Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: WIG Banki February March. April May. April. Wskaznik srednioterminowy 8 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: WIG Banki February March. April May. April. Wskaznik srednioterminowy 8 7"

Transkrypt

1 9 9 9 ebruary Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: WIG Banki WIG (Polska) WIG kontynuuje spadki. Wczoraj na wykresie pojawi³a siê d³uga czarna œwieca, jednoznacznie wskazuj¹ca na przewagê poda y nad popytem. O trwa³ym odwróceniu tendencji w œrednim terminie zadecyduje jednak dopiero test wsparcia na poziomie punktów. S&P (USA) Dom Maklerski PKO BP ul. Pu³awska - Warszawa tel. (-) -- Analityk: Przemys³aw Smoliñski tel. (-) S&P kontynuuje wzrostow¹ korektê. Zagroziæ dalszym spadkom mog³oby jednak dopiero prze³amanie oporu na poziomie punktów. Do tego czasu, ca³y czas obowi¹zuje scenariusz spadkowy. Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 9 paÿdziernika r. w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr, poz. ). DM nie ponosi odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 WIG Banki (Polska) September October November 9 December Od kilku sesji WIG Banki silnie zni kuje. Wczoraj indeks dotar³ do d³ugoterminowej linii trendu wzrostowego, ale jak na razie brak sygna³ów zakoñczenia spadków. Jej prze³amanie bêdzie oznaczaæ kontynuacjê ruchu co najmniej do - punktów, a prawdopodobnie ni ej, w okolicê - lub nawet - punktów. kwiecieñ

3 BUX (Wêgry) CECE (Europa œrodkowowschodnia) RTX (Rosja) kwiecieñ

4 DAX (Niemcy) NIKKEI (Japonia) SHCOMP (Chiny) kwiecieñ

5 MiedŸ (LME) Ropa Brent (Wielka Brytania) Obligacje -letnie (Polska) kwiecieñ

6 USD/PLN EUR/PLN EUR/USD kwiecieñ

7 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Pu³awska, - Warszawa tel. (-) --, fax (-) Telefony kontaktowe Biuro Analiz Rynkowych Dyrektor Artur Iwañski Sektor wydobywczy () 9 Przemys³ paliwowy, chemiczny, spo ywczy Monika Kalwasiñska () 9 Przemys³ energetyczny, deweloperski Stanis³aw Ozga () 9 Sektor finansowy Jaromir Szortyka () 9 Handel, media, telekomunikacja, informatyka W³odzimierz Giller () 9 Przemys³, budownictwo, inne Piotr opaciuk () Analiza techniczna Przemys³aw Smoliñski () 9 Analiza techniczna Pawe³ Ma³myga () Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech elechowski (-) 9 9 Piotr Dedecjus (-) 9 Dariusz Andrzejak (-) 9 9 Maciej Ka³u a (-) 9 Krzysztof Kubacki (-) 9 Igor Szczepaniec (-) Tomasz Ilczyszyn (-) Marcin Borciuch (-) Micha³ Sergejev (-) Tomasz Zabrocki (-) Joanna Wilk (-) 9 Mark Cowley (-) Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie s¹ rekomendacj¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 9 paÿdziernika r. w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr, poz. ) i nie stanowi¹ porady inwestycyjnej, rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzeda y instrumentów finansowych. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie s¹ równie analiz¹ inwestycyjn¹ lub analiz¹ finansow¹, których mowa w ustawie z dnia 9 lipca r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy materia³ prezentuje wy³¹cznie stanowisko autora, które nie musi byæ to same ze stanowiskiem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlaj¹ wiedzê i pogl¹dy autora i s¹ konsekwencj¹ subiektywnej interpretacji informacji i danych u ytych do sporz¹dzenia niniejszego materia³u. Opracowanie zosta³o sporz¹dzone z zachowaniem starannoœci i rzetelnoœci, na podstawie informacji i Ÿróde³ uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednak e ani autor, ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie gwarantuj¹ ich kompletnoœci i wiarygodnoœci. Materia³ przygotowano za pomoc¹ programu Metastock firmy Equis. Dane do wykresów dostarcza Parkiet.com i Bloomberg. ród³em pozosta³ych danych s¹ PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Nale y pamiêtaæ, e analiza techniczna jest jedn¹ z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów instrumentów finansowych, jednak e nie uwzglêdnia wszystkich czynników i zdarzeñ, które mog¹ mieæ wp³yw na ceny instrumentów finansowych. Autor niniejszego opracowania ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego lub jakiekolwiek osoby reprezentuj¹ce Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyra onych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Getin Noble May. July August. April June July. February. April May.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Getin Noble May. July August. April June July. February. April May. November December ay November December March November December November December Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Getin Noble WIG (Polska) - - - - - - - - - - - WIG lekko wczoraj zwy kowa³. Choæ

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Tesgas. Wskaznik srednioterminowy April

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Tesgas. Wskaznik srednioterminowy April November December November December November December November December Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Tesgas WIG (Polska) - - - - - - - - - WIG zrealizowa³ wczoraj kolejny poziom docelowy,

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CHF/PLN April February. March April May. April.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CHF/PLN April February. March April May. April. 9 ebruary 9 9 9 November December 9 9 9 9 9 November December 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 November December November December Poniedzia³ek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: CHF/PLN WIG (Polska) 9 9 9 9 - -

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Energa May April. July August May June July August. June July.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Energa May April. July August May June July August. June July. Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Energa WIG (Polska) - - - - - - - - - - - Wczorajsza sesja przynios³a silny spadek WIG. Na wykresie pojawi³a siê d³uga czarna œwieca, sugeruj¹ca zakoñczenie krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska) Pi¹ tek 28.9.212 Komentarz: WIG2, S&P WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 23 23 22 22 22 21 2 21 21 - -1-1 1 9 8 7 6 4 3 2 1 tober NovemberDecember 211 February March April May June tober NovemberDecember212

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE April May February March. Wskaznik srednioterminowy

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE April May February March. Wskaznik srednioterminowy 9 9 9 bruary 9 9 9 November December 9 9 9 November December 9 9 9 9 9 9 9 November December 9 9 9 9 November December 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9-9 9 - Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: PGE WIG

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: BRE February May May June July August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: BRE February May May June July August March Pi¹ tek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: BRE WIG (Polska) - - - - Po silnym spadku z pierwszej po³owy sesji, w trakcie kolejnych godzin WIG odrabia³ straty, ostatecznie tworz¹c na wykresie œwiecê

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Groclin May. June July August May June July August April May June. June.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Groclin May. June July August May June July August April May June. June. November December February November December February November December February November December February Pi¹ tek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Groclin WIG (Polska) - - - - - - Wczorajsza sesja

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Alior September October April May. August May June July August. August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Alior September October April May. August May June July August. August ugust 6 22 29 2 9 26 3 7 2 3 2 2 9 27 2 9 22 29 6 2 9 26 3 7 2 3 2 2 9 27 3 9 6 23 3 6 3 2 27 2 9 6 23 3 7 23 3 6 3 2 27 2 9 9 2 2 2 2 9 6 23 3 6 3 2 27 3 7 2 6 23 3 29 2 2 9 6 23 3 6 3 2 27 7 2 22 3 2

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Neuca bruary March May June July August. April May.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Neuca bruary March May June July August. April May. Poniedzia³ek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Neuca WIG (Polska) - - - - - - - - - - - Choæ po pi¹tkowej sesji na wykresie WIG pojawi³a siê œwieca z d³ugim górnym cieniem, to jednak ca³y czas wiêcej

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kredyt Inkaso July. May May.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kredyt Inkaso July. May May. 9 3 3 9 3 3 ay 3 7 4 8 8 3 7 8 8 9 9 3 7 4 3 7 4 8 9 7 9 November December 9 9 3 7 4 3 7 4 8 9 7 3 9 November December 3 3 3 7 9 3 3 7 3 3 3 7 9 9 4 8 4 8 9 3 3 3 7 3 7 4 8 9 9 3 7 7 7 November December

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lubawa. Wskaznik srednioterminowy

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lubawa. Wskaznik srednioterminowy arch - Pi¹ tek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Lubawa WIG (Polska) - - - - - - - - - - WIG nie zdo³a³ utrzymaæ wzrostów i wczoraj silnie zni kowa³. Choæ w œrednim terminie potencja³ spadkowy wydaje

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa Brent May. July August. July. May June July August. April

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa Brent May. July August. July. May June July August. April November December November December November December November December Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Ropa Brent WIG (Polska) - - - - - - - WIG silnie wczoraj zni kowa³, tworz¹c na wykresie

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Work Service August. September October April. July August July

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Work Service August. September October April. July August July gust 6 22 29 2 9 26 3 7 2 3 2 2 2 9 27 2 9 22 29 6 2 9 26 3 7 2 3 2 2 2 9 27 3 9 6 23 3 6 3 2 27 2 9 26 2 7 23 3 6 3 2 27 2 9 26 2 9 6 23 3 2 2 2 2 9 6 23 3 6 3 2 27 3 7 2 22 29 2 9 26 3 7 27 7 6 23 3

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari September October May June July August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari September October May June July August Wtorek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Monnari WIG (Polska) - - - - - - - - Od kilku sesji WIG stoi w miejscu. Czarne œwiece jakie pojawiaj¹ siê na wykresie indeksu, sugeruj¹ jednak, e ca³y czas przewagê

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JSW WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JSW WIG20 (Polska) Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: JSW WIG (Polska) - - Po wysokim otwarciu przez resztê wczorajszej sesji WIG zni kowa³, tworz¹c na wykresie d³ug¹ czarn¹ œwiecê, sugeruj¹c¹ kontynuacjê spadków.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Srebro WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Srebro WIG20 (Polska) Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Srebro WIG (Polska) - - - - - - - Wczoraj na wykresie WIG pojawi³a siê œwieca z d³ugim dolnym cieniem. Choæ mo e ona sugerowaæ wyczerpywanie siê potencja³u spadkowego

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN. Wtorek WIG20 (Polska) 17 2 31 7 1 21 28 12 19 27 2 9 212 31 7 1 21 28 12 19 27 3 9 212 1 23 3 27 12 19 2 2 1 17 23 3 1 27 12 19 2 2 9 1 23 3 18 2 2 9 1 23 3 27 3 1 17 2 1 8 1 22 29 12 19 2 3 1 17 27 7 213 1 23 3 7 1 21 29 11

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska) 17 2 31 7 1 21 28 12 19 27 2 9 212 31 7 1 21 28 12 19 27 3 9 212 16 23 3 6 13 2 27 12 19 26 2 1 17 23 3 6 13 21 27 12 19 26 2 9 16 23 3 1 21 28 11 18 2 2 9 16 23 3 6 13 2 27 3 1 17 2 1 8 1 22 29 12 19

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Mostostal Zabrze WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Mostostal Zabrze WIG20 (Polska) Œroda 11.4.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Mostostal Zabrze WIG (Polska) 3 8 7 6 4 4 3 3 3 1 8 7 6 4-3 - -1 7 16 3 3 6 13 7 May June July August SeptemberOctober NovemberDecember 11 May June July August

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CD Projekt WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CD Projekt WIG20 (Polska) Œroda 18.4.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: CD Projekt WIG (Polska) 9 8 7 6 4 4 1 1 1 1 1 9 8 7 6 4 - -1 1-1 6 1 7 1 19 6 1 16 bruary May June July August SeptemberOctober NovemberDecember 11 May June

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Gino Rossi WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Gino Rossi WIG20 (Polska) cember M M Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Gino Rossi WIG (Polska) - - - - - - - - - Choæ na wykresie WIG pojawi³a siê d³uga czarna œwieca, to jednak indeks pozosta³ w krótkoterminowej konsolidacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Drewex. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Drewex. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) vember Poniedzia³ek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Drewex WIG (Polska) - - - - - - - W pi¹tek na wykresie WIG pojawi³a siê czarna œwieca, sugeruj¹ca zakoñczenie wzrostowej korekty lub przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska) 16 23 3 6 13 2 27 4 11 18 26 1 8 1 22 29 6 June July 13 2 27 3 1 August 17 24 8 14 21 28 12 19 26 2 3 4 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 September October November December 21 12 19 26 3 1 17 24 1 6 June

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: FAM. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: FAM. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) Poniedzia³ek 4..23 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: FAM WIG2 (Polska) 29 2 2 6-4 3-2 - 8 22 29 7 27 2 23 WIG2 od kilku sesji konsoliduje siê powy ej wsparcia na poziomie 242 punktów. Jego prze³amanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE WIG20 (Polska) 9 9 9 October November December February March 9 April May 9 9 October 9 9 November December 9 February March April May 9 O Œroda 9.9. Analiza Techniczna Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: PGE WIG (Polska)

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari WIG20 (Polska) 211 February March April May June July August 212 February March April May June July August 211 February March April May June July August 212 February March April May June July August Œroda 12.12.212 Komentarz:

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: MCI

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: MCI Wtorek 1..212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: MCI WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 242 241 24 239 238 237 236 23 234 233 232 231 23 229 228 227 226 22 224 223 222 221 22 219 218 217 216 21

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lentex September October May June July August. September October November. August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lentex September October May June July August. September October November. August 9 12 19 26 3 17 24 31 7 14 21 28 12 19 27 2 9 12 19 26 3 ptember 17 24 31 7 14 21 28 12 19 27 3 9 16 23 3 6 13 2 27 12 19 26 2 17 23 3 6 13 21 27 12 19 26 2 9 16 23 3 14 21 28 4 2 2 9 16 23 3 6 13 2 27

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN gust September October November May June July August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN gust September October November May June July August 9 6 ptember 7 7 9 7 9 December 6 6 7 9 6 6 9 6 6 7 7 9 9 6 7 7 7 December March 9 7 7 9 9 6 9 6 7 De 9 6 7 7 9 7 9 7 6 7 9 6 9 6 7 9 9 6 6 7 7 9 6 7 7 9 9 6 7 9 9 6 9 6 7 December December De Czwartek..

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Mirbud April. April May April June July August May June July August

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Mirbud April. April May April June July August May June July August Poniedzia³ek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Mirbud WIG (Polska) - - - - - - - - - - - Po silnym spadku z czwartku, w pi¹tek WIG odrabia³ straty, tworz¹c na wykresie d³ug¹ bia³¹ œwiecê. W zwi¹zku z

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Arctic Paper. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Arctic Paper. Czwartek WIG20 (Polska) November December November December November December November December Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Arctic Paper WIG (Polska) - - WIG testowa³ wczoraj górne ograniczenie krótkoterminowej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Monnari WIG20 (Polska) vember ry March Œroda.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Monnari WIG (Polska) - - - - - - WIG lekko wczoraj odbi³. Choæ nie pojawi³y siê sygna³y powrotu spadków, a dzisiejsza sesja mo e przynieœæ kontynuacjê

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 6.9.22 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PZU WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 2 2 2 2 2 2 9 8 7 6 4 3-2 - 2 8 2 2 9 6 23 3 6 3 2 27 3 eroctober NovemberDecember 2 February March

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Z³oto July August. June July August May June July August. June.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Z³oto July August. June July August May June July August. June. 27 27 16 22 2 12 1 26 3 17 2 31 7 1 21 28 12 1 27 2 1 22 2 6 12 1 26 3 17 2 31 7 1 21 28 12 1 16 23 3 6 13 2 27 12 1 26 2 16 23 3 17 23 3 6 13 21 27 12 1 26 2 1 21 28 11 18 2 2 16 23 3 6 13 2 17 2 1 8

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Wawel. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Wawel. Czwartek WIG20 (Polska) ebruary May June July August September October November December 212 May June July August September October November December 213 M ebruary May June July August September October November December 212

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN. Wskaznik srednioterminowy June July

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: USD/PLN. Wskaznik srednioterminowy June July 11 18 26 2 9 16 23 3 6 pril 13 2 27 11 18 2 1 8 16 22 29 12 19 26 3 1 17 2 31 7 1 21 28 12 19 27 2 9 November December 212 16 23 3 6 13 2 27 12 19 26 2 1 16 23 3 18 2 2 9 16 23 3 6 13 2 27 3 1 17 2 1 8

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Trakcja. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Trakcja. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Trakcja WIG (Polska) 9 9 - - 9 st SeptemberOctober NovemberDecember February March April st SeptemberOctober NovemberDecember February March April WIG od dwóch

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Synthos. Wskaznik srednioterminowy September October April May. February. August.

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Synthos. Wskaznik srednioterminowy September October April May. February. August. 8 gust 6 22 29 2 9 26 3 22 29 6 2 9 26 3 7 2 3 28 2 9 27 2 9 November December 22 7 2 3 28 2 9 27 3 9 November December 22 6 23 3 6 3 2 27 2 9 6 23 3 7 23 3 6 3 2 27 2 9 9 8 2 2 9 6 23 3 6 3 2 27 3 7 2

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU WIG20 (Polska) Pi¹ tek 1.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PZU WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 27 1 16 23 3 7 14 21 28 4 July August SeptemberOctober NovemberDecember

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Czwartek WIG20 (Polska) 2 February March April May June July August September 22 February March April May June July August September 23 2 February March April May June July August September 22 February March April May June July

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: EUR/USD. Wskaznik srednioterminowy May May June July

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: EUR/USD. Wskaznik srednioterminowy May May June July November December November December March November December November December - Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: EUR/USD WIG (Polska) - - - - - - - WIG lekko wczoraj zwy kowa³, ale rynek staje

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kruszwica. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kruszwica. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 3.4.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Kruszwica WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 23 23 22 22 22 21 21 2 21 1 1 9 8 7 6 4-3 -1 2 1-1 9 16 23 3 6 13 2 27 May June July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Asbis May June July. June July August. August Novem

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Asbis May June July. June July August. August Novem ber ber Wtorek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Asbis WIG (Polska) - - - - Choæ WIG rozpocz¹³ wczorajsz¹ sesjê wysoko, to jednak jej kolejne godziny nie przynios³y kontynuacji wzrostów, a indeks pozosta³

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: KOV WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: KOV WIG20 (Polska) Pi¹ tek 4..212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: KOV WIG2 (Polska) 3 29 28 2 26 2 24 23 23 24 23 22 22 22 21 2 21 1 1 9 8 6 4-3 -1 2 1-1 16 23 3 6 13 2 2 1 16 23 3 June July August SeptemberOctober NovemberDecember211

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 28.6.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 296 29 294 293 292 291 29 289 288 287 286 28 284 283 282 281 28 279 278 277 276 27 274 273 272

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: GPW WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: GPW WIG20 (Polska) Œroda 11.7.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: GPW WIG (Polska) 3 8 7 6 4 3 3 1 3 1 1 1 8 7 6-4 3-1 1-1 1 16 3 3 7 14 1 8 4 11 18 August SeptemberOctober NovemberDecember 11 FebruaryMarch August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Wawel. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Wawel. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 21.8.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Wawel WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 11 18 2 2 9 16 23 3 6 13 2 SeptemberOctober NovemberDecember

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Rafako. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Rafako. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) Poniedzia³ek 18.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Rafako WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 27 1 16 23 3 July August SeptemberOctober NovemberDecember

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: City Interactive WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: City Interactive WIG20 (Polska) Pi¹ tek 16.3.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: City Interactive WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 23 23 22 22 22 21 21 2 21 1 1 9 8 7 6 4-3 -1 2 1-1 27 2 9 16 23 3 6 13 2 27 1 April May June July

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 23.8.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PGE WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 18 17 1 1 21 21 1 9 8 7 6 4 - -1 3

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Eurocash WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Eurocash WIG20 (Polska) 211 February March April May June July August September 212 February March April May June July August September 213 211 February March April May June July August September 212 February March April May

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 1.7.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Hawe WIG (Polska) 3 9 8 7 6 4 3 3 1 3 1 1 1 9 8 7 6 4 3-1 1-1 1 16 3 3 7 14 1 8 4 11 18 August SeptemberOctober NovemberDecember 11 February March August

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Stomil Sanok. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Stomil Sanok. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 13.3.2 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Stomil Sanok WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 24 23 23 22 22 21 21 2 21 1 1 9 8 7 6 4-3 -1 2 1-1 28 19 27 2 9 16 23 3 6 13 2 27 21 April May June July

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JW Construction WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JW Construction WIG20 (Polska) September October November December 12 February March April September October November December 13 February March April une September October November December 12 February March April September October

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Sadovaya WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Sadovaya WIG20 (Polska) 2 February March April May June July August September 22 February March April May June July August September 23 2 February March April May June July August September 22 February March April May June July

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: TPSA

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: TPSA Œroda 26.1.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: TPSA WIG2 (Polska) 3 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 1 1 1 9 9

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska) Œroda 21.9.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 19 21 1 1 1 9 8 7 6 4-1 3 2 1-1 6 13 2 27 4 11 18 2 1

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lubawa WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lubawa WIG20 (Polska) Œroda 7.3.22 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Lubawa WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 24 23 23 22 22 2 2 2 2 9 8 7 6-4 3-2 - 2 28 2 9 27 2 9 6 23 3 6 3 2 27 2 April May June July

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JW Construction. Wskaznik srednioterminowy

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JW Construction. Wskaznik srednioterminowy June July August September October November December June July August September October November December June July August September October November December June July August September October November

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Enea. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Enea. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) Poniedzia³ek.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Enea WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 24 23 23 22 2 24 23 22 21 22 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 2 27 1 16 23 3 July August SeptemberOctober NovemberDecember

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska) Œroda 3..212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Hawe WIG2 (Polska) 21 2-4 3-2 -1 13 2 27 1 23 3 une uly August SeptemberOctober NovemberDecember211 February une uly August SeptemberOctober NovemberDecember212

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: LPP WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: LPP WIG20 (Polska) ptember October November December 211 February March April May ptember October NovemberDecember 212 February March April May pt ptember October November December 211 February March April May ptember October

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 8.11.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: ABC Data WIG2 (Polska) 3 29 29 28 28 2 2 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 28 2 2 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 1 1 9 8

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PKN Orlen. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PKN Orlen. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 22.3.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PKN Orlen WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 23 23 22 22 22 21 21 2 21 1 1 9 8 7 6 4-3 -1 2 1-1 7 2 9 16 23 3 6 13 2 27 April May June July August

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Boryszew. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Boryszew. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 26.7.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Boryszew WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 18 17 2 1 26 1 9 8 7 1 6 4 3 2 1-9 16 23 3 6 13 2 27 4 11

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Otmuchów WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Otmuchów WIG20 (Polska) Pi¹ tek 29.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Otmuchów WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 1 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 2 2 ly August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Petrolinvest WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Petrolinvest WIG20 (Polska) Œroda 2..2 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Petrolinvest WIG2 (Polska) 3 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 2 2 23 23 22 22 2 2 2 2 29 28 28 27 27 26 26 2 2 2 2 23 23 22 22 2 2 2 2 9 8 7 6

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Dom Development, BPH. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Dom Development, BPH. Wtorek WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Wtorek 13.9.211 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Dom Development, BPH WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 29 29 28 28 27 27 26 26 2 23 22 2 24 24 21 23 2 23 22 19 22 18 21 21 17 1 1 9

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Westa ISIC. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Westa ISIC. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 11.1.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Westa ISIC WIG (Polska) 3 9 8 7 6 4 3 4 3 3 1 1 1 - -1-1 1 9 8 7 6 4 3 1 NovemberDecember 11 FebruaryMarch April May June NovemberDecember1 February March

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Orco WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Orco WIG20 (Polska) Œroda 6.6.22 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Orco WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 24 23 23 22 2 24 23 22 2 22 2 2 2 2 2 9 8 7 6-4 3-2 - 2 27 6 23 3 7 4 2 28 4 July August SeptemberOctober NovemberDecember2

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Petrolinvest WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Petrolinvest WIG20 (Polska) Œroda 1.2.212 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Petrolinvest WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 31 7 14 21 28 12 19 27 2 9 16

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CEZ. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: CEZ. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 9.8.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: CEZ WIG2 (Polska) 2 2 2 26 2 6-4 3-1 2 1-1 23 3 11 18 2 2 9 16 23 3 SeptemberOctober NovemberDecember 211 February March April SeptemberOctober NovemberDecember212

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Azoty Tarnów

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Azoty Tarnów 7 14 21 28 4 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 cember 21 March April 12 19 26 3 1 17 24 1 7 14 21 28 6 May June July 12 19 26 2 9 August 16 23 3 7 2 27 4 11 18 2 1 8 1 22 29 6 2 27 3 1 18 24 31 7 14 22 28

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cognor. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cognor. Wtorek WIG20 (Polska) December 211 February March April May June July December 212 February March April May June July Novemb December 211 February March April May June July December 212 February March April May June July Novemb

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PBG

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PBG 14 21 28 4 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 21 March April 12 19 26 3 1 1 24 1 14 21 28 6 May June July 12 19 26 2 9 August 16 23 3 13 2 2 4 11 18 2 1 8 1 22 29 6 13 2 2 3 1 18 24 31 14 22 28 September October

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lotos WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lotos WIG20 (Polska) Pi¹ tek 22.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Lotos WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 1 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 2 ril July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Bank Handlowy

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Bank Handlowy 23 3 7 14 21 28 4 11 19 2 1 8 1 22 1 8 1 22 29 21 ary March April 12 19 2 3 1 17 24 1 7 14 21 28 May June July 12 19 2 2 9 August 1 23 3 7 13 2 27 4 11 18 2 1 8 1 22 29 13 2 27 3 1 18 24 31 7 14 22 28

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PZU. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 28.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PZU WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6 4 3-1 2 1-1 1 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 2 2 uly August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: ABC Data. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek 9.1.11 Analiza Techniczna Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: ABC Data WIG (Polska) 1 February March April May June July August September 11 February March April May June July August September 1

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ciech. Czwartek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ciech. Czwartek WIG20 (Polska) Czwartek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Ciech WIG (Polska) 9 9 - - NovemberDecember February March April May June July NovemberDecember February March April May June July N Wczorajsza sesja przynios³a

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda WIG20 (Polska) Pi¹ tek 29.7.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Duda WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 18 17 1 1 gust SeptemberOctober NovemberDecember21 February March

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JSW. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: JSW. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) Poniedzia³ek.3.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: JSW WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 24 23 23 2 24 23 22 22 22 21 21 21 2 1 1 9 8 7 6 4-3 -1 2 1-1 21 28 12 19 27 2 9 16 23 3 6 13 2 27 21 April May June

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Asseco Poland. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Asseco Poland. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) June July August September October November December 2 June July August September October November December 22 J June July August September October November December 2 June July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: TPSA. Poniedzia³ek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: TPSA. Poniedzia³ek WIG20 (Polska) 211 February March April May June July August September 212 February March April May June July August September 213 211 February March April May June July August September 212 February March April May

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Grajewo. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Grajewo. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 6.3.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Grajewo WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 24 23 23 2 24 23 22 22 22 21 21 21 2 1 1 9 8 7 6 4 3-1 2 1-1 21 28 12 19 27 2 9 16 23 3 6 13 2 27 21 April May June

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGNiG WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGNiG WIG20 (Polska) Pi¹ tek 22.7.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PGNiG WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 2 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 18 17 2 1 26 1 9 8 7 1 6 3 2 1-9 16 23 3 6 13 2 27 11 18 2 August

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cyfrowy Polsat bruary

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cyfrowy Polsat bruary 6 23 3 6 13 2 27 4 11 18 26 1 8 1 22 29 6 June July 13 2 27 3 1 August 17 24 31 8 14 21 28 12 19 26 2 3 4 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 September October November December 21 February 12 19 26 3 1 17 24

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Police. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Police. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 17.7.1 Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Police WIG (Polska) 3 9 8 7 6 4 3 3 1 3 1 1 1 9 8 7 6-4 3-1 1-1 6 1 16 3 3 7 14 1 8 4 11 18 August SeptemberOctober NovemberDecember11 February March August

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Wtorek Komentarz: WIG20, S&P 500. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Wtorek Komentarz: WIG20, S&P 500. WIG20 (Polska) DOM MAKLERSKI PKO BP Wtorek 2.1.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Analitycy Monika Kalwasiñska 21-79-41 Przemys³aw Smoliñski 21-79- Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4 Dariusz

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: BRE WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: BRE WIG20 (Polska) Œroda 29.6.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: BRE WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 29 29 28 28 27 27 2 1 1 1 9 8 7 6 4 3 2 1-11 18 26 2 9 16 23 3 6 13 2 27 uly

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kredyt Bank WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Kredyt Bank WIG20 (Polska) Œroda 2.6.212 Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Kredyt Bank WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 23 23 22 22 24 23 22 21 21 21 2 2 2 1 1 9 8 7 6-4 3-1 2 1-1 1 16 23 3 7 14 21 28 4 pril July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Komentarz: WIG20, S&P 500. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna Komentarz: WIG20, S&P 500. WIG20 (Polska) DOM MAKLERSKI PKO BP Œroda 26.1.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Analitycy Monika Kalwasiñska 21-79-41 Przemys³aw Smoliñski 21-79-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4 Dariusz

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Hawe WIG20 (Polska) arch June July August September October November December 11 June July August September October NovemberDecember 1 June July August SeptemberOctober November December 11 June July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lotos WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Lotos WIG20 (Polska) Pi¹ tek 1.7.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Lotos WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 2 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 18 27 17 2 1 1 9 8 7 6 1 3 2 1-28 26 2 9 16 23 3 6 13 2 27 ay August

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: GPW WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: GPW WIG20 (Polska) Œroda 1.2.212 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: GPW WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 2 1-1 -1 21 ruarymarch April May June July August SeptemberOctober

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGF. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGF. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 4.1.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PGF WIG2 (Polska) 3 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 1

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: KGHM WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: KGHM WIG20 (Polska) 2 February March April May June July August September 22 February March April May June July August September 23 ovember 2 February March April May June July August September 22 February March April May

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Grajewo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Grajewo 7 1 21 28 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 ecember 21 March April 12 19 26 3 1 17 2 1 7 1 21 28 6 May June July 12 19 26 2 9 August 16 23 3 7 2 27 11 18 2 1 8 1 22 29 6 2 27 3 1 18 2 31 7 1 22 28 7 September

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda. Wtorek WIG20 (Polska) ecember 2 February March April May June July August ecember 211 February March April May June July August ec ecember 2 February March April May June July August ecember 211 February March April May June

Bardziej szczegółowo