Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 października 99 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 00 r. Nr 3, poz. 3, z późn. zm. ) ) zarządza się, co następuje:. Rozporządzenie określa: ) sposób prowadzenia i udostępniania rejestru, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, i wykreśleń wpisów; ) wzór księgi rejestrowej.. Rejestr, zwany dalej rejestrem, jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie przez osobę nieuprawnioną. 3.. W rejestrze je się w odrębnych rubrykach następujące dane i informacje: ) rubryka pierwsza numer do rejestru; ) rubryka druga datę do rejestru oraz ch wpisów; 3) rubryka trzecia pełną nazwę wynikającą ze statutu; 4) rubryka czwarta skróconą nazwę, jeżeli jej używanie przewiduje statut; 5) rubryka piąta siedzibę i adres ; 6) rubryka szósta oznaczenie ; 7) rubryka siódma oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję ; 8) rubryka ósma akt o utworzeniu ; 9) rubryka dziewiąta akt o nadaniu statutu.. Wpisowi do rejestru podlegają y danych, o których mowa w ust.. 3. Zmiany danych dokonuje się pod pozycją właściwą dla zmienianego bez nadawania kolejnego numeru. ) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie ust. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 0 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 48, poz. 48). ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 4, poz. 364, z 003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 6, poz. 568 i Nr 3, poz. 08, z 004 r. Nr, poz. 96 i Nr 6, poz. 598, z 005 r. Nr 3, poz. 09 i Nr 3, poz., z 006 r. Nr 7, poz. 658, z 009 r. Nr 6, poz. 504 oraz z 0 r. Nr 07, poz. 30.

2 Dziennik Ustaw Poz Niezależnie od prowadzonego przez rejestru, dla każdej zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.. Wzór księgi rejestrowej określa załącznik do rozporządzenia. 5.. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do właściwej rubryki rejestru danych i informacji, o których mowa w 3 ust... Wpis uważa się za dokonany z chwilą zamieszczenia danych i informacji w rejestrze. 3. Wpisu do rejestru dokonuje się pod oddzielną pozycją rejestru, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania. 4. Wpisowi podlegają również informacje na temat i wykreśleń danych zamieszczonych w rejestrze. 6.. Zmiana w rejestrze polega na: ) umieszczeniu nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących wpisanej do rejestru albo ) umieszczeniu nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących wpisanej do rejestru, z oznaczeniem dotychczasowej treści rubryk jako nieaktualnej, albo 3) oznaczeniu dotychczasowej treści rubryki jako nieaktualnej.. Zmiany w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 3. Wniosek o dokonanie y w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lutego 005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ). 4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania y w rejestrze. 7.. Wykreślenie z rejestru jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 5 października 99 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.. Wykreślenie z rejestru polega na przekreśleniu poziomą linią podlegającego wykreśleniu. 3. Wykreślenia z rejestru dokonuje się z urzędu. 8. Wpisów, wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze dokonuje osoba upoważniona przez. 9.. Dla każdej prowadzi się przy rejestrze akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.. Organizator może w treści powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią. 3. Akta rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania. 4. Akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, gromadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 0 r. Nr 3, poz. 698 i Nr 7, poz. 06). 0.. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 006 r. Nr, poz. 65 i Nr 73, poz. 50, z 008 r. Nr 7, poz. 87, z 009 r. Nr 57, poz. 4, z 00 r. Nr 40, poz. 30, Nr 67, poz. 3 i Nr 8, poz. 8 oraz z 0 r. Nr, poz. 654, Nr 85, poz. 09 i Nr 04, poz. 95.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 89. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: ) otwarty dostęp do zawartości rejestru; ) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. pkt, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej. 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe. 5. Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie... Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony.. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. 3. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 3.. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 4.. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia księgi rejestrowe prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych zostaną dołączone do akt rejestrowych prowadzonych przy rejestrze dla danej utworzonym na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.. Nowe księgi rejestrowe tworzone dla każdej zakłada się poprzez przeniesienie treści aktualnych wpisów zawartych w księgach rejestrowych prowadzonych dla każdej przed dniem wejścia życie niniejszego rozporządzenia. 3. Przeniesienie wpisów, o którym mowa w ust., polega na zapisaniu ich w systemie teleinformatycznym. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 4) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 lutego 99 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru (Dz. U. Nr 0, poz. 80), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 pkt ustawy z dnia 3 sierpnia 0 r. o ie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 07, poz. 30).

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 89 Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 stycznia 0 r. (poz. 89) WZÓR KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: Dział I Oznaczenie : Data, ch Pełna i skrócona nazwa Przedmiot działalności Siedziba i adres Oznaczenie i aktu o utworzeniu Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 89 Dział II Organizacja : Data, ch o złożeniu do rejestru statutu Imię dyrektora i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją Imiona i nazwiska pełnomocników uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Dział III Mienie : Data, ch o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego o obciążeniu środków trwałych ograniczonymi prawami rzeczowymi

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 89 Dział IV Połączenie, podział i likwidacja : Data, ch o połączeniu, podziale lub likwidacji Imię likwidatora

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BRZEŹNICA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BRZEŹNICA REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BRZEŹNICA Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY OKSA

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY OKSA KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY OKSA Dział I Oznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kolejny Data, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa 1 03.05.1992 Gminna Biblioteka Publiczna Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury

WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury .. Imię i Nazwisko (instytucja).. (adres) Burmistrz Miasta Wysoke Mazowieckie WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury Na podstawie 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA. z dnia 25 czerwca 2015r.

BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA. z dnia 25 czerwca 2015r. ZARZĄDZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Wójta Gminy Lądek z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Wójta Gminy Lądek z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury ZARZĄDZENIE Nr 52/15 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Lądek. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 259/2018 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 29 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 259/2018 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 29 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 259/2018 WÓJTA GMINY FILIPÓW w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Filipów. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY SOCHOCIN. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY SOCHOCIN. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów zwizanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Sochocin Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Gminny Ośrodek Kultury w Cisku do rejestru: 1/95 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przedmiot działalności Data, daty ch 1 19 czerwca 1995 r. Pełna i skrócona

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA WALCE

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA WALCE KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA WALCE Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 202 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. GMINNY OŚRODEK KULTURY w Stegnie. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: Numer

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. GMINNY OŚRODEK KULTURY w Stegnie. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: Numer KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406); Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONNIE

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONNIE KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Stegnie

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Stegnie KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Podstawa prawna:ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406); Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

GMINA BĘDZINO KSIĘGA REJESTROWA Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie

GMINA BĘDZINO KSIĘGA REJESTROWA Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie do rejestru: RIK/AOS/2/2007 GMINA BĘDZINO KSIĘGA REJESTROWA Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Dział I Oznaczenie instytucji : Nr Data, daty ch zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) Numer do rejestru:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie instytucji : 7 8 9 10 Nazwa Cyfrowy podmiotu, identyfikator Siedziba Data, Oznaczenie instytucji Pełna i skrócona Przedmiot z którym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury. Siedziba i adres instytucji kultury. ul. Mickiewicza 10, Pieszyce

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury. Siedziba i adres instytucji kultury. ul. Mickiewicza 10, Pieszyce KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: Dział I oznaczenie : 7 8 9 10 Data daty ch zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności Siedziba i adres instytucji Oznaczenie i aktu

Bardziej szczegółowo

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1. Uwagi kolejnych zmian. Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1. Uwagi kolejnych zmian. Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji Zaprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. (poz. 189) Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 1 do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ŚWIDNICY I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD GMINY ŚWIDNICY I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: I Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna Przedmiot Siedziba i Oznaczenie daty i skrócona działalności adres ch nazwa instytucji instytucji i aktu zmian instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERCZÓW

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERCZÓW KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚWIERCZÓW GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIERCZOWIE Nrumer kolejny Data, daty Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności Siedziba i adres Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostepniania rejestru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury:

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ WOŁOMIŃSKIEGO NR RIK 1. Odpis pełny

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ WOŁOMIŃSKIEGO NR RIK 1. Odpis pełny KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ WOŁOMIŃSKIEGO NR RIK 1 Odpis pełny (Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU Numer do rejestru : DZIAŁ I OZNACZENIE INSTUTUCJI KULTURY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data Pełna i Przedmiot Siedziba

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury:

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Oznaczenie instytucji kultury Numer kolejny wpisu. Oznaczenia organizatora i aktu o utworzeniu.

DZIAŁ I Oznaczenie instytucji kultury Numer kolejny wpisu. Oznaczenia organizatora i aktu o utworzeniu. KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY W WIELKICH OCZACH. Dział I - Oznaczenie instytucji kultury :

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY W WIELKICH OCZACH. Dział I - Oznaczenie instytucji kultury : KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, ch Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności instytucji Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

GMINA CZERWIN REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CZERWIN

GMINA CZERWIN REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CZERWIN GMINA CZERWIN REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CZERWIN Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ALEKSANDRÓW

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ALEKSANDRÓW KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ALEKSANDRÓW Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i jej siedziba Dział pierwszy Oznaczenie instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: 2 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Dział I Oznaczenie : Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny Data, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ŚWIDNICA I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD GMINY ŚWIDNICA I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: II Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data Pełna Przedmiot Siedziba Oznaczenie, i skrócona działalności i adres organizatora daty nazwa instytucji i aktu kolejnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Dział I Oznaczenie instytucji kultury: Numer kolejny wpisu

Dział I Oznaczenie instytucji kultury: Numer kolejny wpisu KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 kolejny Daty, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa Podmiot działalności Siedziba i adres Oznaczenie i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru : 1 Dział I OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa Cyfrowy podmiotu, identyfikator Data Pełna Oznaczenie Siedziba z którym

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK Data, daty ch wpisów Pełna nazwa REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY KLUCZBORK Nazwa skrócona Siedziba i adres Oznaczenie Oznaczenie podmiotu prowadzącego z organizatorem instytucję Akt o utworzeniu 1 3 4

Bardziej szczegółowo

I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY URZĄD MIEJSKI ROPCZYCE ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY ORGANIZATOR: Rada Miejska w 1 do rejestru: Dział I Oznaczenie instytucji : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty ch Pełna i skrócona nazwa 1 18.05.2012 r. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZEPIETOWIE

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZEPIETOWIE KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZEPIETOWIE Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO I GMINĘ MAŁOGOSZCZ

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO I GMINĘ MAŁOGOSZCZ REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO I GMINĘ MAŁOGOSZCZ Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZGIERZU do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty ch Pełna i skrócona nazwa 1 18.05.2012 r. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR II GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KAMIENICY POLSKIEJ

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR II GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KAMIENICY POLSKIEJ KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR II GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KAMIENICY POLSKIEJ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: II Dział

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: 2 Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer Data, daty ch Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury 1 28.12.2001 r. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Data wpisu, daty kolejnych zmian

KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Data wpisu, daty kolejnych zmian KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru : RIK/2/2007 Dział I Oznaczenie instytucji Numer kolejny wpisu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADZYMIN

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADZYMIN KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADZYMIN Numer do rejestru: 2 Dział I Oznaczenie instytucji Kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny Data, daty kolejnych zmian

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Dział I - Oznaczenie : Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Data, daty ch 2.07.2000 2 27.09.202 Pełna i skrócona

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 10 Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty ch Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Siedziba i adres Oznaczenie i aktu o utworzeniu Uwagi

Bardziej szczegółowo

Miasto Skierniewice KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Miasto Skierniewice KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W SKIERNIEWICACH Dział I Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty Pełna i skrócona

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jeziorany

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jeziorany Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oznaczenie podmiotu, z Skrócona nazwa Data do Pełna nazwa którym instytucji Oznaczenie rejestru oraz instytucji kultury Siedziba

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY BIELINY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY BIELINY REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY BIELINY Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru

Bardziej szczegółowo

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: Gmina Baranowo

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: Gmina Baranowo KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr kolejny 1 Data, daty kolejnych zmian 29 kwietnia 1996 r. Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 2 Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna Przedmiot Siedziba i adres Oznaczenie daty i skrócona działalności instytucji i aktu

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury prowadzonych w Powiecie Międzyrzeckim. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Rejestr instytucji kultury prowadzonych w Powiecie Międzyrzeckim. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu Rejestr prowadzonych w Powiecie Międzyrzeckim Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Dział I Oznaczenie Numer kolejny Data, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji 1. 02.11.1999r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR NR 1. Dział I.- Oznaczenie instytucji kultury

REJESTR NR 1. Dział I.- Oznaczenie instytucji kultury REJESTR NR 1 Dział I.- Oznaczenie Pełna i skrócona nazwa, oraz oznaczenie jej siedziby Przedmiot działalności Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NUMER WPISU DO REJESTRU: 1 Dział I - Oznaczenie : 6 7 8 9 Cyfrowy identyfikator Data, ch Pełna i skrócona nazwa Siedziba i adres Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 212 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U.11.103.603 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1275 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1 Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data wpisu, Pełna Przedmiot Siedziba Oznaczenie Uwagi daty i skrócona działalności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna. Księga Rejestrowa INSTYTUCJI KULTURY. Nr wpisu do rejestru: 1.

Elektroniczna. Księga Rejestrowa INSTYTUCJI KULTURY. Nr wpisu do rejestru: 1. Elektroniczna Księga Rejestrowa INSTYTUCJI KULTURY Nr do rejestru: 1. Nr kolejn y Dział I Oznaczenie instytucji kultury : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data Pełna i Przedmiot Siedziba i Oznaczenie Oznaczenie Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 933 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 933 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 933 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: 1 SAMORZĄDOWE CENTRUM BIBLIOTEK I KULTURY DWOREK MIKOŁAJA REJA W NAGŁOWICACH Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Num er kolej ny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI - KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI - KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru: 1/1992 Dział I Oznaczenie instytucji : Nr Data, daty ch zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności instytucji Siedziba i adres instytucji Oznaczenie organizatora

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej Numer do rejestru: 2 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2. Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Opolskie, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Opolskie, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października Rejestr instytucji, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r, poz.406) oraz rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Nr do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie instytucji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, data ch zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie Wypis z Rejestru Instytucji Kultury Księga rejestrowa Nr 3 Lipnie Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury Dział drugi - Organizacja instytucji kultury Dział trzeci - Mienie instytucji kultury Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności Siedziba i adres instytucji Oznaczenie organizatora

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Stargardzkie Centrum Kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Stargardzkie Centrum Kultury KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Stargardzkie Numer do rejestru IV Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny Data, daty kolejnych zmian Pełna nazwa instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Data wpisu, daty kolejnych zmian

KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Data wpisu, daty kolejnych zmian KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer do rejestru : RIK/1/2007 Dział I Oznaczenie Numer kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji 1 22.02.2007 Gminna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W RACZKACH. Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru

Bardziej szczegółowo

Data wpisu, Informacja o złożeniu do daty

Data wpisu, Informacja o złożeniu do daty Dział II organizacja instytucji kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 Data wpisu, Informacja o złożeniu do uwagi daty rejestru statutu kolejnych zmian Numer wpisu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY do rejestru: 1 Dział I - Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna i skrócona nazwa instytucji Przedmiot działalności instytucji Siedziba i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA RIK/3/2008

KSIĘGA REJESTROWA PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA RIK/3/2008 KSIĘGA REJESTROWA PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA RIK/3/2008 Numer do rejestru: 3/2008 Dział I Oznaczenie instytucji : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data, Pełna i skrócona Przedmiot działalności Siedziba i adres Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa Cyfrowy podmiotu, z identyfikator Data wpisu, Przedmiot Oznaczenie którym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Art. 1. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1078

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1078 Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz. 1078 OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów 1) z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia.

M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia. Projekt z dnia 11 lipca 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Dz.U.2014.1376 z dnia 2014.10.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 października 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Numer wpisu do rejestru: 1 Dział I Oznaczenie instytucji kultury: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych

Bardziej szczegółowo