Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa Wrocław Tel (818) Fax Numer postępowania nadany przez Zamawiającego PN/12/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawa części zamiennych do autobusów Volvo (postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zatwierdzono do stosowania: Członek Zarządu Dyrektor ds. Przewozów inż. Zdzisław Ferenz Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Grażyna Kulbaka Wrocław, r. Strona 1 z 57

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Nazwa części części 1. Część I Instrukcja dla wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (WU) 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) Spis treści: 1. Nazwa i adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Termin wykonania zamówienia Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania Wykaz załączników do niniejszej IDW... 9 Strona 2 z 57

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bolesława Prusa 75-79, Wrocław telefon: fax: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych do autobusów Volvo Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz być oznaczone w sposób przyjęty przez producenta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275) Rozdział 3 Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów Oferowane przez Wykonawcę części muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych, muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym producenta autobusów Volvo oraz aktualnie obowiązującym normom W przypadku zmiany nr katalogowego danej części w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego Zmiana części i numeru katalogowego w wyniku wycofania jej z produkcji i zastąpienia tej części przez producenta inną, o innym numerze katalogowym dopuszczalna jest tylko za zgodą Zamawiającego Dopuszcza się zaoferowanie części zamiennych o porównywalnej jakości, tj. części, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co części, które są lub były stosowane do pierwszego montażu autobusów Volvo. W oferowania części zamiennych o porównywalnej jakości Wykonawca zobowiązany jest w formularzu cenowym podać nazwę oraz numer katalogowy producenta oferowanej części Wykonawca oferujący części porównywalnej jakości ponosi odpowiedzialność za ich jakość i funkcjonalność zgodną z częściami oryginalnymi. W przypadku stwierdzenia złej jakości tych części, Zamawiający będzie miał prawo żądania dostawy części innego producenta lub części oryginalnych Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego został określony w OPZ oraz WU stanowiących integralną część SIWZ. 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta na poszczególne zadanie musi być całościowa i zawierać ceny wszystkich wyrobów wymienionych w danym zadaniu. 5. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia do r. 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. Strona 3 z 57

4 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego) posiadania wiedzy i doświadczenia: wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw objętych niniejszym zamówieniem (dostawa części wymienionych w poszczególnych zadaniach) o łącznej wartości nie niższej niż: Zadanie A zł brutto Zadanie B zł brutto Zadanie C zł brutto Zadanie D zł brutto Zadanie E zł brutto Zadanie F zł brutto Zadanie G zł brutto Zadanie H zł brutto Zadanie I zł brutto (należy wypełnić Załącznik Nr 4 Formularza Ofertowego), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego), sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego). 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 8.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego, wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw Strona 4 z 57

5 objętych niniejszym zamówieniem (dostawa części wymienionych w poszczególnych zadaniach) o łącznej wartości nie niższej niż: Zadanie A zł brutto Zadanie B zł brutto Zadanie C zł brutto Zadanie D zł brutto Zadanie E zł brutto Zadanie F zł brutto Zadanie G zł brutto Zadanie H zł brutto Zadanie I zł brutto 8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 3 do Formularza Ofertowego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane z należytą starannością, Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5. Strona 5 z 57

6 8.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać: podmiot przyjmujący zasoby, zakres zobowiązania, sposób jego wykonywania oraz okres, jakiego dotyczy Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Wykonawcy zagraniczni Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wówczas mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane stosuje się odpowiednio. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Strona 6 z 57

7 9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 75-79, Wrocław, kancelaria pokój nr 12), faksem ( ) lub drogą elektroniczną 9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wyjaśnienia udzielane będą pisemnie, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące SIWZ, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania) Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową Zamawiającego, ponieważ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na tej stronie Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Kierownik Działu Logistyki: Jerzy Pawlak, tel Wymagania dotyczące wadium Wykonawcy zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: Zadanie A zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) Zadanie B zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) Zadanie C zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) Zadanie D zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) Zadanie E zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Zadanie F zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Zadanie G zł (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie H zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) Zadanie I zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, pieniądze należy wpłacić na konto Zamawiającego nr Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z dopiskiem: Przetarg nieograniczony PN/12/2012 Dostawa części zamiennych do autobusów Volvo Wadium. Strona 7 z 57

8 10.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, należy je złożyć do depozytu, znajdującego się w Kasie MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu (w Budynku Biura Obsługi Pasażera, ul. Bolesława Prusa 75-79, Wrocław). Kasa czynna w godzinach: pn. czw , pt W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Postanowienia pkt stosuje się również do poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej i poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z póź. zm.). 11. Termin związania ofertą Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty 12.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Strona 8 z 57

9 12.2 Oferta musi mieć formę pisemną i być czytelna, powinna być napisana w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub pismem drukowanym; każdy dokument sporządzony w języku innym niż język polski, powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy, będący załącznikiem do IDW, cenę ofertową podaną w oparciu o Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Cena Oferty, oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt Jeżeli na dołączonych do IDW formularzach zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione) Zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron oferty Niedopuszczalne są w ofercie zamazywania czy wyskrobywania; poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami; wszelkie poprawki należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy ofertę należy umieścić w opieczętowanej i zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie i ujawnienie treści oferty, zaadresowanej na Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o ul. Bolesława Prusa 75-79, Wrocław, kancelaria pokój nr 12 oraz opatrzonej dopiskiem: OFERTA PN/12/2015 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW VOLVO Nie otwierać przed godz dnia r W przypadku niewłaściwego zaadresowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku (np. przypadkowe otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem otwarcia) Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, przed upływem terminu składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty sporządzone według powyższych zasad, umieszczone w kopercie opatrzonej napisem: WYCOFANIE OFERTY - PN/12/2015 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW VOLVO Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, przed upływem terminu składania ofert składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną według powyższych zasad, umieszczoną w kopercie opatrzonej napisem: Strona 9 z 57

10 ZMIANA OFERTY PN/12/2015 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW VOLVO Zaleca się zachować kopię złożonej oferty. 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13.1 Miejsce składania ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, Wrocław, kancelaria pok. 12, w godz Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9 (sala konferencyjna). 14 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 14.1 Cenę oferty (wartość zadania brutto) należy określić w oparciu o Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Cena oferty Ceny należy podawać do drugiego miejsca po przecinku. Cenę należy podać w PLN Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert 15.1 Kryterium ocena ofert: 1) Cena oferty (wg Zał. Nr 1) - znaczenie 94% 2) Skrócony czas dostawy (wg Zał. Nr 6) - znaczenie 6% 15.2 Przydzielenie punktów: 1) Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 94 punkty, 2) Pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostanę przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny oferty wg wzoru: cena najniższa [zł] ilość punktów za cenę= x 94 cena oferty [zł] 3) Wykonawca deklarujący skrócony czas dostawy do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia otrzyma 6 punktów. Strona 10 z 57

11 16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych we Wzorze Umowy (WU), w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który stanowi integralną część SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisując umowę oświadcza jednocześnie, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z wymaganiami opisanymi w 6 Wzoru Umowy. 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 20 Wykaz załączników do niniejszej IDW Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy 2. Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Cena oferty 3. Załącznik nr 2 do Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie Formularza Ofertowego Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego Załączniki nr 4 do Formularza Ofertowego Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego Załącznik nr 6 do Formularza Ofertowego warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykaz wykonanych dostaw Informacja o grupie kapitałowej Skrócony czas dostawy Strona 11 z 57

12 FORMULARZ OFERTOWY 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:.. 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:.. 1) Województwo:... 2) Powiat:.... 3) Numer telefonu:.. 4) Numer faxu:... 5) Adres korespondencyjny: Numer REGON:. 4. Numer NIP:.. 5. E - mail:.. 6. Internet: 7. Numer konta bankowego:.. 8. Osoba upoważniona do kontaktów: 1) Imię, nazwisko: ) Numer telefonu:.. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy... (imię i nazwisko) Data :... Strona 12 z 57

13 L.p. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Ofertowego Cena oferty Zadanie A Kategoria CPV Części podwozia: zawieszenie, układ hamulcowy, układ kierowniczy Asortyment Nr katalogowy Volvo Nazwa Producenta części Nr katalogowy wskazanego Producenta J.m. Ilość 1 Pierścień ABS szt 4 2 Felga koła 7,5x22,5 MTRL-S szt 6 3 Opaska wydechu szt 90 4 Uszczelniacz piasty I/III oś szt Sworzeń -zawleczka szt 6 6 Odbój miecha szt Osłona szczęk szt 4 8 Tuleja stabilizatora szt 8 9 Tuleja amortyzatora szt Tuleja drążka szt Drążek reakcyjny szt 1 12 Przegub zawieszenia szt Ślizg obrotnicy szt Szczęka hamulcowa szt 4 15 Odbojnik podstawy poduszek szt Dźwignia rozpieracza szt 6 17 Dźwignia rozpieracza szt 4 18 Dźwignia rozpieracza szt 4 19 Wspornik grzechotki szt 4 20 Wspornik grzechotki szt 4 21 Dźwignia rozpieracza szt Cięgno poduszek szt 8 23 Zwrotnica LH szt 2 24 Zwrotnica RH szt 2 25 Drążek kierowniczy szt 6 26 Podstawa poduszki szt 2 27 Dźwignia rozpieracza szt 4 28 Dźwignia rozpieracza szt 4 29 Wieszak tłumika szt Podkładka zabezpieczająca szt Tulejka dźwigni rozpieracza szt Szpilka koła przód szt 20 Strona 13 z 57 Cena jedn. netto Wartość netto % podatku VAT Wartość brutto

14 33 Szpilka koła środek szt Wałek rozpieracza tył szt 4 35 Wałek rozpieracza tył szt 4 36 Wałek rozpieracza przód szt 4 37 Wałek rozpieracza przód szt 4 38 Końcówka cięgna siłownika szt Pierścień piasty pod uszczelniacz szt 3 40 Tuleja dystansowa piasty szt 4 41 Sworzeń rolki szczęk szt Pompa wspomagania kier szt 2 43 Sworzeń szczęki hamulca szt Ramię zwrotnicy RH szt 1 45 Ramię zwrotnicy LH szt 1 46 Nakrętka piasty szt 6 47 Wałek kolumny szt 2 48 Sprężyna szczęk szt Sworzeń szczęki hamulca szt Pierścień dystansowy piasty szt 4 51 Zabezpieczenie piasty szt Podkładka tulei piasty szt 4 53 Łożysko zwrotnicy szt Śruba szt Wkład drążka szt Podstawa poduszki szt Widełki szt 6 58 Widełki szt 6 59 Podkładka szt 6 60 Tuleja sworznia szczęki szt Tulejka wałka rozpieracza szt Podkładka rozprężna szt Siłownik hamulca tył szt 8 64 Podkładka szt Sworzeń stabilizatora szt Uszczelniacz piasty duży szt Membrana siłownika 16" szt Membrana siłownika 24" szt Membrana siłownika 30" szt Pokrywa piasty mostu szt 2 71 Odrzutnik oleju szt 2 Strona 14 z 57

15 72 Obejma rury wydechowej szt Sprężyna cylindra tył szt 6 74 Końcówka drążka szt 4 75 Tulejka tarczy kotwicznej szt Końcówka drążka szt 8 77 Przegub kulisty szt 8 78 Przegub kulisty szt 8 79 Łożysko II osi zew szt Łożysko II osi wew szt Nakrętka piasty szt Zabezpieczenie piasty szt Korek piasty szt Strzemię resoru szt Rura wydechowa szt Amortyzator kolumny kier szt 3 87 Przegub drzwi szt Siłownik hamulca tył szt 4 89 Szpilka piasty szt Amortyzator przód B szt 4 91 Półoś szt 2 92 Tuleja stabilizatora szt Drążek kierowniczy wzdłużny szt 2 94 Zestaw naprawczy zwrotnicy szt Przekładnia kątowa szt Łożysko piasty przód B szt 8 97 Tarcza hamulca szt Piasta mostu szt Podkładka piasty szt Osłona tarczy koła szt Osłona tarczy koła szt Drążek stabilizatora szt Podstawa poduszki szt Uszczelniacz piasty mały szt Amortyzator przód szt Amortyzator tył szt Zestaw naprawczy zwrotnicy szt Zestaw naprawczy hamulca szt Zestaw naprawczy hamulca szt Zestaw naprawczy hamulca szt Zestaw naprawczy kolumny szt 3 Strona 15 z 57

16 112 Oring piasty B szt Wspornik szt Obejma szt Zestaw sworzni hamulcowych szt Zestaw naprawczy zacisku szt Zestaw naprawczy hamulca szt Zestaw naprawczy hamulca szt Zestaw naprawczy hamulca szt Piasta /zakończenie osi szt Śruba mocowania Półosi szt Osłona śrub koła szt Obejma drążka szt Tuleja stal-gum szt Tuleja wahacza szt Drążek szt Śruba tarczy szt Amortyzator BLE szt Amortyzator szt Flansza szt Drążek stabilizatora szt Półoś szt Piasta koła przód szt Łącznik wahacza szt Drążek stabilizatora szt Śruba wahacza długa szt Śruba wahacza krótka szt Pokrywa zwrotnicy szt Szpila kola szt Siłownik hamulca szt Śruba podstawy poduszek szt Tarcza hamulca szt Podstawa poduszki szt Wspornik siłownika szt Łożysko obrotnicy szt Śruba szt Dźwignia rozpieracza szt Dźwignia rozpieracza szt Dźwignia rozpieracza szt 70 Strona 16 z 57

17 150 Dźwignia rozpieracza szt Pierścień ABS szt Śruba zwrotnicy krótka szt Nakrętka piasty tyl szt Rolka szczęk h-ca szt Tulejka szczęki szt Sprężyna szczęk szt Pokrywa piasty szt Zestaw naprawczy szt Poduszka tłumika szt Wspornik grzechotki szt Wspornik grzechotki szt Osłona szczęk h-ca mostu szt Zawór III osi szt Drążek poprzeczny szt Drążek szt Drążek kierowniczy krzywy szt Główny zawór hamulca szt Tuleja resoru szt Poduszka przekładni szt Rura wydechowa szt Nakrętka sworznia resoru szt Śruba resoru szt Podstawa poduszki szt Szpila szt Płyta siłownika szt Siłownik blokady szt Tłumik wydechowy szt Tuleja sworznia zwrotnicy szt Łożysko stożkowe I osi szt Łożysko stożkowe I osi szt Rura elastyczna szt Krzyżak wałka kierowniczego szt Zacisk hamulcowy LH szt Zacisk hamulcowy RH szt Zestaw naprawczy LH szt Zestaw naprawczy RH szt Tarcza hamulcowa szt Piasta kola przód szt Zacisk hamulca szt 2 Strona 17 z 57

18 190 Zacisk hamulca szt Zestaw uszczelnień piasty szt Piasta walka szt Łożysko pochwy mostu szt Zaślepka szt Zestaw naprawczy szt Piasta skrzyni szt Nakrętka sworznia szt Śruba obrotnicy szt Nakrętka śruby obrotnicy szt Oring korka piasty szt Bolec zabezpieczający szt Nakrętka szpilki kola szt Nakrętka wału szt Przegub zaworu poziomującego szt Uszczelniacz wałka rozpieracza szt Pierścień zabezpieczający szt Zapinka obudowy zbiornika szt Rura łącząca tłumika szt Zawór h-ca ręcznego szt Obejma stabilizatora 50mm szt Obejma stabilizatora 55mm szt Zawór poduszek szt Zapinka sworznia szczęki szt Sworzeń siłownika szt Podkładka regulacyjna mostu szt Drążek szt Ślizg obrotnicy szt Wspornik łożyska obrotnicy szt Dźwignia rozpieracza z wieloklinem szt Obejma rury wydechowej szt Siłownik regulacji deski szt Wałek rozpieracza RH szt Wałek rozpieracza LH szt Przewód szt Osłona bębna hamulca szt 20 Strona 18 z 57

19 226 Osłona obrotnicy szt Sworzeń siłownika szt Wspornik szczęk szt Złącze siłownika szt Śruba wału szt Śruba wału szt Nakrętka walu szt Śruba mocowania piasty szt Śruba drążka reakcyjnego szt Korek spustowy mostu szt Korek spustowy mostu szt Nakrętka szt Szczęka hamulcowa szt Obejma tłumika szt Wałek kolumny górny szt Drążek kierowniczy szt Drążek kierowniczy szt Drążek kierowniczy szt Wspornik tłumika szt Rura wydechowa końcowa prosta szt Resor BLE Ca szt Amortyzator drgań skrętnych BLE Ca szt Wspornik amortyzatora CaVTPL0230 szt Wspornik amortyzatora CaVTPL0231 szt 4 Razem Wartość brutto za całość zadania A z transportem Wykonawcy: cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych, w tym : netto : cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych, podatek VAT : cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych. Strona 19 z 57

20 Zadanie B Kategoria CPV L.p. Asortyment Nr katalogowy Volvo Części do silników i osprzęt Nazwa Producenta części Nr katalogowy wskazanego Producenta J.m. Ilość 1 Wskaźnik oleju rurka szt 4 2 Łącznik stożkowe chłodnicy szt 1 3 Krzyżak napędu wentylatora szt 3 4 Opaska zaciskowa turbo szt 30 5 Opaska zaciskowa turbo szt 30 6 Pierścień uszczelniający turbo szt 80 7 Pierścień uszczelniający turbo szt 40 8 Uszczelka termostatu szt 10 9 Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Kolektor wydechowy szt 2 13 Przewód ciśnieniowy szt 2 14 Przewód odpowietrzający szt Pokrywa termostatu szt 1 16 Uszczelniacz szt Poduszka silnika szt Uszczelniacz ZF szt Uszczelniacz szt Uszczelniacz szt Uszczelniacz szt Korek zbiornika wyrównawczego szt Zawór spustowy oleju szt Pompa wodna szt Przewód intercoolera szt Zbiornik wyrównawczy szt Reperaturka pompy wody szt 6 28 Nakrętka kola sprężarki szt 8 29 Uszczelniacz szt Uszczelka szt 8 31 Adapter turbosprężarki szt 2 32 Turbosprężarka szt Miska olejowa szt 1 34 Głowica silnika szt 2 Cena jedn. netto Wartość netto % podatku VAT Wartość brutto Strona 20 z 57

21 35 Przewód szt 1 36 Uszczelniacz wału szt Koło dystansowe szt 6 38 Napinacz pasków szt Wałek wentylatora szt 1 40 Zbiornik paliwa szt 6 41 Zbiornik paliwa szt Zestaw tuleja tłok szt Przewody wysokociśnieniowe szt 3 44 Przewody wysokociśnieniowe szt 3 45 Pompa wody szt 1 46 Oring szt Przewód olejowy szt Pompa wspomagania szt 5 49 Zbiornik sprężarki szt Pompa paliwa szt 3 51 Wężownica szt 3 52 Zbiornik plastikowy 210 L szt 1 53 Czujnik paliwa /smok szt 2 54 Wałek wentylatora szt 1 55 Przewody wtryskowe szt Przewody wtryskowe szt Uszczelka pod głowicę szt 6 58 Zestaw oringów tłoka szt 3 59 Uszczelka głowicy szt Panewka ustalająca kpl Panewka główna kpl Pierścienie tłokowe kpl Panewka korbowodowa kpl Panewka korbowodowa kpl 2 65 Korek zbiornika wyrównawczego szt Śruba kola zamachowego szt Przewód układu chłodzenia szt 3 68 Koło pasowe szt 2 69 Łącznik turbo szt 1 70 Pompa wentylatora szt 1 71 Koło wentylatora szt 1 72 Poduszka chłodnicy szt Zbiornik płynu szt 2 Strona 21 z 57

22 74 Poduszka kasety szt Uszczelniacz szt Uszczelniacz szt Dekiel sprężarki szt 2 78 Uszczelka szt Uszczelka szt Zestaw naprawczy pompy wody szt Rura chłodnicy oleju szt 4 82 Rura chłodnicy oleju szt 4 83 Uszczelka chłodnicy szt Uszczelka chłodnicy szt Łącznik szt Zabezpieczenie rury szt 6 87 Chłodnica oleju szt 9 88 Zestaw uszczelek silnika szt 6 89 Odrzutnik oleju szt Przewód chłodnicy szt 8 91 Korek wlewu oleju szt 4 92 Sprężarka szt 2 93 Rura intercoolera szt 3 94 Przewód powietrza szt 9 95 Kolanko zbiornika powietrza szt 2 96 Złącze kolankowe szt wspornik rur szt 4 98 Koło pasowe szt Koło pasowe szt Napinacz pasków B7000 kpl szt Osłona wentylatora szt Zacisk przewodu wodnego szt Pompa hydrauliczna szt Chłodnica oleju szt Przewód odpływowy szt Pompa oleju szt ring smoka oleju szt Wtryskiwacz kompletny szt Wtryskiwacz sterujący szt Siłownik gaszenia silnika szt Koło zębate sprężarki z odrzutn szt Obudowa termostatu szt 2 Strona 22 z 57

23 113 Podstawa pompy wtryskowej szt Wspornik smoka oleju szt Korek zbiornika wyrównawczego szt Wiązka silnika szt Uszczelka olejowa szt Podkładka gumowa miski szt Uszczelka termostatu szt Uszczelka turbosprężarki szt Szklanka popychacza szt Łącznik kolektorów szt uchwyt rury chłodnicy szt Pompa wodna szt Turbosprężarka szt Uszczelka szt Uszczelka pokrywy zaworów szt Uszczelka pokrywy zaworów szt Uszczelniacz rozrządu szt Rura wodna termostatu szt Uszczelka termostatu szt Koło zębate szt Uszczelka turbiny szt Śruba miski olejowej szt Koło walka rozrządu szt Uszczelka miski kpl szt Piasta wału korbowego szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień obudowy wtryskiwacza szt Uszczelka tulei wtryskiwacza szt Przewód wlewu oleju szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Kolektor szt Kolektor szt 1 Strona 23 z 57

24 149 Uszczelka kolektora ssącego szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Pierścień uszczelniający szt Uszczelka zaworu szt Uszczelniacz szt Uszczelniacz szt Sprężyna napinacz szt Pokrywa sprężyny szt Pokrywa sprężyny szt Pokrywa zaworów szt Pierścień uszczelniający szt Śruba głowicy kpl Osłona łożyska pompy szt Uszczelka pokrywy zaworów szt Głowica filtra oleju szt Podstawa filtra oleju szt Rura łącząca szt Uszczelniacz szt Pierścień uszczelniający szt Złącze szt Pierścień uszczelniający szt Uszczelka kolektora wydechowego szt Pierścień uszczelniający szt Złącze pompy wody szt Oring złącza pompy szt Oring korka pokrywy głowicy szt Oring centralnego smar szt Oring obudowy termostatu szt Linka napinacza pasków szt Osłona zaworów szt Uszczelka miski olejowej szt Tuleja miedziana wtryskiwacza szt Łącznik turbosprężarki szt Przewód olejowy szt Tuleja wtryskiwacza szt Blaszka napędu pompy szt Zawór szt 2 Strona 24 z 57

25 187 Poduszka silnika szt Poduszka silnika szt Wężownica szt Wskaźnik oleju szt Poduszka silnika szt Przewód olejowy sprężarki szt Zawór układu wodnego szt Koło pasowe napinacza szt Koło pasowe szt Wtryskiwacz sterujący szt Wentylator wiskozowy szt Przewód szt Wlew oleju szt Zawór zwrotny paliwa szt Koło zębate sprężarki szt Wieniec zębaty szt Przewód hydrauliczny szt Przewód hydrauliczny szt Zestaw naprawczy pompy wody szt Piasta napędu wentylatora szt Oring szt Oring szt Oring szt Oring szt Śruba miski olejowej szt Nakrętka szt Nakrętka szt Przewód turbo szt Oring szt Oring szt Poduszka silnika szt Przewód kolankowy szt Koło pasowe szt Koło pasowe szt Przewód filtra szt Kolanko szt Przewód szt Przewód szt Szpilka rozrusznika szt 6 Strona 25 z 57

26 226 Śruba szt Nakrętka szpilki rozrusznika szt Uszczelka wałka pompy szt Śruba szt Przewód zbrojony sprężarki szt Uszczelka pompy wody szt Oring pompy wody szt Krócieć szt Przewód ciśnieniowy szt Przewód sprężarki szt Koło napinacza na pasek szt Przewód łączący szt 2 Razem L.p. Wartość brutto za całość zadania B z transportem Wykonawcy: cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych, w tym : netto : cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych, podatek VAT : cyfrowo :... złotych, słownie :... złotych. Zadanie C Kategoria CPV Osprzęt elektryczny Asortyment Nr katalogowy Volvo Nazwa Producenta części Nr katalogowy wskazanego Producenta J.m. Ilość 1 Czujnik ciśnienia paliwa szt 50 2 Elektrozawór szt 16 3 Przekaźnik świateł szt 10 4 Czujnik blokady mostu szt 2 5 Siłownik gaszenia szt 3 6 Alternator szt 8 7 Wskaźnik ciśnienia powietrza szt 1 8 Blaszka miedziana sygnału szt Przełącznik szt 3 10 Lampa kierunkowskazu szt Lampa tablicy rejestracyjnej szt Przekaźnik czasowy szt 4 Cena jedn. netto Wartość netto % podatku VAT Wartość brutto Strona 26 z 57

27 13 Przerywacz kierunkowskazu szt Zawór bezpieczeństwa 1,8 B szt Czujnik temperatury szt 3 16 Czujnik obrotów szt 5 17 Czujnik temperatury szt 2 18 Zawór bezpieczeństwa szt 8 19 Zawór bezpieczeństwa szt Wskaźnik temperatury silnika szt 2 21 Wskaźnik ciśnienia szt 2 22 Wskaźnik ciśnienia szt 2 23 Osłona prędkościomierza szt 3 24 Potencjometr tablicy szt 5 25 Przekaźnik szt 6 26 Dioda 3A szt Czujnik ECS szt Czujnik ciśnienia powietrza szt 2 29 Czujnik ciśnienia powietrza szt Wtyczka czujnika paliwa szt 4 31 Czujnik ciśnienia szt 3 32 Sterownik VECU szt 2 33 Regulator ciśnienia szt 2 34 Czujnik skrętu szt 5 35 Lampa obrysowa szt Wiązka czujnika szt 6 37 Zawór ogrzewania szt Sterownik ogrzewania szt 5 39 Zawór drzwi szt Sterownik ogrzewania szt 3 41 Czujnik szt Lampa stopu szt Lampa cofania szt 6 44 Przełącznik wycieraczek szt 2 45 Czujnik skrętu szt 2 46 Cewka UWE szt Czujnik filtra szt 8 48 Zawór ogrzewania szt 8 49 Czujnik temperatury szt Wyłącznik prądu szt 3 51 Wyłącznik prądu szt 2 52 Silnik wentylatora szt 34 Strona 27 z 57

28 53 Modulator EBS szt Modulator EBS szt Czujnik szt Czujnik turbo doładowania szt Przełącznik świateł szt 3 58 Przycisk sterujący szt 4 59 Wiązka sterownika szt 5 60 Sterownik ogrzewania szt 5 61 Główny zawór szt 6 62 Zawór poziomu paliwa szt 2 63 Przekaźnik szt Zestaw elektryczny szt Termostat szt 8 66 Elektrozawór szt Czujnik poziomu płynu szt 1 68 Wskaźnik temperatury skrzyni szt 2 69 Przycisk sygnału szt Przycisk sygnału szt Potencjometr szt Czujnik temperatury ZF szt 2 73 Wskaźnik poziomu oleju szt Wiązka elektryczna szt 3 75 Wentylator alternatora szt Wiązka elektryczna szt 2 77 Sterownik Ecas szt 2 78 Podstawa bezpieczników szt 3 79 Zawór bezpieczeństwa 1,0 Mpa szt Zawór przekaźnikowy szt 8 81 Wyłącznik kierunkowskazu szt Wiązka elektryczna szt Czujnik zaworu sterowania szt 6 84 Czujnik indukcyjny windy szt 4 85 Regulator szt 4 86 Przełącznik wycieraczek szt 4 87 Rozrusznik szt Przełącznik szt 6 89 Zawór elektromagnetyczny szt 3 90 Czujnik szt 2 91 Podgrzewacz powietrza szt 2 Strona 28 z 57

29 92 Przełącznik szt 5 93 Przełącznik szt 5 94 Włącznik szt 5 95 Nagrzewnica szt Reflektor świateł mijania szt Reflektor świateł drogowych szt Lampa obrysowa biała szt Lampa obrysowa czerwona szt Kierunkowskaz przód szt Kierunkowskaz boczny szt Lampa obr boczna z przew szt Lampa tylna szt Lampa tylna szt Główny wyłącznik prądu szt Wskaźnik oleju szt Czujnik temperatury szt Główny zawór szt Przycisk drzwi szt Lampa kierunkowskazów szt Reflektor świateł mijania szt Lampa oświetlenia drzwi szt Przełącznik szt Przełącznik szt Sterownik Viper szt Zawór ogrzewania ViIKING 3/2-2/2, 3/2-3 /2, 2/2-2/ szt Nagrzewnica szt Nagrzewnica szt Reflektor świateł drogowych szt Czujnik poziomu oleju/smok szt Przełącznik kierunkowskazu szt Przełącznik kierunkowskazu szt Czujnik poziomu szt Potencjometr Ecas szt Termostat szt Elektrozawór gaszenia silnika szt Kostka stacyjki szt Stacyjka szt Silnik krokowy nawiewu szt Gniazdo świetlówki szt 20 Strona 29 z 57

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 805 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. Części zamienne do autobusów marki Volvo Zadanie nr 1 CPV 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Lp CPV Numer katalogowy Nazwa części Jednost ka miary Szacunkowa ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego)

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) tabela 41 L.p. Nazwa części lub podzespołu indeks części Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) okres gwarancji producent Cena jednostkowa brutto Łącznie brutto

Bardziej szczegółowo

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 805 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Załącznik Nr 1 do Umowy nr.../fl/2016 z dnia... zawartej pomiędzy MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu a. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie I - części podwozia: zawieszenie, układ hamulcowy,

Bardziej szczegółowo

Pranie tapicerki w taborze tramwajowym

Pranie tapicerki w taborze tramwajowym POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Il. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 805 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr.

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr. Zacznik nr. 1 E SOLBUS SN-11 Lp Nazwa części Nr.katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Alternator 1 2 Akumulator 12V 180 Ah 1 3 Amortyzator

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy Zadanie A Kategoria CPV 34320000-6 Oznaczenie Zamiennik - Producent 1 Czujnik ciśnienia A 007 153 08 28 szt. 10 oleju 2 Uszczelka miski A 457 014

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI L.p. Ilość Asortyment 1 Amortyzator przedni kpl. 4 2 Amortyzator tył kpl 4 3 Drążek kierowniczy 1 4 Filtr oleju 6 5 Filtr paliwa 6 6 Filtr powietrza 6 7

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej Część I części do aut osobowych Kia Załącznik nr 5.1 do siwz.. (pieczęć wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Szacunkowa ilość* Cena netto za szt. Wartość netto [kol. C x kol. D]

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Zadanie A Kategoria CPV 34300000-0 L.p. Asortyment Oznaczenie Zamiennik oznaczenie Producent J.m. Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto ... Załącznik nr 2... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 Typ pojazdu: Autosan L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto 1 Tuleja zwrotnicy stary typ 4050500103 Cena... 2 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 802 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu Części zamienne do pojazdów marki JELCZ pakiet zawierający 154 poz. asort. poz. przet. nr 39 Nazwa j.m. Ilość ID AMW 1 Pióro główne resoru przedniego 317.18.01

Bardziej szczegółowo

Podwozie. Części Deserter

Podwozie. Części Deserter Page 1 of 9 Części Deserter Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1960mm? Szerokość 1160 mm? Wysokość 990 mm? Liczba osi 2? Masa pojazdu 136 kg? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43 SPECYFIKACJA TŚM DO STAR 660 - poz. 43 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Analizator rozcieńczania oleju ARD 2 szt 1 2 Docierarka ręczna do zaworów szt 1 3 Drążek zewnętrzny do pomiaru zbieżności kół szt 2 4 Dymomierz

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 162393 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Części zamienne do autobusu marki MAN. Cena jednostkowa netto. Proponow ana ilość zakupu. Wartość netto (4X5) Kod towaru Dostawcy

Załącznik nr 12. Części zamienne do autobusu marki MAN. Cena jednostkowa netto. Proponow ana ilość zakupu. Wartość netto (4X5) Kod towaru Dostawcy Zadanie 5 Części zamienne do autobusu marki MAN Załącznik nr 12 Nr sprawy 9/PN/2 Lp Nazwa części Nr katalogowy Kod towaru Dostawcy Proponow ana ilość zakupu Cena jednostkowa netto Wartość netto (4X5) 1

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

"Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie

Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006 Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/2/09 ZMODYFIKOWANY - Sposób obliczenia ceny - część II załącznik nr 2b "Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj. 1998 D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 805 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r.

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia 20.01.2012 r. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów Lp. Wyszczegółnienie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY MAGAZYN 001 magazyn techniczny części nowe Cena jednostkowa Wartość ogółem Ilość

Bardziej szczegółowo

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa 1158 98 100 Łask Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę części zamiennych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy Page 1 of 18 Części Quad110 Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1580mm? Szerokość 930 mm? Wysokość 920 mm? Liczba osi 2? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,5 km? Max prędkość 55 km/h?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/10 Warszawa, 15-04-2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S

Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82991-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S 050-082991 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt.

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu A 9, H-10 - pakiet zawierający 182 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. silnika, kadłuby na części zamienne, skrzynie

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr sprawy 10/PN/2009 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Mechaniczna skrzynia biegów: a) łożysk i złożeń igiełkowych b) synchronizatorów wraz zabezpieczeniami, c) uszczelniaczy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów Numer ogłoszenia: 195505-2014; data zamieszczenia: 12.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: 91206-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ Nr. Rej. 4/PN/2011 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Pompa wodna: 1.1. demontaż pompy i weryfikacja części, 1.2. wymiana: a) łożysk b) reperaturki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot.

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do pojazdów Fiat Brava, Fiat CC, Ford, Nysa-Żuk, VW Passat, Vento i Transporter (nowe i używane) pozycja nr 17 z przetargu z dnia 20.01.2012

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Katalog części do autobusów Solaris

Katalog części do autobusów Solaris 85-350 Bydgoszcz, ul. Nakielska 211a tel.: +48 52 379 80 01, fax: +48 52 379 82 58 e-mail: autobusy@motobus.pl Katalog części do autobusów Solaris 2014/2015 2014/2015 www.motobus.pl 1 Alternatory 0104200001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79 50-316 Wrocław Tel. +48 71 32 50 817 (818) Fax +48 71 32 50 802 e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju ZAMAWIAJ ĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju ZAMAWIAJ ĄCY: ZAMAWIAJ ĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1 tel. +48 32-476-30-81, fax + 48 32-476-30-89 e-mail: kontakt@pkm-jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Zacznik nr. 1 / 6 Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Lp. Nazwa części Nr katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Automat STOP 501 20 2 Bęben

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Dobre Miasto 2006 Biuro Handlu i Marketingu Wykaz tablic katalogowych Lp. Nazwa tablicy Nr tablicy 1 Blok cylindrowy 1 2 Układ sterowania silnika 2 3 Wał korbowy

Bardziej szczegółowo

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody -

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody - WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 244 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice wody, mechanizmy różnicowe, pompy

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW*

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Załącznik nr 8 do siwz WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Pojemność silnika 1997 1248 D 2771 2435 1388 1896 D 2148 1998 1998 2417 2498 1598 1400 L.p. Nazwa czynności Ford Kuga ZS 7793N Opel Astra III ZS 1199L Skoda

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5,

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5, WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodów NYSA, ŻUK, POLONEZ - pakiet zawierający 164 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, błotniki, półosie,

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 235288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego l Załącznik nr Wykaz czesci do przetargu Jednost a miary NAZWA CZĘŚCI Lp re oleju Uszczelka filtra oleju paliwa powietrza kabiny hydrauliczny skrzyni biegów 7 hudrauliczny układu kieroniczego 3 H 8 9 0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem. J.m. 1 Wentylator chłodnicy szt VIVARO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem. J.m. 1 Wentylator chłodnicy szt VIVARO 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa części zamiennych do pojazdów kołowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Tśm do pojazdu markistar 200

Tśm do pojazdu markistar 200 Zadanie nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do ogólnych warunków umowy Nazwa tśm numer katalogowy nr VIN nr silnika rok produkcji pojazdu jm ilość cena jednostkowa netto wartość netto stawka VAT cena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Osoba prowadząca postępowanie ze strony Wykonawcy. Nazwisko: Imię: Nr telefonu:

FORMULARZ CENOWY. Osoba prowadząca postępowanie ze strony Wykonawcy. Nazwisko: Imię:   Nr telefonu: KHW S.A Nr sprawy: ZP-M-55-05 Załącznik nr do SIWZ Miejscowość: Data.. FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa Wykonawcy: Siedziba Wykonawcy (adres): Województwo, powiat: NIP: REGON: Nr fax: - - - Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części do samochodów GAZ, NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN - pakiet zawierający 162 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła pasowe, amortyzatory, przeguby,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Zacznik nr. 1B Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Lp. Nazwa części Nr katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Automat STOP 501 1 2 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1/ 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.wroclaw.pl Wrocław: Dostawa ciekłego azotu w ilości 400 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.25wog.wp.mil.pl Białystok: Robota budowlana z podziałem na dwie części: Część 1 - (Remont budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerăłw i pojemnikăłw na odpady Numer ogłoszenia: 117820-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 1.1., pl. Polski 3 / 4, 50-156 Wrocław, tel. 71 343 80 31, wew. 233, fax. 71 343 15 58, www.asp.wroc.pl. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 2.1. Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy Lp. KATEGORIA NAZWA Jednostka Ilość Cena za 1 szt./kpl. Wartość (cena * ilość szt.) UWAGI MATERIAŁY RÓśNE 1 prowadnica łoŝyskowa kpl 1 5,00 zł 5,00 zł 2 chlapacze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo