WZÓR UMOWY UMOWA NR BOU-OA /2022

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR BOU-OA /2022"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska WZÓR UMOWY UMOWA NR BOU-OA /2022 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Województwem Dolnośląskim - Biurem Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław, posługującym się numerem NIP: , reprezentowanym przez: Iwonę Dyszkiewicz Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Katarzyny Marciszewskiej, zwanym dalej: Zamawiającym, a zwanym dalej: Wykonawcą, zwani dalej łącznie: Stronami, a każdy z osobna Stroną Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów przywołanej ustawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Przedmiot umowy 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej zwanej: Umową ) jest jednorazowa dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, Wrocław, w ramach realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, zgodnie z załącznikiem do Umowy, który stanowi jej integralną część. 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 umowy, dostarczony będzie przez Wykonawcę jednorazowo, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówienia złożonego em. 1

2 3. Realizacja zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie najpóźniej do 4 (czterech) dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyznaczy późniejszy termin. Dostawa i odbiór 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy (zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem) własnym transportem i na własny koszt na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław. 2. Artykuły spożywcze i napoje muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych producenta, na których widoczny jest termin przydatności do spożycia, który nie może być krótszy niż 4 (cztery) miesiące, licząc od dnia przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 3. Jeżeli podczas realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymogami zawartymi w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, wolny od wad, w terminie 2 (dwóch) dni od momentu zgłoszenia. 4. Składanie reklamacji jakościowych przysługuje Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 5. Wymiany towaru na wolny od wad Wykonawca dokona bez dodatkowej opłaty. Nadzór nad realizacją Umowy 3 1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją umowy, w tym prawidłowe wykonanie prac i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy jest Pani Bożena Skrzypek tel.: ; e- mail: bozena.skrzypek@dolnyslask.pl. 2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją umowy, w tym prawidłowe wykonanie prac i obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy jest Pan/Pani.. tel.: ; e- mail: bozena.skrzypek@dolnyslask.pl. 3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu, a jedynie pisemnego zawiadomienia. Wynagrodzenie Dostawcy/ Wykonawcy oraz warunki płatności 4 1. Łączna wartość przedmiotu zamówienia określonego w Umowie nie może przekroczyć kwoty netto (słownie ) plus należny podatek Vat, co stanowi łącznie kwotę brutto (słownie ), tj. kwoty ustalonej w oparciu o cenę zaproponowaną w złożonej ofercie Wykonawcy. 2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu wartość przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z niniejszą umową wraz z należnym podatkiem VAT. 2

3 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 4. Po realizacji zamówienia rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 bez podpisu Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona wg poniższych danych: Województwo Dolnośląskie, Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław NIP: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 8. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 9. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu. 10. Ceny jednostkowe netto odpowiadające danemu rodzajowi produktu określone zostały w załączniku nr 1 do Umowy. Termin obowiązywania umowy 5 Niniejszą umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 maja 2022 r. Prawa i obowiązki Stron 6 1. Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko, dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2. Wykonawca wyda przedmiot zamówienia upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, który zobowiązany jest sprawdzić przedmiot zamówienia pod względem ilościowym i pokwitować odbiór. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganymi normami, a także z warunkami określonymi w przyjętej ofercie. Odstąpienie od umowy 7 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie układowe lub 3

4 naprawcze wobec Wykonawcy, lub likwidacja, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji dostaw. 2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy zamówionych produktów. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Strona powinna Złożyć w terminie 21 dni od zaistniałej przesłanki. Kary umowne 8 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, b) dostawy przedmiotu zamówienia nie spełniającego parametrów jakościowych określonych w dokumentach wymienionych w 1 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1% brutto określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy dostawy, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w 8 ust. 2 w wysokości 20% brutto określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. Poufność i ochrona danych 9 1. Strony zobowiązane są do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w: 1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej Rozporządzenie), 2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami wykonawczymi, 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych wzajemnie otrzymanych, związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy tylko wobec podmiotów 4

5 uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową, 4) nie ujawniania stronom trzecim, źródła pozyskanych informacji/danych, zarówno w całości, jak i w części, nie sporządzania kopii, ani w jakikolwiek inny sposób ich powielania, 5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu Umowy, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności 6) danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie przekaże zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bezpośrednio do Zamawiającego 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej RODO ) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe: I. Administrator danych osobowych Administratorem danych jest Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (BOU), ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wrocław; II. Inspektor ochrony danych W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych, bou.iod@dolnyslask.pl; III. Cele i podstawy przetwarzania Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszej umowie w następujących celach: realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy; dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy; realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potrącenia; realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie; realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez 5 lat od końca roku podatkowego; IV. Odbiorcy danych Administrator udostępnia dane osobowe: gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym i innym organom państwowym; operatorom pocztowym, firmom kurierskim; Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.: 5

6 usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; usług prawnych i doradczych. V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego VI. Przysługujące Państwu prawa: Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; Prawo do przenoszenia danych; Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; Warszawa; tel. (22) gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory miedzy stronami rozstrzygane będą w drodze polubownej. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie dokona przelewu wierzytelności z Umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy /ZAMAWIAJĄCY/ /WYKONAWCA 6

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Załącznik do Umowy nr z dnia r. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednego produktu netto Stawka VAT Cena jednego produktu brutto (cena netto x podatek VAT) Wartość netto (zamawiana ilość x cena netto) Wartość brutto (wartość netto x podatek VAT) UWAGI oferowany produkt równoważny Kawa czarna, ziarnista, opakowanie 1 kg Jacobs Kronung 2 lub równoważne 2 Kawa rozpuszczalna opakowanie 200 g Nescafe Crema lub 2 równoważne 3 Kawa mielona opakowanie 250 g Tchibo Family lub równoważne 1 4 Woda mineralna niegazowana opakowanie szklane 0,33 l 60 Staropolanka lub równoważne 5 Woda mineralna gazowana opakowanie szklane 0,33 l Staropolanka lub równoważne 60 OGÓŁEM 7