Statut szkoły podstawoej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut szkoły podstawoej"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Choroszczy BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy Statut szkoły podstawoej ZŁOTORIA 1999 S T A T UT SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORII 1. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Złotorii, zwanej dalej szkołą,, jest miejscowość Złotoria Organem prowadzącym szkolę jest Gmina Choroszcz 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 3. Obsługa administracyjno-finansowa szkoły jest prowadzona przez Zespół Obsługi Szkół stosownie do porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły 3. Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. 4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Cele i zadania szkoły 5.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U.Nr 67, poz329 z późniejszymi zmianami, ) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności: 1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii przy badaniu kompetencji ucznia po pierwszym etapie kształcenia. 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków i wieku uczniów, 3) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia świadomości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez korzystanie z lekcji religii poszczególnych wyznań, etyki zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami, organizowanie akademii i innych uroczystości związanych ze świętami narodowymi oraz ważnymi wydarzeniami historycznymi i związanymi z dniem dzisiejszym, 5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: a) kierowanie uczniów na wniosek członków Rady Pedagogicznej lub rodziców na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) zapewnienie uczniom mającym trudności w nauce możliwości uzupełnienia braków w zespołach dydaktyczno - wyrównawczych, c) prowadzenie z uczniami mającymi orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej w szczególnych wypadkach nauczania indywidualnego, d) obniżenie na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej wobec niektórych uczniów progu wymagań programowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) organizowanie spotkań uczniów z psychologiem i pedagogiem, 1) systematyczną współpracę z rodzicami. 6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: a) organizowanie kół zainteresowań. b) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, c) przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, d) indywidualną pracę z uczniem zdolnym, e) realizację indywidualnych programów nauczania z uczniem wymagającym szczególnej opieki, f) prezentację osiągnięć uczniów, g) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej. 7)osiągnięcia i zdobyte umiejętności uczniów są oceniane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania stanowiącym załącznik do statutu. Zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoły 6.1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zasad. 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywąjącymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych i pozalekcyjnych są następujące: 1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkolę, wszyscy uczniowie znąjdują się pod opieką pracowników peda gogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, 2) pracownicy, o których mowa w pkt. I )są zobowiązani do: a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach, nie można pozostawiać uczniów bez opieki nawet na krótki czas, b) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku. 3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę są następujące: 1) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki biwaki rajdy, zwiedzanie wystaw itp.) jest nauczyciel organizujący ząjęcia, 3 2) nauczyciel organizujący zajęcia poza terenem szkoły może prosić o pomoc rodziców uczniów danej klasy lub innego nauczyciela, czy pracownika szkoły, 3) ilość opiekunów powinna być odpowiednio dobrana do ilości uczniów, co jest zależne od typu zajęć poza terenem szkoły, a) jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza Zlotorię i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2 b) jeden opiekun na 15 uczniów jeśli jest to wycieczka poza teren Złotorii c) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 10 osób, 4) wycieczki poza terenem miasta odbywają się po wypełnieniu karty wycieczki i zatwierdzeniu jej przez dyrektora szkoły, 5) uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni, 6) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest znać szczegółowe przepisy bhp dotyczące organizacji zajęć poza terenem szkoły. 4. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole są następujące 1) ustalenia ogólne: a) dyżur pierwszej zmiany rozpoczyna się o godz i trwa do końca lekcji nauczyciela dyżurującego łącznie z ostatnią przerwą. b) nauczyciele dyżurują według harmonogramu opracowanego przez dyr. szkoły 2)nauczyciel dyżurujący ma obowiązek: a) punktualnie rozpoczynać i rzetelnie pełnić dyżury b) dbać o bezpieczeństwo uczniów c) w przypadku zaistnienia wypadku w wyniku którego nastąpił uszczerbek na zdrowiu ucznia, nauczyciel zgłasza wypadek dyrektorowi, a okoliczności wypadku wpisuje do książki wypadków znajdującej się w sekretariacie szkoły, d) pilnować ładu i porządku na wyznaczonym miejscu dyżuru, e) kontrolować sanitariaty, f) zwracać uwagę na zachowanie się i postawę uczniów w czasie przerw, g) meldować dyrekcji o zaistniałych uszkodzeniach w mieniu szkoły, podczas pełnienia dyżuru, 4 h) przekazywać informacje wychowawcom klas o niewłaściwym zachowaniu się ich uczniów, 5. Do podstawowych form sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami napotykającymi na szczególne trudności w nauce, uczniami z objawami niedostosowania społecznego 1) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie na badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej. W oparciu o orzeczenie poradni następuje: a) organizowanie pomocy w zakresie wyrównania braków w wiadomościach oraz wyrównywanie i likwidowanie mikrodeficytów, b) organizowanie nauczania indywidualnego, c) obniżenie wymagań programowych, d) prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i terapii zajęciowej w stosunku do uczniów przejawiających trudności wychowawcze, 6. Szkoła w porozumieniu z sądem, policją, opieką społeczną sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami którym z różnych powodów, uwarunkowań rodzinnych i losowych potrzebne są szczególne formy opieki nad nim W celu właściwej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych w szkole, dyrektor szkoły na posiedzeniu rady pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,,. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez tok nauczania, szczególnie w klasach I - III Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły obowiązani są znać przepisy BHP. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami Organy szkoły 9.1. Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. 2. W szkole może działać Rada Szkoły, której zasady działania i zadania określa Regulamin Rady Szkoły Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty rozdz. I art.36, 36a, 37 i 38 wraz z późniejszymi zmianami. 2. Dyrektor szkoły w szczególności: 1) kieruje bieżącą pracą dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą: szkoły stwarzając warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, 2) reprezentuje szkolę na zewnątrz, 3) sprawuje wspólnie z wicedyrektorem ogólną kontrolę nad działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w szkole nadzorując pracę pedagoga szkolnego wychowawców i świetlicy szkolnej 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego podjęte w ramach ich kompetencji, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły z zastrzeżeniem 2ust Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w szczególności w sprawach 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,

3 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły. 4. Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 5. Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną Komitetem Rodzicielski i Samorządem Uczniowskim W szkole działa Rada Pedagogiczna, której zasady działania określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: ) uchwalanie regulaminu własnej działalności, 2) zatwierdzanie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora, po zaopiniowaniu prze; Radę Rodziców, 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 6) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów 1 kryteriów oceniania 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 5) program dydaktyczno - wychowawczy szkoły 6.Rada Pedagogiczna szkoły uczestniczy przez swojego przedstawiciela w komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny wystawionej przez dyrektora szkoły. 1) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji odwoławczej powołanej przez Kuratora Oświaty, odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród co najmniej dwóch kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie 2) do komisji odwoławczej jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły nie może kandydować zainteresowany nauczyciel. 7.Uchwaly Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności cc najmniej połowy jej członków W szkole działa Rada Rodziców która.jest reprezentacją rodziców uczniów wybranych n zebraniach klasowych w ilości 3 osób z każdej klasy 2. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a W szczególności 1) bieżącego i perspektywicznego programowania pracy szkoły, 2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 3) współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły, 4) organizowaniu działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 5) podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 6) gromadzeniu własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców W szkole działa Samorząd Uczniowski którego celem jest: 1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem społeczności uczniowskiej i jego regulamin działania nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 3. Wybory do samorządu odbywają się według ordynacji wyborczej poprzez: 1) typowanie kandydatów przez samorządy klasowe. 2) wybieranie do rady samorządu na ogólnym zebraniu członków samorządu, 3) przedstawienie kandydatów do rady ogółowi uczniów w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole, 4) wybory powszechne zorganizowane przez radę samorządu poprzedniej kadencji Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do: 1) przedstawiania dyrektorowi szkoły opinii na temat życia szkoły, 2) zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami 3) organizowania działalności kulturalnej oświatowej sportowej zgodnie z własnymi potrzebami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 4) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 5) wydawania gazetki szkolnej, 6) wybierania opiekuna, 7)do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań Organy szkoły współdziałają między sobą w szczególności przez:

4 14.1. Organy szkoły współdziałają między sobą w szczególności przez: 1) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy każdym z nich o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły który: 1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 3) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowych między organami szkoły lub wewnątrz nich, dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 1) zbadania przyczyny konfliktu, 2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej sytuację konfliktową, 3) o swojej decyzji dyrektor szkoły informuje przewodniczących organów. 2. W przypadku konfliktu gdy stroną jest dyrektor szkoły, spór rozwiązuje organ prowadzący szkołę, albo organ prowadzący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy. Współdziałanie rodziców i nauczycieli Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i kształcenia dzieci. 2. Rodzice mają prawo do: 1) znajomości zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych w danej klasie i szkole, 2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 5) wyrażania opinii na temat pracy szkoły i przekazywania ich poprzez Radę Rodziców, dyrekcji szkoły radzie pedagogicznej i kuratorium oświaty. 3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż: 1) jeden raz w roku ogólne zebranie rodziców we wrześniu zorganizowane przez dyrektora szkoły, 2) dwa razy do roku zebrania klasowe organizowane przez wychowawców poszczególnych klas. Wewnętrzna organizacja szkoły 17.1 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego Organizację stałych obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu wychowania, stanowiącego załącznik do statutu. 2.Arkusz organizacji szkoły dyrektor przekazuje w terminie do 30 kwietnia każdego roku 10 organowi prowadzącemu szkolę w celu jego zatwierdzenia do dnia 30 maja danego roku. 3.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, podział oddziałów na grupy, zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, ogólną ilość godzin zajęć edukacyjnych. 20. I Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Działalność biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do: 1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 2) realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 2. Użytkownikami biblioteki są: 1) uczniowie szkoły, 2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 3) rodzice, a także inne osoby na zasadzie określonej w regulaminie biblioteki. 3. Korzystanie ze zbiorów odbywa się według następujących zasad: 1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie podanym w rozkładzie pracy biblioteki, 2) zbiory księgozbioru podręcznego i specjalne są udostępniane na miejscu lub do pracowni i sal lekcyjnych, 3) pozostały księgozbiór jest udostępniany poza bibliotekę oraz do pracowni i sal lekcyjnych. 4. Godziny pracy biblioteki są ustalone z dyrektorem szkoły, uwzględniają one potrzeby czytelników. 5.Tygodniowy czas pracy nauczyciela - bibliotekarza zależy od ilości czytelników (1 godz.-l0 czytelników), a jednostka zajęć bibliotecznych trwa 60 minut. -

5 6.Bibliotekarz ma obowiązek: 1) systematycznego uzupełniania i wzbogacania zbiorów w miarę posiadanych przez szkolę środków, 2) prowadzenia informacji i dokumentacji bibliotecznej zgodnie 11 z odrębnymi przepisami, 3) selekcjonowanie zbiorów poprzez wycofywanie pozycji zbędnych, nieaktualnych zniszczonych. 4) prowadzenie działalności dydaktycznej przez realizację lekcji bibliotecznych, 5) propagowania i reklamowania czytelnictwa poprzez: a) organizowanie konkursów czytelniczych, b) prowadzenie gazetki bibliotecznej, c) inne. 6) składania okresowych informacji na potrzeby GUS, 7) składania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdań z działalności biblioteki 8) rejestrowania ruchu bibliotecznego w dzienniku biblioteki i bieżące gromadzenie dokumentacji czytelników 7. Odpowiedzialność za zbiory biblioteki oraz sprzęt trwały ponosi bibliotekarz. 8. Odpowiedzialność za zgubione lub zniszczone przez użytkownika książki ponosi użytkownik. Zajęcia świetlicowe Dla uczniów którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub ich dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 2.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanie opieki wychowawczej pomocy w nauce odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 3. Świetlica szkoły prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów. 4.Kwaliflkowanie do świetlicy uwzględnia w szczególności uczniów: 1) z rodzin wychowawczo zaniedbanych 2) dojeżdżających 5.Formy pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb dzieci i przedstawiają się następująco: 1) praca indywidualna i zespołowa z uczniami 2) gry i zabawy ruchowe 3) zajęcia plastyczne i techniczne 12 4) żywe słowo i praca z książką 5) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 6.Kwalifikowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 1. 7 sal do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 2. salę gimnastyczną 3. bibliotekę 4. szatnię 5. boisko szkolne Nauczyciele i inni pracownicy szkoły W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w ramach przydzielonej mu w projekcie organizacyjnym siatki godzin, planu pracy szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. 3. Nauczyciel zobowiązany jest do bezstronnej obiektywnej i jawnej oceny uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 4. Nauczyciel ma obowiązek udzielić pomocy uczniom w nauce w celu eliminacji niepowodzeń szkolnych. Formy tej pomocy dobiera sam nauczyciel w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. 5. Nauczyciel ma obowiązek poinformować wychowawcę ustnie o przewidywanej okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej dla ucznia, na miesiąc przed klasyfikacją. 6. Nauczyciel zobowiązany jest do wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, a w szczególności 1) prowadzić nauczanie wielopoziomowe na lekcjach, 13 2) prawidłowo według swojej najlepszej wiedzy przygotowywać uczniów do olimpiad, turniejów, konkursów i zawodów sportowych. 7. Nauczyciel dba o powierzone mu mienie szkoły a w szczególności: 1) dbać o pomoce dydaktyczne, a o ich usterkach zgłaszać dyrekcji szkoły, 2) dbać o wystrój i sprzęt w powierzonej mu pod opiekę klasopracowni, a o wszelkich uszkodzeniach zgłaszać dyrekcji szkoły.

6 8. Nauczyciel ma obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej 26. I Praca nauczyciela podlega ocenie. Pierwszej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole na podstawie umowy o pracę dokonuje się do końca pierwszego półrocza w drugim roku pracy. Drugiej oceny pracy nauczyciela, który uzyskał pierwszą ocenę co najmniej wyróżniającą, dokonuje się pod koniec trzeciego roku pracy, a nauczyciela, który uzyskał ocenę dobrą lub zadawalającą - w czwartym roku pracy, w takim terminie, aby w razie wniesienia odwołania od ustalonej oceny postępowanie odwoławcze mogło być zakończone na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych. 2. Nauczyciel, który nie został oceniony w okresach wymienionych w ust. 1, ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o dokonanie oceny, a dyrektor szkoły - obowiązek dokonania oceny w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku. 3. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 1 )szczególnie wyróżniająca, 2)wyróżniająca, 3)dobra, 4)zadawalająca, 5)negatywna. 4. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 5. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela zjej projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. 6. Od ustalonej oceny pracy, w terminie I 4 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 7. Nauczyciel ma prawo do formułowania autorskich programów nauczania i wychowania. 8. Nauczyciel ma prawo do decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów. 9. Nauczyciel ma prawo do nagrody Dyrektora Szkoły Burmistrza M i G. Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, etapu kształcenia oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły samokształceniowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 4. Zadania zespołu obejmują: 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania, 3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w zorganizowaniu pracowni a także w uzupełnianiu wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawcza opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów uczniowskich, 3) tworzenia warunków wspomagających rozwój i sprawność fizyczną uczniów, podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu higieny i zdrowie uczniów 4) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między wychowankami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 podejmuje 15 następujące działania: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 2) pomaga przy organizacji niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów, 3) wzbogaca tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy - wiedzą o zdrowiu, 4) lansuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski. 3 Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 1) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 2) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 3) informowania w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się uczniów,

7 4) uspołecznianiu szkoły w realizacji wspólnych celów wychowawczych (udział rodziców w planowaniu, organizowaniu realizacji i ocenie zadań klasy), 5) okazywanie pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach 4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i z nauczycielem bibliotekarzem, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności w nauce), 5. Wychowawca zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w klasie i w szkole, a także kar przewidzianych w statucie szkoły, 6. Wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, o przewidywanej okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej, na miesiąc przed klasyfikacji, poprzez wysłanie pocztą zawiadomienia z potwierdzeniem, 7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy: 1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen 2) pisze opinie o uczniach dla innych szkól poradni sądu, 3) wypisuje świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. 8. Wykorzystuje i respektuje w pracy wychowawczej postanowienia statutu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego rozwija różnorodne formy samorządności uczniowskiej. 9. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 16 uczniowskiej 9. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy me i metodycznej dyrekcji szkoły oraz Rady Pedagogicznej. Początkujący nauczyciel wychowawca może korzystać z pomocy doświadczonego wychowawcy. 3O. 1.W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni 2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy w szczególności opieka nad majątkiem szkoły. 4. Szczegółowe zadania zawarte są w zakresach czynności przewidzianych dla poszczególnych stanowisk pracy. Uczniowie szkoły Do Szkoły Podstawowej w Zlotorii uczęszczają uczniowie od siódmego roku życia. 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko które przed dniem I września ukończy 6 lat jeżeli wskazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej W uzasadnionych ważnymi przyczynami przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy I O lat. 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 33. L Na wniosek rodziców obowiązek szkolny może być realizowany poza szkolą, na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły 2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkolą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkolę której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. Prawa i obowiązki ucznia Uczeń ma prawo do: 17 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych, 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 0) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas ząjęć pozalekcyjnych, 11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności powinien: 1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły 2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 3) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny i fizyczny, 4) dbać o wspólne dobro, lad i porządek w szkole, 5) dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 1) pochwalę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły, 18

8 2) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców, 3) nagrodę rzeczową, 4) dyplom uznania, 5) nagrodę specjalną dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia 2. Rada pedagogiczna może ustanowić specjalne nagrody dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskiwania W takim przypadku należy opracować osobny regulamin przydzielania nagród 36. I Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Szkoły uczeń może być ukarany: 1) upomnieniem wychowawcy klasy. 2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 3) upomnieniem tub naganą udzieloną przez dyrektora szkoły publicznie wobec uczniów, 4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, 5) usunięciem ze szkoły jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu. 2. Uczeń przed wymierzeniem kary powinien być wysłuchany 3. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty wymierzęnia kary 4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenia samorządu uczniowskiego albo nauczyciela - wychowawcy 5. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 6. Prawo do odwołania wymienione w pkt. 2 i 4 przysługuie również rodzicom (opiekunom prawnym ) ucznia. Postanowienia końcowe Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkola prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 19 określają odrębne przepisy 4 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą y Zmiany w statucie mogą być dokonane przez Radę Pedagogiczną wniosek Organów Szkoły po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej oceny organu prowadzącego. Metryka strony Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy Ewa Łukaszewicz Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz Wprowadzający: Data modyfikacji: Ewa Łukaszewicz Opublikował: Data publikacji: