Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art. 99 ust. 1-3, art. 16 ust. 3, art. 17a ust. 1-8 ustawy z 27 lipca 25 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Uniwersytet w Białymstoku pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 1) kształceniem studentów i doktorantów na studiach niestacjonarnych, w tym za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 2) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, 3) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, określonym w 2 ust. 2, 4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 5) prowadzeniem studiów w języku obcym z wyłączeniem studiów prowadzonych w ramach kierunku filologia, 6) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym prowadzeniem przez Centrum Edukacji Nauczycieli (zwane dalej CEN) zajęć umożliwiających uzyskanie przygotowania pedagogicznego, 7) prowadzeniem studiów podyplomowych, 8) prowadzeniem kursów dokształcających. 2. Do studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się: 1) studentów, którzy po ukończeniu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, 2) studentów lub absolwentów pierwszego kierunku studiów stacjonarnych studiujących drugi kierunek na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat, którzy: a) korzystając z jednorazowego uprawnienia, podjęli studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, b) kontynuują bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studia, o których mowa w pkt 2 lit. a, ponieważ spełnili w poprzednim roku ustawowe kryteria ustalone dla uzyskania stypendium dla najlepszych studentów na danym kierunku w Uniwersytecie. 3. Student, który na pierwszym roku studiów na drugim kierunku nie spełnił kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie z umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych. 4. W przypadku podjęcia studiów stacjonarnych równocześnie na kilku kierunkach pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów, jeżeli student nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz za każdy kolejny kierunek studiów. 5. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2, bez wnoszenia opłat podejmuje Rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez Dziekana. 1

2 2 1. Student studiów stacjonarnych ma prawo do korzystania bez wnoszenia opłat z zajęć, za które może uzyskać na studiach: 1) pierwszego stopnia 18 punktów ECTS, 2) drugiego stopnia 9 lub 12 punktów ECTS dla studiów trwających odpowiednio trzy lub cztery semestry, 3) jednolitych magisterskich 3 punktów ECTS. 2. Student studiów stacjonarnych, poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 3 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych nie więcej niż 9 punktów ECTS. 3. Student, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS określony w ust Kandydat na studia stacjonarne/student studiów stacjonarnych jest obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1-6 niniejszej Uchwały, ustala Rektor w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w terminie do 31 maja każdego roku. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu obowiązani są do przedłożenia Rektorowi kalkulacji kosztów usług edukacyjnych wraz z odpowiednimi uchwałami rady jednostki w terminie do 15 kwietnia każdego roku, z zastrzeżeniem 1 ust Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej Uchwały, ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu obowiązani są do przedłożenia Rektorowi kalkulacji kosztów usług edukacyjnych wraz odpowiednimi uchwałami rady jednostki nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia. 3. Kalkulacje kosztów usług edukacyjnych świadczonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu zatwierdza w drodze uchwały rada jednostki. W przypadku jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w których nie działa rada jednostki, kalkulacje zatwierdza kierownik jednostki. 4. Kalkulacje kosztów usług edukacyjnych wymagają opinii Kwestora w zakresie zgodności ich sporządzenia z zasadami określonymi w 6 niniejszej uchwały. 5. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 1 ust. 1, oraz wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług zamieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu. 5 Warunki odpłatności za usługi edukacyjne wymienione 1 określa umowa zawarta w formie pisemnej odpowiednio między Uczelnią a studentem, Uczelnią a uczestnikiem studiów doktoranckich, Uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych, uczelnią a uczestnikiem kursów dokształcających. 2

3 6 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 1, ustala Rektor, z zachowaniem zasady, że opłaty, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku odpowiednio studiów wyższych lub studiów doktoranckich, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zajęć na studiach wyższych i studiach doktoranckich, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i rozwoju infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. 2. Podstawę ustalenia odpłatności za określoną usługę edukacyjną stanowi koszt realizacji tej usługi uwzględniający: 1) odpowiednio liczbę studentów, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających, 2) liczbę godzin dydaktycznych przewidzianych w planie studiów, 3) koszty wynagrodzeń wraz z narzutami osób biorących udział w realizacji danej usługi edukacyjnej, 4) rzeczowe koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej ponoszone przez jednostkę organizacyjną z tytułu realizacji kształcenia, 5) koszty pośrednie wydziałowe, 6) koszty pośrednie ogólnouczelniane. 3. Opłatę za powtarzanie zajęć i realizację innych zajęć, których student/doktorant nie może realizować bez wnoszenia opłaty, ustala się dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów oraz studiów doktoranckich na podstawie średniej stawki odpłatności za jedną godzinę dydaktyczną określonej przez Radę Wydziału. Kwota odpłatności stanowi iloczyn liczby godzin realizowanych zajęć i średniej stawki odpłatności za jedną godzinę dydaktyczną. 4. Wzory kalkulacji kosztów usług edukacyjnych, o których mowa w 1 ust. 1, stanowią Załączniki nr 1-7 do niniejszej Uchwały Opłaty za usługi, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, należy wnosić na konto Uczelni za pośrednictwem modułu płatności w systemie USOSweb, w terminach określonych w umowach o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. 2. Od opłat nieuiszczonych w terminie pobiera się odsetki ustawowe. 3. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, mogą być przedłużone na pisemny wniosek osoby zainteresowanej odpowiednio przez Dziekana Wydziału, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów podyplomowych, Pełnomocnika Rektora ds. CEN. Wniosek powinien być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu określonego do wniesienia opłaty. Wnioski złożone po terminie ustalonym dla ich złożenia pozostawia się bez rozpoznania W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją materialną student lub doktorant może ubiegać się o: 1) rozłożenie opłaty, o której mowa w 1 ust. 1, na raty, 2) zwolnienie z opłaty w całości lub w części. Decyzję w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału. 2. Student lub doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłaty w całości lub części w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów wyższych lub danych studiach doktoranckich. Za wybitne wyniki w nauce uznaje 3

4 się uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych z dotychczasowego toku studiów oraz uzyskanie, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie z odpłatności, średniej ocen co najmniej 4,75. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekana. 3. Rektor może zwolnić z opłat studentów/doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce do łącznej wysokości kwoty ustalonej przez Radę Wydziału, w terminie do 3 września każdego roku, na kolejny rok akademicki, z uwzględnieniem przewidywanych przychodów i kosztów Uniwersytetu z tytułu prowadzenia studiów na danym kierunku i formie studiów wyższych lub danych studiów doktoranckich w określonej formie. Informację o łącznej wysokości kwoty zwolnień ustalonej dla danego kierunku i poziomu studiów wyższych lub danych studiów doktoranckich na dany rok akademicki podaje się do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej ustaleniu. 4. Wysokość zwolnienia z opłat z tytułu osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku określa Rektor po przeprowadzeniu analizy wniosków i biorąc pod uwagę ustaloną przez radę wydziału łączną wysokość kwoty zwolnień w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem, że: 1) student/doktorant, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał średnią ocen 5,, może uzyskać zwolnienie do wysokości 1% opłaty za studia, 2) student/doktorant, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,9, może uzyskać zwolnienie do wysokości 5% opłaty za studia, 3) student/doktorant, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75, może uzyskać zwolnienie do wysokości 25% opłaty za studia. 5. Zwolnienie z opłat następuje na pisemny wniosek złożony przez studenta lub doktoranta w jednostce prowadzącej kształcenie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wyznaczonego do wniesienia opłaty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną zainteresowanego lub osiągnięte wyniki w nauce. Wnioski złożone po terminie ustalonym dla ich złożenia pozostawia się bez rozpoznania. 6. Jednostka prowadząca kształcenie, nie później niż 1 dni przed upływem terminu wyznaczonego do wniesienia opłat, przekazuje Rektorowi wszystkie złożone i zaopiniowane wnioski w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu osiągnięcia wybitnych wyników w nauce wraz z informacją o łącznej wysokości kwoty zwolnień ustalonej przez Radę Wydziału, o której mowa w ust Ewidencję wniosków i decyzji wydanych w sprawach zwolnień z tytułu trudnej sytuacji materialnej prowadzi jednostka prowadząca kształcenie. Ewidencję wniosków i wydanych decyzji w sprawach zwolnienia z opłat z tytułu wybitnych wyników w nauce prowadzi Dział Rektorski. 8. Od decyzji podjętej przez Dziekana Wydziału w sprawie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Od decyzji podjętych przez Rektora w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 9 Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 25 r. (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), oraz w roku akademickim 211/212: 1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych nie wnoszą opłat, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwały, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, 4

5 2) wnoszący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, 3) mogą podjąć od roku akademickiego 212/213 studia stacjonarne na więcej niż jednym kierunku studiów i nie wnosić za te studia opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia, o ile decyzja w sprawie przyjęcia na te studia zostanie podjęta do końca roku akademickiego 211/ Traci moc Uchwała Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 26 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwolnienia z tych opłat z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 951 Senatu UwB z dnia 26 maja 21 r.). 2. Termin, o którym mowa w 4 ust. 1 zdanie drugie, w roku akademickim 211/212 ustala się na 15 maja. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz 5

6 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ stawka ZUS * 19,64% Kalkulacja Kosztów Studiów Niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających naukę od roku akad... /... Kierunek: poziom studiów: rok studiów w roku akademickim:.. /.. Liczba studentów I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria zajęcia terenowe zajęcia laboratoryjne lektoraty seminaria proseminaria ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni realizujący godziny w 55 profesorowie zwyczajni - godziny profesorowie UwB realizujący godziny w profesorowie UwB - godziny 364 6

7 adiunkci realizujący godziny w adiunkci - godziny asystenci realizujący godziny w ramach pensum ** asystenci - godziny starsi wykładowcy realizujący godziny w starsi wykładowcy - godziny wykładowcy realizujący godziny w ramach pensum ** wykładowcy - godziny lektorzy realizujący godziny w lektorzy - godziny Język obcy - godziny w Jezyk obcy - godziny WF ** 78 praktyki Razem Narzuty na wynagrodzenia wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB Wynagrodzenia godziny stawka wartość specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia 7

8 III. Inne wynagrodzenia godziny stawka wartość obsługa administracyjna inne Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty innych wynagrodzeń IV. Inne koszty bezpośrednie zakup pomocy dydaktycznych wynajem sal 1 inne koszty bezpośrednie ( w tym koszty rzeczowe) V. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe ( w tym strategii rozwoju Uczelni) koszty ogólnouczelniane od umów cywilno-prawnych koszty ogólnouczelniane (w tym koszty strategii rozwoju Uczelni) 2% 35% VI. koszty ogółem VII. koszt przypadający na studenta #DZIEL/! liczba studentów opłata za rok studiów * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji Średnie stawki za godzinę obowiązujące na dzień sporządzania ** kalkulacji 8

9 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ stawka ZUS * 19,64% Kalkulacja Kosztów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie dla doktorantów rozpoczynających naukę od roku akad. / rok studiów w roku akademickim: / Liczba doktorantów I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria zajęcia terenowe zajęcia laboratoryjne lektoraty seminaria ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni realizujący godziny w 55 profesorowie zwyczajni - godziny profesorowie UwB realizujący godziny w 364 profesorowie UwB - godziny 9

10 adiunkci realizujący godziny w ramach pensum ** 192 adiunkci - godziny Razem Narzuty na wynagrodzenia wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB godziny stawka wartość specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia III. Inne wynagrodzenia godziny stawka wartość dodatek funkcyjny kierownika studiów obsługa administracyjna inne Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty innych wynagrodzeń 1

11 IV. Inne koszty bezpośrednie zakup pomocy dydaktycznych koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego inne koszty bezpośrednie (w tym koszty rzeczowe) V. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe ( w tym koszty strategii rozwoju Uczelni) koszty ogólnouczelniane od umów cywilno-prawnych 2% koszty ogólnouczelniane ( w tym koszty strategii rozwoju Uczelni) 1% VI. koszty ogółem VII. koszt przypadający na doktoranta #DZIEL/! liczba doktorantów opłata za rok studiów * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji ** Średnie stawki za godzinę obowiązujące na dzień sporządzania kalkulacji 11

12 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ Kalkulacja Kosztów Studiów Stacjonarnych dla studentów rozpoczynających naukę od roku akad. stawka ZUS* 19,64%.. /.. Kierunek: poziom studiów: rok studiów w roku akademickim:.. /.. Liczba studentów I. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria zajęcia terenowe zajęcia laboratoryjne lektoraty seminaria proseminaria ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni realizujący godziny w profesorowie zwyczajni -godziny profesorowie UwB realizujący godziny w profesorowie UwB - godziny

13 adiunkci realizujący godziny w ramach pensum ** adiunkci - godziny asystenci realizujący godziny w ramach pensum ** asystenci - godziny starsi wykładowcy realizujący godziny w starsi wykładowcy - godziny wykładowcy realizujący godziny w ramach pensum ** wykładowcy - godziny lektorzy realizujący godziny w ramach pensum ** lektorzy - godziny Język obcy w ramach pensum ** Język obcy - godziny WF w ramach pensum ** WF - godziny praktyki Razem Narzuty na wynagrodzenia wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB III. godziny stawka wartość specjaliści spoza Uczelni 13

14 specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia IV. Inne koszty bezpośrednie zakup pomocy dydaktycznych koszty eksploatacyjne wynajem sal inne koszty bezpośrednie (w tym koszty rzeczowe) V. koszt bezpośredni przypadający na studenta #DZIEL/! VI. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe do 1% Koszty ogólnouczeniane od umów cywilno-prawnych koszty ogólnouczelniane 1% #DZIEL/! 2% 35% #DZIEL/! VII. koszt całkowity przypadający na studenta #DZIEL/! opłata za rok studiów na dodatkowym kierunku * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji Średnie stawki za godzinę obowiązujące na dzień sporządzania ** kalkulacji 14

15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ stawka ZUS* 19,64% Kalkulacja kosztów zajęć nieobjętych planem studiów dla osób rozpoczynających zajęcia od roku akad. data rozpoczęcia zajęć: data zakończenia zajęć: Liczba uczestników I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni realizujący godziny w ramach pensum ** 55 profesorowie zwyczajni - godziny profesorowie UwB realizujący godziny w profesorowie UwB - godziny adiunkci realizujący godziny w adiunkci - godziny asystenci realizujący godziny w asystenci - godziny starsi wykładowcy realizujący godziny w

16 starsi wykładowcy - godziny wykładowcy realizujący godziny w wykładowcy - godziny lektorzy realizujący godziny w 9 49 lektorzy - godziny praktyki Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia III. Inne wynagrodzenia - umowa cywilno-prawna ilość miesięcy stawka razem wynagrodzenie wynagrodzenie wynagrodzenia razem ZUS od wynagrodzeń Razem koszty innych wynagrodzeń IV. Inne wynagrodzenia ilość miesięcy stawka razem dodatek funkcyjny obsługa administracyjna inne Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac 16

17 dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty innych wynagrodzeń V. Inne koszty bezpośrednie wynajem sal zakup pomocy dydaktycznych inne koszty bezpośrednie ( w tym koszty rzeczowe) VI. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe koszty ogólnouczelniane od umów cywilno-prawnych 2% koszty ogólnouczelniane 35% VI. koszty ogółem VII koszt przypadający na uczestnika zajęć #DZIEL/! liczba uczestników zajęć opłata za zajęcia * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji ** Średnie stawki za godzinę obowiązujące na dzień sporządzania kalkulacji 17

18 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU stawka ZUS* 19,64% WYDZIAŁ Kalkulacja Kosztów Studiów Podyplomowych dla słuchaczy rozpoczynajacych naukę od roku akad... /.. Nazwa studiów.. rok studiów w roku akademickim.. /.. Liczba słuchaczy I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria zajęcia terenowe zajęcia laboratoryjne lektoraty seminaria ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni realizujący godziny w ramach pensum ** 55 profesorowie UwB realizujący godziny w adiunkci realizujący godziny w asystenci realizujący godziny w Razem 18

19 Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagodzeń nauczycieli akademickich UwB II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie zwyczajni profesorowie UwB adiunkci asystenci Razem ZUS od wynagrodzeń Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia III. Inne wynagrodzenia ilość miesięcy stawka razem dodatek funkcyjny kierownika studiów obsługa administracyjna inne Razem koszty innych wynagrodzeń Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń IV. Inne wynagrodzenia - umowa cywilno-prawna ilość miesięcy stawka razem wynagrodzenie wynagrodzenie wynagrodzenia razem ZUS od wynagrodzeń 19

20 Razem koszty innych wynagrodzeń V. Inne koszty bezpośrednie wynajem sal zakup pomocy dydaktycznych inne koszty bezpośrednie ( w tym koszty rzeczowe) VI. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe koszty ogólnouczelniane od umów cywilnoprawnych 2% koszty ogólnouczelniane 35% VII. koszty ogółem VIII. koszt przypadający na słuchacza #DZIEL/! liczba słuchaczy opłata za rok studiów * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji ** Średnie stawki za godzinę obowiązujące na dzień sporządzania kalkulacji 2

21 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ stawka ZUS * 19,64% Kalkulacja Kosztów Kursu Dokształcającego Nazwa Kursu: data rozpoczęcia kursu: data zakończenia kursu: Liczba uczestników kursu I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia lektoraty ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia godziny stawka wartość profesorowie adiunkci asystenci inni pracownicy Razem ZUS od wynagrodzeń Razem koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich UwB specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni specjaliści spoza Uczelni Razem koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia 21

22 III. Inne wynagrodzenia - umowa cywilno-prawna ilość miesięcy stawka razem wynagrodzenie wynagrodzenie wynagrodzenia razem ZUS od wynagrodzeń Razem koszty innych wynagrodzeń IV. Inne wynagrodzenia - płatne w formie dodatków godziny stawka wartość obsługa administracyjna inne Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty innych wynagrodzeń IV. Inne koszty bezpośrednie wynajem sal zakup pomocy dydaktycznych inne koszty bezpośrednie ( w tym koszty rzeczowe) V. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnowydziałowe koszty ogólnouczelniane od umów cywilnoprawnych 2% koszty ogólnouczelniane 35% VII. koszty ogółem koszt przypadający na uczestnika kursu #DZIEL/! liczba uczestników kursu opłata za kurs * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji 22

23 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ stawka ZUS * 19,64% Kalkulacja Kosztów Kursów Językowych Nazwa Kursu: data rozpoczęcia kursu: data zakończenia kursu: Liczba uczestników I. Wpływy Ia. Forma zajęć liczba grup liczba godz. zajęć z planu studiów razem wykłady ćwiczenia konwersatoria lektoraty ogółem KOSZTY BEZPOŚREDNIE II. Wynagrodzenia - dodatki wynagrodzenie prowadzącego ilość miesięcy/godzin stawka razem inne dodatki obsługa administracyjna Razem Narzuty na wynagrodzenia razem osobowy fundusz płac dodatkowe wynagrodzenia roczne ("13") ZUS od wynagrodzeń i "13" odpis na ZFŚS Razem koszty wynagrodzeń 23

24 II. Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne wynagrodzenie prowadzącego ilość miesięcy/godzin stawka razem inne wynagrodzenia obsługa administracyjna Razem koszty wynagrodzeń ZUS od wynagrodzeń Razem koszty innych wynagrodzeń III. Inne koszty bezpośrednie wynajem sal zakup pomocy dydaktycznych inne koszty bezpośrednie ( w tym koszty rzeczowe) IV. KOSZTY POŚREDNIE koszty ogólnouczelniane od umów cywilnoprawnych koszty ogólnouczelniane 2% 35% ` V. koszty ogółem VI. koszt przypadający na uczestnika kursu #DZIEL/! liczba kursantów opłata za kurs * Stawka ZUS obowiązująca na dzień sporządzania kalkulacji 24

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 149/2014/2015. z dnia 29 września 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 149/2014/2015. z dnia 29 września 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat drukuj dokument Uchwała Nr 181 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.

Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim: Działając na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r. Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.

Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 38/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku Uchwała nr 38/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część,

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część, Uchwała nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uczelnia pobiera w przypadku:

(tekst jednolity) 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uczelnia pobiera w przypadku: Załącznik nr 2 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 170/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku

Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 105/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 105/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r.

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 221/LVII/13

UCHWAŁA Nr 221/LVII/13 UCHWAŁA Nr 221/LVII/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2017 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2017 roku 75.0200.59.2017 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 maja 2018 roku DOP /2018

Poznań, dnia 4 maja 2018 roku DOP /2018 Poznań, dnia 4 maja 08 roku DOP-0-48/08 Zarządzenie nr 48/08 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 maja 08 roku w sprawie kalkulacji przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 52A/2017 Senatu WUM z dnia 29.05.2017r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 576 Senatu UZ z dnia 25.05.2016 UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 listopada 2015 roku

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 listopada 2015 roku 75.000.7.05 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z listopada 05 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów Na podstawie 7 ust. Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lutego 2016 roku

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lutego 2016 roku 75.0200.5.2016 Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lutego 2016 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku 7...1 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 1 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

UCHWAŁA NR 507 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne UCHWAŁA NR 507 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 56 /2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV 25.8/19. Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr XXIV 25.8/19. Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 27 marca 2019 r. UCHWAŁA Nr XXIV 25.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 3/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uchwała Nr 3/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 50/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 50/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Morskiej w Gdyni Nr 192/XV z dnia 25 września 2014 roku Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r. w sprawie:zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 91/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r.

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r. Tekst jednolity ze zmianami z dnia 16 marca 2015 r. Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 139 z dnia 26 września 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

11 1. Od decyzji kierownika jednostki cudzoziemcowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora.

11 1. Od decyzji kierownika jednostki cudzoziemcowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Uchwała nr 552 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 94/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 94/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 94/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr R-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2018 r. Zarządzenie Nr R-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR 33/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 33/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

Opłata za kształcenie cudzoziemców na kierunkach prowadzonych w języku polskim, a także na kierunkach prowadzonych w językach obcych, wynosi:

Opłata za kształcenie cudzoziemców na kierunkach prowadzonych w języku polskim, a także na kierunkach prowadzonych w językach obcych, wynosi: Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października 2014 roku

UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat Uchwała nr 3/378 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie...

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie... UMOWA o pobieranie nauki na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. Tekst ujednolicony - 28.09.2016 r. UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Opłaty za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr R-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr R-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała 37/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Tekst jednolity.

Uchwała 37/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Tekst jednolity. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2014 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 20 października 2014 r. Uchwała 37/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Tekst jednolity. w sprawie: zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 roku Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 Na podstawie mi. 99 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 -

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a m, co następuje:

z a r z ą d z a m, co następuje: ZARZĄDZENIE R-12/2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1 Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie 6 ust. 1 uchwały nr

Bardziej szczegółowo