ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1. Cel procedury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1. Cel procedury"

Transkrypt

1 PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARSCoV-2 i usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez szkołę obowiązującą od 1 września 2021 r. zaktualizowaną o wytyczne MEiN, GIS i MZ. 2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 1) Jednostce, Szkole, Szkole Podstawowej nr 316 należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkołę Podstawową nr 316 w Warszawie 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Warszawie. 3) Rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 4) Organie prowadzącym należy przez to rozumiećmiasto Stołeczne Warszawa W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w pełni wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach oraz

2 5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze Gmina Warszawa w przypadku, gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do obszaru czerwonego lub obszaru żółtego, Dyrektor Zespołu wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 1. ROZDZIAŁ 2 ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę. 2. Dyrektor: 1) organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń; 2) współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole; 3) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń); 4) dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować; 5) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce; 6) kontaktuje się z rodzicem telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerującej infekcję dróg oddechowych u ich dziecka; 7) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 8) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia; zobowiązuje pracowników do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzeganiu. 9) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce). Zobowiązuje Rodziców/opiekunów prawnych do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzeganiu. 3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszczono: 1) informację o obowiązku dezynfekcji rąk; 2) instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego; 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U r. poz ze zm.)

3 3) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego 4) numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki. ( załącznik nr 1) 5. Zawieszenie zajęć 1. Na podstawie 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Zespołu wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia. 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Zespołu wdraża jeden z wariantów kształcenia: 1) organizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (wariant mieszany- hybrydowy); 2) organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (wariant zdalny). 5. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Zespołu dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość. 6. Dyrektor Zespołu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.: 1) ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów; 2) zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu; 3) uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia; 4) ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

4 5) uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę I i II etapu kształcenia. 7. Dyrektor Zespołu może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej) Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń. 2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN. 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19, postępowania w przypadku kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenia oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Warszawie wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. ROZDZIAŁ 3 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 8. Zasady ogólne 1. Zapewnia się taką organizację pracę szkoły, która ogranicza gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie placówki. 2. Obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach

5 higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole. Wzory informacji określone są w załączniku nr 2 do niniejszej procedury. 3. Pracownicy i uczniowie powinni zachowywać odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw. 4. Rekomenduje się używanie środków ochronnych (maseczki) przez uczniów i pracowników w przestrzeni wspólnej (korytarz, klatka schodowa, ciągi komunikacyjne). 5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 6. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem. 7. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w miarę możliwości kontaktów z uczniami oraz nauczycielami. 8. Umożliwia się wejście osób z zewnątrz do budynku szkoły po wcześniejszym umówieniu się /zgłoszeniu spotkania drogą telefoniczną lub mailową/ czy też po zgłoszeniu pracownikowi celu wizyty i wpisaniu się do rejestru wejść i wyjść. 9. Przy wejściu głównym do budynku szkoły (wyjście nr 1 - dla interesantów) prowadzony jest rejestr wejść i wyjść (wzór rejestru określa załącznik nr 3 do niniejszej procedury) Do rejestru nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie. 9. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły 1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym do i ze szkoły dziecko był jeden rodzic. 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 4. Rodzice/opiekunowie dziecka nie wchodzą do budynku szkoły. Mogą odprowadzić ucznia jedynie do drzwi wejściowych (Wejście nr 1, Wejście nr 2 lub Wejście nr 3). 5. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 6. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem placówki. Należy zachować dystans społeczny, minimum 1,5m. 7. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem/wyjściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk. 8. Szkoła udostępnia trzy wejścia do budynku: 1) Wejście nr 1 główne wejście dla uczniów klas 0-III oraz interesantów; 2) Wejście nr 2 wejście od ulicy Szobera dla uczniów klas V,VII,VIII, 3) Wejście nr 3 wejście od patio dla uczniów klas IV i VI.

6 9. Klasy V,VI,VII, VIII wychodzą po skończonych zajęciach Wyjściem nr 3, natomiast klasy IV oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Wyjściem nr 1 (Wejściem głównym) 10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik natychmiast informuje Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 11. Opuszczając szkołę uczniowie odprowadzani są przez wyznaczonego pracownika/nauczyciela/wychowawcę do szatni lub do świetlicy szkolnej. 10. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych 2. Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne zgodnie z opracowanym harmonogramem. 3. Trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup. 4. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 5. Nauczycieli klas I - III zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw śródlekcyjnych. Przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 9. Zajęcia sportowe odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu na obiektach sportowych szkoły z zachowaniem zasad BHP i wytycznych MEN, GIS i MZ. 10. Na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele realizują różne formy doskonalenia techniki indywidualnej z zakresu wybranych dyscyplin sportowych, bez konieczności przekazywania i wymiany przyborów oraz przyrządów sportowych między ćwiczącymi. 11. Nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu. 12. Z sali gimnastycznej usuwa się przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować lub zabezpiecza przed dostępem do nich. 13. Sprzęt sportowy znajduje się pod kontrolą nauczyciela.

7 14. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 15. Nauczyciele w-f na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali sportowej oraz kompleksu boisk. 16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy. 17. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 18. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) w przypadku konieczności kontaktu z sekretariatem lub dyrekcją, wchodząc do szkoły jest zobowiązana: 1) do dezynfekcji rąk za płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych; 2) do zakrywania ust i nosa (maseczka); 2. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego (temperatura ciała 38 C) dziecko zostanie odizolowane w izolatorium, a rodzice zostaną poproszeni o odbiór dziecka ze szkoły. 3. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów. 4. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz (również rodzice) wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi. 12. Szatnia 1. Uczniowie klas starszych korzystają z szafek uczniowskich umiejscowionych w części parterowej szkoły, a klasy młodsze z boksów. 2. W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów, w miarę możliwości, ustala się różne godziny przyjścia i wyjścia uczniów klas ze szkoły

8 3. Przy szafkach uczniowskich umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk. 4. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni/szafek uczniowskich. 13. Zajęcia świetlicowe 1. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw w wydzielonych strefach. 3. Każdorazowo wchodząc do sali uczniowie powinni zdezynfekować ręce pod nadzorem opiekuna/wychowawcy 4. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej/sali zabaw zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu. 5. Świetlicę/salę należy wietrzyć: 1) codziennie rano, przed przyjściem wychowanków; 2) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy/sali; 3) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych. 6. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani przez wychowawcę świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej. 7. Zasady przyprowadzania i odbioru uczniów ze świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. 14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 1. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu. 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce. 3. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolnej. 4. W bibliotece wydziela się tzw. drogę brudną, tj. miejsce zwrotu książek, które będą podawane kwarantannie, oraz drogę czystą dla książek wypożyczanych z biblioteki. 5. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny. 6. Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii.

9 7. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii. 8. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się regulamin i harmonogram godzin pracy biblioteki. 15. Gabinet profilaktyki zdrowotnej 1. We współpracy z pielęgniarką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. 3. Izolatorium znajduje się w pomieszczeniu obok gabinetu profilaktyki zdrowotnej 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 16. Boisko szkolne 1. Szkoła korzysta z jednego boiska szkolnego ( pozostałe obiekty sportowe zamkniętę z powodu rozbudowy szkoły) oraz terenów zielonych wokół szkoły. 2. Z boiska/ parku nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy oraz przy mokrej nawierzchni. 3. Podczas zajęć należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników oraz nie niszczyć boiska i znajdujących się urządzeń. 4. Na boisku może przebywać jednocześnie kilka grup uczniów jeśli zostanie zachowany między nimi wymagany dystans. 5. Korzystanie z obiektów sportowych jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela. 6. Należy przestrzegać zasad higieny obowiązujących na terenie kompleksu boisk oraz placu zabaw. 7. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu. 8. Za bezpieczeństwo na obiektach w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

10 Uczniowie zaraz po powrocie z boiska oraz placu zabaw zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą, zaś uczniowie klas I-III myją ręce pod nadzorem nauczyciela. 2. Na terenie boisk oraz placu zabaw obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z działalnością Szkoły. 18. Organizacja spotkań oraz narad 1. Dyrektor ograniczy do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami. 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami - min.1,5 metra. 3. W okresie epidemii rekomendowane są zebrania rady pedagogicznej oraz zebrania z rodzicami prowadzone w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej z wyjątkiem zebrań rodziców w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców oraz rad pedagogicznych dotyczących organizacji nowego roku szkolnego, podejmowaniu uchwał stanowiących. 4. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą i w razie potrzeby z Wicedyrektorem lub Dyrektorem Zespołu 5. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub dyrekcją, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. ROZDZIAŁ 4 ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć. 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: 1) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety); 2) ochrona podczas kichania i kaszlu; 3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia, aby nie udostępniał przyniesionych z domu przedmiotów innym). 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku. 6. Nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 7. W miarę możliwości przybory szkolne oraz podręczniki uczniowie powinni zostawiać w szkole nie zabierać do domu. 8. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. ROZDZIAŁ 5 ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Rodzice uczniów zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 2. Powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem. 3. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli dziecku temperaturę. 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, alergii i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 5. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu). 6. Należy przestrzegać zasad związanych z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci. 7. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły bez uzasadnionej przyczyny i zgody pracownika placówki. 8. W drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom. 9. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 10. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) wskazanych rzeczy.

12 11. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 12. Zobowiązani są do udostępnienia szkole aktualnych danych: numery telefonów, miejsca zamieszkania. 13. Rodzice mają obowiązek odbierania telefonów ze szkoły i odebrania dziecka w trybie pilnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia infekcji lub stwierdzenia stanu podgorączkowego/gorączki. 14. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa. ROZDZIAŁ 6 ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW 21. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Kontaktujemy się z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji. 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole. 3. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami. 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki. 5. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel i podwyższona temperaturę, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy. 6. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do dekalogu GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych): 1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie

13 alkoholu. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia; 2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie; 3) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie; 4) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane; 5) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków; 6) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować, co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę; 7) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów; 8) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa; 9) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci i pracowników szkoły (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

14 24. Pracownicy pedagogiczni 1. Pracownicy pedagogiczni nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 1) wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku; 2) Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę; 3) zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach; 4) sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. BHP; 5) dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny; 6) ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewnienie ochronę tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole; 8) przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych i na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 25. Pracownicy niepedagogiczni 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są, w miarę możliwości, z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami. 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości. 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszczanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku. 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy. 26. Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone

15 środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki). ROZDZIAŁ 7 ŻYWIENIE W SZKOLE Szkoła zapewnia wyżywienie chętnym dzieciom oraz dzieciom wytypowanym przez OPS w czasie ich przebywania na terenie jednostki. 2. W szkole żywienie dzieci i uczniów prowadzi firma Szwajcarka. 3. Posiłki przygotowywane są w kuchni szkolnej przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 4. Dzieci posiłki spożywają w stołówce szkolnej w wyznaczonych strefach. 5. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 6. Uczniowie przyprowadzani są do jadalni przez nauczycieli lub samodzielnie (uczniowie klas IV-VIII) w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków. 7. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce. 8. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 9. Nauczyciel przyprowadzający grupę uczniów z jadalni jest zobowiązany: 1) przeprowadzić uczniów możliwie najkrótszą i bezpieczną drogą 2) pełnić nadzór nad uczniami; 3) pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszczali się w nieuzasadniony sposób po korytarzu/ holach szkoły; 4) przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu z jadalni dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk ( lub zdezynfekowali ręce); 5) upewnić się przed wejściem z grupą uczniów do jadalni, że wszystkie dzieci z poprzedniej grupy opuściły teren jadalni, że jadalnia jest przygotowana do wpuszczenia kolejnej grupy uczniów (wykonano zabiegi higieniczno-sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę); 6) wprowadzić dzieci jedno za drugim do jadalni - nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce;

16 10. Ze stołówki zostają usunięte zbędne dodatki, tj. pojemniki na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki. 11. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. ROZDZIAŁ 8 ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta lub przyłbicy; 2) umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, 3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika. 2. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego. 3. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 2. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: 1) biurka; 2) drzwi; 3) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie); 4) klamki;

17 5) włączniki światła; 6) poręcze i uchwyty; 7) używane przez dzieci przedmioty. 5. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji. 6. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (stołówka, łazienka, sala lekcyjna). 7. Pracownik obsługi w karcie, o której mowa w ust. 12 potwierdza swoim podpisem fakt wykonania czynności porządkowych w pomieszczeniu szkolnym. 8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania: 1) usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją; 2) sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana); 3) użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany); 4) naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając; 5) przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów). 9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem. 10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza. 11. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

18 1) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu, 2) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci, 3) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 12. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, stołówki szkolnej, dezynfekcji powierzchni dotykowych, klawiatur i włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 4. ROZDZIAŁ 9 WYTYCZNE ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 30. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego. 31. Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane). 2. W przypadku używania na terenie szkoły przez uczniów i pracowników masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (odpady zmieszane). Zalecenia GIS w tym zakresie, wskazane są na stronie internetowej GIS: 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce. ROZDZIAŁ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32.

19 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020r. do czasu odwołania. 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania. Potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5do niniejszej procedury. 3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy SP 316 w okresie epidemii

20 Załącznik nr 2 do Procedury organizacji pracy SP 316 w okresie epidemii

21 Jak myć ręce? Podstawowe zasady: myj ręce ok. 30 sekund rozpocznij od zmoczenia rąk wodą nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

22

23

24

25 Załącznik nr 3 do Procedury organizacji pracy SP 316 w okresie epidemii Pieczątka szkoły, znak Rejestr wejść do szkoły Data Godzina Imię i nazwisko osoby Imię i nazwisko osoby, Podpis osoby Nr kontaktowy do wchodzącej do której przychodzi wchodzącej osoby wchodzącej dana osoba Załącznik nr 4 do Procedury organizacji szkoły w okresie epidemii.. Pieczątka szkoły, znak Karty monitoringu codziennych prac porządkowych (kontroli czystości i dezynfekcji) w okresie od.. do godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9.30 *) *) podpis pracownika wykonującego kontrole czystości i dezynfekcję Załącznik nr 5 do Procedury organizacji pracysp 316 w okresie epidemii.. (imię i nazwisko pracownika szkoły) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Procedurą organizacji szkoły w okresie epidemii, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr. Dyrektora Szkoły. z dnia i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych... (data i czytelny podpis pracownika)

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 2. Organizowanie zespołowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAŁAKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAŁAKOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAŁAKOWIE Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU SPIS TREŚCI PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ... 2 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6.00 17.00. 2. Dzieci są przyprowadzane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU Dębogórze 2017 r. & 1 1. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAŚLE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAJEZIERZU Zajezierze 2016r. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. B. PRUGARA-KETLINGA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. B. PRUGARA-KETLINGA REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. B. PRUGARA-KETLINGA W TRZEŚNIOWIE TRZEŚNIÓW 2017 R ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2016. Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku. z dnia 15 września 2016 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej

ZARZĄDZENIE NR 18/2016. Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku. z dnia 15 września 2016 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej Unieck, 15 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY. W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE

Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY. W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAJCZY

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAJCZY REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAJCZY Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 375 w Warszawie. Warszawa 2017r. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Do świetlicy przyjmuje się: dzieci z klas I-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności; w zajęciach świetlicowych biorą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. MARII KOWNACKIEJ Regulamin szkoły określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Procedura przebywania w budynku szkoły

Procedura przebywania w budynku szkoły Procedura przebywania w budynku szkoły 1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 2. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do Zeszytu wejść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu I. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły (

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie I Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH 1 ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻORACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻORACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻORACH Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na. potęgowanie i umacnianie zdrowia Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia 1. Odpowiedni ubiór Dzieci i młodzież powinny ubierać się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH Maria Bakalarz

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH Maria Bakalarz REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica prowadzi działalność na podstawie rozporządzenia MENiS z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenie nr 37/2017/2018 z dnia 12.10.2017r Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIESZYNIE CIESZYN 2016 R ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 2 Spis treści: ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 ROZDZIAŁ II...3 2 Obowiązki nauczyciela dyżurującego..3 ROZDZIAŁ III..4 3 Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli.4 4 Sala gimnastyczna..5 5. Obszary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM MIASTECZKO ŚLĄSKIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA ŚWIETLICY Zapewnienie opieki wychowankom. Organizowanie zajęć mających na celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ELBLĄGU Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH (przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły)

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH (przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły) PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH (przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły) w Szkole Podstawowej Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2014/2015

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2014/2015 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach I. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko dziecka...klasa. Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów...

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr z dnia 14.02.2018r. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej na dyżur poranny zgłaszają się do sali świetlicowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2017/2018 A. Dyżury w szkole są pełnione: 1. Przed rozpoczęciem lekcji od godziny 7 30 do 7 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ W WOJNOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ W WOJNOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ W WOJNOWIE Podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i 35 Statutu Szkoły.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami.

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Regulamin świetlicy szkolnej dla klas I-III Świetlica szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej i klubu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego

Regulamin świetlicy szkolnej i klubu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego Regulamin świetlicy szkolnej i klubu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego Postanowienia ogólne: 1. Świetlica i klub są integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE I. Postanowienia ogólne. l. W szkole zorganizowana jest Świetlica szkolna dla uczniów klasy pierwszej, którzy muszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Reda, rok szkolny 2016/2017. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANA PAWŁA II W KORONOWIE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów (Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie Złotów 2016r. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Procedura Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Procedura Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich Procedura Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Załącznik nr 1 do Zarządzenia 3 /2016.z dnia 13.02.2016r. Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dobroszycach Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach. Postanowienia ogólne

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach. Postanowienia ogólne Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu Nowogrodziec 2016 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. 2004 nr 256

Bardziej szczegółowo

Zasady zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Zasady zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie 1 Zasady zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie I. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Procedury funkcjonowania Świetlicy Szkolnej. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11. z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

Procedury funkcjonowania Świetlicy Szkolnej. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11. z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Procedury funkcjonowania Świetlicy Szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu Uchwalono na podstawie: 1) 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Cel procedury. CELEM niniejszej procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

I. Cel procedury. CELEM niniejszej procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez: PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRUDZENIU DUŻYM I. Cel procedury CELEM niniejszej procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU W GDYNI

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU W GDYNI REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU W GDYNI I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych

Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych Bezpieczny pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie Pępowo 2012

Bardziej szczegółowo

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 8 w Gliwicach

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 8 w Gliwicach Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 8 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Chorzowie

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Chorzowie Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Chorzowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie &1 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły. 2. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica szkolna, zwana dalej świetlicą, jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu I. Zasady przebywania ucznia na terenie szkoły. 1. Uczniowie przebywają w szkole od godziny 6.45 do zakończenia zajęć. Przychodzą do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 14 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Cele i zadania świetlicy Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W RYBNIKU REGULAMIN ŚWIETLICY DLA KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W RYBNIKU Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas IV-VI, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej 2017/2018 Regulamin świetlicy szkolnej I Cele i zadania świetlicy szkolnej Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce i odpowiednich warunków rozwoju.

Bardziej szczegółowo

I Cele i zadania świetlicy

I Cele i zadania świetlicy Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2013/2014 z dnia 18.06.2014r. Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 14 I Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZSP nr 8 we Wrocławiu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZSP nr 8 we Wrocławiu REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZSP nr 8 we Wrocławiu 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2014r. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zawierciu

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zawierciu Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zawierciu I Podstawa prawna 1. Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami DZ. U. 2014 poz. 642

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce urodzenia dziecka... Tel. komórkowy matki, Telefon komórkowy ojca... Imię i nazwisko matki.. Imię i nazwisko ojca...

Data i miejsce urodzenia dziecka... Tel. komórkowy matki, Telefon komórkowy ojca... Imię i nazwisko matki.. Imię i nazwisko ojca... KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 20../20... (kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka) Prosimy o przyjęcie do świetlicy.. z klasy.. (imię i nazwisko dziecka) w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoły ZSO STO w Pile z dnia 23.10.2015 r. zm. z dnia. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1 Organizacja pracy świetlicy 1. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 1 6 Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 05/2018/2019. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 05/2018/2019. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, ZASAD PRZYPROWADZANIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół im. Jana Raka w Husowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm./. 2. 7 załącznika nr 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r.

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. K.K.Baczyńskiego w Dobczycach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. K.K.Baczyńskiego w Dobczycach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. K.K.Baczyńskiego w Dobczycach ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Regulamin świetlicy. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Regulamin świetlicy. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.

Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Załącznik nr 7 do statutu Szkoła Podstawowa nr2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8. I. Ogólne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8. I. Ogólne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 I. Ogólne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 16.00 2. Kwalifikacje i przyjmowanie dzieci do świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH N a podstawie: art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. ks.jana Twardowskiego w Kobylu

Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. ks.jana Twardowskiego w Kobylu Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. na okres (kl. I III)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. na okres (kl. I III) KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W WARSZAWIE na okres 09.2016 06.2019 (kl. I III) Imię i nazwisko dziecka:... klasa:... Data i miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 22 W KALISZU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 22 W KALISZU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 22 W KALISZU PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas 0-VI, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWACZYM WE WSCHOWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWACZYM WE WSCHOWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWACZYM WE WSCHOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 19/2013/2014 z dnia 26.08.2014 Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą oczekiwać na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE EDUKACYKNYM NR 5 W ZIELONEJ GÓRZE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE EDUKACYKNYM NR 5 W ZIELONEJ GÓRZE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE EDUKACYKNYM NR 5 W ZIELONEJ GÓRZE 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach 1. Podstawa prawna opracowania regulaminu świetlicy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE 1 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 2. Do głównych zadań świetlicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Świetlicy Szkolnej Regulamin Świetlicy Szkolnej 1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 6 jest placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256,

Bardziej szczegółowo