z dnia Zebranie było przeprowadzone zdalnie przy użyciu komunikatora Teams.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia Zebranie było przeprowadzone zdalnie przy użyciu komunikatora Teams."

Transkrypt

1 Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu z dnia Zebranie było przeprowadzone zdalnie przy użyciu komunikatora Teams. Głosowania odbywały się poprzez platformę Moodle. Porządek zebrania: 1. Otwarcie i powitanie. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie porządku zebrania. 4. Omówienie organizacji pracy szkoły z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Pielęgniarki szkolnej. 5. Przedstawienie i omówienie zmian w przepisach obowiązujących w nowym roku szkolnym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat długości przerw międzylekcyjnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęd. 10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii na temat propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii i przedłożenia Radzie Rodziców programu profilaktyczno-wychowawczego.

2 14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej programu realizacji doradztwa zawodowego. 15. Szkolenie - procedury COVID. 16. Komunikaty, dyskusja, wolne wnioski. 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania RP. 18. Zakooczenie. Ad.1,2,3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Pan Dyrektor mgr Andrzej Padula powitał zebranych i poprosił o potwierdzenie swojej obecności na platformie Teams. Kolega Krzysztof Laszczyk potwierdził obecnośd 65 osób zalogowanych w systemie Teams. Pan Dyrektor stwierdził wymagane kworum niezbędne do podejmowania uchwał. Następnie przyjęto porządek obrad. Ad.4. Na wstępie Pan Dyrektor Andrzej Padula poinformował, że w posiedzeniu nie wezmą udziału przedstawiciele Rady Rodziców i o zabranie głosu poprosił panią pielęgniarkę Danutę Połomską. Pani pielęgniarka zapoznała wszystkich z wytycznymi i procedurami dotyczącymi wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeostwa jakie będą wdrożone w naszej szkole związku z COVID- 19. Poinformowała również o utworzeniu na terenie szkoły izolatorium oraz zachęcała wszystkich członków Rady Pedagogicznej do profilaktycznych szczepieo przeciwko grypie. Następnie o udzielenie głosu poprosiła koleżanka Renata Gawlik-Koprowska, która zapytała, kto będzie odpowiedzialny za opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie w przypadku nieobecności Pani pielęgniarki. W odpowiedzi Pan Dyr. Andrzej Padula poinformował, że w tym wypadku opiekę nad uczniem przejmie wyznaczony przez niego pracownik szkoły. Ad.5. Przewodniczący zebrania mgr Andrzej Padula poinformował, że r odbyła się narada dyrektorów szkół z przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu.

3 Obecna na spotkaniu Pani Kurator w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że uczniowie powracający na lekcje do szkół będą potrzebowali pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli po tak długim okresie nieobecności w szkole. Poprosiła o nadrobienie braków i spokojne przejście do bieżącej nauki, a w dalszej części skupienie się głównie na realizacji podstawy programowej. Ad.6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej szczegółowo omówił Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021. Przedstawił odpowiedzialnych za poszczególne obszary: - sprawy dydaktycze - wicedyrektor mgr Sabina Pasiut, - sprawy wychowawcze- wicedyrektor mgr Barbara Wild, jak również nowo zatrudnionych: psycholog- mgr M. Gałek, bibliotekarz -mgr B. Warzecha, chór Scherzo - mgr K. Citak, religia - ksiądz dr M. Jawor, geografia -klasy dwujęzyczne- mgr M. Gargula. Przekazał również, że w wyniku przeprowadzonej kontroli szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Panu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021: Głosowało: 69 osób Tak: 69 Nie: 0 Wstrzymało się: 0 Uchwała nr 40/2020 została przyjęta. Ad.7.

4 Pan Dyrektor Andrzej Padula zapoznał uczestników zebrania z kalendarzem dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat ustalonych przez Dyrektora dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych: Głosowało: 69 osób Tak: 69 Nie: 0 Wstrzymało się: 0 Uchwała nr 41/2020 została przyjęta. Ad. 8. W dalszej części zebrania pan przewodniczący zaproponował zmianę długości przerw międzylekcyjnych. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat długości przerw międzylekcyjnych: Głosowało: 66 osób Tak: 60 Nie: 3 Wstrzymało się: 3 Uchwała nr 42/2020 została przyjęta. Ad. 9. Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Andrzej Padula zapoznał uczestników zebrania z organizacją pracy szkoły. Podziękował również koleżance Oldze Laszczyk za pomoc w przygotowaniu rozkładu zajęd. Po wystąpieniu Pana Dyrektora o głos poprosiła koleżanka Alicja Putek. Zadała pytanie, czy możliwa byłaby zmiana sal lekcyjnych tak, aby uczniowie mogli pełni korzystad z przygotowanych pracowni. w

5 W odpowiedzi Pan Dyrektor przekazał, że zgodnie z zaleceniami i obostrzeniami, które zostały wprowadzone w naszym regionie w związku z dużą liczbą zakażeo, na daną chwilę zmiana ta nie jest możliwa. Uczniowie powinni odbywad naukę w jednej sali. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21: Głosowało: 55 osób Tak: 48 Nie: 2 Wstrzymało się: 5 Uchwała nr 43/2020 została przyjęta. Ad.10. Kalendarz imprez szkolnych przedstawiła szczegółowo Pani Wicedyrektor mgr Barbara Wild. Następnie wystąpił kolega Grzegorz Rapcia, koordynator Unesco i poprosił o ujęcie w kalendarzu imprez Międzynarodowego Dnia Tolerancji (listopad) oraz Dnia Bezpiecznego Internetu (luty). Kolejno głos zabrała Pani Wicedyrektor Sabina Pasiut, która podała uczestnikom zebrania skład komisji i zespołów zadaniowych w roku szkolnym 2020/2021. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji Dyrektora szkoły dotyczącej przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych. Głosowało: 70 osób Tak: 62 Nie: 5 Wstrzymało się:3

6 Uchwała nr 44/2020 została przyjęta. Ad.11. Następnie o zabranie głosu została poproszona przez Pana Dyrektora koleżanka Bernadeta Odrzywolska, która przedstawiła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za rok 2019/2020. Nadzorowi podlegało 8 obszarów pracy szkoły każdy z nich został szczegółowo omówiony pod kątem rozwiązao, które wdrożono w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Dyrekcję. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły: Głosowało: 69 osób Tak: 67 Nie: 1 Wstrzymało się:1 Uchwała nr 45/2020 została przyjęta. Ad.12. Pani Wicedyrektor Sabina Pasiut zapoznała uczestników zebrania z Planem Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/21: Głosowało: 69 osób Tak: 67 Nie: 2 Wstrzymało się:0 Uchwała nr 46/2020 została przyjęta. Ad.13. Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy przedstawiła zebranym Pani Wicedyrektor Barbara Wild.

7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2020/2021: Głosowało: 65 osób Tak: 64 Nie: 1 Wstrzymało się:0 Uchwała nr 47/2020 została przyjęta. Ad.14. W dalszej części zebrania Pani Kinga Kulig przedstawiła główne założenia programu realizacji doradztwa zawodowego: kontynuacja współpracy z instytucjami takimi jak Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Komenda Główna Policji, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, nawiązanie kontaktów z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Nowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, zachęcenie uczniów do pracy na platformie do nauki i pracy w Europie (Europass). Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej programu realizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym2020/2021: Głosowało: 68 osób Tak: 65 Nie: 2 Wstrzymało się:1 Uchwała nr 48/2020 została przyjęta. Ad.15. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Pan Dyrektor Andrzej Padula zapoznał uczestników zebrania z procedurami dotyczącymi wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeostwa, które

8 zostały wprowadzone w naszej szkole związku z Covid (wszystkie procedury bezpieczeostwa dostępne na stronie szkoły) Przypomniał o konieczności odbioru od uczniów deklaracji o stanie zdrowia ucznia i innych uwarunkowaniach w związku z rozpoczęciem nauki w roku szkolnym 2020/21. Poprosił również wszystkich zebranych,aby kontakty z rodzicami, jeśli to możliwe prowadzid głównie drogą mailową przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. Ad.16. Następnie Pani Wicedyrektor Sabina Pasiut przekazała kilka ważnych komunikatów: Przygotowad programy nauczania, Opracowad plany dydaktyczne, Opracowad Przedmiotowe Zasady Oceniania, Procedury dotyczące zwolnieo z wychowania fizycznego przedstawid na lekcjach wychowawczych, W razie rezygnacji uczniów z uczestnictwa w zajęciach religii/wdż, dostarczyd wypełnione druki bezpośrednio do sekretariatu szkoły. Ad.17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Rady Pedagogicznej zostało przesunięte na wniosek protokolanta - koleżanki Elżbiety Gajewskiej. Ad.18. Dyrektor szkoły podziękował za konstruktywne spotkanie. Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebrania przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Andrzej Padula zamknął spotkanie. Dyrektor szkoły - mgr Andrzej Padula. Protokolant mgr - Iwona Kulig

9