CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA"

Transkrypt

1 CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA

2 Treści nauczania Tom III podręcznika Ciekawi świata wyd. Operon I. WĘGLOWODORY 1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla 2. Metan najprostszy przedstawiciel alkanów 3. Alkany najmniej skomplikowane węglowodory 4. Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów 5. Izomeria konstytucyjna 6. Cykloalkany 7. Eten budowa i właściwości 8. Szereg homologiczny alkenów 9. Etyn. Alkiny 10. Izomeria węglowodorów nienasyconych (alkenów) 11. Izomeria węglowodorów nienasyconych (alkinów) 12. Polimeryzacja. Polimery 13. Fluorowcopochodne węglowodorów alifatycznych 14. Budowa węglowodorów aromatycznych na przykładzie benzenu 15. Właściwości chemiczne benzenu 16. Toluen budowa i właściwości 17. Inne związki aromatyczne ksyleny, węglowodory o pierścieniach skondensowanych podaje założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne węglowodorów podaje nazwę węglowodoru: alkanu, alkenu i alkinu do 10 atomów węgla w cząsteczce zapisanej wzorem strukturalnym i półstrukturalnym wyjaśnia pojęcie: rzędowość atomów węgla ustala rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru posługuje się poprawną nomenklaturą węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych posługuje się poprawną nomenklaturą fluorowcopochodnych węglowodorów definiuje pojęcia: szereg homologiczny, wzór ogólny, izomeria wyjaśnia pojęcia: izomery konstytucyjne, położenia podstawnika, optyczne oraz cis i trans rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów konstytucyjnych, położenia podstawnika, izomerów optycznych węglowodorów i ich prostych fluorowcopochodnych o podanym wzorze sumarycznym 1

3 wśród podanych wzorów węglowodorów i ich pochodnych wskazuje izomery konstytucyjne uzasadnia warunki wystąpienia izomerii cis-trans w cząsteczce związku o podanej nazwie lub o podanym wzorze strukturalnym lub półstrukturalnym opisuje właściwości chemiczne alkanów na przykładzie następujących reakcji: spalanie, podstawianie (substytucja) atomu (lub atomów) wodoru przez atom (lub atomy) chloru albo bromu przy udziale światła pisze odpowiednie równania reakcji spalania oraz reakcji substytucji w alkanach określa tendencje zmian właściwości fizycznych: stanu skupienia, temperatury topnienia, gęstości w szeregach homologicznych alkanów, alkenów i alkinów opisuje właściwości chemiczne alkenów na przykładzie reakcji przyłączania (addycji): wodoru, chloru, bromu, chlorowodoru, bromowodoru oraz wody wyjaśnia, na czym polega reguła Markownikowa przewiduje produkty reakcji przyłączenia cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych alkenów na podstawie reguły Markownikowa wyjaśnia możliwość powstawania produktu głównego i ubocznego podczas reakcji substytucji w alkanach i addycji w alkenach omawia zachowanie się alkenów wobec zakwaszonego roztworu manganianu(vii) potasu wyjaśnia pojęcie: polimeryzacja pisze równania reakcji substytucji, addycji i polimeryzacji planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać węglowodory nasycone z nienasyconych planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać węglowodory nienasycone z nasyconychz udziałem fluorowcopochodnych węglowodorów pisze równania reakcji przedstawione schematem opisuje właściwości chemiczne alkinów na przykładzie reakcji przyłączenia: wodoru, chloru, bromu, chlorowodoru, bromowodoru i wody pisze równania reakcji przyłączenia do alkinów: wodoru, chloru, bromu, chlorowodoru, bromowodoru i wody pisze równanie reakcji trimeryzacji etynu wyjaśnia na prostych przykładach mechanizmy reakcji substytucji, addycji, eliminacji, zapisując odpowiednie równania reakcji ustala wzór monomeru, z jakiego został otrzymany polimer o podanej strukturze planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne, zaczynając od węgla i dowolnych odczynników nieorganicznych opisuje budowę cząsteczki benzenu, z uwzględnieniem delokalizacji elektronów wyjaśnia, dlaczego benzen, w przeciwieństwie do alkenów, nie odbarwia wody bromowej ani zakwaszonego roztworu manganianu(vii) potasu opisuje właściwości węglowodorów aromatycznych, na przykładzie reakcji benzenu i toluenu, reakcji spalania oraz reakcji z chlorem i bromem wobec katalizatora lub w obecności światła 2

4 II. omawia reakcję nitrowania węglowodorów aromatycznych pisze równania reakcji spalania benzenu i toluenu oraz reakcje benzenu i toluenu z chlorem i bromem wobec katalizatora lub w obecności światła projektuje doświadczenia dowodzące różnic we właściwościach węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych przewiduje obserwacje oraz formułuje wnioski z doświadczeń pozwalających odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych pisze równania reakcji dowodzących różnic we właściwościach węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych ALKOHOLE I FENOLE 18. Alkohole monohydroksylowe 19. Właściwości chemiczne n alkan 1 oli 20. Działanie etanolu na organizm ludzki 21. Izomeria alkoholi 22. Alifatyczne alkohole polihydroksylowe 23. Fenole na przykładzie benzenolu 24. Alkohole a fenole wyjaśnia pojęcie: grupa funkcyjna zna wzór grupy funkcyjnej alkoholi i fenoli na podstawie budowy cząsteczki zalicza substancję do alkoholi lub fenoli wyjaśnia pojęcia: alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe wskazuje wzory alkoholi pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych podaje nazwy systematyczne alkoholi rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów alkoholi monoi polihydroksylowych o podanym wzorze sumarycznym rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów szkieletowych oraz położenia podstawnika alkoholi opisuje właściwości chemiczne alkoholi na podstawie reakcji spalania w różnej ilości tlenu omawia reakcje alkoholi z HCl i HBr opisuje zachowanie się alkoholi wobec aktywnych metali omawia zachowanie się alkoholi wobec utleniaczy przewiduje produkty reakcji odwodnienia alkoholi projektuje doświadczenie otrzymywania alkenów z alkoholi pisze równanie reakcji alkoholi z nieorganicznymi kwasami tlenowymi i kwasami karboksylowymi porównuje właściwości fizyczne i chemiczne: etanolu, glikolu etylenowego i glicerolu 3

5 projektuje doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy od alkoholu polihydroksylowego na podstawie obserwacji wyników reakcji alkoholi z wodorotlenkiem miedzi(ii) klasyfikuje alkohol do mono- lub polihydroksylowych opisuje działanie tlenku miedzi(ii) i dichromianu(vi) potasu w środowisku kwaśnym na alkohole pierwszo- i drugorzędowe dobiera współczynniki reakcji roztworu manganianu(vii) potasu w środowisku kwasowym z etanolem metodą bilansu elektronowego opisuje reakcję benzenolu z sodem i z wodorotlenkiem sodu oraz podaje nazwy otrzymanych produktów opisuje reakcję benzenolu z bromem opisuje reakcję benzenolu z kwasem azotowym(v) pisze równania reakcji benzenolu z sodem, wodorotlenkiem sodu, kwasem azotowym(v) i bromem na podstawie obserwacji wyników doświadczenia benzenolu z NaOH formułuje wniosek o sposobie odróżniania fenolu od alkoholu opisuje różnice we właściwościach chemicznych alkoholi i fenoli oraz ilustruje je odpowiednimi równaniami reakcji III. ALDEHYDY I KETONY 25. Budowa i nazewnictwo aldehydów 26. Otrzymywanie aldehydów 27. Właściwości aldehydów 28. Budowa i nazewnictwo ketonów 29. Otrzymywanie ketonów 30. Właściwości ketonów 31. Zastosowanie aldehydów i ketonów zna wzory grup funkcyjnych aldehydów i ketonów wskazuje na różnice w budowie aldehydów i ketonów rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerycznych aldehydów i ketonów o podanym wzorze sumarycznym tworzy nazwy systematyczne prostych aldehydów i ketonów pisze równania reakcji utleniania alkoholu pierwszo- i drugorzędowego na podstawie wyników próby z odczynnikiem Tollensa i Trommera określa rodzaj związku karbonylowego (aldehyd czy keton) planuje i przeprowadza doświadczenie, którego celem jest odróżnienie aldehydu od ketonu porównuje metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów 4

6 IV. KWASY KARBOKSYLOWE 32. Budowa i nazewnictwo kwasów karboksylowych 33. Otrzymywanie kwasów karboksylowych 34. Badanie właściwości kwasu mrówkowego 35. Wyjaśnianie kwasowości kwasów karboksylowych 36. Porównanie mocy kwasów: octowego, węglowego i siarkowego(vi) 37. Reakcje z udziałem kwasów karboksylowych, których produktami są sole i estry 38. Podobieństwo właściwości kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych 39. Sole kwasów karboksylowych i środki piorące 40. Rodzaje kwasów tłuszczowych. Odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych na podstawie prostego doświadczenia 41. Kwas mlekowy i kwas salicylowy zna wzór grupy funkcyjnej kwasów karboksylowych wskazuje grupę karboksylową i resztę kwasową we wzorach kwasów karboksylowych (alifatycznych i aromatycznych) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne kwasów karboksylowych rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerycznych kwasów karboksylowych o podanym wzorze sumarycznym na podstawie wyników reakcji kwasu mrówkowego z manganianem(vii) potasu w obecności kwasu siarkowego(vi)) wnioskuje o redukujących właściwościach kwasu mrówkowego uzasadnia przyczynę właściwości redukujących kwasu mrówkowego zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów karboksylowych z alkoholi i aldehydów pisze równania dysocjacji elektrolitycznej prostych kwasów karboksylowych nazywa jony powstające w reakcjach dysocjacji jonowej kwasów karboksylowych pisze równania reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami oraz tworzy nazwy powstających estrów projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać sole kwasów karboksylowych w reakcjach kwasów z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami metali i solami słabych kwasów projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik wykaże podobieństwo we właściwościach chemicznych kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić kwasy tłuszczowe nasycone od nienasyconych projektuje i przeprowadza doświadczenie, w wyniku którego porówna moc kwasu octowego i siarkowego(vi) projektuje i przeprowadza doświadczenie, w wyniku którego porówna moc kwasu octowego i kwasu węglowego tłumaczy przyczynę zasadowego odczynu wodnego roztworu octanu sodu i mydła pisze równania reakcji potwierdzające, że roztwór wodny octanu sodu i mydła jest zasadowy 5

7 opisuje budowę dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów, na przykładzie kwasu mlekowego i salicylowego omawia występowanie i zastosowanie kwasu mlekowego i salicylowego V. ESTRY I TŁUSZCZE 42. Budowa i nazewnictwo estrów 43. Otrzymywanie estrów 44. Estry tlenowych kwasów nieorganicznych 45. Właściwości estrów 46. Zastosowanie estrów 47. Tłuszcze i ich znaczenie biologiczne i gospodarcze 48. Rodzaje tłuszczów 49. Tłuszcze spożywcze. Utwardzanie tłuszczów 50. Właściwości tłuszczów zna skład pierwiastkowy tłuszczów zna wzór grupy estrowej wie, jakie związki nazywamy tłuszczami wie, jak powstają estry opisuje strukturę cząsteczek estrów i wiązania estrowego projektuje doświadczenie, za pomocą którego można otrzymać estry zapisuje równania reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi wskazuje na rolę stężonego kwasu siarkowego(vi) podczas reakcji estryfikacji tworzy nazwy prostych estrów kwasów karboksylowych i tlenowych kwasów nieorganicznych rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne estrów na podstawie ich nazwy wyjaśnia przebieg reakcji hydrolizy estrów w środowisku o odczynie kwasowym i zasadowym pisze równania reakcji estryfikacji na podstawie wzoru strukturalnego aspiryny wyjaśnia, dlaczego związek ten nazywamy kwasem acetylosalicylowym opisuje budowę tłuszczów stałych i ciekłych omawia właściwości i zastosowanie tłuszczów projektuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik dowiedzie, że w skład oleju jadalnego wchodzą związki o charakterze nienasyconym opisuje przebieg procesu utwardzania tłuszczów ciekłych pisze równanie reakcji otrzymywania mydła z tłuszczów pisze równania reakcji przedstawione za pomocą schematu projektuje schematy otrzymywania poznanych węglowodorów i ich pochodnych VI. ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE AZOT 51. Amoniak 6

8 52. Aminy 53. Właściwości fizyczne amin 54. Właściwości kwasowo-zasadowe amin 55. Aminy aromatyczne 56. Właściwości chemiczne amin 57. Reakcje amin aromatycznych 58. Amidy i nitryle 59. Mocznik 60. Aminokwasy 61. Właściwości kwasowo-zasadowe aminokwasów 62. Właściwości chemiczne aminokwasów 63. Wiązanie peptydowe 64. Reakcje peptydów 65. Stereoizomeria aminokwasów i peptydów ( treści rozszerzające) wie, co to są aminy rysuje wzory elektronowe cząsteczek amoniaku i etyloaminy dzieli aminy na I, II i III -rzędowe dzieli aminy na aminy alifatyczne i aromatyczne wskazuje różnice i podobieństwa w budowie etyloaminy i fenyloaminy (aniliny) wyjaśnia przyczynę zasadowych właściwości amoniaku i amin zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzających zasadowe właściwości amin zapisuje równania reakcji otrzymywania amin alifatycznych (np. w procesie alkilowania amoniaku) i amin aromatycznych (otrzymywanie aniliny w wyniku reakcji redukcji nitrobenzenu) zapisuje równania reakcji etyloaminy z wodą i z kwasem solnym zapisuje równania reakcji fenyloaminy (aniliny) z kwasem solnym i wodą bromową wie, na czym polega reakcja hydrolizy amidów zapisuje równania reakcji acetamidu z wodą w środowisku kwasu siarkowego(vi) i z roztworem NaOH wie, jak powstaje biuret wykazuje, pisząc odpowiednie równanie reakcji, że produktem kondensacji mocznika jest związek zawierający w cząsteczce wiązanie peptydowe rozpoznaje wiązanie peptydowe wśród innych wiązań wie, co to jest mocznik pisze równanie reakcji hydrolizy mocznika w środowisku kwasowym i zasadowym omawia właściwości mocznika omawia zastosowanie mocznika wie, co to są aminokwasy zapisuje wzór ogólny aminokwasów w postaci RCH(NH 2 )COOH 7

9 opisuje właściwości kwasowo-zasadowe aminokwasów oraz mechanizm powstawania jonów obojnaczych projektuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik potwierdzi amfoteryczny charakter aminokwasów zapisuje równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek aminokwasów o podanych wzorach i wskazuje wiązanie peptydowe w otrzymanym produkcie tworzy wzory dipeptydów i tripeptydów, powstających z podanych aminokwasów rozpoznaje reszty podstawowych aminokwasów (glicyny, alaniny i fenyloalaniny) w cząsteczkach di- i tripeptydów planuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik dowiedzie obecności wiązania peptydowego w analizowanym związku (reakcja biuretowa) opisuje przebieg hydrolizy peptydów pisze równania reakcji hydrolizy peptydów VII. BIAŁKA 66. Białka 67. Struktura drugorzędowa białek 68. Struktura trzeciorzędowa białek 69. Aktywność biologiczna białek 70. Struktura czwartorzędowa białek 71. Denaturacja białek 72. Reakcje białek wie, co to są białka zna skład pierwiastkowy białek opisuje budowę białek opisuje strukturę drugorzędową białek (α- i β-) oraz wykazuje znaczenie wiązań wodorowych dla ich stabilizacji tłumaczy znaczenie trzeciorzędowej struktury białek i wyjaśnia stabilizację tej struktury przez grupy R-, zawarte w resztach aminokwasów (wiązania jonowe, mostki disiarczkowe, wiązania wodorowe i oddziaływania van der Waalsa) wyjaśnia przyczynę denaturacji białek, wywołaną oddziaływaniem na nie soli metali ciężkich i wysokiej temperatury wymienia czynniki wywołujące wysalanie białek i wyjaśnia ten proces projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające wykazać wpływ różnych substancji i ogrzewania na strukturę cząsteczek białek planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na identyfikację białek (reakcja biuretowa i ksantoproteinowa) 8

10 VIII. CUKRY 73. Cukry 74. Monosacharydy (cukry proste) 75. Struktura monosacharydów 76. Właściwości fizyczne i chemiczne cukrów prostych 77. Glukoza 78. Reakcje glukozy 79. Inne cukry proste 80. Disacharydy sacharoza 81. Inne disacharydy maltoza i laktoza wie, jakie związki nazywamy cukrami dokonuje podziału cukrów na proste i złożone klasyfikuje cukry proste ze względu na grupę funkcyjną i wielkość cząsteczki wskazuje na pochodzenie cukrów prostych, zawartych np. w owocach (fotosynteza) zapisuje wzory łańcuchowe: rybozy, 2-deoksyrybozy, glukozy i fruktozy, i wykazuje, że cukry proste należą do polihydroksyaldehydów lub polihydroksyketonów rysuje wzory taflowe (Hawortha) glukozy i fruktozy projektuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik potwierdzi obecność grupy aldehydowej w cząsteczce glukozy opisuje właściwości glukozy i fruktozy wskazuje na podobieństwa i różnice w składzie i budowie cząsteczek glukozy i fruktozy planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na odróżnienie glukozy od fruktozy wskazuje wiązanie O-glikozydowe w cząsteczce sacharozy i maltozy wyjaśnia, dlaczego maltoza posiada właściwości redukujące, a sacharoza ich nie wykazuje wie, na czym polega hydroliza sacharozy projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające przekształcić sacharozę w cukry proste porównuje budowę cząsteczek i właściwości skrobi i celulozy planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające stwierdzić obecność skrobi w artykułach spożywczych zapisuje uproszczone równanie hydrolizy polisacharydów (skrobi i celulozy) zapisuje ciąg przemian pozwalających przekształcić cukry (np. glukozę w alkohol etylowy, a następnie w octan etylu) ilustruje równaniami ciągi przemian pozwalające przekształcić cukry proste 9

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Nauczyciel prowadzący: Dorota Foszczyńska Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji Propozycja planu wynikowego, opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło, do treści zawartych w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp Roczny rozkład materiału nauczania chemii w zakresie rozszerzonym do programu nauczania dla klas III LO M. Litwin i S. Styki - Wlazło To jest chemia (Nowa Era) 30 tygodni x 4 godz. tygodniowo = 120 godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Lesko, 01.09.2016r. 2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Podręcznik: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: Chemia - klasa III Wymagania edukacyjne 1.Węglowodory Ocena dopuszczająca [1] definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory CHEMIA KLASA 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa trzecia (poziom rozszerzony)

Wymagania edukacyjne z chemii klasa trzecia (poziom rozszerzony) Wymagania edukacyjne z chemii klasa trzecia (poziom rozszerzony) I. Wymagania ogólne cele kształcenia 1) Wykorzystanie i tworzenie informacji: Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny. IV etap edukacyjny - przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. Podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY (klasa druga i trzecia)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY (klasa druga i trzecia) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY (klasa druga i trzecia) I. Wymagania ogólne cele kształcenia 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji: Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: KLASA III A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny zostały sformułowane dla każdego działu. Mają one charakter spiralny, co oznacza, ze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY Opracowano na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

CHEMIA I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. CHEMIA I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii - Klasa III

Wymagania z chemii - Klasa III Wymagania z chemii - Klasa III Autor: Grażyna Serafin 04.04.2008. Zmieniony 12.11.2009. Zespół Szkół Rolniczych WYMAGANIA Z CHEMII DLA KLASY III ( 1 godzina chemii w tygodniu )I WĘGLOWODORYOcena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych

Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 13 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych 19 2.1. Zadania... 28 3. Zastosowanie metod spektroskopowych do ustalania struktury

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA PROGRAM NAUCZANIA CHEMII IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 1. Wstęp. Program nauczania chemii na IV etapie edukacyjnym zakres rozszerzony przewidziany jest do realizacji w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony.

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Chemia organiczna jako chemia związków węgla (1). Węglowodory (2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów (3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (4).

Bardziej szczegółowo

CHEMIA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

CHEMIA IV etap edukacyjny zakres podstawowy CHEMIA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Niemetale oraz ich związki(1). Węglowodory(2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów(3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów(4). Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Program nauczania: DKOS-4015-88/02 Podręcznik: Chemia organiczna. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM Tom III podręcznika Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 8. Węgiel i jego związki z wodorem. 9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Budowa atomu a. rozmieszczenie elektronów na orbitalach Z = 1-40; I

Zagadnienia. Budowa atomu a. rozmieszczenie elektronów na orbitalach Z = 1-40; I Nr zajęć Data Zagadnienia Budowa atomu a. rozmieszczenie elektronów na orbitalach Z = 1-40; I 9.10.2012. b. określenie liczby cząstek elementarnych na podstawie zapisu A z E, również dla jonów; c. określenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach:

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa Zadanie 1 (3 pkt) Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 a) b) W tym celu: a) wybierz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach

I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach rok szkolny: 2017 / 2018 imię i nazwisko nauczyciela: zajęcia edukacyjne: klasa / wymiar godzin: podręczniki / ćwiczenia: Irena Majdecka, Zbigniew Murzyn chemia druga

Bardziej szczegółowo