Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje, Szczecin, ul. Mączna 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje, Szczecin, ul. Mączna 4"

Transkrypt

1 ORG BB.3710/22-17/19 Szczecin, dnia r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na Dostawę odczynników diagnostycznych, wraz z dzierżawą aparatu dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr N-2019 z dnia r. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 t.j.) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje informuje, że od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: Pytanie nr 1: Pakiet nr 16 Testy paskowe na obecność narkotyków w moczu Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści test o progu wykrywalności 2000 ng/ml?wyższa czułość testu pozwoli na dokładniejsze wykrycie substancji badanej Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego. Pytanie nr 2: Pakiet nr 16 Testy paskowe na obecność narkotyków w moczu Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści test o progu wykrywalności 500 ng/ml? Zamawiający informuje, iż dopuści test o progu wykrywalności 500 ng/ml. Pytanie nr 3: Pakiet nr 16 Testy paskowe na obecność narkotyków w moczu Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści test o progu wykrywalności 10 ng/ml? Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego. Pytanie nr 4: Pakiet nr 12 Testy kasetkowe immunochromatgraficzne i immunoenzymatyczne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji nr 6 i 9 do odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i otrzymanie korzystniejszych cen. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zwracamy się z prośba o korektę wymagań co do wartości wykazu dostaw do Pakietu numer 12. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakaz wynikający m.in. z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiającym przysługuje, bowiem uprawnienie do określania przedmiotu zamówienia w taki sposób, który zabezpiecza jego potrzeby. I nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale konkretne wymagania, co, do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych. Określenie wysokich, ale możliwych do spełnienia wymagań przedmiotu zamówienia, które pozostają w związku z samym zamówieniem i celem, jaki przez dane zamówienie zamierza osiągnąć. Pytanie nr 5: Pakiet nr 12 Testy kasetkowe immunochromatgraficzne i immunoenzymatyczne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów Czy w Pozycji nr 2 zamawiający dopuści test o czułości 95,2% dla Adenowirusów, 97,3 % dla Rotawirusów oraz specyficzności 97,7% dla Adenowirusów, 97,1 % dla Rotawirusów, pakowany po 25 sztuk? Strona 1 z 13

2 Pytanie nr 6: Pakiet 2 Poz. 2 Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy transportowe, gdzie probówka ma wymiar: 13 x 165 mm, natomiast pałeczka ma długość 150 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 7: Pakiet nr 12 Poz. 1 Czy Zamawiający zaakceptuje test z kontrolą pozytywną w postaci liofilizowanej, która stanowi oddzielny produkt (nr katalogowy), a ilość zaoferowanych kontroli będzie adekwatna do ilości opakowań testów? Pytanie nr 8: Pakiet nr 12 Poz. 2 Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 98,8% dla adenowirusa i 96,3% dla rotawirusa, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 9: Pakiet nr 12 Poz. 7 Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 77,8% dla wymazu z cewki moczowej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 10: Pakiet nr 19 Poz. 2 Czy Zamawiający zaakceptuje ezy pakowane pojedynczo w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 krążków od innego producenta? Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie 4 krążków od innego producenta. Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania opinii KORDL dla testów MIC? Strona 2 z 13

3 Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w pakiecie na wybrane pozycje? Zwiększy to liczbę korzystnych cenowo ofert. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z wygodnym dostępem do studzienki testowej, zamykanym naklejką? W większości przypadkach wynik dodatni jest odczytywany w czasie 5-15 minut natomiast w przypadku niewielkiego zakażenia czas odczytu odbywa się w czasie nie dłuższym niż 2 godziny Pytanie nr 16: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12 poz. 6, 9 w przedmiotowym postępowaniu: 1. Prosimy o wyłączenie pozycji 6, 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 12, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia , sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakaz wynikający m.in. z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiającym przysługuje, bowiem uprawnienie do określania Strona 3 z 13

4 przedmiotu zamówienia w taki sposób, który zabezpiecza jego potrzeby. I nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale konkretne wymagania, co, do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych. Określenie wysokich, ale możliwych do spełnienia wymagań przedmiotu zamówienia, które pozostają w związku z samym zamówieniem i celem, jaki przez dane zamówienie zamierza osiągnąć. Pytanie nr 17: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12 poz. 6 w przedmiotowym postępowaniu Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH- 1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1 ng/ml.; o czułość oraz swoistość testu, która w oferowanym teście utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%. Obecny opis ograniczaj znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert Pytanie nr 18: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 w pakiecie 12 testu kasetkowego do oznaczania Rota-i Adenowirusów konfekcjonowanego po 25 testów w opakoaniu, każdy test zapakowany w osobną sasztkę. Pytanie nr 19: Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie Nr 13 na odstąpienie od szczegółowego wymogu dotyczącego konstrukcji testu ureazowego w postaci ruchomego okienka i dopuszczenie innych rozwiazań? Uzasadnienie: Proponowane tzw. chałupnicze rozwiązanie( adaptacja identyfikatora ) nie ma żadnego wpływu na jakość otrzymywanych wyników, a wręcz przeciwnie stwarza dodatkowe zagrożenia. Testy tego rodzaju produkowane w nieprofesjonalnych warunkach nie posiadają choćby minimum gwarancji jakości w postaci certyfikatu ISO i jako takie nie powinny być stosowane w jednostkach służby zdrowia chcących choć w minimalnym stopniu spełniać kryteria jakości. Również kryterium 2 godzin na odczyt wyniku jest poza dopuszczalnym standardem[ wynik powinien być znany w czasie wizyty u gastroenterologa wykonującego gastroskopię- czyli znacznie krótszy], dotyczy to również okresu trwałości ( 12 miesięcy). Profesjonalne rozwiązania w zakresie konstrukcji testu ureazowego nie stosują rozwiązania w postaci ruchomego okienka [Instytut Żywności i Żywienia czy w CLO-teście] Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w pozycjach 14, 18 i 53 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków innej firmy niż Oxoid spełniające wymogi SIWZ? Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierających 100 oznaczeń? Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie sprecyzował o jaki pakiet chodzi. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający w pozycji 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków pakowanych po 25 sztuk? Pytanie nr 23: (SIWZ Rozdział 4 ust. 3 pkt b) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej? Strona 4 z 13

5 Pytanie nr 24: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 testu o wyższej którego wynik można odczytać w 5. minucie? Pytanie nr 25: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 16 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie we wszystkich pozycjach testów kasetkowych do wyrywania narkotyków w moczu o niższych (lepszych punktach odcięcia). Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku. Zamawiający informuje, iż dopuści zaoferowanie we wszystkich pozycjach testów kasetkowych do wykrywania narkotyków w moczu o niższych, lepszych punktach odcięcia. Pytanie nr 26: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 17 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania narkotyków w ślinie o następującej kombinacji: A) AMP_MET_PCP_COC_OPI_BZO Lub B) AMP_MET_BZO_COC_OPI_THC? Pytanie nr 27: Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 18 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu kasetkowego, spełniającego zapisy SIWZ; konfekcjonowanego w opakowaniu zbiorczym po 20 testów (każdy test pakowane w indywidualną saszetkę)? Pytanie nr 28: dotyczy wzoru umowy: W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie. dostaw miesięcznie, co daje liczbę.. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy. Zamawiający nadmienia, iż zawsze stara się zamówić jak największą partię towarów. Pytanie nr 29: dotyczy 6 ust. 3 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy 6 ust. 3 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego. Zapis taki sprzeczny jest z art. 14 ustawy ( art. 353 ze znaczkiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Strona 5 z 13

6 Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie. Pytanie nr 30: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści test pakowany po 100 ozn. z odpowiednim przeliczeniem Pytanie nr 31: Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści enzym konfekcjonowany 2 x 10 ml? Pytanie nr 32: Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści test lateksowy do oznaczania pneumokoków konfekcjonowany po 25 ozn. z odpowiednim przeliczeniem Pytanie nr 33: Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści test konfekcjonowany po 10 ozn. w opak. i zaoferowanie 13 takich opakowań Pytanie nr 34: Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych składający się z 20 saszetek, 20 woreczków z zamknięciem i 20 suchych wskaźników. Tym samym wyrazi zgodę na zaoferowanie 57 opakowań Pytanie nr 35: Czy Zamawiający w poz. 14,16 dopuści konfekcjonowanie po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem Pytanie nr 36: Czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści test do identyfikacji i lekowrażliwości jako 2 osobne testy i wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z załączoną metodyką Pytanie nr 37: W przypadku zgody na pytanie 7 czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści test do lekowrażliwości konfekcjonowany po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem Strona 6 z 13

7 Pytanie nr 38: Czy Zamawiający w pozycji 21,22,23 i 25 dopuści szczepy wzorcowe z pierwszego pasażu konfekcjonowane po 10 liofilizowanych szczepów w fiolce Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dopuści Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji 5 karbapenemaz typu: OXA- 48; IMP, KPC, NDM i VIM w jednym oznaczeniu, bezpośrednio z kolonii bakterii Pytanie nr 40: Czy Zamawiający dopuści Płytki do oznaczania minimalnego stężenia hamującego w bulionie dla grzybów z gatunku: Candida, Cryptococcus z mykotykami zgodnymi z Eucast Pytanie nr 41: Ze względu na różnorodność asortymentu w pak. 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu jednego producenta dla min. 70 % Pytanie nr 42: dotyczy pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnie 5 krążków od innego producenta spełniającego wymogi SIWZ Pytanie nr 43: dotyczy pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści krążki o średnicy 6,5 mm kompatybilne z dyspenserami producenta na 6-7pozycji? Pytanie nr 44: dotyczy pakiet nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków, które swoją wysoką jakość potwierdziły w badaniach EUCAST 2017, w których to badaniach w obrębie zakresu mieściło się 100% wyników uzyskanych przy zastosowaniu proponowanych krążków Pytanie nr 45: dotyczy pakietu 3,11- załącznik nr 1.3, 1.11 do SIWZ Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą świadectw kontroli jakości. Czy zapis znajdujący się pod tabelką dotyczy dostarczenia świadectw kontroli jakości wraz z dostawą Zamawiający informuje, iż zapis znajdujący się pod tabelką dotyczy dostarczenia świadectw kontroli jakości wraz z dostawą. Strona 7 z 13

8 Pytanie nr 46: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przesyłania wraz z każdą dostawą świadectw kontroli jakości w języku polskim w zamian za udostępnienie strony internetowej z której w łatwy sposób można ściągnąć certyfikaty w języku angielskim Pytanie nr 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Pytanie nr 48: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? Wykonawca, który Pytanie nr 49: Dotyczy 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Pytanie nr 50: Dotyczy 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie reklamacji składanych drogą telefoniczną? Składanie reklamacji drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie reklamacji będzie następować drogą telefoniczną Pytanie nr 51: Dotyczy 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy towar, a po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji dostarczy towar wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych ( )? Obecny zapis paragrafu sugeruje, że Zamawiający musi uznać reklamację bez jej uprzedniego rozpatrzenia, podczas gdy załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne. Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji, dlatego też prosimy o zmianę zapisu Pytanie nr 52: Strona 8 z 13

9 Dotyczy 7 ust. 2.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto partii niezrealizowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% / wartości brutto partii towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów. Pytanie nr 53: Dotyczy 7 ust. 2.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto partii niezrealizowanego towaru, za dostarczenie go w ilości nie odpowiadającej zamówieniu ( braki ilościowe) lub nieodpowiedniej jakości, za każdy taki przypadek Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% wartości brutto partii towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów Pytanie nr 54: Dotyczy 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto partii zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru wynikającej z winy Zamawiającego, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Strona 9 z 13

10 Pytanie nr 55: Dotyczy: Pakiet nr 19 pozycja 1 i 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych w torebki foliowe z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku? Pytanie nr 56: Pakiet nr 19, pozycja 6 1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek aseptycznych o wysokości 16mm? Pytanie nr 57: Pakiet nr 19, pozycja 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez sformułowanie jałowe(aseptyczne) rozumie produkt sterylny jałowość na poziomie SAL 6 Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Pytanie nr 58: Dotyczy terminu składania ofert Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień godz. 11:00. Pytanie nr 59: 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:,,w przypadku odmowy dostarczenia w terminie, o który mowa w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do zakupu tego towaru u podmiotu trzeciego. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego zwrotu różnicy w kosztach zakupu. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów? Pytanie nr 60: 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy komunikacji w przedmiocie procedury reklamacyjnej na formą elektroniczną ? Pytanie nr 61: 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie rodzaju odsetek jako odsetek za opóźnienie? Zamawiający informuje, iż rozumie jako odsetki ustawowe. Pytanie nr 62: 7 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%? Pytanie nr 63: 7 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? Strona 10 z 13

11 Pytanie nr 64: Dotyczy rozdziału VI ust. 3 lit. a) SIWZ: Czy Zamawiający z uwagi na obszerność dokumentacji, wyrazi zgodę na przesłanie katalogów oferowanych produktów w formie elektronicznej na płycie CD? Pytanie nr 65: Dotyczy rozdziału VI ust. 3 lit. i) SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie przez Wykonawcę kilku wybranych świadectw kontroli jakości dla podłoży i testów z pakietu nr 9 oraz udostępni adres strony internetowej (dostęp bezpłatny), na której znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości? Czy Wykonawca wyrazi zgodę na przesłanie opisów kart antybiogramowych dla wszystkich oznaczonych drobnoustrojów w formie elektronicznej na płycie CD? Pytanie nr 66: Dotyczy załącznika 1.5 do SIWZ pakiet nr 5 oraz załącznika 1.9 do SIWZ pakiet nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego kolumny cena netto za 1 opakowanie? Pytanie nr 67: Dotyczy zał. 1.5 do SIWZ pakiet nr 5 pkt. 5 (pozostałe wymagania do pakietu) oraz zał. nr 1.9 do SIWZ pakiet nr 9 pkt. 1 (warunki dodatkowe): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu strony internetowej (dostęp bezpłatny), na której znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości, oferowanych przez Wykonawcę produktów i odstąpi od wymogu dostarczania ww. dokumentów w formie papierowej? Pytanie nr 68: Dotyczy zał. nr 1.9 do SIWZ pakiet nr 9 pkt 7 (warunki dodatkowe): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu - Wymaga się, aby firma, która wygra przetarg pokryła koszty szkolenia w 2020 i 2021 roku dla jednej osoby w warsztatach pt. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej. Dotyczy kosztów przejazdu, noclegów i opłaty rejestracyjnej? Uzasadnienie : Każdy Wykonawca, który z uwagi na stale podnoszony standard obsługi oraz kultury biznesowej, zobowiązany jest wraz innymi konkurencyjnymi podmiotami do stosowania zasad ujętych w Kodeksie etyki branży technologii medycznych opracowany przez MedTech Europe. Zasady te regulują między innymi proces przyznawania grantów edukacyjnych. Przyznanie tego rodzaju grantu edukacyjnego, a tak należy rozumieć wymóg postawiony przez Zamawiającego, musi być poprzedzony odrębną umową między Wykonawcą, a Zamawiającym, natomiast samo przyznanie grantu musi być zatwierdzone każdorazowo w Systemie Weryfikacji Konferencji (Conference Vetting System). Tym samym, brak pozytywnej odpowiedzi, albo opóźnienie wydania zgody na powyższe pytanie może stworzyć sytuację w której, Wykonawca gotowy przystąpić zarówno do postępowania, zaoferowania najlepszej jakości jak i sfinansowania kosztów szkolenia, może zostać poczytany jako dokonujący naruszenia zasad zgodnych z Kodeksem etyki, którego zobowiązany jest przestrzegać. Postawienie takiego wymogu w procesie przetargowym jedynie w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, bez wyszczególnienia oraz wyceny takiego składnika w formularzu cenowym w ofercie w praktyce uniemożliwia wycenę takiego szkolenia i powoduje konflikt na linii zasad etyki biznesowej, do której zobowiązane są stosować się Wykonawca, jak wszystkie inne podmioty stowarzyszone w organizacjach podlegających MedTech Europe. Ponadto ewentualny grant edukacyjny zgodnie z przywołanym Kodeksem nie może pokrywać kosztów przejazdu i noclegów uczestników. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje modyfikacji załącznika nr 1.9 w warunkach dodatkowych pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie: Wymaga się, aby firma, która wygra przetarg zagwarantowała możliwość kompleksowego uczestnictwa w " Wiosennej Szkole Mikrobiologii Strona 11 z 13

12 Klinicznej ", która umożliwi uzyskanie najnowszej wiedzy dotyczącej zaleceń EUCAST. Wiedza ta wykorzystywana będzie w procesie identyfikacji i określania lekowrażliwości z użyciem aparatu. Wymaga się aby firma, która wygra przetarg pokryła koszty szkolenia w 2020 i 2021 roku dla jednej osoby. Pytanie nr 69: Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych? Pytanie nr 70: Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych? Pytanie nr 71: Dotyczy zał. nr 1.9 do SIWZ pakiet nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o punkt 51 i umieszczenie odczynników niezbędnych do wykonania zadań dotyczących manualnej identyfikacji drobnoustrojów? Pytanie nr 72: Dotyczy zał. nr 1.9 do SIWZ pakiet nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o punkt 52 i umieszczenie odczynników niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu do barwienia tzn. materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych w trakcie normalnej eksploatacji aparatu? Pytanie nr 73: Dotyczy pakietu 9: Czy zamawiający wyrazi zgodę na 4 tygodniowy termin ważności dla odczynników w pozycji: 11, 12, 22 formularza cenowego? Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta. Pytanie nr 74: Dotyczy pakietu nr 7. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przesyłania wraz z każdą dostawą świadectw kontroli jakości w języku polskim w zamian za udostępnienie strony internetowej z której w łatwy sposób można ściągnąć certyfikaty w języku angielskim. Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie dokumentacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP dokonuje modyfikacja SIWZ Rozdział XIV 2 ust. 6 i ust. 7 otrzymują następujące brzmienie: 6. Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany jest dołączyć fakturę. Serie dostarczonych testów diagnostycznych oraz odczynników bakteriologicznych i materiałów eksploatacyjnych muszą być zgodne z otrzymaną fakturą lub specyfikacją towarową dołączoną do faktury. Niezgodność serii traktowana będzie jako niezgodność dostawy. Strona 12 z 13

13 7. Zapłata należności następować będzie w obrocie bezgotówkowym w terminie do.. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, złożonej w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii lub dostarczonej ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Z poważaniem Dr n. med. Łukasz Tyszler Dyrektor SPSZOZ Zdroje Strona 13 z 13

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia r. ZP-52/1/2015. Uczestnicy postępowania

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia r. ZP-52/1/2015. Uczestnicy postępowania ZP-52/1/2015 Skierniewice, dnia 18.12.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S ZPITA L P OWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP

S ZPITA L P OWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP S ZPITA L P OWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 tel/fax ( 017 ) 78 00 146 http://www.szpital.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

ZP- 38/1/2014 Uczestnicy postępowania

ZP- 38/1/2014 Uczestnicy postępowania Skierniewice, dnia 27.05.2014 r. ZP- 38/1/2014 Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Stargard, dn. 15.01.2019 r. Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 1/PN/D/PL/2019 na dostawę odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 21 pakietów.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14 WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/05/14 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo

Bardziej szczegółowo

ZP/11/ODCZYNNIKI/2019/UE Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/11/ODCZYNNIKI/2019/UE Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/11/ODCZYNNIKI/2019/UE Warszawa, dnia 26.03.2019 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierżawa analizatorów i dostawa odczynników,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 7) Dotyczy SIWZ Odp. Nie, zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na Pytanie nr 6. Pytanie 8) Dotyczy Projektu umowy 1

Pytanie 7) Dotyczy SIWZ Odp. Nie, zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na Pytanie nr 6. Pytanie 8) Dotyczy Projektu umowy 1 Katowice, dn. 05.02.2016r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego Maków Mazowiecki dn. 06/12/2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku 3 pakietów dla pracowni Laboratorium Analitycznego Nr sprawy: 31/2013 Pak

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /17 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /17 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 24.08.2017 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 15 lutego 2018 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 15 lutego 2018 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 15 lutego 2018 r. im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

Radomsko, dn r.

Radomsko, dn r. Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 17.02.2015 r. Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Zakup testów, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej Nr sprawy 05/ZP/15 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn

Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn RZP-V/1/13/16 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elbląg, r. Oznaczenie postępowania 6/2017. Do wszystkich uczestników postępowania

Elbląg, r. Oznaczenie postępowania 6/2017. Do wszystkich uczestników postępowania Oznaczenie postępowania 6/2017 Elbląg, 14.03.2017 r. Do wszystkich uczestników postępowania dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, Międzychód Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301 Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wrocław, 19 lipca 2019r. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

DZp.LLb Rybnik, r.

DZp.LLb Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością DZp.LLb.58.1.56.2018 Rybnik, 14.02.2018 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/220/17/18 Szczecin, dnia r.

Znak sprawy: ZP/220/17/18 Szczecin, dnia r. Znak sprawy: ZP/220/17/18 Szczecin, dnia 17.04.2018 r. Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Cytogenetyki, Mikrobiologii i Immunologii SPSK-2 PUM Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn Szpital imienia doktora Roberta Kocha Wolsztyn, 20 04 2017r. SPZOZ/DZPiZ/106/2017 A/A Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 29.06.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/11/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-383-41/18 OLSZTYN, DN. 4.04.2018 R. MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE Na dostawę: testów do wykrywania Helicobacter pylorii, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 22.07.2019]... 2 zestaw 2 [zam.: 23.07.2019]... 4 zestaw 3 [zam.: 25.07.2019]... 8 zestaw 1 zam.: 22.07.2019 r. zestaw 1 [zam.: 22.07.2019] 1 projekt umowy:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r ORG-GT.3710/15-17/7597/17. Według rozdzielnika

Szczecin, dnia r ORG-GT.3710/15-17/7597/17. Według rozdzielnika Szczecin, dnia 06.06.2017r ORG-GT.3710/15-17/7597/17 Według rozdzielnika www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 07.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/13/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 13.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/ ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział Zamówień Publicznych (P1) Gorzów Wlkp., 20 lutego 2018 roku Do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga syntezy oligonukleotydów w skali 0,04 µmol.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga syntezy oligonukleotydów w skali 0,04 µmol. Skierniewice, dnia 11.08.2015 r. ZP-30/1/2015 Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Gdańsk, dn. 07.10.2013r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 7 Pakiet 9 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką? Tak, Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką.

Pytanie nr 7 Pakiet 9 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką? Tak, Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką. Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga testu o granicy detekcji wynoszącej dla A H1N1 min. 100 ng/ml oraz dla A H3N2 wynosi 20ng/ml potwierdzonej załączoną do oferty metodyką?

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 16.06.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie nr 1 z dnia 26.11.2014r.

Zapytanie nr 1 z dnia 26.11.2014r. Warszawa, dnia 27.11.2014r. Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej

Bardziej szczegółowo

centrala ( 017 ) tel/fax ( 017 )

centrala ( 017 ) tel/fax ( 017 ) S ZPITA L P OWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 tel/fax ( 017 ) 78 00 146 http://www.szpital.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki Znak sprawy 20/2017

Maków Mazowiecki Znak sprawy 20/2017 Maków Mazowiecki 16.11.2017 Znak sprawy 20/2017 dot. Pak Nr 13- Mikrokolumnowe testy żelowe z krwinkami wzorcowymi do wykrywania przeciwciał i dzierżawą do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r.

Pytania z dnia r. Toszek, 03.08.2016 r. dotyczy: postępowania nr 10/PN/DEG/AC/2016 na dostawa odczynników i podręcznego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r. Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 24.07.2017 r. SPS V.262.28.2017 Dot. postępowania na dostawę odczynników diagnostycznych. (Nr sprawy SPSSZ/31/D/17) Wg rozdzielnika PAKIET 1 - FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Celestynów, dnia, r. WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego Celestynów

Celestynów, dnia, r. WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego Celestynów Celestynów, dnia, 14.09.2018 r. WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ ul. Wojska Polskiego 57 05 430 Celestynów DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

DZp.LAp Rybnik, r.

DZp.LAp Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.LAp.644.7.2015 Rybnik, 17.12.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 WSzSL/FKZ/072/ 31 /12 Legnica, 07-02-2012 r. Do zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 W związku z prośbami o

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/56PN/12 Płock, dnia 21 grudnia 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; r. Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 08.08.2019 r. SPS V. 262.48.2019 Wg rozdzielnika Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ministerst wa Spraw Wewnęt rznych i Adm inistracji. w Olszt yn i e

Ministerst wa Spraw Wewnęt rznych i Adm inistracji. w Olszt yn i e S amodzi el n y P ubliczny Z akład Opieki Zdrowotnej Ministerst wa Spraw Wewnęt rznych i Adm inistracji z Warm i ń sko-mazu rskim Centrum On kologii w Olszt yn i e ZPZ-2375-2276-1/19 Olsztyn, dn. 11.03.2019

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013 DZ/271/19/105/2013 Kraków, dnia 12 marca 2013 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/19/2013 Dotyczy: DZ-271/19/2013 - Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych i wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZP/30/Odczynniki/2018/UE Warszawa, r.

ZP/30/Odczynniki/2018/UE Warszawa, r. ZP/30/Odczynniki/2018/UE Warszawa, 31.08.2018 r. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1 Pakiet V poz. 1: Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy immumoenzymatyczny? Odp. TAK

Pytanie nr 1 Pakiet V poz. 1: Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy immumoenzymatyczny? Odp. TAK Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel.044 685 47 04 fax 044 685 47 01 e-mail : zamowienia@szpital.biz.pl Radomsko, dn. 29.10.2013r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N/Znak: ZOZ.XVI-29/2018 Chełmno, 22.08.2018r WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Katowice, dnia 27.08.2018r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

1.Pakiet 15 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osocza króliczego w fiolkach zamiast ampułek? Odp. TAK.

1.Pakiet 15 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osocza króliczego w fiolkach zamiast ampułek? Odp. TAK. 29.05.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/11/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

DZP-38-10/2018 Leżajsk, 18 lipca 2018 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI

DZP-38-10/2018 Leżajsk, 18 lipca 2018 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DZP-38-10/2018 Leżajsk, 18 lipca 2018 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące postępowania obejmującego Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku prowadzonego zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KRS NIP

KRS NIP Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 29 wymaga testu o czułości: 0,1 ng/ml ( w tabeli podano wartość 01 ng/ml brak przecinka)? Odp. Tak wymaga

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-31/2017 Bochnia, dn. 17.08.2017 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamawiający,, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.DGt.LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016 Rybnik, 21.11.2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r.

Świętochłowice, dn r. Świętochłowice, dn. 27.05.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 23/ZA/16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Poznań, dnia 8 kwietnia 2016 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Andrzej Żarnecki do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.6.2016 Dot. sprawy

Bardziej szczegółowo

PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZP. 26.3.2018.2.AW Warszawa, dnia 15.03.2018r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r.

SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r. SZP V-T/Z/IX/2014/o.1 Strzelin, dnia 12.08.2014 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 11 września 2015r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-18/15 Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa odczynników" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania Olsztyn, dnia 20-01-2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm.

Pytanie 2. Zadanie 2 pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie wymiarów rzeczywistych mankietu 14,5 x 50 cm i długości drenu 20 cm. Świętochłowice, dn. 19.07.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 35/ZA/16 Działając

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 01.03.2017 r. O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (uczestników

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/18UEPN/2016 Olsztyn, dnia 18 listopada PYTANIA I ODPOWIEDZI część1

DZPZ/333/18UEPN/2016 Olsztyn, dnia 18 listopada PYTANIA I ODPOWIEDZI część1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI część1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Gdańsk, dn. 04.10.2013r WYJAŚNIENIE TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kultur mikrobiologicznych z podziałem na 9 niżej wymienionych Pakietów:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kultur mikrobiologicznych z podziałem na 9 niżej wymienionych Pakietów: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KULTUR MIKROBIOLOGICZNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 23.09.2016 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, probówek,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kraków, 05.09.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania ZP-9/17: Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi wykonanie zabiegów pobrania ubogoleukocytanego koncentratu krwinek

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016 Rybnik, 01.02.2017

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Cz.3 Pytania i odpowiedzi. oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych RODO do przetargu: Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018

Cz.3 Pytania i odpowiedzi. oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych RODO do przetargu: Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018 27-07-2019 Warszawa 23.07.2018 r. Cz.3 Pytania i odpowiedzi oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych RODO do przetargu: Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018 Dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 30.09.2016 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) , fax (12) ,

tel. sekr. (12) , fax (12) , Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 13 grudnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 03.03.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów

Bardziej szczegółowo

ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl

ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl Szczecin, dnia 28-05-2015 r. ORG GT.3710/21-2015/6369/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie KOSZALIN, ul.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie KOSZALIN, ul. Certyfikat Jakości ISO 9001-2008 M-2373-03/2019 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie 75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 Nr KRS 0000006439

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 TEST KASETKOWY DO WYKRYWANIA KALPROTEKTYNY I LAKTOFERYNY W KALE. 73/PNP/SW/2018 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy

CZĘŚĆ 1 TEST KASETKOWY DO WYKRYWANIA KALPROTEKTYNY I LAKTOFERYNY W KALE. 73/PNP/SW/2018 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy formularz asortymentowo cenowy CZĘŚĆ TEST KASETKOWY DO WYKRYWANIA KALPROTEKTYNY I LAKTOFERYNY W KALE Ilość sztuk na 36 za sztukę Immunochromatograficzny, nieinwazyjny szybki test do jakościowego wykrycia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Testy Borrelia Western Blot wraz z dzierżawą odpowiedniej do tych testów aparatury. Borrelia Western Blot IgG

Pakiet nr 1 Testy Borrelia Western Blot wraz z dzierżawą odpowiedniej do tych testów aparatury. Borrelia Western Blot IgG Załącznik nr 2/1 1. Pakiet nr 1 Testy Borrelia Western Blot wraz z dzierżawą odpowiedniej do tych testów aparatury. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lp. Przedmiot zamówienia Ilość badań/ Wielkość Ilość cena Jedn.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn Szpital imienia doktora Roberta Kocha Wykonawcy Wolsztyn, dnia 16.04.2019 r. SPZOZ/DZPiZ/133/2019 Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

LAS-370/1-PN/ Rybnik, dnia r.

LAS-370/1-PN/ Rybnik, dnia r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych W związku z pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na Dostawę pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych WszSL/FKZ/072/ 432 /12 Legnica, 17-10-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY STYMULATORÓW DWUJAMOWYCH, PODSTAWOWYCH DDDR ORAZ SOCZEWEK I JAŁOWYCH ZESTAWÓW

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz MODYFIKACJA SIWZ Kraków,23.10.2018r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-18/18 Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz MODYFIKACJA SIWZ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo