Protokół nr XXVI/20. XXVI Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 3 grudnia 2020 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXVI/20. XXVI Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 3 grudnia 2020 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XXVI/20 XXVI Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 3 grudnia 2020 r. Obrady rozpoczęto 3 grudnia 2020 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:29 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 19 radnych. Obecni: 1. Wiesław Bagniewski 2. Waldemar Fura 3. Józef Gawrych 4. Grzegorz Goral 5. Brunon Han 6. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska 7. Zbigniew Kapusta 8. Urszula Kempińska-Czerwińska 9. Adam Knapik 10. Franciszek Koszowski 11. Andrzej Kowalski 12. Stanisława Kuffel 13. Angelika Macura 14. Iwona Manys (do punktu 11) 15. Marek Mazurek 16. Szczepan Nowakowski 17. Ryszard Pacek 18. Marcin Podgórski (do punktu 11) 19. Barbara Studzińska 20. Grzegorz Tomaszewski 21. Roman Witt Lista obecności w załączeniu. Lista obecności zaproszonych gości w załączeniu. 1. Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie quorum. Otwarcia XXVI sesji dokonał Pan Adam Knapik, który powitał obecnych na sesji radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie podpisów złożonych na liście obecności oraz informacji z systemu do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie uchwał przez Radę Powiatu. 2. Przyjęcie porządku obrad. Pan Adam Knapik stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji (treść w załączeniu) oraz informację o jego planowanym rozszerzeniu. Następnie przedstawił propozycję uzupełnienia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, jako punkt 11e (dotychczasowy punkt 11e otrzymuje oznaczenie 11f) i wyjaśnił przyczynę wniosku Komisji Rewizyjnej w tej

2 sprawie. uzupełnienia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, jako punkt 11e (dotychczasowy punkt 11e otrzymuje oznaczenie 11f). ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 ZA (19) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (2) Stanisława Kuffel, Szczepan Nowakowski Pan Adam Knapik podając wyniki głosowania stwierdził, że porządek obrad został uzupełniony. Następnie, wobec braku innych wniosków przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad w rozszerzonym brzmieniu. przyjęcia porządku obrad. ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 ZA (19) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (2) Stanisława Kuffel, Szczepan Nowakowski Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przez Radę przyjęty. 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Pan Adam Knapik poinformował, że do momentu rozpoczęcia obrad do sporządzonego protokołu XXV sesji nie wpłynęły żadne uwagi i zapytał, czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos. Wobec braku chętnych do zabrania głosu przystąpiono do głosowania. 2

3 przyjęcia protokołu poprzedniej sesji. ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 ZA (19) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (2) Stanisława Kuffel, Szczepan Nowakowski Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący poinformował, że protokół XXV sesji został przez Radę przyjęty. 4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (opracowanie w załączeniu). Dokument ten w formie elektronicznej został przesłany wszystkim radnym. Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym. Pan Adam Knapik poinformował, że w okresie sprawozdawczym wziął udział w następujących wydarzeniach: r. końcowy odbiór inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Błądzim- Drzycim-Laskowice Etap II, r. I część odbioru parkingu przy siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu, r. 90 posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego, r. odbiór robót budowlanych w ramach projektu Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, r. wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu Świeckiego, na którym były prezentowany projekt uchwały budżetowej na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej do roku 2030, r. 23 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego, r. 22 posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego, r. wspólne posiedzenie Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego, r. 9 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego. 3

4 Ponadto podziękował radnym za złożenie w terminie wszystkich korekt oświadczeń majątkowych dodając, że zostały one już przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Poinformował również, że dziś, przed sesją wpłynęły z Gminy Pruszcz stanowisko i przekazana petycja. Po wstępnej analizie przeprowadzonej z przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz konsultacji z radcą prawnym można postawić tezę, że petycja będzie przekazana Zarządowi Powiatu, ponieważ dotyczy gospodarki mieniem, a w tej kwestii właściwy jest Zarząd. Sprawą otwartą zostaje, czy żeby skrócić procedury Przewodniczący Rady może to zrobić sam, czy też musi to nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu. Jeżeli taka uchwała będzie konieczna, zostanie ona przygotowana i podjęta 30 grudnia. Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag. 6. Interpelacje i zapytania radnych. Pan Adam Knapik stwierdził, iż na zapytanie, które złożyła radna Angelika Macura została udzielona odpowiedź, zgodnie z art.21 ust.12 ustawy o samorządzie powiatowym; odpowiedź i treść zapytania umieszczone są na stronach BIP. Następnie poinformował, że w okresie od ostatniej sesji złożył do Starosty Świeckiego dwa zapytania: 27 października dot. zrealizowanej inwestycji polegającej na przebudowie parkingu przy starej siedzibie Starostwa, 3 grudnia dot. remontu drogi powiatowej nr 1046C odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do Gródka. Inne pytania ani interpelacje nie wpłynęły. 7. Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W formie pokazu slajdów Informację przedstawiła Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu, Pani Hanna Jurek. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu. W trakcie wystąpienia, zgodnie z sugestią członków Zarządu szerzej omówiła zagrożenia i podejmowane działania związane z problemem społecznym, jakim jest depresja. W dyskusji wzięli udział: Pan Adam Knapik zapytał, czy w przypadku publicznych poradni psychologicznopedagogicznych obowiązuje rejonizacja i czy Pani Dyrektor widziałaby jakiekolwiek przeszkody, aby uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Serocku, których od wielu lat obsługuje poradnia w Koronowie, zostali włączeni pod opiekę PPP w Świeciu. Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Pani Hanna Jurek stwierdzając, że nie widzi takich przeszkód. Nawiązując do uwarunkowań historycznych wyraziła przypuszczenie, że wpływ na taką decyzję miał problem z dojazdem do Świecia, natomiast obecnie jest to łatwiejsze. PPP w Świeciu na bieżąco wykonuje swoją pracę, nie ma zaległości i jest w stanie objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, orzekaniem osoby z tego terenu. Odnośnie rejonizacji poinformowała, że wynika ona z rozporządzenia o działaniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z 2013 roku. Powiatowa poradnia obejmuje cały powiat i może wydać orzeczenie tylko jeżeli dziecko jest mieszkańcem, czy chodzi do szkoły na terenie powiatu. 4

5 Pan Adam Knapik zwracając się do przedmówczyni zaznaczył, że w trakcie jej kadencji standard jeśli chodzi o budynek Poradni oraz wyposażenie znacznie się poprawił i zapytał, jakie są jeszcze plany i najpilniejsze potrzeby inwestycyjne. Pani Hanna Jurek odpowiedziała, że potrzeba, którą zgłosiła w planie budżetowym to projekt klatki schodowej (głównej), stanowiącej wejście na strych, a znajdujące się tam pomieszczenie można by adaptować na salę szkoleniową. Oceniła, że budynek w 3/4 jest naprawdę nowoczesny i komfortowy, za co dziękuje. Pani Barbara Studzińska odpowiedziała na pytanie przewodniczącego odnośnie rejonizacji wyjaśniając, że nie wyklucza to zawierania porozumień. Jednocześnie zaznaczyła, że ta inicjatywa nie wyszła od samorządów, tylko od dyrekcji tamtejszych szkół. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. W formie pokazu slajdów Informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu. W dyskusji wzięli udział: Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wskazała na niski poziom zdawalności matur w Zespole Szkół w Nowem, a także fakt, że mało młodzieży kończącej szkołę przystępuje do matury. Zapytała Starostę, czy robiono analizy, albo choć anonimowe wywiady wśród uczniów, jakie są tego przyczyny. Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że nie robiono wywiadów, ani anonimowych ankiet na ten temat, natomiast gdyby wynik matur odbiegał znacząco od standardów, byłby wdrożony program naprawczy przez Kuratora. Zespół Szkół w niektórych przedmiotach wypada gorzej, ale w niektórych lepiej i średni standard jest utrzymany. Na komentarz radnej, że pytanie dotyczyło analizy przedłożonych danych, a nie spełnienia określonych prawem standardów stwierdziła, że informacja była dyskutowana na posiedzeniu Zarządu Pan Adam Knapik stwierdził, że patrząc na Zespół Szkół w Nowem jako całość wyniki nie odbiegają drastycznie, bo technikum w Nowem ma najlepszą zdawalność ze wszystkich naszych techników, natomiast w liceum wynosiła ona bodajże 38%. Zastrzegając, że nie jest to poparte analizą ocenił, że jest to efekt likwidacji Liceum w Nowem jako niezależnej szkoły wyrażając przypuszczenie, że przy dobrym skomunikowaniu Nowego z Grudziądzem najlepsi uczniowie z tego terenu wybrali szkoły w Grudziądzu. Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odniosła się do wypowiedzi przedmówcy. W trakcie wystąpienia przypomniała przyczyny podjęcia decyzji o utworzeniu zespołu szkół, w ramach którego są klasy licealne, powiedziała dla kogo jest to oferta i jacy uczniowie decydują się na naukę w tej szkole; poruszyła także kwestię wielkości naboru w poszczególnych latach. Podkreśliła, że rozpatrując wyniki trzeba by było przeanalizować bardzo dużo czynników i wyraziła opinię, że nie są one złe, aczkolwiek mogłyby być lepsze. Zasugerowała, że Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną mogłaby zastanowić się, w jaki sposób zachęcić uczniów z terenu Nowego i okolic do kontunuowania nauki w tej szkole średniej, ale jest to bardzo 5

6 głęboki temat, którego dzisiaj nie rozpatrzymy. Zwróciła również uwagę, że wyniki technikum pokazują, iż nasi uczniowie chcą iść do szkół technicznych, do szkół zawodowych. Pan Adam Knapik stwierdził, że ponieważ wypowiedź przedmówczyni nie zawierała pytania, traktuje ją jako głos w dyskusji. Następnie zapytał, czy szósta stanina, w której są dwie nasze szkoły jeśli chodzi o język polski (czyli powyżej średniej), to jest średnia odnoszona do innych liceów, czy do całej populacji w roczniku. Pani Bożena Gaca-Zielińska odpowiedziała, że do całej populacji. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag. 9. Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. W formie pokazu slajdów Informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu. W trakcie wystąpienia przedstawiła również pozyskane z wszystkich gmin dane dot. absolwentów: ile osób opuściło szkołę podstawową i ile z nich trafia do szkół prowadzonych przez Powiat Świecki. W dyskusji wzięli udział: Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska skomentowała, że przedstawione dane potwierdzają tezy z wcześniejszej dyskusji. Postawiła pytanie o ofertę edukacyjną w Nowem, skoro młodzież z terenu gminy Dragacz, Warlubie i Nowe wybiera placówki oświatowe spoza naszego powiatu. Zasugerowała, że tamtejsi dyrektorzy potrafią być na tyle skuteczni, żeby przyciągnąć do siebie uczniów z tego terenu mimo uciążliwości, jakie wiążą się z codziennymi dojazdami i wyraziła opinię, że dyrektor naszej szkoły powinna podjąć działania, aby absolwenci z tego terenu zechcieli kontynuować naukę w tej szkole. Pani Bożena Gaca-Zielińska odpowiadając przedmówczyni wskazała, że nie tylko oferta edukacyjna, ale w dużej mierze lokalizacja warunkuje, do jakiej szkoły uczeń trafia i podała dane procentowe odnośnie liczby uczniów z poszczególnych gmin w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki; zasygnalizowała, że w naszych szkołach są również uczniowie spoza Powiatu Świeckiego. Posługując się przykładem Drzycimia zwróciła uwagę, że uruchomienie dogodnych połączeń autobusowych spowodowało, iż 90% uczniów z tego terenu wybiera nasze placówki. Pan Wiesław Bagniewski potwierdził, że nie tylko oferta edukacyjna jest istotna, ale z przedstawionych danych wyraźnie wynika, że bardzo ważny jest dojazd do szkoły. Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wyraziła opinię, że ta sytuacja się nie zmieni; z racji usytuowania dla omawianych gmin szkoły Powiatu Świeckiego nigdy nie będą mogły konkurować z Grudziądzem. Zwróciła również uwagę na problemy, jakie wiążą się z decyzją o utworzeniu nowych kierunków (zgłoszenie się takiej liczby chętnych, aby móc utworzyć oddział, jak i zapewnienie kadry, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych). Pan Adam Knapik nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni skomentował, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, jeśli Świecie zostanie dobrze skomunikowane kolejowo z Bydgoszczą. Odnosząc się rozwoju infrastruktury kolejowej zwrócił uwagę jak zmienią się 6

7 uwarunkowania, jeśli dojazd do Gdańska będzie trwać niecałą godzinę. W kontekście wspomnianych kwestii kadrowych i wyników osiąganych przez liceum w Nowem rozważał zastanowienie się nad sensem utrzymywania tej szkoły, skoro (abstrahując od przyczyn) nie przygotowuje ona dobrze absolwentów; najlepsi i tak wybierają placówki poza Nowem, a pozostali uczniowie zamiast słabego liceum mogliby ukończyć dobrą techniczną szkołę i zdobyć dobry zawód. Pan Grzegorz Goral krytycznie ocenił, że w dyskusji są podawane argumenty za tym, aby młodzież uczyła się w szkołach poza naszym powiatem, a nie myślimy o tym, co zrobić, żeby np. pozyskać dobrych nauczycieli. Wskazał na konieczność zapewnienia wsparcia dla uczniów, którzy w przyszłym roku będą zdawać matury, m.in. w kontekście trwającego obecnie zdalnego nauczania i stwierdził, że należy skupić się na pozyskaniu odpowiedniej kadry. Pan Adam Knapik posługując się przykładami zwrócił radnemu uwagę, że nie możemy rozpatrywać, iż stworzymy możliwość kształcenia w każdym z zawodów. Są różne czynniki, natomiast biorąc pod uwagę dane zawarte w przedłożonych materiałach trudno dyskutować z determinantą, którą jest łatwość dojazdu. Przyznał przedmówcy rację, że kadra ma bardzo duży wpływ, wyraził opinię, że sukces każdej szkoły zależy od jej dyrektora, a decyzja, kto nim jest zależy od organu prowadzącego. Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska w kwestii pozyskiwania kadr, które będą kształcić naszą młodzież posłużyła się przykładem otwartego kilka lat temu w Nowem kierunku Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podkreśliła, że naukę kończy bardzo trudny egzamin. Wyraziła opinię, że nie da się tego nauczyć w formie zdalnej przewidując iż w przyszłym roku statystyki zdawalności będą zupełnie inne. Pan Adam Knapik przyznając przedmówczyni rację zwrócił uwagę, że nie mamy wpływu na sytuację związaną z COVID. Dotyczy to prawie wszystkich szkół i skoro są zalecenia Ministerstwa Oświaty, że szkoły nie pracują, to trudno żądać, żeby w technikum w Nowem były prowadzone zajęcia. Pani Bożena Gaca-Zielińska potwierdziła, że jedynie w szkołach specjalnych można regulować, czy nauczanie odbywa się zdalnie czy jest stacjonarnie i poinformowała, jak to wygląda to w naszych placówkach w Świeciu oraz w Warlubiu. W odniesieniu do pozostałych szkół obowiązuje wydane przez ministra rozporządzenie, do którego musimy się dostosować. Dodała, że jako matka również chciałaby, żeby dzieci chodziły do szkoły, a nie uczyły się w domu, bo nie jest to efektywna nauka. Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska (Ad Vocem) zapytała, czy zanim było wprowadzone to rozporządzenie i wszelkiego rodzaju wytyczne w zakresie organizacji nauki, ktokolwiek zgłaszał i wskazywał, że będą tego typu problemy (chodzi o naukę zdalną). Pani Bożena Gaca-Zielińska odpowiedziała, że kiedy pod koniec lipca rozpoczęła pracę w PZEA wszyscy czekali na rozporządzenie i przygotowanie się do nowego roku szkolnego. Te rozporządzenia pojawiły się na koniec sierpnia i dotyczyły głownie wymogów sanitarnych, jakich należy dochować w szkole, natomiast co do treści merytorycznych, to obecnie trwają prace nad tym, żeby ograniczyć wymagania egzaminacyjne i wskazać, z jakich dziedzin uczniowie mają się przygotować do egzaminu ósmoklasisty i do maturalnego. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag. 7

8 10. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki w roku W formie pokazu slajdów Informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z powyższym przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie ogłosił przerwę w obradach do godz. 14:55. Po wznowieniu obrad: 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok, Projekt uchwały przedstawiła Główny specjalista ds. funduszy unijnych w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Katarzyna Trybuła. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania. ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok. ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 ZA (14) Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek- Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (7) Józef Gawrych, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/164/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). b) zmiany uchwały nr XX/130/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku, 8

9 Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania. zmiany uchwały nr XX/130/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku. ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 ZA (17) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (4) Stanisława Kuffel, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/165/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). c) utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku, Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego, Pan Zbigniew Semrau. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania. utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku. ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 ZA (17) 9

10 Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (4) Stanisława Kuffel, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/166/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). d) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020, Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, szczegółowo omawiając zmiany wprowadzone autopoprawką Zarządu w dniu r. W dyskusji wzięli udział: Pan Adam Knapik nawiązując do finansowania przez Wojewodę kosztów kwarantanny zapytał Zarząd Powiatu, czy nie rozważano, aby wykorzystać na ten cel bazę lokalową naszych internatów i w ten sposób zatrzymać środki, które można by przeznaczyć np. na potrzeby tych placówek. Odpowiedzi udzieliła Starosta, Pani Barbara Studzińska informując, że internat ZSP w Świeciu przez pewien czas był przeznaczony na kwarantannę zbiorową do momentu rozpoczęcia roku szkolnego. Przez wrzesień i październik odbywała się stacjonarna nauka, a więc trzeba było ten obiekt opuścić i obecnie miejsce kwarantanny zbiorowej znajduje się w prywatnym obiekcie w Terespolu Pomorskim. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania. zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 ZA (17) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (4) Stanisława Kuffel, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/167/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). 10

11 e) ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego, Pan Marek Mazurek, który wyjaśnił przyczyny proponowanego ograniczenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania. ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 ZA (17) Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (4) Stanisława Kuffel, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/168/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). f) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Pan Marek Mazurek przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego na 2021 rok przyjęty przez Komisję na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r., z prośbą o jego zatwierdzenie. W trakcie wystąpienia doprecyzował zakres proponowanej na czerwiec Kontroli działalności wybranej organizacji pozarządowej (wykorzystanie dotacji za 2020 r), a także zapowiedział, że w planowanej na wrzesień Kontroli kompleksowa realizacji zadań statutowych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie do pomocy w zespole kontrolnym zaproszony zostanie przedstawiciel Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego. Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 ZA (17) 11

12 Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Angelika Macura, Marek Mazurek, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt NIEOBECNI (4) Stanisława Kuffel, Iwona Manys, Szczepan Nowakowski, Marcin Podgórski Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Uchwała nr XXVI/169/20 została podjęta (uchwała w załączeniu). 12. Sprawy różne. Pan Adam Knapik poinformował, że: 1. Otrzymał już od radcy prawnego stanowisko w sprawie petycji przekazanej z gminy Pruszcz. Ponieważ wpłynęła ona do Rady Powiatu konieczne będzie podjęcie uchwały, w której Rada jako organ uznaje się niewłaściwy do rozparzenia petycji i zgodnie z właściwością przekazuje ją do organu właściwego, czyli Zarządu Powiatu. Zapowiedział, że zagadnienie to zostanie przedłożone na najbliższej sesji, natomiast nie będzie kierować petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skoro sprawa jest już zbadana i jasna; 2. Sesja, na której Rada będzie przyjmować budżet na 2021 rok odbędzie się 30 grudnia o godz. 13:00. Zapowiedział też, że w przeciągu tygodnia radni otrzymają propozycje planu pracy Rady Powiatu na przyszły rok, aby mógł on zostać przyjęty w grudniu, umożliwiając komisjom przedstawienie swoich planów pracy i ich przyjęcie na styczniowej sesji. 3. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w tym roku Starosta nie przewiduje organizacji tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego; zasugerował, że jeśli ta sytuacja minie, można będzie spotkać się wiosną lub latem. 13. Zakończenie. Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu Świeckiego. Przygotowała: Halina Matwiej Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Adam Knapik Przygotowano przy pomocy programu esesja.pl 12