Prowadzenie, aktualizacja i modernizacja EGiB, w szczególności w zakresie budynków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie, aktualizacja i modernizacja EGiB, w szczególności w zakresie budynków"

Transkrypt

1 Prowadzenie, aktualizacja i modernizacja EGiB, w szczególności w zakresie budynków dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki Ustroń 24 maja 2019 r.

2 Budynek trwale związany z gruntem 2

3 Ewolucja definicji budynku ujawnianego w EGiB 15 stycznia 1997: Budynkiem, w rozumieniu rozporządzenia, jest budynek 2 czerwca określony 2001: Budynek w przepisach obiekt budowlany, prawa budowlanego, który jest budynkiem wymagający w rozumieniu zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. (Rozporządzenie Ministrów standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 4 ust.5) 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 2 ust.1 pkt 4) dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 31 grudnia 2013: Budynek obiekt budowlany, który jest budynkiem w Prawo budowlane: Ustawa rozumieniu o statystyce przepisów publicznej rozporządzenia brak definicji budynku. Rady Ministrów z dnia 30 grudnia Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, Rozporządzenia 1999 r. w sprawie wykonawcze Polskiej do ustawy: Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 1999 r w sprawie Klasyfikacji Środków budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, (Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Trwałych (KŚT) Budynki są to obiekty budowlane, trwale związane z gruntem, wydzielone z art.3 Klasyfikacja ust.3) Obiektów Budowlanych (KOB) - Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi przestrzeni za instalacjami pomocą przegród i urządzeniami budowlanych technicznymi, oraz posiadające wykorzystywane fundamenty dlai dach potrzeb (ustawa stałych. z Przystosowane dnia 7 lipca są 1994 do r. przebywania - Prawo budowlane ludzi, zwierząt definicja lub ochrony ta podana przedmiotów. w KŚT zmieniła się dopiero 1 Zastycznia szczególny 2017rodzaj r. w dniu budynku wejścia uważa w życiesię nowego wiatę, rozporządzenia która stanowi w pomieszczenie sprawie KŚT. naziemne, nie obudowane Rozporządzenie ścianami Rady ze wszystkich Ministrówstron z dnia lub nawet 30 grudnia w ogóle 1999 ścian r. pozbawione. w sprawie Polskiej Klasyfikacji (Rozporządzenie Obiektów Budowlanych Rady Ministrów (PKOB) z dnia- 30Budynki grudnia 1999 to zadaszone r. w sprawieobiekty Polskiejbudowlane Klasyfikacji Obiektów wraz z Budowlanych wbudowanymi (PKOB)) instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny Obecnie rodzajdefinicja budynkuta uważa jest zgodna się wiatę, z definicją która budynku stanowi z Rozporządzenia pomieszczenie Rady naziemne, Od Ministrów nie z obudowane dnia 3 r. października ścianami ze 2016 wszystkich r. w sprawie stronklasyfikacji lub nawet wśrodków ogóle ścian Trwałych pozbawione. (KŚT) 3

4 Budynek a obiekt budowlany Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U nr 112 poz z późniejszymi zmianami). Obiekt budowlany: należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzemieniu od 28 czerwca 2015 r. ) Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowane od 1 stycznia 1995 do 27 czerwca 2015 r.) Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; 4

5 Budynek a obiekt budowlany Pojęcie trwałego związania z gruntem oznacza Trwałe związanie z gruntem - WSA zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, WSA Trwałe wktóre Warszawie związanie są usytuowane zwyrok gruntem z dnia - NSA poniżej 4 listopada poziomu 2011 roku terenu (IV SA/Wa (wkopane 1398/11) w - Z wizji grunt), w terenie jak i trwałego wykonanych związania przy fundamentów modernizacji z obiektem ewidencji i weryfikacji budowlanym. w wynikuobiektu złożonych budowlanego, uwag wynika, w którym iż jest dolna to budynek blaszany płaszczyzna wylewce fundamentu betonowej, znajduje asię więc na poziomie nie jest terenu, trwale a związany jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z utożsamianez z gruntem, pojęciem trwałego stąd związania podlega z gruntem. ujawnieniu w ewidencji budynków. wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem (Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2010 r., (II OSK 1233/09 - O tym czy dany obiekt jest trwale związany (połączony) z gruntem, nie decyduje jego wielkość czy też gabaryty, stabilność i trwałość posadowienia, ale jedynie sposób związania (połączenia) z gruntem. Pojęcie trwałego posadowienia, nie może być Obiekt budowlany trwale związany z gruntem musi co do zasady posiadać prefabrykowany Finansów - z lub upoważnienia murowanyministra fundament, - na zapytanie albo odpowiednio nr 2922 w sprawie przygotowane podłoże interpretacji wymagające zapisów wykonania w ustawie stosownych o podatkach robót i opłatach ziemnych. lokalnych, Należy 26 kwietnia przez to rozumieć 2004 r.) mocne połączenie w takim stopniu, że odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym uniemożliwiającą np. ponowne posadowienie danego obiektu w innym miejscu bez konieczności ponownego przygotowania podłoża. Sama tylko techniczna możliwość przeniesienia obiektu na inne miejsce nie ma zatem istotnego znaczenia. 5

6 Budynek a obiekt budowlany Wybrane rodzaje posadowienia budynków 6

7 Budynek a obiekt budowlany Prace budowlane (obiekt budowlany wg PKOB to wynik prac budowalnych) W ustawie Prawo budowlane brak jest definicji prac budowlanych są roboty budowlane i budowa. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; robotach Wyrok NSA budowlanych z dnia 29 - lipca należy2010 przezr., toii rozumieć OSK 1233/09 budowę, - a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, w skład którego wchodzą części typowo budowlane, jak np. fundament, konstrukcja nośna, bez względu na to gdzie ten fundament oraz konstrukcja nośna zostały wykonane, przesądza o tym, że wykonywanie tego obiektu, jako całości w tym miejscu jest budową, w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. 7

8 GARAŻ BLASZANY budynek czy nie? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 2011 roku (IV SA/Wa 1398/11): TAK (w rozumieniu PKOB) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2010 roku (II OSK 1233/09): NIE (w rozumieniu PKOB) 8

9 Budynki nie rejestrowane w EGiB Do 30 grudnia 2013 r. Prawo Prawo budowlane budowlane (w wersji obowiązującej do 30 grudnia 2013 (w wersji obowiązującej 2 czerwca 2001 r.): r.): Rozporządzenie z 17 grudnia 1996, 4 ust.5 - Budynkiem, w Nie Nie wymaga wymaga pozwolenia pozwolenia lub lub zgłoszenia zgłoszenia budowy: budowy : rozumieniu obiektów przeznaczonych rozporządzenia, do czasowego jest użytkowania budynekw trakcie określony realizacjiw przepisach przy dachach płaskich; prawa budowlanego, wymagający zgłoszenia lub altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów telekomunikacyjnych; używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, pozwolenia na budowę. badaniach obiektów małej geologicznych architektury (wymaga i pomiarach w miejscach publicznych); geodezyjnych, ogrodzeń; tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach Rozporządzenie wystawowe, z 29 marca 2001 r. 78 (w brzmieniu do 30 geologicznych i pomiarach geodezyjnych; grudnia altan i obiektów 2013r.) gospodarczych - W ewidencji na działkach nie wykazuje w pracowniczych się budynków, ogrodach działkowych jakichkolwiek funkcji o powierzchni użytkowych, usytuowanych zabudowy na terenach do 25 m2 przeznaczonych w miastach na teni cel; 35 m2 poza których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy nie przyrody; wymaga pozwolenia lub zgłoszenia. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów dachach instalacji telekomunikacyjnych płaskich, w obrębie budynków będących w użytkowaniu. ogrodzeń, znaków węglowodorów. geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki. 9

10 Budynki nie rejestrowane w EGiB od od grudnia stycznia r. r. ( 78 Rozp. EGiB) ( 78 Rozp. EGiB) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych; działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami budowlanych, miast położonych oraz wysokości na terenie dobudowy; 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach wiat przystankowych, peronowych oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu; przeznaczonych na ten cel. budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa; budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; budynków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów. 10

11 Wiata Wiata (szczególny rodzaj budynku): stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. // Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Brak reprezentacji Budowlanych (PKOB) kartograficznej (Dz.U nr 112 poz. takich 1316obiektów. z późniejszymi zmianami). Budowle te nie są obiektami bazy EGiB ani bazy BDOT500 Wiaty i altany nie są wykazywane w ewidencji: o altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, o wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m 2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m 2 powierzchni działki, o wiaty przystankowe, peronowe oraz inne wiaty o podobnym przeznaczeniu. // Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 11

12 PRZYKŁADY WIAT REJESTROWANYCH W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI Trudności w: - określeniu rodzaju, klasy i funkcji - pola powierzchni zabudowy - pola powierzchni użytkowej 12

13 BUDYNEK CZY BUDOWLA? JAKIE TO MA ZNACZENIE? Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: GRUNT powierzchnia BUDYNEK - pole powierzchni użytkowej budynku, BUDOWLA - wartość początkowa budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. // Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz tekst jednolity) 13

14 Atrybuty budynku 14

15 63 ( do 31 grudnia 2013 r.) Atrybuty budynku 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego część składową gruntu są: 1) numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku, 2) numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji nieruchomości, 3) numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach zwanego dalej konturem budynku, 4) numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek, 5) oznaczenie funkcji podstawowej budynku, 6) wartość budynku oraz data określenia tej wartości, 7) rok zakończenia budowy, 8) pole powierzchni zabudowy w m2, 9) liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych, 10) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, 11) liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, 12) liczba i numery lokali innych niż wymienione w pkt 11, 13) łączne, wyrażone w m2, pole powierzchni użytkowej: a) wszystkich lokali w budynku, b) pomieszczeń przynależnych do lokali, 14) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

16 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016» Identyfikator budynku Identyfikator budynku ewidencyjnego może przyjmować jedną z postaci: 1) WWPPGG R.XXXX.NDZ.Nr BUD 2) WWPPGG R.XXXX.AR NR.NDZ.Nr BUD 3) WWPPGG R.XXXX.Nr BUD "Nr BUD" - oznaczenie budynku, w którym "Nr" jest numerem ewidencyjnym budynku, ustalonym w postaci liczby naturalnej, W przypadku gdy budynek położony jest na kilku sąsiadujących ze sobą działkach ewidencyjnych, "NDZ" jest numerem działki ewidencyjnej, na której położona jest przeważająca część budynku, a w przypadku gdy zajęte pod budynek części poszczególnych działek ewidencyjnych są powierzchniowo równe, "NDZ" oznacza działkę ewidencyjną o najniższym numerze ewidencyjnym.

17 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Identyfikator budynku cd "NDZ" nie ulega zmianie w wyniku podziału działki ewidencyjnej lub połączenia sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD (WWPPGG R.XXXX.AR NR.NDZ.Nr BUD) stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości, a jednocześnie numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność w granicach obrębu. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynków zachowują unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego.

18 Status budynku Status budynku określa, że: budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie, budynek jest w trakcie budowy, Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 budynek został objęty nakazem rozbiórki, budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta, Numeryczny opis konturu budynku

19 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 101 Budynki przemysłowe 102 Budynki transportu i łączności 103 Budynki handlowo-usługowe 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 105 Budynki biurowe 106 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 109 Pozostałe budynki niemieszkalne 110 Budynki mieszkalne

20 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, (PKOB) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Przykładowe wartości atrybutu (21 klas)» Budynki mieszkalne jednorodzinne 1110» Budynki o dwóch mieszkaniach 1121» Budynki o trzech lub więcej mieszkaniach 1122» Budynki zbiorowego zamieszkania 1130» Budynki hoteli 1211».

21 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku, Przykładowe wartości atrybutu Budynek jednorodzinny 1110.Dj Dom letniskowy 1110.Dl Leśniczówka 1110.Ls Inny budynek mieszkalny jednorodzinny 1110.In Budynek o dwóch mieszkaniach 1121.Db Budynek o trzech lub więcej mieszkaniach 1122.Dw Bursa szkolna 1130.Bs Dom dla bezdomnych 1130.Db

22 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016

23 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016

24 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona, Data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data tej przebudowy, oraz stopień pewności ustalenia dat Wartości atrybutu stopień pewności Data wynikająca z dokumentu - 1 Data ze źródeł niepotwierdzonych - 2 Data szacowana 3 Informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, W ewidencji wykazuje się następujące materiały budowlane: mur, drewno, inne materiały.

25 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Informacja o zakresie przebudowy budynku, Dopuszczalne wartości atrybutu Przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury. Nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy. Częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy. Nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy. Częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy. Inny. Zakładając że przebudowa kończy się inwentaryzacją informacje te są do uzyskanie na poziomie wykazu zmian danych ewidencyjnych

26 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, kondygnacja: należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, kondygnacja podziemna: należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację, kondygnacja nadziemna: należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną, (Rozp w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

27 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, suterena: należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku, (suterena może ale nie musi być kondygnacją podziemną) piwnica: należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu, (piwnica może ale nie musi być kondygnacją podziemną) (Rozp w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

28 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 pole powierzchni zabudowy budynku, Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku. W przypadku gdy prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywają się z konturem budynku, albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, kondygnacje te oraz łączniki wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku. Rodzaje bloku: - Kondygnacje nadziemne - Kondygnacje podziemne - Łącznik - Nawis - Przejazd pod budynkiem - inny

29 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: obmiarów, informacji zawartych w projekcie budowlanym, łączne pole powierzchni użytkowej: lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lokali niewyodrębnionych, pomieszczeń przynależnych do lokali, liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali, numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru, adres budynku, na który składają się: miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, dzielnica, ulica i identyfikator TERYT ulicy, numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi, identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,

30 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części, oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym: 1-izbowych, 2-izbowych, 10-izbowych, składających się z więcej niż 10 izb, łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, data rozbiórki: całego budynku, części budynku, przyczyna rozbiórki budynku lub jego części. informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet)

31 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych ww są: oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku, oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność, identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek. Jednostka rejestrowa budynków - Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.» Budynki wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste» Budynki wzniesione przez spółdzielnie produkcji rolnej na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa, w przypadku gdy w decyzji o przekazaniu gruntu nie zostało zastrzeżone ze budynki te mają stać się własnością Skarbu Państwa.» Budynki stanowiące odrębne przedmioty własności na podstawie ustaw z r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne oraz z r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

32 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Dane o budynku mogą być uzupełniane: cyfrowymi zdjęciami budynków, danymi określającymi w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych

33 Atrybuty budynku Od 11 stycznia 2016 Załącznik 7 Rozp.EGiB» W przypadku, gdy dla konkretnych wystąpień typów obiektów nie jest możliwe wpisanie ich cech z braku odpowiedniej informacji, lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu.» Atrybut specjalny stosuje się, tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym opisane są stereotypem <<voidable>>.

34 Od 11 stycznia

35 DANE OPISOWE BUDYNKU Od 11 stycznia 2016 Lp. Dane ewidencyjne budynku 1 identyfikator budynku 2 status budynku 3 numeryczny opis konturu budynku 4 rodzaj budynku według KŚT 5 klasa budynku według PKOB 6 główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku 7 wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona 8 data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data tej przebudowy 9 stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w punkcie 8 10 informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku 11 informacja o zakresie przebudowy budynku 12 liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku 13 pole powierzchni zabudowy budynku 14 pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: a) obmiarów b) informacji zawartych w projekcie budowlanym 15 łączne pole powierzchni użytkowej a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości b) lokali niewyodrębnionych c) pomieszczeń przynależnych do lokali 35

36 DANE OPISOWE BUDYNKU cd. Od 11 stycznia 2016 Lp. Dane ewidencyjne budynku 16 liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali 17 numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru 18 adres budynku 19 identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek 20 informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części 21 oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania 22 data oddania do użytkowania budynku lub części budynku 23 liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym (o określonej liczbie izb) 24 łączna liczba izb w budynku mieszkalnym 25 data rozbiórki a) całego budynku b) części budynku 26 przyczyna rozbiórki budynku lub jego części 27 informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet) // Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 36

37 Od 11 stycznia 2016 DODATKOWE DANE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU 1A Atrybuty wymienione dodatkowo w załączniku numer 1a: dodatkowe informacje, dotyczące w szczególności: przeznaczenia budynku, materiału ścian zewnętrznych budynku jeżeli został określony jako inny, charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej (np. poddasze użytkowe, pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaż) oraz ogólnych danych technicznych (np. budynek w złym stanie technicznym), wiek zakończenia budowy (liczba całkowita dwucyfrowa). Warto nadmienić, że w przypadku gdy znana jest wartość atrybutu rok zakończenia budowy nie ma potrzeby wypełniania atrybutu wiek zakończenia budowy (dotyczy to także przebudowy), wiek zakończenia przebudowy (liczba całkowita dwucyfrowa określająca wiek, w którym zakończona została ostatnia przebudowa budynku), zakres przebudowy (w stanie aktualnym jest prezentowana informacja o ostatniej przebudowie), data wyceny. // Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 37

38 DANE OPISOWE OBLIGATORYJNE Od 11 stycznia 2016 W przypadku braku pełnego zbioru danych, do czasu ich uzupełnienia, budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej: identyfikator budynku, status budynku, geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu - dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku, rodzaj budynku według KŚT, klasę budynku według PKOB, główną funkcję budynku. // Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) Powyższe dane można zatem uznać za bezwzględnie obligatoryjne. 38

39 Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku 39

40 BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ Treść mapy ewidencyjnej (w zakresie budynków) stanowią następujące elementy: o kontury budynków i bloki budynków; o numery porządkowe i ewidencyjne budynków; o numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych kondygnacji budynków podziemnych; o numery najwyższych kondygnacji bloków budynków nadziemnych lub numery najniższych kondygnacji bloków budynków podziemnych, jeżeli takie bloki zostały wyodrębnione; o literowe oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich klasom według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej PKOB, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). // Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 40

41 BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ» Reprezentacja budynku na mapie ewidencyjnej i mapie zasadniczej

42 BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ» Opisy funkcji budynku na mapie zasadniczej (Rozp. BDOT500 i mz)

43 BUDYNEK NA MAPIE EWIDENCYJNEJ» Opisy funkcji budynku na mapie zasadniczej (Rozp. BDOT500 i mz)

44 DOPUSZCZALNE OZNACZENIA LITEROWE FUNKCJI BUDYNKÓW 44

45 REPREZENTACJA KARTOGRAFICZNA BUDYNKU // Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) 45

46 REPREZENTACJA KARTOGRAFICZNA BUDYNKU

47 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w 63 ust. 1a oraz 1b. od 11 stycznia 2016 r. 1a. Przez kontur budynku, rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 47

48 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY Ściana fundamentowa i ściana parteru 48

49 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 49

50 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w 63 ust. 1a oraz 1b. do 31 grudnia 2013 r. 63 ust 1 pkt 3 numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach zwanego dalej konturem budynku, Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 50

51 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w 63 ust. 1a oraz 1b. od 11 stycznia 2016 r. 1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego część posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych zewnętrznych krawędzi ścian kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na filarach oparty jest dach budynku - zewnętrznych krawędzi dachu. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 51

52 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 52

53 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 53

54 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 54

55 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55

56 KONTUR BUDYNKU I POWIERZCHNIA ZABUDOWY 56

57 KONTUR BUDYNKU I BLOKI BUDYNKU od 11 stycznia 2016 r. 1c. W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne konturem budynku jest linia zamknięta wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku. 1d. W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą niektórych jego kondygnacji nie pokrywają się z konturem budynku albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, te części kondygnacji budynku, które wystają poza kontur budynku lub stanowią jego część albo są łącznikami, wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku. Rodzaje bloków budynku: kondygnacja nadziemna (EGBC03), kondygnacja podziemna (EGBC04), łącznik nadziemny (EGBL05), łącznik podziemny (EGBL05_01), nawis (EGBN11), przejazd przez budynek (EGBP16), inny (np. okapy). Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 57

58 BLOKI BUDYNKU różna liczba kondygnacji

59 BLOKI BUDYNKU różna liczba kondygnacji

60 BLOKI BUDYNKU

61 BLOKI BUDYNKU - łącznik

62 BLOKI BUDYNKU - łącznik

63 BLOKI BUDYNKU

64 BLOKI BUDYNKU - przejazd

65 BLOKI BUDYNKU

66 BLOKI BUDYNKU

67 NAWIS - PRZYKŁADY 67

68 NAWIS BŁĘDNA INTERPRETACJA 68

69 KONTUR BUDYNKU A OBIEKT EGB_BUDYNEK Kontur budynku nie może być utożsamiany bezpośrednio z obiektem budynek (EGBB01), o którym mowa w załączniku numer 7 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 69

70 70

71 Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem 71

72 OBIEKTY BUDOWLANE TRWALE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM 63a. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków mogą być ujawniane obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz tekst jednolity) 72

73 ELEMENTY ZWIĄZANE - INTERPRETACJA Obiekt Taras Definicja leksykalna Odkryta, płaska część budynku położona na parterze, piętrze lub na dachu, przeznaczona głównie do wypoczynku na świeżym powietrzu. Reprezentacja kartograficzna na MZ i ME EGBT07 Przykład graficzny Weranda Przybudówka przykryta dachem, która znajduje się przy wejściu do budynku, przylegająca do zewnętrznej ściany domu, o częściowo otwartych lub przeszklonych ścianach, pełniąca głównie funkcję wypoczynkową. EGBG08 73

74 ELEMENTY ZWIĄZANE - INTERPRETACJA Obiekt Wiatrołap Definicja leksykalna Niewielkie zamknięte pomieszczenie, położone przy wejściu do budynku lub mieszkania, służące do zatrzymywania napływu zimnego powietrza z zewnątrz. Reprezentacja kartograficzna na MZ i ME EGBW09 Przykład graficzny Rampa związana z budynkie m Pomost lub nasyp ułatwiający przeładunek towarów na stacjach kolejowych, w kopalniach, portach. EGBR13 74

75 BLOK BUDYNKU CZY OBIEKT BUDOWLANY TRWALE ZWIĄZANY Z BUDYNKIEM? Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem nie będą zaliczane do konturu budynku, a tym samym nie zostaną włączone do obliczeń pola powierzchni zabudowy. EGB_ObiektZwiazanyZBudynkiem EGB_BlokBudynku 75

76 76 Symbolika obiektów trwale związanych z budynkiem Instrukcja D-II. Znaki umowne i zasady opisywania map inżynieryjnogospodarczych. Wydanie drugie 1969 Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1979 Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju 1995 Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

77 77 D-II 1969 K Taras (rampa) odkryty K K Rozporządzenie 2013 Rozporządzenie 2015 Wiata, nawis, otwarte suszarnie polowe Taras odkryty Wiata, taras odkryty na podporach Taras Taras Taras na słupach, górny Weranda, ganek Weranda, ganek Taras kryty, weranda Taras kryty (weranda) Taras, weranda Wiatrołap Wiatrołap Słup Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia, wiaty, galerii, przewodu Podpora związana z budynkiem Podpora związana z budynkiem

78 78 D-II 1969 K K K Schody zewnętrzne Rozporządzenie 2013 Rozporządzenie 2015 Schody zewnętrzne Schody, świetliki (luki okienne) Schody Schody Świetliki do podziemia

79 79 D-II 1969 K Wjazd do podziemiaotwarty K K Wjazd do podziemia Rozporządzenie 2013 Rozporządzenie 2015 Wjazd do podziemia Wjazd do podziemia Schody i wjazdy do podziemi: - otwarte - kryte Wjazd do podziemia-kryty Nie wyróżnia się wjazdów krytych i otwartych Rampa Rampa Rampa Rampa związana z budynkiem Podjazd dla osób niepełnosprawnych Podjazd dla osób niepełnosprawnych

80 Pomiar i kartowanie budynków 80

81 Pomiar budynków Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych: 1) I grupa - szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności: a) znaki i punkty graniczne, b) znaki geodezyjne, c) obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru; 81

82 Pomiar budynków Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż: 1) 0,10 m - w przypadku szczegółów terenowych I grupy; 2) 0,30 m - w przypadku szczegółów terenowych II grupy; 3) 0,50 m - w przypadku szczegółów terenowych III grupy. 3. Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy wykonuje się pomiar kontrolny polegający na: 1) drugim, niezależnym wyznaczeniu położenia szczegółów lub 2) pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami sytuacyjnymi objętymi pomiarem (miary czołowe), lub 3) pomiarze odległości pomiędzy punktem objętym pomiarem a innym punktem wyznaczonym z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. 82

83 31 Pomiar budynków 1. Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na: 1) przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych; 2) przedstawieniu obiektów obszarowych za pomocą linii łamanych lub punktów; 3) pominięciu punktów wyznaczających obiekt, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia jego reprezentacji geometrycznej; NIE MA TUTAJ MOWY O RYSOWANIU Z UWZGLĘDNIENIEM KĄTÓW PROSTYCH 4) pomiarze przebiegu osi obiektu liniowego z jednoczesnym określeniem jego wymiaru poprzecznego. 2. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym pomija się punkt sytuacyjny, jeżeli odchylenie tego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe nie przekracza: 1) w przypadku I grupy szczegółów terenowych - 0,10 m; 2) w przypadku II grupy szczegółów terenowych - 0,30 m; 3) w przypadku III grupy szczegółów terenowych - 0,50 m. 83

84 49 Pomiar budynków 1. Kalibrację rastrów map analogowych wykonuje się 2. Punktami dostosowania mogą być jednoznacznie identyfikowane na mapie punkty: 1) graniczne zawarte w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), w szczególności punkty węzłowe; 2) poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej; 3) przecięcia siatki kwadratów pierworysów map; 4) graniczne wchodzące w skład numerycznych opisów granic; 5) określające kontury budynków. 84

85 Pomiar budynków Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy, zawierającym: 12) szkic określający położenie wznowionych znaków granicznych lub wyznaczonych punktów granicznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych; 85

86 Pomiar budynków Problemy z rysowanie do kątów prostych - niezgodne współrzędne z pomiaru ze współrzędnymi punktów określających kontur w bazie, - wielokrotne zwiększenie błędu położenia punktów określnych w oparciu o odłożenie katów prostych (np. oparcie się o 5m bok z błędami +-10 cm i odłożenie boku 10m w oparciu o kąty proste daje błąd +-0,40 m) - brak właściwych współrzędnych z operacie pomiarowym, - większa rozbieżności miar czołowych na szkicach polowych i szkicach granicznych, - większe rozbieżności w pomiarach kontrolnych wykonywanych przez geodetów w przyszłych pracach 86

87 Budynek o statusie projektowany 87

88 » Status 4 - zakres danych 63 ust. 1f RozpEGiB Status - projektowany W przypadku braku pełnego zbioru danych, do czasu ich uzupełnienia, budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej: identyfikator budynku, status budynku, geometryczny opis konturu budynku (środka geometrycznego budynku), rodzaj budynku według KŚT, klasę budynku według PKOB, główną funkcję budynku. 88

89 Status - projektowany» Pozyskanie danych i ujawnienie budynku w EGiB Na tym etapie procesu inwestycyjnego geodeta nie bierze udziału Pozyskanie danych i ujawnienie budynku jest możliwe jedynie przez jednostkę prowadząca EGiB na podstawie zgłoszeń budowy przekazanych przez organy administracji budowlanej wraz z stosowną dokumentacją Art. 23 PRGiK [Obieg dokumentów] 3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 2) odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 89

90 Status - projektowany» Prawo geodezyjne i kartograficzne Art Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. 2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 (właściciele, użytkownicy wieczyści, władający), zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. 90

91 Status - projektowany» Prawo budowlane Art Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy: Art. 82b 1) starosta; 2) wojewoda; 3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej: 1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, a także przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do nich dane; 2) 91

92 Status - projektowany» Prawo budowlane Art Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,. 4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 92

93 » Prawo budowlane Art. 82b Status - projektowany 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej: 1) 2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego; 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na bieżąco.. Brak w Prawie budowlanym zapisu o obowiązku przekazania odpowiednich danych do prowadzącego EGiB 93

94 Status - projektowany» Prawo budowlane Art. 82b 7. Dane, o których mowa w ust. 3a i 4a, są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a pkt 1 lit. e i lit. i oraz w pkt 2 lit. i tiret trzecie i lit. j oraz w ust. 4a pkt 5 i 12, oraz danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a. Art Do zadań organów nadzoru budowlanego należy: 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 4) współdziałanie z organami kontroli państwowej. 94

95 » Prawo budowlane Art. 84 Status - projektowany 2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do: 1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego; 2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 (rejestr wniosków i decyzji); 3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; 4). 5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. 6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji. 95

96 Status - projektowany 96

97 ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU CZY WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU 97

98 Aktualizacja atrybutów opisowych i przestrzennych obiektów EGiB 98

99 Tryb wprowadzenia zmian 45 rozp.egib 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu: 1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi, 2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych, 3) wyeliminowania danych błędnych. 2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy 35 i 36 stosuje się odpowiednio. 3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy stosuje się odpowiednio.

100 Tryb wprowadzenia zmian Art. 23 PRGiK [Obieg dokumentów] 1. Sądy przekazują właściwemu staroście: 1) odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o: a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących: - stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie, - nabycia praw do spadku, - działu spadku, - zniesienia współwłasności, - podziału majątku wspólnego, - potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia, b) wydanie nieruchomości lub jej części, c) rozgraniczenie nieruchomości; 2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej.

101 Tryb wprowadzenia zmian Art. 23 PRGiK [Obieg dokumentów] 2. Notariusze przekazują właściwemu staroście: 1) odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; 2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.

102 Art. 23 PRGiK [Obieg dokumentów] Tryb wprowadzenia zmian 3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście: 1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o: a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością, b) podziale nieruchomości, c) scaleniu i podziale nieruchomości, d) scaleniu gruntów, e) wymianie gruntów, f) rozgraniczeniu nieruchomości, g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu, h) ustaleniu linii brzegu, i) pozwoleniu na budowę budynku, j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, k) rozbiórce budynku, l) zmianie sposobu użytkowania gruntu, m) wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;

REJESTRACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI REJESTRACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI Opracowanie: mgr inż. Piotr Benduch mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Budynki w katastrze nieruchomości - atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych. Małgorzata Buśko

Budynki w katastrze nieruchomości - atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych. Małgorzata Buśko Budynki w katastrze nieruchomości - atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych Małgorzata Buśko Krakowskie Spotkania z INSPIRE Kraków, 11 12 maja 2015 1 www.agh.edu.pl Budynki w ustawie Pgik Pgik,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie danych ewidencyjnych dotyczących budynku w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Pozyskiwanie danych ewidencyjnych dotyczących budynku w świetle aktualnych uregulowań prawnych Pozyskiwanie danych ewidencyjnych dotyczących budynku w świetle aktualnych uregulowań prawnych Małgorzata Buśko Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki mbusko@agh.edu.pl 1

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach Obowiązujące dane ewidencyjne dotyczące budynku na podstawie rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 marca 1995 r. Wejście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0010 - KAPTUR 0020 - GOŁĘBIÓW 0032 - DZIERZKÓW 2 0040 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2.1 Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących działki. Pozyskiwanie danych o granicach działki ewidencyjnej

2.1 Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących działki. Pozyskiwanie danych o granicach działki ewidencyjnej Wykład 5 Zasady i metody pozyskiwania danych ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Aby moŝna było sporządzić dokumentację EGiB, naleŝy dokonać w pierwszej kolejności określonych czynności organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE Przepisy obowiązujące, tekst jednolity (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016-03- 08) Przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Ocena dokumentacji geodezyjnej jako środka dowodowego w postępowaniach administracyjnych dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków

Ocena dokumentacji geodezyjnej jako środka dowodowego w postępowaniach administracyjnych dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków Ocena dokumentacji geodezyjnej jako środka dowodowego w postępowaniach administracyjnych dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków Zmiany w ewidencji gruntów i budynków są związane z: Granicami

Bardziej szczegółowo

O1F218 BUDYNEK DEFINICJE, ATRYBUTY

O1F218 BUDYNEK DEFINICJE, ATRYBUTY Lp. Definicja O1F218 BUDYNEK DEFINICJE, ATRYBUTY 1 Opis w punkcie 1. Budynek 1 2. Informacja, czy budynek jest wiatą 1 3. Georeferencja 2 4. Geometria budynku 3 Lp. Atrybuty budynku - nazwa (pełna) Kod

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Dzietrzkowice gmina Łubnice

Załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Dzietrzkowice gmina Łubnice Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Dzietrzkowice gmina Łubnice Podstawa prawna opracowania projektu 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński

Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład. Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich wykład Prowadzący wykład - dr inż. Robert Łuczyński Email: robert.luczynski@pw.edu.pl Część I semestru - tematyka: Wprowadzenie: nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z oceną dokumentacji do celów prawnych Białobrzegi, 18 października 2018 roku

Wybrane zagadnienia związane z oceną dokumentacji do celów prawnych Białobrzegi, 18 października 2018 roku Wybrane zagadnienia związane z oceną dokumentacji do celów prawnych Opracowanie zespołu konsultacyjnego WG-IV Mapy do celów prawnych wykorzystywane są przede wszystkim w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rola geodety w procesie realizacji obiektu budowlanego i przyjęcia go do użytkowania

Temat: Rola geodety w procesie realizacji obiektu budowlanego i przyjęcia go do użytkowania Temat: Rola geodety w procesie realizacji obiektu budowlanego i przyjęcia go do użytkowania Autorzy: mgr inż. Małgorzata Boryczko mgr Przemysław Ziębacz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

6. Co stanowi treść opisu mapy do celów projektowych? Jak długo jest aktualna mapa do celów projektowych? Uzasadnij odpowiedź.

6. Co stanowi treść opisu mapy do celów projektowych? Jak długo jest aktualna mapa do celów projektowych? Uzasadnij odpowiedź. 1 Proszę podać zasady pomiaru silosu na kiszonkę, do jakiej kategorii, klasy i rodzaju obiektu budowlanego go zaliczamy. Proszę wymienić minimum 5 klas obiektów w tej kategorii. 2. Przedsiębiorca otrzymał

Bardziej szczegółowo

brak procedury brak procedury brak procedury 1 z 6

brak procedury brak procedury brak procedury 1 z 6 Procedury budowlane Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków - po nowelizacji przepisów

Ewidencja gruntów i budynków - po nowelizacji przepisów Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Ewidencja gruntów i budynków - po nowelizacji przepisów Opracowała: Ewa Szafran kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają budowę UWAGA! 1. Pozwolenia na budowę wymagają wszystkie przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu MIRKÓW gmina Wieruszów

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu MIRKÓW gmina Wieruszów Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu MIRKÓW gmina Wieruszów Podstawa prawna opracowania projektu 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/244/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XXI/244/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. Uchwała Nr XXI/244/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

9. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie.

9. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie. 1. Jakie prawa posiadają osoby wykonujące terenowe prace geodezyjne z uwzględnieniem prac na terenach zamkniętych z dostępem do informacji niejawnych? Czy właściciel nieruchomości może nie zgodzić się

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Przygodzice Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, Przygodzice

Wójt Gminy Przygodzice Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, Przygodzice I-NRL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2016 z dnia 26 października 2016 r. Rady Gminy Przygodzice INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na 1. Rok Podstawa prawna: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001 GKN.0661.3.2016 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id 141002_4 0001 1 I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja. 1.

Bardziej szczegółowo

Bez względu na katalog robót budowlanych zwolnionych z procedury administracyjnej, uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne w odniesieniu do:

Bez względu na katalog robót budowlanych zwolnionych z procedury administracyjnej, uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne w odniesieniu do: Proces budowlany 2017-09-06 Procedury budowlane Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kluski gmina Lututów

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kluski gmina Lututów Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kluski gmina Lututów Podstawa prawna opracowania projektu 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kowalówka gmina Wieruszów

Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kowalówka gmina Wieruszów Załącznik nr 12 do SIWZ Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Kowalówka gmina Wieruszów Podstawa prawna opracowania projektu 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie ją budowę UWAGA! 1. Pozwolenia na budowę ją wszystkie przedsięwzięcia, które ją przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Wydział Ochrony Gruntów Leśnych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Wydział Ochrony Gruntów Leśnych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Wydział Ochrony Gruntów Leśnych Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kontekście zmian użytków gruntowych w operacie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.

IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/146/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 listopada 2015 roku IPN-1 1. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) składającego informację 1 ) NIP... PESEL... IPN-1

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODMIOT PODATKU Art. 3 ust. 1 UPOL Podatnikami podatku

Bardziej szczegółowo

Kataster nieruchomości GP semestr 3

Kataster nieruchomości GP semestr 3 Kataster nieruchomości GP semestr 3 Program ćwiczeń: 1. Analiza zgodności treści mapy ewidencyjnej wybranego obrębu z wymogami rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (PESEL / NIP*) Załącznik Nr 3 do uchwały X/90/15 Rady z dnia 18.11.2015 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) Podstawa prawna art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 1 Lp. Opis procedury/obiekty i roboty Uwagi 1. Obiekty i roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy z dnia Kodeks urbanistyczno-budowlany (Dz. U. poz..)

Załącznik do ustawy z dnia Kodeks urbanistyczno-budowlany (Dz. U. poz..) Załącznik do ustawy z dnia Kodeks urbanistyczno-budowlany (Dz. U. poz..) Zasady zaliczania inwestycji do kategorii I. Zaliczenie inwestycji do kategorii następuje z uwzględnieniem następujących zasad:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r.

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Niniejsza informacja dotyczy najważniejszych z punktu widzenia inwestorów zmian

Bardziej szczegółowo

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę

Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie wymagają pozwolenia na budowę Inwestycje po zmianach prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017r., które nie ją budowę UWAGA! 1. Pozwolenia na budowę ją wszystkie przedsięwzięcia, które ją przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.1. Identyfikator podatkowy - N I P (dotyczy podmiotów. 2.Nr ewid. prowadzących dział. gosp.) /

Bardziej szczegółowo

Procedury dla rodzajów obiektów

Procedury dla rodzajów obiektów Procedury budowlane Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209.

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209. ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209 Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków Starosta Wejherowski ul. 3-go aja 4 84-200 Wejherowo Zgłaszający 1 :... nazwisko i imiona

Bardziej szczegółowo

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Sygn. akt III SA/Kr 596/14 z 18 września 2014 r.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Sygn. akt III SA/Kr 596/14 z 18 września 2014 r. 13 lutego 2019r. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE Warszawa 10.10.2017 r. Mirosław Puzia 1 Art. 6a. /PGiK Prawo geodezyjne i kartograficzne/ 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 1) organy

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 1.Rok IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXI/396/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. Nr ewidencyjny Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Sygnatura: FP.310.1.2016.ML Data: 10 października 2016 r. Organ wydający: Prezydent Miasta Leszna Temat: Czy reprezentant Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej BOLESŁAWIEC OBRĘB ŻDŻARY

Załącznik do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej BOLESŁAWIEC OBRĘB ŻDŻARY 2 3 4 5 Szczegółowe warunki techniczne prac geodezyjnych i kartograficznych dla obrębu Żdżary gmina Bolesławiec Podstawa prawna opracowania projektu 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. załącznik nr.1

WARUNKI TECHNICZNE. załącznik nr.1 WARUNKI TECHNICZNE załącznik nr.1 I. Cel prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali. Celem prac modernizacyjnych jest : 1. dostosowanie istniejącej

Bardziej szczegółowo

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10.

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10. K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/95/15 Rady z dnia 11 grudnia 2015r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Analiza procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Analiza procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych Analiza procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych dr inż. Robert Łuczyński Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska 37. 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r. Numer Karty podatnika: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Nr dokumentu Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/68/2015 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/15 Rady z dnia 30 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków W zespole konsultacyjnym z zakresu ewidencji gruntów i budynków udział wzięli przedstawiciele: Starostwa w Zwoleniu Starostwa w Przasnyszu Starostwa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do uchwały XV / 159 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 IRLN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/281/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 listopada 2017 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości?

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Na dzień 14 listopada 2017 r. stan prawny prowadzenia oraz udostępniania tego rejestru uregulowany jest w następujących przepisach prawa. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

I Podstawy prawne i techniczne wykonania pracy.

I Podstawy prawne i techniczne wykonania pracy. WARUNKI TECHNICZNE modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Kisiny, Turza Wielka i Uzdowo w jednostce ewidencyjnej Działdowo, polegającej na uzupełnieniu baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo