STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej"

Transkrypt

1 STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

2 Spis treści Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole 2 Rozdział 2 Cele i zadania szkoły 4 Rozdział 3 Organy szkoły 12 Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły 15 Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 19 Rozdział 6 Uczniowie szkoły 26 Rozdział 7 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 30 Rozdział 8 Tryb postępowania w sprawie nagród i kar 42 Rozdział 9 Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 47 Rozdział 10 Ceremoniał szkolny 49 Rozdział 11 Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 52 Rozdział 12 Postanowienia końcowe 57 1

3 Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, zwane dalej szkołą jest publiczną szkołą, w której cykl kształcenia trwa 4 lata. 2. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Kolbuszowej przy ul. Jana Pawła II Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 2. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 3. Obsługę finansowo-księgową, administracyjną i kadrową szkoły prowadzi Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janka Bytnara ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa tel. (17) , tel./fax (17) NIP , Regon Szkoła używa dużej i małej (o średnicy 36 mm i 20 mm) pieczęci urzędowej o treści: Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 3. Dopuszcza się używania w korespondencji następujących skrótów nazwy: LO Kolbuszowa, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej, Liceum Ogólnokształcące ul. Jana Pawła II Kolbuszowa. 4. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej i/lub elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębni przepisami. 2

4 5. 1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 2. Szkoła kształci w zakresie ogólnokształcącym. 3. Zasady przyjmowania do szkoły oraz zasady przechodzenia ze szkoły do innej szkoły określają odrębne przepisy. 3

5 Rozdział 2 Cele i zadania szkoły Całokształt pracy szkoły opiera się na dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przygotowania go do pełnienia różnorodnych funkcji w społeczeństwie oraz wyposażenia go w kompetencje, które umożliwią mu start w dorosłe życie. 2. W wyniku działań, o których mowa w ust. 1: 1) uczniowie posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz po przystąpieniu do egzaminu maturalnego uzyskania świadectwa dojrzałości; 2) uczniowie zostaną wyposażeni w kompetencje umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie oraz świecie; 3) szkoła stworzy warunki do pełnego rozwoju osobowości uczniów, z zachowaniem tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia. 3. Szkoła realizuje zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie ze swoim charakterem opisanym w statucie. 4. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, objęte: 1) szkolnym zestawem programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) programem wychowawczo-profilaktycznym, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym i skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. 5. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 1) pełna realizacja programów nauczania dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów i ich zainteresowań; 2) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach organizowanych przez szkołę; 3) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 4) wspieranie uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym; 5) zorganizowanie i umożliwienie uczniom korzystania z: a) pomieszczeń do nauki (sal dydaktycznych) z niezbędnym wyposażeniem, b) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, c) biblioteki i czytelni multimedialnej, d) hali widowiskowo-sportowej wraz z boiskami i kompleksem lekkoatletycznym oraz 4

6 urządzeń sportowych i strzelnicy, e) miejsca do spożywania posiłków, f) miejsca do pozostawiania książek i przyborów szkolnych, g) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, h) pomieszczenia przystosowanego do potrzeb organizacji młodzieżowych działających w szkole; 6) otoczenie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych, umożliwiając im zindywidualizowany proces kształcenia; 7) umożliwienie realizacji indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o wybitnych uzdolnieniach; 8) zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 9) rozwijanie zainteresowań uczniów, w tym przygotowanie ich do konkursów, olimpiad przedmiotowych i egzaminów; 10) rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, w tym kreatywnego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie; 11) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego uwzględniająca ramowy plan nauczania dla czteroletniego liceum, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych i osiągnięć współczesnej dydaktyki; 12) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w formie określonej w odrębnych przepisach. 5. Szkoła, dążąc do jak najlepszych wyników nauczania, może wprowadzać innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne oraz uczestniczyć w eksperymencie pedagogicznym realizowanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 7. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględnione jest w doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do: 1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb; 2) uważnej ochrony uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat. 2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 5

7 1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym; 2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania; 3) wyrobienie umiejętności prawidłowego korzystania z mediów oraz uwrażliwianie na zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich wykorzystywania; 4) kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych oraz patriotycznych. 3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum; 2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów; 3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 4. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców opracowuje na każdy rok szkolny diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej. 5. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy, o której mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny aktualizację programu wychowawczoprofilaktycznego, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 6. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. 7. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole. 6

8 3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające. 4. Dyrektor, z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami lub pełnoletnim uczniem, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 6. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 7. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz w rozwijaniu ich umiejętności. 8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. 2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów; 3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne; 4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia. 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy: 1) form prezentowania wiedzy i umiejętności; 2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności; 7

9 3) zadawania prac domowych. 4. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów. 5. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą. 3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach Szkoła organizuje naukę religii i etyki. 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii i/lub etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 4. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczymi (w bibliotece szkolnej bądź w innym pomieszczeniu w szkole) lub zwalniani przez rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu. 5. Zasady organizacji nauki religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy Dla uczniów szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic lub uczeń pełnoletni zgłosi pisemnie 8

10 dyrektorowi szkoły rezygnację z tych zajęć. 4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (w bibliotece szkolnej bądź w innym pomieszczeniu w szkole) dla uczniów niekorzystających z zajęć wychowania do życia w rodzinie, o ile zajęcia te nie odbywają się na pierwszej lub na ostatniej lekcji. 5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez: 1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 2) budowanie wiary we własne umiejętności i możliwości; 3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 2. Uczniowie mają możliwość: 1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 3) udziału w projektach edukacyjnych; 4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych; 5) realizowania indywidualnego programu lub toku nauki na podstawie odrębnych przepisów. 3. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadza się w formie ankiety skierowanej do uczniów. 4. Ankietę przeprowadzają wychowawcy w terminie wskazanym przez dyrektora, a jej wyniki podaje się do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności: 1) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 3) dostęp do środków czystości. 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaka jest organizacja zajęć szkolnych. 4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 9

11 5. Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole mając na uwadze: 1) zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 2) zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi; 3) zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 6. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określa zarządzenie dyrektora opracowane wg odrębnych przepisów. 7. Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, w tym w czasie przerw świątecznych, przewidzianych w organizacji roku szkolnego w formie zajęć sportowych i innych ustalonych z uczniami szkoły. 8. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 9. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego nagrań, określają odrębne przepisy. 10. Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (w składzie: inspektor BHP, społeczny inspektor pracy, higienistka szkolna, pracownik administracji, dyrektor szkoły), monitoruje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, w tym przestrzeganie zasad ochrony i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, a także integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych i środowiska lokalnego w tym zakresie. 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesiony przez ucznia sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych higienistki szkolnej, określają odrębne przepisy. 3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela higienistka szkolna, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły. 4. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 5. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców. 6. Wszyscy uczniowie szkoły objęci są opieką zdrowotną obejmującą także profilaktyczną opiekę 10

12 zdrowotną i promocję zdrowia. 7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem. 8. Uczeń objęty jest profilaktyczną opieką zdrowotną w przypadku braku sprzeciwu ze strony rodziców albo pełnoletniego ucznia, co do zakresu świadczeń, o których mowa w odrębnych przepisach. 9. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych. 11

13 Rozdział 3 Organy szkoły Organami szkoły są: 1) dyrektor; 2) rada pedagogiczna; 3) rada rodziców; 4) samorząd uczniowski Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla: 1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza; 2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej; 3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 4) Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej; 5) Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej; 6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań. 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 6. Dyrektor jako administrator danych osobowych uczniów, rodziców, pracowników szkoły i współpracowników dba o celowe przetwarzanie tych danych, zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. 12

14 Podczas nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor. 2. Zastępujący wicedyrektor wykonuje wszystkie czynności, które należą do obowiązków dyrektora; do podpisywania dokumentów posługuje się własną pieczęcią Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał. 3. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 4. Rada pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, który określa: 1) organizację zebrań; 2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 3) sposób dokumentowania działań rady; 4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 5. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym. 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców. 3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły. 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa. 6. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację. 7. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami (poprzez e-dziennik) oraz miejsce na stronie internetowej szkoły. 8. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. 13

15 Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów. 2. Reprezentantami ogółu są wybierane na dany rok szkolny: 1) 3-4-osobowe samorządy oddziałowe wyłaniane na zebraniach poszczególnych oddziałów do końca września; 2) 3-4-osobowy zarząd samorządu uczniowskiego. 3. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole, inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 5. Szczegółowe uprawnienia samorządu uczniowskiego określa ustawa. 6. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela opiekuna samorządu uczniowskiego. 7. Dyrektor zarządzeniem określa termin wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego oraz zakres jego obowiązków, uprawnień i kompetencji Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 4. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły, z uwzględnieniem sposobu wewnętrznego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna W przypadku zaistnienia konfliktu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów. 2. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego. 3. Sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu. 4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez strony konfliktu. 5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę. 14

16 Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły Szkoła jest jednostką feryjną; termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 2. Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w formie stacjonarnej, chyba, że z odrębnych przepisów wynika obowiązek realizacji zajęć edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość (nauczanie zdalne). 3.1.Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, pracowniach, w hali sportowej, na strzelnicy, na otwartych boiskach sportowych, w kompleksie lekkoatletycznym (z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym) Zajęcia edukacyjne mogą też odbywać się w innych miejscach, niż wskazane w ust. 3.1, w szczególności w placówkach kulturalno-oświatowych, na otwartych placach, w parkach, w specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych zajęć edukacyjnych. 4. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 08:00 i trwają do godz. 14:50; czas realizacji zajęć może być wydłużony. 5. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 i 15 minut. 6. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut. 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie trwania jednostki lekcyjnej do 35 minut Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 7.1 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 9. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 10. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie. 11. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie 15

17 2-3-dniowych wycieczek lub w formie wyjazdowej (np. Zielone/Białe Szkoły). 12. Do organizacji wycieczek zastosowanie mają odrębne przepisy. 13. W szkole mogą odbywać się zajęcia nadobowiązkowe prowadzone odpłatnie lub społecznie, w tym: 1) koła przedmiotowe; 2) koła zainteresowań (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniów); 3) zajęcia sportowe, rekreacyjno-sportowe. 14. W szkole realizowane są dla uczniów i ich rodziców konsultacje, o których mowa w art. 42 ust. 2f ustawy KN; forma realizacji jest stacjonarna, chyba, że dyrektor szkoły zarządzi inaczej. 15. Wykaz tzw. godzin dostępności wszystkich nauczycieli wraz z miejscem realizacji przekazywany jest do wiadomości podmiotów szkoły za pośrednictwem e-dziennika. 16. W pierwszych trzech tygodniach każdego miesiąca z konsultacji mogą skorzystać uczniowie, w ostatnim tygodniu każdego miesiąca rodzice uczniów. 17. Sytuacje nagłe wymagają indywidualnych ustaleń z nauczycielem Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności: 1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz przydział uczniów do zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, specjalistycznych realizowanych indywidualnie; 2) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć, o których mowa w pkt. 1; 3) przydział wychowawców do oddziałów; 4) czas pracy biblioteki szkolnej; 5) organizację pracy pedagoga szkolnego; 6) organizację pracy pracowników administracji i obsługi; 7) harmonogram dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli. 3. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 4. W porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim, dyrektor ustala długość przerw międzylekcyjnych. 16

18 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli, mający na celu wsparcie uczniów w świadomym wyborze dalszego rozwoju zawodowego oraz kształcenia. 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego organizowany jest poprzez: 1) organizację grupowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) udzielanie indywidualnych konsultacji uczniom i rodzicom w zakresie: a) indywidualnych predyspozycji i umiejętności oraz posiadanych zasobów ucznia, b) działania instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, c) udzielania informacji o regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, prognozowanym zapotrzebowaniu rynku pracy, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia, d) dokonywania wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie. 3. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznania uczniów z ideą wolontariatu, jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 2. Wolontariuszami mogą być zarówno osoby z zewnątrz, które chcą świadczyć pomoc szkole, jak i sami uczniowie i pracownicy szkoły, którzy mogą świadczyć wolontariat zarówno na rzecz szkoły jak i środowiska lokalnego, tj. organizacji pozarządowych i innych instytucji publicznych. 3. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 4. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji. 5. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się w porozumieniu z radą rodziców. 6. Udział uczniów niepełnoletnich w działaniach z zakresu wolontariatu, organizowanych przez szkołę, wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczyciela. 17

19 7. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca klasy, nauczyciel uczący w danym oddziale lub opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. 8. Szkolne Koło Wolontariatu organizowane jest przez samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 9. Szkolne Koło Wolontariatu to wydzielone organizacyjnie działanie w szkole, realizowane w oparciu o regulamin i plan działań (opracowane przez nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu we współpracy z uczniami i nauczycielami). 10. Nadrzędną rolą opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu jest motywowanie i przygotowanie uczniów do podjęcia wolontariatu oraz czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i realizacją przyjętego planu działań Biblioteka szkolna, zwana dalej biblioteką, jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji oraz multimediów. 2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb uczniów i nauczycieli. 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły. 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 5. Biblioteka szkolna współpracuje z: 1) uczniami w zakresie: a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyków czytania i samokształcenia, c) rozbudzania u uczniów szacunku do książki i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie, d) wyrabiania u uczniów umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń multimedialnych i urządzeń informatycznych; 2) nauczycielami w zakresie: a) udostępniania podręczników, literatury metodycznej i naukowej, zbiorów multimedialnych, b) udzielania informacji na temat stanu czytelnictwa uczniów oraz wywiązywania się z dbania o wspólne materiały biblioteczne; 3) rodzicami w zakresie: 18

20 a) wypożyczania książek popularno-naukowych, b) udzielania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązywania się z dbania o wspólne materiały biblioteczne, c) popularyzowania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej. 6. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizacji lekcji bibliotecznych, wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 7. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia i pracownia multimedialna Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), wyposażone w stanowiska z dostępem do sieci internetowej oraz multimedialnych programów edukacyjnych. 8. W bibliotece, nie rzadziej niż co 5 lat, przeprowadzana jest inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (na zasadzie skontrum) z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 19

21 Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 2. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy: 1) nauczyciel realizujący zadania edukacyjne; 2) pedagog szkolny, psycholog szkolny; 3) nauczyciel bibliotekarz; 4) inne za zgodą organu prowadzącego Jeśli w szkole kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, to za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub innych specjalistów; 2) pomoc nauczyciela. 3. W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału. 4. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole niebędący nauczycielami są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 5. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach: 1) pracownicy administracyjni (np. sekretarz szkoły); 2) pracownicy obsługi (np. sprzątaczka, woźna szkolna, konserwator). 6. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, z poszanowaniem godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości. 20

22 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 1) realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych; 2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora, przestrzeganie punktualności rozpoczynania i kończenia zajęć, przestrzeganie regulaminów pracowni oraz innych regulaminów dotyczących bezpieczeństwa uczniów (na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami BHP w poszczególnych salach lekcyjnych i innych miejscach prowadzenia zajęć); 3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub wyboru zawodu; 5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności; 7) systematyczne prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej; 8) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów; 9) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 10) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie; 11) rzetelne realizowanie programu nauczania ujętego w szkolnym zestawie programów nauczania; 12) trafne dobieranie metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych, odpowiednich do wyznaczonych celów i potrzeb uczniów; 13) motywowanie uczniów do pracy poprzez udzielanie informacji zwrotnej; 14) poprawne planowanie i realizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej (formułuje cele, rozwija umiejętność uczenia się uczniów, właściwie zarządza czasem, podsumowuje zajęcia); 15) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz działań prozdrowotnych, odpowiednio do zajmowanego stanowiska pracy; 16) reagowanie na ryzykowne zachowania uczniów i podejmowanie działań eliminujących zagrożenia; 17) dostosowanie programu nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów, wspomaganie ich w osiąganiu pełnego uczestnictwa w życiu 21

23 społeczności szkolnej i lokalnej; 18) udzielanie wsparcia uczniom zagrożonym niepowodzeniem szkolnym oraz w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym podejmowanie działań włączających; 19) przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności praw uczniów wynikających ze statutu szkoły oraz Konwencji o prawach dziecka; 20) w toku bieżącej pracy kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych; 21) znajomość i stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na zajmowanym stanowisku pracy. 4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i/lub przez instytucje wspomagające funkcjonowanie szkoły Dyrektor szkoły powierza stanowisko wicedyrektora i z niego odwołuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego. 2. Do zadań wicedyrektora należy m. in.: 1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności; 2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych relacji interpersonalnych; 3) udział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 4) udział w analizie i ocenie realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 5) współpraca z pozostałymi pracownikami szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 7) prowadzenie dokumentacji pracy nauczycieli; 8) prowadzenie dokumentacji godzin ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw; 9) udział w organizowaniu i nadzorowaniu egzaminów maturalnych i innych; 10) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 11) współpraca z dyrektorem w zakresie kontroli dyżurów nauczycieli; 12) współpraca z dyrektorem w zakresie kontroli e-dziennika, arkuszy ocen oraz innej dokumentacji prowadzonej w szkole; 22

24 13) kontrola i obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego; 14) inne zadania wynikające z organizacji pracy szkoły. 32. Do zadań pedagoga szkolnego należą w szczególności: 1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 2) udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, w tym: a) organizacja badań osobowości i zainteresowań uczniów przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) organizowanie spotkań w Powiatowym Biurze Pracy w Kolbuszowej nt. praw absolwenta, potrzeb lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, informacje o zawodach, samobadanie predyspozycji zawodowych, c) umożliwianie uczniom klas maturalnych spotkań z przedstawicielami uczelni i udziału w dniach otwartych szkół wyższych, d) bieżące informowanie uczniów o nowych kierunkach kształcenia w szkołach wyższych, e) udzielanie porad rodzicom ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych; 3) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego; 4) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej oraz rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez tych uczniów; 5) współpraca z organizacjami uczniowskimi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) udzielanie pomocy wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 8) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych i trudności w kontaktach rówieśniczych; 9) kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy materialnej; 10) utrzymywanie stałej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rejonowym, kuratorem zawodowym, kuratorami społecznymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Polskim 23

25 Czerwonym Krzyżem; 11) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 12) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 13) realizowanie innych zadań określonych przez dyrektora szkoły Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 2.1 Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole. 3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 1) opieka nad oddziałem oraz prowadzenie dla uczniów planowej pracy wychowawczoprofilaktycznej i działań z zakresu doradztwa zawodowego; 2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych; 3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów; 4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie podczas planowych spotkań z rodzicami o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę; 5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia; 6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie inicjowania egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki; 7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 24

26 Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy m. in.: 1) w zakresie pracy pedagogicznej: a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji, c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, g) realizowanie innych zadań określonych przez dyrektora szkoły; 2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: a) gromadzenie zbiorów, na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania nauczycieli i uczniów, analizy obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, d) selekcjonowanie zbiorów, e) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy m. in.: 1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 2) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 3) zachowanie informacji niejawnych; 4) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych; 5) stwarzanie warunków umożliwiających bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii, etyki (o ile nie są to pierwsze lub ostatnie zajęcia danego dnia w szkole) w czasie, gdy reszta klasy w takich zajęciach uczestniczy. 25

27 Do podstawowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 1) przestrzeganie przepisów prawa; 2) wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie zabrania; 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, współpracownikami oraz zwierzchnikami; 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy; 7) utrzymywanie w szkole czystości, ładu i porządku; 8) prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjno-gospodarczej wymaganej odrębnymi przepisami prawa; 9) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 10) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy: 1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły; 3) utrzymanie budynku szkolnego i otoczenia szkoły w stanie umożliwiającym bezpieczne i higieniczne przebywanie uczniów i pracowników szkoły; 4) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów; 5) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych; 6) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole; 7) bieżące informowanie dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych pracowników administracji i obsługi w szkole określa regulamin pracy i indywidualne zakresy obowiązków pracowników ustalone przez dyrektora szkoły. 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 26

28 Rozdział 6 Uczniowie szkoły 37. Uczeń szkoły ma prawo do: 1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą; 2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły; 3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad prawidłowej komunikacji; 5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 7) ochrony własności intelektualnej; 8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 9) otrzymania, w przypadku takiej potrzeby, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji; 10) otrzymania pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej. 38. Do obowiązków ucznia należy: 1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych dla niego zajęciach dydaktyczno-wychowawczych; 2) dostarczanie usprawiedliwienia każdej nieobecności na zajęciach w ustalonym terminie; 3) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 4) prowadzenie zeszytu, skoroszytu przedmiotowego lub innej formy notowania informacji zgodnie z decyzją nauczyciela; 5) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 8) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 9) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; 10) nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 27

29 11) przestrzeganie przyjętych zasad ubioru; 12) szanowanie symboli państwowych i szkolnych. 39. Zgody i oświadczenia wyrażone przez rodziców uczniów niepełnoletnich pozostają w mocy także po osiągnięciu przez ucznia pełnoletności, chyba że uczeń ten złoży oświadczenie odmienne W szkole obowiązuje tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznowychowawczych: 1) rodzic albo pełnoletni uczeń zobowiązany jest do wystąpienia do wychowawcy z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności przed pierwszą godziną z wychowawcą po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły; 2) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności / zwolnienia ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności wniosku i zasadności powodu nieobecności; 3) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 2. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania i zwalniania reguluje Procedura usprawiedliwiania nieobecności, doraźnego zwalniania uczniów, zwalniania z realizacji zajęć dydaktycznowychowawczych. 41. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz: 1) picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i zażywania środków psychoaktywnych na terenie szkoły oraz poza szkołą podczas imprez organizowanych przez szkołę; 2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia; 3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 4) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich bez ich zgody Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, może on lub jego rodzic, zwrócić się o pomoc kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora. 2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału: 28