NR DRUKU Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lublin na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR DRUKU Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lublin na lata"

Transkrypt

1 NR DRUKU Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lublin na lata

2 Nr druku Projekt Prezydenta Miasta Lublin z dnia Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin w dniu 15 listopada 2021 r. Uchwała nr Rady Miasta Lublin z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata , obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach , stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 3. Określa się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 2 Realizacja nowych projektów i programów ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów. 4 Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 1

3 5 Traci moc uchwała nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, z późniejszymi zmianami. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 2

4 Lp. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin 1) Plan, prognoza na rok 2) Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Lublin z dnia w złotych 1. Dochody ogółem , , , , , , , , , , , , Dochody bieżące, z tego: , , , , , , , , , , , ,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , z subwencji ogólnej , , , ,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3) , , , , , , , , , , , , pozostałe dochody bieżące 4), w tym: , , , , z podatku od nieruchomości , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , ,00 2. Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , , na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy , , , , , , , , , , , ,00 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy , , , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , , ,24 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: , , , ,00 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 3. Wynik budżetu , , , , , , , , , , , ,76 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 3.1. papierów wartościowych 5) , ,09 4. Przychody budżetu , , , , , , , , , , , ,00 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w 4.1. tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6), w tym: ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w 4.4. tym: na pokrycie deficytu budżetu 3

5 Lp. Plan, prognoza na rok 2) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7), 4.5. w tym: , , , , , , , , , , , , na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , ,76 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 5.1. wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , , ,76 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: , , , , , , , , , , , ,64 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy , , , , , , , , , , , ,64 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: środkami nowego zobowiązania 0,00 0,00 wolnymi środkami, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 0, innymi środkami 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , , , , , , , , , , , , Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , , , , , , , , , , , ,00 6. Kwota długu, w tym: , , , , , , , , , , , ,62 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 6.1. wydatków , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 7.1. bieżącymi , , , , , , , , , , , ,00 Różnica między dochodami bieżącymi, 7.2. skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , , ,00 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 8.1. na dany rok) 7,61% 7,62% 7,77% 8,03% 7,82% 8,18% 8,00% 7,44% 5,90% 5,47% 5,74% 5,58% Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla 8.2. limitu lat ) 6,28% 9,60% 12,15% X X X X X X X X X Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla 8.2. limitu od 2026 r.) 4,16% 8,40% 11,00% 14,12% 13,22% 13,17% 12,99% 12,73% 12,49% 12,25% 12,05% 11,84% Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 8.3. arytmetyczną z poprzednich lat) 7,98% 7,01% 8,87% 9,34% 7,85% 8,68% 10,09% 11,01% 12,23% 12,82% 13,00% 12,70% Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kórym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 9,26% 8,29% 10,15% 9,34% 8,61% 9,44% 10,85% 11,01% 12,23% 12,82% 13,00% 12,70% 4

6 Lp. Plan, prognoza na rok 2) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 8.4. budżetowy tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 9.1. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0,00 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 9.2. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 9.3. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 9.4. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , ,00 finansowane środkami określonymi w art ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: , , , , , , , , , , , , bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , , , , , , Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 5

7 Lp. Plan, prognoza na rok 2) Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , , , Wydatki zmniejszające dług, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyt i pożyczka, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dokonywana w formie wydatku bieżącego Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: , , , , , , , , , , , , środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań , , , , , , , , , , , , zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystapienia COVID-19 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10) Stopnie niezachowania relacji określonych w art w przypadku określonym w ustawy 11) 6

8 w złotych Lp Dochody ogółem Dochody bieżące, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3) pozostałe dochody bieżące 4), w tym: Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wydatki majątkowe, w tym: Wynik budżetu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6), w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

9 Lp Rozchody budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7), w tym: na pokrycie deficytu budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , środkami nowego zobowiązania wolnymi środkami, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy innymi środkami kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 5.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat ) Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.) Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kórym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4,78% 4,50% 3,57% 2,06% 1,68% 0,55% 0,31% 0,31% 0,30% 0,29% 0,24% 0,08% X X X X X X X X X X X X 11,62% 11,43% 11,59% 11,47% 11,39% 11,33% 11,30% 11,28% 11,26% 11,24% 11,22% 11,21% 12,50% 12,28% 12,06% 11,90% 11,75% 11,63% 11,52% 11,45% 11,40% 11,37% 11,32% 11,29% 12,50% 12,28% 12,06% 11,90% 11,75% 11,63% 11,52% 11,45% 11,40% 11,37% 11,32% 11,29% 8

10 Lp Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak ,00 0, , Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 9

11 Lp Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyt i pożyczka, w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego , , , , , , , , , , , , wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystapienia COVID-19 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań Stopnie niezachowania relacji określonych w art w przypadku określonym w ustawy 11) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy. 4) W pozycji wykazuje się wszyskie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. 8)Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy. 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COѴ ID ) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe. 11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy. 10

12 Lp. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach od do Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Lublin z dnia Nazwa i cel Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego : wydatki bieżące , śr. BM , śr. UE , śr. BP i inne , śr. poza um. o dof , , śr. BM , śr. UE , śr. BP i inne , śr. poza um. o dof , , śr. BM , śr. UE , śr. BP i inne , śr. poza um. o dof , , , , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof , , śr. BM ,00 śr. UE , śr. poza um. o dof , TRANSPORT I KOMUNIKACJA , poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła Łączne nakłady finansowe 600/ , śr. BM ,00 600/ , śr. BM ,00 śr. UE ,00 600/ , śr. BM ,00 śr. UE , UM-WM śr. UE , śr. BM ,00 śr. UE , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu UM-FE / , śr. UE , / , śr. UE , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wydatki majątkowe UM-FE ZTM UM-WSP Making-City UM-WSP Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo UM-MKZ / , śr. UE , śr. poza um. o dof , , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof , Limity wydatków w poszczególnych latach TRANSPORT I KOMUNIKACJA , poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych 2032 w złotych Limit zobowiązań 1) 600/ , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej 2) ZDM ZTM UM-GD śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof śr. BM śr. UE

13 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu od do Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80' Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 600/ , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof UM-GD śr. BM śr. BM , śr. UE , Limit zobowiązań 1) 600/ śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof UM-GD śr. poza um. o dof śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE / , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof , śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof ,00 śr. BM , śr. UE , śr. poza um. o dof ,00 śr. BM ,00 śr. UE ,00 śr. poza um. o dof śr. BM , śr. UE ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa) UM-BR ZDM ZTM UM-IR ZDM ZTM UM-GD Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim UM-IR ZDM ZTM 900/90004 śr. poza um. o dof , / , śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 1.2. Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa) UM-IR Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego : wydatki bieżące 921/92106 śr. poza um. o dof , , śr. BM , śr. BP i inne , , śr. BM , śr. BP i inne , TRANSPORT I KOMUNIKACJA , poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin UM-ZR / , GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY , efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK) UM-GM/ZNK / , śr. BM , śr. inne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi UM-PS / ,

14 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu od do Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużych 2032 Limit zobowiązań 1) koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) UM-BK / , OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA , zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia pogramy polityki zdrowotnej UM-WZP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) 851/ , śr. BM , śr. inne ,00 UM-WZP / , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) UM-KL / , SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA , rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina UM-ST / , wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej UM-ST / , wydatki majątkowe , śr. BM , śr. BP i inne , TRANSPORT I KOMUNIKACJA , poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych wykup gruntów (wypłata odszkodowania) UM-GD / / , / , budowa przedłużenia ul. Węglarza ZDM śr. BM zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej UM-GD śr. BM ,00 ZDM / , zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan ZDM / , przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina ZDM / , śr. BM , śr. BP , Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji UM-NW / , GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY , efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja) UM-GM/ZNK / , / , budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK UM-GM/ZNK śr. BM , śr. BP , ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta , modernizacja infrastruktury informatycznej UM-IT / , budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 UM-IR / , EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach , edukacji 801/ , budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej UM-IR śr. BM , budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności UM-GD śr. BM UM-BK / ,

15 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu od do Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska 2032 Limit zobowiązań 1) 900/ , budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie UM-IR śr. BM , UM-GD śr. BM ,00 SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA , rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa) UM-IR / , zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 UM-IR / , ) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia 2) Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości zł, które stanowiły wydatki w latach

16 Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Lublin z dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA LUBLIN NA LATA OBJAŚNIENIA PROJEKT 15

Warszawa, dnia 8 października 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 1 października 2019 r.

Warszawa, dnia 8 października 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 1 października 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2019 r. Poz. 1903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie przepisów: - art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r.

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA NA LATA 2018-2047 UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r. UCHWAŁA NR XLVI/1357/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,00

, , , , , , , , ,00 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 z dnia 28 grudnia 2016 r. Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 6 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. UCHWAŁA NR XLII.500.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr XI.66.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16.09.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011-2018 1) Dokument

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015 2040. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/243/14 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/325/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2014 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040. Na podstawie art. 226,

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r.

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r. Druk Nr 1073 Projekt P z dnia 09.07.2018 r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Gminy Mniów na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014 roku z tego: Dochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa nik nr 1 do Uchwały Nr XLII/662/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2014 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 2017. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r.

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. Druk 12/XVIII UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 2025. Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2019-2022 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Dochody ogółem 515 998

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 92

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 92 Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 92 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lat 2017-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/61/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVI/61/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVI/61/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie

Lp. Wyszczególnienie Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 804 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR /VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Projekt z dnia 2 kwietnia 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../.../2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... marca 2017 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 295/XVIII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR 295/XVIII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika UCHWAŁA NR 295/XVIII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Tabela Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016-2052 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO. z dnia 22 stycznia 2016 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO. z dnia 22 stycznia 2016 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 Na podstawie art.226, 227, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) załacznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016 2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr 257/XLIV/2018 z dnia 2018-02-28 z tego: Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 518/XXXV/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR 518/XXXV/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika UCHWAŁA NR 518/XXXV/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 17 październik 2014r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016-2052 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/550/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r. Dochody ogółem Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/176/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 9 Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2015r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 01 września 2016 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Zalacznik nr 1 Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia... 2016 roku z tego: Dochody ogółem Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Łomży z dnia grudnia 2018 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/250/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 października 2017 roku Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr 1 1) do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia... roku z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2018 r.

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2018 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2018 r. Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVII/194 /16 z dnia 28-09-2016 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Czyże z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata

Uchwała Nr Rady Gminy Czyże z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata Uchwała Nr 23.116.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018r. 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Pakosław z dnia...r. 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 28 września 2015 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/39/2016 Zgromadzenia Związku "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III.15.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 2026 Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.III/12/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Zał. nr 1 do uchwały nr II.3.2016 Zgromaddzenia ZZPG z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Prognoza Finansowa na lata

Wieloletnia Prognoza Prognoza Finansowa na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 lipca 2016r. Wieloletnia Prognoza Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Żegocinie NrXII/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 1) Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/88/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu

Bardziej szczegółowo