ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja spółek, synergie kosztowe oraz wykorzystanie zwolnienia podatkowego wpłyną na polepszenie rentowności netto w kolejnych latach. W naszej ocenie wśród producentów materiałów budowlanych notowanych na GPW Armatura odznacza się najbezpieczniejszą strukturą finansowania aktywów. Wobec czego akcje Armatury postrzegamy za najciekawszą okazję inwestycyjną w sektorze, oferującą ograniczone ryzyko inwestycji wraz z dużym potencjałem wzrostu przychodów i poprawy marży netto. Na bazie informacji płynących ze Spółki Armatura po siedmiu miesiącach odnotowuje wzrost sprzedaży w każdym segmencie działalności i powinna znacznie przekroczyć prognozowane wcześniej 250 mln zł przychodów. Szczególnie duża zwyżka popytu dotyczy grzejników aluminiowych i zaworów. Zwiększenie skali działalności, rozbudowa oferowanego asortymentu produktów oraz postępujący wzrost udziału eksportu powinny znaleźć odzwierciedlenie w stabilnym wzroście przychodów w ciągu najbliższych trzech lat. Spółka w niewielkim stopniu posiłkuje się finansowaniem dłużnym. Na dzień 31 marca 2010 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły niespełna 13% sumy bilansowej. Wzrost wykorzystania długu w I kwartale 2010 roku wynikał z sezonowości sprzedaży w pierwszych miesiącach roku tradycyjnie wzrasta zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W 2009 roku Armatura zakończyła proces nabycia od syndyka masy upadłości Spółki Toora Poland SA, zorganizowanej części przedsiębiorstwa do produkcji grzejników aluminiowych oraz innych odlewów aluminiowych. W wyniku przejęcia powstała ujemna wartości firmy w wysokości tys. zł. Spółka ujęła tę kwotę w pozostałych przychodach operacyjnych, co podwyższyło jej wynik finansowy. Trwale wzrosła wartość Grupy. Armatura niewielkim kosztem nabyła rentowny zakład oraz uzyskała dostęp do specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo dzięki akwizycji Armatoora Grupa osiągnęła pozycję lidera na rynku grzejników aluminiowych (ponad 30% udział w rynku w 2009 roku). Fabryka w Nisku zwiększyła moce produkcyjne z 3 do 4 mln elementów grzejnych, a ich wykorzystanie wynosi obecnie 100%. REORGANIZACJA GRUPY Zarząd rozważa docelowo całkowite przeniesienie produkcji z Krakowa do Spółki zależnej Armatoora - na teren specjalnej strefy ekonomicznej. Zwiększy się tym samym skala wykorzystania zwolnienia podatkowego. Armatoora stanie się głównym ośrodkiem generującym zysk w Grupie. Niższa stopa opodatkowania będzie jednoznacznie pozytywna dla wyceny Spółki. Na chwilę obecną, czas zwolnienia podatkowego można określić na 10 kolejnych lat tj. do Na wyniki bieżącego roku negatywnie przełożą się koszty odpraw dla zwalnianych pracowników w Krakowie. W dłuższym okresie zarówno wykorzystanie tańszej siły roboczej w rejonie strefy ekonomicznej oraz koncentracja działalności producenta zaworów Armagora w jednym miejscu przyniosą wymierną obniżkę kosztów. W przyszłości Grupa będzie mogła pozyskać dodatkową gotówkę ze sprzedaży działek i nieruchomości. Na mocy sfinalizowanej w grudniu 2009 roku umowy sprzedaży gruntów o pow. 6,4 ha Armatura uzyskała od Makro Cash and Carry Polska 76 mln zł. Wartość sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni 6,7 ha, na których obecnie zlokalizowane są biura i produkcja krakowskiej Spółki, wykazywana jest w księgach na ok. 85 mln zł (tj. 1,06 zł/akcję). Intencją Armatury jest, by ewentualna sprzedaż dokonana została po cenie nie niższej niż bilansowa. Transakcji sprzedaży należy oczekiwać w ciągu dwóch, trzech lat po zakładanym przeniesieniu produkcji oraz siedziby Spółki. Niska stopa zadłużenia oraz potencjalne duże wpływy gotówkowe ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych umożliwią dokonanie kolejnych przejęć. Naszym zdaniem obecna wycena rynkowa nie dyskontuje dostatecznie zarówno pozytywnego wpływu ewentualnych akwizycji, jak i sprzedaży nieruchomości. KUPUJ Cena bieżąca Cena docelowa 2,80 PLN 3,66 PLN Potencjał wzrostu 31% Kapitalizacja STRUKTURA AKCJONARIATU 224 mln PLN PZU Życie SA 64,57% Pozostali 35,43% PROFIL SPÓŁKI: W skład Grupy Kapitałowej Armatura wchodzą 3 spółki produkcyjne: Armatura Kraków, Armagor oraz działająca w specjalnej strefie ekonomicznej w Nisku Armatoora. Jest to największy krajowy producent i lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych. Asortyment uzupełnia wytwarzanie zaworów i filtrów. Działalność produkcyjna prowadzona jest wyłącznie w Polsce. CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI: dynamiczny wzrost przychodów sprzedaż aktywów nieoperacyjnych w przyszłości dodatkowe wpływy gotówkowe reorganizacja grupy wyższa rentowność, optymalizacja kosztów działalność w specjalnej strefie ekonomicznej zwolnienie z podatku CIT do 2020 roku AKCJONARIAT Od 1999 roku głównym akcjonariuszem Spółki jest PZU Życie. Świetna kondycja finansowa ubezpieczyciela pozwala domniemywać, iż wyjście z inwestycji mogłoby zostać zrealizowane wyłącznie po satysfakcjonującej, wyższej od obecnej cenie. Kontrola właścicielska ukierunkowana jest na rozwój Armatury. Mniejszościowi akcjonariusze powinni w przyszłości skorzystać na ewentualnej sprzedaży pakietu akcji PZU inwestorowi branżowemu. Wynika to z konieczność ogłoszenia wezwania na 66% lub 100% udziałów oraz z uwzględnionej w cenie sprzedaży premii za kontrolę. Rafał Kozioł Analityk, Makler p. w NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 1

2 OTOCZENIE RYNKOWE W obecnej fazie cyklu gospodarczego strategia inwestowania oparta na cyklu koniunkturalnym zaleca przeważanie spółek przemysłowych (materials), takich jak wytwórcy materiałów budowlanych. Dane empiryczne wskazują, że spółki te osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu w środkowej fazie ożywienia, wtedy gdy jeszcze stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, a oczekiwania i wydatki konsumenckie rosną. W przypadku Armatury znacząca cześć uzyskiwanych przychodów skorelowana jest z liczbą rozpoczętych budów. Do sprzedaży grzejnika i zaworu dochodzi statystycznie po roku, zaś do sprzedaży armatury łazienkowej ok. półtora roku od rozpoczęcia budowy. Historycznie w ponad 30%-ach za sprzedaż Spółki odpowiadały nowe inwestycje. Pozostała część popytu ma charakter odtworzeniowy, który jest stosunkowo niezależny od koniunktury. Jego wielkość można szacować w oparciu o stan zasobów mieszkaniowych w Polsce oraz częstotliwość wymiany armatury łazienkowej. Zasoby mieszkaniowe w latach w Polsce przyrastały w średniorocznym tempie 0,9%, a ich stan na koniec 2008 roku wyniósł 13,15 miliona mieszkań Mieszkania w tys , , , , , ,3 Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m Źródło: GUS Produkcja budowlano montażowa wydatki na budowę budynków (w mld zł) Źródło: GUS W szacowaniu przyszłej sprzedaży produktów na potrzeby powstających budynków pomocne jest oparcie się o dane dotyczące wydatków na produkcję budowlano-montażową (budowa budynków) oraz o statystykę liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wartość produkcji budowlano montażowej istotnie zwiększała się w latach Rok 2009 przyniósł załamanie na rynku mieszkaniowym w związku z globalnym kryzysem. Bieżące informacje wskazują na wyjście z fazy spowolnienia. Pozytywnie nastrajają statystyki dotyczące rozpoczętych budów w II kwartale bieżącego roku. Odnotowano 22%-owy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Kluczowe dla skali inwestycji mieszkaniowych jest obserwowane obecnie oraz postępujące odblokowanie finansowania bankowego. Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań Źródło: GUS NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 2

3 SUROWCE Największym ryzykiem związanym z inwestycją w akcje Spółki są wahania cen metali kolorowych (głównie miedź i aluminium), które zajmują znaczącą pozycję w kosztach. Zmiany cen metali wpływają na ok. 60% wszystkich ponoszonych przez grupę kosztów. Miedź i cynk wykorzystywane są przy produkcji baterii, aluminium do produkcji grzejnika. Armatura jest w stanie dopiero z pewnym opóźnieniem przełożyć wzrost cen surowców na ceny sprzedaży produktów gotowych. EKSPOZYCJA WALUTOWA Wartość importu Spółki jest ponad dwukrotnie wyższa niż eksportu, stąd wzrost kursu walut obcych bezpośrednio przekłada się na okresowe pogorszenie marży EBIT. W pewnym stopniu rekompensują to przychody finansowe związane z aktualizacją wyceny należności w walutach obcych. Import dotyczy głównie surowców do produkcji i półproduktów. Z drugiej strony słaby złoty polepsza pozycję konkurencyjną Armatury. Deprecjacja PLN ogranicza rentowność importu grzejników i armatury do Polski. Krakowskiej firmie łatwiej o zdobywanie zagranicznych kontraktów. Rosnący udział eksportu powinien korzystnie wpływać na rentowność sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna ma charakter naturalnego zabezpieczenia, chroniącego przed zmiennością kursów walut. Większość wydatków importowych ponoszonych jest w dolarach, natomiast należności eksportowe w głównej mierze uzyskiwane są w euro. Rekordowe umocnienie amerykańskiej waluty mogło negatywnie wpłynąć na wyniki II kwartału. Odwrócenie trendu aprecjacyjnego dolara powinno okazać się korzystne dla Spółki. WYCENA Akcje Armatury wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Ze względu na dużą wagę nieruchomości w wartości Spółki, wycena metodą porównawczą (zestawienie wskaźników opartych na działalności operacyjnej) nie odzwierciedla w pełni wartości akcji. W związku z powyższym metodę DCF postrzegamy jako bardziej właściwą i przypisujemy jej wagę 70%. Wyznaczona 6-miesięczna cena docelowa akcji wynosi 3,66 zł. Implikuje to 31%-owy potencjał wzrostu i skłania nas do wydania rekomendacji kupuj. Udział Cena Wycena metodą DCF 70% 3,73 Wycena metodą porównawczą 30% 2,89 Cena wynikowa 3,48 Cena docelowa 3,66 WYCENA METODĄ DCF ZAŁOŻENIA DO MODELU Spółka przeniesie całkowicie produkcję armatury sanitarnej do SSE w Nisku, co umożliwi zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego. W dłuższym okresie nastąpi optymalizacja wykorzystania kapitału obcego (wzrost długu netto względem kapitałów własnych). Wypracowany zysk będzie w całości przeznaczany na kapitał zapasowy. Przy wycenie zakładamy dług netto na poziomie z końca 2009 roku. Parametr beta na poziomie 1,0. Konserwatywnie zakładamy wartość aktywów nieoperacyjnych na poziomie 8 mln zł (głównie nieruchomości w Gorzowie Śl. i Oleśnie), przyjmując za kryterium możliwość i prawdopodobieństwo sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek września 2010 roku. Stopa wolna od ryzyka na poziomie 5,8%, premia za ryzyko w wysokości 5%. Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 1,5%. Efektywna stopa podatkowa w okresie rezydualnym 19%. 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Średni kurs EUR/PLN 3,95 3,75 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Średni kurs USD/PLN 3,07 2,92 2,77 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Średnia cena miedzi USD/t Średnia cena aluminium USD/t Źródło: prognozy Getin Noble Banku S.A., Reuters, prognozy Spółki, szacunki NOBLE Securities S.A. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 3

4 MODEL DCF mln zł 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P Przychody ze sprzedaży 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 398,3 410,6 421,3 429,8 438,3 zmiana 18,0% 13,8% 14,4% 5,9% 5,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,0% 2,0% Zysk brutto na sprzedaży 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 117,5 121,1 124,3 126,8 129,3 EBITDA 25,8 32,6 39,6 41,3 42,4 43,9 45,4 46,7 47,5 48,4 EBIT 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 35,4 36,9 38,0 38,8 39,6 marża EBIT 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% NOPLAT 17,8 24,0 30,6 31,8 32,4 33,7 35,0 36,1 36,9 37,6 Amortyzacja 7,2 7,7 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 Nakłady inwestycyjne 14,8 11,2 9,5 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 8,8 Kapitał obrotowy 12,0 6,5 7,1 4,1 3,7 2,8 2,5 2,1 1,7 1,7 FCFF -1,8 14,0 21,9 27,2 28,2 30,3 32,0 33,4 34,6 35,9 Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta Koszt kapitału własnego 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% Efektywna stopa podatkowa 4,4% 3,5% 3,4% 3,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 5,0% 5,0% 5,2% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 4,1% Dług netto/ev 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 7,0% 10,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% WACC 10,4% 10,3% 10,4% 10,4% 10,4% 10,2% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% Współczynnik dyskonta 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,41 Wartość bieżąca FCFF -1,7 12,2 17,4 19,6 18,4 18,0 17,4 16,5 15,5 14,6 Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 133,2 Wzrost FCF po okresie prognozy 1,5% Wartość rezydualna 429,1 Zdyskontowana wartość rezydualna 172,3 Wartość firmy (EV) 305,5 Dług netto 15,0 Aktywa nieoperacyjne 8,0 Wartość firmy 298,4 Liczba akcji 80,0 Wartość firmy na akcję 3,73 6 miesięczny koszt kapitału własnego 5,2% Cena docelowa 3,92 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 4

5 Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 3,73 zł na akcję. W sytuacji zaklasyfikowania nieruchomości w Krakowie jako aktywa nieoperacyjne dostępne do sprzedaży, wycenę należałoby skorygować o ok. 1,1 zł/akcję. Najbardziej prawdopodobnym przeznaczeniem wypracowywanego zysku będzie przejęcie innego przedsiębiorstwa. Wypłatę dywidendy traktujemy jako alternatywny wobec akwizycji sposób podziału zysku. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od parametrów przyjętych do wyliczenia wartości rezydualnej. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Rezydualna stopa wzrostu FCF 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% WACC 1,00% 3,90 4,06 4,23 4,43 4,65 WACC 0,50% 3,78 3,92 4,07 4,24 4,44 WACC 3,67 3,79 3,92 4,08 4,25 WACC + 0,5% 3,57 3,68 3,80 3,94 4,09 WACC + 1% 3,48 3,58 3,69 3,81 3,95 RACHUNEK WYNIKÓW mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży 190,6 224,6 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów 135,8 160,5 188,4 211,0 240,1 256,1 270,4 Zysk brutto na sprzedaży 54,8 64,0 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 marża brutto na sprzedaży 28,8% 28,5% 29,0% 30,1% 30,5% 30,0% 29,6% Koszty sprzedaży 25,9 27,7 35,0 40,2 47,1 49,1 51,5 Koszty zarządu 16,5 20,4 24,3 25,0 25,8 26,6 27,1 Saldo PDO -0,2 17,7 1,0-0,7-0,8-1,0-1,0 EBIT 12,1 33,6 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 marża EBIT 6,3% 15,0% 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% Saldo na działalności finansowej -1,1-3,3-1,0-1,2-1,4-1,5-1,5 Zysk przed opodatkowaniem 11,0 30,3 17,6 23,7 30,2 31,6 32,6 Podatek dochodowy 2,5 1,3 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 Zysk netto 8,5 29,0 16,8 22,9 29,2 30,4 31,4 marża netto 4,5% 12,9% 6,3% 7,6% 8,5% 8,3% 8,2% BILANS mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P AKTYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Aktywa Obrotowe 44,7 216,3 151,2 174,2 209,3 237,4 266,0 Aktywa Trwałe ,8 178,3 187,3 192,3 195,7 200,7 PASYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Kapitał Własny 218,4 246,5 263,3 286,2 315,4 345,8 377,2 Zobowiązania 80,8 139,6 66,3 75,4 86,3 87,3 89,6 dług (zob. odsetkowe) 29,2 19,4 22,0 24,9 25,4 25,9 26,4 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 5

6 WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ Grupę porównawczą stanowią polscy i zagraniczni producenci materiałów budowlanych. Spółką o najbardziej zbliżonym asortymencie sprzedaży jest Ferro. Wycenę oparto w 30%-ach na wynikach osiągniętych w 2009 roku oraz w 70%-ach o prognozę wyników na rok bieżący. Posłużono się wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA, każdy z wagą 0,5. Wyniki finansowy Armatury w 2009 roku zostały skorygowany o zdarzenie jednorazowe związane z rozpoznaniem ujemnej wartości firmy. Bez powyższej transakcji EBITDA i zysk netto wyniosłyby odpowiednio 22,8 mln i 12 mln zł, wobec wykazanych w sprawozdaniu 39,8 mln EBITDA oraz 29 mln zł zysku netto. Uwzględniając 6-cio miesięczny koszt kapitału własnego uzyskano wycenę 3,04 zł/akcję. mln zł KURS EV/EBITDA 09 EV/EBITDA 10P P/E 09 P/E 10P Cersanit 14,79 11,4 10,6 n/d 10,3 Decora 17,54 6,8 8,7 13,8 16,8 Ferro 12,10 9,6 9,8 11,8 11,8 Selena 15,47 10,2 6,8 81,8 15,1 Śnieżka 39,60 8,2 7,5 13,2 12,2 Geberit 163,50 10,2 10,7 16,5 16,1 GWA international 2,95 10,1 9,7 18,4 16,4 mediana 10,1 9,7 15,2 15,1 Armatura 2,80 10,5 9,3 18,7 13,3 implikowana wartość kapitału własnego 215,3 235,5 181,8 254,1 waga wskaźnika 0,15 0,35 0,15 0,35 wartość firmy na akcję 2,69 2,94 2,27 3,18 Wycena 2,89 Źródło: prognozy NOBLE Securities S.A., konsensus prognoz domów maklerskich, Reuters NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 6

7 OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA BV wartość księgowa EV wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT zysk operacyjny NOPLAT zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację EPS zysk netto przypadający na 1 akcję DPS dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję MC/S stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki EV/EBIT stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE stopa zwrotu z kapitału własnego ROA stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału FCFF wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia. Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji w takim przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: KUPUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% AKUMULUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00% TRZYMAJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 10,00% do +10,00% REDUKUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 20,00% do 10,00% SPRZEDAJ oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00% SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI Metoda DCF uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. Metoda porównawcza opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. NOBLE Securities S.A. w grudniu 2008r. podpisał umowy z Emitentem w zakresie pełnienia funkcji Sponsora Emisji dla wszystkich akcji Emitenta zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie wykonywania czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i nadal obowiązują. Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 7

8 Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że: Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA, autor rekomendacji nie posiada papierów wartościowych Emitenta ani papierów wartościowych lub udziałów jego spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta, jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent. Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych w rekomendacji. Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439), zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. Rekomendacja: od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA, nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie internetowej lub w późniejszym terminie, jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione. Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 8

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

AB S.A. KUPUJ 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

AB S.A. KUPUJ 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU AB S.A. Rok obrotowy 2009/10 był kolejnym, w którym Spółka uzyskała rekordowe wyniki finansowe. W naszej ocenie pozytywna tendencja na wynikach powinna utrzymać się także w najbliższych

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU 1 GRUDNIA 2010 ROKU MERCOR SA W bieżącym roku zmaterializowały się niekorzystne tendencje wynikające z kryzysu, w szczególności spadek zamówień na wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko przemawia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Amica Wronki SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Amica Wronki SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A 8 STYCZNIA 2016 ROKU Amica Wronki SA Pozytywnie oceniamy przejęcie brytyjskiej spółki dystrybucyjnej oraz udziałów w podobnej firmie we Francji. Przybliża to Amikę do osiągnięcia celu w postaci 3,5 mld

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna KUPUJ 17 STYCZNIA 2011 ROKU

Polska Grupa Farmaceutyczna KUPUJ 17 STYCZNIA 2011 ROKU 17 STYCZNIA 2011 ROKU Polska Grupa Farmaceutyczna PGF z 20,8%-owym udziałem (dane za 2009r.) jest drugim co do wielkości dystrybutorem leków w Polsce. Grupa pozytywnie zaskoczyła rynek wynikami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A 20 LISTOPADA 2015 ROKU Aplisens SA Po gorszym od oczekiwań 2015 r. prognozujemy w kolejnych latach powrót do trendu wzrostowego na wszystkich poziomach rachunku wyników. Inwestycje w energetyce oraz ochronie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Impexmetal KUPUJ. Huta Aluminium Konin

Impexmetal KUPUJ. Huta Aluminium Konin 14 WRZEŚNIA 2011 ROKU Impexmetal Grupa Impexmetal ma za sobą bardzo dobre półrocze. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wszystkie spółki produkcyjne zwiększyły zysk netto rok do roku. Głównym źródłem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU 8 MARCA 2011 ROKU AB S.A. Pomimo aprecjacji kursu akcji w ostatnich miesiącach AB w dalszym ciągu posiada znaczny potencjał wzrostu. Spółka po raz kolejny zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU Niniejszy aneks został sporządzony

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 17.12.2010 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 Dz.U. Nr 49, poz.463) 1. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 Dz.U. Nr 49, poz. 463) 1. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 30.04.2018 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2017 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 2 września 2013 r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I połowie 2013 r. P.R.E.S.C.O. GROUP

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 RAPORT BIEŻĄCY Nr 76/2011 Data sporządzenia: 26.10.2011 Temat: Prognozy wyników finansowych Informacja: Zarząd Emperia Holding S.A (Spółka) podaje do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 17 czerwca 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono krótki

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo