Ocena zasobów pomocy społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 GOPS Zakrzewo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 22 dla gminy Zakrzewo Autorzy: Blanka Duda Celestyna Hallek Beata Szudarska Karolina Paprocka pod kierunkiem Kierownika GOPS Zakrzewo Moniki Przybyła

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 37 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 4 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 51 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 65 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 69 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 69 1 Wnioski końcowe

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 24 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Zakrzewo. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie złotowskim. Gmina Zakrzewo graniczy od południa i zachodu z Gminą Złotów, od północy z Gminą Lipka, a od wschodu z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Siedzibą gminy jest Zakrzewo. Powierzchnia gminy Zakrzewo wynosi 162,52 km2, co stanowi 9,79 % powierzchni powiatu,,54 % powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 4882 osób. W skład gminy wchodzi 14 wsi sołeckich i 8 pozostałych miejscowości m.in. Karolewo, Kujanki, Łączyn, Nowe Zakrzewo, Nowy Głomsk czy Poborcze. Najludniejszą miejscowością jest Zakrzewo licząca 194 mieszkańców, najmniejszą zaś Drożyska Małe, które liczą 25 osób. Znaczna ilość mieszkańców nadal podejmuje migracje zarobkowe do dużych ośrodków miejskich takich jak: Poznań, Wrocław, Bydgoszcz. Nadaj znaczna ilość mieszkańców migruje do Niemiec czy Holandii. Na terenie gminy Zakrzewo panuje nadal relatywnie niski stopień bezrobocia. W gminie Zakrzewo rozwija się budownictwo jednorodzinne. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Zakrzewo. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Według stanu na 3 czerwca 22, liczba ludności gminy Zakrzewo wyniosła 4915 osób, z czego 49,81% stanowiły kobiety, a 5,19 % mężczyźni. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 2,14%, osoby w wieku produkcyjnym 64,23%, a w wieku poprodukcyjnym 15,63%. W okresie od 3 czerwca 219 r. do 3 czerwca 22 r. liczba ludności spadła o 24 osoby. Według stanu na 3 września 22 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z gminy Zakrzewo wynosiła 119 osób z czego 55,46 % stanowiły kobiety a 44,54 % mężczyźni. Długotrwale bezrobotnych osób z terenu gminy Zakrzewo było 34. Na terenie gminy Zakrzewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe, w ty, jeden zespół szkolno - przedszkolny, w którym przedszkole dysponuje 5 miejscami, 1 przedszkole publiczne (15 miejsc) i 1 niepubliczny żłobek (2 miejsc). Na terenie gminy nie funkcjonuje opiekun dzienny. W gminie Zakrzewo działają 2 świetlice w szkołach (jedna dysponuje 25 miejscami, druga 75 miejscami). Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie gminy Zakrzewo. 3

4 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci Grupa wiekowa mężczyzna kobieta wiek produkcyjny Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci wiek produkcyjny (2 ) (1 5) (1 ) (5) kobieta mężczyzna 4

5 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci Grupa wiekowa mężczyzna kobieta wiek produkcyjny Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci 1-19 Grupa wiekowa wiek produkcyjny (2 ) (1 5) (1 ) (5) kobieta mężczyzna 5

6 Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 22 r. (poziom powiatu) Status Ogółem Mężczyźni Kobiety Bezrobotni ogółem Bezrobotni z prawem do zasiłku Długotrwale bezrobotni Bezrobotni ogółem Bezrobotni z prawem do zasiłku Długotrwale bezrobotni Kobiety Mężczyźni 6

7 Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju. Powiat Województwo Polska Status Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Osoby bezrobotne ogółem Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku Osoby długotrwale bezrobotne Powiat Osoby bezrobotne ogółem Powiat Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku Powiat Osoby długotrwale bezrobotne Województwo Osoby bezrobotne ogółem Województwo Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku Województwo Osoby długotrwale bezrobotne Polska Osoby bezrobotne ogółem Polska Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku Polska Osoby długotrwale bezrobotne Kobiety Mężczyźni 7

8 Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem. Wskaźnik % % % % % 22 28% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wskaźnik 8

9 Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 22 r Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa Gmina Liczba dzieci w żłobkach 2, Gmina Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 2, Gmina Liczba żłobków 1, Powiat (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 35,63 Powiat (średnia) Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 4,25 Powiat (średnia) Liczba żłobków 1,38 Województwo (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 69,7 Województwo (średnia) Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna 9,48 Województwo (średnia) Liczba żłobków 1,88 Infrastruktura opieki nad dziećmi Gmina Powiat (średnia) Województwo (średnia) Liczba dzieci w żłobkach Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna Liczba żłobków 9

10 Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 22 r. 14 Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa Gmina Powiat (średnia) Województwo (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach Infrastruktura opieki nad dziećmi, 1,13 12, Gmina Powiat (średnia) Województwo (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach 1

11 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza* 221 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 4 1 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 5 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów Liczba hospicjów 7 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 8 X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny " oceny 219". Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS. 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Pomoc i wsparcie w gminie Zakrzewo z pomocy społecznej w 22 roku uzyskało 128 osób (94 rodziny), co stanowiło 2,62 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 219 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 9 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 4 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 35 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 219 o 11 osób. W gminie Zakrzewo najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 22 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa i bezrobocie. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych. 11

12 Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. Liczba świadczeniobiorców Gmina Powiat (średnia) Województwo (średnia) Liczba świadczeniobiorców Gmina Powiat (średnia) Województwo (średnia) 12

13 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 22 r. Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni Produkcyjny Poprodukcyjny Wiek Produkcyjny Kobiety Mężczyźni Poprodukcyjny Liczba osób pobierających świadczenia 13

14 Wskaźnik deprywacji lokalnej Wskaźnik deprywacji lokalnej 216 2,86% 217 2,61% 218 2,13% 219 2,41% 22 2,61% 3,43% 2,94% 2,45% 1,96% 1,47%,98%,49%,% Wskaźnik deprywacji lokalnej 14

15 Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Korzystający z pomocy społecznej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 15

16 Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej. Liczba kobiet korzystających z pomocy Poziom Wiek Zakrzewo (wielkopolskie) Produkcyjny Poprodukcyjny Powiat (średnia) Produkcyjny Poprodukcyjny Województwo (średnia) Produkcyjny Poprodukcyjny Liczba kobiet korzystających z pomocy Produkcyjny Poprodukcyjny 16

17 Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy Poziom Wiek Zakrzewo (wielkopolskie) Produkcyjny Poprodukcyjny Powiat (średnia) Produkcyjny Poprodukcyjny Województwo (średnia) Produkcyjny Poprodukcyjny Liczba mężczyzn korzystających z pomocy Produkcyjny Poprodukcyjny 17

18 Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 357 2,73% świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 97,27% Liczba świadczeń 18

19 Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych Liczba osób Rodzaj świadczenia świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych świadczenia niepieniężne, Liczba osób świadczenia pieniężne, Liczba osób świadczenia niepieniężne, Linia trendu świadczenia pieniężne, Linia trendu 19

20 Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Liczba rodzin Rodzaj świadczenia świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Liczba rodzin Liczba rodzin Trend świadczenia pieniężne Liczba rodzin Liczba rodzin Trend 2

21 Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 22 roku. Liczba rodzin pobierających świadczenia Typy rodzin Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne jednoosobowe wieloosobowe Liczba rodzin pobierających świadczenia jednoosobowe Typy rodzin wieloosobowe świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 21

22 Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 22 roku. Liczba świadczeń Typ rodziny Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne bez dzieci jedno dziecko dwoje dzieci troje dzieci czworo i więcej dzieci inne Liczba świadczeń bez dzieci jedno dziecko dwoje dzieci czworo i więcej dzieci troje dzieci inne świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 22

23 Powody udzielania pomocy rodzinom w 22 roku. Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA RODZIN OGÓŁEM DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 54 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 5 UBÓSTWO 37 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 27 BEZROBOCIE 26 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE ALKOHOLIZM 7 BEZDOMNOŚĆ 2 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE PRZEMOC W RODZINIE 2 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO SIEROCTWO 1 ZDARZENIE LOSOWE 1 Powody udzielenia pomocy i wsparcia SIEROCTWO, 1 PRZEMOC W RODZINIE, 2 ZDARZENIE LOSOWE, 1 UBÓSTWO, 37 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO... ALKOHOLIZM, 7 BEZDOMNOŚĆ, 2 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I... BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH... BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH... BEZROBOCIE, 26 POTRZEBA OCHRONY... POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA, 27 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, 5 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA, 54 23

24 Główne powody przyznania świadczeń w roku. Liczba świadczeń Powód przyznania Ogółem świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba wielodzietność Ubóstwo Potrzeba ochrony macierzyństwa Liczba świadczeń Długotrwała lub ciężka choroba Niepełnosprawność Potrzeba ochrony macierzyństwa Ubóstwo wielodzietność świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 24

25 Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych Typ rodziny Typ rodziny Typ rodziny Typ rodziny Powód przyznania Ogółem 1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa 4 i więcej osób Długotrwała lub ciężka choroba Niepełnosprawność Ubóstwo Bezrobocie Potrzeba ochrony macierzyństwa Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów 1 Długotrwała lub ciężka choroba Typ rodziny 2 Niepełnosprawność Typ rodziny 3 Ubóstwo Typ rodziny 4 Bezrobocie Typ rodziny 5 Potrzeba ochrony macierzyństwa Typ rodziny osobowa 2-osobowa 3-osobowa 4 i więcej osób 25

26 Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych. Liczba osób Liczba osób Usługi opiekuńcze - ogółem, Liczba osób Usługi opiekuńcze - ogółem, Linia trendu 26

27 Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych. 1 Liczba osób Liczba osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Liczba osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Linia trendu 27

28 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba osób Liczba osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Liczba osób Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Linia trendu 28

29 Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego. Liczba rodzin w latach Rodzaj Poradnictwo specjalistyczne Liczba rodzin Poradnictwo specjalistyczne, Liczba rodzin Poradnictwo specjalistyczne, Linia trendu 29

30 Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 1% Wskaźnik pracy socjalnej 228,3% 195,% 287,21% 184,44% 168,9% Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia Praca socjalna ogółem Wskaźnik pracy socjalnej 3 599,88% 549,89% Wskaźnik pracy socjalnej ,9% 449,91% 399,92% 349,93% 299,94% 249,95% 199,96% 149,97% Wartość wskaźnika pracy socjalnej 5 99,98% 49,99% Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia Praca socjalna ogółem Wartość wskaźnika pracy socjalnej,% 3

31 Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej. Liczba rodzin Udzielone świadczenia Interwencja kryzysowa Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej 1 Liczba rodzin, Linia trendu Interwencja kryzysowa, Liczba rodzin Interwencja kryzysowa, Linia trendu 31

32 Kontrakt socjalny. Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych. Praca socjalna Liczba kontraktów/projektów Liczba kontraktów/projektów KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B 32

33 Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI 1 Wskaźnik pracy socjalnej LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI 33

34 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Kwota świadczeń pieniężnych ,22 zł ,74 zł ,92 zł ,46 zł ,9 zł Kwota świadczeń pieniężnych ,94 zł ,95 zł ,96 zł ,97 zł ,98 zł ,99 zł, zł świadczenia piężne, Kwota świadczeń pieniężnych świadczenia piężne, Linia trendu 34

35 Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych Poziom Wiersz Liczba świadczeń Gmina RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 92 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 92 Powiat (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 457 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 49 Województwo (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 462 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 567 Kraj (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 653 RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 745 Liczba świadczeń RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM Wiersz RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM Gmina Kraj (średnia) Powiat (średnia) Województwo (średnia) 35

36 DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA w całym okresie sprawozdawczym WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób W tym: osoby długotrwale korzystające Wiek Wiek produkcyjny * Wiek poprodukcyjny ** Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem W tym: osoby długotrwale korzystające Wiek Wiek Wiek 6 lat i więcej OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem * wiek produkcyjny: kobiety w wieku lat, mężczyźni lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 6 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 36

37 3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR Pomoc i wsparcie w gminie Zakrzewo z pomocy społecznej w 22 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 63 osoby, natomiast w formie świadczeń niepieniężnych 67 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 3 osób. W gminie zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie, którzy objęli swoją pomocą 5 rodzin. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny. 37

38 Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny Liczba asystentów rodziny w gminie Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny Liczba asystenów rodziny oraz liczba rodzin Liczba asystentów rodziny w gminie Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny 38

39 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR wypełniana wyłącznie przez gminy i miasta na prawach powiatu w całym okresie sprawozdawczym WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym: (wiersze 3-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 5 Kwota świadczeń w złotych 6 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym: (wiersze 9-16) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 15 Kwota świadczeń w złotych 16 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 17 Kwota świadczeń w złotych 18 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym: (wiersze 21-22) ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 39

40 WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 Liczba osób 23 Kwota świadczeń w złotych 24 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym: (z wierszy 25-26) DLA DZIECI Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym (z wierszy 25-26): POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym (z wierszy 29-3): DLA DZIECI Liczba osób Kwota świadczeń w złotych SCHRONIENIE - OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych UBRANIE Liczba osób 35 Kwota świadczeń w złotych 36 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba rodzin 37 Kwota świadczeń w złotych 38 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Kwota świadczeń w złotych WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny Liczba rodzin wspierających 42 Liczba asystentów rodziny Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych Inne rodzaje pomocy i świadczeń Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 513 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 7 rodzin (co stanowi wzrost o 1,36 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia 4

41 wychowawczego wyniosła , zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o , zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wyniosła 119 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 39 rodzin (co stanowi spadek o 24,68 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ( w tym jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) wyniosła ,68 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o ,96 zł. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych. 41

42 Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. Dane za rok 219 dotyczą okresu od stycznia do czerwca. Liczba rodzin Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych Liczba rodzin 42

43 Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń. Wydatki , zł , zł , zł , zł Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń ,94 zł ,95 zł ,96 zł ,97 zł ,98 zł ,99 zł, zł Wydatki 43

44 Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Liczba rodzin Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami Średnia liczba rodzin w roku 44

45 Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku. Kwota ,5 zł ,79 zł ,95 zł ,64 zł ,68 zł Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ,93 zł ,94 zł ,95 zł ,96 zł ,97 zł ,98 zł ,99 zł, zł

46 Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Liczba świadczeń Świadczenia opiekuńcze Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny zasiłek opiekuńczy Liczba świadczeń Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełn... Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnos... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u... Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe... 46

47 Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Kwota świadczeń Świadczenia opiekuńcze Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia , , , 38 28, , , , , 112, , , , 12 19, , , 1 836, 1 836, 1 899, 2 276, 2 59, , 61 56, , , 82 19, Świadczenie pielęgnacyjne , , , , , Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny zasiłek opiekuńczy , , , , , , , , , , 5 137, 37 2, , , , , , Kwota świadczeń, Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełno... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepe... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł... Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasi... 47

48 Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach. Liczba osób Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

49 Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach. Liczba rodzin Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

50 Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł]. Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego Kwota Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego

51 INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych Kwota świadczeń w złotych DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 3 1 Kwota świadczeń w złotych Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Zakrzewo prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy: 2 placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice), oraz 3 ośrodki wsparcia w tym: Klub Senior+ i 2 mieszkania chronione. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby placówek w podziale na typ i instytucje prowadzącą, liczby miejsc i liczby osób korzystających z placówek, wskaźnik nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych. Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Zakrzewo nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy. 51

52 Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na instytucję prowadząc w 22 roku Jednostka INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ MIESZKANIA CHRONIONE 2 NOCLEGOWNIE OGRZEWALNIE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OŚRODKI WSPARCIA 3 PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNE DOMY POMOCY Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NOCLEGOWNIE PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek 52

53 Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 22 roku. Rodzaj placówki liczba miejsc liczba osób korzystających DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ MIESZKANIA CHRONIONE 4 2 NOCLEGOWNIE OGRZEWALNIE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OŚRODKI WSPARCIA PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNE DOMY POMOCY Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ MIESZKANIA CHRONIONE NOCLEGOWNIE OGRZEWALNIE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OŚRODKI WSPARCIA PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNE DOMY POMOCY 53

54 Nasycenie usługami w DPS. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 1 do sumy liczby osób umieszczonych w DPS i liczby oczekujących. Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach wyrażony w % Grupa osób ogółem osoby w podeszłym wieku osoby przewlekle somatycznie chore osoby przewlekle psychicznie chore osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie osoby niepełnosprawne fizycznie osoby uzależnione od alkoholu Nasycenie usługami w DPS-ach dzieci i młodzież niepełnosprawna intele... osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt... osoby przewlekle psychicznie chore osoby uzależnione od alkoholu ogółem osoby niepełnosprawne fizycznie osoby przewlekle somatycznie chore osoby w podeszłym wieku 54

55 Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 22 roku. Powiat Ogółem DOMY POMOCY SPOŁ. MIESZKA - NIA CHRO - NIONE NOCLE - GOWNIE OGRZE - WALNIE OŚRODKI INTER - WENCJI KRYZY - SOWEJ OŚRODKI WSPAR - CIA PLAC. SPEC. PORAD. RODZINNE DOMY POMOCY Powiat chodzieski 1 1 Powiat czarnkowskotrzcianecki 1 1 Powiat gnieźnieński Powiat gostyński 3 3 Powiat grodziski (wielkopolskie) Powiat jarociński Powiat kaliski Powiat kolski Powiat koniński 4 4 Powiat kościański Powiat krotoszyński Powiat kępiński Powiat leszczyński Powiat m. Kalisz Powiat m. Konin Powiat m. Leszno 4 4 Powiat m. Poznań Powiat międzychodzki 4 4 Powiat nowotomyski 3 3 Powiat obornicki 4 4 Powiat ostrowski (wielkopolskie) Powiat ostrzeszowski 6 6 Powiat pilski Powiat pleszewski 7 7 Powiat poznański Powiat rawicki 4 4 Powiat szamotulski Powiat słupecki 3 3 Powiat turecki 4 4 Powiat wolsztyński 2 2 Powiat wrzesiński 1 1 Powiat wągrowiecki 3 3 Powiat złotowski Powiat średzki (wielkopolskie) 1 1 Powiat śremski Powiat Ogółem DOMY POMOCY SPOŁ. MIESZKA - NIA CHRO - NIONE NOCLE - GOWNIE OGRZE - WALNIE OŚRODKI INTER - WENCJI KRYZY - SOWEJ OŚRODKI WSPAR - CIA PLAC. SPEC. PORAD. RODZINNE DOMY POMOCY Powiat chodzieski

56 Powiat Powiat czarnkowskotrzcianecki Ogółem DOMY POMOCY SPOŁ. MIESZKA - NIA CHRO - NIONE NOCLE - GOWNIE OGRZE - WALNIE OŚRODKI INTER - WENCJI KRYZY - SOWEJ OŚRODKI WSPAR - CIA PLAC. SPEC. PORAD. 4 4 Powiat gnieźnieński Powiat gostyński Powiat grodziski (wielkopolskie) Powiat jarociński Powiat kaliski Powiat kolski 2 2 Powiat koniński Powiat kościański Powiat krotoszyński Powiat kępiński 1 1 Powiat leszczyński Powiat m. Kalisz 1 1 Powiat m. Konin 1 1 Powiat m. Leszno Powiat m. Poznań Powiat międzychodzki 2 2 Powiat nowotomyski Powiat obornicki Powiat ostrowski (wielkopolskie) Powiat ostrzeszowski Powiat pilski Powiat pleszewski Powiat poznański Powiat rawicki 2 2 Powiat szamotulski Powiat słupecki 3 3 Powiat turecki Powiat wolsztyński Powiat wrzesiński Powiat wągrowiecki Powiat złotowski Powiat średzki (wielkopolskie) Powiat śremski 2 2 RODZINNE DOMY POMOCY 56

57 T.POWIATY Liczba placówek 57

58 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 X Liczba osób korzystających 2 X Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 3 X 4 X 1 5 X X W TYM (wiersze 7-27): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba miejsc w placówkach ogółem 7 Liczba osób korzystających 8 Liczba osób umieszczonych 9 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) DZIENNE DOMY POMOCY Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 Liczba osób korzystających 14 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) KLUBY SAMOPOMOCY Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH i SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X Liczba osób korzystających 24 X Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 25 X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 26 X 27 X OGRZEWALNIE 58

59 WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 Liczba osób korzystających 29 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 3 31 NOCLEGOWNIE Liczba miejsc w placówkach ogółem 32 Liczba osób korzystających 33 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 34 Kadra placówek liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 Liczba osób korzystających 2 Liczba osób umieszczonych 3 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób umieszczonych Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 Liczba osób korzystających 15 PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba osób korzystających 16 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 17 Roczny koszt prowadzenia 18 59

60 WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 i utrzymania placówek (w złotych) PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X X X Liczba osób korzystających 24 X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 X X X 26 X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 X X X Liczba osób korzystających 28 X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 29 X X X 3 X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba uczestników zajęć 31 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba uczestników zajęć 32 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba uczestników zajęć 33 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba uczestników zajęć 36 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie 219 oceny 22 Prognoza 221 Liczba spółdzielni socjalnych 1 Spółdzielnie socjalne dla których JST jest założycielem lub członkiem Liczba osób korzystających / uczestników Kadra spółdzielni socjalnych - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 2 3 Liczba organizacji pozarządowych w obszarze włączenia społecznego działających na terenie JST 4 6

61 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej W roku oceny zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej było 11 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 5 osób ( w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo), pozostali pracownicy 5 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 1 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie zawodowe. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego nie posiada żaden z pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych. 61

62 Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione Liczba osób Zatrudnieni Ogółem we wszystkich rodzajach placówek Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione Liczba pracowników ogółem Kadra kierownicza 62

63 Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych. Wskaźnik ,% ,% ,% ,67% 22,% 29,94% 24,95% 19,96% 14,97% 9,98% 4,99%,%

64 Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2 osób lub 1 pracownik socjalny na 5 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co najmniej 3 pracowników socjalnych. Czy spełniony warunek ustawowy dot. pracowników socjalnych Liczba mieszkańców wg GUS Liczba rodzin w gminie korzystająca z pracy socjalnej Liczba pracowników socjalnych 216 Tak Tak Tak Tak Tak

65 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie: liczba wolontariuszy wyniosła osób, w ramach zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczce, prace interwencyjne i inne) pracowało osób, staże odbywało osób. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego w jednostce Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej W 22 roku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, o których mowa w artykule 11 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej. 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego W gminie Zakrzewo środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 22 roku , zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrosło , zł (co stanowi 12,1 %). W dziale 851 Ochrona zdrowia w gminie Zakrzewo wydatkowano , zł co stanowi,92% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano , zł, co stanowi 14,7 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza w gminie Zakrzewo wydatkowano , zł, co stanowi,37 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 855 Rodzina wydatkowano , zł, co stanowi 84,1 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe : 1. Dział 855 Rozdz Świadczenia wychowawcze, które wynoszą: , zł, tj. 61,2 % całego budżetu; 2. Dział 855 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które wynoszą: , zł, tj. 21,39 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej; 3. Dział 852 Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej, które wynoszą: , zł, tj. 7,45 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 65

66 ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych 66

67 WYSZCZEGÓLNIENIE 219 oceny 22 Prognoza 221 OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W tym: w budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii w tym: w budżecie OPS / PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: w budżecie OPS / PCPR POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej w tym: w budżecie OPS / PCPR Ośrodki Wsparcia 9 w tym: w budżecie OPS / PCPR Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: w budżecie OPS / PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: w budżecie OPS / PCPR Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: w budżecie OPS Dodatki mieszkaniowe w tym: w budżecie OPS Zasiłki stałe w tym: w budżecie OPS Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 X X X w tym: w budżecie PCPR 22 X X X Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: w budżecie OPS Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: w budżecie OPS / PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: w budżecie OPS / PCPR Pomoc w zakresie dożywiania w tym: w budżecie OPS Pomoc dla cudzoziemców 31 w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 33 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 67

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Piotr Torbicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Piotr Torbicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Piotr Torbicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Konieczek Zdzisława Kordek Martyna Majcherek Katarzyna Mochalska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Konieczek Zdzisława Kordek Martyna Majcherek Katarzyna Mochalska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Anna Konieczek Zdzisława Kordek Martyna Majcherek Katarzyna Mochalska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Karola Jasiaka przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 218 Autorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie Kamila Pawlicka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Łącko Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 218 Autorzy: Mieczysław Maciuszek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ludmiła Wójcik

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ludmiła Wójcik Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ludmiła Wójcik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Kuderska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Kuderska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Kuderska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 10 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 z prognozą na rok po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 z prognozą na rok po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 218 z prognozą na rok po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok Autorzy: Joanna Cieślik Magdalena Król Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Choma SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Nowak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zofia Strzępka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zofia Strzępka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zofia Strzępka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Fryc SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Powody nie przyznania miejsca w żłobku. Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu

Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Powody nie przyznania miejsca w żłobku. Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2014 Rok 2015 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Senczyna

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Senczyna Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Senczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Baniel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik Beata Kruszka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Anna Mikrut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Załącznik do Uchwały Nr 312/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Autorzy: Sporządzili: Remigiusz Wacławek (starszy inspektor ds. świadczeń) Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Serwecińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Serwecińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Serwecińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 205 dla gminy Kluczbork Autorzy: OPS Kluczbork SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO WPROWADZENIE Zgodnie z art. 16 a pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: GOPS Lezajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: GOPS Lezajsk Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: GOPS Lezajsk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS.PS.421.16.219 Ocena zasobów pomocy społecznej za 218 rok GMINA SKIERNIEWICE Autorzy: Alicja Czajka Joanna Pijus Teresa Marciniak Małgorzata Dziąg Małgorzata Kosmala Justyna Konopacka SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy wiejskiej Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy wiejskiej Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 218 rok dla gminy wiejskiej Ełk Autorzy: Adam Ostrowski Barbara Danilewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bożena Kisiel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz Autorzy: Alina Maślanka Marcin Sułkowski Franciszek Tudaj SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Mońki za rok 2018.

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Mońki za rok 2018. Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Mońki za rok 2018. Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Anna Mazur SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Stary Sącz Autorzy: mgr Alina Maślanka mgr Marcin Sułkowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz - pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska - Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Faraś, Agata Kocój, Małgorzata Kustra, Renata Mularska-Synoś, Anna Paszkowska, Aneta Szura, Anna Czarnik, Barbara Kuśnierz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Załacznik do Uchwały Nr VI/45/ Rady Gminy w Jordanowie z dnia 28 kwietnia r. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GMINA RYGLICE Ocena zasobów pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach Autorzy: Anna Mikrut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyzdrach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Autorzy: Anna Lewandowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Projekt z dnia 20 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Na

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Alina Miśkowicz ZOfia Wojtas Weronika Wojtas SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/50/ Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 kwietnia r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2014 dla Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Brzeg Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Brzeg Autorzy: Paweł Ogrodnik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Remigiusz Wacławek (starszy inspektor ds. świadczeń) Krystyna Kott (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej) SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Autorzy: Artur Kołodziejczyk Anna Banach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski Barbara Danilewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach Autorzy: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pękala, Aneta Braś SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/361/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Zakroczym za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIX/361/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Zakroczym za rok 2017 UCHWAŁA NR XLIX/361/ RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Zakroczym za rok 2017 Na podstawie art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 7 czerwca r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Artur Szreniawa-Sztajnert 1. Wprowadzenie Opracowanie Oceny Zasobów pomocy społecznej za 2016 przygotowała Urszula Kępka. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 21 czerwca r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 2017 rok". Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Purda Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Purda Autorzy: PIOTR ANDRZEJ DUDA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mikołów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Mikołów Autorzy: Janina Ryguła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej 2018 rok Gmina Góra

Ocena zasobów pomocy społecznej 2018 rok Gmina Góra Ocena zasobów pomocy społecznej 218 rok Gmina Góra Autorzy: Mariola Palczyńska Bożena Pilarczyk Marzena Baryliszyn-Szaduja Andrzej Kosmaczewski Zatwierdził: Edyta Lisiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: PREZYDENT GRUDZIĄDZA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: PREZYDENT GRUDZIĄDZA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: PREZYDENT GRUDZIĄDZA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 11 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017 Projekt z dnia 18 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. Autorzy: MOPS w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo