NR... z dnia... (pieczęć) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 388/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.10.2015 UPOWAŻNIENIE NR... z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 115/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 listopada 2016 roku KA.0050.115.2016 ZARZĄDZENIE NR 115/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 listopada 2016 roku W sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne)

Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne) 2018-05-28 Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli legalności zatrudnienia

Procedury kontroli legalności zatrudnienia BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/cudzoziemcy/10814,procedury-kontroli-legalnosci-zatrudnienia.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 09 maja 2013 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo