DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO1; KO2; KO3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO1; KO2; KO3"

Transkrypt

1 Współpraca: HEBO Poznań Sp. z o.o. - Poznań, ul. Podolska 7a CONSOIL PROJECT Sp. z o.o. - Poznań, ul. Kunickiego 9 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INśYNIERSKA dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO; KO; KO STANIEW gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Zleceniodawca: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 7 Szczecin, ul. OdzieŜowa C/ o/poznań: - Poznań, ul. Hawelańska Autorzy: Dyrektor: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Młynarek upr. CUG 7 Certyfikat PKG upr. konstr. bud. WKP/9/PWOK/7 mgr Agnieszka Pawelczak mgr Maria Stryczyńska upr. geolog. nr 7 dr hab. inŝ. Wojciech Tschuschke certyfikat PKG upr. konstr. bud. WKP//PWOK/7 mgr Marcin Tschuschke Poznań, sierpień 9 r.

2 SPIS TREŚCI.. Wstęp.. Charakterystyka projektowanej inwestycji.. Zakres i metodyka wykonanych prac.. Ocena wykonanych prac i badań.. Charakterystyka dokumentowanego terenu.. PołoŜenie i morfologia.. Budowa geologiczna.. Warunki hydrogeologiczne.. Warunki geologiczno inŝynierskie 7.. Charakterystyka wytrzymałościowa podłoŝa.. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 9.. Wnioski i zalecenia

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Mapa orientacyjna, skala : Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna skala :.. Legenda przekrojów geologiczno-inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań CPTU 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU. Diagramy V s ; E ; G. Wynik badania wody gruntowej Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna elektrowni KO, skala :.. Legenda przekrojów geologiczno inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU. Diagramy V s ; E ; G.. Wynik badania wody gruntowej Załączniki dla elektrowni KO.. Mapa dokumentacyjna elektrowni KO, skala :.. Legenda przekrojów geologiczno inŝynierskich.. Przekroje geologiczno inŝynierskie.. Karta dokumentacyjna otworu badawczego KO.. Profile sondowań statycznych 7.. Tabela parametrów wytrzymałościowych gruntów.. Wykresy wyników sondowań 9.. Diagramy klasyfikacji CPTU.. Diagramy V s ; E ; G.. Wynik badania wody gruntowej. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów. Odpis decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych. Dokumentacja fotograficzna

4 .. Wstęp Dokumentacja geologiczno inŝynierska dla terenu przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych KO; KO; KO została opracowana na zlecenie firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., 7 Szczecin, ul. OdzieŜowa C/; o/poznań: - Poznań, ul. Hawelańska. Celem niniejszej dokumentacji jest określenie warunków geologiczno - inŝynierskich i geotechnicznych w podłoŝu badanego terenu, tj. określenie rodzaju i właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów oraz warunków hydrogeologicznych podłoŝa, w zakresie niezbędnym dla właściwego i bezpiecznego posadowienia projektowanych obiektów. Dokumentację tę opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia października r., sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie (Dz. U. Nr, poz. 7). Polskiej Normy PN-/B- Posadowienie bezpośrednie budowli. Polskiej Normy PN-B-79 Dokumentowanie geotechniczne zasady ogólne. Podstawą wykonania prac i badań mających na celu rozpoznanie warunków geologiczno-inŝynierskich podłoŝa był projekt prac geologicznych, zatwierdzony przez Starostę Krotoszyńskiego decyzja nr OŚ.7//9 z dnia.7.9 roku... Charakterystyka projektowanej inwestycji Projektowanym obiektem są trzy elektrownie wiatrowe o jednakowych parametrach technicznych: wysokość masztu,m średnica śmigła,m fundament z betonu zbrojonego o średnicy,m i wysokości,m posadowienie bezpośrednie. Omawiany obiekt stanowi drugą kategorię geotechniczną.

5 .. Zakres i metodyka wykonanych prac Prace i badania mające na celu ustalenie warunków gruntowo-wodnych w podłoŝu projektowanych elektrowni wiatrowych wykonano na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych. Projekt ten przewidywał: odwiercenie trzech () otworów badawczych do głębokości, m, systemem mechanicznym, w rurach o średnicy 9 mm; wykonanie dziewięciu (9) sondowań statycznych, po trzy dla kaŝdej lokalizacji elektrowni, w tym sześć () sond CPTU oraz trzy () sondy SCPTU. Przewidywana maksymalna głębokość sond,m, minimalna natomiast do gruntów zwartych, w których opory stoŝka podczas wykonywania penetracji osiągną dopuszczalne wartości pomiarowe; pobranie próbek gruntów o naturalnej wilgotności i uziarnieniu ze wszystkich warstw podłoŝa oraz pobranie trzech () prób wody gruntowej; obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej w otworach; prace geodezyjne zaniwelowanie punktów wierceń i sondowań; likwidację otworów; badania laboratoryjne prób wody gruntowej w zakresie ustalenia stopnia agresywności wód wobec betonów; badania laboratoryjne gruntów w zakresie: analiza granulometryczna, wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, granice płynności i plastyczności; opracowanie dokumentacji geologiczno inŝynierskiej. Zrealizowany zakres prac przedstawia się następująco: w ramach prac wiertniczych odwiercono trzy () otwory do głębokości: dwa () otwory do,m oraz jeden () otwór do,m. Spłycenie otworu nastąpiło w wyniku przeszkody uniemoŝliwiającej dalsze jego głębienie. Otwór ten zakończono w gruntach nośnych. Ogółem wykonano,mb wierceń systemem mechanicznym, w rurach o średnicy 9 mm; w ramach badań terenowych in situ wykonano dziewięć (9) sondowań statycznych, po trzy dla kaŝdej lokalizacji elektrowni, w tym sześć () sond CPTU oraz trzy () sondy SCPTU. Głębokości sond wynoszą 7,,m ppt, ogółem wykonano, mb sondowań cięŝką sondą statyczną typu HYSON. We wszystkich badaniach osiągnięto poziom, na którym opory sondowania wyczerpały całkowitą siłę wciskania stoŝka równowaŝoną cięŝarem penetrometru;

6 7 Badania sondą statyczną i interpretację krzywych penetracji, wykonała firma HEBO Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Podolska 7A oraz firma CONSOIL PROJECT Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Kunickiego 9; podczas wierceń prowadzono w otworach obserwacje i pomiary zwierciadła wód gruntowych; pobrano trzy () próbki wód (po próbce dla kaŝdego obiektu) z pierwszego poziomu wodonośnego, w celu zbadania stopnia agresywności środowiska wód wobec betonu; z otworów pobrano próbki gruntów o naturalnej wilgotności z kaŝdej przewiercanej warstwy. Dla wszystkich gruntów spoistych wykonano badania parametru stanu przy uŝyciu penetrometru tłoczkowego PW-; po zakończeniu wierceń i pomiarów otwory zlikwidowano. W przelotach gruntów nie nawodnionych, otwory likwidowano ubijanym urobkiem, w przelotach gruntów nawodnionych nastąpił samozasyp po podniesieniu rur osłonowych; miejsca wierceń zostały wytyczone i zastabilizowane przez Zleceniodawcę, a lokalizację sondowań wyznaczono w terenie metodą domiarów geodezyjnych w oparciu o mapy w skali :, w nawiązaniu do centralnych punktów fundamentów przyszłych elektrowni, które były w terenie zastabilizowane palikami przez Zleceniodawcę. Wyloty punktów badawczych zniwelowano w nawiązaniu do sieci reperów; wszystkie pobrane podczas wierceń próbki gruntów zbadano makroskopowo w oparciu o normę PN-/B-. Dla wybranych z nich wykonano badania laboratoryjne w zakresie: badania granulometryczne próby oraz badania wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej i granic konsystencji 9 prób; pobrane próbki wód gruntowych zbadano pod kątem agresywności wobec betonu; wyniki wykonanych prac i badań przedstawiono w niniejszej dokumentacji, którą sporządzono w sześciu () egzemplarzach, z których pięć () otrzymuje Zleceniodawca a jeden () wraz z materiałami pomocniczymi zostaje w archiwum Wykonawcy... Ocena wykonanych prac i badań Zakres projektowanych prac i badań terenowych został w trakcie ich wykonywania zmniejszony. Dotyczy to głębokości jednego otworu nr KO, który z przyczyn technicznych osiągnął głębokość,m ppt. Otwór zakończono m poniŝej stropu skonsolidowanych glin morenowych, nośnych. W stwierdzonych warunkach geologiczno inŝynierskich omawiany otwór uznano za spełniający warunki zadania geologicznego. Zmniejszeniu uległ takŝe zakres badań laboratoryjnych, z uwagi na lepsze niŝ zakładano warunki gruntowe.

7 Na podstawie analizy wyników uzyskanych z przeprowadzonych robót i badań moŝna stwierdzić, Ŝe zrealizowany zakres prac badawczych, w zasadniczych punktach zgodny z zatwierdzonym projektem prac, jest wystarczający do rozwiązania postawionego zadania geologicznego... Charakterystyka dokumentowanego terenu.. PołoŜenie i morfologia Projektowane elektrownie zlokalizowane będą w rejonie Koźmina Wlkp. powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie w odległości około km na północny zachód od centrum miasta. Niniejsze badania geologiczne wykonane zostały w miejscach lokalizacji mających powstać trzech elektrowni wiatrowych, których współrzędne geograficzne (środek fundamentu elektrowni), podane przez Zleceniodawcę, są następujące: KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o 7, długości geograficznej wschodniej na gruntach wsi Staniew działka nr 9 (Obręb Staniew), będąca własnością Andrzeja Przybyła, zam. Staniew ; -7 Koźmin. KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o, długości geograficznej wschodniej. na gruntach wsi Staniew - działka nr (Obręb Staniew), będąca własnością Marii i Bernarda Kołaczkowskich, zam. Staniew ; -7 Koźmin. KO o, szerokości geograficznej północnej 7 o, długości geograficznej wschodniej. na gruntach wsi Staniew działka nr (Obręb Staniew), będąca własnością ElŜbiety Idkowiak, zam. Staniew ; -7 Koźmin. Ogólną lokalizację terenu projektowanych prac obrazuje zał. nr, szczegółową natomiast zał. nr. Pod względem morfologicznym, według regionalizacji fizycznogeograficznej Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski), dokumentowany teren połoŝony jest na obszarze Równiny Koźmińskiej. Genetycznie jest to wysoczyzna dennomorenowa, ukształtowana w okresie stadiału Warty zlodowacenia Środkowopolskiego. Teren ten charakteryzuje się monotonią rzeźby, będącej rezultatem procesów peryglacjalnych. Rzędne terenu wynoszą,7 9,m npm.

8 9 Pod względem hydrograficznym omawiany teren charakteryzuje się duŝą ilością drobnych cieków i rowów, odprowadzających wody powierzchniowe do rzeki Orli na południe oraz Obry na północ. Cieki znajdujące się w sąsiedztwie dokumentowanego terenu spływają do rzeki Orli, przepływającej w odległości ca km na południe od terenu dokumentowanych prac... Budowa geologiczna W związku z niewielką odległością między projektowanymi elektrowniami, budowa geologiczna zostanie przedstawiona dla całego rejonu dokumentowanych prac. Wykonanymi wierceniami i sondowaniami do max. głębokości m ppt, stwierdzono prostą budowę geologiczną w podłoŝu dokumentowanego terenu. Nawiercono utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie. PodłoŜe dokumentowanego terenu budują w zdecydowanej przewadze gliny morenowe zlodowaceń środkowopolskich. Stanowią one jednolitą zwartą serię, którą przewiercono jedynie w otworze KO na głębokości 7,m ppt. Serię tę w rejonie elektrowni KO oraz KO rozdziela cienka warstwa piaszczysto pospółkowych osadów fluwioglacjalnych. Występująca w dwóch rejonach warstwa utworów wodnolodowcowych o niewielkiej miąŝszości,,m, na głębokości ca 7m ppt w rejonie KO i na głębokości ca m w rejonie KO, moŝe stanowić granicę stadiałów Odry i Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Powierzchniowa warstwa utworów morenowych reprezentowana jest głównie przez gliny i gliny piaszczyste zwięzłe z licznymi przewarstwieniami piasku, w stropie brązowe, niŝej szare. W głębszym podłoŝu przewaŝają gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ciemno szare, z duŝą ilością Ŝwirów oraz lokalnymi drobnymi soczewkami piasków. Budowę geologiczną obrazują przekroje geologiczno inŝynierskie zał. nr... Warunki hydrogeologiczne W podłoŝu dokumentowanego terenu wody podziemne występują w warstwach śródglinowych piasków, na zmiennych głębokościach. Są to wody o zwierciadle napiętym. W podłoŝu elektrowni KO warstwa wodonośna zalega na głębokości 7, 7,m ppt, a zwierciadło wody w czasie wykonywania badań stabilizowało się na głębokości,m ppt. Analiza chemiczna próbki wody wykazała nieagresywne właściwości środowiska wód podziemnych (XO).

9 W podłoŝu elektrowni KO stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń z drobnych przewarstwień piaszczystych w glinach. Sączenia te zaobserwowano na zmiennych głębokościach,,m ppt. Piezometryczny poziom wód ustabilizował się na głębokości,7,m ppt. Wody podziemne, jak wykazała analiza chemiczna, są nieagresywne wobec betonu (XO). W podłoŝu elektrowni KO wody podziemne występują w poziomach. Poziom pierwszy tworzą sączenia z glin oraz woda w cienkich soczewkach piaszczystych w stropowej partii glin. Wody tego poziomu nawiercono na zmiennych głębokościach,9 7,m ppt. Napięte zwierciadło omawianego poziomu ustabilizowało się na głębokości,,m ppt. Drugi poziom związany jest z warstwą fluwioglacjalnych piasków i pospółek, zalegających na głębokości,,m ppt. Zwierciadło tego poziomu stabilizuje się na głębokości,m ppt. Poziom trzeci nawiercono w warstwie pospółek podścielających gliny, na głębokości 7,m ppt. W wyniku badań wody z pierwszego poziomu ustalono, Ŝe woda ta jest słabo agresywna wobec betonu agresywność siarczanowa (XA). Warunki wodne przedstawiono graficznie na przekrojach geologicznoinŝynierskich zał. nr. Szczegółowe wyniki analiz chemicznych wód gruntowych zawierają załączniki nr... Warunki geologiczno inŝynierskie Grunty budujące podłoŝe projektowanych elektrowni stanowią dwa pakiety zróŝnicowane pod względem litologiczno genetycznym. Są to: I pakiet II pakiet grunty spoiste lodowcowe grunty niespoiste wodnolodowcowe i lodowcowe. Elektrownia KO W podłoŝu elektrowni występują grunty pakietów I i II. Pakiet I reprezentowany jest przez gliny, gliny piaszczyste i piaszczyste zwięzłe oraz piaski gliniaste. W omawianym pakiecie wyróŝniono trzy warstwy geotechniczne o róŝnym stopniu plastyczności: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =, Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =,

10 Pakiet II piasek średni nawodniony w stanie bardzo zagęszczonym I D >,9. Elektrownia KO W podłoŝu zalegają wyłącznie grunty spoiste lodowcowe pakietu I gliny, gliny piaszczyste, piaszczyste zwięzłe i piaski gliniaste. Z uwagi na zmienny stan podzielono je na trzy warstwy geotechniczne: Ia gliny twardoplastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności I L =,7 Ic gliny półzwarte i zwarte I L,. Elektrownia KO W podłoŝu występują grunty pakietów I i II. Pakiet I grunty spoiste lodowcowe reprezentowane przez gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste. W pakiecie wydzielono cztery warstwy geotechniczne o róŝnym stopniu plastyczności: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,7 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, Id gliny półzwarte I L =,. Pakiet II grunty niespoiste lodowcowe i wodnolodowcowe, nawodnione, zagęszczone. Z uwagi na zróŝnicowane uziarnienie podzielono je na trzy warstwy geotechniczne: IIa piaski drobne I D >, IIb piaski średnie I D >, IIc pospółki I D >,. Przestrzenny układ poszczególnych warstw geotechnicznych obrazują przekroje geologiczno inŝynierskie. 7.. Charakterystyka wytrzymałościowa podłoŝa Elektrownia KO Testy statycznego sondowania typu CPTU i SCPTU wykazały bardzo duŝą zgodność budowy geologicznej podłoŝa ze strukturą wytrzymałościowo odkształceniową. Silnie prekonsolidowane gliny morenowe (zał. nr. i 9.) porozdzielane są warstwami prekonsolidowanych piasków wodnolodowcowych. Strop piasków został nawiercony na głębokości poniŝej 7, m. Piaski są bardzo zagęszczone, a opory stoŝka przekraczają w tej

11 warstwie MPa. Warstwy glin są w stanie twardoplastycznym lub półzwartym, co jest charakterystycznym elementem dla tych osadów. W dominującej części profilu pionowego, w kaŝdym z testów CPTU zarejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych. Jedynie w fragmentach podłoŝa, gdzie w Ŝyłach spiaszczenia osącza woda gruntowa, stan glin był plastyczny i stwierdzono nieznaczne nadwyŝki ciśnienia porowego. PodłoŜe w ujęciu struktury wytrzymałościowo odkształceniowej moŝna ocenić jako podłoŝe o korzystnych parametrach mechanicznych. PodłoŜe to spełnia warunki dla bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej projektowanego obiektu. Parametry wytrzymałościowe, moduły edometryczne ściśliwości pierwotnej podano w tabelach dla wydzielonych warstw gruntów (zał. nr 7. i.). Parametry te przyporządkowane są średniej wartości pionowej składowej napręŝenia geostatycznego σ vo (zał. 7..). Na przekrojach geotechnicznych (zał...) podane zostały operacyjne (średnie) wartości parametrów mechanicznych dla jednorodnych geotechnicznie warstw gruntów. W załączniku. zamieszczono takŝe charakterystykę z testu SCPTU oraz pokazano zmianę z głębokością modułu ścinania G oraz modułu odkształcenia E, a takŝe współczynnika Poissona ν. Elektrownia KO Osadami, które budują strukturę wytrzymałościowo odkształceniową podłoŝa są silnie prekonsolidowane gliny morenowe, porozdzielane na większej głębokości piaskami i pospółkami wodnolodowcowymi (zał... i..). Efekt prekonsolidacji tych osadów pokazany jest na systemach klasyfikacyjnych CPTU (zał. 9.). Strefę pospółek stwierdzono tylko w obrębie testu SCPTU na głębokości, m p.p.t. PodłoŜe glin morenowych charakteryzuje stan twardoplastyczny i półzwarty. O duŝej wytrzymałości strefy glin świadczą opory stoŝka na poziomie MPa w warstwie stropowej i ich przyrostowy charakter z głębokością (np. na głębokości 9, m q c =9, MPa). W profilach glin rejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych (zał..). Jedynie w lokalnych Ŝyłach spiaszczenia, gdzie osącza woda gruntowa stan glin był twardoplastyczny i pomierzono nadwyŝki ciśnień porowych. Poziom osączania wód gruntowych pokazano na profilach i przekrojach geotechnicznych (zał. nr. i..) Model podłoŝa na badanej działce, kwalifikuje podłoŝe jako korzystne dla bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej siłowni. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoŝa, które naleŝy wykorzystać do zwymiarowania płyty, zamieszczone zostały w tabelach parametrów geotechnicznych warstw podłoŝa (zał. 7.). W tabelach tych parametry zostały podane dla wydzielonych warstw, w kaŝdym z profili CPTU. Zmiany modułu ścinania G i modułu odkształcenia E, a takŝe współczynnika Poissona ν z głębokością przedstawiono na wykresie, który znajduje się w załączniku nr..

12 Elektrownia KO Struktura geologiczna podłoŝa na badanym terenie wykazuje bardzo duŝą zgodność z modelem, który opisuje sztywność i wytrzymałość podłoŝa. W podłoŝu występują bowiem osady, które reprezentują silnie prekonsolidowane gliny morenowe oraz piaski i pospółki wodnolodowcowe (zał..;.; 9.). Obydwie warstwy, których układ jest horyzontalny, charakteryzują bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe oraz moduły odkształcenia. O duŝej jednorodności warstwy glin dowodzą opory stoŝka, które od wartości średnio, MPa w strefie przypowierzchniowej, przyrostowo zwiększają się do, MPa na głębokości 9, m. W warstwie glin generalnie rejestrowano negatywne wartości ciśnień porowych, jedynie w strefie kontaktu glin z wodami zawieszonymi, gdzie stan glin był plastyczny, stwierdzono nadwyŝki ciśnień porowych (zał...) Warstwy piasków i pospółek wodnolodowcowych reprezentują takŝe strefę podłoŝa o bardzo korzystnych parametrach wytrzymałości na ścinanie i modułach ściśliwości. Wartości tych parametrów zostały podane w tabelach parametrów geotechnicznych warstw gruntów (zał. nr 7. oraz.). Wartości modułów ścinania G, modułów E i współczynnika Poissona ν zostały przedstawione na wykresie, który dokumentuje takŝe zmianę tych wartości z głębokością (zał. nr.)... Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko gruntowowodne W odniesieniu do warunków gruntowo wodnych na dokumentowanym terenie, projektowane obiekty, jakimi są elektrownie wiatrowe, posadowione na fundamentach bezpośrednich, nie spowodują niekorzystnych zmian w podłoŝu terenu. 9.. Wnioski i zalecenia Elektrownia KO Ze względu na jednorodną strukturę geologiczną podłoŝa, na którą składają się warstwy glin morenowych i piasków wodnolodowcowych w podłoŝu wydzielono warstwy geotechniczne, które uwzględniają opisane wyŝej zróŝnicowanie w uziarnieniu osadów oraz zróŝnicowanie parametrów mechanicznych tych gruntów. Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,

13 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, II piasek średni nawodniony w stanie bardzo zagęszczonym I D >,9 Wykop fundamentowy dla bezpośredniego podparcia płyty siłowni będzie wykonany w stropowej warstwie glin morenowych. Po otwarciu wykopu do projektowanej głębokości, naleŝy pozostawić cm warstwę ochronną, którą naleŝy zdjąć bezpośrednio przed ułoŝeniem, na stropie glin, warstwy chudego betonu. Wykop powinien być bezwzględnie zabezpieczony przed podtopieniem wodami opadowymi, które mogłyby zmienić stan konsystencji glin. Elektrownia KO Prosta budowa geologiczna i prosty model wytrzymałościowy podłoŝa pozwala wydzielić w podłoŝu jednorodne warstwy geotechniczne, które uwzględniają zróŝnicowanie w uziarnieniu osadów i zróŝnicowanie operacyjnych parametrów mechanicznych warstw gruntów. Są to następujące warstwy: Ia gliny twardoplastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności I L =,7 Ic gliny półzwarte i zwarte I L,. Ze względu na moŝliwość sezonowego osączania wody do wykopu celowe będzie przyjęcie następujących zaleceń: wykonany w warstwie glin wykop fundamentowy nie moŝe pozostawać otwarty, aby wody opadowe nie spowodowały zmiany konsystencji glin, w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu glin o konsystencji plastycznej, jeŝeli miąŝszość tej warstwy nie będzie zbyt duŝa, naleŝy wymienić tę strefę na dobrze zagęszczoną poduszkę Ŝwirową lub przegłębienie wypełnić chudym betonem, w Ŝyłach spiaszczenia w glinach strefy przypowierzchniowej sezonowo mogą pojawić się wody zawieszone. Na czas prowadzonych robót fundamentowych, wody tego typu moŝna odprowadzić z wykopu metodą bezpośredniego pompowania. Woda moŝe być odprowadzona wyłącznie z roboczej studzienki zbiorczej. Elektrownia KO Na badanym terenie osadami, które budują strukturę podłoŝa są gliny morenowe oraz piaski i pospółki wodnolodowcowe. Bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe tych gruntów dają podstawę do przyjęcia bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej obiektu. Jednym z kryteriów przyjęcia głębokości posadowienia powinna być głębokość

14 przemarzania. Dla zwymiarowania płyty fundamentowej siłowni naleŝy przyjąć operacyjne parametry mechaniczne, wydzielonych w podłoŝu warstw gruntów, które zostały wyznaczone z charakterystyk penetracji testu CPTU i testu SCPTU. W kontekście przestrzennej zmienności tych parametrów oraz uziarnienia dwóch głównych grup gruntów, w podłoŝu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: Ia gliny plastyczne I L =, Ib gliny twardoplastyczne I L =,7 Ic gliny twardoplastyczne na pograniczu półzwartych I L =, Id gliny półzwarte i zwarte I L,. IIa piaski drobne I D >, IIb piaski średnie I D >, IIc pospółki I D >,. W projektowaniu robót fundamentowych naleŝy uwzględnić następujące zalecenia: wykonany w warstwie glin wykop fundamentowy nie moŝe pozostawać otwarty, aby wody opadowe nie spowodowały zmiany konsystencji glin, w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu glin o konsystencji plastycznej, jeŝeli miąŝszość tej warstwy nie będzie zbyt duŝa, naleŝy wymienić tą strefę na dobrze zagęszczoną poduszkę Ŝwirową lub przegłębienie wypełnić chudym betonem, w Ŝyłach spiaszczenia w glinach strefy przypowierzchniowej sezonowo mogą pojawić się wody zawieszone. Na czas prowadzonych robót fundamentowych, wody tego typu moŝna odprowadzić z wykopu metodą bezpośredniego pompowania. Woda moŝe być odprowadzona wyłącznie z roboczej studzienki zbiorczej.

15 STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. MAPA ORIENTACYJNA zał. nr elektrownie wiatrowe KO, KO, KO skala : OBJAŚNIENIA KO lokalizacja elektrowni wiatrowej KO KO KO Rysunek wykonano programem GeoPlan. Plik: D:\Dane_GeoPlanl\Wiatraki Domrel\Koźmin Wlkp\Projekt INś\Koźmin Mapa dokum OR.MAP

16 STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. zał. nr.. elektrownia wiatrowa KO MAPA DOKUMENTACYJNA skala : II KO- I KO- KO- KO II' I' OBJAŚNIENIA I KO KO- I' wykonany otwór badawczy wykonane sondowanie numer i linia przekroju geologiczno-inŝynierskiego Opracowała: mgr M. Stryczyńska Rysunek wykonano programem GeoPlan. Plik: D:\Dane_GeoPlanl\Wiatraki Domrel\Koźmin Wlkp\Projekt INś\Koźmin KO dokum DOK.MAP

17 OPIS GEOLOGICZNY UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW Warstwy Rodzaj Stan ρ Wn C' Φ' Mo qc i podwarstwy gruntu gruntu t m - % kpa o MPa MPa gruntów 7 9 I a Pg, Gp, G I L =,,7,,7,, I b G, Gp I L =,,7,7,,,9 I c G, Gp, Gpz I L =,,,,,, * * II Ps I D >,9,, -, 7, 9, C Z W A R T O R Z Ę D PLEJSTOCEN HOLOCEN Gleby Gliny Gliny piaszczyste Gliny piaszczyste zwięzłe Piaski średnie Piaski gliniaste Gliny Gliny piaszczyste Gliny piaszczyste zwięzłe Gliny zwięzłe UTWORY KULTUROWE UTWORY MORENOWE GÓRNE UTWORY FLUWIOGLACJALNE UTWORY MORENOWE DOLNE OPIS TECHNICZNY OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OBJAŚNIENIA SZRAFUR Gb Ps G Gp Gpz Gz gleba piasek średni glina glina piaszczysta glina piszczysta zwięzła glina zwięzła + //.. domieszki przewarstwienia granica warstw gruntów granica podwarstw gruntów głębokość swobodnego zwierciadła wody gruntowej głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej luźny średnio zagęszczony zagęszczony zwarta półzwarta twardoplastyczna plastyczna miękkoplastyczna gleba piasek średni glina glina piaszczysta glina piaszczysta zwięzła Pg ś P Πp PΠ Pd Pog CaCO piasek gliniasty Ŝwir piasek pył piaszczysty piasek pylasty piasek drobny pospółka gliniasta węglan wapnia DOMIESZKI..7 głębokość nawierconego zwierciadła wody gruntowej sączenia wody warstwa mało wilgotna warstwa wilgotna warstwa mokra warstwa nawodniona * γm dane z badań polowych dane z badań laboratoryjnych dane z normy PN-/B- współczynnik materiałowy STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 glina zwięzła piasek gliniasty elektrownia wiatrowa KO Legenda przekrojów Zał.Nr.. Skala : Rysunek wykonano programem "GeoStar"

18 m n.p.m. KO - 9. KO 9. KO - 9. m n.p.m Gb(PdH+Pg).. Gpz/Gz//Pd G/Gz. Ic. Gb. G(+CaCO)//P.. G//P G//P Ib Ia Ic. Gb(Pd+H). Gpz/Gz..7.. Gp/G//Pd Gpz//G Gpz/Gp+ś 9 7 Skala :.m 7. Gł Gpz//G+ś G/Gp//Pd. Gp//Gz,Pog+ś 7. Ps+Gp,ś Ib.m II G//P G//P Ps//G Ib Ic.m Ic 7. Gł Gpz/Gz+ś Gp+G//Pd Gpz/G+ś G/Gpz+ś Ps+Pg/Pog 9 Gp/Pg//P(+ś) 9 7 Ic. Pg//P. 7 Pg//P//Gp. G/Gz Gł.. KO - 9.m KO.9m KO - PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 Zał.Nr... STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska elektrownia wiatrowa KO Przekrój geologiczno- -inŝynierski I - I' : Skala Rysunek wykonano programem "GeoStar"

19 m n.p.m. KO -.99 KO 9. m n.p.m Gb(PdH+Pg). Gp+Pg. Gpz//Gp Ia Ic. Gb. G(+CaCO)//P.. G//P 9 7. Gpz/Gz//Gp+Z Ic Ib. G//P. Gpz//Gp+ś. G//P Skala : 9.m. 7.. Gp//Pg,Gpz Gp/G Pg//Pd,Gp. Gpz//G+Z 9.7 Pg+Gp. Ia Ia Ib.m II G//P Ps//G Gp/Pg//P(+ś) 9 7. G/Gp//Gz+ś Gz//Πp,Pd+ś Ic. Pg//P. 7. G/Gz.9 Pg//P//Gp Gł... G//Πp,PΠ Gz//G Ia Gł... G/Gz KO - 9.m KO PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak /7 Zał.Nr... STANIEW, gm. Koźmin Wlkp. pow. krotoszyński woj. wielkopolskie Data Nazwisko Podpis Opracował 7..9 mgr M. Stryczyńska elektrownia wiatrowa KO Przekrój geologiczno- -inŝynierski II - II' : Skala Rysunek wykonano programem "GeoStar"

20

21 m p.p.t. KO-/ KO - 9, qc[mpa].. Gb(Pdh+Pg) -.. Gpz/Gz//Pd G/Gz -.. Gpz//G+ś G/Gp//Pd Skala : -.m Gp//Gz,Pog+ś - 7. Gł Ps+Gp,ś - - KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO - : Zał.Nr Skala

22 KO-/ KO - 9, m p.p.t. qc[mpa].. GbPd+H)..7 Gpz/Gz Gp/G//Pd -.. Gpz//G Gpz/Gp+ś - Gpz/Gz+ś. Gp+G//Pd Skala : - -.m 7. Gł Gpz/G+ś G/Gpz+ś Ps+Pg/Pog - - KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO-/ : Zał.Nr Skala

23 m n.p.m. KO-/ KO -,99 qc[mpa].. Gb(Pdh+Pg). Gp+Pg -. Gpz//Gp Gpz/Gz//Gp+ś Gpz//Gp+ś Gp//Pg,Gpz Skala : - -.m... Gp/G Pg//Pd,Gp Gpz//G+ś 9.7.Pg+Gp G/Gp//Gz+ś. - Gz//Πp,Pd+ś. - G/Gz.9 G//Πp,Pπ. - Gł.. Gz//G KO-/ Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr W. Ćwikliński prof. dr hab. inŝ. Z. Młynarek HEBO-POZNAN Sp. z o.o. Poznań, ul. Podolska 7a Profil geotechniczny KO - : Zał.Nr Skala

24 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOśA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA OBIEKT: Siłownia wiatrowa MIEJSCOWOŚĆ: Koźmin NR TESTU CPTU: KO - GŁĘBOKOŚC WODY : 7. m (. m) RZĘDNA : 9, m n.p.m Przelot warstwy Rodzaj gruntu Domieszki Opór stoŝka q c NapręŜenie pionowe σ vo Parametry stanu Parametry sondowania Parametry ścinania strop spąg I D I L q n β q N m Ф C S u Edometryczny moduł ściśl. Pierwotnej M [m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [ O ] [kpa] [kpa] [MPa],, Gb. (Pdh+Pg) - - szg ,, Gpz /Gz//Pd,7 -,, -,, ',,, G /Gz,9 7 -,, -,,7 7 ',, Gpz //G+ś, -,,7 -,, 7 9,,, G /Gp//Pd, -,, -,,9 7 ',, 7, Gp //Gz,Pog+ś, -,, -,, 77, 7, 7,9 Ps +Gp, ś, 7 >,9 -,,,9 ' - -, Na głębokości 7,9 m qc > MPa uniemoŝliwia głębszą penetrację podłoŝa HE BO Poznań sp. z o.o.

25 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOśA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA OBIEKT: Siłownia wiatrowa MIEJSCOWOŚĆ: Koźmin NR TESTU CPTU: Przelot warstwy KO - GŁĘBOKOŚC WODY : Rodzaj gruntu Domieszki Opór stoŝka q c NapręŜenie pionowe σ vo 7. m (. m) RZĘDNA : 9, m n.p.m. Edometryczny Parametry stanu Parametry sondowania Parametry ścinania moduł ściśl. Pierwotnej M strop spąg I D I L q n β q N m Ф C S u [m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [ O ] [kpa] [kpa] [MPa],, Gb. (Pd+H) - - szg ,, Gpz /Gz, -,,,, ',,,7 Gp /G//Pd, -,,7,, ',,7, Gpz //G, 7 -,,9,, ',,, Gpz /Gp+ś, -,,7,, ' 9,9,, Gpz /Gz+ś, -,, -,, 7 ',,, Gp +G//Pd, -,,7 -,, ' 7,,, Gpz /G+ś, -,, -,,9 ',, 7, G /Gpz+ś, -,9, -,, ' 9, 7, 7, Ps +Pg/Pog, >.9 -,,, ' - -, Na głębokości 7. m qc> MPa uniemoŝliwia głębszą penetrację podłoŝa HE BO Poznań sp. z o.o.

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TEKST: ZAŁĄCZNIKI

SPIS TREŚCI TEKST: ZAŁĄCZNIKI 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp 2. Zakres wykonanych prac 3. Budowa geologiczna i warunki wodne 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa 5. Wnioski geotechniczne ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna os. B. Chrobrego 14/38 60-681 Poznań NIP: 972-047-29-96 SIEDZIBA: ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax: +48 61 855 29 09 e-mail: info@geodrill.pl RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna Projektowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA dla projektu

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOL 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, tel. (0-89) 542 70 86 10-456 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15, tel./fax (0-89) 539 18 93 tel. kom. (0-602) 73 11 92 NIP 739-106-09-48 REGON 004450600

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych kanalizacji w rejonie ulic Harcerskiej, Klonowej, Skautów i Jodłowej w ŻYGLINIE AUTOR OPRACOWANIA KIEROWNIK JEDNOSTKI DOKUMENTUJĄCEJ mgr inż. Leszek Libera

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb wstępnego rozpoznania warunków gruntowo wodnych w Olsztynie Track na dz. nr 13618/2 gmina: Olsztyn powiat: olsztyński województwo: warmińsko sko mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał.

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał. Spis treści 1.Wstęp str. 3.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 3 5.Podsumowanie - opinia geotechniczna str.

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Krosno obręb Mosina, dz. nr 2713/3 Tabela nr 2 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Nr warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu Symbol (wg pkt.1.4.6) Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRACOWNIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 61-886 Poznań, ul. Półwiejska 37/13, tel. /fax.(061) 853-31-72, tel. kom. 0602-52-80-37 REGON 631097904 NIP 972-008-84-24 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: URZĄD GMINY JEDLIŃSK 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 tel./fax: 0-48 321-30-21 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oraz rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników

Spis treści. Spis załączników Spis treści: Spis treści 1.Wstęp str. 3 2.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka terenu badań str. 4 5.Charakterystyka warunków geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA TEMAT: ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DPG W GRZECHOTKACH ADRES: GRZECHOTKI GMINA BRANIEWO, POWIAT BRANIEWSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE INWESTOR/ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA GEOTECH REGON 931967129 NIP 898-137-05-15 BIURO USŁUG GEOTECHNICZNYCH dr inŝ. Czesław Rybak 55-093 Kiełczów, ul. Kasztanowa 19 tel./fax. (071) 399-46-15 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul.

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Zleceniodawca: Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o. 42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Temat: Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres jednostki projektowej: Arkas-Projekt 10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75a

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Opracował mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 10.03.2010

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 KOSZALIN ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH na część działki 306/4

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA POD PROJEKT MAŁEJ RETENCJI OTOMIN, GM. KOLBUDY DZIAŁKA NR 46/2 Autorzy opracowania: dr inż. Arkadiusz Kryczałło upr bud. nr POM/0123/POOK/09 certyfikat PKG nr 0206 mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo