Geneza wyższych teras Pilicy w Niecce Nidziańskiej między Koniecpolem a Przedborzem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geneza wyższych teras Pilicy w Niecce Nidziańskiej między Koniecpolem a Przedborzem"

Transkrypt

1 W ACŁAW CABAJ Geneza wyższych teras Pilicy w Niecce Nidziańskiej między Koniecpolem a Przedborzem TEREN BADAŃ V dolin ie P ilic y można wyróżnić kilka odcinków. Od źródeł do Żarnowca je s t to dolina konsekwentna, skierowana do osi Niecki N idziań skiej, przedczwartorzędowa. Od Żarnowca do Koniecpola sta je się doliną subsekwentną. J e j obecna oś pokrywa się w zasadzie z osią kopalnej doliny podczwartorzędowej (Nowak 1970; Cabaj, Nowak 1986). Od Koniecpola do Przedborza dolina je s t założona na powierzchni zasypania ze zlodowacenia środkowopolskiego, zorientowana ukośnie do ro zciągło ści garbów i obniżeń podczwartorzędowych (Cabaj, Nowak 1986). Poniżej Przedborza dolina była formowana przed czołem lądolodu glacistadiału Narty (Różycki 1972). Opracowanie n in ie js z e dotyczy morfogenezy i paleomorfo lo g ii doliny P ilic y między Koniecpolem a Przedborzem ( r y c. 1). Na tym odcinku je s t ona asymetryczna. Lewe zbocze je s t wysokie, miejscami podcinane przez rzekę i strome, zaś prawe p o ło g ie. Terasy n iższe przechodzą na nim bez załomów w p lejstoceńskie wysoczyzny. V części analitycznej opracowania będzie używany termin terasy wyższe, którym obję to w szystkie formy wyższe od terasy holoceńskiej i bałty ck ie j. 73

2 ZARYS PROBLEMATYKI Wyższe terasy P i l i c y były opisywane od dawna. Na południe od Tomaszowa Mazowieckiego S. Lencewicz ( 1916) wyróżn ił 3 systemy teras, nie podająo ich wieku: zalewową, k- i 12 metrową. V Niecce Nidziańskiej terasy te opisał J. F lis ( 1956), datując je następująco: 1 do 2 m nad poziom rzeki - holoceńska, 5 do 6 m - bałtycka, około 18 m - środkowo polska. V okolicach Koniecpola S.Z. Różycki ( i 960) stw ierd z ił występowanie czterech teras: zalewowej, k m, 7-8 m oraz m. Dwie górne terasy od Koniecpola opuszczają dolinę P i l i c y, ciągnąc s ię wzdłuż obniżenia między Koniecpolem a Przyrowem, gdzie łączą s ię z terasami Warty. Obserwację tę p otw ierdził W.A. Nowak ( ), a le utworzenie odcinka doliny P ilic y poniżej Koniecpola datował na g la o ja ł środkowopolski, a nie na okres p o stg la cja ln y, tak.iak S.Z. Różycki ( i 960). Później w dolin ie P ilic y na północ od Koniecpola znowu stwierdzono wyższe terasy. J. Czarnik ( 1966)- opisał terasę I I I o wysokości względnej 5-6 m, datująo ją na stad ia! Warty. Oprócz t e j terasy, w ystępującej koło Kuźnicy Grod zisk ie j i Oblasów, wyróżnił on jeszcze dwie terasy niższe: 3 - k m (bałtycką) i 2-3 и ( holoeeńską). Terasy na prawym brzegu P ilic y w Niecce Włoszczowskiej opisał A. Żołnierz (197<>). Korelując je z terasami prawych dopływów P ilic y uznał on terasę o wysokości 5-6 m nad dno doliny za środkowopolską. Wpóźniejszych opraoowaniach (Szajn 1980; Cabaj 1981; Kwapisz 1983; B arcick i, Cabaj, Kwapisz 1985) potwierdzono ciągłość występowania terasy k m - ze zlodowacenia bałtyckiego. Formy uważane dotychczas za wyższe terasy P ilic y uznano za podcinane przez rzekę równiny akumulacji flu w iogla cja ln e j i lim n iglacjaln ej ze zlodowacenia środkowopolskiego. M. Niemirówski (1978) w syntetycznym opracowaniu nazwał je "wyższymi poziomami p iaszozystym i".

3 Poniżej przełomu w Przedborzu w d o lin ie P ilio y stw ierdzono cią głe występowanie teras holoceńskioh i bałtyckiej (tab. 1), podano jednak dość różne ich wysokości. H. Ruszczyńska ( 1961) opisała terasę ze zlodowacenia środkowopolsk iego koło Stilejowa, nieco wyżej w górę rzeki terasy tak ie j nie stwierdzono (Grzybowski, Kutek 1968). Z przedstawionego zestawienia wynika, że w poglądach na występowanie i wysokości wyższych teras P ilic y istn ie je duża rozbieżność, powodująca niemożność ich skorelowania. V lite ra tu rze brakuje szczegółowych opisów wielu z tych form oraz rekonstrukoji paleograficznych terenu w czasie ich tworzenia. Badania terenowe na lewym brzegu P ilic y wniosły nowy m ateriał fak tograficzn y do omawianego zagadn ien ia, pozwalający zakwestionować zasadność terminu terasa w stosunku do niektórych z opisanych form. STOSUNEK WSPÓŁCZESNEJ DOLINY PILICY DO RZEŹBY PODCZWARTORZIgDOWEJ W rzeźbie podczwartorzędowej te j części Niecki Nidziańsk ie j dominującymi formami są garby i rozdzielające je subsekwentne obniżenia o ogólnym kierunku NV - SE. Je s t to kierunek zgodny z rozciągłością warstw kredowyoh, subsekwentny (Nowak 1970; Cabaj, Nowak 1986)* Największą doliną podczwartorzędową na tym terenie je st opisana przez W.A; Nowaka (1970) dolina p r a -P ilic y. Ciągnie s ię ona od Szczekocin przez południowe p eryferie Koniecpol a, Św. Annę ku obecnej d o lin ie Warty. Na południe od Koniecpola oś współczesnej doliny P ilio y pokrywa s ię w zasadzie z osią kopalnej doliny podczwartorzędowej. W Koniecpolu dolina P ilic y zmienia kierunek ku północy, kierując się do przełomu w Przedborzu. Współczesna dolina na odcinku Koniecpol - Przedbórz przecina ukośnie garby kredowe. W tych miejscach zaczynają 75

4 Uolooan zlodowacenia bałtyckie ( Vis tulian) e t. Warty (Vartanian) s t. Odry ( Odranian) wagi S. Lencewicz k m 12 Na S od Tomaszowa Mazowieckiego J. File S.Z. Rótyoki I9 6 0 H. Rus«c«yńaka J. C«arnik К. Qr«ybow*ki, J. Kutak K. Grzybowski m n.p.r«. zalewowy U m n.p.r «. terasa I 0, 3-1 m n.p.r«. terasa I 2-3 n.p.rz. 0,5-1,5 ai n.p.r«. nadzalewowa 1,5 - n.p.rz. 5-6 m n.p.rz. 7-8 m terasa IX 3 - k m n.p.rz. terasa U 3 - k m n.p.r«. wysoka n.p.rz. ok. 18 в n.p.rz. terasa I I I 8-10,5 m n.p.rz. tarnen 1X1 6 - в n.p.rz. Niecka Nidziańaka okolice Koniecpola okolice Sulejowa Na N od Koniecpola Na N od Przedborza W.A. Nowak 1970 < Ш 7-8 n Niecka Włoszczowskn А. Żołnierz ,5-2,5 n.p.r« n.p.r«. Niecka Włoszozowaka, prawy brzeg P i l i cy J. Saajn 19«0 nituta 0,5-1,5 * n.p.r«. wyższa n.p.rz. nadzalewowa 3-6» n.p.rz. terasy fluw ioglacjalne n.p. dna doliny Szczegółowe Mapa G eol., ark. Włoszczowa 9. Kwapi*«1983 ni tama, do 2 n.p.r«. wyższa 2 - k ш n.p.is. nadzalewowa 6. 6 * n.p.rz. terasy sandrowe i wodno lodowcowe Szczegółowa Mapa Geol., ark. Przedbórz Zlodowacenie środkowopolskle Г U Zestawiania poglądów na 11 Aó 1 wysokoać taras P ilicy T«b«*l«1

5 s ię tworzyć epigenetyczne przełomy. Występują one w Koniecpolu, Maluszynie, Krzętowie i Przedborzu ( r y c. 1). 0 kopalnych obniżeniach podczwartorzędowych, oddzielających owe garby, brak bardziej szczegółowych danych, z wyjątkiem dow lin y, która ciągnie się u SW podnóża Pasma Przedborsko-Mało- goskiego (B a r c ic k i, Cabaj, Kwapisz 1985). Tym niemniej można ocenić, Ze na opisywanym odcinku obecna dolina P ilic y nie je s t zgodna z układem dolin podczwartorzędowych (Nowak 1970; Cabaj', Nowak 1986). CHARAKTERYSTYKA "WYŻSZYCH TERAS" PILICY Obserwaoje przedstawione w tym rozdziale zo stały poczynione w odsłonięciach na progach teras lub w ich pobliżu na lewym brzegu P ilic y (ry c. 1, 2 ). Numeracja profilów odsłonięć w tek ście odpowiada numeracji na rycinach. 1. O dsłonięcie to znajduje s ię na spłaszczeniu w p o b liżu krawędzi terasy przy drodze Koniecpol - Radoszewnica. Odsłonięte osady są wykształcone jako piaski laminowane, przedzielone warstwami piaszozysto-zwirowymi (ryc. 2.1 ). Kierunki warstwowań wskazują na ogólny kierunek transportu ku NE. 2. P r o fil 2 wykonano w wyrobisku cegieln i w południowej części wsi Radoszewnica (część spągowa) oraz w p obliskiej piaskowni, przy krawędzi terasy. W stropowej c zę śc i tego odsłonięcia tkwią p ia sk i laminowane, przedzielone cienkimi warstwami mułu (ry c. 2.2 ). Na pograniczu niektórych warstw mułkowycb i piaszczystych występują niewielkie pogrąży. Pod piaskami zalegają muły ila s t e, oiemnoszarostalowe - są to osady zastoiska. PoniewaZ nie stwierdzono ich przykrycia moreną lub reziduum po morenie, nalezy wnosić, Ze zastoisko to je s t młodsze od mułów s e r i i "B", opisanych przez J. Czarnika ( 1966), i od osadów konieopolskiego jeziora zastoiskowego młodszego "ZK 2" wg L. Lindnera i K. Gr- owakiego ( 1982). 77

6 78 Rye. 1. Rozmieszczenie wyższych teras P i l i c y 1 - wychodnie podłoża czwartorzędu, 2 - osady form kemowych, 3 piaszczyste osady form marginalnych, k - równiny pojeziorne, 5 - przełomy, 6 - osie dolin podczwartorzędowych, 7 - kierunki odpływu wód, 8 - od sło n ięcia

7 Osady p iaszczyste w dvóch opisanych odsłonięciach są do siebie podobne pod względem średniej średnicy ziaren i współczynników wyeortowania (ta b. 2 ). Odnotowały one najprawdopodobniej fazę spłynięoia wód jeziora marginalnego w czasie wytapiania lobu koniecpolskiego. Kierunki wąrstwowań piasków ( ta b. 2) nie pozwalają na jednoznaczną interpretację kierunku odwodnienia. Odpływ ku półnooy, w dół obecnej doliny P i l i c y wydaje s ię bardziej prawdopodobny, gdyż p ia ski te występują na wysokości nie przekraczającej 235 m n.p.m. r a więc n iżej od obniżeń, którymi wody p ro g la cja l- ne mogły się przelać z dorzecza P ilic y do dorzecza Nidy. Powierzchnia te j terasy wznosi się ok. 8 m nad dno doliny, co odpowiada wysokościowo te ra sie wyróżnionej przez Z.S. Różyckiego (i9 6 0 ), ale wedle tego autora nie występującej na północ od Koniecpola. 3. Odsłonięcie nr 3 znajduje się na terenie wsi Radoszewnica (mała żwirownia), na powierzchni terasy wznoszącej się ok. 8 m nad dno doliny, takiej samej, jak w stanowiskach opisanych uprzednio. Wykształcenie lito lo g iczn e osadów je st odmienne niż we wcześniejszych odsłonięoiach (ryc. 2.3)* Stwierdzono tutaj obecność rdzawego osadu piaszozysto-żw irowego z bardzo grubymi laminami przekątnymi. V spągowej i stropowej części p ro filu dominują żwiry, w środkowej p ia sk i. Osad ten występuje płatem na n iew ielkiej powierzchni. Pod względem wykształcenia lito lo giczn ego je s t on podobny do osadów budująoych wał kemowy w Okołowicach (Cąbaj 198l). Podobieństwo to podkreśla obecność glaukonitu, pospolicie redeponowanego w osadach fluw ioglacjalnych oraz kierunek transportu ku S, zgodny z kierunkiem transportu w. ciągu wałów kemowyoh (Cabaj 1981). Najprawdopodobniej je st to fragment sta rsze j formy kemowej, śo ię te j od góry i pogrzebanej w osadach terasy 7-8 m nad poziomem wody. Dalej w dół rzek i, w Grodzisku, P ilic a podcina wzniesienie kredowe z zachowanym na u4m płatem mułu s e r ii zastoisko wej "B* (Czarnik 1966). 79

8 Z e s t a w i e n i e w y b r a n y c h o e o h o sa d ó w w y Z s z y o h t e r a s P i l i c y 1 K o n i e c p o l 2 R a d o s z e w n lo a 3 R a d o s z e w n lo a 5 M a lu s z y n 6 K r z ę t ó w 7 K r u s z y n a 8 P r a t lc o w io e ś r e d n i a ó r e d n i o a ( - ) 0, 2 7 0, 1 9 0, 5 5 0, 2 8 1,06 0, 3 2 0, 2 2 W s p ó łc z y n n i k wy s o r to w a n ia w g F o lk a,w a r d a 1, 0 6 0,98 ' ; 1 0, 9 9 1, 2 0 1, 1 8 0, 7 5 0, 5 5 K i e r u n e k o d p ły w u wód 1* I k 0 U w a g i D o t y o z y p ia s k ó w p o d i ł a m i D o t y o z y p ia s k ó w n a d u ł a n i U w a g a! Z p o w o d u b r a k u p o r ó w n y w a ln y c h d a n y c h w z e s t a w i e n i u p o m i n i ę t o p r o f i l n r k - ś w. P i o t r T a b e l a 2 9 S z r e n ia w a 10 P r z e d b ó r z 0,1*1 0, 3 9 1,3 0 0,

9 Ryo.' 2. P r o file osadów wyzszyoh teras P ilic y 1 - margle kredowe, 2 - glazy narzutowe, 3 - żwiry, k p ia sk i, 5 - muły, 6 i ł y, 7 - glina zwałowa, 8 - otoczaki iłów, 9 - uskoki, 10 - kliny mrozowe, 11 - gleba. P r o fil k - św. P io tr wg J. Czarnika ( 1966), uproszczony 81

10 4. Między Grodziskiem a Pukarzowem P i l i c a podcina o sta niec erozyjno-denudaeyjny po równinie zastoisk ov ej, znany w litera tu rze pod nazwą "św. Piotr" (ryo. 2.4 ). Budują go głównie muły zastoiskowe ze zlodowacenia środkowopolskiego, ze stadiału maksymalnego (Kamiennej) i starszych, przedmaksymalnych stadialów Liwca i Krzny (Czarnik I 96Ó; Niklewski 1966} Prószyński 1980} Lindner, Grzybowski 1982). Warto zwrócić uwagę, Ze do fazy postmaksymalnej zaliczono tylko piaszczystą serię "C", kończącą sedymentację w zastoisku (Czarnik 1966). 5. V Maluszynie, od strony południowo-wschodniej, wznos i się podcięty przez P ilic ę wał, którego oś morfologiczna ma kierunek NE - SV (ryc. 1 ). W spągu odsłonięcia tkwią margle kredowe (ryc. 2.5 ). Nad nimi lezy glin a zwałowa barwy jasnobrunatnej, z okruchami m argli. Wyżej widoczne są żółtawe, średn io- i drobnoziarniste p ia s k i. Występują w nich wielozestawy lamin przekątnych i tangencjalnych. W p ia skach umiejscowione są otoczaki iłów. W środku znajduje się niewielka, klinująca się obooznie ławica drobnych żwirów (ryc. 2.5 ). Na piaskach zalegają muły żółtoszare, laminowane poziomo. Ku górze przeohodzą one w p ia szczysto-pyla stą pokrywę ze zmianami wietrzeniowymi i glebowymi. Na wierzchowinie wału stwierdzono występowanie żwirów piaszczystych, rdzawych. Kontaktu mułów i żwiru nie udało się odsłonić. Rzeźba wału, generalny kierunek transportu ku SW, zgodny z osią morfologiczną, oraz występowanie na jego stokach dużych głazów narzutowych skłaniają do uznania go za wał kemowy, a nie wyższą terasę P ilic y. 6. Między Błoniami a Krzętowem, nad dnem doliny P ilic y wznosi się rozległa terasa o wysokości 10 do 30 m nad poziomem rzek i. J e j budowa geologiczna je s t odsłonięta w żwirowni na S od Krzętowa (ry c. 2.6 ). V spągu osadów występują rdzawe żwiry warstwowane tangenojalnie, w których tkwią dość liczn e toczeńce ila s t e. Nad żwirami zalegają żó łto -b ru - natne, laminowane p ia sk i z otoczakami. V t e j warstwie rów- 82

11 nieü występują toczeńoe ila s t e. V je j stropie widoczny je st brak kamienisty, nad nim laminowane, jasne, przemyte piaski z pojedynczymi otoczakami. Kierunki warstwowania wskazują na transport w kierunku NE, zbliżonym do biegu obeonej dolin y P ilic y. V opisanej żwirowni znaleziono dość duże głazy narzutowe, o średnicy przekraozająoej 0,5 m. Niestety nie udało się ich zaobserwować w osadzie, w miejscu depozyoji. Na skłonie te j samej terasy, w pobliżu mostu na P ilic y w Krzętowie leży duży gła z narzutowy o kubaturze przekraczającej 7. Poniżej Krzętowa, na lewym brzegu P ilic y rozciąga się rozległa równina, której powierzchnia opada łagodnie w kierunku doliny. Na te j równinie - w gliniance cegieln i w Kruszynie są odsłonięte i ł y warwowe, podścielone piaskami warstwowanymi (ry c. 2.7)«I ły są przecięte uskokiem tensyjnym, przeohodzącym do ich spągu, oo wedle R. Klimko C1977) świadczy o wytapianiu lodu zagrzebanego w piaskach. V iła c h naliczono ponad 50 par warstewek rocznych. 8. V Pratkowicach, na skutek podoięeia opisanej wyżej równiny utworzył się w yrazisty próg. Na czole progu, na odcinku ok. 50 m odsłaniają się muły z wyraźną laminaoją warwową. Grubość lamin nie przekraoza 1 om. Laminy zimowe są ciemnobrunatne i rdzawe, le t n ie mają barwy brunatnobeżowe. V mułach widoczne są trzy cienkie warstwy drobnoziarnistego piasku. V odsłoniętej części mułów naliczono około 200 par warstewek rocznyoh. V związku z przygotowywanym opracowaniem dotyczącym przełomu w Przedborzu (B arcick i, Cabaj, Kwapisz 1985) od słon ięcie to pogłębiono sondą o 7,5 m. Ser i i mułów zastoiskowych nie przewiercono. Stwierdzono t y l ko, że n iżej znajduje się więoej wkładek piaszozystyoh, a laminy są znacznie grubsze. Ogółem czas is tn ie n ia tego je ziora zastoiskowego należałoby szacować na ponad 300 l a t. Muły są p rzecięte uskokiem tenayjnym o kilkucentymetrowej amplitudzie zrzutu. 83

12 Nad otulani zalegają Żwiry rdzawe, warstwowane, przechodząc e k u górze w p laski (ryo. 2,8 ). Na pograniczu mułów 1 Żwirów stwierdzono duży pogrąż kroplowy. Wewnątrz pogrązu znaleziono Zwlr - tak i sam, jak zalegająoy nad mułami. Ponieważ pogrąży tworzą się w upłynnionym osadzie (Butrym 1 ln. 1964; Cegła, DZułyński 1970), prawdopodobno je s t, Ze powstał on przed odwodnieniem zdeponowanych mułów 1 Żwirów. Stanowiłoby to argument za oiągłośoią sedymentacyjną mułów i Żwirów. Żwiry byłyby osadem dokumentującym włąozenie za - sto isk a w odpływ marginalny* V pobliżu opisanego odsłon ięcia, na progu terasy, i s t nieją duze nagromadzenia głazów narzutowych, świadczące o b lisk o ści bryły martwego lodu, 9. Na północ od Pratkowic terasa o wysokości ok. 10 m nad poziomem rzeki rozszerza s ię ( r y c. 1 ). Na j e j powierzchni występują niew ielkie, p ły tk ie zagłębienia, interpretowane jako zagłęb ien ia wytopiskowe (Kwapisz 19 3)> V piaskowni betoniarni w p rzysiółk u Szreniawa, położonej przy krawędzi terasy, wykonano p r o fil 9 (ryc. 2.9 ). Odsłonięte tam osady są wykształcone jako jasne p ia sk i i drobne Żwiry. Vielozestawy lamin tangencjalnych mają wyraźne uziarn ien ie frak cjon aln e. 10. Osady te j samej terasy są odsłonięte w Przedborzu koło boiska liceum ogólnokształcącego. Mają one w ykształcenie lito lo g ic z n e podobne dopiasków z od sło n ięcia 9 - Szreniawa ( ta b. 2 ). V zestawach lamin n ie występuje tu u ziarn ienie frakcjonalne. V piaskach tkwią n iew ielk ie toczeńce i l a ste. Kierunki warstwowania w dwóch ostatnioh odsłonięciach wskazują, Ze wody osadzające te p ia sk i płynęły do przełomu w Przedborzu. Odsłonięcia 9 i 10 również zostały pogłębione o 7,5 m. Do t e j głębokości w ykształcenie osadów j e s t podobne. Godne podkreślenia je s t występowanie dużych głazów narzutowych w pobliżu odsłonięcia w Przedborzu oraz w korycie P ilic y w samym przełomie. 84

13 GENEZA "WYŻSZYCH TERAS" PILICY Z przedstawionego w poprzednia rozdziale opisu wynika, Ze osady tyoh form są zróżnicowane genetyoznie i wiekowo». Występują tu auły i iły lim niglacjalne w p r o fila c h '2, 4, 5, 7, 8, glin a zwałowa w p ro filu 5 oraz osady fluw ioglacjalne. Wśród tych ostatnich mozna wyróżnić osady Zwirowo-piaszczys te, osadzone przez wody płynące na południe - p r o fil 3, 5, oraz osady bardziej drobnoziarniste, deponowane przez wody płynące juz ku północy - p r o f ile 1, 2, 6, 9, 10. Zróżnicowanie wiekowe tych osadów obejmuje prawie cały Odranian. Są tu ta j zastoiskowe muły ze stadiałów przedmaksy malnych ( Krzny) - p r o fil 4 (św. P io tr ), ze stadiału maksymalnego - glin a zwałowa w p ro filu 5 (Maluszyn). Z postmaksymalnej fazy stad iału Kamiennej poohodzą osady w profilach 1, 2, 6, 10. Dyskusyjna je s t pozycja stratygraficzna mułów z Radoszewnicy ( p r o f il 2 ). Autor je s t skłonny uznać je za późn iejsze od osadów zastoiska konie opolskiego młodszego (ZK 2) wg L. Lindnera i K. Grzybowskiego ( 1982). Argumenty za takim datowaniem przedstawiono przy o p is ie p r o filu 2. W Maluszynie P i l i c a podcina wał kemowy wraz z jego kredowym podłozem, zaś n iew ielk i pagórek św. P io tr je s t ostańcem erozyjno denudacyjnym. Podobny ostaniec - pagórek Ceg ie ln ia, zachował s ię u wylotu doliny z przełomu w Przedborzu ( B a r c ic k i, Cabaj, Kwapisz 1985)«Te formy nie są terasami. Pozostałe formy mają spłaszczoną powierzchnię, do d o liny P ilic y opadają na ogół wyraźnym stokiem. V niektórych miejscach są podcinane przez rzekę, 13p. w Krzętowie, Pratkowicach, na S od Przedborza. Występowanie nagromadzeń g ła zów narzutowych na stoku lub u podnóża sugeruje, Ze mogą to być słabo przemodelowane sto k i kontaktu lodowego* P r o fil e podłuzne tyoh form nie wykazują związku z profilem podłużnym P ilic y (ry c. 3). Z zestawienia profilów podłużnych (ryc,. 3) wynika, Ze mogły być co najmniej trzy etapy r o z- 85

14 Rye. 3. P r o f ile podłużne wyższych teras P ilio y 1 - formy czwartorzędowe, 2 - formy podłoża czwartorzędu, 3 - odsłonięoia 86

15 woju owych form, spowodowane barykadowaniem odpływu wód w okolicy Grodziska, Pratkowic i Przedborza. Dlatego zróżnicowanie wysokości względnych je s t tak duże, że uniemożliwia ich k o re la cję. Każda z tych form rozw ijała się bowiem w odrębnych warunkach, związanych z pobytem i rozpadem lądolodu środkowopolskiego na tym terenie. Ponieważ nie stwierdzo no śladów modelowania, zrównywania powierzchni owych form przez wody P ilic y, w rozumieniu M. Klimaszewskiego ( 1978) nie są one terasami. Warto dodać, że wysokości względne terasy v istu lia n sk ie j są mniejsze od wysokości tych form (tab. 1). Formy, objęte dotąd ogólną nazwą "terasy wyższe", w pół nocnej części Niecki Włoszczowskiej zostały zaklasyfikowane jako terasy flu w io g la cja ln e (Szajn 1980} Kwapisz 1983). Podobne formy w d o lin ie górnej Rawki nazwano "wysokimi poziomami tarasowymi". Termin ten ma podkreślać ich odrębność od terasy v istu lia n sk ie j (K lajn ert, Rdzany 1989). Wydaje się, że odzwierciedla on n a jlep ie j odrębność od teras sensu s tr ic t o i związek z doliną, polegający na tym, że zakończenie akumulacji flu w io g la cja ln e j w przetainach oraz zorganizowanie odpływu było pierwszym etapem formowania współczesnej doliny P ilic y. ROZWÓJ DOLINY PILICY PODCZAS ROZPADU LOBU KONIECPOLSKIEGO V początkowych etapach rozpadu lobu koniecpolskiego wody proglacjalne odpływały na południe (Cabaj 1981} Cabaj, Nowak 1986). Dalsze wytapianie lodu doprowadziło do obniżenia jego powierzohni poniżej wysokości działów wodnyoh mię dzy dorzeczem P i l i c y a dorzeczem B ia łe j Nidy i być może Nid zic y. Wtedy z o sta ł przerwany oą>ływ wód na południe. Wody p roglacjaln e zaczęły spływać marginalnie ku północy wzdłuż bryły martwego lodu, zalegającego jeszcze między obecną doliną P i l i c y a Pasmem Przedborsko Małogoskim. Do 87

16 organizując eg-о się odpływu były włączane wody lok&lnyob za - stoisk, marginalnych koło Radoszewnicy, Kruszyny i Pratkowic. Opisany odcinek doliny P i l i c y j e s t więc utrwalonym odpływem marginalnym przed czołem bryły martwego lodu. Formy marginalne po drugiej stronie te j bryły, u podnóża i na stokach Pasma Przedborsko-Małogoskiego, z o sta ły opisane w części północnej przez B. Kwapisza ( 1983), zaś w środkowej przez A. Żołnierza ( ). Vyaokie poziomy tarasowo, pochodzące ze stad iału warty, występują w d o lin ie górnej Rawki na Wyżynie Łódzkiej (K la jn ert, Rdzany 1989). Prawdopodobne jest, że takie poziomy mogą występować w wielu innych dolinach. V te j ozęśoi P olski niejedna rzeka przynajmniej część doliny odziedziczyła po zagłęb ien iu d łu żej konserwowanym przez martwy lód. LITERATURA B arcick i M., Cabaj W., Kwapisz B., 1985* Przełom doliny P i lic y w Przedborzu. K ie l. Stud. Geogr. 3, s Butrym J. i i n., New interpretation of "P eriglacia l structures". Folia Quaternaria 17, s. 1 - J k, Cabaj V., D eglacjacja północnej części Niecki Nidziańsk ie j w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Folia geogr., ser. g e o g r.-p h y s., v o l. 14, s Cabaj V., Nowak V.A., 19&6. Rzeźba Niecki N idziańskiej. Studia Ośr. Dok. F iz jo g r. PAN, t. 14, s Cegła J., Dżułyński S., Układy n ie sta te c z n ie warstwowane i ioh występowanie w środowisku peryglacjalnym. Acta Uniw. W ratisl. 124, Stud. Geogr. 13, s Czarnik J., S tr a ty g r a fia czwartorzędu północnych okol i c Koniecpola nad P ilic ą. Acta ge o l. p o i., 3 s F lis J., Szkic fizyoznogeograficzny Niecki Nidziańs k ie j. Czas. geogr., 2, a

17 Grzybowski К., Uwagi o p lejstocen ie w dolinie P ilic y na pbludnie od Sulejowa. Rocz. P o l. Tow. G eo l., 1, e. i k Grzybowski K., Kutek J., Objaśnienia do Szczeg. Mapy Geol. P o ls k i, Ark. Lubień. Warszawa. K lajn ert Z., Rdzany Z., G lacifluw ialna geneza wysokich poziomów tarasowych w dolinie górnej Rawki między Kochanowem a Rawą Mazowiecką. Acta Geogr. Lodz., 59, s Klimaszewski M., Geomorfologia. Warszawa. Klimko R., 1977«Kopalne i l y zastoiskowe w K o tlin ie Gorzowsk ie j między Murzynowem a Skwierzyną Gaj. Bad. fiz jo g r. nad Polską Zach., ser. A, 30» s Kwapisz B., Objaśnienia do Szozeg. Mapy Geol. Polski, Ark. Przedbórz (7 7 5 ). Warszawa. Lencewicz S., Ćtude sur le Quaternaire du Plateau de la P e tite Pologne. B u lle tin de la Societe Neuchateloise de Geographie, Tome XXV. Neuchatel. Lindner L., Grzybowski К., Middle-Polish glaciations (Odranian, Wartanian) in southern Central Poland. Acta geol. p o l., 3-4, s Nowak W.A., 197О. Rzeźba podozwartorzędowa i ewolucja układu s ie c i dolinnej w północnośrodkowej części WyZyny M ałopolskiej. In s t. Geogr. PAN, Praoe geogr. 80, s Niemirowski M., Rzeźba dorzecza P ilic y. Studia Ośr. Dok. F izjograficzn ej PAN, Tom V I, s Niklewski J., Plejstoceń ski p r o fil pyłkowy z okolic.koniecpęla nad P ilic ą. Acta geol. p o l., 3» s Prószyński M., Termoluminiscenoyjne wskaźniki wieku. Sprawozd. z Bad. Nauk. Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, 3, s ЮЗ. Różycki S.Z., i 960. Czwartorzęd regionu Jury Częstochowskiej i sąsiadujących z nią obszarów. Przegl. g e o l., 8, s

18 Różycki S.Z., 1972«Nizina Mazowiecka. Geomorfologia Polek! (red. R. Galon), 2. Warszawa,s Ruszczyńska H., 19ó1. Czwartorzęd o k o lic Tomaszowa Mazowieckiego 1 Sulejowa nad P ilic ą. Praoe o p le js t. Polski środk. Warszawa, s Szajn J., 199О. Objaśnienia do Szczeg. Mapy Geol. P o lsk i, Ark. Włoszczowa (8 1 2 ). Warszawa. Żołnierz A., Kemowe formy w Paśmie Przedborsko-Małogosklm. Roczn. nauk.-dydakt. WSP w Krakowie ko, Prace geogr. 5, s Żołnierz A., Rozwój wydm wschodniej części Niecki Włoszczowsklej na tle rzeźby 1 budowy geologicznej (maszynopis). Arch. WSP w Krakowie. Wacław Cabaj UPPER TERRACES OF THE PILICA IN THE NIDA BASIN BETWEEN KONIECPOL AND PRZEDBÓRZ The paper presents a geological structure of forms between Koniecpol and Przedbórz. These forms are thought to be the P ilic a terraces. The deposits are d ifferen t according to lith o lo g y and age. They were created mainly during the Middle Poland g la c ia tio n which covered th is area. As these forms do not show any connections with lo n gitu d in a l p r o file s of the r iv e r, therefore they were thought to be g la c ia l, flu v io g la o ia l and lim m niglacial forms undercut by the P i l i -a. Part of the P ilio a v alley is a v alley of marginal waters outflow during the Middle Poland g la o ie r thawing. 90

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Polskie zlodowacenia Rozpoczęcie zlodowaceń - około 2,5 mln lat temu. Po falach ochłodzeń (glacjałach) następowały fale ociepleń (interglacjały), Lądolód skandynawski

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 8 2 0 0 0 0 0 1 Wyznaczony teren to długa na około 200 metrów skarpa przykorytowa bezimiennego cieku uchodzącego do rzeki Olszówki. Skarpa miejscami 6 metrowej wysokości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 1 Teren to długa, wysoka na kilkanaście metrów skarpa ponad współczesną doliną Lubrzanki stanowiąca dolny odcinek stoku na którym leżą Podmąchocice. Skarpa

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 Nachylenie, wysokość i ekspozycja zboczy/stoków. Ukształtowanie powierzchni zboczy/stoków. Działalność naturalnych procesów geologicznych (erozja rzeczna).

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Teren znajduje się na zalesionym stoku o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej wzgórza Raszówka. Grzbiet wzgórza ma w tym rejonie wysokość względną

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe

Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe Rodzaje erozji lodowcowej Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych DETRAKCJA wyrywanie z podłoża dużych okruchów i bloków skalnych EGZARACJA żłobienie podłoża w wyniku zdzieranie materiału

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Morfometria doliny luciąży

Morfometria doliny luciąży VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Morfometria doliny luciąży (równina piotrkowska/wzgórza radomszczańskie) 1. Wprowadzenie Morfometria każdej analizowanej formy występującej na Ziemi, obok morfografii,

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Opracowali: Agata Misztal Jerzy Pepol ZLODOWACENIA W POLSCE Osady czwartorzędowe na Warmii i Mazurach osiągają najwyższe wartości miąższości

Bardziej szczegółowo

Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie)

Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie) Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie) Michał Michalak Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi 24.09.2017 Plan referatu 1 Ogólneinformacje 2 3 Podstawyprojektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach.

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach. 1 2 4 3 Zdj.28. Pokład węgla humusowego nr205/1 (579,10-580,10m) -1, następnie iłowiec (580,10-581,42m) -2; pokład węgla humusowego nr205/2 (581,42-581,70m) -3 oraz mułowiec (581,70-587,15m) -4. Zdj.29.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.

Bardziej szczegółowo

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA 1. Uzupełnij tabelę: Nazwa wydmy Kształt wydmy Kierunek wiatru Klimat, w jakim powstała wydma Pokrycie wydmy roślinnością 2. Narysuj obok i nazwij formę, która powstanie w

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Blokdiagramy A-D (załącznik 1) ilustrują budowę geologiczną czterech regionów Polski. Uzupełnij tabelę: w kolumnie 1:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul.

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Zleceniodawca: Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o. 42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Temat: Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kobojek MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA ŚRODKOWEGO ODCINKA DOLINY RAWKI MIĘDZY RAWĄ MAZOWIECKĄ A NOWYM DWOREM

Elżbieta Kobojek MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA ŚRODKOWEGO ODCINKA DOLINY RAWKI MIĘDZY RAWĄ MAZOWIECKĄ A NOWYM DWOREM Notatki naukowe 187 K r z e m iń s k i T., 1974, Geneza mlodoplejstoceńskiej rzeźby glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty. Acta Geogr. Lodz., 33. R d z a n y Z., 1992, Wstępne uwagi o przebiegu zanikania

Bardziej szczegółowo

Równina aluwialna Krynki koło Żeleźnika

Równina aluwialna Krynki koło Żeleźnika OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 98 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Równina aluwialna Krynki koło Żeleźnika Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Garnczarek obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne Długość: 17

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki Kuniów 45, Kluczbork tel

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki Kuniów 45, Kluczbork tel Kuniów 45, 46-200 Kluczbork tel. 507 665 061 e-mail: pg.rokicki@gmail.com DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla oceny geotechnicznych warunków przebudowy Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Podstawy nauk o Ziemi

Podstawy nauk o Ziemi Podstawy nauk o Ziemi Zależność rzeźby od budowy geologicznej mgr inż. Renata Różycka-Czas Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia w świetle nowych badań

Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia w świetle nowych badań VIII Zjazd Geomorfologów Polskich ROLA PROCESÓW EKSTREMALNYCH W KSZTAŁTOWANIU RZEŹBY Słupsk, 10 13 września 2008 Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Robert J. Sokołowski Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r.

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. O bjaśn ien ia do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. M ie jsk o -G m in n y O śro d e k K u ltu ry S p o rtu i R ek reacji w Z d zie sz o w ic ach je

Bardziej szczegółowo

Lodowce i lądolody. Obecnie pokrywają 10% powierzchni ziemi; w plejstocenie ~ 30%; w prekambrze być może e niemal 100%

Lodowce i lądolody. Obecnie pokrywają 10% powierzchni ziemi; w plejstocenie ~ 30%; w prekambrze być może e niemal 100% Lodowce i lądolody Obecnie pokrywają 10% powierzchni ziemi; w plejstocenie ~ 30%; w prekambrze być może e niemal 100% Powstają tam, gdzie coroczne opady śniegu nie ulegają rozpuszczeniu w porach ciepłych:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA EM.GEO Usługi Geologiczne Elżbieta Małajowicz Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka kom: 669 898 566, e-mail: em.geo@op.pl NIP:681-190-20-47, REGON: 360358197 OPINIA GEOTECHNICZNA Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

Geneza jezior Wełmickiego i Jańsko (Strużka) oraz przylegających do nich równin torfowych na północ od Lubska

Geneza jezior Wełmickiego i Jańsko (Strużka) oraz przylegających do nich równin torfowych na północ od Lubska Landform Analysis, Vol. 9: 231 235 (2008) Geneza jezior Wełmickiego i Jańsko (Strużka) oraz przylegających do nich równin torfowych na północ od Lubska Micha³ G³owacki* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Bardziej szczegółowo

Porównanie krajobrazu geologicznego oraz pogórniczego Łuku Mużakowa i Wzniesień Żarskich

Porównanie krajobrazu geologicznego oraz pogórniczego Łuku Mużakowa i Wzniesień Żarskich Jacek Koźma Porównanie krajobrazu geologicznego oraz pogórniczego Łuku Mużakowa i Wzniesień Żarskich Wspólne cechy krajobrazu Łuku Mużakowa oraz wzniesień Żarskich szansą rozwoju regionu Żary, 04.06.2018

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowe GEOGRAF Al. Piłsudskiego 30/34 41-303 Dąbrowa Górnicza

Przedsiębiorstwo Usługowe GEOGRAF Al. Piłsudskiego 30/34 41-303 Dąbrowa Górnicza Przedsiębiorstwo Usługowe GEOGRAF Al. Piłsudskiego 30/34 41-303 Dąbrowa Górnicza OPINIA GEOTECHNICZNA DLA DZIAŁKI NR 2416/128 POŁOŻONEJ W KATOWICACH-PODLESIU PRZY UL. ROLNICZEJ Autor: dr Jerzy Wach Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B

Tabela nr 1 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Lokalizacja i morfologia terenu... 3 3. Przebieg badań... 4 3.1. Prace geodezyjne... 4 3.2. Prace wiertnicze... 4 3.3. Prace polowe...5 4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych...

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Rzeźba na mapach. m n.p.m

Rzeźba na mapach. m n.p.m Rzeźba na mapach Rzeźbę terenu przedstawia się obecnie najczęściej za pomocą poziomic. Poziomice (izohipsy) są to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wysokości. Mapa poziomicowa (hipsometryczna)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych.

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych. Okaz 93 MCh/P/11593 - Kalamit Brzeszcze Owalny, nieznacznie spłaszczony fragment łodygi. Powierzchnie poprzeczne cięte ukośnie. Wyraźne prążkowanie zachowane tylko na połowie obwodu. Niezbyt wyraźnie widoczny

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Cechy strukturalno-teksturalne osadów budujących terasy w dolinie Lubszy

Cechy strukturalno-teksturalne osadów budujących terasy w dolinie Lubszy Landform Analysis, Vol. 9: 104 108 (2008) Cechy strukturalno-teksturalne osadów budujących terasy w dolinie Lubszy Cezary Tomczyk* Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Paleogeografii i Geoekologii,

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Kielce, lipiec 2006 r.

Kielce, lipiec 2006 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa gruntowego projektowanej kanalizacji sanitarnej we kilku obszarach Chmielnika : wieś Przededworze Dezyderiów, Alei Zwycięstwa, Osiedla Dygasińskiego, Osiedla

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2316 1. Nazwa obiektu: Wąwóz lessowy Jedliczny Dół w Turzyńcu 2. Typ obiektu geostanowiska: elementy rzeźby - formy denudacyjne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50 38' 09,180

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k 2 0 1 8 M i e j s k o - G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y S p o r t u i R e k r e a c j i w Z d z i e s z o w i c a c h Dział 926 - Kultura

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKA, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Neotektonika i jej analiza na mapach geologicznych FAZA TEKTONICZNA okres wzmożonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Wychodnie i odsłonięcia skalne

Rozdział VIII Wychodnie i odsłonięcia skalne Rozdział VIII Wychodnie i odsłonięcia skalne Rozdział przedstawia analiza występowania nieznanych a szczególnie wartych udostępnienia i opisu, odsłonięć geologicznych i wychodni skalnych. Na tle monotonnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Osady dna doliny nidzicy

Osady dna doliny nidzicy VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Osady dna doliny nidzicy w rejonie kazimierzy wielkiej 1. Wstęp Obszary lessowe charakteryzują się specyficzną rzeźbą, która uwarunkowana jest między innymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Załącznik 2 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Warszawa, luty 2009 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA Projektowana droga ekspresowa przebiega

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 3 Charakterystyka morfologiczna koryt meandrujących Pod względem układu poziomego rzeki naturalne w większości posiadają koryta kręte. Jednakże stopień krętości

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy I. CZĘŚĆ OPISOWA----------------------------------------------------------------------------2 1. Podstawa opracowania-------------------------------------------------------------2 2. Cel opracowania----------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) , kom

Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) , kom Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski 07-410 Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336 Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Mapy litologiczno-stratygraficzne.

Mapy litologiczno-stratygraficzne. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Mapy litologiczno-stratygraficzne. Wśród map litologiczno-stratygraficznych zakrytych - aktualnie znajdujących się w użytkowaniu - są mapy w skali 1 : 300

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska Zrębice Pierwsze, ul. Łąkowa 5, 42-256 Olsztyn tel. kom. 695 531 011, fax. 34 34 35 830 e-mail: biuro@keske.pl OPINIA

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski. - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski.  - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7 Zlodowacenie Polski Ok. 1,5 mln lat temu w czwartorzędzie w epoce plejstocenu w Europie a także w Polsce panował bardzo zimny, surowy klimat. Były to doskonałe warunki do tworzenia i rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 195-199 2007 PRACE NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

Dolina Gajowej Wody. Kaczowice Stanowisko znajduje się ok. 800 m na południe od wsi Kaczowice, bezpośrednio przy Opis lokalizacji i dostępności:

Dolina Gajowej Wody. Kaczowice Stanowisko znajduje się ok. 800 m na południe od wsi Kaczowice, bezpośrednio przy Opis lokalizacji i dostępności: OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 1 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Dolina Gajowej Wody Współrzędne geograficzne [WGS 8 hddd.dddd] Długość: E17 06.835' Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Rdzany GLACILIMNICZNA SEDYMENTACJA KEMOWA W KOTLINIE GÓRNEJ RAWKI I JEJ ZNACZENIE RZEŹBOTWÓRCZE

Zbigniew Rdzany GLACILIMNICZNA SEDYMENTACJA KEMOWA W KOTLINIE GÓRNEJ RAWKI I JEJ ZNACZENIE RZEŹBOTWÓRCZE Notatki naukowe 221 Zbigniew Rdzany GLACILIMNICZNA SEDYMENTACJA KEMOWA W KOTLINIE GÓRNEJ RAWKI I JEJ ZNACZENIE RZEŹBOTWÓRCZE GLACIOLIMNIC SEDIMENTATION OF THE KAME TYPE IN THE UPPER RAWKA BASIN AND ITS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: Miejscowość: Powiat : Województwo: Zleceniodawca: nawierzchnia drogowa Mroków piaseczyński mazowieckie ROBIMART Pracownia Projektowa Robert Zalewski Opacz Kolonia ul.

Bardziej szczegółowo

Wpływ uwarunkowań fizyczno-geograficznych i presji antropogenicznej na stan hydrologiczny zlewni Wiercicy Józef Szpikowski Uniwersytet im.

Wpływ uwarunkowań fizyczno-geograficznych i presji antropogenicznej na stan hydrologiczny zlewni Wiercicy Józef Szpikowski Uniwersytet im. Wpływ uwarunkowań fizyczno-geograficznych i presji antropogenicznej na stan hydrologiczny zlewni Wiercicy Józef Szpikowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO 1. Nr ewidencyjny 2. Lokalizacja 4 2.1 Miejscowość 2.2 Właściciel terenu 2.3 Gmina 2.4 Powiat 2.5 Województwo 2.6 Oznaczenie mapy

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000

Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000 Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000 Raport z zadania 2.2.2 Opracowanie dla obszaru polskich wód morskich warstw: batymetria,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Bargły, Michałów

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Bargły, Michałów BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zleceniodawca: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl Sp.

Bardziej szczegółowo

Nr dok.2554 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST tel/fax ( 0-22 )

Nr dok.2554 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST tel/fax ( 0-22 ) 1. Przedmiot i zakres opracowania 1.1. Podstawa formalna Podstawą formalną opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą: Zakład Transportu Miejskiego, ul. Senatorska 37,

Bardziej szczegółowo