Praktyka zawodowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyka zawodowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"

Transkrypt

1 Praktyka zawodowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Karta opisu przedmiotu Informacje podstawowe Kierunek studiów pedagogika Ścieżka Pedagogika społeczno-opiekuńcza Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny Poziom kształcenia pierwszego stopnia Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Obligatoryjność obowiązkowy Cykl kształcenia 2021/22 Kod przedmiotu UJ.WFzPEDPSS cdbee79479f8.21 Języki wykładowe Polski Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak Dyscypliny Pedagogika Klasyfikacja ISCED 0111 Kształcenie Kod USOS WFz.IP-0IMS21a.8 Koordynator przedmiotu Renata Sigva Prowadzący zajęcia Renata Sigva Okres Semestr 5 Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się Sposób realizacji i godziny zajęć praktyki: 30 Liczba punktów 2.0 Cele kształcenia dla przedmiotu C1 C2 C3 - poznanie organizacji pracy różnego typu placówek opiekuńczo wychowawczych (interwencyjnych, rodzinnych, specjalistyczno - terapeutycznych, socjalizacyjnych); - kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania zajęć dla podopiecznych placówki; - rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy oraz jej rezultatów. 1 / 5

2 Efekty uczenia się dla przedmiotu Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się Metody weryfikacji Wiedzy Student zna i rozumie: W1 charakterystykę procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka w kontekście separacji od rodziny naturalnej. PED_K1_W09 W2 środowisko placówek PED_K1_W13 W3 podstawy prawne funkcjonowania placówek PED_K1_W15 W4 podmioty funkcjonujące w placówkach opiekuńczo - PED_K1_W16 W5 metodykę wykonywania typowych zadań; normy i procedury stosowane w placówkach opiekuńczo - PED_K1_W17 W6 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach PED_K1_W18 W7 zasady i normy etyczne realizowane przez pracowników placówek PED_K1_W19 Umiejętności Student potrafi: U1 obserwować, analizować i interpretować zjawiska typowe dla placówek PED_K1_U04 U2 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw funkcjonowania placówek opiekuńczo - PED_K1_U05 U3 pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania. PED_K1_U12 U4 przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować dylematy etyczne oraz przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych podejmowanych w placówkach PED_K1_U13 U5 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. PED_K1_U14 Kompetencji społecznych Student jest gotów do: K1 podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku placówek PED_K1_K03 K2 zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w placówkach PED_K1_K04 K3 identyfikowania dylematów i problemów etycznych w pracy pedagogicznej oraz ich rozwiązywania w placówkach PED_K1_K05 2 / 5

3 K4 przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w grupie studenckiej. PED_K1_K06 Bilans punktów Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć praktyki 30 przygotowanie do zajęć 20 konsultacje 10 Łączny nakład pracy studenta kontaktowych Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym * godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut Treści programowe Lp Treści programowe Zapoznanie się z: dokumentacją placówki, organizacją dnia oraz stałych zajęć w tej instytucji, ze sposobami aktywizacji mieszkańców placówki, specyfiką pracy poszczególnych pracowników, z formami współpracy ze środowiskiem lokalnym; Obserwacja aktywności podopiecznych i działań podejmowanych przez opiekuna praktyk w instytucji oraz analizowanie i interpretowanie obserwowanych sytuacji; Współdziałanie z opiekunem praktyk w wykonywaniu czynności zawodowych oraz analizowanie i interpretowanie prowadzonych działań; Efekty uczenia się dla przedmiotu W6, W7, U1, U2, U5, K1, K2, K3, K4 W6, W7, U1, U2, K1, K2, K3, K4 4. Realizowanie zadań wynikających z rytmu pracy instytucji, 5. Opracowanie konspektów i innej wymaganej dokumentacji potrzebnej do poprowadzenia zajęć; 6. Samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi (2 h). 3 / 5

4 Informacje rozszerzone Metody nauczania: konsultacje, praktyka zawodowa Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu praktyki Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - zrealizowanie i udokumentowanie 20 godzin dydaktycznych praktyki w dzienniku praktyk w oparciu o wskazówki opiekuna praktyk; - przedstawienie oceny opisowej dokonanej przez opiekuna praktyki z ramienia placówki oraz sprawozdania z praktyki. Wymagania wstępne i dodatkowe Obowiązkowy udział w zajęciach. Literatura Obowiązkowa Andrzejewski M., Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, [w:] Teologia i Moralność 2012, Tom 11; Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki., Opole 2016; Kowalski W., Dubis M., Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, Lublin 2015; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U nr 292 poz. 1720); Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149, poz. 887); Wosik - Kawala D., Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wyd. 2. Lublin Dodatkowa 1. Badora S., Brągiel J., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005; 2. Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009; 3. Hrynkiewicz J., Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Warszawa 2006; 4. Luberadzka-Gruca J. (2011), Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy [w:] Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr / 5

5 Kierunkowe efekty uczenia się Kod PED_K1_W09 PED_K1_W13 PED_K1_W15 PED_K1_W16 PED_K1_W17 PED_K1_W18 PED_K1_W19 PED_K1_U04 PED_K1_U05 PED_K1_U12 PED_K1_U13 PED_K1_U14 PED_K1_K03 PED_K1_K04 PED_K1_K05 PED_K1_K06 Treść Absolwent zna i rozumie procesy psychiczne i mechanizmy funkcjonowania człowieka istotne dla kształcenia i wychowania. Absolwent zna i rozumie specyfikę środowisk wychowawczych i procesy w nich zachodzące. Absolwent zna i rozumie podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji kultury, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Absolwent zna i rozumie miejsce i rolę osób uczestniczących w działalności edukacyjnej pogłębione w wybranym obszarze pracy pedagoga. Absolwent zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej. Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych. Absolwent zna i rozumie zasady i normy etyczne. Absolwent potrafi obserwować, analizować i interpretować różnorodne zjawiska społeczne oraz potrafi powiązać je z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Absolwent potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. Absolwent potrafi pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, planować i podejmować profesjonalne działania, oceniać, monitorować i modyfikować różnorodne sytuacje i procesy edukacyjne. Absolwent potrafi przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować dylematy etyczne oraz przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych. Absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu posiada podstawową umiejętność wyznaczania edukacyjnych celów. Absolwent jest gotów do przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Absolwent jest gotów do przekonania o wartości i potrzebie zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym obszarze działań. Absolwent jest gotów do identyfikowania dylematów i problemów etycznych w pracy pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie Absolwent jest gotów do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku. 5 / 5