Dział IV a Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział IV a Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne."

Transkrypt

1 Dział IV a Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Opracowanie merytoryczne i prowadzenie : Marcin Glazer / Jolanta Motyka

2 Uwaga! Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że udostępnione materiały objęte są prawami autorskimi. Pliki pobierane z indywidualnych kont osób zalogowanych na naszej platformie kursowej zostały oznaczone specjalnymi znacznikami umożliwiającymi identyfikację źródła pochodzenia pliku. Informujemy również, że jako Wydawnictwo zostaliśmy zobowiązani do nadzoru nad prawami autorskimi naszych współpracowników, a nadzór ten jest sprawowany poprzez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Z pozdrowieniami Jolanta Motyka Podatkowa Oficyna Wydawnicza

3 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4 Pytanie 1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna 2) Interpretacja ogólna (ORD-OG) - cel/organ uprawniony do wydania/tryb wydania/sposób publikacji ORD-OG/znaczenia dla podatnika Podstawa prawna: Art. 14a Ordynacji Podatkowej

5 Pytanie 1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Cel/organ uprawniony do wydania/tryb wydania 1) Interpretacja ogólna to instrument prawno-podatkowy stosowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dążeniu do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. 2) Uprawnienie do wydania interpretacji ogólnej posiada wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych. 3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje interpretację ogólną z urzędu lub na wniosek podmiotu zainteresowanego, z wyłączeniem organu administracji publicznej.

6 Pytanie 1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sposób publikacji ORD-OG/znaczenia dla podatnika 4) Interpretacje ogólne są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (adres wyszukiwarki: 5) Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (zasada nieszkodzenia).

7 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

8 Pytanie 6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Interpretacja indywidualna (ORD-IN) - cel/organ uprawniony do jej wydania/tryb i termin wydania/sposób publikacji/znaczenia dla podatnika Podstawa prawna: Art. 14b Ordynacji Podatkowej

9 Pytanie 6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Cel/organ uprawniony do wydania ORD-IN/tryb i termin wydania 1) Interpretacja indywidualna stanowi instrument wykładni przepisów prawa podatkowego w indywidualnym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym dotyczącym bezpośrednio podmiotu składającego wniosek o jej wydanie. 2) Interpretacja indywidualna wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa (stosowanie do ich właściwości), wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego. 3) Interpretację indywidualną powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku podmiotu zainteresowanego (wnioskodawcy).

10 Pytanie 6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Występuje zainteresowany tj. podmiot, który wnioskuje o wydanie indywidualnej interpretacji w swojej własnej sprawie. Przepisy ordynacji podatkowej dodatkowo przewidują możliwość wniesienia wniosku wspólnego przez dwa lub więcej podmiotów zainteresowanych; Obowiązek wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku: (a) nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celnoskarbowej, (b) sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Fałszywe oświadczenie - interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych

11 Pytanie 6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Sposób publikacji ORD-IN/znaczenia dla podatnika 1) Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (vide: 2) Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (zasada nieszkodzenia).

12 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych.

13 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Jakie przepisy nie mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych? Podstawa prawna: Art. 14b 2a Ordynacji Podatkowej

14 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego 1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych, 2) w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS), 3) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, m.in. dotyczące: klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, definicji rzeczywistego właściciela w podatkach dochodowych, transakcji mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej, których przedmiotem jest połączenie, podział spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych.

15 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Art.14b Ordynacji podatkowej 1a. W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie wydaje się interpretacji indywidualnych. ( ) 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego: 1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych; 2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym: a) zawarte w dziale IIIA w rozdziale 1, b) zawarte w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i 20, art. 30f ust. 18, 20 i 20a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 29, art. 12 ust. 13 i 14, art. 22c, art. 24a ust. 16, 18 i 18a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, c) dotyczące przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, zawarte odpowiednio w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, d) środki ograniczające umowne korzyści.

16 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe.

17 Pytanie 5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Samorządowe organy podatkowe uprawnione do wydawana interpretacji indywidualnych (ORD-IN)? 3) Jaki może być zakres przedmiotowy wydawanych przez te organy interpretacji indywidualnych? Podstawa prawna: Art. 14j Ordynacji Podatkowej

18 Pytanie 5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe. Interpretacje indywidualne, stosownie do swojej właściwości, wydają 1) wójt, 2) burmistrz (prezydent miasta), 3) starosta, 4) marszałek województwa.

19 Pytanie 5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe. Samorządowe organy podatkowe są organami właściwymi rzeczowo do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach: podatku opłaty od nieruchomości, targowej, środków transportowych, od posiadania psów, rolnego, miejscowej, leśnego, reklamowej

20 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony.

21 Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Kiedy znajduje zastosowanie ochronią prawna związana z wydaną interpretacją indywidualną i na czym polega (zasada nieszkodzenia)? 3) Kiedy ochrona prawna jest wyłączona? Podstawa prawna: Art. 14k-14nb Ordynacji Podatkowej

22 Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. Podatnik otrzymał od Dyrektora KIS interpretację indywidualną stwierdzającą, że przedstawione przez niego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Podatnik dokonał rozliczeń podatkowych, z uwzględnieniem pozytywnej dla niego interpretacji podatkowej. Po roku czasu ten sam podatnik otrzymał postanowienie Dyrektora KIS o stwierdzeniu wygaśnięcia otrzymanej interpretacji indywidulanej w związku z jej niezgodnością z ORD-OG wydaną w takim samym stanie prawnym. Jaki są konsekwencje takiej sytuacji dla podatnika? Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed: a) jej zmianą, b) stwierdzeniem jej wygaśnięcia, lub c) przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

23 Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. Kiedy znajduje zastosowanie ochronią prawna związana z wydaną interpretacją indywidualną i na czym polega? Kiedy podatnik zastosował się do interpretacji podatkowej (przed jej zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, prawomocnym uchyleniem). W zakresie związanym z zastosowaniem się do takiej interpretacji: 1) nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 2) wszczęte postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe umarza się, oraz 3) nie nalicza się odsetek za zwłokę.

24 Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. na czym polega c.d.? Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

25 Pytanie 3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. Kiedy ochrona prawna jest wyłączona? Przepisów o ochronie prawnej wnioskodawcy interpretacji indywidualnej nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: a) z zastosowaniem przepisów o unikaniu opodatkowania, b) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa w podatku od towarów i usług, c) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

26 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 2. Ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe).

27 Pytanie 2. Ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe). Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Cel i znaczenie/organ uprawniony do wydania objaśnień podatkowych/tryb wydania/sposób publikacji/znaczenie dla podatnika Podstawa prawna: Art. 14a 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej

28 Pytanie 2. Ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe). Cel i znaczenie/organ uprawniony do wydania objaśnień podatkowych/tryb wydania 1) Objaśnienia podatkowe to instrument prawno-podatkowy stosowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. 2) Uprawnienie do wydania objaśnień podatkowych posiada wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych. 3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje objaśnienia podatkowe wyłącznie z urzędu.

29 Pytanie 2. Ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe). Sposób publikacji objaśnień podatkowych/znaczenie dla podatnika 4) Objaśnienia podatkowe są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod nazwą Objaśnienia podatkowe - wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia. 5) Zastosowanie się do objaśnień podatkowych przed ich zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia ich w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (zasada nieszkodzenia).

30 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych.

31 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Czym są objaśnienia podatkowe/kto wydaje/kto i kiedy może zmienić? 3) Jakie skutki rodzi zastosowanie się do OP przez podatnika? Podstawa prawna: Art. 14a 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej

32 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Czym są objaśnienia podatkowe/kto wydaje/kto i kiedy może zmienić? 1) Objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów. 2) Objaśnienia podatkowe wydaje wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych z urzędu. 3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

33 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Jakie skutki rodzi zastosowanie się do OP przez podatnika? W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ochrony prawno-podatkowej (zasada nieszkodzenia).

34 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS.

35 Pytanie 50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Kto kreuje utrwaloną praktykę interpretacyjną (UPI)? 3) Co rozumie się pod tym pojęciem UPI (wyjaśnienia/stany/okres)? Podstawa prawna: Art. 14n 5-6 Ordynacji Podatkowej

36 Pytanie 50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS. Kto kreuje utrwaloną praktykę interpretacyjną? sami podatnicy wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej oraz organy podatkowe uprawnione do ich wydania, w szczególności Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

37 Pytanie 50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS. Co rozumie się pod tym pojęciem UPI? Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, rozumie się wyjaśnienia: 1) zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego oraz 2) sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych: 1) w takich samych stanach faktycznych lub 2) w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych, oraz 3) w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

38 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania.

39 Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej (UPI)? 3) Relacja pomiędzy UPI, a ORD-OG i OP? 4) Zasada nieszkodzenia Podstawa prawna: Art. 14n 5-6 Ordynacji Podatkowej

40 Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej Utrwalona praktyka interpretacyjna to wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych (dominujące w jakim okresie? Jakie interpretacje podatkowe możemy ze sobą zestawić w celu ustalenia UPI?)

41 Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym podatnik się do nich zastosował oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

42 Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. UPI, a ORD-OG lub objaśnienia podatkowe W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego zagadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, począwszy od dnia opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podatkowych przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych.

43 Pytanie 4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. Zasada nieszkodzenia a UPI 1) Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS, przed jej zmianą nie może szkodzić temu podatnikowi, także w sytuacji jej nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 2) W tym zakresie nie wszczyna się więc postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (zasada nieszkodzenia).

44 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 7. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyrażona w Ordynacji Podatkowej

45 Pytanie 7. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyrażona w Ordynacji Podatkowej. Konspekt wypowiedzi: 1) Podstawa prawna odpowiedzi 2) Na czym polega zasada in dubio pro tributario? 3) Czego dotyczy zasada in dubio pro tributario? 4) Kto jest bezpośrednim adresatem tej normy? Podstawa prawna: Art. 2a Ordynacji Podatkowej

46 Pytanie 7. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyrażona w Ordynacji Podatkowej. 1) Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. (zasada in dubio pro tributario) 2) Zasada in dubio pro tributario dotyczy wyłącznie wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, nie zaś wątpliwości w przedmiocie stanu faktycznego. 3) Bezpośrednim adresatem tej normy jest organ podatkowy, który rozstrzyga sprawę podatkową.

47 Pytanie 76. Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.

48 Konspekt wypowiedzi. 1. Podstawa prawna 2. Czym jest porozumienie inwestycyjne? 3. Jaki organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego? 4. Do kogo należy inicjatywa w rozpoczęciu postępowania? 5. Jak rozumieć pojęcie inwestora i inwestycji? 6. Jaki jest zakres porozumienia inwestycyjnego? 7. Jaki jest okres i forma zawarcia porozumienia inwestycyjnego? 1. Podstawa prawna Art. 20 zs Ordynacji Podatkowej

49 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 1. Czym jest porozumienie inwestycyjne? - umowa w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - służy realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

50 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 2. Jaki organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego? - Minister właściwy do spraw finansów publicznych

51 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 3. Jaki organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego? - Minister właściwy do spraw finansów publicznych

52 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 4. Do kogo należy inicjatywa w rozpoczęciu postępowania? - inwestor albo grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo

53 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 5. Jak rozumieć pojęcie inwestora i inwestycji? - inwestorem j- każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium RP; - inwestycja - przedsięwzięcie spełniające kryteria ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, którego wartość wynosi co najmniej zł (do dnia 31 grudnia 2024 r. wartość inwestycji musi wynosić co najmniej zł).

54 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 6. Jaki jest zakres porozumienia inwestycyjnego? 1. ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, 2. ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania przepis klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, 3. klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), 4. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT. 5. interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie wyżej nieobjętym.

55 Pytanie 76 Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 7. Jaki jest okres i forma zawarcia porozumienia inwestycyjnego? - 5 lat od daty wydania; - umowa pomiędzy MF a inwestorem; - podlega opłacie wstępnej i głównej.

56 Dziękujemy za uwagę ;) Opracowanie merytoryczne i prowadzenie : Marcin Glazer / Jolanta Motyka (lektor)

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E P O D AT K O W E Ć W I C Z E N I A N R 1 PODMIOT PODATKU CZYNNY BIERNY podmiot, na rzecz którego pobiera się podatek podmiot, który uiszcza podatek

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość 1 OrdPU Art. 13 Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1. Organy podatkowe Art. 13. [Organy podatkowe] 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) 5 naczelnik urzędu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego

Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego 1. Porównanie stanu prawnego przed i po 1.1.2016 r. Tabela 1. Nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2016 r.1 art. 2a od

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski

Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, 2019 1 Spis treści 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926

Dz.U Nr 137 poz. 926 Kancelaria Sejmu s. 1/257 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926

Dz.U Nr 137 poz. 926 Kancelaria Sejmu s. 1/257 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/255 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne Ordynacja podatkowa. Dz.U.2017.201 t.j. z dnia 2017.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2018 r. do: 12 stycznia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1998 r., 13 listopada 1997 r. zobacz:

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/225 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/226 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169. DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/257 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 771. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/266 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499,

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/267 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne Ordynacja podatkowa. Dz.U.2017.201 t.j. z dnia 2017.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lutego 2017 r. do: 28 lutego 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPodU 1 1 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 201) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1649; 2016, poz. 1948;

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPU. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 997 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 23 marca 208 r. (Dz.U. 208, poz. 800) (zm.: Dz.U. 207, poz. 249; 208, poz. 650, poz. 723, poz. 77, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPodU. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 997 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 205 r. (Dz.U. 205, poz. 63) (zm.: Dz.U. 204, poz. 83, poz. 25; 205, poz. 25, poz. 699, poz.

Bardziej szczegółowo

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 5) ) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 5) ) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) tj. z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60) tj. z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 749) tj. z dnia 8 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Radosław Kowalski

Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Radosław Kowalski Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej Prowadzący: Radosław Kowalski Zagadnienia webinarium Zasada in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika) Interpretacje indywidualne od

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPU 1 1 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 800) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 2491; 2018, poz. 650, poz. 723,

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Dział I Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Rozdział I Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14s OrdPU) Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych... 1. 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/238 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/232 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/231 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I PRZEPISY OGÓLNE Ordynacja podatkowa. Dz.U.2015.613 z dnia 2015.05.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 czerwca 2016 r. do: 30 czerwca 2016 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dział I PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932, 2184, z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923,

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPU 1 1 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 900) 1 (zm.: Dz.U. 2018, poz. 1499, poz. 1544; 2019, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 31 października 2006 r. Druk nr 283 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2005.8.60 2005-06-01 zm. Dz.U.2005.86.732 art. 25 2005-06-16 zm. Dz.U.2005.85.727 art. 4 2005-07-01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 art. 6 2005-08-02 zm. Dz.U.2005.143.1199 art. 1 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.143.1199

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/187 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 731)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 731) Druk nr 1066 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/140 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 926 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz.

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. (poz. ) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz ) Dział I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz ) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Ordynacja podatkowa. Dz.U.2015.613 z dnia 2015.05.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 października 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529; z 2013 poz. 35, poz. 985, poz. 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014 poz. 183) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONA WERSJA USTAWY 2012 ROK

UJEDNOLICONA WERSJA USTAWY 2012 ROK Ordynacja podatkowa UJEDNOLICONA WERSJA USTAWY 2012 ROK SPIS TREŚCI UJEDNOLICONA WERSJA USTAWY......4 Dział I - Przepisy ogólne (art. 1 12)...4 Dział II - Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13 20)...7

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

www.aktyprawne.poznajpodatki.pl [ORDYNACJA PODATKOWA] Dz.U. 2012, poz. 749. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015

www.aktyprawne.poznajpodatki.pl [ORDYNACJA PODATKOWA] Dz.U. 2012, poz. 749. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 2015 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl [ORDYNACJA PODATKOWA] Dz.U. 2012, poz. 749. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 Spis treści jest automatyczny, wystarczy kliknąć w tytuł interesującego udziału, a

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/159 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/143 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749) Stan prawny na dzień r.

Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749) Stan prawny na dzień r. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749) Stan prawny na dzień 11-01-2013r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 REKOMENDUJE Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 Dla firm ISBN 978-83-7440-690-1 Cena 149 zł (w tym 5% VAT) przepisy komentarze ekspertów przejrzyste tabele SPIS TREŚCI PODATKI ORDYNACJA PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

[ORDYNACJA PODATKOWA]

[ORDYNACJA PODATKOWA] 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [ORDYNACJA PODATKOWA] (Dz. U. 2012, poz. 749) Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE Dział II ORGANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa zmiany: 2005-06-01 Dz.U.2005.86.732 art. 25 2005-06-16 Dz.U.2005.85.727 art. 4 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 6 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 1 2005-09-01 Dz.U.2005.143.1199

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/150 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 05.11.2012r. (Dz.U.2012.749 ze zm.) Dział I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 05.11.2012r. (Dz.U.2012.749 ze zm.) Dział I PRZEPISY OGÓLNE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Stan prawny na 05.11.2012r. (Dz.U.2012.749 ze zm.) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe;

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r, Dz.U. poz. 749, ze zm.) wg stanu aktualnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje:

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPodU. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 997 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 0 maja 202 r. (Dz.U. 202, poz. 749) (zm.: Dz.U. 202, poz. 848, poz. 0, poz. 342, poz. 529; 203, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/267 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 613 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.749 2014.07.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 13 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/150 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a i art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zmiany: 2005-06-01 Dz.U.2005.86.732 art. 25 2005-06-16 Dz.U.2005.85.727 art. 4 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 6 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 1 2005-09-01 Dz.U.2005.143.1199 art. 1 2006-01-01 Dz.U.2005.143.1199

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 894; Mon. Pol. z 2005 r. Nr 49, poz. 671 i 672; Dz. U. z 2005

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.05.8.60 2005-06-01 zm. Dz.U.2005.86.732 art. 25 2005-06-16 zm. Dz.U.2005.85.727 art. 4 2005-07-01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 art. 6 2005-08-02 zm. Dz.U.2005.143.1199 art. 1 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.143.1199

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r. Poz. 800

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r. Poz. 800 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r. Poz. 800 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Ordynacja podatkowa 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa

Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa 1 Klauzule omijania prawa stały się faktem! Przepisy antyoptymalizacyjne Czynność wykonywane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej Wyłączenie stosowania

Bardziej szczegółowo

13) dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

13) dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) tj. z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60) tj. z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 749) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

Bardziej szczegółowo

Suplement do Informatora Polickiego na 2016 rok

Suplement do Informatora Polickiego na 2016 rok Suplement do Informatora Polickiego na 2016 rok Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPodU. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 997 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 0 maja 202 r. (Dz.U. 202, poz. 749) (zm.: Dz.U. 202, poz. 848, poz. 0, poz. 342, poz. 529; 203, poz.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw rok 2005 nr 8 poz. 60 wersja obowiązująca od 20.02.2011 do 16.05.2011, ost.zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 197 poz.

Dziennik Ustaw rok 2005 nr 8 poz. 60 wersja obowiązująca od 20.02.2011 do 16.05.2011, ost.zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 197 poz. Dziennik Ustaw rok 2005 nr 8 poz. 60 wersja obowiązująca od 20.02.2011 do 16.05.2011, ost.zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 197 poz. 1306 Art. 1.Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP Regon

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP Regon Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2011 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.01.05 16:58:35 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 23. WYDANIE Stan prawny na 15 lutego 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

WIS-W WIS-W (1) WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ A. CEL SKŁADANIA WNIOSKU

WIS-W WIS-W (1) WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ A. CEL SKŁADANIA WNIOSKU Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.. r. (poz. ). 1. Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu WIS-W WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa OrdPodU. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 997 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 0 maja 202 r. (Dz.U. 202, poz. 749) (zm.: Dz.U. 202, poz. 848, poz. 0, poz. 342, poz. 529; 203, poz.

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. z hasłami i skorowidzem

Ordynacja podatkowa. z hasłami i skorowidzem Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 10 listopada 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin Wąsik Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Jak składać wnioski o interpretację podatkową. od 1 lipca 2015 r.

Jak składać wnioski o interpretację podatkową. od 1 lipca 2015 r. Jak składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca 2015 r. 2 Spis treści Jak składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca 2015 r. 1. Gdzie składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa USTAWA Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z poźń. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PRAWNA ORGANU PODATKOWEGO DO PROWADZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB INNYCH SPRAW NORMOWANYCH PRZEPISAMI PRAWA PODATKOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Leżajsk, 2015-02-17 Fn.310/1/2015 37-300 Leżajsk Reprezentowany przez: Adres do doręczeń: 00-078 Warszawa PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Leżajska, działając na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo