Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH DZIENNEGO POBYTU DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO - OPIEKUŃCZA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia wychowawców - pedagogów. Celem praktyki jest przygotowanie metodyczne do pracy w instytucjach realizujących funkcje edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie z działalnością placówki (typ, profil i zakres działania, funkcje, podstawy prawne funkcjonowania). 2. Poznanie bazy materialnej i warunków pracy. 3. Analiza podstawowej dokumentacji prowadzonej w placówce. 4. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy-pedagoga, zakresu jego obowiązków w pracy z dzieckiem i rodziną, prowadzenia dokumentacji. 5. Asystowanie wychowawcy - pedagogowi w czasie realizacji zadań opiekuńczowychowawczych z grupą i wychowankiem, wypełnianie zadań pod jego kierunkiem. 6. Hospitowanie zajęć/jednostek metodycznych z grupą i wychowankiem wynikających z planu pracy placówki. 7. Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej (wychowawców),zebraniu z rodzicami, zebraniu samorządu wychowanków. 8. Udział w formach pracy placówki w zakresie systemowego wspierania społecznego dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz reintegracji rodziny dysfunkcyjnej. 9. Nawiązanie indywidualnych kontaktów z dziećmi i kadrą pedagogiczną. 10. Analiza kart wychowanków oraz planów pracy opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych - przy pomocy wychowawcy, pedagoga, psychologa. 11. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla różnych grup wychowanków z grupą/wychowankiem opartych na samodzielnie przygotowanym konspekcie/scenariuszu. 12. Realizacja innych zadań wynikających z specyfiki placówki oraz indywidualnych ustaleń z opiekunem praktyk. Standardy: Student realizując praktykę pedagogiczną: Zna warsztat pracy wychowawcy-pedagoga. Posiada umiejętności komunikowania społecznego i identyfikowania problemów opiekuńczo-wychowawczych, Ma umiejętność planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi zastosować wiedzę z metodyki pracy społeczno-opiekuńczej do samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć. Przejawia kulturę pedagogiczną w relacjach - interakcjach z dzieckiem i dorosłym. Dokumentacja praktyki: Student odbywający praktykę pedagogiczną gromadzi następującą dokumentację: 1. Dziennik praktyk zawierający: - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć 2. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta)

2 Studenci studiów stacjonarnych w/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia. Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin, w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji placówek opiekuńczo-wychowawczych 20 godzin obserwacja zajęć wychowawczych oraz asystowanie w pracy dyrektora placówki, wychowawcy, pedagoga, psychologa 10 godzin indywidualne rozmowy z wychowankami 20 godzin samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.

3 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W SZKOLE DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia pedagogów-wychowawców. Celem praktyki jest zapoznanie się studentów z działalnością szkoły jako instytucji spełniającej funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą. Poznanie przez studentów zadań i funkcji realizowanych przez pedagoga, nauczyciela - wychowawcę w toku codziennej pracy szkoły oraz metodyczne przygotowanie przyszłych pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szkoły. 2. Poznanie bazy materialnej oraz warunków pracy szkoły. 3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obrazującymi pracę szkoły - oraz dokumentacji pracy dotyczącej indywidualnych uczniów i ich rodzin. 4. Udział w formach pracy szkoły w zakresie systemowego wspierania edukacyjnego i społecznego uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5. Poznanie i udział w formach pracy szkoły z rodzinami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 6. Zapoznanie się z realizowanymi w szkołach programami z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zachowań prozdrowotnych, kształtowania zdrowego stylu życia oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i udział w ich realizacji. 7. Poznanie metod, technik stosowanych w pracy pedagoga szkolnego. 8. Rozwijanie kompetencji społecznych w kontakcie z uczniami, nauczycielami, rodzicami, interesariuszami. 9. Poznanie form współpracy szkoły z placówkami zajmującymi się edukacją zdrowotną, profilaktyką uzależnień oraz terapią uzależnień. 10. Asystowanie w pracy pedagoga podczas zajęć z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zachowali prozdrowotnych, kształtowania zdrowego stylu życia oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. 11. Obserwacja zachowań zdrowotnych ucznia w różnych sytuacjach szkolnych oparciu o samodzielnie opracowany arkusz obserwacji. 12. Prowadzenie zajęć z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zachowań prozdrowotnych, kształtowania zdrowego stylu życia oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. 13. Przygotowywanie programów zajęć dla różnych grup wiekowych z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zachowań zakresu profilaktyki uzależnień. Standardy Student realizujący praktykę pedagogiczną: zna warsztat pracy pedagoga, posiada umiejętność dostosowywania przekazu do wieku ucznia, nabył umiejętność planowania pracy. przejawia kulturę pedagogiczną. Dokumentacja Student odbywający praktykę zobowiązany jest do zgromadzenia następującej dokumentacji: 1. Dziennik praktyk zawierający:

4 - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć 2. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta) Studenci studiów stacjonarnych w/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia. Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin, w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji szkoły, 30 godzin - asystowanie w pracy pedagoga szkolnego, 10 godzin - przygotowanie konspektów/scenariuszy zajęć oraz samodzielne prowadzenie zajęć na temat promowania zdrowia i profilaktyki uzależnień, 10 godzin - przygotowanie programów zajęć dla różnych grup wiekowych z zakresu promocji zdrowa, kształtowania zachowań zakresu profilaktyki uzależnień. Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.

5 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W SZKOLE DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia pedagogów, wychowawców. Celem praktyki jest zapoznanie się studentów z działalnością szkoły jako instytucji spełniającej funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą. Poznanie przez studentów zadań i funkcji realizowanych przez pedagoga, nauczyciela - wychowawcę w toku codziennej pracy szkoły. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szkoły. 2. Poznanie bazy materialnej oraz warunków pracy szkoły. 3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obrazującymi pracę szkoły - oraz dokumentacji pracy dotyczącej indywidualnych uczniów i ich rodzin. 4. Udział w różnych formach pracy szkoły 5. Poznanie i udział w formach pracy szkoły z rodzinami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 6. Poznanie programów profilaktycznych szkoły i udział w ich realizacji. 7. Poznanie metod, technik stosowanych w pracy pedagoga szkolnego. 8. Opracowanie propozycji narzędzia diagnostycznego możliwego do zastosowania w specyficznych warunkach szkoły i z uwzględnieniem bieżącego problemu wskazanego przez pedagoga. 9. Zapoznanie się systemowym wspieraniem edukacyjnym i społecznym uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10. Opracowanie w oparciu o diagnozę wskazanego przez pedagoga ucznia, planu pracy terapeutycznej. 11. Rozwijanie kompetencji społecznych w kontakcie z uczniami, nauczycielami, rodzicami, interesariuszami. 12. Poznanie form współpracy szkoły ze środowiskiem. 13. Asystowanie w pracy pedagoga ( z uczniami, rodzicami, nauczycielami) 14. Obserwacja zachowań ucznia w różnych sytuacjach oparciu o samodzielnie opracowany arkusz obserwacji. 15. Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej lub godziny wychowawczej. Zakłada się, że studenci winni realizować te zadania uczestnicząc, bądź asystując w całokształcie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, w której odbywają praktykę. Na terenie szkoły winni przebywać 4 godziny dziennie. Jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonych zajęć możliwe jest inne rozplanowanie godzin pobytu studenta w placówce, w porozumieniu z opiekunem praktyki - nauczycielem akademickim. Standardy Student realizujący praktykę pedagogiczną: zna warsztat pracy pedagoga i działania szkoły w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej,

6 posiada umiejętność dostosowywania przekazu do wieku ucznia, nabył umiejętność planowania pracy i działań w zakresie pracy pedagoga szkolnego przejawia kulturę pedagogiczną. Dokumentacja Student odbywający praktykę zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, będącej pisemnym odzwierciedleniem jego pracy w szkole: 1. Dziennik praktyk zawierający: - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć 2. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta) Studenci studiów stacjonarnych w/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin, w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji obowiązującej w szkole 30 godzin - asystowanie w pracy pedagoga szkolnego, 10 godzin - przygotowanie konspektów lub scenariuszy zajęć oraz realizacja zajęć podejmowanych na rzecz uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli i rodziców. 10 godzin - opracowanie planu oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do wybranych uczniów. Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.

7 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH CAŁODOBOWEGO POBYTU DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: SPOŁECZNO - OPIEKUŃCZA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia wychowawców - pedagogów. Celem praktyki jest przygotowanie metodyczne do pracy w instytucjach realizujących funkcje edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie z działalnością placówki (typ, profil, zakres działania, funkcje, podstawy prawne funkcjonowania). 2. Poznanie bazy materialnej i ogólnych warunków działalności placówki. 3. Analiza podstawowej dokumentacji placówki (m.in. plany pracy, dzienniki) oraz dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej dot. indywidualnych wychowanków (podopiecznych). 4. Budowanie profesjonalnych relacji z wychowankiem i kadrą pedagogiczną. 5. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy-pedagoga, zakresu jego obowiązków w pracy z dzieckiem i rodziną, prowadzenia dokumentacji, wypełnienie zadań pod jego kierunkiem. 6. Asystowanie wychowawcy - pedagogowi w czasie realizacji zadań opiekuńczowychowawczych, edukacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych z grupą i wychowankiem. 7. Hospitowanie zajęć/jednostek metodycznych z grupą i wychowankiem wynikających z planu pracy placówki. 8. Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej (wychowawców), zebraniu z rodzicami, zebraniu samorządu wychowanków. 9. Udział w formach pracy placówki w zakresie systemowego wspierania społecznego dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz reintegracji rodziny dysfunkcyjnej lub innych formach wynikających ze specyfiki placówki 10. Sporządzenie według karty wychowanka - przy pomocy wychowawcy, pedagoga, psychologa, diagnozy wybranego wychowanka (z uwzględnieniem etiologii i symptomów zaburzeń, potencjału rozwojowego, dotychczasowej pomocy dziecku i rodzinie), a następnie na jej podstawie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. 11. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, korekcyjnokompensacyjnych dla różnych grup wychowanków, opartych na samodzielnie przygotowanym konspekcie/scenariuszu. 12. Realizacja innych zadań wynikających z specyfiki placówki oraz indywidualnych ustaleń z opiekunem praktyk. Standardy Student realizując praktykę pedagogiczną: Zna warsztat pracy wychowawcy-pedagoga. Nawiązuje relacje interpersonalne i posiada umiejętność rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych. Nabył umiejętność planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi zastosować wiedzę z metodyki pracy społeczno-opiekuńczej do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć. Przejawia kulturę pedagogiczną w interakcjach z dzieckiem i dorosłym.

8 Dokumentacja praktyki Student odbywający praktykę pedagogiczną gromadzi następującą dokumentację: 1. Dziennik praktyk zawierający: - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć 2. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta) Studenci studiów stacjonarnych w/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia. Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji, 15 godzin - hospitacja zajęć wychowawczych oraz asystowanie w pracy dyrektora, wychowawcy, pedagoga, psychologa placówki, 15 godzin - indywidualne rozmowy z wychowankami, 20 godzin - samodzielne prowadzenie zajęć. Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.

9 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia pedagogów, wychowawców. Celem praktyki jest zapoznanie się studentów z działalnością placówek opiekuńczowychowawczych, metodyczne przygotowanie przyszłych pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, redukowania zachowań ryzykownych, kształtowanie u dzieci i młodzieży zachowań prozdrowotnych oraz nawyków zdrowego stylu życia. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówek opiekuńczo- wychowawczych. Poznanie bazy materialnej oraz warunków ich pracy. 2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obrazującymi w placówkach. 3. Zapoznanie się studentów ze stosowanymi w placówkach opiekuńczowychowawczych formami pracy odnoszącymi się do edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. 4. Zapoznanie się studentów z możliwościami pozyskiwania funduszy na realizację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zadań z zakresu edukacji i zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. 5. Hospitowanie przez studentów prowadzonych w placówkach opiekuńczowychowawczych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. 6. Asystowanie przez studentów pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. 7. Przygotowywanie przez studentów programów zajęć grupowych dotyczących edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Podjęcie przez studentów prób samodzielnego przeprowadzania w obecności pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. 9. Udział studentów w posiedzeniu Rady Programowej placówki opiekuńczowychowawczej. 10. Praca studentów z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem (pod nadzorem pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej) wynikające z bieżących potrzeb. Standardy Student realizujący praktykę pedagogiczną: Zna warsztat pracy pedagoga. Posiada umiejętność dostosowywania przekazu do konkretnego podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej. Nabył umiejętność planowania pracy. Przejawia kulturę pedagogiczną. Dokumentacja praktyki Student odbywający praktykę pedagogiczną gromadzi następującą dokumentację: 1. Dziennik praktyk zawierający: - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć 2. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta)

10 Studenci studiów stacjonarnych W/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia. Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin, w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 godzin - asystowanie pracownikowi placówki opiekuńczo-wychowawczej w planowaniu i prowadzeniu zajęć 10 godzin - samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej 10 godzin - udział w zebraniach i posiedzeniach Rady Programowej placówki opiekuńczowychowawczej Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.

11 INSTRUKCJA PROGRAMOWA PRAKTYKI SPECJALNOŚCIOWEJ REALIZOWANEJ W PLACÓWKACH TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH) KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (WYMIAR 60 GODZIN) Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia pedagogów, wychowawców. Celem praktyki jest zapoznanie się studentów z działalnością placówek terapii uzależnień, metodyczne przygotowanie przyszłych pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, redukowania zachowań ryzykownych, przeciwdziałania powstawaniu patologii uzależnień. Założenia programowe praktyki obejmują następujące zadania: 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówek terapii uzależnień. Poznanie bazy materialnej oraz warunków ich pracy. 2. Poznanie warunków realizacji procesu profilaktycznego i terapeutycznego w placówce. Specyfiką uzależnienia w danej placówce 3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obrazującymi w placówkach. 4. Zapoznanie studentów ze stosowanymi w placówkach terapii uzależnień formami pracy odnoszącymi się do profilaktyki i leczenia uzależnień. 5. Zapoznanie studentów z realizowanymi w placówkach terapii uzależnień programami i zajęciami z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień. 6. Asystowanie przez studentów pracownikom ośrodków terapii uzależnień w prowadzeniu zajęć o charakterze profilaktycznym oraz terapeutycznym. 7. Samodzielne opracowanie przykładowych scenariuszy/konspektów zajęć z obszaru profilaktyki uzależnień przeznaczonych do realizacji w wybranej placówce. 8. Podjęcie przez studentów' prób samodzielnego przeprowadzania w obecności pracownika placówki terapii uzależnień zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. 9. Udział studentów w zebraniach, konsultacjach, superwizjach pracowników ośrodków terapii uzależnień. 10. Konstruowanie przez studentów indywidualnych programów pracy z osobami zagrożonymi problemem uzależnienia i współuzależnienia. 11. Praca studentów z osobami zagrożonymi uzależnieniem (pod nadzorem pracownika placówki). Standardy Student realizujący praktykę pedagogiczną: Zna warsztat pracy pedagoga. Posiada umiejętność komunikowania społecznego w kontekście dostosowywania przekazu do konkretnego podopiecznego placówki terapii uzależnień. Ma umiejętność planowania pracy. Potrafi zastosować wiedzę z metodyki pracy w obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć. Przejawia kulturę pedagogiczną. Dokumentacja praktyki Student odbywający praktykę pedagogiczną gromadzi następującą dokumentację: 1. Dziennik praktyk zawierający: - dzienne wykazy czynności zadań, - konspekty/scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć wychowawczych zatwierdzone przez hospitującego dyrektora placówki lub pedagoga - opiekuna praktyk, - sprawozdania z hospitowanych zajęć

12 2. Opis przypadku (charakterystyka wybranego podopiecznego z uwzględnieniem specyfiki uzależnienia, w tym między innymi istot, przyczyn, rodzajów terapii i jej przebiegu). 3. Pisemna opinia i ocena odbytej praktyki dokonana przez Opiekuna (Zaświadczenie Instytucji o odbyciu praktyki zawodowej przez Studentkę/Studenta) Studenci studiów stacjonarnych W/w dokumentację składają u Opiekuna praktyki z ramienia Uczelni nie później niż tydzień po odbyciu praktyki, co będzie stanowić podstawę jej zaliczenia. Studenci studiów niestacjonarnych w/w dokumentację składają w terminie ustalonym z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni dokonującym zaliczenia. Liczba godzin praktyki ciągłej wynosi 60 godzin, w tym: 10 godzin - analiza dokumentacji placówki terapii uzależnień, 30 godzin - asystowanie pracownikowi placówki leczenia uzależnień w prowadzeniu zajęć, 10 godzin - samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień (pod nadzorem opiekuna praktyk), 10 godzin - udział w zebraniach, konsultacjach, superwizjach pracowników ośrodków terapii uzależnień. Uwaga: Zmiany dotyczące planowania i realizacji praktyk powinny być konsultowane z Opiekunem praktyk z ramienia Uczelni.