STATUT FUNDACJI WSPARCIA i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROPER VIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI WSPARCIA i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROPER VIA"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI WSPARCIA i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROPER VIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej Proper Via, zwana w dalszej części statutu Fundacją została ustanowiona przez Fundatora, aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2021r. o numerze 3508/2021, sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Ogórek, w kancelarii notarialnej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Zygmunta Kazikowskiego Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 3. Fundacja może używać nazwy skróconej Proper Via, a dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy lub nazwy skróconej w wybranych językach obcych. 4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, odróżniającego ją od innych tego typu jednostek. 2 Zdolność prawna, zasięg i obszar działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy. 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 5. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, biura, filie oraz inne jednostki organizacyjne. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego i kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji. 3 Czas trwania Fundacji Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 1

2 4 Organ nadzorujący Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej. 5 Współpraca z innymi podmiotami i połączenie z inną fundacją 1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może stać się członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 2. Fundacja dla efektywnej realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach zgodnie określonych przez zainteresowane strony. 3. Współpraca lub połączenie, o których mowa powyżej, nie może mieć miejsca, jeżeli zaistnieje przypuszczenie, że w jego wyniku nowe cele fundacji okażą się być sprzeczne z pierwotnymi celami. 4. Decyzję o współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, fundacjami lub połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji. 6 Nagrody i wyróżnienia Fundacji 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele. 2. Zasady oraz tryb przyznawania wszystkich wyróżnień określa Zarząd Fundacji. ROZDZIAŁ II CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 7 Cele Fundacji 1. Celami Fundacji są: a) zwiększenie dostępności do szeroko rozumianego wsparcia i pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i rodzin, b) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego osoby w każdym wieku, c) podejmowanie działań na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych, uzależnieniach i kryzysach psychicznych, emocjonalnych, ekonomicznych i społecznych, d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 2

3 e) promocja pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w różnych środowiskach poprzez zmianę stereotypów ograniczających gotowość do korzystania z takiej pomocy, f) rozwijanie, propagowanie, wspieranie inicjatyw zmierzających do aktywizacji, integracji zawodowej i społecznej osób z różnych grup społecznych i wiekowych, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności natury psychicznej i ekonomicznej bądź są zagrożeni wykluczeniem społecznym, g) podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym upowszechniania i ochrony praw dziecka, h) podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, i) podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, j) wspieranie, promocja i rozwój inicjatyw mających na celu integrację społeczną wspólnot i społeczności lokalnych, k) działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela, l) upowszechnianie kultury, aktywności społecznej, fizycznej, zbilansowanego odżywiania i zdrowego trybu życia, jako ważnych elementów zdrowia psychicznego, m) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między społeczeństwami. 8 Formy działania Fundacji 1. Cele Fundacji realizowane będą poprzez: a) prowadzenie doraźnej pomocy w formie interwencji kryzysowej zmierzającej do przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, b) udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom w kryzysie i trudnych warunkach życiowych, c) współpracę z innymi organizacjami pomocowymi, placówkami edukacyjnymi, które nie zapewniają pomocy psychologiczno-terapeutycznej swoim podopiecznym (fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe, placówki medyczne i inne) poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, d) inicjowanie i wspieranie działań samopomocowych, e) opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej różnych grup społecznych i wiekowych, szczególnie zagrożonych ryzykiem wykluczenia, utraty stabilności, itp., f) angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację, g) upowszechnianie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej, umiejętności psychospołecznych, rozwoju osobistego wśród dzieci, młodzieży szkolnej i osób w wieku emerytalnym, h) działania edukacyjne na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień dla różnych grup wiekowych, i) organizację kampanii społecznych mających na celu kształtowanie opinii publicznej i dyskursu medialnego na temat istoty i potrzeby poprawy zdrowia psychicznego, j) propagowanie wiedzy na temat praw człowieka i obywatela, k) działalność naukową mającą na celu prowadzenie samodzielnych projektów badawczych oraz współpracę z innymi podmiotami przy badaniach naukowych z zakresu psychologii, l) popularyzację i wymianę wiedzy wśród osób udzielających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego za pośrednictwem spotkań dyskusyjnych i seminariów, m) promowanie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej szczególnie w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym, n) rozwijanie innowacyjnych form psychoterapii w zależności od potrzeb podopiecznych Fundacji lub podopiecznych partnerów Fundacji, o) współpraca z osobami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. 3

4 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami. 3. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana będzie przez Fundację Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 8 stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie. 2. Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą w zakresie różnym niż działalność odpłatna pożytku publicznego. 10 Działalność gospodarcza Fundacji 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie: a) Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; b) Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; c) Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; d) Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; e) Z Wydawanie książek; f) Z Wydawanie gazet; g) Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; h) Z Pozostała działalność wydawnicza; i) Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; j) Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; k) Z Przetwarzanie danych; l) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi; m) Z Działalność agencji reklamowych; n) B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; o) C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); p) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; q) C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; r) Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; s) Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; t) Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; u) Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; v) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; w) E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej. 3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji. 4

5 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji. ROZDZIAŁ III MAJĄTEK i DOCHODY FUNDACJI 11 Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą. 3. Majątek Fundacji stanowi również mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania. 4. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem. 12 Przychody Fundacji 1. Fundacja może pozyskiwać środki: a) z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, b) ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, darów, aukcji lub imprez publicznych, c) darowizn, spadków, zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, d) dotacji, subwencji, grantów instytucji rządowych, pozarządowych w kraju i zagranicą, e) z przychodów z nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych oraz innych narzędzi finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, f) z odsetek i depozytów bankowych, g) ze sponsoringu. 2. Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów. 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 5

6 13 Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 1. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji. 2. W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi ; b) przekazywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji lub z innych przyczyn jest bezwzględne, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator i Sponsorzy, członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe. 14 Finanse Fundacji 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI 15 Organy Fundacji 1. Fundator. 2. Zarząd. 16 Fundator 1. Do zadań Fundatora należy: a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, 6

7 b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, c) reprezentowania Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, d) powoływanie innych organów koniecznych do sprawnego funkcjonowania Fundacji, m.in. Rady Fundacji. 2. Fundator może ustanowić pełnomocnika do wypełniania swoich zadań. 3. W przypadku śmierci Fundatora bądź braku możliwości wykonywania przez niego czynności w Fundacji, kompetencje Fundatora przejmuje Zarząd. 17 Zarząd Fundacji 1. Organem, który zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 2. Zarząd składa się z minimum jednego a maksymalnie trzech Członków (w tym Prezesa Fundacji) powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony. 3. Prezes lub Członek Zarządu może zostać odwołany przez Fundatora w przypadku: a) działania na szkodę Fundacji, b) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa, c) zaniechania pełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż trzy miesiące, d) choroby lub okoliczności utrudniających odpowiedzialne wykonywanie powierzonych obowiązków, e) złożenia przez Prezesa lub Członka Zarządu rezygnacji na piśmie. 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa również w przypadku: a) śmierci członka Zarządu, b) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym, c) złożenia rezygnacji z członkostwa na piśmie na ręce Fundatora. 5. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych Prezes Zarządu wyznacza Pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu. 6. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. 18 Zakres działania i kompetencji Zarządu 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji zgodnie z celami i w obszarach działania określonych przez Statut Fundacji: a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) zarządza majątkiem Fundacji, d) odpowiada za realizację celów statutowych i wyniki działalności finansowo - gospodarczej, e) opracowuje strategię, plany działania i plany wydatków Fundacji, f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, zatwierdza sprawozdania merytoryczne oraz sprawozdania finansowe Fundacji, g) przyjmuje subwencje, darowizny, dary, spadki, dotacje i zapisy, h) podejmuje decyzję o współpracy lub przystąpieniu Fundacji do spółek, organizacji gospodarczych bądź innych Fundacji, 7

8 i) może dokonywać zmian w Statucie Fundacji, j) uchwala strukturę organizacyjną Fundacji, konieczne regulaminy do sprawnego działania Fundacji, warunki pracy biura, ośrodków i innych jednostek organizacyjnych Fundacji, k) ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w ramach jej działalności statutowej, l) przyjmuje i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę, m) organizuje, otwiera, a w razie konieczności likwiduje kolejne ośrodki i inne jednostki organizacyjne Fundacji, n) podejmuje decyzję o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, o) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź w przypadku Zarządu kilkuosobowego wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. o posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Zarządu. 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się w przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie. 7. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie Oświadczenie woli, umowy i inne zobowiązania w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego jednoosobowo każdy członek Zarządu, a w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu i w sprawach majątkowych powyżej 10000zł dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie. 2. O ile Statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje uchwały: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego jednogłośnie w obecności jednego członka, b) w przypadku Zarządu dwuosobowego jednogłośnie w obecności co najmniej jednego członka, c) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 2 osób zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Zarząd może powoływać Rady Programowe dla realizacji projektów. 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania. 8

9 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundację. 7. W sprawach dotyczących stosunku pracy Fundację wobec pracowników Fundacji reprezentuje i pełni funkcję kierownika zakładu Prezes Zarządu. ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU FUNDACJI 20 ZMIANA STATUTU FUNDACJI 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu działania Fundacji. 2. Decyzje co do zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. ROZDZIAŁ VI LIKWIDACJA FUNDACJI Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych. 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. Przysługują mu w okresie likwidacji Fundacji wszelkie uprawnienia Zarządu. 4. Środki majątkowe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych. 5. O likwidacji likwidator zawiadamia właściwy organ nadzoru i Krajowy Rejestr Sądowy. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy. Warszawa, dnia 01 grudnia 2021r. 9

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Możesz wiedzieć więcej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Cholewę, zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Emilia s Heart

Statut Fundacji Emilia s Heart Statut Fundacji Emilia s Heart Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Emilia s Heart, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Faustinę Hama i Łukasza Chrząszcza, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Chłopaki Znad Morza, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Kultury ArtBiz Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 5

Statut Fundacji Rozwoju Kultury ArtBiz Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 5 Statut Fundacji Rozwoju Kultury ArtBiz Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Kultury ArtBiz, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Podoba, PESEL:

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Wspierania Relacji Ja Ty

STATUT Fundacji Wspierania Relacji Ja Ty STATUT Fundacji Wspierania Relacji Ja Ty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Wspierania Relacji Ja Ty, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CZYSTY ŚWIAT

STATUT FUNDACJI CZYSTY ŚWIAT Poznań 10.08.2018 STATUT FUNDACJI CZYSTY ŚWIAT Fundacja pod nazwą CZYSTY ŚWIAT, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patryka Przemysława Belaka zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Statut Fundacji Twarze Depresji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Twarze Depresji zwana w dalszej treści statutu Fundacją, działa na podstawie; 1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI AD HOC

STATUT FUNDACJI AD HOC STATUT FUNDACJI AD HOC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Ad Hoc zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorkę Agnieszkę Świątecką, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Be Proactive, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku STATUT FUNDACJI INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMPERIUM SPORTU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Część wstępna] 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

STATUT FUNDACJI IMPERIUM SPORTU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Część wstępna] 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające] STATUT FUNDACJI IMPERIUM SPORTU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Część wstępna] 1. Fundacja pod nazwą Imperium Sportu (zwana dalej: Fundacją ), ustanowiona została przez Pana Grzegorza Bogunia zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZWOJU I PROMOCJI PSYCHOTERAPII

STATUT FUNDACJI ROZWOJU I PROMOCJI PSYCHOTERAPII STATUT FUNDACJI ROZWOJU I PROMOCJI PSYCHOTERAPII ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii, zwana w dalszej części statutu Fundacją została ustanowiona przez Piotra Konczelskiego,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nagle Sami

Statut Fundacji Nagle Sami Statut Fundacji Nagle Sami (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Nagle Sami, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Statut Fundacji tekst jednolity, wersja redakcyjna ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Krok do natury, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra Bętkowskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu STATUT

Tekst jednolity Statutu STATUT Tekst jednolity Statutu "Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia- Komórki nadziei" STATUT I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Teatr Realistyczny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Roberta Paluchowskiego zwanego dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE TARNOWCA

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE TARNOWCA STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE TARNOWCA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Przyjaciele Tarnowca" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jacka Okońskiego syna Romana i Zofii PESEL 66080510293

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja o nazwie: Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r. Statut Fundacji Marzenia Do Spełnienia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Tekst jednolity na dzień r. Statut Fundacji Marzenia Do Spełnienia. Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity na dzień 29.12.2017 r. Statut Fundacji Marzenia Do Spełnienia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Marzenia Do Spełnienia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandrę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom Kompas, zwana

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji AEGIS

Statut Fundacji AEGIS Statut Fundacji AEGIS Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja AEGIS zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BAŁTYCKA FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

STATUT FUNDACJI BAŁTYCKA FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH STATUT FUNDACJI BAŁTYCKA FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą BAŁTYCKA FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Henryka Barancewicza

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w dniu 13 sierpnia 2013 r. aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów. STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015)

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów. STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015) Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015) 1. Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona dnia 5 maja 1998r. przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

fundacja tu obok STATUT

fundacja tu obok STATUT Załącznik do postanowienia nr 1/2011 z 14.12.2011 fundatora fundacja tu obok STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja tu obok, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martę Kurowską, zwaną

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji SLOW

Statut Fundacji SLOW Statut Fundacji SLOW Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja SLOW, zwana dalej Fundacją, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Korycińską w kancelarii notarialnej w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Adam Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY. STATUT MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH z siedzibą w Warszawie

TEKST JEDNOLITY. STATUT MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH z siedzibą w Warszawie Bydgoszcz, 13.06.2014r. TEKST JEDNOLITY STATUT MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH z siedzibą w Warszawie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą MÓZG

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą DOGOŃ MARZENIA, zwaną dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Wojtalika i Marka Marczyńskiego, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji MATER

Statut Fundacji MATER Statut Fundacji MATER ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: Fundacja MATER, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ks. Bp Tadeusza Pikusa działającego w imieniu i na rzecz Diecezji Drohiczyńskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Warsztat, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1) Karolinę Agatę Karpińską oraz 2) Marka Waldemara Ostapiuka, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacja Generis

Statut Fundacja Generis Statut Fundacji Generis Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1., zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA, zwana dalej Fundacją, działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANTARES

STATUT FUNDACJI ANTARES STATUT FUNDACJI ANTARES Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Antares, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ EMOCJA

STATUT FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ EMOCJA STATUT FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ EMOCJA Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Annę Boreńską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FONTE

STATUT FUNDACJI FONTE STATUT FUNDACJI FONTE Fundacja pod nazwą Fundacja Fonte zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez: 1. Wojciecha Antoniego Soczewicę oraz Macieja Tadeusza Szmigiero, zwanych dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Graceland Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Graceland zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Janik- Hornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOMPUTRONIK

Statut Fundacji KOMPUTRONIK Statut Fundacji KOMPUTRONIK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja KOMPUTRONIK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KONCEPT KULTURA

STATUT FUNDACJI KONCEPT KULTURA STATUT FUNDACJI KONCEPT KULTURA Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KONCEPT KULTURA zwaną dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Osiadacz, zwaną dalej: Fundatorem. 2. Fundacja działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. została aktem notarialnym Rep. A.3397/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 przez Fundatora, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. została aktem notarialnym Rep. A.3397/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 przez Fundatora, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja graj Wysoko, zwana w dalszej treści postanowień statutu Fundacji, ustanowiona została aktem notarialnym Rep. A.3397/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 przez Fundatora, w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BEZ BARIER. STATUT TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 12 czerwca 2015 r. Postanowienia ogólne

FUNDACJA BEZ BARIER. STATUT TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 12 czerwca 2015 r. Postanowienia ogólne FUNDACJA BEZ BARIER STATUT TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 12 czerwca 2015 r. Postanowienia ogólne 1 Fundacja BEZ BARIER, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: RENATĘ URBANIAK i KATARZYNĘ BOROWIAK, zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity)

Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity) Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji 3

Statut Fundacji. Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji 3 Statut Fundacji Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Agata Gawlik oraz Aleksandra Knihinicka, zwane dalej fundatorami, ustanowiły fundację pod nazwą Fundacja Dobry Początek, zwaną dalej "Fundacją", działającą

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ INFUTURO Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ INFUTURO Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ INFUTURO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą INFUTURO (zwana dalej: Fundacją ) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę: Rodzinny Gdańsk i zwana jest w dalszych postanowieniach statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Rafała

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FIDIS MANIBUS

STATUT FUNDACJI FIDIS MANIBUS STATUT FUNDACJI FIDIS MANIBUS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FIDIS MANIBUS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Macieja Ewiaka zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA FUNDATORA NR 2/04/2019 W PRZEDMIOCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU z dnia 17 KWIETNIA 2019 r.

UCHWAŁA FUNDATORA NR 2/04/2019 W PRZEDMIOCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU z dnia 17 KWIETNIA 2019 r. UCHWAŁA FUNDATORA NR 2/04/2019 W PRZEDMIOCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU z dnia 17 KWIETNIA 2019 r. 1. Działając na podstawie 31 ust 1 Statutu Fundacji działającej pod nazwą Fundacja SOWARD Kolorowa Edukacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji AUTOTESTO

Statut Fundacji AUTOTESTO Statut Fundacji AUTOTESTO I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja AUTOTESTO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Grzegorza Jerzego Łobodę i Andrzeja Szewczuka działających

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Warszawa1939.pl

STATUT FUNDACJI Warszawa1939.pl STATUT FUNDACJI Warszawa1939.pl I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Warszawa1939.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ryszarda Mączewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny Rozdział 1.Przepisy ogólne. 1. Fundacja pod nazwą Incydent Liryczny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Pawła Mariana Jeka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI HUMANITAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HUMANITAS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandra Dudka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO StartGO! Tekst jednolity na dzień 28 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO StartGO! Tekst jednolity na dzień 28 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO StartGO! Tekst jednolity na dzień 28 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Rozwoju Osobistego StartGO!, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja ustanowiona przez Piotra Bożek, Agnieszkę Kupilas, Leszka Krupa zwanych dalej Fundatorami działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TANDEM STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

FUNDACJA TANDEM STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA TANDEM STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Tandem zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Annę Lassotę i Katarzynę Annę Karkocha-Bartoszewicz, zwanymi dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI VIA PROSPER W CZĘSTOCHOWIE

STATUT FUNDACJI VIA PROSPER W CZĘSTOCHOWIE TEKST JEDNOLITY Z DNIA 31.01.2012 STATUT FUNDACJI VIA PROSPER W CZĘSTOCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Via Prosper zwana dalej FUNDACJĄ została ustanowiona przez Aleksandrę Bożenę Matląg

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC STATUT FUNDACJI PICTURE DOC (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Fundacja Picture Doc, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przez Dominique Roynette

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.)

STATUT. FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.) STATUT FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Zdrowe Płuca działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Zdrowe Płuca" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Przyjaciele Twardowskiego. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Przyjaciele Twardowskiego. Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: Przyjaciele Twardowskiego STATUT FUNDACJI Przyjaciele Twardowskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja - Przyjaciele Twardowskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Radę

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Równość.org.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego STATUT FUNDACJI im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. Fryderyka Skarbka

Bardziej szczegółowo