INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

2 ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA Poziom bezrobocia w regionie m Stopa bezrobocia stan na koniec stycznia 2016 r Zarejestrowani w ewidencji osób bezrobotnych - napływ Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku Wyłączeni z ewidencji osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych wg gmin... 6 II. STRUKTURA BEZROBOTNYCH Bezrobotne kobiety mężczyźni Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły Osoby niepełnosprawne Struktura bezrobotnych wg wykształcenia - stan na koniec lutego 2016 roku Struktura bezrobotnych wg wieku - stan na koniec lutego 2016 roku Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na koniec lutego 2016 roku Struktura bezrobotnych wg stażu pracy - stan na koniec lutego 2016 roku Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Zawody najliczniej reprezentowane wśród bezrobotnych Poziom bezrobocia w podziale na gminy

3 I. POZIOM BEZROBOCIA 1. Poziom bezrobocia w regionie m Według stanu na 29 lutego 2016 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było osób bezrobotnych z terenu miasta Tarnowa i u ego. W porównaniu do stycznia 2016 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 214 osób. Poziom bezrobocia w końcu lutego 2016 roku był o 2371 osób niższy w porównaniu do poziomu z końca lutego 2015 roku. Poziom bezrobocia w regionie m Poziom bezrobocia w 2015 r. Poziom bezrobocia w 2016 r XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W obszarze działania tutejszego Urzędu 64,3% osób bezrobotnych (8779 os.) to osoby zamieszkałe na terenie u ego. Pozostałe 35,7% osób bezrobotnych (4878 os.) stanowią mieszkańcy Tarnowa. W Tarnowie w okresie styczeń luty 2016 roku bezrobocie zwiększyło się o 307 osób, a w ujęciu rok do roku zmniejszyło się o 846 osób. W powiecie m w okresie pierwszych 2 miesięcy 2016 roku bezrobocie zwiększyło się o 612 osób, a w porównaniu do lutego 2015 roku zmniejszyło się o 1525 osób. 2

4 Poziom bezrobocia w mieście Tarnowie i powiecie m II'2015 III IV V VI'2015 VII VIII IX X XI XII'2015 I II'2016 miasto Tarnów Na koniec lutego 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie obsługiwał łącznie klientów z terenu Tarnowa i u ego w tym: Bezrobotni os. w tym 1118 osób niepełnosprawnych Poszukujący pracy os. w tym 175 osób niepełnosprawnych Liczba i udział procentowy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie i Filiach Urzędu przedstawiał się następująco: Filia Żabno 1147 Filia Tuchów 8% % LPiK Radłów 351 3% PUP Tarnów % PUP Tarnów Filia Tuchów Filia Żabno LPiK Radłów 3

5 2. Stopa bezrobocia stan na koniec stycznia 2016 r. Stopa bezrobocia w % miasto Tarnów I 15* II* III* IV* V* VI* VII* VIII* IX X XI XII 15 I 16 10,2% 10,2% 9,8% 9,5% 9,1% 8,8% 8,6% 8,5% 8,4% 8,2% 8,2% 8,3% 8,7% 14,2% 14,2% 13,3% 12,5% 11,8% 11,3% 10,9% 11,0% 11,0% 10,9% 11,1% 11,6% 12,1% Małopolska 10,1% 10,1% 9,9% 9,4% 9,0% 8,6% 8,4% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,4% 8,8% Kraj 11,9% 11,9% 11,5% 11,1% 10,7% 10,2% 10,0% 9,9% 9,7% 9,6% 9,6% 9,8% 10,3% *korekta od XII 2014 do VIII'2015 dokonana przez GUS Źródło - dane GUS Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i ów Na koniec stycznia 2016 r. średnia stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,3%. Małopolska ze stopą 8,8% zajmowała czwarte miejsce w kraju, pod względem najniższej stopy bezrobocia. W mieście Tarnowie, stopa bezrobocia w końcu stycznia 2016 roku wyniosła 8,7%. W porównaniu rok do roku wskaźnik ten był o 1,5% niższy niż w końcu stycznia 2015 roku (10,2%). W powiecie m, stopa bezrobocia była na poziomie 12,1%, a wskaźnik stopy był o 2,1% niższy w porównaniu do stanu w końcu stycznia 2015 roku (14,2%). 4

6 3. Zarejestrowani w ewidencji osób bezrobotnych - napływ W lutym 2016 r. zarejestrowano ogółem 1565 osób bezrobotnych, tj. 11,5% ogółu. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny osób, natomiast po raz pierwszy zarejestrowano 246 osób, tj. 15,7% ogółu nowo zarejestrowanych. W okresie od stycznia do lutego 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zarejestrowało się 3327 osób, w tym z miasta Tarnowa 1131 osób, a z terenu u ego 2196 osób. Liczba zarejestrowanych w tym okresie była o 266 osób niższa w porównaniu do osób rejestrowanych w analogicznym okresie 2015 roku. W mieście Tarnowie liczba ta była o 97 osób niższa, a w powiecie m niższa o 169 osób. 4. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku W lutym 2016 r. wzrosła liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie na koniec lutego 2016 roku osób było uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Stanowiły one 11,5% ogółu bezrobotnych. Liczba zasiłkobiorców w lutym 2016 roku w porównaniu do stanu z końca stycznia zwiększyła się o 39 osób. 5. Wyłączeni z ewidencji osób bezrobotnych Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w lutym 2016 roku 1351 osób i było to o 294 osoby więcej w porównaniu do miesiąca poprzedniego i 113 osób mniej niż w lutym 2015 r. Pierwszą najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie 686 osób, tj. 50,8% ogółu wyłączonych. Drugą, co do wielkości grupę stanowiły osoby, wyłączone z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 244 osoby, tj. 18,1% ogółu wyłączonych. W okresie dwóch miesięcy 2016 roku z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 2408 osób i było to o 112 osób mniej w porównaniu do takiego samego okresu 2015 r. Najwięcej bezrobotnych zostało wyłączonych z powodu podjęcia pracy 1237 osób (o 7,9% więcej osób bezrobotnych niż w analogicznym okresie 2015 roku) w tym: - pracy niesubsydiowanej w tym podjęcia działalności gospodarczej pracy subsydiowanej - 76 w tym: - pracy interwencyjnej - 9, - podjęcia działalności gospodarczej ze środków PUP - 4, - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia - 27, - podjęcia pracy w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie - 21, - podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia - 1, - podjęcia zatrudnienia w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia - 13, - innych (podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej lub z PFRON)

7 Wyszczególnienie I-II 2015 miasto Tarnów I-II 2016 Różnica w liczbach I-II 2015 I-II 2016 Różnica w liczbach wyłączenia z ewidencji ogółem w tym z powodu podjęcia pracy Liczba osób bezrobotnych wg gmin Z obserwacji poziomu bezrobocia w gminach regionu ego na przestrzeni minionego miesiąca wynika, że w porównaniu do miesiąca stycznia 2016 r., w 10 gminach wystąpił wzrost bezrobotnych, w 6 gminach spadek, a w gminie Rzepiennik Strzyżewski poziom bezrobocia nie zmienił się. Dynamika zmian bezrobocia w regionie m w styczniu 2016 r. wyniosła średnio 101,6%. Największą dynamikę wzrostu bezrobocia zanotowano w gminach: Żabno (106,6%), Radłów (104,2%), Ryglice (103,8%), Tuchów (103,3%), Wojnicz (102,9%), Lisia Góra (102,1%). Największym spadkiem bezrobocia charakteryzowały się gminy: Wietrzychowice (dynamika 97,2%), Gromnik (98,8%), Ciężkowice (99,4%). luty 2016 r. styczeń 2016 r. Żabno Zakliczyn Wojnicz Wietrzychowice Wierzchosławice Tuchów Tarnów gmina Tarnów miasto Szerzyny Skrzyszów Rzepiennik Strzyżewski Ryglice Radłów Pleśna Lisia Góra Gromnik Ciężkowice

8 II. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 1. Bezrobotne kobiety mężczyźni Według stanu na 29 lutego 2016 r. w PUP z terenu miasta Tarnowa i u ego zarejestrowane były 7782 kobiety, które stanowiły 57% ogółu bezrobotnych oraz 5875 mężczyzn, którzy stanowili 43% ogółu. 2. Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec lutego 2016 r. w ewidencji pozostawało 4950 osób w wieku do 30 roku życia (36,2% ogółu bezrobotnych). Jest to o 71 osób więcej w porównaniu do stanu z końca stycznia 2016 r. w Tarnowie os. - 26,3% ogółu bezrobotnych miasta w powiecie m os. - 41,8% ogółu bezrobotnych u 3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na koniec lutego 2016 r. w ewidencji pozostawało 3050 osób w wieku powyżej 50 roku życia (22,3% ogółu bezrobotnych). Jest to o 32 osoby więcej w porównaniu do stanu z końca stycznia 2016 r. w Tarnowie os. - 27% ogółu bezrobotnych miasta w powiecie m os. - 19,7% ogółu bezrobotnych u 4. Osoby długotrwale bezrobotne Na koniec lutego 2016 r. w ewidencji pozostawało 7766 osób długotrwale bezrobotnych (56,9% ogółu bezrobotnych). Jest to o 17 osób więcej w porównaniu do stanu z końca stycznia 2016 r. w Tarnowie os. - 59,3% ogółu bezrobotnych miasta w powiecie m os. - 55,5% ogółu bezrobotnych u 5. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły Na koniec lutego 2016 r. w ewidencji pozostawało 911 osób, które w okresie do 12 miesięcy przed końcem okresu sprawozdawczego ukończyły szkołę. W tym szkołę: wyższą os. policealną i średnią zawodową os. ogólnokształcącą os. zasadniczą zawodową os. gimnazjalną i niższą - 6 os. Było to o 7 osób więcej w porównaniu do stanu z końca stycznia 2016 r. Stanowią oni 6,7% ogółu bezrobotnych. 7

9 Osoby niepełnosprawne Na koniec lutego 2016 r. w ewidencji pozostawało 1293 osoby niepełnosprawne, które stanowiły 9,3% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w końcu miesiąca. Było to o 5 osób więcej w porównaniu do stanu z końca stycznia 2016 r. w Tarnowie os. 13,6% ogółu osób bezrobotnych i poszukujących pracy miasta w powiecie m os. 6,8% ogółu osób bezrobotnych i poszukujących pracy u Osoby niepełnosprawne - bezrobotne Osoby niepełnosprawne - poszukujące pracy Najczęściej występującą przyczyną niepełnosprawności wśród osób zarejestrowanych stanowiły choroby związane z upośledzeniem narządów ruchu (484 osoby tj. 37,4% ogółu osób niepełnosprawnych). Drugą pod względem liczebności przyczyną były choroby psychiczne (251 osób, tj. 19,4% ogółu osób niepełnosprawnych). Lp Przyczyny niepełnosprawności Upośledzenie umysłowe Choroby psychiczne Zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu Choroby narządu wzroku Upośledzenie narządu ruchu Epilepsja Choroby układu oddechowego Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowopłciowego Choroby neurologiczne Inne Nieustalony Osoby niepełnosprawne wg stanu na r. Bezrobotni Poszukujący pracy m. Tarnów Ogółem m. Tarnów OGÓŁEM

10 7. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia - stan na koniec lutego 2016 roku Liczba bezrobotnych Odsetek od ogółu Wykształcenie Ogółem m. Tarnów Ogółem m. Tarnów Wyższe ,6% 19,1% 13,7% Policealne i śr. zawodowe ,4% 23,8% 24,8% Ogólnokształcące ,7% 12,5% 9,6% Zasadnicze zawodowe ,3% 24,9% 33,3% Gimnazjalne i poniżej ,0% 19,7% 18,6% RAZEM % 100% 100% 8. Struktura bezrobotnych wg wieku - stan na koniec lutego 2016 roku Liczba bezrobotnych Odsetek od ogółu Wiek Ogółem m. Tarnów Ogółem m. Tarnów lat ,3% 11,6% 23,6% lat ,8% 28,4% 30,5% lat ,1% 23,2% 18,4% lat ,0% 20,8% 16,4% lat ,1% 11,4% 7,9% 60 lat i więcej ,7% 4,6% 3,2% RAZEM % 100% 100% 9. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na koniec lutego 2016 roku Czas Liczba bezrobotnych Odsetek od ogółu pozostawania bez Ogółem m. Tarnów Ogółem m. Tarnów pracy do 1 m-ca ,3% 10,0% 10,5% 1 3 m-cy ,6% 18,4% 21,8% 3 6 m-cy ,6% 15,2% 17,3% 6 12 m-cy ,2% 13,4% 13,0% m-ce ,4% 15,7% 15,3% pow. 24 m-cy ,9% 27,3% 22,1% RAZEM % 100% 100% 10. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy - stan na koniec lutego 2016 roku Liczba bezrobotnych Odsetek od ogółu Staż pracy Ogółem m. Tarnów Ogółem m. Tarnów bez stażu pracy ,9% 13,5% 21,9% do 1 roku ,4% 19,1% 19,5% 1 5 lat ,3% 21,2% 21,4% 5 10 lat ,6% 15,0% 12,8% lat ,4% 16,1% 13,5% lat ,2% 11,3% 8,1% pow. 30 lat ,2% 3,8% 2,8% RAZEM % 100% 100% 9

11 11. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy Na koniec lutego 2016 r. w PUP w Tarnowie, jako poszukujące pracy zarejestrowanych było 302 osoby, w tym 128 kobiet. W mieście Tarnowie liczba poszukujących pracy wynosiła 134 osoby w tym 58 kobiet. 12. Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W okresie styczeń luty 2016 roku liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej była wyższa o 0,6% w porównaniu do liczby miejsc zgłoszonych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W lutym 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie miał do dyspozycji 1101 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w tym 649 miejsc subsydiowanych z Funduszu Pracy i EFS oraz 452 miejsca niesubsydiowane. W okresie od stycznia do lutego 2016 roku wpłynęło łącznie 1372 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej (w tym 674 subsydiowane i 698 niesubsydiowanych). W takim samym okresie 2015 roku Urząd miał do dyspozycji 1364 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w tym 726 subsydiowanych i 638 niesubsydiowanych. Oznacza to, że od początku 2016 roku wpłynęło o 8 miejsc więcej w porównaniu do liczby miejsc zgłoszonych w okresie styczeń luty 2015 r. Wyszczególnienie I-II 2015 I-II 2016 Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym Różnica w liczbach bezwzgl. Różnica w % ,6% subsydiowane ,2% niesubsydiowane ,4% Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

12 Dominujące zawody w ofertach zgłoszonych w okresie od stycznia do lutego 2016 r. (1372 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej pomniejszonych o miejsca anulowane). Lp. Nazwa zawodu Ilość miejsc Specjaliści 1. Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego Specjalista do spraw sprzedaży 7 3. Fizjoterapeuta 5 4. Doradca finansowy 5 Technicy, pracownicy biurowi, inny średni personel 5. Technik prac biurowych Magazynier Pozostali pracownicy obsługi biurowej Spedytor Technik farmaceutyczny Księgowy Sekretarka Przedstawiciel handlowy 5 Robotnicy wykwalifikowani 13. Opiekunka domowa Robotnik gospodarczy Sprzedawca Kierowca samochodu ciężarowego Kucharz Monter ociepleń budynków Murarz Kelner Kasjer handlowy Cieśla szalunkowy Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca ciągnika siodłowego 10 Robotnicy niewykwalifikowani 25. Pomocniczy robotnik szklarniowy Pomocniczy robotnik budowlany Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym Pokojowa 12 11

13 Oferty EURES W okresie od stycznia do lutego 2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w ramach sieci EURES wpłynęło 450 wolnych miejsc pracy w krajach UE/EOG. Polskimi pracownikami zainteresowani byli pracodawcy z Austrii, Czech, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Największe zapotrzebowanie na pracowników, zagraniczni pracodawcy zgłosili na stanowiska: pracownik magazynu, kierowca samochodu ciężarowego, malarz-lakiernik, spawacz, monter wiązek elektrycznych, elektryk-elektromonter, kelner, pomoc kelnera, kucharz, operator maszyn, monter sieci i instalacji gazowych, klimatyzacyjnych i sanitarnych, kierowca autobusu. 13. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy W lutym 2016 roku jeden zakład pracy zgłosił zamiar dokonania zwolnień grupowych dla 1 pracownika. Był to: POLDIM-MOSTY Spółka z o.o. Żaden pracodawca w okresie od stycznia do lutego 2016 roku nie dokonał zwolnień grupowych. W 2015 roku 4 zakłady pracy dokonały zwolnień grupowych w wyniku których pracę straciło 75 osób. Pracodawcy, którzy w 2015 roku dokonali zwolnień to: Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 40 osób, NOMI Spółka Akcyjna 21 osób, PGNiG Technologie S.A. 11 osób, PKO Bank Polski S.A 3 osoby. Zwolnienia grupowe w latach r r r

14 14. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W okresie od stycznia do lutego 2016 roku na subsydiowane miejsca pracy, szkolenia i staż skierowano 179 osób bezrobotnych. Było to o 45 osób mniej niż w takim samym okresie 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba skierowanych osób bezrobotnych I-II 2015 I-II Szkolenia Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Liczba osób, którym sfinansowano koszty studiów podyplomowych Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże dla bezrobotnych Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą po otrzymaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób, które podjęły pracę w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Prace społecznie użyteczne Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 11. Podjęcie zatrudnienia w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie 12. Podjęcie działalności gospodarczej w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie 13. Podjęcie zatrudnienia w związku z przyznaniem bonu na zatrudnienie 14. Podjęcie zatrudnienia w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia OGÓŁEM

15 15. Zawody najliczniej reprezentowane wśród bezrobotnych Lp. ZAWÓD WYKONYWANY kod 4-cyfrowy (wyuczony w przypadku osób bez stażu pracy) Specjaliści liczba bezrobotnych OGÓŁEM KOBIETY 1. Specjaliści do spraw administracji i rozwoju (Specjaliści administracji publicznej, ds. badań społeczno-ekonomicznych, ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych itp.) Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Ekonomiści Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Filolodzy i tłumacze Fizjoterapeuci Filozofowie, historycy i politolodzy Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Specjaliści do spraw ochrony środowiska Technicy, średni personel 11. Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych (technik ekonomista, technik agrobiznesu, asystent ds. statystyki) Technicy mechanicy Pracownicy obsługi biurowej Dietetycy i żywieniowcy Magazynierzy i pokrewni Technicy budownictwa Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Technicy wsparcia informatycznego i technicznego Technicy rolnictwa i pokrewni Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Robotnicy wykwalifikowani 21. Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Kucharze Ślusarze i pokrewni Fryzjerzy Mechanicy pojazdów samochodowych Murarze i pokrewni Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni Piekarze, cukiernicy i pokrewni Gospodarze budynków Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni Robotnicy niewykwalifikowani 31. Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani Bez zawodu osób 14

16 16. Poziom bezrobocia w podziale na gminy 15

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 stycznia 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 stycznia 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2017 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 207 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 stycznia 2017 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 stycznia 207 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 maja 2018 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 maja 2018 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 maja 208 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2. Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2017 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2017 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 lipca 207 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2. Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 grudnia 205 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 687 515 64 533 611 588 5891 486 5694 4741 5531 447 5346 439 5384 4341 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Biuletyn statystyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 17.9. r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.11.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2009 r. Elbląg, luty

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo