Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Rank Progress April. May June July August May June July August April May.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Rank Progress April. May June July August May June July August April May."

Transkrypt

1 Wtorek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Rank Progress WIG (Polska) Wczoraj WIG wybi³ siê do³em z krótkoterminowej konsolidacji i obecnie zmierza w kierunku wa nego, œrednioterminowego wsparcia na poziomie punktów. Choæ nieco wiêcej przemawia obecnie za spadkami, to jednak dopiero jego prze³amanie bêdzie œwiadczy³o o silniejszym ruchu w dó³. S&P (USA) Dom Maklerski PKO BP ul. Pu³awska - Warszawa tel. (-) -- Analityk: Przemys³aw Smoliñski tel. (-) -- przemyslaw.smolinski@pkobp.pl Po spadkach z pocz¹tku wczorajszej sesji, kolejne godziny przynios³y powrót wzrostów. Ostatecznie S&P zakoñczy³ dzieñ na niewielkim plusie, tworz¹c na wykresie œwiecê z d³ugim dolnym cieniem. Zarazem jednak, ca³y czas pozostaje poni ej ostatniego lokalnego maksimum, nie potwierdzaj¹c zakoñczenia korekty i trwa³ego powrotu wzrostów. Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia paÿdziernika r. w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr, poz. ). DM nie ponosi odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Rank Progress (Polska) Rank Progress prze³ama³ wczoraj ostatnie lokalne maksimum, zwy kuj¹c pod górne ograniczenie d³ugoterminowego kana³u spadkowego. Jego pokonanie sugerowa³oby zakoñczenie spadków i rozpoczêcie wzrostowej korekty lub nawet trwa³e odwrócenie trendu. W takim przypadku, minimalny zasiêg ruchu nale a³oby szacowaæ na, z³, ale najprawdopodobniej kurs siêgn¹³by, z³, a w optymistycznym scenariuszu wydarzeñ i wy ej. maj

3 BUX (Wêgry) CECE (Europa œrodkowowschodnia) RTX (Rosja) maj

4 bruary DAX (Niemcy) NIKKEI (Japonia) SHCOMP (Chiny) maj

5 September October November December September October November December MiedŸ (LME) Ropa Brent (Wielka Brytania) Obligacje -letnie (Polska) maj

6 USD/PLN EUR/PLN EUR/USD maj

7 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Pu³awska, - Warszawa tel. (-) --, fax (-) -- infodm@pkobp.pl Telefony kontaktowe Biuro Analiz Rynkowych Dyrektor Artur Iwañski Sektor wydobywczy () artur.iwanski@pkobp.pl Przemys³ paliwowy, chemiczny, spo ywczy Monika Kalwasiñska () monika.kalwasinska@pkobp.pl Przemys³ energetyczny, deweloperski Stanis³aw Ozga () Stanislaw.ozga@pkobp.pl Sektor finansowy Jaromir Szortyka () jaromir.szortyka@pkobp.pl Handel, media, telekomunikacja, informatyka W³odzimierz Giller () wlodzimierz.giller@pkobp.pl Przemys³, budownictwo, inne Piotr opaciuk () piotr.lopaciuk@pkobp.pl Analiza techniczna Przemys³aw Smoliñski () przemyslaw.smolinski@pkobp.pl Analiza techniczna Pawe³ Ma³myga () pawel.malmyga@pkobp.pl Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech elechowski (-) Piotr Dedecjus (-) wojciech.zelechowski@pkobp.pl piotr.dedecjus@pkobp.pl Dariusz Andrzejak (-) Maciej Ka³u a (-) dariusz.andrzejak@pkobp.pl maciej.kaluza@pkobp.pl Krzysztof Kubacki (-) Igor Szczepaniec (-) krzysztof.kubacki@pkobp.pl igor.szczepaniec@pkobp.pl Tomasz Ilczyszyn (-) Marcin Borciuch (-) tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl marcin.borciuch@pkobp.pl Micha³ Sergejev (-) Tomasz Zabrocki (-) michal.sergejev@pkobp.pl tomasz.zabrocki@pkobp.pl Joanna Wilk (-) Mark Cowley (-) joanna.wilk@pkobp.pl mark.cowley@pkobp.pl Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie s¹ rekomendacj¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia paÿdziernika r. w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr, poz. ) i nie stanowi¹ porady inwestycyjnej, rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzeda y instrumentów finansowych. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie s¹ równie analiz¹ inwestycyjn¹ lub analiz¹ finansow¹, których mowa w ustawie z dnia lipca r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy materia³ prezentuje wy³¹cznie stanowisko autora, które nie musi byæ to same ze stanowiskiem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlaj¹ wiedzê i pogl¹dy autora i s¹ konsekwencj¹ subiektywnej interpretacji informacji i danych u ytych do sporz¹dzenia niniejszego materia³u. Opracowanie zosta³o sporz¹dzone z zachowaniem starannoœci i rzetelnoœci, na podstawie informacji i Ÿróde³ uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednak e ani autor, ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie gwarantuj¹ ich kompletnoœci i wiarygodnoœci. Materia³ przygotowano za pomoc¹ programu Metastock firmy Equis. Dane do wykresów dostarcza Parkiet.com i Bloomberg. ród³em pozosta³ych danych s¹ PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Nale y pamiêtaæ, e analiza techniczna jest jedn¹ z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów instrumentów finansowych, jednak e nie uwzglêdnia wszystkich czynników i zdarzeñ, które mog¹ mieæ wp³yw na ceny instrumentów finansowych. Autor niniejszego opracowania ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego lub jakiekolwiek osoby reprezentuj¹ce Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyra onych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki.