ki Francuskiej w imieniu uchodźdwa dowie gospodarczej Polski i o rozwo ju oraz zagadnieniach kultury polskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ki Francuskiej w imieniu uchodźdwa dowie gospodarczej Polski i o rozwo ju oraz zagadnieniach kultury polskiej."

Transkrypt

1 t r e n e r З Г ж Ъ Delegat na Kongres Pokoju Organ Komitetu Wojewódzliego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej NR 109 (1391) LUBI IN PIĄTEK, 23 KWIETNIA 1949 R. ROK V PRAGA wita PARYŻ Z drugiego dnia obrad Światowego Kongresu w Obronie tposiogu V brugi dzień obrad Światowego Kongresu w Obronie Pokoju, obrada- plarze pisma Polski i Pofcój" zawie Jętego w sali Pleyela w Paryżu eeeho wała niezwykle ciepła atuosfera. Mi- rające oświadczenie prezydenta Bieruta zwrócone do prezydenta Republi hjo iż zebrali się tam luoje z wielu kontynenlów, nie odczuwało się żadnych różnic dzielących delegatów. Przewodniczył obradom Piętro Nenni. polskiego we Francji, wypowiedzi ro ki Francuskiej w imieniu uchodźdwa Wśród kilku przemówień tego dnia wymienić należy dwa posła Ziilia botników, chłopów 1 intelektualistów cusj (W. Brytania) i delegata, z ZSRR Aleksandra Fadicjewą, w obronie pokoju, artykuły o rozbu W czasie obrad dejega Polski ге к to-r Uniwersytetu Warszawskiego prof. Pieńkowski odczytał pismo na desłane z Pragi Czeskiej przez rówpo ozeinie obradujący tu Kongres Pokoju. W treści jego zaznaczono, iż przedelawiciele świata nauki, kultury з sztuki, zebrani; na kongresie w Pradze oświadczają, że wszyscy zjednoczy li się we wspólnej walce o pokój o^az że wszystkie narody są przeświadczo ne iż pokój jest nierozerwalnym czyn nikiem rokwiitu i rozwoju ludzkości. W piśmie tym wyrażono również pro!et w sprawie odmówienia przez rząd francuski wiz wjazdowych części dele gatów пз kongres, co jest sprzeczne Z dotychczasowymi tradycjami i zwy O d p o w i e d z i I. stilimi fi. ш и ш na depesze Polski Do Pąna i. Cyrankiewicza, Przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczytpócspoditej Polskiej VVa.-»!>. ~.,Z okazji czwartej rocznicy fadziccko - polskiego układu o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy, zasyłam Panu, Panie Premierze, przyjacielskie powinszowania. Proszę przyjąć życzeniu pomyśłnośh d!a nnrofhi polehtego I rozkwitu rthi Pn'skl I,udowej. Jak również życzenia dafs? «o wzmocnienia przyjaźni i s o ju szu między naszymi krojami4. ( ) J. Stalin» Do Pana Z. ModelewsWego_ ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa,.W związku z czwartą roczni cą podpisania układu o przyja ani, ufeajemnej pomocy i powojennej współpracy między Zwiąż kiein Radzieckim i Rzeezpospolj tą Polską, proszę przyjąć, Panie Ministrze, serdeczne powinszowa nia i życzenia dalszego wzmocniema przyjaźni radziecko pol naro skiej dla dobra naszych dów i powszechnego pokoiu. ( ) A. Wyszyński Odezwa brytyjskiej partii komun stycznej LONDYN (PAP) W związku z pa łfck im Kongresem w Obronie Poko ju oraz zbliżającym się świętem,1-go Maja, brytyjsko partia komunistyczna ogłosiła odezwę w której czytamy: Od 60 lat w dniu 1 mała robotnicy całego świata dem onstrują międzynarodową solidarność W swei walce przeciw kapitalizmowi i woj nie w walce o pokój i socjalizm. W dniu święta majowego 1949 roku brytyjska klasa pracująca wespół ze swymi towarzyszami z całe go świata zadem onstruje jeszcze Silniej, niż zwykle wolę obrony tw ych praw i pokoju przeciw zamachom pracodawców, reakcji ł B a d u partii j?mcy"~ czajami narodu francuskiego. Uczest micy kongresu w Pradze wzywają kongres paryski jako kongres obroń ców pokoju, aby wszelkimi możliwy mi sposobami walczył przeciw dyskry minacji narodowej, gospodarczej i ra sowej. Kończy się ońo wezwaniem do zjednoczenia się w jedną wielką świa Iową organizację obrońców pokoju W drugim dniu obrad, przed połud niem, rozdawano delegatom i dziennika rzom zebranym w sali Pleyela egzem dowie gospodarczej Polski i o rozwo ju oraz zagadnieniach kultury polskiej. Przed przerwą obiadową przemawia li przez mikrofony obsługi Polskiego Radio na kongresie delegat polsk górnik Józef Kociuba, który wyraził głębokie przekonanie, iż powróci z kongresu do Polski z wieścią iż pokój zosiał ugruntowany, oraz delegatkachtopka Kunkowska, opasująca swe wrażenia doznane w czasie podróży samolotem i po przybyciu do Paryża. STEFAN PIEŃKOWSKI profesor, b. rektur U ni wersytetu Warszawskiego. Stolica Czechosłowacji pod znakiem Kongresu Pokoju PRAGA, (PAP). Już od wczesnego ranka gromadziły się przed gmachem parlam entu, sąsiednim gmachem Opery 5-go Maja oraz dworcem kolejowym tłum y ludzi. Liczne delegacje np. z okręgów gór njczych.i z Moraw przybyły w barw nych strojach regionalnych. M'asto przybrało odświętny wygląd. Pany- Ofensywa armii ludowej Chin l : NOWY JORK, (PAP). Według donńsień z Chin w ofensywie wojsk ludowych, która rozpoczęła się 20 bm. biorą udział trzy armie. Uczące ogółem przeszło 1 milion ludzi Czwarta arm ia pod dowództwem gen. Lin-Piao posuwa się w kierun ku YangTse - Kiang z północy. Jej oddziały awangardowe oddalone są oo ważnego punktu strategiczne go H aniou zaledwtu o 30 mli. Obserwatorzy wojskowi przypusz czają, że ofensywa obejmie front na Yang - Tse - Kiang długości 630 mil. Giównym celem ofensywy ma być zdobyć. Nankinu. Oczekuje się. że wojska ludowe bedą usiłowały przeprawić się jednocześnie na wschód i na zachód od N^nMnu w celu uipfia arm ii łcuomintangowskiej w kleszcze. Korespondenci amerykańscy pod. kreślają, że z rozpoczęciem działań woiennvch w N^nkinie znowu zapanowała niezwykle naprężona atmo sfera. Chaos ekonomiczny osiągnął już szczyt. Inflacja szaleje. Zloty yuan, którego stosunek do dolara był 8 mies!ecv tem u 4:1, obecnie spadł do 12000:1. W Nankinie ogłoszono stan nadzwyczajny. Rozpoczęła się gorączko wa ewakuacja rodzin dygnitarzy kuomintangowskich огаи niektórych urzędów. PARYŻ, (PAP). Jak podaje z Nankinu agencja France Presse, rzecznik ministerstwa obrony Chin kuomintangowskich zakomunikował, Еппаки w Wankinie że wojska ludowe przekroczyły w nocy z środy na czwartek rzekę Jang Tse w pobliżu miejscowości Ti- Kang, odległej o 130 km na południowy - zachód od Nankinu. Według obserwatorów zagranicznych, rzekę pod Ti-K ang przeszło około 30 tysięcy żołnierzy ludowych. Oddziały ludowe zajęły dalsze trzy przyczółki nad Jang Tse, o mia nowtefe: Tunf-Łmg- islen, na południowy - zachód 100 km od Nankinu, Szi-Her-Hwei 80 km na wschód od Nankinu 1 Czi Wei 32 km bardziej na wschód od stolicy Chin Kuomintangowsk 'ch. Oddziały, ludowe przedostały się już na południowy brzeg Jang Tse koło Tung Ling Hsien pod osłoną ognia ciężkiej artylerii. W bezpośredniej bliskości Nanki nu, po gwałtowniej kanonadzie artyleryjskiej, pancwał w czwartek rano spokój. X zjazd radzieckich zw. zawodowych i Sekretarz Światowej Federacji Zwiąż I Związków Zawodowych bierze czynny ków Zawodowych Louis Saillant wita udział w działalności, zmierzającej iąc zj;izd powiedział, iż masy pracu do utrwalenia pokoju. jące całego świata wierzą, że &FZZ Swe przemów enie Louis Saillant za rnnże liczyć w swej działalności na koń zył akrzvkiem na czpsó pokoju poparcie radzieckich związków zawodowych. mas pracujących. przyjaźni m:ędzv narodami i JednoSc, Nawiązując do zbliżającego się 9 Kongresu Światowej Federacji Zwiąż ków Zawodowych, Louis Saillant stwierdził, że głównym przedmiotem obrad tego kongresu będą zagadnie nia jedności robotniczej i pokoju. Zamach na jedność mas pracujących powiedział sekretarz ŚFZZ jest przestępstwem wobec sprawy po koju. Jedność ruchn zawodowego jeei obecnie bardziej potrzebna, aniżeli kie d kohviek. Przyczyni się ona niewąt pli»,ip do zwycięstwa stł pokojowych". Podkreślając wielkie znaczenie odbywającego się w chwili obecnej Kon l:res>u w Obronie Pokoju, mówca o- świadczył, iż Światowa Federacja Przed wyborami na Węgrzech Przemówienie wicepremiera Rakosi BUDAPESZT (PAP) We w torek po południu w jednym z największych okręgów fabrycznych Bu dapesztu Angyalfoeld odbył się potężny wiec przedwyborczy, zorganizowany przez Węgierską Par tję Pracujących, na którym wygłosił przemówienie wicepremier Rakosi, sekretarz generalny Partii. W wiecu wz!jły udział setki tysięcy robotników, przybyłych z całego Budapesztu. Na trybunie zasiedli prezydent Szakasits oraz członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Węgierskiej P artii Pracujących. Zaproponowaliśmy nowe wybory oświadczył na wstępie wicepremier Rakosi aby lud nasz mógł udzielić odpowiedzi czy aprobuje drogę, którą partia nasza w ciągu dwóch ostatnich lat wskazywała, czy wnosi swój wkład do 5-cioletшяо Dianu eospodarczego, który opracowaliśmy i czy aprobuje politykę pokoju, którą dotychczas prowadziliśmy i którą chcemy kontynuować. je powszechne zainteresowanie obr dami kongresu. Gmach parlam entu udekorowany flagami państw, uczestniczących V» kongresie. Na olbrzymim transparencie widnieje napis; Buduj Ojczj» znę wzmocnisz pokój", Sala obrad wyposażona jest we wszelkiego rodzaju now oczesne ц-i rządzenia. Na stolach poselskich»i instalowano mikrofony. Galeria przę pełniona jest do ostatniego miejsce» Widać tam zarówno przedstaw icieli inteligencji, jak i robotników, chłor pów i młodzież. Na ścianach rozwieszono transp^ renty z hasłami pokojowymi w językach poszczególnych delegacyj. N czelne hasło brzmi: O pokój prze ciwko imperialistycznym podżegaczom wojennym. Uczestnicy kongresu słuchają Я uwagą przemówień i czynią notat1 '{i, korzystając z tłumaczeń w jęzj) kach: rosyjskim, angielskim ł fra&i cuskim. Szczególnie owacyjnie oklaskiwać ne są słowa o Związku Radzieckim jako ostoi pokoju światowego. Kilk» krotnie sala była widownią burzliwej owacji na c^esć Generalissimus sa Stalina. Obecne narady kongresu pokoju wiążą się w świadomości m ieszkań» ców Pragi z nadchodzącym dniena t-go maia. jako świętem solldarnoś 4 międzynarodowej mas p racujących. Stolica Czechosłowacji żyje lz:ś równocześnie pod znakiem w al ki o pokój i walki o socjalizm. Świat pracy Polski Ludowej godnie uczci swe święto WARSZAWA (PAP). Z całego kraju napływ ają wiadomości o zobowiązaniach powziętych ku uczczę niu pierwszego Święta Majowego po zjednoczeniu ruchu robotniczego j przebiegu ich wykonania. Chłopi ze wsi Poronin pow. Nowotarskiego postanowili, w ramach czynu 1-Majowego przetransportować 100 m sześć, kam ienia do umoc nienia brzegów Białego Dunajca. Chłopi z gromady Leki gminy Klikowa zbudują boisko sportowe. Gro m ada Inwaly w pow. wadowickim oczyści rowy. dla odpływu wody, wybuduje 20 nowych wiorowych gnojowni, przekroczy plan kontrak tacji trzody chlewnej o 70 proc., zwiększy ilość dostarczanego do Delegatka ZSRR w zyw a nauczycieli brytyjskich do walki o pokój wa oświadczyła m. In.; Nas nauczycieli wszystkich k rajów i narodów łączy jeden wspólny i szlachetny obowiązek wychowa nia młodego pokoleńł»/ LONDYN, (PAP). Na dorocznej Naród radziecki poświęca wszyst konferencji związku nauczycieli bry kie swe siły pracy twórczej i prag tyjskich w ystąpiła przedstawicielka nie nade wszystko pokoju. My, ludzie radzieccy, głęboko wierzymy, nauczycieli radzieckich Parf'onowa, która przybyła specjalnie do W. Bry że wszystkie narody również pragną pokoju. tanii na tę konferencję. W przemówieniu swym, przyję tym niezwykle entuzjastycznie przez nauczycieli radziecuczestników konferencji, Parfiono- k,ich w m was do zjednoczenia _ Sie się We we WSDolnei wspólnej walpp walce r» o nnlrisi pokój rlla dla do bra naszych dzieci i rodzin. Wzywam was do podjęcia wspólnych wysiłków w celu utrzym ania ęokpspółdzielni mleka o 25 proc. Państwowe gospodarstwo rolne Kujawy" przedterminowo wykonało siew wiosenny. Na zebrania nałogowym robotnicy powzięli dodatkowe zobowiązania ukończenia planu okopowego o 9 dni przed ter minem, co zaoszczędzi 1 milion 200 tys. zł. 15 kwietnia załoga napraw y ma«szyn rolniczych PGR w Łambinowicach wykonała plan pracy, reall żując tym samym przedterminowo swoje zobowiązania 1-Majowe. Postanowiono dodltkowo do 1 maja wyremontować T komplet młocarniany, 3 żniwiarki i 3 snopowlązałki. Robotnicy zespołu Wlarmontowl ce wyremontują własnymi siłami 3-skibowy pług traktorow y, uzyskując w ten sposób 100 tył. A oszczędności O Sita m 15 f i u S i i i? g re ck ic h BUKARESZT (PAP) Agencja Elef teri Ellada podaje, że oprawcy me~ narcho-faszystowscy stracili w tych dniach 15 demokratycznych działa» czy greckich. Wśród straconych znajduje eie j den z przywódców greckich związków zawodowych Georges Dlrni- triou, w obronie którego wystąpił niedawno delegat polaki w ONZ

2 SZTA N D A R ttt D b KONGRES F0K0 U KONGRES POKOJU KONGRES POKOJU At łob JAN DEMBOWSKI prof. U. Ł., członek Polskiego Komitetu Obrony Pokoju. Nie prosić o pokój, ale go narzucić! Z p rz e m ó w ie n ia J o lio t-c u r ie Zadania Kongresu nie są wyłącznie informacyjne i propagandowe. Kongres ma zwalczać podżegaczy wojennych i zapew nić mobilizację wszystkich sił pokoju. W tym celu powstaną we wszystkich krajach organika cje obrony pokoju. Podtrzymają one światowy front bojowników o pokój. Niedopuszczenie do nowych konfliktów, położę- Obrady w Pradze PRAGA (PAP) Na sesji popołudniowej praskiej części Światowego Kongresu Pokoju w dniu 20 bm. przewodniczył poseł Jan Drda. Burzliwymi oklaskam i powitano Zjednoczeni i ufni w swe siły, 1nie kresu trwającym jeszcze woj rzeczywistnione dzięki wspólnej prowadzimy walkę pewni zwy- nom nnm oraz i umocnienie ii rv>n^ninnla пл1г pokoju л iii I i zdecydowanej _I :.1. akcji.! wszystkich «< cięstwa. Zgromadziliśmy się tutaj podkreślił z oto nasze cele, które zostaną u narodów. naciskiem Joliot Curie nie po to, aby prosić o pokój, lecz aby go na rzucić! przybyłych w łaśnie dalszych delegatów, a wśród nich pierwszą grupę 20-osobowej delegacji rum uńskiej, 9-osobową delegację z ra dzieckiej strefy okupacyjnej w Przemów;enia Farge a i Robesona Przewodniczący jednej z najwięk szych francuskich organizacji b. kombatantów Yves Farge. zakomunikował iż rząd francuski zabro nił wywieszenia plakatu pokojowego i zakazał wyświetlania, filmu, obrazującego walki wolnościowe w 1848 roku. W chwili obecnej tysiące członków francuskiego Ruchu Oporu jest ściganych przez sądy za walkę z okupantem hitlerowskim, a członków związków zawodo wych przebywa w więzieniu za udział w ostatnim strajku. Farge podkreślił niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla Francji od radzające się, z pomocą kapitalistów am erykańskich, Niemcy. W itany niemilknącymi oklaskami, znany śpiewak m urzyński Robeson oświadczył: Przynoszę W am pozdrowienia od milionów szarych ludzi Niemczech i 7-osobową delegację z którym i m u ryki, którzy chcą pokoju. My, Murzy Międzynarodowego Związku Studentów, zrzeszającego 3 miliony de Prezydium Kongresu ni, zdajemy sobie sprawę, jaką osto sim y walczyć za. mokratycznych studentów z 54 krajów. Radziecki. W ystępujemy przeciwko ją pokoju i demokracji jest Związek równo na płaszczyź w Pradze nie międzynarodowej, jak i wewnę Z kolei w ybrano w śród oklasków 3-osobową delegację, która ma i pomocy dla frankistow skiej Hisz odbudowie faszystowskich Niemiec k ą i PRAGA (PAP). W skład prezy trznej, to wyścig n e n n i <łium praskiej części Światowego przekazać ambasadorowi Francji w panii. Jesteśm y zdecydowani przyłą zbrojeń, oraz ak Kongresu w Obronie Pokoju wchodzą przedstawiciele następujących treści: cych o pokój. rzająca do kolejnego zduszenia ludo Pradze oświadczenie następującej czyć się do milionów ludzi, walczą cja kół imperialistycznych, zmie krajów: My, delegaci na Światowy Kongres w Obronie Pokoju w Paryżu, Następnie Robeson odśpiewał pieś wych sił opozycji wobec paktu atlan Związek Radziecki: wiceprzewodni którym władze francuskie odmówiły praw a wstępu do Francji, zebra drycie oraz o działaczu związków ni o walczącym republikańskim Ma tyckiego. Najpewniejszą bronią zwal i ząca komitetu antyfaszystowskiego czania tych niebezpieczeństw jest członek komitetu Wykonawczego liśmy się w Pradza i z oburzeniem zawodowych John Hill'u, którego nasza jedność w ew nętrzna i w skali kwiatowej wszystkich tych, którym zagraża pakt atlantycki i którzy Międzynarodowej Federacji Kobiet protestujem y przeciwko temu krokowi rządu francuskiego, który na skazano za akcję; zmierzającą do Demokratycznych Gagarina, dwu równoupraw nienia Murzynów. Robeson podkreślił analogię tego fak krotny bohater Związku Radzieckie leży uważać za akt wrogi sprawie chcą walczyć o pokój. i jeden z najwybitniejszych przy pokoju. Stanowisko władz francuskich jest sprzeczne z przekonaniatu z toczącym się obecnie w Nowym Podpisana w San Francisco.wćdców radzieckiego ruchu party- Jorku procesem 12 przywódców komunistycznych oraz złożył wniosek szy krok w kierunku wyjścia K arta i ONZ stanowiły pierwmi ogromnej większości ludu francuskiego i z jego tradycjam i kultu /.anckiego w czasie ostatniej wojny - Fiodorow oraz członek Komitetu ralnym i. Domagamy się stanowczo, с wysłanie przez Kongres do rządu ze stanu wojny i dokonanie w Słowiańsikiiego ZSRR Baranów. aby rząd francuski wziął pod rozwagę fakt, że postępowanie jego USA odpowiedniej rezolucji. atmosferze pokoju odbudowy Chiny: członek władz naczelnych ogólnochińskiej organizacji pracowników kulturalnych Huo-Ma, profe wych organizacji robotników i chło Pragniem y przywrócić atm osferę wobec przedstawicieli wielomiliono Europy i świata. Mir ekonomii w uniwersytecie pekiń pów, kobiet i młodzieży, wobec inte zaufania pomiędzy wszystkimi luda ligencji pracującej i wybitnych <kmi Ma-Jin-Cze i przedstawiciel mi oraz zmusić rządy do zaniechania polityki paktu atlantyckiego i przedstawicieli nauki, sztuki i literatu ry wielu krajów nie odpo chińskich związków zawodowych Un-Nim-I. w iada oficjalnym zapewnieniom o do pow rotu do zasad K arty Narodów Zjednoczonych. Naszym hasłem Polska: rektor Uniwersytetu Wro pokoju, wolności i demokracji. Je ławskliego prof. dr Stanisław żeli rząd francuski zainteresowany jest niepodzielny pokój i bezpieczeń Kulczycki, prof. Uniwersytetu Lubelskiego Andrzej Wojtlkowski koju i przyjaźni między narodami jest w zachowaniu i utrw aleniu po stwo zbiorowe! Mocarstwa paktu oraz redaktor Ostap Dłuski. nie powinien obstawać przy obec atlantyckiego m ają stworzyć radę, nej swej decyzji". obarczoną zadaniem wprowadzenia Rumunia: prof. Petrovici i sekre W dalszym ciągu obrad przybywa «arka Zrzeszenia Kobiet Demokra paktu w życie. W obliczu tej stałej delegacja polska. Uczestnicy Kongresu przyjm ują ukazanie się Pola tycznych, robotnica Maria Nicolae. rady Kongres winien wyłonić ludo Węgry: szef kancelarii prezydenta ków entuzjastycznymi, długotrwały wą Radę Pokoju, której będzie powierzone zadanie zastosowania środ Republiki Węgierskiej mlnisłer Gyu mi oklaskami. Następnie przewodni la Kallai o<raz przedstawiciel węgier czący oznajmił, że pod adresem Kon ków, celem zapew nienia w spółpracy ludów i zorganizowanie oporu skich związków zawodowych_lajoe Drahoes. łóg fabrycznych, wsi czechosłowac Przewodnicząca delegacji polskiej ludowego wobec prowokacji świato gresu napłynęły liczne rezolucje za ZOFIA NAŁKOWSKA Koreańska Republiką Ludowa; po kich i wielu organizacyj masowych. w Pradze wej reakcji i imperializmu. Na groż wiieśoiopisarz Chan-Ser-Ja. Czechosłowacja: znany pisarz Jan Drda, rektor Uniwersytetu Słowackiego w Bratysławie Rebro oraz przedstawiciel Rady Naczelnej cze ' foosłowackich związków zawodowych Kolsky. Mongolska Republika Ludcwa: płonek Mongolskiej Akademii Nauk ca. Dlatego agenci amerykańskiego wywiadu ba więc wiedzieć o czym głi przeszkodzić. ju zawisło nad USA! Trze którego zwołaniu nie то - Czedenbal Jun<łzi. Kompleks Niemcy: wiceprzewodniczący wol (FBI) strzelali w Brazylii mówią delegaci w hotelu, czy w pissoirach. To nych związków zawodowych Niemiec Horing i przewodnicząca bardzo c.ekawi wyw iad i do uczestników Kongresu Cała jednak sprawa w y Forr estala Pokoju w Rio de Janeiro. szła na jaw. Technicy, któ Dlatego rząd francuski od тгу otrzymali polecenie ambasadę amerykańską demokratycznego związku kobiet n.ie m ówił wielu delegatom zainstalowania aparatów mieefcich Magdalena Stark, Am erykański tajny w y w iz wjazdowych do Francji. Dlatego Mac A rthur rzecznik ambasady USA fa k t do wiadomości publi w Paryżu. Dlatego też podsłuchowych podali ten wiad nie śpi. Nastały dla Grecja: m inister sprawiedliwości mego gorące czasy. Sio. demokratycznego rządu greckiego nie zezwolił na wyjazd de zwrócił się do rządu fran cznej. Sztuczka"' Forresta wo pokój" nie daje spać legacji japońskiej. ' Tacy cuskiego z żądaniem zain la nie udała się. Rząd fran jporfyrogemfe. jego licznym agentom. straszni są zwolennicy stalowania w hotelach, cuski skompromitował się Ponadto wśród członków Prezy- Kongres Pokoju w Pary. pokoju! Mogą jeszcze skon przeznaczonych dla delegatów, aparatów podsłu amerykańscy j podżegacze do reszty, a imperialiści S żu to w ich opinii..spisek" przeciwko pokojowi. pokojową lub fruwają, chowych. Rząd francuski wojenni mogli się przeko ium Kongresu znajdują się przewód struować jakąś,,bombą lezący Międzynarodowego Związku W każdym delegacie na ce talerze", które tak zde posłuszny swoim mocodawcom. zgodził się nać bez aparatów podsłuchowych co o nich myśli JWudentów inż. Grohman oraz Kongresie, w każdym liczonym, poecie, m uzyku, nerwowały Forrestala, że żezłonek komitetu wykonawczego został biedak umieszczony w domu wariatów. s/e Pokoju w Paryżu. świat. Właśnie na Kongre k o ś a»i»xkn ^ JolhurH h v czy duchownym węe zą na' to haniebne żądanie. Miało ono posłużyć dla niebezpiecznego spisków-. ^iebezsieczeńsb - starnariniiiaurfl Kongresu, Kain z Ame Problem pokoju lub wojny zakończył przemówienie prof. Joliot Curie jest zagadnieniem, przed którego rozstrzygnięciem nie wolno uchylać się żadnemu człowiekowi. Nie zamierzamy ograniczyć się do biernego pacyfizmu. Ci, którzy zmierzają do wojny, muszą się z nami liczyć. Apeluję do wszyst kich uczciwych ludzi, aby, świa domi własnych sił, prowadzili walkę do ostatecznego zwycięstwa". KSIĄDZ BOULIER profesor praw a międzynarodowego (Francja) Z przemówienia Piętro Nenni Dwa główne nie bę sprowokowania nowej aw antu- bezpieczeństwa ry światowej zakończył Nenni oświadczy! Nenni odpowiemy groźbą powstania wszystkich ludów przeciwko zbrodniarzom, pchającym św iat w odm ęt no wych nieszczęść'. J Prezydium Kongresu w Paryżu W środę przed południem otwar- to w sali Pleyela w Paryżu Światc wy Kongres Pokoju w obecności 2 tysięcy delegatów, przybyłych z 69 krajów i reprezentujących ponad 600 milionów osób. Za stołem prezydialnym zasiedli członkowie Biura Komitetu Przygo towawczego Kongresu: przewodniczący Joliot Curie, wiceprzewodniczący Louis Aragon (Francja), Mar tin Andersen Nexo (Dania), J. D. Bernal (Anglia), przewodniczący Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej Guy de Boisson (Fran cja), generał Lazaro Gardenas (Mek syk), przewodnicząca Światowej Fe deracji Kobiet Demokratycznych pa ni Cotton (Francja), Aleksander Fa diejew (ZSRR), K uo-m ao-jo (Chiny), Piętro Nenni (Włochy), D. N. P ritt (Anglia). O. JohnR ogge (USA), jako przedstawiciel nieobecnego w Paryżu sekretarza generalnego Świa towej Federacji Związków Zawodo wych Louis Saillanta Bolesław Gebert (Polska). Ponadto do prezydium powołano jako sekretarzy następujących przed stawicieli różnych krajów: Francja: Gabriel d'arboussiet, ksiądz Jean Boulier, Laurent Casaneva, G ilbert de Chambrun, P ierre Cot, Yves Farge, Alain Le Leap, Marie Claude Vaillant-Cou turier, Vercors, Pablo Picasso. Anglia: J. G. Crowther, pani D. N. Pritt, dziekan Canterbury dr Hew lett Johnson, Zilliacus. Stany Zjednoczone: dr W. Du«bois, Albert Kahn, Louis Unterm ayer, Ella Winter. Związek Radziecki: Fedosiejew. A leksander Komiejczuk, W andt Wasilewska. Chiny: Liu-Ning-I, pani Tsaj Tchang. G recja: Alxioti. ^ Włochy: Adda Alessandrinl, Am brogio Donini, Vittorio Gui, Emi lie Sereni. Niemcy: Bernhard Kellermann, Anna Seghers, Basel. Czechosłowacja: Jan Drda. Polska: Jerzy Borejsza, Euge-. nia Pragierowa, rektor Pieńkowski, Kunkowska. Węgry: prof. Lukaes. H iszpania:. Jose Giral. Indie: Ray Mulk Anaud. Brazylia: Jorge Amado. Argentyna: Ordene. Kuba: Juan Marinelle Albania: D r Копогиз Światowy Копяге» Grohman Studentów

3 Podlubelskie wsie przygotow ują się d o Pierwszomajowego pochodu w Lublinie 5W tegorocznym obchodzie i obchodzie z własnymi orkiestra lwięta 1 Maja w Lublinie weztną udział nie tylko mieszkańcy miasta, ale i ludność z podlubel «kich gmin: Wólki, Mełgwi, Zem borzyc. Piotrkowa, Niedrzwicy, Konopnicy i Jastkowa. W każdej z tych gmin pracują Gminne Komitety Obchodu 1-go Maja. Każda z gromad chciałaby jak najokazalej wystąpić na defi ladzie. Niektóre gminy wystąpią na mi. Swego rodzaju atrakcją bę dzie jadąca na samochodzie orkiestra dzieci ze sizkoły podstawowej w Strzeszkowicach (gm. Nie drzwica) składająca się z wykonawców w wieku od 9 do 14 lat. Dyrygentem zespołu jest kierów nik szkoły ob. Tukendorf. Duża część uczestników pocho du, szczególnie starszej młodzie ży г gmin leżących bliżej Lubli na wystąpi na defiladzie konno. C z if n 1 M a j o w y Coraz nowe zakłady przemysłowe, coraz nowe wsie Lubelszczyzny przyłączają się do Czynn 1 -Majowego. Oto kilka meldunków a terenu spośród Betek któro codziennie napływają- LUBYCZA KRÓLEWSKA Zespół pracowników z Nadleśnictw a w Lubyczy Królewskiej pow. tomaszowskiego, uczci Święto 1-Ma jowe zalesieniem 200 ha bieżących i 30 ha inwestycyjnych oraz 70 ha pod osłonę drzewostanów. W myśl kcjl O" m ateriały ł robocizna zao szczędzone w ram ach przewidzianych kredytów pozwolą na zalesienie 30 ha więcej. Ponadto zespól pracowników leśnictwa wprowadzi podszyty I przygotuje glebą w terenie pod samoslew w 100 proc. ponad plan. OPOLE (rx) Pracownicy cukrowni Opo łe zorganizowali w ramach czynu 1-majowego brygady, które po godzinach przzy rem ontują magazyn przeznaczony na świetlicą, oraz zakładają przed cukrownią zieleniec, tak ie Święto Pracy obchodzić będą jut na uporządkowanym terenie i we własnej świetlicy. CHEŁM 'rx) Na apel kolegów z Młyna PZZ Nr 7 załoga Młyna PZZ N r 5 z Chełma odpowiedziała zwięk Heniem przemiału o 30 proc.,.wyko aująe plan kwietniowy w terminie do dnia 25 bm. Oprócz tego pracow nlcy zobowiązali się utrzym ać podniesioną normę przemiału z 14 na 17 t. do końca roku. GARBÓW Pracownicy cukrowni Garbów w ramach czynu 1 -majowego uporząd kują nagromadzony na placu fabrycznym złom żelazny, wyszukają między odpadkami m ateriał odpowiedni do rem ontu fabryki, oraz wykonają prace ziemne przy założeniu parku 1 ogródka Jordanowskiego na terenie zakładu. Złożona uprzednio oferta na przeprowadzenie tych prac opiewała na 50 tys. zł. Czyn 1-majowy tego zespołu przyniesie Centrali Złomu w W arszawie 180 t żelaza oraz przyczyni się do zaoszczędzenia 1500 roboczo-? o t n, stanowiących w sumie zł., nie wliczając materiałów wyszukanych do rem ontu fabryki. BIAŁA PODLASKA Pracownicy Spółdzielni Spożywców Przyszłość" w Białej Podlaskiej otworzą na dzień 1-go Maja br. 3 nowe punkty sprzedaży na przedmieściach, Gospodę Spółdzielczą oraz sklep z nabiałem i owocarnię. Niezależnie od tego wykonają w miesiącu kwietniu 115 proc planu wyznaczonego w ram ach współzawodnictwa między Spółdzielczością Polski i Czechosłowacji oraz przeszkolą na kursach w ciągu roku osób w różnych działach pracy spółdzielczej. JAKUBOWICE (ms) Chłopi ze wsi Jakubowice pow. lubelskiego postanowili na ze braniu rodzicielskim przystąpić dla uczczenia Święta Pracy, dc budowy szkoły podstawowej opodatkowując się w wysokości 200 zł. od 1 ha na pierwsze potrzeby związane z robo tami. Budowa nowego budynku szkolnego da tamtejszej dziatwie możność uczenia się w zdrowych warunkach, gdyż używany dotychczas lokal jest nieodpowiedni do tego celu. SZTANDAR СТТПЪ S tr. 3 Poszczególne gminy starają się prześcignąć w liczbie kandyda tów na wystąpienie w banderiach konnych. Wielu członków banderii wdzięje na ten uroczysty dzień lubelskie stroje ludowe. Przyjazd do Lublina mieszkań ców wsi mających wziąć udział w pochodzie będzie się odbywał samochodami. Podróż będizie o- czywiśde bezpłatna. Duża część rolników z wiosek położonych najbliżej Lublina przybędzie na obchód wodami. Wiele przystrojonych wozów chłopskich weźmie też udział w defiladzie. M. F I L I N S К I P rokurator Sądu Najwyższego Co innego m ówi, a to innego robi Z g m in y K siężpol pow. B iłgoraj to jedyne źródło utrzym ania jego ca dostaliśm y list, k tó ry podajem y łej rodziny. Tłumaczył się ksiądz bez ko m en ta rzy. S ądzim y, że nasi Anyszkiewicz, że za mało m u odra czyteln icy sami wnioski wyciąg bia dniówek w roku i że on płaci nq. Chcielibyśmy, żeby z tego listu podatek jako z ziemi parafialnej. w n io ski w yciągnął rów nież Ale, gdy ob. L aszko Michał prosił, ksiądz proboszcz K siężpola A n ysz kiew icz A ntoni. żeby mu podatek wydzielić, a ziemi nie zabierać to prośba jego pozosta W r fornal Laszko Michał ła bez skutku. Czy tak powinien po otrzymał od księdza Roleckiego kawałek stąpić ksiądz proboszcz, czy powi zienti o powierzchni 1 ha. By nien biednemu bezrolnemu chłopu ły to nieużytki porośnięte krzakami, które fornal wykarczował a ponieważ i jego rodzinie wydrzeć ostatni ka wałek chleba z ust. nie posiadał konia to on i jego tona uprawiali tę ziemię łopa tą. Za to bezrolny chłop miał odpra cować na ziemiach księżowskich 10 dni. Obecnie księdzem jest u nas Anyszkiewicz Antoni. Posiada on go spodarstwo 14 ha, 2 konie, 3 krowy, świnie, oprócz tego ma stałe źródło dochodów ze ślubów i pogrzebów. Ale proboszczowi, który z ambony mówi o miłości bliźniego1 o błogosławionym ubóstwie" widocznie wszystkiego za mało. Jesienią ub. roku zajechał ksiądz z parobkiem 1 wygnał ob. Laszko M 'chała z kawał ka ziemi, chociaż wiedział, że jest Jesteśmy pewni zwycięstwa w szlachetnej i humanitarnej walce o p o l c ó ; Kongres Pokoju zdemaskuje, jak to śmierć we własnym, złotodajnym interesie innych posyłają. jaż wielokrotnie miało miejsce, pod żegaczy wojennych i ostudzi ich' z braci W chwili obecnej powinniśmy nie nic ze zamiary. Nie tylko wskaże dobitnie, że setki milionów ludzi pracy powiedzieć nieubłaganą i bezlitosną tylko kontynuować walkę przeciwko podżegaczom wojennym, lecz nadto wr szczerze pragną pokoju dla dobra całej ludzkości, lecz również zadoku i faszystom, którzy, pragnąc jej wybn walkę tym wszystkim reakcjonistom mentuje, że setki miliomów ludzi potrafią przeciwstawić z całą silą nastąpienie i starają się szeptaną pro chu, przepowiadają nieuniknione Jej knowaniom imperialistów, gdyż wojna pagandą wywołać nastroję niesprzyj to tylko i wyłącznie korzyść zysk jące niezmordowanej, twórczej pracy, a tym samym przeszkodzić w Odbu dla magnatów, fabrykantów, bankierów i innych pasożylów, którzy zresz dowie Państwa. tą sami nigdy nie wojują, lecz na Wrogowie Polski Ludowej, widząc Jtfj osiągnięcia na każdym polu i zdając sobie doskonale sprawę, ie zdo bycze gospodarcze i kulturalne, jakie kolosalnym wysiłkiem ludu pracujące go pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stale wzrastają i powiedzmy otwarcie пату et świat zadziwiają, usiłują wszelkimi dostępnymi im środkami za hamować proce budowania fundamen tów socjaliizmu i w tym celu uprawia ją zbrodniczą szeptaną propagandę. Każdy demokrata, każdy ucaiwy człowiek winien potępić i odgrodzić się od zwolenników wojny, których słusznie porównuje się z Hitlerem i innymi zbrodniarzami, ludobójcami. Dalszym wysiłkiem i pracą nad poid niesieniem produkcji i wydajności na każdym powierzonym odcinku oraa jak najsumienniejszym wykonywaniem obowiązków w służbie publicznej przyczynimy się do dźwignięcia Pol ski wzwyż i do wzmocnienia sił Międzynarodowego Frontu Pokoju oraz przekonamy cały świat, że wraz z na rodami pokój miłującymi w oparciiu. o potężny Związek Radziecki jesteśmy pewni zwycięstwa w szlachetnej d hu manitarnej walce o pokój. ( ) M. Ftllńskś W o je w ó d z k a K o m is ja Współzawodnictwa w Rolnictwie za c zy n a d z ia ła ć Onegdaj odbyła się w Zarządzie Woj. ZSCh. w Lublinie konferencja poświęcona zagadnieniom współzawodnictwa w rolnictwie. Wzięli w niej udział przedstawiciele partii politycznych, Woj. Urzędu, ZMP, K uratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego i Centrali Rolniczej Spółdzielni S.Ch. w Lublinie. R eferat na tem at współzawodnic- Powierzono jednemu, ale wszyscy są winni J z a ź l e przeprowadzona kontraktacje trzody askrawa barw a dobrze wypalonej cegły, nowego piętrowego budynku, już z dala zwraca uwagę przechodniów. Dom ten jest siedzibą Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminy Nowa Osada w Sitnie. Stw ierdzają to tablice umieszczone z lewej strony ganeczku znaj dującego się u wejścia do wnętrza riomu. Ma się ku wieczorowi. Biura gmt,ey opustoszały. Jedynie gwar dzlafcwy, które przyszła wymienić książ Jd w bibliotece gminnej, przerywa monotonną ciszę. Wreszcie śmiechy i krzyki dzieci milkną. Słychać tylko głosy kilku osób dochodzące z Jednego z dalszych pokoi. Przyjechał prezes powiatowego związku gminnych spółdzielni z Zamościa Syto wa. Odbywa się narada w sprawie kontraktacji trzody chlewnej. Czy Komitet Koordynacyjny w.'waszej gminie już zorganizowano? 7 pada pytanie skierowane do urzęd siika gminnej spółdzielni zaangażowanego specjalnie do akcji kontrak low ania i za pracę tę odpowiedzialnego. Kom itet taki rzecz naturalna J«t odpowiada Paw eł Samulak. K to wehodzi w jego skład? Gdzieś jest protokół, zaraz, zakaz mówi Samulak przewracając oapiery jeszcze w środę przed świętami było zebranie... No a co robi Komitet Koordy- #eyjny? Ha rad» były święta. Teraz sle ruszy, stwierdza urzędnik odpowiedzialny za kontraktację trzody i dalej grzebie w stosie papierów. iwiuteńki, starszy już człowiek, S jakim jest Samulak referent kontraktacji trzody -przy gminnej spółdzielni Nowa Osada poprawił nerwowym ruchem włosy, włożył na nos okulary i tak przygotowany zaczął składać sprawozdanie z prze biegu kontraktacji: Najpierw było zimno powie dział on. Później przeszkodziły roztopy wiosenne i błoto. Teraz to już jest lepiej, na dworze się ociepli ło więc kontraktowanie będzie prze biegać sprawnie. Tylko, że znowu nie można nikogo zastać w domu, bo siewy. Ale zaraz po siewach to już napewno kontraktacja ruszy. Trzeba trochę poczekać jak się siewy skoń czą. A plan to na pewno przekroczy my. Jaki macie plan i ile zakontrak towano? Plan jest duży, ale się zrobi. No dobrze mówi ob. Sytowa ale ile zakontraktowano sztuk? Zaraz ja to dokładnie podam. Tu mam w kajecie zapisane szuka długi czas brulionu, w którym m a to być zanotowane, a następnie przewraca kartki jedną po drugiej, ale znaleźć jakoś nie może. Przecież to jest w książce kon traktacji! Gdzież wy szukacie? Wreszcie udało sie ustalić, że plan wynosi 1500 sztuk, a zokontraktowa nych jest do tej pory 267 szt. Г \о izby wszedł wysoki, postawny mężczyzna w sile wieku. Ogorzała od słońca i w iatru twarz, oraz zabłocone gumowe buty, aż nazbyt wyraźnie mówiły, że człowiek ten większą część dnia spędza przy pra cy na dworze. O! Je st i przewodniczący Kom itetu Koordynacyjnego. Ucieszyła się ob. prezeska. Co tam słychać z kontraktowaniem. Rozdaliśmy umowy gromadzkim przodownikom hodowlanym na w et sam dzisiaj byłem w Rozdo- łach, ale dowiedziałem się, że będziecie u nas w gminie więc przyszedłem. Zebrania urządzacie? Zapytała Sytowa. Zebrania tyle nie dają, lepiej jak się pójdzie samemu na wieś. Dzisiaj na przykład zakontraktowa łem 30 szt. w ciągu jednego dnia, a jeszcze zabrakło mi ze 20 umów dla tych co chcieli kontraktować w Roz dołach mówi o swej pracy prezes Komitetu Koordynacyjnego i przewodniczący Gminnej Rady Narododowej. Kiedy nie mieliśmy żadnego czło wieka, któryby prowadsił kontraktację to jakoś każdy coś robił i w te dy mieliśmy 239 szt. zakontraktowa nych. A od 6 tysodni zajmował się tym tylko sam Samulak. No a on ile zakontraktował? Do tej pory 28 szt. po długim w ahaniu odparł Samulak. Za sześć tygodni zdziwiła się Sytowa to nawet nie wypada 1 sztuka dziennie. W innych gminach w tym samym okresie czasu kontrak towano po 1000 sz t 1 więcej. Może tam klim at inny, a może inni ludzie wytłumaczył Samulak A kcja kontraktow ania trzody w gminie Nowa Osada została źle przeprowadzona. Nie jest to winą tylko urzędnika Gm. Spółdz. Samu laka, ale i tych wszystkich, którzy pozostawili go samemu sobie. Winien tu jest prezes Gminnej Spółdzielni, który nie docenił ważności tej akcji. Po prostu zbagatelizował ją. Nie wystarczy także to, że wójt sam zakontraktował trzy sztuki, ale powinien on także iść na wieś z u - mowami by przyśpieszyć wykona-' nie planu. Akcją kontraktowania tuczników w inni zajmować Się także urzędnicy gminni, sołtysi, członkowie Gminnej Rady, koła partyjne zarówno PZPR jak i SL. Samulak jest typem człowieka zbiurokratyzo wanego, który mimo najszczerszych chęci nie mógł sobie dać rady. Gmina Nowa Osada gdzie kontrak towanie powierzono tylko jednemu człowiekowi, którem u nikt nie poma ga nie jest zapewne jedyną bo gdy by tak nie było to dawno już zostałby wykonany plan kontraktowa nia trzody n a Lubelszczyźnie Paweł Bend. tw a pracy w rolnictwie w roku bie żącym wygłosił inspektor współzawodnictwa Woj. Zarządu ZSCh. i ob. Symotiuk, zapoznając zebranych z dotychczasową pracą organ» zacyjną w terenie, oraz omówił instrukcję na rok Po dłuższej dyskusji powołano Woj. Komisję Współzawodnictwa Pracy w Rolnictwie, w skład której weszli; Prezes Woj. Zarz. ZSCh poseł Dechnik jako przewodniczący, kierownik Wydz. Rolnego? Zrzeszeń Branżowych inż. Płotnicki jako zastępca, przedstawiciel Działu Roln. i R. R. Woj. Urzędu ob. Gałka, przedstawiciel ZMP ob. Szymański, C.R.S. ob. Typiak, ZNP ob. Prynkiewicz, WK PZPR tow. Kita, S.L. ob. Du ma i P.S.L. ob. Niećko. Opróca wyżej wymienionych osób do komitetu należą kierowniczka Insp. Коч biecego ob. Szalewicz i 3 rolnicy z terenu województwa, powołani przez Woj. Zarząd ZSCh. Wspomnie na komisja utworzyła W swoin? składzie 2 podkomisje, do zagadnień produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na konferencji opracowane również plan pracy ł tematy dc współzawodnictwa. Powołanie Woj Komisji Współzawodnictwa zapowiada ożywienie ruchu wspólzawod nictwa w rolnictwie na terenie L u belszczyzny oraz realizowania go w ramach nakreślonego planu, zgodnie z wytycznymi instrukcji nokrajowej. (rz) ogób Odpowiedzi Redakcji Do Gajowego z Leśnictwa w TJhrp nowie. Listu Waszego nie możemy podać w naszej rubryce Czytelnicy mają gł<?s ponieważ nie podaliścit nam swego nazwiska. Fakty w nim podane wymagają jednak załatwienia i dlatego, skierowaliśmy ten lisi do dyrektora Poczt i Telegrafów i je steśm y pew ni że załatwi Waszą sprawę.

4 J E L A SZTANDAR 1 Ш 1) Nr 109 Biała Podlaska przygotow uje się c o Ś w i ^ t e a M u f w lis) Organizacje i mieszkańcy Białej Podlaskiej urządziły pod kierownictwem Pow. Komitetu PZPR zebranie, celem ustalenia programu Święta Pracy. Przedsta wiciele poszczególnych instytucji i organizacji zgłaszali na nim swój Udział w obchodzie. Miejscowy radiowęzeł zobowiązał się do zainstalowania głośników i megafonów na mieście, dy rekcja kinoteatru Wenus zapowiedziała bezpłatne seanse dla pu blicznośd, zaś miejscowa jednostka wojskowa odstąpiła na dzień I-go Maja własny stadion sportow y i przyrzekła udział orkiestry wojskowej w uroczystościach. Pow. Inspektorat Wych. Fizyczne go przygotuje zawody sportowe, a szkoły podstawowe i średnie urządzą akademie dla młodzie ży i Kół Rodzicielskich. Związek Młodzieży Polskiej weźmie nie tyl (ko udział w pochodzie, ale da występ chóru i przeprowadzi pokaz elektryfikacji wsi. W ramach uro czystości pierwszomajowych odbędzie się również rozdanie nagród wyróżnionym przodownikom i przodownicom pracy. Rozmiary przygotowywanych uroczystości zapowiadają potężną manifestację mas pracujących przeciw podżega czom wojennym o pokój. Dział ШШт PZGS Z a m o ś ć w y k o n a ł pian w p r o c. (ml) Dział Włókna w zamojskim PZGS wykonał plari do stawy wełny w pierwszym kwar tale br. w 137,5 proc, za co otrzy mai od Centrali Rolniczej S.Ch. pochwałę. бяива Jarutów eiekttjffikule się (łm) Gmina Jarczów w powiecie tomaszowskim zniszczona mocno w czasie wojny 1 przez bandy U.P.A. pomyślała o elektryfikacji. Na zebraniu Gminnej Rady Narodowej postanowiono, że w ciągu 3 lat przeprowadzi się elektryfikację 16 gromad należących do gminy oddalonej o 18 km od Tomaszowa. W roku 1949 przeznaczono na ten cel 3 milj. zł. Pierwsza otrzyma światło elektryczne wieś Wierszczyce, później Kolonie i wieś Lubeze oraz Szlatyn. Podkreślić należy, że miesz kańcy gminy mimo iż doznali cięż- 'Spółdzieky $ft z роз?, kraśnickiego biorą gremialnie udział w m a n ife s ia c ia e h («m ajo w ych (kc) Na Zjeździe prezesów l Kierowników Gminnych Spółdzielni SCh. z pow iatu kraśnickiego postaw t e r e n i e (pi) Na dzień 1 maja będą otwar te dwie świetlico międzyzwiązkowe, których budżet asoetał zatwierdzony przez KCZZ za pośrednictwem wydzia łu Kult-Oświa towego w Lublinie. Jed mą z tych świetlic jest świetlica międzyzwiązkowa w Puławach, ktćtej ze Bpoły już są zorganizowane i są na wysokim poziomie. Jest tam orkiestra Symfoniczna i 2 zespoły teatralne. Na u- Toczystość przyjedzie delegat z KCZZ, idrugą świetlicą w stadium organizac ji jest świetlica międzyzwiązkowa w 'Chełmie, w przejętym ostatnio przez OKZZ Domu Kultury. nowiono dołożyć wszelkich starań, aby plan kontraktacji trzody chlew nej był wykonany do dnia 30 bm. w 100 proc. i zwiększyć dostawy dla rolników. Dla zadokumentowania postawy spółdzielczości, członkowie spółdzielni SCh, z powiatu wezmą grem ialnie udział w uroczystościach 1-majowych. Na wspom nianej konferencji wszystkie G.S. z terenu pow iatu kraśnickiego przystąpiły do współzawodnictwa pracy O M ło d z ie ż p u ła w s k a idzte na wyższe studio (rt) Niedawno w sali 11-letniej szkoły ogólnokształcącej, m aturzyści szkół puławskich wysłuchali informacyjnej prelekcji delegata Zw. Akademickiego Młodzieży Polskiej ob. Zygmunta Koska. Zapoznał on zebranych ze stanem i dążeniami współczesnego szkolnictwa polskiego i podał w arunki przyjm owań kandydatów na wyższe studia. kich strat w czasie wojny, odnoszą się bardzo przychylnie do decyzji i m ają jedną tylko prośbę; aby jak najprędzej przeprowadzić linię wysokiego napięcia do miejsca, z któ rego będzie można zacząć pracę na terenie gminy. Narzędzia rolnicze cieszą się wielkim powodzeniem (mi) Wielka hala magazynu-wy stawy narzędzi rolniczych P.Z.G. w Zamościu jest codzień a najtlum - Nowa Izba Porodowa w K ra s n o b ro d z ie (mi) Wydział Powiatowy w Za mościu wspólnie z Ubezpieczalnią Społeczną m ają zamiar uruchomić w niedługim czasie na terenie K rasnobrodu now ą Izbę Porodową. Zasługuje to na pochwałę nie tylko ze względu na potrzebę w K rasnobrodzie higienicznej i wzorowej izby, ale również dlatego, że powstanie ono w budynkach resztówki, wyzyskiwanej dotychczas jedynie w mie siącach letnich n a kolonie letnie dla dzieci. Komisja Specjalna oczyszcza teren w ИЗ в «f i & (ls) W okresie przedświątecznym Delegatura Komisji Specjalnej w Białej Podlaskiej ukarała kilku właścicieli pryw atnych przedsiębiorstw dotkliwym i grzywnami za pobieranie cen wyższych od dozwolonych. Największy w ym iar kary, bo w wysokości 200 tys. zł. zastoso wano do sprzedawców mydła, pobie rających dowolne ceny. Poza tym zatrzymano 2 osoby za nielegalny handel skóram i a 4 osadzono w a- reszcie za nielegalny ubój. W 3 zakładach gastronomicznych sporządzo no protokóły za brak cenników, po nadto zlikwidowano na terenie mia sta kilka owocarni, trudniących się wieczorami sprzedażą w ódki Dzię ki energicznej akcji MO i delegatu ry Komisji Specjalnej znika zupełnie w mieście nielegalny handel, Hchwa i rozprowadzanie mięsa, po chodzącego z tajnego uboju. Kilka tys. drzewek owocowych zasadzi się w pow. zamojskim (ml) Do powiatu zamojskiego nadszedł 1 1 bm. pierwszy transport sadzonek drzew owocowych. N adesłał go m ajątek państwowy Przytoczą» pow. łukowskiego. Transport obejmuje 4,5 tys. drzewek, z których większość stanow ią drzewa ziarnkowe a tylko m ałą część pestkowe (śliwy). Wobec rozwoju gospodarki sadowniczej n a Zamojszczyźnie zapotrzebowanie na drzew ka owocowe stale w zrasta. N ajw ięcej sztuk z ostatniego transportu otrzym ała gmina Stary Zamość, w której jedna tylko gromada Udrycze zamówiła 900 sztuk. Przed końcem kw ietnia jest spodziewane n a dejście dalszych transportów sadzonek. nie; w dni targowe, oblegana przez gromady kupujących. Siatka od stre ny ulicy pozwala na dokładne obej rżenie każdej z maszyn. W czasi«ostatnich 2 tygodni PZGS w Zamościu sprzedał aż 450 kompletów bron, 20 pługów i 60 kultywatorów. Rolnicy kupują nie tylko narzędzia mogące się przydać w akcji siewnej. Wielu z nich ogląda się już za maszynami potrzebnymi przy żniwach i omłocie. Np. ostatnio zakupiono mimo sezonu wiosennego oko ło 20 kieratów i tyleż młocarń. Odpowiedzi korespondentom Ob. W ikiert, Lubartów Uprzej mie prosimy pisać, gdyż poszuku jem y korespondentów z tego pouńatu. Po miesięcznej próbie игу skacie legitymacją korespondenta. Za rzeczy drukowane uiszczam y honorarium. Wszystkich naszych korespon dentów i czytelników prosimy o nadsyłanie wiadomości aktualnych o przygotowaniach do Święta Pra cy oraz o wynikach osiągniętych w ramach Czynu 1-Majowego przez zespoły robotnicze, organizacje, instytucje itp. gdyż materiały te potrzebne są do specjalnej kolumny korespondentów, któ ra ukaże się w numerze pierwszomajowym. Spodziewamy się, że tym razem zespół naszych kores pondentów nie zawiedzie. Ze względów technicznych prosimy nadsyłać najpóźniej do 27 bm. Obywatelska postawa lekarzy cle Dozwala na w ze rn e nimofrodk? (mi) Zwierzyniec utracił niedawno swego jedynego lekarza ob. d r Winczową, która wyjechała do Szczecina. Tam tejszy Ośrodek Zdro wia został w ten sposób pozbawiony stałej opieki lekarskiej. Na przerw ę w pracy ośrodka nie pozwolili jednak lekarze ze Szczebrze szyna dr Klukowskl, dyr. szpitala dr Chomicki i dr Spas. Dojeżdżają oni kilka razy w tygodniu do Zwie rzyńca, dzięki czemu ludność ma zapewnioną opiekę lekarską i ośrodek norm alnie pracuje. Obywatelska postawa lekarzy zasługuje na uznanie. DROBNE NAUKA t... KUKSY Księgowości Sto 'warzyszemia Księgowych idla początkujących. Zapisy nl. Spokojna 10 (Gimnazjum Handlowe) jw godz G? i KUPNO-SPRZEDAŻ ZAKŁAD meblowy i (wszelkie wyroby stolarskie wykonuje solidnie Klimowicz Bolesław Hru le szó w Podrzemcze К t.... i i ^WYTWÓRNIA Wód Gagowych i Rozlewnia Piwa»,Okocim" poleca się Sza jnownej Klienteli. Biłgoraj ul. Я-go Maja 59 Miaz ga Teofil. 881 G U Ł Z G U F Y bartę rejestracyjną j 5Doda Leon zamieszkały ptyszowco. Я06 G Wydaną przez R. K. U. amo<ć na nazwisko f r a n k a Bolesław zamieszkały wieś Czortów, pomniał Tntmszów Lubelski. «07. G OGŁOSZENIA ZGUBIONO wydaną przez Komisję Poborową w 1945 r. w Tomaszowie Lu bełskim na nazwisko Chmielewski Jan urodzo ny zamieszkały w Czartowie poczta Tyszowce. 909 G ZGUBIONO wydaną przea RKU Strupieniuk Bolesław rocznik 1920, syn Józefa 1 Marii zamieszkały kol. gm Miętkie poczta Turkowice, powiat Hrubieszów. 910 G Pa roi Bronisław, zamieszka ły w Czortowie, poczta Tyszowce. 911 G ZGUBIONO wydaną przez RKU Lublin Miasto na nazwisko Rudzkii Tadeusz zamieszkały Lublin, Prze chor lilia 2/ G SKRADZIONO dowód oso bisty wyd. przez Zarząd Miejski Lublin na nazwi sko Bogdanowicz Stefania Zamieszkała Lublin, Piłsudskiego 6/ G ZGUBIONO wydaną przez RKU Kraśnik nazwisko Chruściel Julian zamieszkały wieś Więźnianka, po wiat Kraśnik,. Uli G Kraśnik na nazwisko Kuziora Kazimierz, urodzony 17. II roku zamieszkały wieś Lipa powiat Kraśnik. 908 G ZGUBIONO wydaną przeiz RKU Lubartów oraz dowód osobisty tymczasowy wydany przez Zarząd Gminy Spiczyn nazwisko Krawczak Stefan zamiesz kały Ludwików powiat Lubartów. 917 G ZGUBIONO kartę rejestra cyjną wydaną przez RKU Nisko na nazwisko Szew czyk Bolesław zamieszka ły w Sochach powiat Za mość. 918 G kartę rejeslracyjną wydaną przez R, K. U. Weclaw Adam syn Fran ciszka i Marii zamieszka ły w Szczebrzeszynie ul. Kościelna G Chełm Lubelski na nazwi sko Cichowlas Jan, syn Ignacego, zamieszkały Ra dostaw, gmina Miętkie. 920 G ZGUBIONO książeczkę wydaną przez Urząd Zatrudnienia w Lublinie na nazwisko Zasada Janusz zamieszkały Lublin Par kowa G ZGUBIONO kartę rejestra cyjną wydąną przez RKU Kuryś Roiman zamieszka ly w Terespolu, powiat Zamość. 921 G Sagota Michał zamieszkały w Konopnem, gmina Werbkowice. 922 G ZGUBIONO kartę rejestra cyjną wydaną przez RKU Kraśnik nazwisko Baran Józef zamjeszkałjł Agatówka gmina Trzydnik, powiat Kraśnik. 923 G Gumiela Ja n,. zamieszkały w Zaborocznym, poczta Krynica. 924 G R О г N E SPÓŁDZIELNIA Owocar siko - _Warzywnicza kon traktuje cebulę i inne wa rzywa. Lublin ul. Probostwo T. W O J I A S Z C H f f l 8 - ка Sprzedaż materiałów żelaznych, budowlanych 1 elektrotechnicznych. Biłgoraj, Kościuszki 54 przy sklepie stacja benzynowa. 830 G IA3ELA ХЖШКй Ба L0TE1H 10-fy dzień ckjgnienta IV-ej klasy Wygrane po zl padły na Nr 7499 w Lublinie, Nr w Warszawie. Wygrane po rt. p->dły na Nr Nr Wysrane po 40.ЛОО zł. padły пз Nr Nr Wygrane po rt. padły na Nr Nr Э Wygrane po rt. padły na Nr Nr Э Й S ЗЭ6Э ЗЭ S Э ЗЭ718 СЭ Dalszy d ag wygranych po 4 ty, złotych D alszy » \ Й i 7 8 BO i , ' S J П H P S $ Э » « / S P ? J C fl Я l i X w ygreayęfc fiodapy bfidzię ju tr o

5 !łr Ш ЯГГГАТЧГПДТУ гттгтг» I I - 1 Maj i Kongres Związkowy te m a te m obrad plenum ÓKZZ Wczoraj odbyto się (plenarne posiedzenie OKZZ, w który uczestniczy. Id przewodniczący i seikretarze PRZZ, Zarz.4Okr. i Oddziałów ZZ. Konferencja miała na celu omówienie znaczenia i sposobu uczczenia święta 1 Majowego i Kongresu Związków Za wodowych, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 22 do 26 maja. W krófkim zagajeraiiu przewodniczą cy OKZZ tow. Domagała zwrócił uwa gę obecnych na to, że zebranie odby- ODSŁONIĘCIE SZTANDARU ZW. INWALIDÓW ^Dnia 24 bm. o godz. 10 w lokalu Śwteiuicy Organizacji Społecznych (Кгак. Przedm. 32) odbędzie się u- roczystość odsłonięcia i wręczenia sztandaru Zarządu Okręgu Zw. In walidów Wojennych HP iw Lublinie, na którą zarząd kola pi,iatowego zaprasza Członków i pouopiecz nych. Obecność członków obowiązkowa. ZEBRANIE I WYCIECZKA TOW. GLEBOZNAWCZEGO W dniu 23 bm. o godz. 15 w gma chu głównym UMCS (PI. Litewski ar 5, I p.) odbędzie się zebranie nau kowe Tow. Gleboznawczego przy UMCS. Porządek dzienny obejmuje dwa referaty: 1) prof. d r A. Malicki Erozja gleb i 2) Inż. St. Ziem nicki..ochrona gleby przed erozją. Po referatach uczestnicy zebrania zostaną przewiezieni samochodami do m. Slawin k/lublina na wyciecz kę gleboznawczą. Osoby interesują ce się zagadnieniami gleboznawczy mi będą mile widziane tak na'zebra niu jak i n a wycieczce. OSTROŻNIEJ JEŻDŻIC! Nieostrożne jazdy motocyklami pochłonęły u nas wiele ofiar w ludziach. Jo tej tragicznej wiązanki dołączył się ostatnio wyipadek jaki miał miejsce w dniu wczorajszym na moście ul. Zamojskiej. Motocykl prowadzony przez Jerzegc Вага'па lat 22, 1-go Ma ja 34, wpadł na 51-letnią Janinę Sanczuk (Skibińska 3) i spowodował ciężkie potłuczemie obojga. Ofiary w sianie ciężkim umieszczono w szpitalu. Dokąd dziś idziemy K I N A»APOLLO Miłość cygańska", (film ang.) godz. 15, 17.30, 20 BAŁTYK1 Krakatit" (film prod. czeskiej). godz , 17.30, RIALTO" Dusze czarnych" (Йга radziecki) godz. 16, 18, 20 t В A T R V TEATR MIEJSKI: «Skąpiec" TEATR MUZYCZNĄ; nieczynny Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Komenda Miasta М. с o---- tel tel 09 tei оз.еа D Y Żł RY A PTEK Dyżur aptek: Krak. Predm 47 Nowa 23, M. Buczka 23 i Narutow i cza 27. PIĄTEK, 22. IV, 194» Wiadomości: 6,10, 7,00, 8,00, 12,00, 17,45, 20.00, 23,00. Transmisje z Paryża s 16,00, 20,30. 5,20 Koncert dla świata pracy. 8," 5 Audycja szkolna dla klas starszych. 11,40 Audycja szkolna dla klas młodszych. 12,30 Audycja dla wsi. 15,30 Z sandomierskich łąk i pól Skrzynka ogólna. 16,45 Wiersze Wiktor» Worosczyiakiego. 17,00 Koncert Mozaika muzyczna. 18,40 Dale ko od Moskwy11. 19,00 Brygady SP. 19,15 Koncert symfoniczny. 21,00 Me lodie taneczne. 21,30 Z tycia ZSRR Na dobranoc". ЗЭЦ0 Utwory Luifft wa się w с trwali niezwykle doniosłej w chwili obrad Kongresu Pokojowego w Paryżu, klóry jest wyrazicie lem niezłomnej woli pokoju 600 miliio nów ludzi Tow. Domagała powitał na stępnie przedstawiciela PZPR tow. Wożniaka i zaprosił go do prezydium. Tow. Woźniak wygłosił referat, w którym nakreślił znaczenie 1 Maja dawniej i dziś. W.roku bieżącym świę to robotnicze odbędzie się na całym świecie pod hasłem walki o pokój. U nas ponadto będzie ono dniem podsu mowania osiągnięć w dziedzinie gospo darczej, kulturalnej i oświatowej i od będzie się pod hasłem przedterminowe go wykonania, planu trzyletniego, wzmocnienia sojuszu robotniczo - chłopskiego, walki o poprawę bytu mas pracujących w mieście i na wsi. Dzień 1 Maja będzie dniem mobiliza cji szerokich mas do twórczej pracy, do walki o socjalizm. Tow. Woźniak omówił następnie udział związków za wodowych w uroczystościach 1 Majowych. Z kolęd głos zabrał pełnomocnik OKZZ dla spraw Kongresu ZZ tow. Peret, który wskazał na to, że Kongres Zw. Zaw, został zwołany w okre sie wzrostu i konsolidacji międzynarodowych sił pokuju j postępu ze Związkiem Radzieckim na czele. Mów ca przeszedł następnie do osiągnięć jak:mi Związki Zawodowe mogą pochwalić się w okresie od 1 Kongresu w roku 1945, do Kongresu II tego rocznego. Wskazał również na niedp ciągnięcia Związków Zawodowych na odcinku walki z marnotrawstwem, or gamzowania współzawodnictwa, popie rania racjonalizatorstwa i wynalazczości Niewystarczająca była leż kon trola w zakresie bezpieczeństwa j hi gieny pracy. Tow. Peret omówił następ nie_ zadania, jakie stoją dziś przed Związkami, a więc: aktywny udział w walce o pokój, wzmocnienie łączności z SFZZ, krzewienie internacjonalizmu, pogłębienie współpracy z klasowymi organizacjami związków zawodowych w państwach kapitalistycznych i z cen trałami ZZ w krajach demokracji lu dowej, я w szczególności ze związka mi zawodowymi ZSRR. Na końcu re ferent omówił sprawy organizacyjne związane z Kongresem ZZ. Tow. Proll odczytał zobowiązania Konkurenci bimbrowników Wskutek większego nasilenia potajemnego handlu wódką i bimbrem władze MO wspólnie z organam i ORMO przeprowadziły błyskawiczną lustrację na terenie śródmieścia. W w yniku jej przychwycono szereg osób na, potajem nym handlowaniu wyrobami alkoholowymi. I tak: w sklepie Natalii Sozańskiej w halach targowych przy ul. Nowej znaleziono wódkę oraz przyłapano właścicielkę na sprzedaży trunku. To samo było również w jadłodajni S. Ziemby (przy ul. Zielonej 2). Właścicielka mieszkania przy ul. Królewskiej 11 K atarzyna Szafran akurat w momencie wkraczania wywiadowców sprzedawała klientowi większą partię wódki. Znana owocarnia przy ul Bernardyńskiej 13 należąca do Jadw igi Lutostańskiej również okazała si$ puktem sprzedaży wódki. Przy rew izji znaleziono 1 1. Alkoholu. Aczkolwiek handlujące nie przyznawały się do przestępstwa, świadkowie klienci zeznali, że wódkę kupowali u nich stale. Wszy scy w inni nielegalnego handlu będą pociągnięci do odpowiedzialności. 1 Majowe załóig poszczególnych zakładów pracy i przesłał w imieniu ob radujących, pozdrowienia uczestnikom czynu 1 Majowego. Tow. Domagała, który z kolei zabrał głos, stwierdził, że zryw świata pracy w Czynie 1 Majowym świadczy najlepiej o zrozumieniu zagadnień chwili obecnej i dojrzałości klasy ro botniczej. Tow. Domagała zwrócił się do przedstawicieli Związków Zawodo wych z apelem aby rozszerzali nadal zasięg Czynu 1 Majowego. Obrady trwają. Wielkim dniem dla świetlic fabrycznych będzie Święto 1 Majowe. Wezmą w nim udział wszystkie świe tlice przez zorganizowanie w tym dniu akademii i uroczystości. Dla tych świetlic, które nie m ają jeszcze pełnego repertuaru podajemy biblio grafię pomocniczą, która może u- łatwić zorganizowanie uroczystości 1-Majowych: D rukier 1 Maj Święto klasy robotniczej11; 1 Maj tezy dla referentów1', Warszawa 1946 r. Wyd. Książki; 1 Maj teksty li terackie, m ateriały muzyczne i wskazówki inscenizacyjne1 Wyd. TUR Warszawa 1947 r.; Antologia 120-u. Galiński A rtykuły w czasopismach: Przegląd socjalistyczny Nr 5/1948 r. Uroczyste obchody 1 Maja ; Porad nik pracownika społecznego N r 6 z 1947 r.; Słuczewski Święto walki ś&ięto dumy człowieka pracy ; Poradnik oświatowy Nr 2i z 1947 r., Rudzki Dzieje święta 1 Maja. 3,125 miliona zk oszczędności р г ж у п й о т ц P a ń s t w u 1-Majowe zobowiązania pocztowcom W pierwszej połowie bm. odbyły się nadzwyczajne zebrania pracowni ków pocz'.owo - telekomunikacyjnych we wszystkich placówkach Okręgu Lu bejskiego w celu powzięcia uchwał 1-Majowych. W podsumowaniu nadesłanych rezolucji pracownicy Okręgu złożą w darze tegorocznego Czynu 1 Majowe go ponad 3,125 tye. zł. Na powyższą L iteratura piękna: Fuczik Reportaż spod szubienicy"; Gorki Mat ka ; Mścisławski Szpak wiosen ny ptak ; Putram ent Rzeczywistość; Żeromski nowela Nagi bruk" (ze zbiorku Sen o szpadzie i sen o chlebie). sumę składają się następujące zobe wiązania: 1) przepracowanie dodatkowo bez. płatnie godzin, co w przelicze niu na gotówkę da kwotę zł,, 2) zrezygnowanie z wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za służbę nocną, na łączną sumę zł., 3) zwiększenie propagandy usług Poczty, z czego Frzc'vWujc się zwięk szenie dochodów w sumie zł., 4) wykonanie przedterminowe robót technicznych, co da oszczędności w kwocie zł., 5) uzyskanie oszczędności przy remoncie budynków i sprzętu w wysok zł. Ponadto wszyscy pracownicy zobo wiązali się podnieść dyscyplinę pracy, przyczynić się do zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa i usprawnić pra cę w poszczególnych działach służby pocztowo - telekomunikacyjnej. Ukonstytuowanie się M ejskiego Komitetu Radiofonizacji Przed ub. świętami ukonstytuował się Miejski Komitet Radiofonizacji, którego głównym celem działalności Orugi a u io b is dla 0 i l l Do Wydziału Ekonomicznego OKZZ wpłynęło pismo w którym pracownicy Miejskiej Komunikacji Samochodowej, zdecydowali na ze braniu oddać do użytku delegatów OKZZ na Święto Pracy w dniu 1 m aja jeden remontujący się obec nie autobus, oraz wykończvć remont drugiego autobusu na otwarcie Kon stresu Z v. Zawodowych. Co warsztat, to inna miara Zaufanie, jakie do niedawna żywił ob. H. Marzec do rzetelności wskazań elektrycznych aparatów pomiarowych i obsługujących jo radiotechników zostało onegdaj cał kowicie zachwiana w w yniku całkiem różnych werdyktów, wydanych na jego lampy radiowe, przez dwóch speców od radia1. Ob. Marzec zaniepokojony sła- I, bym odbiorem posiadanego radioaparatu przyniósł wszystkie wyjęte z niego trzy lampy do zbadania radiotechnikowi H. Nawrotowi. (Krak.-Przedm. 20), który po wypróbowaniu ich na specjalnym aparacie pomiarowym orzekł, że 2 lam py są już do niczego11, a tylko trze cia posiada jeszcze możliwą emisję. Nie dowierzając tej ocenie ( aparat grał przecież do ostatniej chwili11) posiadacz lamp zaniósł je do innego radiotechnika ob. Bolucha, zam. przy ul. Staszica, który ponownie zbadał lam py na swoim aparacie. I o dziwo! lampy które według aparatu ob. Nawrota były do niczego wykazały tu aż 80 proc. emisji, podczas gdy uznana przez niego za m oiłiwą" miała tylko 60 proc. emisji. Ob. Marzec chodzi nadal zafraso wany, bo nie wie, czy wskazania drugiego aparatu są zgodne z rzeczywistością. A nuż trzeci aparat pomiarowy wykaże jeszcze coś inneg0?. Panowie radiotechnicy! w imieniu ogółu posiadaczy radioaparatów prosimy Was o uzgodnienie między sobą metod ba dania i oceny lamp radiowych, aby klienci mogli odzyskać utracone do Was zaufanie. Ojcowski wyrok Późnym wieczorem w ydano wyrok w sprawie Zarządu Spółdzielni Nauczycielskiej w Krasnymstawie. Sąd po drobiazgowym zbadaniu świadków i wysłuchaniu wywodów oskarżyciela publicznego oraz obrony iwydał w yrok' skazujący: ekspe- /1 /0 П Т P O Lubelska Spółdzielń1a WytWÓrtwa w T,i!blirV' di^ntkę sklepową Urszulę Miller na 7 miesięcy więzienia, Jan a Bednawskiego kierow nika spółdzielni na 8 miesięcy, a Skarbnika Włodzimierza Daszczyszaka na 6 mies. więzienia z zaliczeniem dotychczaso wego aresztu. Dwaj buchalterzy Spółdzielni Nau czycielskiej Eugeniusz Błaszczak, I oraz W ładysław Gorzkiewicz skaza Handiowo ni zostali n a 6 miesięcy więzienia, '.Ortii 7ł :,zdy zawieszeniem na 3 lata a> będzie zradiofonizowanie dzielnic ro botniczych i szkół naszego miasta. Przewodniczącym Komitetu został ob. L. Iskierko. W skład Komitetu weszło szereg pracowników Zarządu Miejskiego i radnych m;asta, miejski inspektor szkolny i przedstawiciel Zeolu Czyn 1-Majow} Ubezpieczeniowców Dnia 13 bm. na zebraniu ogólnym pracownicy Woj. Oddziału Powszech nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajem nych uchwalili uczcić Święto 1 Maja przez wydatne zwiększenie ilości umownych ubezpieczeń i osiągnięcie w ciągu bież miesiąca przypisu składki ubezpieczeniowej w wys. 10 mil. zł. ponad przewidzianą planem normę, a w dziale osobowych ubezpieczeń na życie uzyskać na dzień 1 m aja 1000 nowych ubezpie N.B. A możeby tak jakiś urząd państwowy (może Państwowy Urząd Miar i Wag?) objął swymi kompetencjami badanie i zatwierdzenie rzetelności funkcjonowania aparatów do pomiaru emisji lamp radiowych oraz... obsługujących je r a czeń, co wyniesie 40% diotechników? (v) rocznego planu. D r a iio iiy Щ na przełaj o Puttiai M o W związku z Drużynowym Biegiem na przełaj o Puchar Przechodni Wo jewody Lubelskiego biegiem na 3 km. dla mężczyzn, który odbędz.e się w niedzielę dnia 24 bm.; wyznaczana została następująca obsada sędziowska: Kierownik zawodów Stanisław Rejzner Sędzia Główny Henryk Kraczkowski Sekretarz Ryszard Kister Lekarz wyzn. M. Por. Sport. Lek. Starter Aleksander Strycharzewsk: Sędziowie mierzący czas Ciechań, R t p r m it it i) PZPR we Franci! przyjeżdża do Polski W czwartek, dn. 28 bm. przybędzie pociągiem paryskim do W arszawy reprezentacja PZPN we Francji, która rozegra w ramach swojego pobytu w Polsce 7 spotkań. Pierwszy mecz rozegrają polscy piłkarze z Francji dn. 3 m aja w Warszawie, a następnie 8 m aja w Poznan!u, 11 m aja w Łodzi, 14 m a ja w Gdańsku, 18 m aja w Szczecinie, -21 m aja we Wrocławiu i 26 ma ja w Sosnowcu. Przeciwnikami gości będą reprezentacje poszczególnych miast, względnie okręgów pił karskich. K apitan związkowy PZPN we Frańcji Roszak wyznaczył na wyjazd do Polski 17-tu zawodników. Zespół składa się przeważnie z gór ników. Większość zawodników gra lub grała w polskich klubach piłkarskich i reprezentowała barwy swojego okręgu i PZPN-u wykonania Czarnecki, Jagoszewski, Lip'rtt1, Pęczalski, Sobocki. Celowniczowie Chyła Krawczyk, Olszewska, Piech, Piotrowski Wątróbka. Inspektorzy trasy Forysiak, Kistrzyński, Marciniak, Mydlarski, Oskiera. Piątek, Swiech Strojna, Różyk, Wojciechowski, Uljasz. Gospodarz por. Laurecki. Porządkowi 10 milicjantów i 20 ju naków. Tych ostatnich wyznacz^ prof. A. Spunda. Zawody odbędą się na boisku przy Al. Gen. Świerczewskiego początek punktualnie o godz Zbiórka se dziów w baraku o godz. 10,30. WĘGRZY STARTUJĄ w wyścigu o puchar gen. K onarzew skiego Węgierski Związek Kolarski na desłał zgłoszenie 4-ch zawodników do wyścigu o puchar gen. Konarzew skiego, który odbędzie się w Parku Paderewskiego w niedzielę 24 bm. Lista zawodników węgierskich, którzy wezmą udział w zawodach przedstawia się następująco: Tobias, Kovacs, Papp, Irhazi. Po wyścigu Węgrzy w yjadą bezpośrednio do Pragi, skąd w ystartują do P W. Czesi nie wezmą udziału w w y ścigu, z powodu nieporozumienia, powstałego na tle nazw miesięcy w języku polskim i czeskim (Czeski Związek Kolarski zrozumiał, że wy ścig odbędzie się 24 maja). Spodziewany jest również udział zawodników fińskich.

6 % К Л t A(Nrr>AK LŁJUU A iii» 4 MŁODZI IDA W Karolinie pod Warszawą kształci się 20-ro utalentowanych dzieci, skierowanych tam po specjalnym konkursie, zorganizowanym dla wyłowienia talentów muzycznych wśród wiejskiej {robotniczej młodzieży. Na zdjęciu lekcja śpiewu. M łodzież szkolna buduje basen pływacki W odpowiedzi na apel młodzieży Gimn, i Lio. im. Staszica to sprawie budowy krytego basenu, który ma być zbiorowym Czynem Pokongreso w ym m lodziety Ziemi Lubelskiej na pływają codziennie do Kuratorium deklaracje i uchwały samorządów uczniowskich i pojedynczych klas. Oto co piszą uczniowie 1;lasy VIII szkoły w Rocku:,,Pragniemy bardzo uczestniczyć w Czynie Pokcmgresowym miodzie iy szkolnej Okręgu Lubelskiego i wziąć udział w upamiętnieniu przez młodzież wielkich dni ludu pracującego Polski. Zgodnie więc z apelem naszych lubelskich kolegów. Inicjatorów tego czynu postanawia my złożyć na ten cel jednorazowo po 100 zł, w sunjie ogólnej od ijas wszystkich zł". Jednoklasowa szkoła w Pankowie pow Tomaszów Lub. o małej ilości dzieci, zebrała na budowę кгпецо ba senu 360 zł. i sumę tę wpłaciła na kowto Komitetu Budowy. Samorząd Gimn. Ogniska," ZNP w U rzędowi e picze: Rozumiejąc intencję samorządu uczniowskiego Gimn. i Lic. im. Sta szica w Lublinie eobowiązujemy się uiśoić składki w sumie 100 zł. Od ucznia, я gdy przy budowie bę Damy f Huzary oraz Chory z urojenia Staraniem uczniów 3C klasy Państw. Gimnazjum i Liceum Im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lu bełskim wystawiono niedawno sztukę Aleksandra Fredry Damy i H uziry", którą reżyserował dyrektor zakładu ob. Rosney. Przedstawienie to stanowiło prawdziwą atrakcję i cieszyło się wielkim powodzeniem wśi ód spragnionej kul turalnej rozrywki publiczności To maszowa. Obecnie ten sam zespół dram a tyczny przygotowuje sztukę Molie ra Chory z urojenia'". Komedia ta zostanie wystawiona z początkiem m»l4- Projektowane są naw et gościnne wyjazdy zespołu dp różnych miasteczek województwa. Fundusz zebrany z występów przeznaczony jest na akcje letnią drużyn harcer skich istniejących przy gimnazjum dą potrzebne nasze ręce, chętnie stawimy się do pracy na wezwanie. Jesteśmy tłumni, że możemy cho ciąż skromną sumą przyczyni5 się do realizacji czynu pokougresowe go młodzieży". - Celem poddania tej akcji pod kontrolę społeczną będziemy podawać na następnych kolumnach,,młoizi idą dalsze wypowiedzi na ten temat i de kia racje oraz wykazy wpłacanych kwot na konto Komitetu Budowy Base nu-pomnika PKO II Nr Uuitimi! uliil Snińl witain i isimlmita Z e ^ p o f i f liiiotbxież.owe W pierwszych dniach kwietnia zostały zorganizowane w szkołach średnich Zespoły Młodzieżowe, któ re mają być czynnikiem koordynu jącym pracę organizacji, działających na terenie szkoły Oprócz tego do zakresu ich dzia łalności należy badanie stacji uczniowskich, warunków domowych ucznia, oraz wpływu środowiska pozaszkolnego na młodzież. Wiele szkól sygnalizuje nam, że młodzież powitała z zadowoleniem nowo powstałe Zespoły Młodzieżowe i pozytywnie ocenia rolę jaką m ają do spełnienia w szkole średniej. Piszą nam Z Chełma: W tych dniach w naszym Gimn, Żeńskim odbyło się zebranie, na którym wyjaśniono nam cele i zadania zespołu młodzieżo- J wego, po czym powołano do ZM następujące osoby: prof. Migiel- Ską jako przewodniczącą, przedst. ZMP Ewę Iwaszkiewicz jako sek retarkę, SP Pasieczną Teresę, ZHP Chnyciównę Czesławę, oraz z ram ienia samorządu szkolnego Irenę Laskowską. Cieszymy się, że Zespół Młodzieżowy zorganizuje samopomoc koleżeńską i stale wpływać będzie na utrzym anie w szkole atmo sfery rzetelnej pracy, że podejmie walkę z dwóją, która dotąd byłą zjawiskiem tak częstym, że uważaliśmy ją za rzecz nieod łączną od nauki szko!nej. Nowak Maria Zam ość: K u rsy gm inne Z i F W dniach 9. 10, 11 bm. odbyły i tyczenie praktycznych kierunków się na terenie całego województw a lubelskiego kursy gminne ma i form pracy koła wiejskiego i Za jące za zadanie zapoznanie podstawowych mas młodzieży w iej było się 20 kursów w których rządu Gminnego ZMP. Łącznie od skiej z obliczem ideowym i zadaniami wzięło udział 1104.uczestników. ZMP na obecnym etapie, Kursy obsłużyli wojewódzcy akty wskazanie na znaczenie wiedzy i świadomości politycznej, erai wywiści Związku Mlo'lzlev Po sklej. Suiewski \Vo;c:ecb Zaraz po ogłoszeniu okólnika władz szkolnych w sprawie organizowania zespołów młodzieżowych rozpoczęła się w Liceum Sztuk Plastycznych ożywiona dyskusja na ten temat. Niektórzy koledzy wypowiadali się otwarcie jaku zwolennicy nowej organizacji, chociaż nie brakło i sceptyków oraz głosów niezdecydowanych. Dzisiaj gdy Zespól Młodziezowy został już zorganizowany i rozpoczął swą działalność wszyscy nie wyłączając sceptyków odnoszą się życzliwie do jego pracy. A. Ordyniee ncz. U ki. liceum Wspttzawodnictun podjęte na cześć Kongresu dzis aj wydaje owoce W ramach Czynu Kongresowego mło dzież Gimn. im. Zamojskiego w Z ani' ściu postanowiła zorganizować międz\ klasowe współzawodnictwo w nauce Dało ono w obecnym dopiero, trzecim okresie szkolnym widoczne rezu taty. Pierwsze miejsce w nauce zaj1 la klasa XI przyrodnicza z wynikiem 2,5л/о stopni niedostatecznych. Drugie miejsce przypadło klasie XI m atem a tyczno - fizycznej. Klasa X humanistyczna, jako trzecia z kolei, zajęła pierwsze miejsce poza klasami zdaja cymi w bieżącym roku maturę. Ucz Jedziemy na letnie obozy SP Na początku m aja rozpoczynają pracę letnie obozy SP. Na pierwszy turnus, który będzie trw ał od pierwszych dni m aja do początku lipca jedzie z całej Polski młodzież przeważnie robotnicza i chłopska, zaś młodzież ucząca się pojedzie na obozy w miesiącu Upcu i sierpniu. Młodzież z Zamojskiego pojedzie na Śląsk aby tam zaznajomić się z pracą w zakładach przemysłowych. Powiatowa Komenda SI rozisiała powołania wszystkim, którzy na komisji je siennej zostali uznani za zdolnych do pracy w brygadach. Dnia 26 kw ietnia będzie zbiórka wszystkich junaków RKU w Zamościu, skąd nastąpi odmarsz na stację Kaidy powołany musi zaopatrzyć się w żywność na 2 dni. IP. niowie te j klasy, pobodieni do lepszej ртасу zajętym trzecim dopiero miejscem w ogólnej klasyfikacji postano wili obecnie, że do końca roku wyni kami swoimi wysuną się na pierwsze miejsce. > W ykończaboisko soortowe na cześć Święta Pracy Uczniowie Państwowej Szkoły Przemysłowej w Zamościu dla ucz czenia zbliżającego się Międzynarodowego Święta Pracy uchwalili jako swój czyn 1 Majowy wykończyć do końca boisko sportowe. Zostanie ono rękami uczni wyrównane, ogrodzone siatką drucianą i wyposażone w przyrządy do gry w pił kę siatkową i koszykową oraa w skocznię, (kf) Czyn l-m a io w y hufca SP o rzy Gim n. i Lic. Biskupim Hufiec szkolny Służby Polsce przy prywatnym Biskupim Gimnazjum i Liceum powziął zbiorową nchwałę, kiórej dla uczczenia święta ł Maja po za normalnymi trzydniówkami, przy padającymi dla hufca według planu pracy Miejskiej Komendy SI zobo wiązuje się za\v iać i wyrównać wv/.ym kie ruwy łącznikowe w trójkącie drófi u wylotu Al. Świerczewskiego. Dziewczyna, muchomor i leśne rozważania W pewną lipcową niedzielę wybraliśmy się ja i mój przyjaciel Krzyś do lasu na wycieczkę. Zbliżało się już południe, gdy do tarliśm y do pierwszych sosen stojących na skraju lasu. Ich pnie wy gladały W słońcu jak wysokie pło nrenie strzelające ku ciemnym czu bom igliwia. Dalej widniała jasna zieleń wiotkich brzóz, ciemne gład kie pnie grabów i zawsze niespokojne z wiecznie drgającymi listka mi osiki. Niektórzy wycieczkowicze już w racali do domów. W pędzle minął nas z głośnym warkotem motocykl z podskakującymi pasażera mi cały umajony świeżą zielenią. Za nim toczył eię wóz pełen gwa ru i śnrechu, ale ludzi nie widać było za gęstwą liści i gałęzi. No ależ oni oskubali niemiłosiernie parę brzózek powiedziałem do Krzysia. Phi żałuiesz im. Jest tego dosyć w lesie. Nie zabraknie. Nie. Tylko nie rozumiem po co im tyle gałęzi. I wiesz wydaje mi się, że drzewom nie wychodzi to na zdrowie gdy się im obłamu je pałęzie. V Masz rację. Widziałem taki las przez który przewalił gię front podczas wojny. Las choruje, jest anemiczny, smutny i cichy. Drzewa m ają w wielu miejscach sterczące kikuty, zam ysł tmtęzi. Pta ki tam nie wiją gniazd. Nie, gałę zi nie trzeba łamać. Idziemy uradowani odkryciem tego prostego prawa, które nie było przecież niczym nowym, bo słyszeliśmy je nieraz w szkole ale teraz wypełniło się jakąś bardziej realną i bliską treścią. Przed nami szto towarzystwo szu kające grzybów. Czasami ktoś odruchowo trącał nogą pomarańczo wego lub czerwonego muchomora lub też białego lejkowatego grzy ba o nieznanej mi nazwie. Grzyb rozpryskiwał się wtedy w puch. Krzyś natknął się na wspaniałego muchomora czerwonego w białe kropki. Jeden energiczny ruch no gą i ze ślicznego muchomora pozo stała żałosna kupka śmieci. Krzyś zaśmiał Się. Wyglądasz jakbyś muchomora" / _ powie żałował dział..c.zy Jf, wiem. Może żałuję. Był taki śliczny. I powiem ci: wszystko w przyrodzie ma swój głęboki sens. Muchomor czy inny niejadalny grzyb stanowi ciekawy szczegół w kraiobrazie leśnym i dodaje mu swoistego uroku. Pięk nie wy^.ąda biało nakrap;ąny czer wony lub pomarańczowy muchom or wychylający się z zieloni. Istotnie, ale tego nikt nie do strzegą. Po prostu każdy bezmyślnie trąca nogą grzyb niejadalny i uważa, że inaczej być nie może. 0 patrz na tę uroczą dziewczynę! Spojrzałem. Nóżka obuta w błękitny sandałek trącała pogardliwie 1 z widoczną pasją jakieś trujące czy też pośledniejszego gatunku grzyby. O wiedźma mrukną! Krzyś. Nie ożeniłbym sję z taką. Patrz jak bezmyślnie lubi niszczyć. Doszliśmy do polany na której widocznie biwakowało przed chwi lą jakieś wesołe towarzystwo. Uro cza polana zamieniona była w śmietnik, zarzucony skorupkami z jaj, pustym i butelkami, koloro wymi papierkami i niedopałkami papierosów. Usiedliśmy na skraju polai% ja i mój pęzy.laciel Krzyś i wspólnie odnaleźliśmy trzecie kardynalne praw o współżycia z lasem: Nie śmiecić! Wiesz zapalił się Krzyś trzeba o tym mówić ludziom. Trze ba założyć jakąś organizację... Krzysiu wyważasz otwarte drzwi. Istnieją przecież kola o- chrony przyrody. Jeżeli istnieją, t o cudownie Trzeba je tylko jakoś rozruszać i ożywić. Bo ja teraz widzę z jakim bezmyślnym okrucieństwem zacho wują się ludzie, a zwłaszcza my młodzi gdy znajdą się w legie. I widzę, że nie ma żadnego sensu powiedzenie o człowieku, który się źle zachowuje w domu w szko Ie, czy na ulicy: zachowujesz się jak w lesie. Bo człowiek kuitural ny zachowuje się dobrze w lesie. Mówisz Krzysiu jak profesor. A ja jeszcze dodam coś, czy tałem niedawno: Mówimy o wycho waniu nowego człowieka w duchu humanizmu socjalistycznego. Jed ną z cech nowego humanisty będzie ukochanie, ochrona i pielęgnowanie piękna, gdziekolwiek ono istnieje. A las stanowi przecież nlezaprze czone prawdziwe piękno. Zapominasz o ekonomiczno - utylitarnej stronie tej sprawy. Las jest naszym bogactwem. Las o- rzezwia nasze płuca, koi nas ciszą i daje wypoczynek... Rozważania nasze przerwa! wrzask, gromkie nawoływanie i trzask łamanych gałęzi. Kangurzy mi skokami sunęło kilku chłopców łamiąc krzewy i siejąc popłoch wśród ptactw a i zwierzyny. Krzyś podniósł palec w górę: W lesie nie wolno wrzeszczeć. Zwierzyna o ile taka Się znajduje jeszcze płoszy się, ptaki milkną 1 siedzą osewiałe. W ten sposób ja i mój przyjaciel Krzyś odkryliśmy dziś na w!aa ną rękę kilka prawideł dla kółka miłośników przyrody, oraz сца wszys+j^ch idących do laan po wy poczynek, ciszę 1 ożywcze powietrze dla płuc. Opowiedział Romek M> Pismo Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej»artU Robotniczej. Wydawca Robotnicza Spółdzielnia W Jaw nin«z l-o Mała 14 Telefony: Redakcja Redaktor Naczelny Dyrektor i Administracja Kolportaż ЗЯ 02 W h V, V R,>aa,!Cja 1 LoblU K o n f czek PKO Nr U t r u n k i prenum eraty: prenum erata miesięczna 150 zl. prenumerata tb.orov zł «Odbito c z c i o l ^ l l Z ь Т ы "M - flcantcjh w Lublinie. M. Buczka 11 i n k a m i Państwowych LubeUkieh ZkUdów

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

:10 AK / Expo

:10 AK / Expo 01-12-17 1/6 06.04.2017 13:10 AK / Expo Po dwóch dniach spędzonych w Warszawie, delegacja Międzynarodowego Biura Wystaw oceniająca polską kandydaturę do organizacji EXPO 2022 przyjechała do. Podczas obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku

Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku Posiedzenie trwało od godziny 12.20 do godziny 13.45 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin Mao Tse-tung Dwojaki los Chin http://maopd.wordpress.com/ Przemówienie Towarzysza Mao Tse-tunga z okazji otwarcia VII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wygłoszone 23 kwietnia 1945 roku. Maoistowski Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM AKCJA SOLIDARNI Z TYBETEM 21 MARCA 2008 ROKU STOWARZYSZENIE MŁODZ DEMOKRACI REGION LUBELSKI RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM 21 marca br. o godz. 15.00 na Placu Litewskim w Lublinie, o godz. 14.00 na

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... imię i nazwisko ucznia czas trwania konkursu: 45 minut maks. liczba punktów: 65... nazwa i adres szkoły OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej

Wiadomości. Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej Wiadomości Poniedziałek, 26 lipca 2010 Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej Uroczyste obrady Rady Miejskiej w Wieliczce poprowadził Przewodniczący Zbigniew Zarębski. Radni przez aklamację przyjęli dwie uchwały.

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Reels 1-6 40062-40071-31.00 1949-1953 (40068) Materiały do stosunków pomiędzy Polską a ZSRR: deleg. aparatu part., notatki i inform.

Reels 1-6 40062-40071-31.00 1949-1953 (40068) Materiały do stosunków pomiędzy Polską a ZSRR: deleg. aparatu part., notatki i inform. KC PZPR (MICROFILM INVENTORY) 99038-16.379 AND 99038-16.464 Box No. Microfilm No. Year Description Signature (40062) Materiały do współpracy pomiędzy Polską i ZSRR: spr. umowy handlowej, pisma do Stalina

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/31088,sluzby-wzorowo-dbaly-o-bezpieczenstwo-podczas-co P24-w-Katowicach.html 2019-06-08, 11:02 Służby wzorowo dbały

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES PSL: nowy stary prezes

XII KONGRES PSL: nowy stary prezes https://www. XII KONGRES PSL: nowy stary prezes Autor: Redaktor Naczelny Data: 19 listopada 2016 Władysław Kosiniak-Kamysz nadal szefem ludowców. Dzisiaj w Jahrance koło Warszawy odbył się XII Kongres

Bardziej szczegółowo

Aktualności rolnicze r.

Aktualności rolnicze r. https://www. Aktualności rolnicze - 01.05.2018 r. Autor: Krzysztof Machajski Data: 1 maja 2018 Dziś w majówkowych Aktualnościach rolniczych: Skąd się wzięło Święta Pracy? Święto Pracy w Polsce Jak się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 23 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Uni-Logistics w składzie: Prof. Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska,

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum 20.10.2014 Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum Rangę sztandaru podniosła ceremonia jego poświęcenia, która odbyła się w kościele pod

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. zarządza się, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/545/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 9 maja 2014 r.

Poznań, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/545/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 9 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 3297 UCHWAŁA NR XXXVII/545/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie

Bardziej szczegółowo

RPLU IZ /16

RPLU IZ /16 Lista projektów, które spełniają kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Konwencja samorządowa PSL. Ludowcy zakasują rękawy

Konwencja samorządowa PSL. Ludowcy zakasują rękawy Głos bohaterów małych ojczyzn, mocne przemówienie prezesa Kosiniaka-Kamysza i spójny program dla Polski samorządowej. W Kraśniku ludowcy rozpoczęli drogę do wyborów samorządowych. Cel jest prosty. Idziemy

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

Stalinizm. Historia Polski Klasa III LO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stalinizm. Historia Polski Klasa III LO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stalinizm Historia Polski Klasa III LO Stalinizacja 1947-1956 Zmiana systemowa państwa Nacjonalizacja przemysłu odrzucono pomoc - Plan Marshalla Bitwa o handel Plan trzyletni 1947-1949 odbudowa powojenna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a ro do w yc h UW i Fu n dac ji St u d i ó w Mię dz y n a ro do w yc h n a p o l skim ry n k u pu bli k a c ji n a u ko w yc h uk a zu je się seri

Bardziej szczegółowo

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl)

Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Published on Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (https://www.lodr-bratoszewice.pl) Strona główna > Dożynki prezydenckie w Spale Dożynki prezydenckie w Spale 21.09.2017 [1] Praca na roli,

Bardziej szczegółowo

Autor: Błażej Szyca kl.vii b.

Autor: Błażej Szyca kl.vii b. 1795 1918 Autor: Błażej Szyca kl.vii b. Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Wówczas Rosja, Prusy, Austria wykorzystując osłabienie naszego kraju podzielili ziemie Polski między siebie.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... Imię i nazwisko ucznia Czas trwania konkursu: 45 minut Maks. liczba punktów: 85... Nazwa i adres szkoły. (WYNIK PKT) OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW

Bardziej szczegółowo

LO: to be able to describe the historical background of the film To define terms: propaganda, współzawodnictwo pracy

LO: to be able to describe the historical background of the film To define terms: propaganda, współzawodnictwo pracy LO: to be able to describe the historical background of the film To define terms: propaganda, współzawodnictwo pracy Sytuacja polityczno-gospodarcza Polski w latach 50. Pierwsze wolne wybory w powojennej

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Zambrów. Obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego

Zambrów. Obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego Zambrów. Obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego W niedzielę, 11 czerwca w Zambrowie odbyły się obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz krajowych i regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo