Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe. Prowadząca: dr Dorota Adamek Hyska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe. Prowadząca: dr Dorota Adamek Hyska"

Transkrypt

1 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Prowadząca: dr Dorota Adamek Hyska

2 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Czy da się zapewnić jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia tych składników majątkowych w księgach rachunkowych, a także ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym?

3 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe

4 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe podstawy prawne Ustawa o rachunkowości Ustawa o finansach publicznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych KSR nr 11 Środki trwałe

5 Kryteria podziału środków trwałych Wykonywanie uprawnień właścicielskich Własne środki trwałe Obce środki trwałe Zasady amortyzacji (umorzenia) Podstawowe środki trwałe Pozostałe środki trwałe Źródła finansowania według planu finansowego ŚT finansowane ze środków na wydatki inwestycyjne ŚT finansowane ze środków na wydatki bieżące Postać środków trwałych Nieruchomości Rzeczy ruchome Kompletność i zdatność do użytku Środki trwałe w używaniu Środki trwałe w budowie Klasyfikacja Środków Trwałych Środki trwałe określone w grupach 0 4 KŚT Środki trwałe określone w grupach 5 9 KŚT

6 (Pozostałe) środki trwałe ujęcie bilansowe Środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności statutowej jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; maszyny, urządzenia; środki transportu i inne rzeczy; ulepszenia w obcych środkach trwałych; inwentarz żywy.

7 (Pozostałe) środki trwałe ujęcie bilansowe Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Umowa musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: umowa przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta; umowa przewiduje prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia; okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż ¾ tego okresu;

8 (Pozostałe) środki trwałe ujęcie bilansowe suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień; umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie; umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający; przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego i może być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

9 (Pozostałe) środki trwałe kompletność i zdatność do użytku Środek trwały jest kompletny, jeżeli może realizować przypisane mu funkcje, co oznacza, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe. Środek trwały uznaje się za zdatny do użytkowania, jeżeli jest kompletny i jednocześnie spełnia: wymogi prawne przewidziane w przepisach regulujących szczególne warunki, jakie muszą spełniać określone kategorie środków trwałych, aby zostały dopuszczone do użytkowania; wymogi wewnętrzne dotyczące jego dostosowania do miejsca i warunków funkcjonowania, zgodnie z potrzebami jednostki (np. posadowienie agregatu produkcyjnego na fundamencie i podłączenie do systemu wentylacji funkcjonującego w jednostce).

10 (Pozostałe) środki trwałe ujęcie podatkowe Środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia; środki transportu; inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy. Ustawa podatkowa zalicza do środków trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu używania, także: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, tabor transportu morskiego w budowie.

11 (Pozostałe) środki trwałe ujęcie podatkowe Od początku 2018 r. roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z dotychczasowych 3500 zł do zł. Jednostki, które po 31 grudnia 2017 r. dokonały lub dokonają nakładów o wartości nieprzekraczającej zł na ulepszenie środka trwałego, mają prawo zaliczać te wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

12 (Pozostałe) środki trwałe w prawie finansów publicznych Według rozporządzenia z 13 września 2017 r. środkami trwałymi są środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

13 (Pozostałe) środki trwałe w prawie finansów publicznych Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany; inwentarz żywy; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

14 Pozostałe środki trwałe, czyli o co chodzi? Według prawa bilansowego pozostałe środki trwałe są środkami trwałymi ze wszystkimi tego konsekwencjami, co oznacza między innymi, że: muszą być kompletne i zdatne do użytku; w księgach rachunkowych są wyceniane w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia; ich wartość bilansowa wynosi 0 zł, jednak w informacji dodatkowej należy obowiązkowo podać wartość ich jednorazowego umorzenia; powinny być rejestrowane w księdze inwentarzowej; powinny posiadać numer inwentarzowy; podlegają inwentaryzacji przeprowadzanej metodami i w terminach określonych dla środków trwałych; Według prawa podatkowego pozostałe środki trwałe nie są środkami trwałymi, które podlegają amortyzacji. Według prawa finansów publicznych pozostałe środki trwałe są środkami trwałymi, które mogą być umarzane jednorazowo jedynie wówczas, gdy takie rozwiązanie zostanie przyjęte, a ich nabycie nie może być finansowane z paragrafów związanych z wydatkami i zakupami inwestycyjnymi, np. 605 i 606.

15 Pozostałe środki trwałe, czyli o co chodzi? 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z wydatków na cele inwestycyjne zostały wyodrębnione zakupy. W konsekwencji w 605 ujmuje się wydatki na inwestycje bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w 606. Zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych, które nie zostały zaliczone do pierwszego wyposażenia i których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy nie dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

16 Niskocenne składniki majątkowe Są użytkowane przez jednostkę dłużej niż rok. Jednostka nie ujawniła ich w księgach rachunkowych jako (pozostałych) środków trwałych ze względu niską wartość, przy czym wartość tę każda jednostka ustala indywidulanie w polityce rachunkowości zgodnie z zasadą istotności. Ich zakup jest zawsze finansowany z paragrafów wydatków bieżących. Nie prowadzi się dla nich księgi inwentarzowej, nie znakuje się ich numerami inwentarzowymi i nie dokumentuje się ich dowodami księgowymi ( zarezerwowanymi dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych). Co ważne, prawo bilansowe nie określa dla nich metody i terminów inwentaryzacji rocznej.

17 Niskocenne składniki majątkowe w KSR nr 11 W pkt 4.28 KSR nr 11 wskazano, że w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały możliwe jest stosowanie uproszczeń. Polegają one na tym, że tego rodzaju składnik: zostaje ujęty jako środek trwały i: wchodzi w skład zbiorczego obiektu inwentarzowego; stanowi pojedynczy obiekt inwentarzowy, ale pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów amortyzacji; nie zostaje ujęty jako środek trwały, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów (pod datą oddania do użytkowania), przy czym może być jednocześnie objęty ilościową lub ilościowo wartościową ewidencją pozabilansową (nie jest to obowiązkowe).

18 Niskocenne składniki majątkowe w KSR nr 11 Zgodnie z pkt 4.29 KSR nr 11 stosowanie jednego lub jednocześnie kilku uproszczeń, zależnie od cech tego rodzaju składników, wymaga ustalenia jednego lub kilku poziomów wartości początkowej. Przy ustalaniu ich wysokości bierze się pod uwagę : przypuszczalną łączną wartość początkową składników, do których stosowane będą uproszczenia, w porównaniu do rocznej sumy kosztów lub/i przychodów, lub/i aktywów bądź aktywów trwałych; warunek, że zastosowanie uproszczeń nie zniekształci istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki; potrzebę ochrony mienia jednostki; przepisy podatkowe (jeżeli nie przeczy to zasadzie istotności, za dolną granicę wartości początkowej składników uznawanych za środki trwałe można przyjąć kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym).

19 Niskocenne składniki majątkowe w KSR nr 11 W świetle pkt 4.30 KSR nr 11 poziom (poziomy) istotności wartości początkowej stanowi wartość szacunkową w rozumieniu KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ujęcie i prezentacja. W pkt 4.31 KSR nr 11 wskazano, że według podobnych zasad ustala się: dolną granicę nakładów na ulepszenie (rozdział VII); poziom istotności dla istotnej pozostałości środka trwałego (rozdział VIII). Zgodnie z pkt 4.32 KSR nr 11 ustalony poziom (poziomy) istotności, a w szczególności dolna granica wartości początkowej środków trwałych, muszą zostać wpisane do przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

20 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 1a) 2. Bez względu na wartość początkową nie podlegają ewidencji ilościowo wartościowej niżej wymienione przedmioty i wyposażenie: a) firany, zasłony, karnisze, żaluzje, rolety, lustra, zegary ścienne; b) żyrandole i lampy wiszące, lampki biurkowe, latarki, czajniki elektryczne, żelazka; c) kalkulatory, przedłużacze i listwy zasilające, zasilacze i ładowarki, dziurkacze, zszywacze, gilotyny do papieru, ramiona pod telefon, kosze na śmieci, apteczki; d) wentylatory i termowentylatory; e) ekrany projekcyjne; f) kasetki metalowe; g) torby i walizki;

21 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 1b) h) drobny sprzęt komputerowy, tj. klawiatury, myszki komputerowe, głośniki, modemy, czytniki kart, małe switche, przełączniki, routery, konwertery i adaptery, karty pamięci i pendrive'y, punkty dostępowe sieci jeżeli zakupione zostały odrębnie w ramach wydatków bieżących; i) odtwarzacze MP3 i MP4 lub podobne; j) przyrządy pomiarowe, wskaźniki; k) obrusy, serwety, ręczniki, ścierki, termosy, talerze, szklanki, kubki, serwisy kawowe, sztućce, tace oraz inne artykuły i wyposażenie kuchenne; l) sprzęt sportowy, turystyczny oraz sprzęt gaśniczy jeżeli został zakupiony ze środków bieżących; m) tablice korkowe itp., tablice ogłoszeń, sztalugi; n) materiały oraz sprzęty reklamowe i promocyjne (tablice, banery, roll upy, stojaki na ulotki i plansze); o) narzędzia i sprzęty dla pracowników obsługi (młotki, szczypce, wkrętaki, dłuta, przecinaki, ściski, nożyce, miotły, szufle, łopaty, wiadra, opryskiwacze, taczki, drabiny itp.).

22 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 1c) 3. Dla wyposażenia przekazanego pracownikom do indywidualnego używania prowadzi się karty indywidualnego wyposażenia, w których ewidencjonuje się takie sprzęty jak: a) telefony komórkowe, tablety, notebooki, stacje dokujące i inny sprzęt informatyczny przypisany do pracownika; b) aparaty fotograficzne i kamery video; c) kalkulatory, dyktafony, odtwarzacze MP3 i MP4 lub podobne; d) nawigacje GPS, dalmierze, przyrządy i urządzenia pomiarowe; e) odkurzacze, elektronarzędzia i inne wyposażenie dla pracowników obsługi; f) inne, wyżej niewymienione, ze względu na swoje cechy, wartość lub wymogi realizowanych programów i projektów.

23 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 2a) Pozostałe środki trwałe to środki poniżej wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i powyżej wartości jednostkowej 500 zł. 2. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 013, umarzając jednorazowo w miesiącach przyjęcia ich do użytkowania. 3. Finansowane są ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące. 4. Podlegają ewidencji ilościowo wartościowej.

24 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 2b) Bez względu na wartość zakupionego środka trwałego prowadzi się ewidencję ilościowo wartościową na koncie 013 Pozostałe środki trwałe dla: mebli, skanerów, faksów, zewnętrznych urządzeń sieciowych, streamerów, nagrywarek, gablot, dalmierzy, odkurzaczy, głośników i monitorów odsłuchowych, lodówek, kamer i aparatów fotograficznych, bindownic, gilotyn, ekranów, kuchenek, laminatorów, mikserów audio, wiertarek, ekspresów do kawy, szlifierek, niszczarek, strugów, radioodbiorników, telewizorów, mikrofonów, regałów i szaf metalowych, maszyn do pisania, drogomierzy, dyktafonów, telefonów komórkowych i systemowych.

25 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 2c) 2. Bez względu na wartość zakupionego środka prowadzi się ewidencję ilościową dla następujących asortymentów zakupów: wentylatorów, kalkulatorów, lampek, żelazek, testerów, zegarów stojących, listew zasilających, karniszy, firan, zasłon, czajników, kaset metalowych, drabin, półek ściennych, obcinaczek do papieru, grzejników, statywów, UPS ów, suszarek do rąk, wózków transportowych, podgrzewaczy do wody, dziurkaczy i zszywaczy elektrycznych, wag, okablowania, stojaków na flagi, modemów, lornetek, radiotelefonów walkie talkie, żyrandoli i kinkietów oraz innych składników majątkowych o wartości jednostkowej do 500 zł, które nie zostały ujęte w ewidencji ilościowo wartościowej.

26 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 2d) 3. Meble, bez względu na wartość zakupu, ewidencjonuje się na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. 4. Sprzęt do osobistego użytkowania wydany pracownikom ewidencjonuje się na kontach osobistego wyposażenia. 5. Zasady ewidencjonowania, gospodarowania i likwidacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego ( ) zostały uregulowane w odrębnym zarządzeniu Marszałka Województwa.

27 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 3) 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących zasad: 1) wartości do zł jednorazowo w momencie wydania do użytkowania; 2) wartości ponad zł stopniowo, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem książek, zbiorów bibliotecznych, odzieży, umundurowania, mebli i dywanów, które umarza się jednorazowo w momencie wydania do użytkowania).

28 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 4) 4. Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych" w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu 4. Nie traktuje się jako pozostałego środka trwałego i nie ewidencjonuje się na koncie 013 wyposażenia o wartości początkowej poniżej 300 złotych, z wyjątkiem mebli.

29 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 5a) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty bieżące w momencie przyjęcia do eksploatacji: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) meble i dywany; 3) pozostałe środki trwałe o cenie nabycia nieprzekraczającej z w miesiącu oddania ich do używania. 2. Środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 100 zł, nie podlegają ewidencji i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej zużycia materiałów.

30 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe w praktyce (przykład 5b) 3. Środki, których jednostkowa cena nabycia wynosi od 100 zł do 1000 zł, podlegają jedynie ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej zużycia materiałów. 4. Pozostałe środki trwałe, których cena nabycia mieści się w przedziale pomiędzy kwotą powyżej 1000 zł kwotą poniżej zł, umarza się jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania i dla tych środków prowadzi się ewidencję ilościowo wartościową. 5. Bez względu na wartość jednostkową ewidencję ilościowo wartościową prowadzi się dla mebli.

31 Niskocenne składniki majątkowe zalecenia Jednostka powinna doprecyzować w polityce rachunkowości zapisy dotyczące ich wartości oraz zakresu rzeczowego. Są objęte tzw. uproszczeniem w rachunkowości, dlatego należy na nie zwrócić uwagę w pierwszej części informacji dodatkowej. Można prowadzić dla nich ewidencję ilościową. Należy ustalić mechanizmy kontroli zarządczej obejmującej te składniki majątkowe, w tym w szczególności określić: kto je użytkuje, gdzie są użytkowane, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach są kontrolowane.

32 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Czy da się zapewnić jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie uznawania i wyceny tych składników majątkowych? Nie, ponieważ: regulacje prawa finansów publicznych definiują tylko pozostałe środki trwałe, przy czym ich wyodrębnienie jest prawem, a nie obowiązkiem jednostki; zakres i ewidencja pozostałych środków trwałych oraz niskocennych składników majątkowych wynikają z indywidulanych zapisów w polityce rachunkowości każdej jednostki; w 20 rozporządzenia z 13 września 2017 r. wskazano, że zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia jednostki nadrzędnej lub zarządu JST dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.

33 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Czy da się zapewnić jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie ujęcia tych składników w księgach rachunkowych? Tak, ponieważ: pozostałe środki trwałe ujmuje się na koncie syntetycznym 013 (ewidencja ilościowo wartościowa); niskocenne składniki majątkowe można ujmować na koncie pozabilansowym, w zależności od potrzeb informacyjnych jednostki.

34 Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Czy da się zapewnić jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie prezentacji tych składników w sprawozdaniu finansowym? Tak, ponieważ w informacji dodatkowej prezentuje się: w pierwszej części niskocenne składniki majątkowe; w drugiej części jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych.

35 Pozostałe środki trwałe i ich umorzenie w informacji dodatkowej wyjaśnienia MF Czy w pozycji II. 1.1 Informacji dodatkowej należy przedstawić zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych i ich umorzenia? Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe powinna przedstawić w informacji dodatkowej informacje i objaśnienia zgodnie z zaproponowanym zakresem informacyjnym. W pozycji II.1.1 dodatkowych informacji i objaśnień należy zgodnie z jej treścią przedstawić szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

36 Pozostałe środki trwałe i ich umorzenie w informacji dodatkowej wyjaśnienia MF Czy w pozycji II. 1.1 Informacji dodatkowej należy przedstawić zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych i ich umorzenia? ( ) Jeżeli dany składnik majątkowy spełnia definicję środka trwałego i jest ujmowany w ewidencji jednostki, wówczas powinien również zostać uwzględniony w odpowiedniej części Informacji dodatkowej, w tym między innymi w pozycji II.1.1. Natomiast wartość umorzenia ewidencjonowanego na koncie 072 można wykazać w pozycji dotyczącej amortyzacji. tinyurl.com/mf informacja II 1 1

37 Dziękuję za uwagę

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STARKOWIE IM ZJ

INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STARKOWIE IM ZJ INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STARKOWIE IM ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1.2 siedzibę jednostki 77-235 TRZEBIELINO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gmina Lelkowo 1.2 siedzibę jednostki 14-521 Lelkowo 21 1.3 adres jednostki 14-521 Lelkowo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. 1.1. Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej 1.2. Siedziba jednostki Józefów 1.3. Adres Jednostki ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski.

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski. Zarządzenie Nr 483/06 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 3 1.2 siedzibę jednostki Brzeg, ul.zielona 23 1.3 adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Część I Aktywa trwałe

Część I Aktywa trwałe Część I Aktywa trwałe Izabela Świderek Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym 1. Wyjaśnienie pojęć Środki trwałe (art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi 1.2 siedzibę jednostki Jastrzębia 1.3 adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RESZLU 1.2 siedzibę jednostki 11-440 RESZEL, UL.M.KONOPNICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Informacja dodatkowa I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1 1.1 Nazwę jednostki Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 1.2 Siedzibę jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 1.2 siedzibę jednostki Wysokie Mazowieckie 1.3 adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 1 w Legnicy siedzibę jednostki Legnica adres jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. 1. 1.1 1.2 1.3 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 12 w Legnicy siedzibę jednostki Legnica adres jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1. Nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 1.2. Siedzibę jednostki Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1. nazwa jednostki Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Sycowie 1.2. siedziba jednostki Syców 1.3.

Bardziej szczegółowo

1.2 siedziba jednostki Dębica. 1.3 adres jednostki Dębica Ul.23.Sierpnia podstawowy przedmiot działalności jednostki

1.2 siedziba jednostki Dębica. 1.3 adres jednostki Dębica Ul.23.Sierpnia podstawowy przedmiot działalności jednostki INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności : 1. 1.1 nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio 1.2 siedziba jednostki Dębica 1.3 adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej

Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek do uzupełnienia ZPK o konta analityczne niezbędne do prezentacji danych w informacji dodatkowej. 2. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy siedzibę jednostki Legnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik Nr 4 do instrukcji INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1. nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Metody wyceny aktywów i pasywów

Informacja dodatkowa Metody wyceny aktywów i pasywów Informacja dodatkowa I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach 1.2 Siedziba jednostki :Stare Bogaczowice 1.3 Adres jednostki : ul.główna

Bardziej szczegółowo

Ewidencja analityczna podstawowych środków trwałych powinna zawierać co najmniej:

Ewidencja analityczna podstawowych środków trwałych powinna zawierać co najmniej: Jak wygląda ewidencja środków trwałych o niskiej wartości... 2 Na jakich kontach księgować nabycie środków trwałych... 3 Jak ewidencjonować ulepszenie środka trwałego... 7 W jaki sposób ujmować likwidację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1 Nazwa jednostki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim 1.2 Siedziba jednostki MOS w Starogardzie Gdańskim 1.3 Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Gminy Kruklanki za rok 2018, na które składają się: bilans tj. aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - placówka opiekuńczo-wychowawcza

INFORMACJA DODATKOWA. 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - placówka opiekuńczo-wychowawcza I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1 nazwa jednostki DOM DZIECKA 1.2 siedzibę jednostki KALISZ INFORMACJA DODATKOWA 1.3 adres jednostki ul. SKARSZEWSKA 3 62-800 KALISZ 1.4 podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

uzupełniająca do sprawozdania finansowego

uzupełniająca do sprawozdania finansowego I N F O R M A C J A D O D A T K O W A uzupełniająca do sprawozdania finansowego I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

zwiększenia ogółem ( ) inne Zwiększenia

zwiększenia ogółem ( ) inne Zwiększenia Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r. (część II. poz. 1.1.) Wyszczególnienie nabycie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

INFORMACJA DODATKOWA. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1 nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 2 siedzibę jednostki Brzeg 3 adres jednostki 49-300 Brzeg, ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Urzędzie Gminy i Gminie Subkowy

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Urzędzie Gminy i Gminie Subkowy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/16 Wójta Gminy Subkowy z dnia 12 września 2016 r. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Urzędzie Gminy i Gminie Subkowy Stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY. W ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE na 2010 rok

ZMIANY. W ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE na 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2010r. ZMIANY W ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami Na podstawie art. 66, ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2018r.

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2018r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Urząd Gminy Gniezno 1.2 siedzibę jednostki Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 1.3 adres jednostki Al. Reymonta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1. Nazwa jednostki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu 1.2. Siedziba jednostki 62-800 Kalisz, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA 1.2 siedzibę jednostki PRZODKOWO 1.3 adres jednostki UL. SPORTOWA 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 380/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 380/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rok obrotowy 2018 pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj.od

Rok obrotowy 2018 pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj.od INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Zespół Szkół Ekonomicznych im Janusza Korczaka 1.2 siedzibę jednostki Dębica 1.3

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Piaski i jednostki organizacyjne jednolitych zasad rachunkowości i przyjęcia jednolitej środka trwałego

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA BILANSOWA WYKŁAD NR 7

AMORTYZACJA BILANSOWA WYKŁAD NR 7 AMORTYZACJA BILANSOWA WYKŁAD NR 7 POJĘCIE AMORTYZACJI amortyzacja stanowi niezbędny element funkcjonowania przedsiębiorcy; oznacza rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. 5. inne informacje nie dotyczy II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 1.

INFORMACJA DODATKOWA. 5. inne informacje nie dotyczy II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 1. INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA 1.2 siedzibę jednostki 74-120 WIDUCHOWA 1.3 adres jednostki UL.BARNIMA

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie :

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie : Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2006 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Polityka rachunkowości Gminy Radziejów według której prowadzić należy księgi rachunkowe I. Podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, JELCZ-LASKOWICE

URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, JELCZ-LASKOWICE 9 3 1 1 2 0 6 6 3 31-12- 18 PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2010 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez Jednostkę zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1 Nazwa jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie 1.2 Siedziba jednostki ZSP Czarna Woda 1.3 Adres jednostki Ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Nazwa jednostki: POWIAT JAROCIŃSKI 1.2 Siedziba jednostki: Jarocin, Al.

INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Nazwa jednostki: POWIAT JAROCIŃSKI 1.2 Siedziba jednostki: Jarocin, Al. INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Nazwa jednostki: POWIAT JAROCIŃSKI 1.2 Siedziba jednostki: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10 1.3 Adres jednostki: 63-200 Jarocin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1) Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3

Bardziej szczegółowo

31 grudnia. Ośrodek Sportu i Rekraeacji. ul. Tatar 1A Rawa Mazowiecka. Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5

31 grudnia. Ośrodek Sportu i Rekraeacji. ul. Tatar 1A Rawa Mazowiecka. Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5 0 0 0 6 8 6 3 9 7 31 grudnia 18 Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka Urząd Miasta w Rawie Maz. ul. Piłsudskiego 5 Ośrodek Sportu i Rekraeacji ul. Tatar 1A 96-200 Rawa Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. Rozwijanie kultury fizycznej i wypoczynku społeczeństwa miasta w szczególności dzieci i młodzieży

Informacja dodatkowa. Rozwijanie kultury fizycznej i wypoczynku społeczeństwa miasta w szczególności dzieci i młodzieży Informacja dodatkowa Załącznik nr 12 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.2 siedzibę jednostki 17-100 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

INFORMACJA DODATKOWA. 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie 1.1 nazwę jednostki ul. Czajewicza 2/4, Piaseczno 1.2

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI. Sprawozdanie finansowe za okres XX R XX R.

NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI. Sprawozdanie finansowe za okres XX R XX R. załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1369.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 listopada 2018 r. INFORMACJA DODATKOWA NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.20XX R.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1 z 23 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK Zabrze, marzec 2019 r. 2 z 23 SPIS TREŚCI Podstawy prawne i przyjęte skróty... 4 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie KSR nr 11 w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział 1. Zastosowanie KSR nr 11 w jednostkach sektora finansów publicznych Rozdział 1. Zastosowanie KSR nr 11 w jednostkach sektora finansów publicznych Rozdział 2. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1. Zagadnienia ogólne definicje 1.1. Katalog wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów...

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów... O Autorce... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych... 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Helenka" w Kaliskach. Kaliska. Kaliska 50C, Łochów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Helenka w Kaliskach. Kaliska. Kaliska 50C, Łochów Załącznik Nr 4 do instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Ignaś" w Kaliskach. Kaliska. Kaliska 50B, Łochów

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Ignaś w Kaliskach. Kaliska. Kaliska 50B, Łochów Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. 1.1. Nazwa jednostki Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Ignaś" w Kaliskach 1.2. Siedziba jednostki Kaliska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/ ) 1. Ogólne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/ ) 1. Ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/2009 Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego 1) 1. Ogólne 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja. Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców

Amortyzacja. Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Amortyzacja Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Amortyzacja odzwierciedla stopniową utratę wartości przez składniki majątku przedsiębiorcy, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo