ENAU mówił prezydent Lech Wałęsa. To była kulminacja obchodów 50. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince. Szuegóły na str, 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENAU mówił prezydent Lech Wałęsa. To była kulminacja obchodów 50. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince. Szuegóły na str, 2."

Transkrypt

1 CAŁA PRAWDA O BUTACH Str. 7 PODSEWK tkaniny dodatki krawieckie Finna Handlowo-Usługowa» CATN«Gdańsk, vl. Grobla 2/4 tel \ r 24 (5274) Rok L indeks SS\ 037/9062 Nakład ~2 55 egz. Sobota 28, niedziela 29 stycznia 995 r. Cena 40 gr (4000 zł) OGŁOSZENE Lokatorsko-Włas n ościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zaspa" w Gdańsku zawiadamia o zmianie adresu siedziby. Obecny adres: Gdańsk- Za s p a, al. lana Pawła li 25 C tel oraz t Koncert, ~ ( ~ / Rys. Zbigniew luj na 20-lecie Fot. Maciej Kostun Przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni odbył się wczoraj uroczysty koncert z okazji 20-lecia działalności gdańskich filharmoników. Orkiestrę Par\stwowej Filharmonii Bałtyckiej poprowadził założycie l i wieloletni dyrektor artystyczny zespołu. wyhitny dyrygent Zygmunt Rychcrt. Solo na w,olonczeli grai Arkadiusz Dobrowolski. - Pomimo trudności finansmvych - powiedział dyrektor naczelny i artystyczny Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. Ro- man Perucki - udało nam się sprawić, iż koncerty symfoniczne odbywają się znów, jak dawniej. regularnie co tydziet\. a oprócz tego zainicjowa li śmy koncerty kameralne w Ratuszu Staromiejskim. Cała rozmowa z dyr. Peruckim na str styc:nia, sobota, imieniny Tomas:;a i Walerego J 573 r. - Konfederacja \\'ars:aska (grnratowala H'ieqstv pokój religijny) 6 r. - ur. Jan He\'e/is:, astronom gdmiski 687 r. -:m. Jan He,relius:, astronom gdwfaki 89 r.. :. Jan Kiliński. pr::ywódra nsurekcji Ko.fcius:kowskiej 8./ r. ur. Henry Morton Stanley (wł. John Rowland), brytyjski djennikar::. i pudró:ik 993 r. -~m. Darid Rocka/a, kostrukror grającej s:afy Srn pracji, jako chłopiec okrętoll'y wrrus;,yl do Nowego Orleanu i tam kupiec Stanlev go adoptował. l.clay po śmierci opiekuna na własne siły ~ela ::ną ll'}'tnraluścią u ;upełnil hrnki w \\')'ks:talceniu. Jako reporter pr'.sowy uc:estnic:y/ kampanii abisyiskiej : 867 roku, był fawdkem o/\rarcta Kanału Sueskiego. Jako odkrywca dor~ec:a Kongo nale~y do najwięks:ych badaq wnętr:a Afryki. Odnalad!q, zagubion~go Lii'ing_st?ne'a Udjdj nad jejorem Tanganika uchylić mia/ kapels:a powedaec słynne słowa:,.mr Liringstone, hupe", ( Pan Livingstone.jak mniemam). 9 styc:nia, nied:iela, imieniny Zdzisława i Franciszka 856 r. - ur. Aleksander Briickner.filolog, histaryk kultralny 860 r.. ur. Antoni C:ec/ww. pisar: ros)jski J 866 r. -ur. Romain Rolland, pisar: francuskl 876 r. ur. Adam Grz)'lnala-Siedlecki. pisar-:., krytyk teatralny Adam Gr:vmala-Siedlecki, dyrektor i kierownik literacki teatrów krakowskich, od 922 roku :wią:any : Bydgos:c:ą. Eseista, teatrolog i autor s:tuk scenic-n\'ch po:ostmril wstr:ąsającv pamiętnik : r ię:ieia na Pmriaku 9./2-43 :.st~ dni letargu", a tab wspomnienia Niepospolici lud:ie w dniu swoim pows:echnym",.,na orbicie,'vlelpomeny" oraz.,nie po~egnani", t~m " poświęcony pr:}jaciolom ce ś_wi~ta _fiterackieg? je~oc:asu. W bydgosk ;,; mies;jwniu przy /. Libella zwd;e.scę c;:ba pamęo swetneg:!_!!!lsty.., r l.achmur:eni, umiarkoll'ane, po połu dniu w:rastające do dużego. Lokaillie opa dy des:c:u i des~c:u ze śniegiem. Wiatr poili dniowo-:achodm. umiarkowanv. okresami duść.s ilił)'. Temperatura w djeń od 0 C do 2'C. w nocy od 2'C do 0 C. Uwaga Drogi śliskie. (kas) -, Ministerstwo i ko ruble N ieumyślne niedopeln ien ie obo - wiązków" zarzucane przez prokuratora Maciejowi Leśnemu. podsekretarzow i stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. mia ł o kosztować skarb państwa mln starych zł otych. Akt oskarże n ia zosta ł z ł ożony jeszcze w czerwcu ub. roku w Sądzie Rejonowym d la Miasta st. Warszawy. Podsekretarz Leśny, mimo aktu oskarżenia. pozostaje na swoim stanowisku. Śledztwo dotyczyło opiniowania i wydawania potwierdzeń i pozwoleń na eksport ziemniaków do b. ZSRR w latach M. Leśny, wówczas główny specjalista w Departamencie Współpracy Gospodarczej, pozytywnie zaopiniował trzy wnioski eksportowe dla firm: Zlatkoimpex. MagpoliJakub. " Magistrat bez forda Wczoraj około godz. 8 rano bezcze l ny złodziej ukradł sprzed głównego wejścia Urzędu Miasta w Gdyni białego forda transita (GAN 3848). W samochodzie (na szczęście ubezpieczonym), znajdowały sic; dokumenty wozu i kierowcy. radiomagnetofon oraz telefon B \V piątek o 0.30 kilkusetosobowa delegacja VP-ów przesz!a komórkowy., pod oświęcimską bramą opatrzoną napisem:,.arbeit macht Frei (MS) U stóp ściany śmiem w bloku złożono kwiaty i krótko prze- Sąd Naiwyiszy o taiemnicy dziennikarskiei N ie będzie Sąd Najwyiszy Se ponownie i zajmował się spra wą talemnicy dziennikarskiej. Nie ma ku temu ładnych podstaw powiedział na wczorajszej konfe rencji prasowej Adam Strzembosz, pierwszy prezes SN. - Prezes SN Adam Strzembosz i przewodnic zący izby karnej SN Adam Murzy- nowski j eszcze raz wyjaśnia l i, d laczego SN wydał taką. a nie _., inną uc hwalę w spra-pre,es SN Adam Str,embos_. wie tajemnicy ó~!en- ka Sejmu, Józefa Oleksego, nkarskej relacj t prawa pra- list w którym postuluj e zmiasowego do kodeksu postępo - '.. wania karnego _ powied z iał ny "':' tresc Kodeksu Postępo - nam Krzysztof Kauba, rzecz- wania Karnego. Postulowane nik prasowy SN. - Prezes zmiany d?t~cz<)....,. Strzembosz s t wierdził też, że?grnmczema mozllwosct na razie nie widzi podstaw do z~almama dzenmkarz_a z o_boponownego rozpatrzenia spra- wązku zachowania. tajemmcy, wy przez SN, gdyż przedsta- poprzez. pr~yznanic takiego wiona w poprzedniej uchwale upraw_n e nt~ tyl~o sądowi argumentacja jest przekonują - (obecme ma Je takze prokuraca. Nie ma też prawnych argu- tor):... mentów, aby przepisy w tej.. wprowad_zema mozhwosprawie interpre tować inaczej. set zloz~ma zazalema na_ p~sta- Uchwala w sprawie tajemni- noweme sądu o zwolmemu z cy dzienni karskiej, podjęta obowiązku zachowania tajeprzez SN 9 stycznia, przcdsta- mnicy; w ił a wyk ł ad n ię prawa dopu- e wprowadzeniu zakazu szczającą przymuszenie" stosowania aresztu wobec dziennikarza do ujawnienia dziennikarzy odmawiających źródeł informacji, poprzez sto- podania źródcl informacji. sowanie grzywny i aresztu. W li śc i e prezes Strzembosz Uchwala wywo ł a ł a protesty po raz kolejny uzasadni! swoje środowiska dziennikarskiego. stanowisko w tej sprawie: Prezes A. Strzembosz wy-.,w tym stanie rzeczy naklastosował natomiast do marsza!- nianie mnie do spowodowania, wydania przez Sąd Najwyższy, w szerszym s kładzie, odmiennej uchwały, jest nakłanianiem do manipulowania prawem. Tymczasem prawo musi być przestrzegane tak długo, dopóki nie godzi w podstawowe normy moralne. W tym przypadku nie ma to miejsca, mimo wszystkich zastrzeże. (... ) Naginanie prawa przez wykła dnię działa demoralizująco. gdy ż przekonuje o jego relatywizmie w najgorszej postaci (".)." Zdaniem prezesa Strzembosza, uchylenie tajemnicy dziennikarskiej powinno na stępować tylko w ściś l e określonych przypadkach - podczas wyjaśnień w sprawach o zabójstwo, handel narkotykami. terroryzm, przy najpoważniejszych przestępstwach przeciwko pań stwu. Sopot - Konkurs na dyrektora PGS Artur Kielbasinski Faworyt Stanisławski Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie wciąi nie ma dyrek tora. Po odwołaniu z tel funkcji Ryszarda Ziarkiewicza pre zydent Sopotu, któremu placówka bezpośrednio podlega, ogłosił konkurs na to stanowisko. Wpł y nęło sześć ofert: Jaro- Wczoraj odbyło się pierwsława M. Daszkiewicza z War- sze posiedzenie Komisji Konsza wy. Anny Ciesielczyk z kursowej. Wyłoniła ona trójkę Gdyni, Roberta Rumasa i Da- pretendentów do dyrektorskien uty Godyckiej z Gdańska, go fotela, najwi ęcej punktów Mał g orza t y Dziergowskicj- przyznając Krzysztofowi Sta Wendrychowskiej z Sopotu i nislawskiemu. Wyprzedzi! on Krzysztofa Stanisławskiego z Jaros ława Daszkiewicza i Ro- Warszawy. berta Rumasa. Przewodzący kandydatom Krzysztof Stanisławski jest historykiem sztuki. W przedstawionym programie funkcjonowania PGS proponuje m.in. reaktywowanie biennale sztuki. organizowanie monograficznych wystaw wybitnych plastyków Trójmiasta, festiwalu filmów o sztuce, cyklicznych wykładów o sztuce i spo tkań autorskich z twórcami polskimi i zagranicznymi. sympozjów krytyków i teoretyków sztuki. (aj) ENAU mówił prezydent Lech Wałęsa. To była kulminacja obchodów 50. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince. Szuegóły na str, 2 Śmiertelny rekord alkoholika Piiacki Wydarzenie to miało miejsce kilka tygodni temu w Elblągu. Jednak dopiero teraz wzbudziło sensację... W dniu 4 listopada 994 roku, w mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej, spotkali się 33- letni Jan M. i młodszy od niego o trzy lata Grzegorz T. Biesiadę rozpoczęli od butelki Ja- zu". Skończyli - na denaturacie. Jan M. pił już od kilku dni... Kiedy do mieszkania, w którym odbywała się libacja, weszła była żona Jana M. nie dawał już znaku życia. Jego kompan znajdowa ł się w stanie silnego zamroczenia alkoholowego. Przewieziony zos tał do szpitala, gdzie zdołano go jeszcze odratować. Jan M. z marł. Badania nie wykazały żadnyc h śladów przestępstwa. Rutynowo, jak zwykle w takich prz:ypadkach, azz ŚmierC w Nogacie pobrano krew. która później stać się miała przedmiotem szczegółowej analizy. Przed dwoma dniami w pracowni al- koholowej Wojewódzkiego Szpitala Zaspolonego w Elblągu, gdzie przeprowadzano badania... wybuchła bomba. Ana iza wykonana tzw. metodą Widmarka okazała sit; niedokł adna. Po prostu - zabrakło skali... Kolejna analiza, przeprowadzona znacznie bardziej dokładną metodą ADH wykazała niezbicie. że we krwi zmarłego Jana M. było w momencie jego zgonu... 5,9 promille alkoholu! Ten tragiczny w skutkach. św iatowy rekord" upojenia alkoholowego, znal eźć mo że się w księdze Guinnessa. Jan M. był nałogowym alkoholik iem. Osieroci! czworo dzieci... (SW) Droższe tele ony Od lutego Telekomunikacja Polska S.A. wprowadza podwyżki taryf za usługi telefoniczne w śred niej wysokości 8,3 proc - z 2 groszy (plus 7 proc. V AT) do 3 groszy (+V AT) za impuls. Cena żetonu typu A" wzrasta do 4 groszy. Jednocześnie wprowadza trzy okresy opiat w połączeniach międzymiastowych: w godz OO płacić będziemy od lutego 00 proc. taryfy, w godz proc. taryfy i w godzinach proc. taryfy. Jednocześnie od czerwca podwyższona zostanie ponownie cena impulsu o 7.7 proc. do 4 gr., a liczba jednostek licznikowych objętych abonamentem zmniejszona zostanie z 20 do O. (PAP) Zmiai i ny przez a W czwartek wieczorem na Oruni doszło do tragicznego wypad ku drogowego. Autobus linii "yn dosłownie zm i aidiył 66 etniego męiczyznę. Kle rowca lelcza był nletneiwy. - Dotychczasowe ustalenia nie pozwalają jednoznacznie ocenić przebiegu wypadku - twierdzi Arkadiusz Nadratowski, naczelnik Wyd ziału Ruchu Drogowego KRP w Gdańsku. - Ze wstępnych oględzin autobusu wynika, że najprawdopodobniej mi;żczyzna nie został uderzony przez przód autobusu; uszkodzenia blach widoczne są tylko na podwoziu, co sugerowałoby najechanie na leżącego już męż czyznę. Podobne wnioski można wysnuć przesłuchując świadków - pasażerów autobusu. Twierdzą oni. że jelcz raczej najechał na coś, ni ż w coś uderzył. Jeden ze świadków twierdzi!, iż w pewnej chwili zobaczył, że spod ruszającego z przystanku jelcza z aczęły wypadać drobne przedmioty - czapka. siatka ('!). Po kilkudziesięciu metrach jazdy autobusu na jezdni pozostało ci ało starszego mężczyzny. Autobus nie zatrzymał się.w pościg za autobusem ruszył policyjny patrol. Na jednym z przystanków. na granicy Pruszcza Gdańskie go, zatrzymano autobus. Po badaniu kierowcy oka z ało się, że miał we krwi 0,78 promille alkoholu. Policja nie może jednak jeszcze jednoznacznie wypowied z ieć się na temat przebiegu wypadku. Prosi w ięc wszystkich świadków zdarzenia o kontakt: tel (przez całą dobę), lub Tragiczny p9łów Tragicznie zakończy ło się wędkowanie na lodzie dla jednego z mieszkańców Malborka. W czwartek rano, w pobliżu mostu drogowego, 58-letni Bogdan L. po raz pierwszy wybrał się na po łów ryb na zamarzniętym Nogacie. Niestety, ź le L Na lod::.ie po::.ostala jedynie c::.apka r--- ocenił g rubość lodowej pokrywy. Na środ ku rzeki, lód zała mał się... Pechowy wędkarz, zanim nadeszła pomoc, utonął. Przybyli na miejsce tragedii strażacy i policjanci mogli jedynie stwierdzić, że lód pokrywający rzekę jest wyjątkowo (aks) krnchy i dlatego nie ma możli wości prowadzenia poszukiwań ciała. Dochodzenie w tej sprawie prowad zą policjanci z Komendy Rejonowej Policji w Malborku. (SW) Fot. Piotr Kajmer

2 Str. 2 RELAKS GE&DY Modły za miliony pomordowanych Bomb szukano nawet w kwiatach KRAJ ---..,. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Notowania akcli 27 stycznia Ci Akcje Kurs Obroty Uwagi Kurs max/min zł) t s. zł z! mności na a r e u (Korespondencja własna z Oświęcimia - Brzezinki) BG w, ,95/,3 BG 2 w 65 l 2.3/,63 BRE ,23,6 BSK 9,0-2, ,09,0 BYTOM 57,0 -, /64.0 D BCA 5, /6,5 D BCA2 5,0-4,5 448 nk 8,5/5,6 ELEKTRM w 8, nk 280,0/54,0 ESPEBEPE 96 o.o ,0/3.9 EXBUD ll,5 -,7 304 nk 48.5/9.5 RENA 20,6 -, ,5/, JELFA 22, nk 42,0/5.8 KABELBFK 2, ,0/0,8 KABLE 23,9 o.o 86 20,07,8 KREDYTB 7,9 -, ,0/6 8 KROSNO 6, nk 98,5/6.0 MOSTALEXP 4,0-6,0 88 2s.on. MOSTALWAR 6,7 -, /4,95 NOVTA 0;. o.o 369 3,2/0,2 OKOCM 58, ,0/49, OKOCM o.o 4 9,0/67,5 OPT~US 24, ,5/22,5 OPTMUS 2 23,4-0,4 7 66,0/2,5 POLFARBCn /8,2 POLFARBWr 3, nk 8,77/2.65 PPABANK 50,0-2, /29.2 PROCHKK 22,6-2,6 96 nk 20,0/22.5 RAFAKO 0, /8,9 RE MAK 7 ; ,5/4,6 ROLMPEX 22,5-0, ,4 SOKOŁ W oo 553 8,5/l,7 STALEXP 2, /7. STALEXP2 23,2-3, ,5/20.0 SWARZEDZ 7, ,l TONSL 7, -2,3 0} 83.0/3,8 UNVERSAL 9, nk 67.0/3,7 VSTULA,6 +0, ,0/0.3 WBK 5, nk 24.75/4,9 WEDEL 35,5 o.o ()08.5 W LCZANKA 24,5 o.o 65 ł7.0/22.0 ZYWEC 570 -l ,5/66,5 A\::RBANK ,03,4 DOM-PLAST 7, /3.3 DROSED nk 35.04,7 EFEKT 3,8 o.o /0,7 NDYKPOL, /,2 KRAKCHEM 4, ,6/3,55 MOSTALZAB /3,6 PROCHEM 390 o.o 80 82,5/38. OBROTY: tys..ł: ln<leksy giełdowe: WG: \-2,6 %), WG 20: 64.6 (-3.J %); WRR: (-,4%). Oznaczenia: pw - akcje po wymianie: ns - nadwyżka zleceń sprzedaży; nk- nadwyżka zleceń kupna. PONEER: 4,7 zł (spadek o 27 gr), maksymalna cena zakupu jednostki:.\4.4zl. Kupnq KBP /sprzedaz ' (kurs NOTOWANA $ ;,_~ Dane z kantorów j27.0) Londyn Max",.Xamax" silvaii?l dolar ' oficjalny) Gdańsk Gdańsk Elbląg kurs średni Walutv USD DE\ r:rf NLG CHF SEK GBf' T... SUR Złoto Jagiellońska O Dluga8ll8:~ l Maja4l 238,27/247,99 239/ /2-J 239/24 t - 57,2/~3,42 -~.8/S.9. Pl S.8/59 '.57,5/59 :,S)-. 45,40/47 ilj 45,2_ _.3/45)~. _ 44,5/46.3 _5,2j3 40,2/45,84 40/4 4/42 40/4,697 _86AS.U?4,07 r 86,387,3 : 8788 t t /33.2 i 3.7/32.2 '3,7/32) 3.7/32~7;62 :3J9,5lf395.02~ 37s::is psol)s '.3s2,l_Q,62s ' 4,88/5,48~8/J_5, /5_,~~-603_...8_ - 2/6-3/ C6.7!7""Y +-T , Oznaczenia: USD -dolar amerykański. DEM - marka memiecka, FRF -frank francuski. NLG - gulden holenderski. CHF -frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski.!tl - lir wioski. SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy) Złoto: w,łotych,a gram., Londynu - za uncję. Podajemy ceny za 00 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 0 OOO) w Oświęcimiu-Brzezince. a tle ruin wysadzonych przez uciekających Niemców czterech krematoriów, dramatycznie zabrzmiał prl.ejmujący śpiew żałobny żydowskiego kantora. Lekko prószy! śnieg, na torach rampy kolejowej, gdzie niegdyś dokonywano selekcji, zapalono setki, tysiące zniczów. Modlono się w pięciu językach. Wiatr szarpał płótnami 26 flag. Więźniom, którzy przetrwali obóz i doczekali tego dnia, harcerze roznosili ciepią herbatę, a niebo było tak samo szare i ciężkie jak dymy, które niegdyś unosiły się nad Birkenau. W piątek o 0.30 kilkusetosobowa delegacja VP-ów przeszła pod oświęcimską bramą opatrzoną napisem:,,arbeit macht Frei''. U stóp ściany śmierci w bloku l l złożono kwiaty i krótko przemówi! prezydent Lech Wałęsa. Nawiązując do napisu nad wejściem powiedział m.in.:,,tu i w setkach, w tysiącach obo::.ów na całym świecie praca by/a najkl"lltszą drogą do śmierci. Chod:.ilo o wyssanie z c:dowieka sil i - jak mawia! komendant tąo obow - jedna stąd była tylko droga, przez komin. To śmierć czynita ludzi wolnymi. Wolnymi od okrucieństwa, przemocy, bezprawia". Słyszałem później komentarze byłych więźniów. Przemówienie zostało przyjęte bardzo chłodno. Uznano je za zbyt neutralne. Wykorzystał to natychmiast rabin Avi Weiss, który w dwie godziny później, w BrL.ezince demonstrował trzymając w ręce transparent z napisem:,,wstydź się Lechu Wałęsa za to, że nie wspomniałeś o Żydach". Nieco później. u st<'p pomnika ku czci pomordowanych w Brzezince, odbyło się przejmujące nabożeństwo ekumeniczne pięciu wvznań. Modli! się rabin. Przy kominku PG Rektor Politechniki Gda,iskiej, Edd Wittbrodt zapala kominek" W Sali Senatu Politechniki Gdańskiei odbyło się wno rai spotkanie studentów, profesorów absolwentów sprzed 939 roku. Z okazji lublleus:r;owego roku akade mickiego tej uczelni, spotka nla zwane "Kominkiem Aka demicklm" małą odbywać się cyklicznie. Na uroczystości obecni byli m. in.: rektor PG prof. Edmund Wittbrodt. prof. Witold Urbanowicz, przewodniczący Kola Byłych Studentów Polaków O cnrm myślą SOC aliści wszystkich wydziałów PG. stu-.....,......, ,.,.... im sprzed 939 roku, d7iekani -, denci oraz przedstawiciele S ł Po ecze n/ stwo -Zależy nam, by wyzbyć się h b ł NZS innych uczelni. napuszenia, aby.. utrwalać to wszystko, co jest już historią i W Szpon ac, era o/ w odnotowywać to, co historią W piątkowy wieczór zainaugurował działalność zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną, Klub Myśli Socjalistycznej. Gościem socjalistów był prof. Józef Kaleta, który przedstawi! kilkunastu zebranym osobom tezy zawarte w swojej nowej ksiqżce zatytułowanej Jak wyjść z kryzysu. Alternatywny program gospodarczy". - Dotychczasowe reformy gospodarcze nie przyniosły spodziewanego efektu - mówi! profesor, zaś jako lekarstwo zalecił przywrócenie monopoli państwowych. wstrzymanie prywatyzacji najlepszych. być może'' - powiedziała Jani- przedsiębiorstw, nieprywatyzowanie sfery budżetowej, utrzymanie nieodpłatnego szkolnictwa i lecznictwa oraz zwiększenie nakładów na budownictwo mieszkaniowe. Za największe zło uzna! profesor obłędny liberalizm, który ma społeczeństwo w nos ie", a którego wyznawcy,.. kontynuatorzy Balcerowicza", przeważają w rzqdzie,.,mimo że przecież naród trzykrotnie glosował przeciw liberalizmowi". Winą za taki stan profesor obarczył prasę,,.która pozostaje w ręku liberalnym, a ekonomiści prospołeczni nie mogą się do niej przebić". W spotkaniu uczestniczył także poseł Piotr konowicz, określający się jako zagorzały,.woknnik prof. Kalety, gdyż,,to, co profesor pisze, przywraca glldność poglądom większości Polaków''. (AG) REDAKCJA: Gdańsk. Targ Drzewny 3i7. Tel. centrali.504, telex Korespondencje: Gdańsk skr.pocz. 49 Re<l. naczelny Jan Jakubowiki - tel ; z-cy red. naczelnego: Grzegorz Rybiński - lei , Tadeusz Skutnik - tel ; sekretarz generalny redakcji Janusz Wikowski - tel sekretarze: Janusz Czerwiński (kraj i świat), Danuta Kuta ( wydania elhląkie), Małgorzata tapińska (wyd. lerenowe) - tel ; Aleksandra Paprocka (wyd. trójmiejskie) - tel Dlialy: Społeczno-Polityczny - kter Barilara Szeepula. tel ; Kulturalny - kier. Anna.Jęsiak. tel : Ekonomiczno-Morski - kier. Jan Kreft. tel : Reporterski - kier. Eliiliela Przewoźniak, tel ; Sportowy - kier. Janusz Woźniak, tel ; Fotorcportmki -kier. ;-laciej Kostun. tel 3504 w. 66; Łączności z Czytelnikami tel :.. Rejsy" - red. prowadzący Henryk Tronowicz - tel w. 267;,.Relaks" - red. prowadzący Dariusz Wasielewski - tel ; grafik - Krzysztof gnatowicz. Telefax sekretariatu Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania skracama nadsyłanych materiałów oraz nie lwraca tekstów nic zamówionych. REKLAMY OGŁOSZENA Dział Sprzedaży Reklam i Ogłoszeń -,.Dom Prasy", Targ Drzewny Gdańsk; Biuro dyrektora -tellfax ; Cenlralne Biuro Oglos.ei -tcl./fad l 80 62, tel w Biuro Akwizycji D.icnnika Bałtyckiego"- tellfax 3 ł4 74, tel. 3 7 S. Biuro Ogł. w Gdyni ul. Władysława V 24. tel tlx prasa pl.. Biuro Ogi. w Gdyni ul Świętojanska l4lh, tel , Biuro Ogi. w Sopocie. ul. Kościuszki 6. tel , Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3. tellfax tel Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. SPRZEDAŻ KOLPORTAŻ lhial sprndaży: tel.ifax ; w Kolportaż z dostawą do domu: tel w. 54. Prenumerata: wszystkie ekspozytury RUCH" S.A.. o/gdaiisk: tel oraz urzędy pocltowe, llrllk: Drukarni;, Offsetowa Prasa Bałtycka", Pruszcz Gdański. ul. Ohroiców Westerplatte 5, praes Yann Gontard - td ó8, fax 820 o7 J Galu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Prestii za""odu Wczoraj, podczas spotkania członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w którym uczestniczy! wicewojewoda Józef Borzyszkowski, podpisano oświadczenie skierowane do prezesa Sądu Najwyż~zcgo.,,Jako członkowie SDP wyrażamy stanowczy protest wohec treści uchwały Sądu Najwyiszcgo z r., nakazującej dziennikarzom ujawnianie iródcl ich informacji przed prokuratorami i sędziami. Uchwała ta godzi w interes społeczny oraz podstawy zawodu dziennikarskiego. Oczekujemy od Pana Prezesa zdecydowanych działań zmierzających do ustanowienia porządku prawnego, który umożliwiałby dziennikarzom wypełnianie kh zawodowych powinności w zgodzie zarówno z prawem, jak zasadami etyki dziennikarskiej." Przed zbliżającym się ogólnopolskim walnym zjazdem SDP (25 lutego w Warszawie) omówiono problemy śwdowiska dziennikarskiego związane z podniesieniem prestiżu zawodu. Postanowiono powrócić do dawnych tradycji SDP, ustana wiając doroczną nagrodi; za dokonania dziennikarskie. W L.wiązku ze zbliżającym się!ooo-leciem Gdai.~ka oddział SDP zorganizuje ogólnopolski. otwarty konkurs dziennikarski. (mig) Frii. Robert Kwiarek na \\ igma'. dyn:ktor Biblioteki Głownej. jedna z organizatorek imprezy. - W swobodnej atmosferze wspominaliśmy minione studenckie lala. dyskutowaliśmy o sztuce i obecnych kłopotach. Kominek to, jak podaje,,słownik języka polskiego"' pod red. M. Szymczaka. spotkanie o charakterze kamera!- ' nym zwykle w sali przy kominku z gawędą. dyskusją lub innym programem słownym albo muzycznym. tak też byto: w programie artystycznym wysqpit Kwartet Smyczkowy Akademii Muzycrnej. a kominek zastąpi! świecznik. Organizator7y: Niezależne Zrzeszenie Studentów i Biblioteka Główna dziękują sponsorom: Drukarni Zbigniewa Misiuro. ABB Zamech i Ebrewery Company. W rocinicę śmierci Józefa Mackiewiua (eza).jedynie prawda.iesl óckawa idee Józefa Mackiwkza'' tak br;;mi tytuł sc ji naukowej. która odb.;dzic się w sobotę w Dworku Siernkow,kich przy ul. Czyżewskeza w Sopocie z okazji t0..:7-nicy śmier ci Józefa Ma..:kicwicza. Orga niziuor~m jest rcda.kt ju Verbum Nobile", pisma środowisk :;,.lached,idi. W prognim.ie referaty Macieja Zakiewiclll., Andrzeja Kołalmw,;kiego, Adama Hlebowicza, Piotra S:n:.udłowsk i ego Selima \irzy-jur.zchkiego C'hatbiJcwicza. po~więconc j zyciu i twórczości Mackie "ica. Poc:t:;,itek o god,,, 8 Jacek Ziobro z kabaretu Paka (aj) wyst,p dzi,iaj o god; 8 w Wejherowskim Centrum Kultury. Jmro ukże o go<lz. 8 \VCK zaprasza na koncert i:hórów, który o<lbętlóe się w kościele '-w. Stanisława K0st {A.Zdr) Koncert karnawałowy V niedtielę o godz,, 2 w Sali Muzycznej?ałacu Opa A GROS 29;. 25 3,/24,8 To była kulminacja obchodów 50. rocznicy wyzwolenia obozu duchowny Kościoła prawosławnego, Kościoła augsburskoewangelickiego, mululmanin i katolik. Modły wznoszono w intencji ofiar,ale i oprawców. Elie Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z roku 986, który głos zabrał w imieniu swoim i prezydenta USA Billa Clintona, powiedział, że Birkenau Brzezinka to miejsce, gdzie po wsze czasy bc;dą panować ciemności. Ciemności panowały tu wtedy, gdy z perfekcyjną obojętnością uśmiercano miliony ludzi: te same ciemności trwają teraz, gdy wspomnienia tego co się tam działo są żywe i żywe pozostaną do końca świata. Shevach Weiss, przedstawiciel rzqdu izraelskiego powiedział, że Oświ.;- cim-brzezinka jest miejscem, gdzie krzyż stal się swastyką. Po raz wtóry tego dnia głos zabrał prezydent RP, a prof. Władysław Bartoszewski odczyta! tekst apel u noblistów i głów państw do narodów świata, w którym napisano m.in.:.. Kto ratuje jedno życie. ratuje całv świat. Kto odhkr leumyślne niedopeł, nienie obowiązków" ~ arzucane przez pro l<uratora Macleiowi Leśnemu, podsekretarzowi stanu w Mini sterstwie Współpracy Gospo darc:r;ej z Zagranicą, miało ko sztowac skarb państwa mln starych złotych. Akt oskarienla został złoiony je szcze w czerwcu ub. roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta st. Warszawy. Podsekretarz Leśny, mimo aktu oskarienia, pozostaje na swoim stanowi sku. Jego szef, minister Podkań,ki - ostatnio oskarżany w sprawie ' nterams - wie o poclynaniach prokuratury od micsit;cy. Nic pojjął jednak d.-cyzj ~) od,unięciu Lcśn.-go ze stanowiska am o zawieszeniu w czynnościach slui.bowych do czasu ewentualnego OCZ}SLCZCflHl 7.tar/.lllOW Akt oskarżi:nia- wobec Lc<c go L.najdujc się w sqdzie o.i czerwca ub. roku - podawało trzy miesiące temu Życie Warszawy". ~ledtwo dotyczyło opiniowania i wydawania potwiadzci i pozwoleń na eksport ziemniaków do b. ZSRR w latach M. Leśny. wówczas główny specjalista w Dcparta mencie WspólpraL y Gospodarczej. po.ytywnie zaopiniował trzy wnioski ebportowe dla firm: Zlatkoimpex. :-,.agpol i Jakub. Opinia była korzystna. pomimo że w żadnym z tych wniosków wnioskodawcy nic wpisali kraju pochodlcnia towaru. Z matcrial6w ~pólek wynikało, że zamierzają one dokonać reeksportu ziemniaków. Zgodnie z panujący mi wówczas przepisami. wnioski takie nic mogły być pozytywnie rozpatrzone. Dzięki opinii departamentu i potwierdzeniu wniosku firmy tow \\ Oli\\h; odbęjn \ kon.:ert kamawałuwy. Wyst pią; Zespól Muzyki Salonowej.,SerenaJa.,. W prc\gramit' rnane i lubiane Jke. polki, marsze J.!Straus-;a_ f' Lehara i E. Elg:u:a Słowo o muzjcc Bitrbara Zurowska-Snii Zostań pilotem balonowym KK W n,,jbliz zy poniej ia!ek Gdańsk.i Klub Balonowy organizuje teoretyczny konkurs na licencji; pilota h łonowego dla O tym warto wiedzieć dzicó i doro,lych. Ro,,pocimc się o godz. 9 w Zespole Szkó Za""odowych JO w (id<ń sku - Wrzesuzu prz~ al Grunw:t!dih.icj 26 i potrwa do l lutego Bal z wędką Kok, Po:.kcgo l.\, iązku Wędl..arf>kieso Przymorze' rnprasza lloi koszyakowy ba) wędkat:ta, który odbędzie się 4 lutego w Domu. Kultur) Przymor,e prz) ul. ~lą~kiej 66 B. Bliższe intonuacje J Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 stycznia 995 r zmarła nagle nasza najukochańsza Żona, Mama i Babcia ś. łp. LEOGARDA Ci ROT A Pogrzeb odbędzie się 30 stycznia 995 r. o godz..30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku. Pogrążona w smutku Rodzina: Mąż, Syn, Córka, Synowa, Zięć i Wnukowie ra ludzkie życie, ten burzy tego świata porządek. Dlatego pragniemy całemu światu i jego narodom. wszystkim ludziom zanieść wołanie - nigdy. więcej przemocy. nigdy więcej zabijania". Szymon Swrmiej, przewodniczący Związku Żydów w Polsce, zaciął odczytywać imiona (nie nazwiska) osóh pomordowanych w Oświęcimiu-Brzezince, w których takt zgromadzeni zaczęli opuszczać teren obozu. Nad bezpieczeństwem kilkusetosobowej grupy oficjalnych gości w Oświęciu i okolicach czuwały setki policjantów, funkcjonariuszy UOP i BOR. Do strefy zerowej" wstęp miały tylko VP-y Pierwsza z nich obejmowała rejon ściany śmierci; druga wyznaczona została przez stalowe barierki wokół pomnika w Brzezince. Ku rozpaczy wielu byłych więźniów lub rodzin pomordowanych nawet im odmówiono tam wstt;pu. W kilku miejscach dosło w.wiqzku,. tvm do szamotaniny lub słownyćh utarczek. o rozliczyły swoje transakcje w rublach transferowych po tzw. kursie preferencyjnym, czyli 2090 zł za rubla. Firmy. które nic miały b!ogoslawieistwa" ministerstwa rozlicrnly działalność po kursie podstawowym. czyli 000 zł za l rubla. nterwencyjny eksport ziemniaków do b. ZSRR i preferencje w rozliczaniu miały pomóc w eksporcie krajowej nadwvżki ziemniaków. Z przepisów l\.lwgzz wvnikało. że dla należności z reeksportu potwierdzema nie m0:a b\'ć wvdawanc Pomimo tego' Leśny' zaakcepto\\ al wnioski trzech firm. W czasie przesłuchań nie przyzna! sit; do zarzucanego mu czynu. Odpowied.ialnością obarczył Departament Obrotu Towarowego i Usług l\.l\vgz, który jednak nic decydował o pozwoleniach. MJCCJ Lc,y <, takie,zefcm Rady Nadzorc.e \gen, ;, Rozwo3u Go,podai:cz<'go \\ JC snicj pracował m.ii. 'prlel. O lat w administracji Ccntraln)ch Związków Kółek i Organizacji Rolniczych. Urz(,'dzie Rady ~linistrów. przez kilka lat pracował w bankowoiki m n. w Banku Rozwoju Eksportu. Rzecznik prasowy ministra Podkańskiego W)ja~nia. że Leśny został powołany na stano\ sko wiceministra dwa miesiąc. przed tym. jak prokuratura oskarż) la go o spowodowanie strat " f{lajqtku skarbu panstwa. Potwierdził te.i:. żc min. Podkanski wystąpił do ministra sprawiedliwości z prośbq o zajęcie stanowiska w te.) sprawicm l\'l"gatvwnic ocenia dllałalnosć Ag~ncji Roz,0JU Gospodarczego raport l\'łk. według której Agencję utwnrzono z na- Zimowe wyprawy G,luń,ki Odd,iał PTTK,. p!':ls,u d?is tu 4-g(,,!tinn, 0- km wyt:itc.kę br,egien Zatoki Gdahkiej na trd,ie pia ża na Sl<.lgach ujście Wi,J) SmrnlcJ Spotkanie ch~tnvch C' gotlz przy p,;t li tr:im \\ a J{' WCJ Stogi-Plaża. Powll'it mit > husem \.ZK t (,<'rek Zllch. łnformacc t H B- H. - 9-'-l. Klub r mp},irgdllllujl w n aj bili. zą..:<l.cid,; 'h).:i.:czk,; a tra:,c Sopot Do,;;;wj mirow~k.i 0iw a '.l.l,ior ka ucze~lnikó~ prl} kasa<; hildowylh SK ". w S, p,i. ognl O.]( Możesz rzucić palenie.c f'('m, Kl,~:0la \d\vcl) S(Ó\\. DtH S iód Hh;go. ktoy organu, kt lejy już kur~ antynikotyno wy. Obr,k praktyllll)l'.h wsk, owrk po,'walając:yd nn prz, gotow:mic si; do walki z nah giem uocsnic-y kursu pm-n.i N spr," Jzonc rui. k~chniki mt'tody jego 7,walctania Sp<) tkani,t n.npon.ną si,; w n,j bliż~zy P<)ni.-dzalek w Gda. sku Wrzevrw puy ul. la kowa Dolina 2, o godr O 7 JO Trwac bęj4 do pi,tku Hliż~z informacje: td '42. Żvdowski dziennikarz. prl,bujący sforsować banerki powiedział do borowców, że tn jest jego uroczystość, bo ginęli tu jego krewni. Gdy nic dawało to rezultatu, zaczął wykrzykiwać. że czuje się tu gorzej niż więźniowie. w dpj Bomb szukano nawet w składanych wieńcach. Te, zanim zostały przekazane delegacjom, musiały puejść przez ręce i czujniki BOR. Kilka szpitali cały czas pełni ostry dyiur. Postaraliśmy się nawet o grupy krwi wszystkich VP-ów. - powiedział mi jeden z funkcjonariuszy UOP. ŁqcL.nie zmobilizowano 70 dodatkowych radiowozów. w większości rnchodnich marek. Jeśli samoloty nie mogłyby lądować w Balicach, w rezerwie znajdowało si.;- lotnisko w Pyrzowicach pod Katowicann. Na południe Polski dodatkowo sciągnięto 600 policjantów. Wit;kszość z nich pochodziła z woj białostockiego i łomżyriskcgo. fitu Roman Warszewski ruszeniem prawa. ól roku temu prezes Agencji. \\'icsław Kuc. zapowkdzial przej(,'cic przez nią, w ciągu kilku lat kluczowych polskich firm: Baltony, Ckchu, Cenzmu. Animexu, Budmexu, Polimcxu - Cekop itd Kapitał Agencji pochod:ll z rozwiązanego przed czterema la t) Funduszu Rozwoju Ek,portu. który dyspono\\al l;,wot, 24.:: mld zł Pieni dze c leżały przćz ten czas. _bezprawmc, na n ie opro(..-ntowanym koncie Bani<u Rozwoju Eksportu Pożriej Agenc:Ja była obecna na giełdzie za pośrcdnict\\em B.ura l\akkrskiego - BRE Brokre,. Z bs) skarbu państwa Pod kańskt, nloż:,ciel Agcncjt. prze znaczył takze pieniądze na podwyższenie e bpitalu aj.:cyj n ego. Zloż) ł) si,; na h akc Jl' Barku RozwoJt EkspL'rttJ, l''ll wersalu i Ekktnmu W ten spo sób budict p;ń~t a Z<"'al po zh,m ion_v J_\ n ijcml.z ) ~ spol ck. a ~karb panstwa prawa dn"( uu.estm..twa. w wa\nvch z.gm madcnia:h s~,o\...\.. or.il wpływu na h.h Lll:ialalno.:.~ - twerdll NK Jak dowiedneliśm',,ię w prokur.iturlł generalnej. w tzw.tferze rublowej skierow:irio do t),'hcza~ 3 akt) oskarżenia rrzcciwko cztcren' osobom. Minister Le,ny jest jedną z nich Z kierownictwa M\\'Gz7 ) ko kilka osób nie ma prl.ydziall w radach nadz )rczvch. Pracow mk tego rrmistcf\lią'a. podsekre tarz stanu dzierż:-, palmę pierw szenstw a po~ród urzi;dnkćv. cdvż zasiada w siedmiu radach. ia',o kasuje mesęeznie 27 mln z!. K óry to podsekrctau! Jan Kreft Roman Daszmnskt Sekuła bez immunitetu Wniosek u u.:hyler, c mmjmtetu parlamentarnego posła SLD i szefa Głównego Um;du Cel, reneusza Sekuły podpis;ił w piątek minister sprawicdliwośc Włodzimierz Cimoszewicz. Materi,, ly przedstawione przez prokuraturę wn,cli:i wską daj. podstawę do postawiema Sc i;:ule zarzutu popełnienia przestępstw: działania na szkodę wla~nej spółki Polnippon przywł.sl.ac n a JeJ majątku p0św dcz<"nia nieprawdy Smolarek prosi premiera Komendant główny p0 licji, nadmsp. Zenon Smoła rek złoży! na ręce ministn,praw we\ nętr.mych prośbę kierowaną do pana premiera Wa demjra Pawlaka o nie-,wloczne odwołanie z zajmowane,:;n stano,, iska -SWAT Kowalow me wpuszczony (bp) D<''cg.c a 08\\ F (d KBWE \\',,''i,r~kim dyplo rr:t:.,a ll"n G)Mmat nj ctcle \-\ lt e w p'.td. z l\,0,k\v dtl Cte<'lcni Rze.zn k prjw obywatel s-..ich f-r ', c g..-j Kow:ilow, ktory z, rierzal r.m:m z dek.q: OR\\ E ud,~ ~,; - re- n '-O 'J du, n,t' zm, al \\ pu ZLZOn\ : t:rer!otm,ka,h,j,kn~.:.:o C;.bł0\\-::>.j. z K.tórego startov. ał,.imolot Dow od,two lotn<,a (h\\ ac!.l.) o..e n kt nf c::ilnie n.c pllrf,rmpwal <.h n t:,m, c \ erpe Ko,,M:ow z..mcza d, '-,, : do ('zcczen., wraz L ddąacj,l Tysięczny dzień oblęienia \\ p ek. którv był y,'<'znym <. ncn ~'lt;nni, 5ar cv. a pucz,,:,c,jor,~,ow,, rh,' i-h. ~hrze, re. u zulma l'.: Z) dz modlili s~ O 'fl)\\r,h.:n pnkoju \', um(,',ll""lnej Bo\n Gló\q<: ro<.7} h..;, odh, h r n., Poczta..., n ~n n.i zu, Krótkie.zawes.zene Pocta o>,l,ka zjv. es' do pon,c. alku d.:c; LJę o wprnv.ad,eri.i pod,,~zek t,u"', f. Na rod w; żk ni.: z godz.,, Urz d A tym,,wpo'o,, v Poc.7,' P0,ka zamtcrl.ała wp ow.a.:tz..: pojv.) zk, t.:ryf pol2,,v.;ch od l luttgo br Za\\ c,zcn c \\prow.idzenia pod,,\ Ll\l opl t poc., t,w), h do lll.'rla hr,ug..rtj. rowmcż Jyrek...J Po.zt Pobk ej MimstCr\t\\O J':-i'l JhOV. t (PAPJ lekcjo da ławnik6wl Krd\' 'lie było ;ci:c:e KiH wideo, lbils,, obnó"' rnbie,jak n to hi/o faje, gd./mm\' sobie mogli :afd0rnr fi/0:ekę domo,, q. la ha wa b\'la o c:rs o teoretvc~a p,j(l/ma do rojmj u /nu Co b;. :robi/. gdrhn " n,/,,.,(,/", ą/e tc, :e k: c:alo :ynclmret sporow. O,.Duwra,,rnnyrh'' Lme: idnuk ~ ~tł\ ~adnych spor<hr nie by/o. Ka:dy ię :gad:af, :.e co jak co, ale ten film tr:eba mieć koicc:ie. Sam, ogląda/am go rhybu c:tay nq /: wc:ora.s:ą cmsjl/ /lift; t nigdl' nie iala ocholy odej.i,' od ekranu /J,da po lurbatf. Chociażfiaijilmu ) od poc~ątku do pr:nrid~enia. ale fascynmra/ mm pr:cbieg dorh,,d:cnia do pmwdr, ohalrmia ko/ej.ch psedodorndo Jy.\a icktoe.heki pr:y drugun oglqdai qkaio się jak w arir na his, docenwlo się re: ie. kwre rq.iiej kę/r wl:e. Zmn:c :.. mo::.nll:,uyeftk.fii iltdać itr:0ską kompo:ycjf i dramatur:ję fi m: jllk iiajq ię chnmkray. jttk kulejy ~ sęd:iń pr:ysirglrc/ do:naje l)liica al/)() dae się pr:ekono( Jak się ud r Jk me mogą usicd:icć Jak cmpl'ri"l'cnt\ gn\il/ ij<k )if u inją. Od Lme a icjed('/j re.,,a fi/br sif t:.i. jak yci.nqć soki :ina: :akur:rm\'ch akt Tworr n,r~t,,,/ue tkrajnil' an t\cne anki: jl'den pokój, duwwt pr:u i fll\'dr luda Ale \ ieci katv rnętr;u gmjq kr:csla. i wentylator t kartki, a~ :i ka:,tr ohjiu s, oją ieportr:,,wi,'. Po:a )\'S:).\lkimfilmjcst, CO U krrć, ks-talc-ą, \'. Tę pro ę, ktńrq nkona/i pr:ysirgli, poiien by/ ykmuu' ed, to pier n: 'Jc:,i iosc( Ale docil'kliwoś~'! kry/'rl':j~, y:!>.l'lrn/lla się stmonpmi W m_, ifep,~ mogą lif: ego uc:yc ws qwts-pqsęgl a llllll'c' pra ry. C,ekmnm, r:y dli /- denloll' p. rmra ten }lim jest ob0 iq:ko,, W dniu 26 stycznia 995 r. zmarła nasza Pracownica BOŻENA BOCEK Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 stycznia 995 roku o godz. 4.5 na cmentarzu Srebrzysko. Msza św, żałobna zostanie odprawiona w kościele przy ul. Mickiewicza o godz L Janina Wieczerska Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają Dyrekcja i Pracownicy 4559 Polskiego Rejestru Statków. BURSZTYN ~uolę. lel SAUNY promoc a '.l9S ZATRUDN~ codzenne- oberarie kapusly- 7.00, Oqarna ZA TRUDNĘ opieku~kę do dzecila. Wrzeszcz lei

3 'RELAKS Str.3 Na zmianę Siła złego a dziennikarza Obalenie komuny dla większości Polaków byto miodem, ale dla d-:,iemikarzy po prostu gll'ia;:_dką z nieba. Hulaj dusza. cen::ora nie mal D:iennikarsnro od-:.vskalo sem, przestało być trańsmisją partii du mas", jest teraz nie tylko pr::ekainikiem prawd::irych informacji, ale te~ instrumentem kontroli \\'lad-:, pr-:.e:: społec::eistwo; a to stanoll'ifundamt'nt demokracji. Po cltll'ilvll'ym ::;amęcie: c::_ją wlasnością mają być ga;:ety? kro ma nimi kierować? sl«d dqć pieniąd::.e na nowoc::eśienie? - polska prasa osiągnrła doskonały po-:,iom profesjonalny. objawiły się nidic::one młode talenty. Tak ~e ga-:.ety po::;awars::awskie wy-:,byly się piętna proll'incjonali::mu. Telcwi;ja poprawia się, minw ro::.maitl'ch ;:;a irowań, radio ro:kwitlo w rnlce konkirenc_jnej. Taka ro::kos::. dla d::;iennikaq, a satysfakcja i po;:ytek dla public::ności pr::etrll'ały -:.e trzy lata. dosyć! \Vlad::a pr;:estala prasę lubić, bo prasa jej nie kadj, a c-:,epia się, a ws;:;ęd::ie nos wsad::a... Nie jest wprawd;:.ie prasa ż.adną.. c::wartą wlad::ą ", lecz jest jakby kolcem bucie tr::ech po::.ostalych -/ad::.. A s::.c::.ególnie wykonawczej. Dlatego pan premier nawet nie krywa swej pressfobii. czyli wstrętu wobec ~malistóll', i stara się jak może ich ukrócić, a przynajmniej - ::.bagatekować. W;:;rok odwraca, burc;:;y, monituje jak sołtys byle chłopka. Sll'oim r:ec:nikiem uc:ynil niewydar::oną panienkę, :.eby pllkazać po leninmrsku, :.e nal\'el kucharka mo::.e r:ąd;:;ić informacjami. Kierownictwo Polskiej Agencji Prasowej po- rier;:yl osobnikoll'i, który prasę znal tylko z c;:vtania, a i to chvba nie za dobrze. Chciał ro::. to~ ;:;yć r:ądową pieq nad R:ec;:;pospo/itą ", jakby ma/o mu by/o R-:,eqpospolitej. Ale najgorli-iej, co ::ro:umiale, pan premier poluje na Po naszych publikaciach telewi;ję, bo to ona decyduje o image" polityków. Strofuje zatem Walend:;iaka i poucza, co i jak powinien nadawać, a czego nie. Pewnie Walendjak w końcu padnie, a na jego miejsce prz_,jdje Podka,iski, gdy wyleci z ministerium, bo jest osobiście cięty na d:iennikar;:_y - oj, 0 didby im popalić! Wlad::a ustawodawcza. r;:;ecz d;:;iwna, tak:e nie jest życzliwa sprawozdawcom i reporterom, chociaż mamalek Oleksy błogo się do nich uśmiecha, a każdy poseł ino przebiera nogami, by w kuluarach na pól mim,ry stanąć pr;:;ed kamerami P, no - choćby PolSatu i wydukać parę byle jakich ::,dań dla Wiadomości; poseł wie, że co powie, to telewid::om pr::emknie mimo us;:;u, ale Poselskie Oblic;:;e mo::.e utkwi w pamięci wyborców? Pr::.ecież lud:ie są na ogól \\';:;rokowcami Logic;:;nie biorąc, Wysoka!:ba powinna zatem kochał' d;:.iennikaq. na rękach ich nosić, a nie pitrasić ustawę o tajemnicy pa,istwowej. która zablokowałaby prasie dostęp do istotnych informmji. To chwilowo nie pr;:;edo, ale trzymam każdy zakład, te wc:eśniej czy pd~niej wróci na tapetę. Pan prezydent też nie ;:.asypia grus:ek w popiele i rozstawia swoich lud::i r Krajowej Rad;:;ie Ri7Y, ~eby media audiowi;:;ualne były mu przychylne w kampanii wyborczej. Chwilowo wielkich sukcesów nie odniósł, ale Falandvsz jakiś trik wymyśli, żeby telewi;:;ornia stała się :.yc:liwa,jak - nie pr::,ymier;:;ając -,,Zycie Warszawv". Ale to ws;:ystko małe piwo w porómani ze s;:;pasem, jaki prasie wycięła Tr::ecia Wlad:;a - sądownic::.a, c:.yli ta be-:,stronna, ta sprawiedliwa. Werdykt siedmiu sęd::.ióll' Sądu Najll'yż.s;:;ego, że d:iennikar:: ma obowią;:;ek ujawnić - na ka:de żądanie prokuratora albo sęd::iego - nazwisko osoby, która mu ud::ielila informacji, to nie tylko pogwałcenie prall'a prasowego, podporządkowanie go kodeksowi postępowania karnego. To - mówiąc bez ogródek - gll'alt na demokracji. Jeśli dziennikarze podporządkują się werdyktowi Sądu Najwy;:s::.ego (a minister sprawiedliwości ostr::ega ich, ie uc::.ynić to mus::.ą!), społeczeństwo u:.na ich ::.a klamczus::ków i donosicieli, a nie obrońców interesu publicznego. słusznie odżegna się od wszelkich z dziennikarzami rozmów, bo a nuż S)pną? Do tej pory, jak w większości krajów cywiliwwanych, tylko w pr:;ypadkach szczególnych - morderstwa, szpiegostwa czy zdrady stanu - d;:;iennikar::. mógł, a nawet poll'inien, współpracować z aparatem, którym zarządza wicepremier Cimos:ewic::.; ll'e wszystkich innych sytuacjach miał oboll'iązek zachować lojalność wobec tych, co mu przeka;:;ujq informacje, bez których praca d;:.iennikar:.a nie jest warta funta kłaków. W Hiszpanii prawo dziennikarzy do nieujawniania iródel informacji gwarantuje konstytucja. W Niemc;:;ech w latach 60. pewien d;:;iennikar::... e,.spiegla" -:.ostał ~prawdzie uwię;:;iony, gdy odmówił jall'nienia informatora, ale w kraju powstał taki szum, że już nikt nigdy więcej nie próbował naruqć d:.iennikarskiego obowią::ku dyskrecji. Od 973 roku w RFN obowią ;:;uje Kodeks Prasowy, który w punkcie 6 stanowi:., Ka:da osoba d:.iałająca w prasie pr::estr:;ega tajemnicy zawodowej, korzysta z prawa odmowy ::.e::.j(lń i nie ujawnia informatorów bez ich wyraźnej zgody". Rzecznik sqdu Być mo:e Sąd Najwy:.s;:;y tkwi myślowo w c;:;asach PRL. Być moż.e nie rozumie, po co komu wolność mediów. Być może ma słabe pojęcie o demokracji. Bo przecież trudno dopuścić myśl, że gdy w Polsce :.mieniał się ustrój, sęd::.io ie nie pr::.es:/i należytej re0fikacji. Wojciech Giełżyński o wyroku na Leksztonia W związku z artykułami pt... Kara dla Leksztonia oraz.. Rakiety, miliardy i... wyrok'' autorstwa Tomasza Zająca,.,DB" z 2 i 22 stycznia 995 (... ) uprzejmie proszę o zamieszczenie sprostowania następującej treści: Stwierdzenie piszącego. iż kredyty w kwocie 202 mili:irdóiv złotych zostały zagarnit;tc przez Janusza L. bezpowrotnie jest niezgodne z prawdą i co najmniej przedwczesne. Toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Januszowi L. i na zabezpieczenie wskazanych wyżej należnośc i bank przejął samochody, a także w toku jest postr;powanie egzekucyjne z nieruchomości. Ponadto wydaje się. iż przeprowadzona przez dziennikarza kalkulacja ekonomiczna wykracza poza jego kompetencje. Z tytułu bowiem nieterminowej spłaty kredytu zostały naliczone przez bank odsetki w kwocie ponad 300 mln złotych i na poczet tychże odsetek bank zalicza uzyskane z egzekucji kwoty. Jubileuszowy koncert symfoniczny Również stwierdzenie piszącego. iż cytuję Sąd nie zdecydował się jednak nakazać Januszowi Leksztoniowi zwrotu wyłudzonych miliardów", wymaga sprecyzowania. Otóż decyzja sądu w tym zakresie wynikała z obowiązujących przepisów prawnych, bowiem zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe, wystawiony przez Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie tytuł wykonawczy posiada moc równą sądowemu tytułowi wykonawczemu (zasądzającemu kwotę) i stanowi wystarczającą podstawę do prowadzenia egzekucji. W świetle powyższego nie było zasadne wydawanie drugiego tytułu wykonawczego w tej samej sprawie. Rzecznik prasowy Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku sędzia Sądu Wojewódzkiego U progu drugiego 20-lecia Przy wypełnionel do ostatniego miejsca widowni odbył się wczorai, udziałem wielu znakomitych gości, pod patronatem prezydenta Gdańska, Tomasza Posadzkleg, uroczysty koncert okazji 20-lecia działalności gdańskich fllhannonik6w. Orkiestrę Państwowel Filharmonli Bałtyckie! poprowadu załołyclel wieloletni dyrektor artystyczny zespołu, wybitny dyrygent Zygmunt Rychert. Solo na wiolonczeli grał Arkadiuu Dobrowolski. Na program łoiyły się utwory:,,noc na ł.ysel G6rze" Obrazki z wystawy" M. Musorgskiego oraz Koncert wiolonczelowy h moll op. 04 A, Dworzaka, - Jak ocenia pan kondycję będzie marzec. 3 marca naszą gdańskiej Akademii Muzycz- Państwowej Opery Bałtyckiej orkiestrę poprowad,:i Marek nej, Polskiej Filharmonii Kau progu kolejnego 20-lecia? Pijarowski, a jako solistka za- meralnej Wojciecha Rajskiego - Pomimo trudności finanso- prezentuje się Urszula Mitren- i Orkiestry PFB oraz pięciorga wych - powiedział dyrektor na- ga. Będz_i~ koncert, _na którr solistów: Kiry Borecz~o. Ba~- \ czelny i artystyczny Państwo- sprzedahsmy JUZ węcej niz bary SaneJko, Jadwg Rappe, wej Filharmonii Bałtyckiej, - - Roman Perucki - udało nam się sprawić, iż koncerty symfoniczne odbywają się znów, jak dawniej, regularnie co tyd z ień, a oprócz tego zainicjowaliśmy koncerty kameralne w Ratuszu Staromiejskim. Już teraz od- czuwamy pozytywne skutki podziału Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej na dwie niezależne instytucje. Funkcjonujemy bez zw iększonej ilo śc i etatów, na d ziesięc ioro artystów przypada u nas jedem pracownik administracyjny i to jest organizacyjne osiągnięcie. Wpływy własne, w tym dochody ze sprzedaży biletów, wynosz(j u nas 33 proc. W nowej strukturze było w naszej instytucji ki kanaście wydarzeń. Do nich należą występy znakomitej skrzypaczki Zeng Rong Wang i j. najlepszych waltornistów świata, Petera Danuna. Ro z poczęli.. dnego z śmy współpracę z dyrygentem Enochem zu Guttenbergiem, która zaowocuje w przyszło ści pewnymi zagranicznymi kontaktami. W ubiegłym roku nasza orkiestra z powodzeniem pięciokrotnie wystąpiła w jednej z najbardziej znanych sal koncertowych na świecie - w Schauspielhaus w Berlinie, która zawsze czeka na nasze koncerty. Myślimy o nagraniach oraz o bliższej współpracy z telewizją. - Publiczność zainteresowana jest planami koncertowymi na najbliższą przyszłość. - Znakomitym miesiącem w pracy Państwowej Filharmonii Bałtyckiej, zarówno pod względem proponowanych programów, jak i osobowości artystycznych, które wystąpią, połowę biletów, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego z solistą, skrzypkiem, fenomenalnym wirtuozem, goszczą cym po raz pierwszy w Gdań sku, gorem Ojstrachem. W kolejnym koncercie orkiestrę PFB poprowadzi Jerzy Salwarowski. na fortepianie grać bi; dzie Ewa Pobłocka. Publiczność będzie miała możność usłyszeć słynny utwór C. Orffa.,Carmina Burana". Z pewnością wydarzeniem artystycznym będzie wykonanie V Symfonii Es-dur Symfonii tysiąca'" G. Mahlera z udział em około 300 artystów - Chóru Fot. Bogusław Nie:nalski Adama Kruszewskiego i Radosława Żukowskiego. Całość poprowadzi Zygmunt Rychert. - Państwowa Filharmonia Bałtycka, niestety, wciąż boryka się z poważnymi problemami finansowymi. - Dotacje wystarczają tylko na pokrycie pensji. Szukamy sponsorów strategicznych i sponsorów małych, każda suma jest bardzo ważna. Dużym zadaniem na kolejne 20-lecie jest znalezienie nowej siedziby dla naszej instytucji. Chcemy przejąć prawie w całości wyspę Ołowiankę. a jeden ze stojących tam zabytkowych Ewelina Jokiel obiektów zaadaptować na działalność koncertową. Chcemy udowodnić, że można utrzymać się z posiadanej siedziby z okalającym ją terenem. Uważam, że muzyka jest towarem, który należy dobrze sprzedać. - Czy mógłby pan zdradzić Czytelnikom, jaki obiekt dla Państwowej Filharmonii Bałtyckiej zamierza pan zaadaptować? - Mam na myśli budynek Elektrociepłowni Gdańsk. Zakład w 996 roku zakończy swoją działalność. Wojewoda poinformował mnie, że w momencie rezygnacji dotychczasowych użytkowników budynku zostaniemy dopuszczeni do tzw. ograniczonego przetargu. nteresuje nas nie tylko obecna główna hala, którą planujemy przeznaczyć na główną salę koncertową na miejsc. Chcemy również przejąć spichlerz, tzw. Królewski i zaadaptować go na hotel, który będzie służył nie tylko PFB, urządzić ' na terenie okalającym obiekty parking na około 500 samochodów. Stworzymy tam całą sieć usługową, w której filharmonia stanowić będzie centrum. Planujemy również organizować koncerty na zewnątrz hudynku w amfiteatrze wodnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni prof. Wiesławowi Andersowi, dziekanowi Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej za ekspertyzę budowlaną i architektoniczną oraz prof. Andrzejowi Kukowskiemu za wstępną ekspertyzę akustyczną obiektu. - Jak ocenia pan szans.., Orkiestry Państwowej Filharmonii Bałtyckiej na następne 20-lecie? - Jestem optymistą i wierzę, że nasza orkiestra, która znacznie podwyższyła w ostatnim czasie swój poziom artystyczny, stanie sit; jednym z najlepszych zespołów w kraju. Będzie to instytucja coraz bardziej prężna, która prezentować się będzie na świecie i przyciągni e artystów z zewnątrz. Są ku temu realne możliwości. Rozmawiała: Katarzyna Korczak Gdańskie tropy masonów ( 3) Do ze la n Rys. Henryk Sawka Opinia Pinia ze a... bota Sedzmy z Edkiem tak od,rana. Nic nie jemy. Tylko wy pijemy czasem. Nie za dużo, bo Edek mówi, że na pusty żołądek szkodzi: Ciężko jest walc:tyć o to zeby było gorzej. l do tego bez jedzenia. Ale Edek mówi że tak trzeba. Wszyscy teraz głodują w umęczonej ojczyźnie, i bezrobotni, i kolejarze. i lekarze, i technicy, i rolnicy a nawet pielęgniarki i kasjer ki No więc my tez żądamy na czczo_ Stanowczo domagam) się, żeby było bardzo źle nasz region uznano za szcze gólnie zagrożony bezrobo ciem, gradobiciem,' suszą trlęsieniem ziemi, powodzią skażeniem środowiska, glo dem, chłodem, epidemią cholery, najazdem Hunów, wybo rami prezydenckimi i narusza niem praw człowieka. Wtedy rząd będzie musiał nam pomóc, a razem z nim UNRRA, UNlCEF, Equilibre Lekarze bez granic, a może nawet wylądują wojsk.a ONZ. Dadzą paczki, pieniądze i na. pewno dostanę zasiłek. Kllkadzl esląt metnsw od gł6wnel bramy Politechniki Gdański e! najduie s ię skromny dom mieszkalny, wybudowany prted stu laty w obręb ie osiedla Własna Strzecha. Dom ten (ulica Puszkina 5) odr6inia od kilkudziesięciu nnych budynków osiedla prawie całkowicie zachowana symbolika związku masońskiego, wykonana w formie drewnianych ozdób dachu i płaskorzeźb wmurowanych przy drzwiach wejś ciowych. Osiedle Własna Strzecha zamiesklwali na początku naszego wieku skromni asystenci pobllsklei polltechnlkl, lei pracownicy techniczni oraz studenci. Dostoinl profesorowie mieszkali w eksluzywnych apartamentach przy ulłcy Sobótki, Matejki, Wassowskiego lub wytwomych willach położonych pomiędzy polit e chniką a Gdańskiem. W domu prą ulicy Puszkina 5 (fot. ) zamieszkiwał uczeń lub czeladnik związku masońskiego, gdyż o tym stopniu wtajemniczenia świadczy symbol cyrkla i kątownicy, przed,tawiony w formie równowagi obu tych przyrządów. \ Fot, Każdy z zech stopni wolnomularskich (ucznia, czeladni- ka, mistrza) posiadał odrębny wowe założenia związku, jego sposób wyjaśniania symboli. cele, obowiązki członków wo Dla czeladnika równowaga bee braci i społeczeństwa. Dwa cyrkla i kątownicy (fot. 2) ostrza cyrkla, wbijające się w przedstawia postulat harmonii okręg, wyobrażają ducha i mapomit;-dzy działaniem (kątow- terię. które muszą być opanonica) a pożądaniem dóbr do- wane przez ludzką myśl. czesnego świata (cyrkiel). Jeżeli spojrzymy na ten Symbol w bractwie masoriskim. symbol pod slorice, to wtedy przypomina codziennie podsta-.j zmienia on swoje znaczenie. ~ \,. p \/. Promienie słońca najpełniej wyrażają dla masona-czeladnika moc Wielkiego Architekta Świata, spełniającego w bractwach wolnomularskich funkcję najwyższej duchowej wartości. Ceremoniał braci cyrkla i kielni umożliwia rozumienie pod postacią Wielkiego Archi tekta Świata - Boga chrześcijańskiego, Allacha lub innego bóstwa z monoteistycznej religii. Papi eże w XV i XX wieku wielokrotnie potępiali ten radykalny irenizm (kierunek teologiczny głoszący konieczność połączenia wszystkich wyznań chrześcijańskich), widząc w nim zamysł ohalenia prawomocności nauki Kościoła katolickiego. Teza wiary: poza Kościołem nie ma zbawienia, musiałaby zostać odrzucona, gdyż w zw iązku masońskim równej czci dostępują Jezus Chrystus, Budda i Allach. Symbolika z Domu Czeladnika odwołuje się także do wyobrażeń obcych chrześcijaństwu. deę nieśmiertelności przedstawia czterolistna koniczyna umieszczona powyżej prostokątnej tarczy herbowej (fot. 3). Na samej tarczy ujrzeć możemy, zamiast rycerskiego rynsztunku, wyposażenie murarza, pracownika fi zycznego, który silą własnych ramion wznosi budynki. Tarczy herbowej strzeże demon, w którego rysach twarzy mo żemy się domyślać gospodarza dornu. Masoni uważają się za muratorów świata", budowniczych nowoczesnego społeczeństwa, jakie zaczynało powstawać w Europie po Wielkiej Rewolucji Francuskiej (789). Młotek z tarczy herbowej może być narzędziem murarza lub atrybutem władzy Mistrza, który przy pomocy jego uderzenia otwiera obrady masońskiej loży. Dopiero drugi herb charakteryzuje nam dokładniej wła ściciela. Z czterolistnej koniczyny wyrasta postać chłopca, którego końce nóg znikają w zębatym kole. Za kołem uj rzeć możemy młotek, obcęgi oraz inne przyrządy konieczne w warsztacie mechanicznym. Narzędzia te charakteryzują gospodarza domu, fundatora symbolicznych wyobrażeń z ulicy Puszkina 5 w Gdańsku. Ornamenty powstały w czasach secesji, która jako ostatni kierunek w europejskiej sztuce starała się być językiem symboli. Dom Czeladnika jest pamiątką po ludz iach cyrkla i kielni, anonimowych i zapo mnianych pracownikach gdań skiej Świątyni Rozumu" - Politechnice Gdańskiej z pierwszego okresu jej świetności. Krzysztof J unosza-dowgiallo Ujęcia: Jarosław Rybicki

4 Str.4 RELAKS - Pewne i prawdopodobne: once ty za hodnic w olsce Anno o NA PEWNO 7 lutego br. (piątek) w warszawskiej Stodole" zagra nowojorska formacja Beastie Boys. Zespół sprowadzają do Polski marcowe migdały'', czyli Andrzej Marzec Cuncerts. Po ostatniej bestsellerowej płycie li communication" chętnych do zobaczenia chłopców na żywo będzie zapewne o wicie więcej niż zdoła pomieścić w swych skromnych progach warszawski klub. Miejmy jednak nadzieję, że znajdziemy się wśród nkh. Beastie Boys zaczynali od punk rocka (płyty Polly Wog Stew" z J 982 rok.u i ubiegłoroczna Some olei bullshit"). nie pogardzili także muzyką hip-hopową i rapem. Skandalizujące teksty, samplowane fragmenty -awalków AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Creedence Clearwater Revival, Steve Miller Rand, War, Jamesa Browna i znakomita produkcja Ricka Rubina - trudno było nie odnieść sukcesu. Po ich najnowczcj, czwartej już z kolei w dy,kogrnfii płycie,.li communication" wavizawska Stodo ;a" z pewnością zapełni się fanami po brzegi..,sahotagc ", Sure shot",,.rootdown" i The.,coop"na żywo - zabawa jedyna w swoim rodzaju! NA PEWNO w pierws7ej połowie kwietnia na dwóch koncertach w Polsce (Warsnwa. Katowice) pojawi się Danzig. Fl>rmacja Glenna Danziga, eks-wokalisty legendarnej no Wlljorskiej formacji The Mi,fits, który ~wój obecny zesp6 założył mniej wi.,:.;ej siedem lat temu. Oni również. podobnie jak i Beastie Bo:,,s. mają coś wspólnego ze sławnym producentem Rickiem Rubinem - nagrywają dla jego wytwórni Def American. Grąją w składzie: lider Glenn Danzig (wokal), John Christy (gitara), Eerie Von (bas) oraz Chuck Biscuits (perkusja). Do tej pory nagrali cztery płyty:.. Danzig" (988)... Danzig - Lucifugc" (990), Danzig li - How the Gods kill") ( 992) oraz minialbum koncertowy, zawieraj,icy również kilka wcześniej nie publikowanych nagrań Thrall-dcmon swcatlive" (l 993) i najnowszy, tegoroczny Danzig [V". Trudno nic cenić lidera za konsekwencję i wierność własnym ideałom i wyobrażeniom - piętno jego dość demonicznej osobowości wyraźnie jest na płytach widoczne. Wkrótce poznamy go na żywo. PRAWDOPODOBNE, jeśli wszystkie negocjacje pójdą po naszej myśli, 3 kwietnia w warszawskiej Sali Kongresowej zagra dla nas sam Eric Clapton! Nie pierwszy byłby to jego pobyt w naszym kraju - przyjechał już bowiem do Polski w 979 roku. Napisano o nim cale tomy, od czego więc zacząć? Najlepiej od początku. Eric Patric Clapp przyszedł na świat w Ripley w Wielkiej Brytanii pewnego wiosennego dnia 945 roku. Naukę gry na gitarze rozpoczął, co ciekawe, dość pói.no - miał już bowiem wtedy kilkanaście lat. We wczesnym okresie pozostawał pod wpływem takich gitarzystów jak Otis Rush, Albert King, Freddie King, T-Bone Walker. John Lee Hooker. Muddy Waters. W 963 roku został.::ztonkiem zespołu The Roostcrs. a kilka miesięcy pó- n źniej przeszedł Jo The Engenecrs - grupy Cascy Jonesa. Jesienią 963 roku został gitarzystą The Yardbirds. Temu zespołowi warto poświęcić nieco więcej miejsca. Poza Claptonem tworzyli go: Keith Relf (wokal. gitara), Anthony Top Topham (gitara. jego to właśnie zastąpi! Eric Clapton). Chris Dreja (gitara), Paul Samwell-Smith (bas) i Jim Me Carthy (perkusja). Z Claptonem nagrali dwie płyty koncertowe. po czym w 965 roku jego miejsce zajął Jeff Beck, zaś w 966 nowym gitarzystą basowym został Jimi Page. który później był liderem i gitarzystą solowym grupy. Kolejną formacją Claptona. przez cztery miesiące 965 roku, hyt zespół The Glands, a następnie na przełomie 965 i 966 roku John Mayall's Blues-breakcrs, z którym również nagrywa!. W połowic 966 rok u wraz z Jackiem Brucem (bas. wokal) i Gingerem Bakerem (perkusja) utworzył grupę Crcam. która dość szybko uzyskała miano supergrupy. Mieli w swoim repertuarze bluesowe standardy oraz własne znakomite kompo7ycje, jak choćhy Sunshine of your love czy,. White room. Warto sięgnąć po ich płyty, nicudmiennie nagrywane dla Polydoru:,,Fresh cream"' (966),,.Disraeli gears" (967),.. Wheels of fire'' (968),.. Gooclbey" (969),,,Live" ( 970),,.Live ~ol. 2" (972). Po rozwiązaniu Crcam Clapton działał w kolejnej. istniejącej zaledwie pół roku. supergrupie Blind Faith. Pod koniec 969 roku rozpoczął współpracę z amerykańskim Grunt to kabaret Marek Pacuła z Krakowa, od lat związany słusznie kojarzony z "Piwni cą pod Baranami", pracute z aktorami Teatru Mielsklego w Gdyni ngd kolejnym, trzecim jui wieczorem kabaretowym. Dwa wcześniej sze "Play Boy" i Nasza jest noc" są w repertuarze gdyńskie! sceny i cieszą się powodzeniem. Dla Marłc:a Pacuły okazały się ważn e. To dzięki nim jak twierdzi zadebiutował tako reiyser dużego spektaklu Zielony książę" w teatrze w Kałowicach. - Czy pieniądze są aż tak brzmi odpowiedź - czy pieważ,e, że trzeba im poświęcić niądz rządzi światem? cały kabaretowy program? Różny;ni autorów - Kiedy teatr zaproponował przedwojennych i powojcn- przygotowanie trzeckgo nych. Nadal odwołujemy się wieczoru kabaretowego i to w chętnie do twórczości lat miębardzo krótkim czasie, zastana- dzywojennych. także z tego wialcm się, co można przedsta- powodu, iż owe piosenki nie wić po dwóch popr7ednich, podlegają ochronie praw autoropartych na tekstach Boya i skich. więc łatwiej z nich sko Tuwima. Politykę odrzucili- rzystać, taniej. Ale będzie też srny wspólnie od razu. Został Marcin Wolski, Jan Tadeusz temat wciąż w naszym życiu Stanisławski, trochę moich obecny: pieniądze. Trawcstu- drobiazgów. Wszystko w forj,c tytuł filmu Seks. kłamstwa i kasety wideo", skojart.ylcm. ż.c moi.na o miłości. biznesie i pciądach. ho birncs jak wiemy btnieje czasem i bez pic- i,;dzy Będzie więc o miłości i pieniądzach. o relacjach między nimi. Tytułu programowi użycza pioscnku, która otworzy akońu.y wi,.;czór. -,,Grunt to forsa... Czy na niej stoi świat?" - tak brzmi pełny tytuł. Czyimi tekstami będzie starać się odpowiedzieć na zawarte w nim pytanie? Jak ELEKTRONKA zatrudnię, po 6.00 FUTRO- norki sprzedam tamo M-2, 35 mkw Gdańsk sprzedam MANAGERÓW sprzedazy reprezentantów handlowch poszukuje f,rma zacnodma. Możliwość staiego zatrudnienia. Spotkanie kwalilikacyjne: f<ote Poseaon 3 0 godz. '8.00. mie zabawy i w konwencji lekkiego pastiszu. Nieocenionym źródłem materiałów dla wszystkich intcrcsując ych się,.aharctem jest monograficzne opracowanie Stanisława Wielanka. Wiele nut zdohylcm w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym, poświęciłem na to kiedyś trzy miesiące. Teraz - jak znalazł. A puenty nie zdradzę, choć i nie przeczę: forsa jest ważna. - Czy kabaret literacki jest dzisiaj doceniany? Czy w ogóle istnieje? ODSTĄPĘ udział w AJCE Konsorcjum z asygnatą na odbiór samochodu tel SERRA 84 rok, 2,3 benzyna tanio- zamiana, (środa) pozostawiono w Gdym na Kltń skiego lub Ab'.ahama, w sklepach elektroncz nych szkolną teczkę. Za nagrodą proszę o zwrot notatek i podręczników, i7 Skończy! si,; właściwie przed wo.ną. Nieśmiałą próbę nawiązania do zielonobalonikowej" konwencji podjęli krakowscy autorzy Jacek Stwora, Brunon Miecugow i Tadeusz K wiatkowsk.i. którzy na nowo powołali kabaret Jama Micha ikowa. Ale wypadałoby w ogóle zastanowić się nad terminologią. Co to jest kabaret literacki? Profesor Wiess. autor ksiąiki legenda i prawda Zielonego Fot. faa Grahmrska-Sadlmrska Balonika". zapytał mnie na egzaminie magislcrskim na studiach polonistycznych o moją definicję i o to, _aką różnicę widz.; mi.;:dzy kabaretem artystycznym a literackim. Po dwudziestoletnich doswiadczen iach pracy z Piwnicą pod Baranami", po lekturze bogatej literatury przedmiotu, widzę tę różnicę dość wyraźnie: kaharet artystyczny tworzyli autorzy będący jednocześnie wykonawcami, kabaret literacki natomiast bazuje na tekstach rnakomitych autorów - przed wojną byli nimi np. Hemar, Tuwim. Słonimski - w interpretacji z.nanych al..turów luh piosenkarzy. Proponuj, my zatem kabaret literaci.i, a moje zadanie jako rci.yscra polega m.in. na tym, by każdy z aktorów śpiewa! pinscnkę sohic hliską, taką, w której dobrze się pocrnjc. - Przed wojną Warszawa, a po wojnie Kraków pozostały ostoją kabaretów artystycznych i literackich. gwiazcl 99 zespo łem Delancy and Bonnie. Rok później stan, na czele Derek and the Dominoes (dwa podwójne albumy: studyjny i koncertowy). Udzielał się również jako muzyk sesyjny, nagrywał m.in. z Howl in Wolfem. W sierpniu 97 roku wystąpił podczas koncertu w nowojorski ej Madison Square Garden na rzecz głodujących w Bangladeszu. Na dwa lata zniknął ze sceny popadając w uzależnienie od narkotyków. Do czynnego życia muzyczne-. go powrócił 3 stycznia 973 roku podczas koncertu w londyńskim Rainbow, gdzie zagrał między innymi obok Pete'a Townshcnda, Ronnic Wooda i członków zespołu Traffic. Przez następne lata dużo koncertował i nagrywa! kolejne płyty, a kompozycja Boba Marleya,.[ shot the sherrit" w jego wykonaniu stała się w 974 roku światowym przebojem. Regularnie '.vydawal autorskie albumy. angażując do sesji nagraniowych m.in. wokalistę. pianistę i organistę Gary Brookera, gitarzystów Alberta Lee i Ry Coodera oraz gitarzystę basowego Donalda Duck Me Dunna. W latach osiemdziesiątych koncertował z własnym zespołem oraz gościnnie,.in. z Muddy Watersem, Buddy Guyem, Juniorem Wellsem. Nagrał muzvkę do kilku filmów' m.in..,śrnicrtelna broń'' (l i l),,,homeboy" oraz Rush". W 980 roku pows tat natomiast film o nim.. Eric Clapton and his rolling hotel" (reż. Rex Pykc). Olga Krzyżynska - Marian Eik. pierwszy redaktor naczelny Przekroju'' patronował Kabaretowi 7 Kotów. dla którego pisywał jeszcze Gałczyński, potem próhowano pow0!ać Teatr Satyryków. Regres tćj formy wiąże się z odejściem autorów - Adama Kreczmara i Jonasza Kofty. którzy pisali teksty dla siebie i innych. Piewsza Egida"' hyła kabaretem literacko-artystycznym, potem stała się bardziej literacka. w kocu publicystyc,na. - Kabaretowi musi także sprzyjać klimat, atmosfera miejsca, pewna tradycja. Warszawa, Kraków są takimi miejscami. Gdynia nie m a prawa się z nim.i równać. Ale oto powstaje tu już trzeci program kabaretowy, realizowany przez krakowianina. Dwa poprzednie wieczory bardzo się tu podobają. A więc: czy jakąś krakowską aurę udaje się przen ieść nad morze? - Chyba jednak nie. Obejrzałem właśnie Nasza jest noc" i ze zdumieniem zali\\ a Żj lcm. że gdy tylko umilkły brawa, publiczność się poderwała do wyjścia. A przecież kawiarniane wnętrze teatralnego foyer zaprasza do tego, by zostać. porozmawiać. prywatnie poznać artystów. Może czasy się zmieniły - ludzie zimą spieszą się do domów, zamykają się w nich. ryglują. - Kolejny program prezentowany będzie również na estradzie kawiarni,,antrakt". Czy wykonawcy pozostaną ci sami? - Będą nowe twarze - Wioletta Seremak. Bogdan Szcepa\ski. Stefan lżylow~ki jaku konferansjer. Wszyscy wykonawcy starali si.; zmienić. tylko Sławomir Lewandowski nic rozstaje się z post ac iq znaną już dwóch poprednich,, icczorów. Urozmaicenia i niespodzianek nic zahraknic. - Współpracę z gdyńskim teatrem uważa pan za ważną, bo utorowała drogę do prawdziwego reżyserskiego debiutu. To znaczy, że wcześniejszych doświ adczeń nie było? - W Chicago. gdzie zastał mnie stan wojenny, przez kilka miesięcy realizowałem kabaret U Chochola". Oczywiście moją wielką szkolą jest,.piwnica pod Baranami", a mistrzem - Piotr Skrzynecki. Tam odbykm praktykę. A debiutowałem późno, choć już przed laty marzyłem o reżyserii. Ale mam zaszczyt. bo na egzaminie wstępnym do krakowskiej PWST oblał mnie sam Konrad Swinarski. Dobrze się stało, bo miałem już dom. pracowałem też w radiu i niewiele by ze studtów wyszło. - Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na premierze. Rozmawiała: Anna Jęsiak BABSKE dybym była pracodawcą, chcącym ocenić zdolność przewidywani a i, jakże wafną dla firmy, umiejętność planowania pracownika, zadałabym mu pytanie, czy zaklepał" już sobie miejsce na cmentarzu. Załatwienie tej sprawy uważam bowiem za szc7yt myślenia przyszłościowego. Tyle tylko, że taki rodzaj perspektywicznej rachuby okazuje się zupełnie bezużyteczny. No bo skoro myślimy bardziej o śmierci niż o życiu, to znaczy że nie mamy zbytnich perspektyw, za wyjątkiem jednej, rzecz jasna. Ale tą perspektywą mogą,.poszczycić" się wszystkie żyjące stworzenia. Generalnie jednak problem ujmując, wolę za Stachurą powtórzyć. że tak naprawdę to nikt nie wierzy we własną śmierć. Czego i Państwu życzę. Trochę odbiegłam od tematu. ale znowu wcale nie tak L_ ADANE Gniazdo, kupa, nasyp czyli: po prostu kopiec daleko. C hci ałam howiem pożartować dziś sobie trochę na temat... kopca. Nie, nie na temat kopca wodza. Na temat kopca P awlaka. Wdzię.::zna ;nateria, nieprawdaż? S łowo kopiec" kojarzy się nieodłącznie z kopaniem. Ma jednak to do siebie, jak wiele innych słów w naszym języku, że wcale nie oznacza dołu. a wręcz przeciwnie - górę. Jeśli już o skojarzeniach mówimy, to Słownik Wyrazów Bliskoznacznych podaje obok słowa.,kopiec": gniazdo, kupa. na ~yp. Oczywiście. najbardziej cieszy ta kupa. Zwłaszcza. że mówimy o kopcu Pawlaka. Dla zrealizowania tak istotnego przedsięwzięcia powstała instytucja o szacownej nazwie Komitt't Ochrony i Budowy Kopców w Krakowie. Jedna z założycielek,.omitetu, Maria Mycielska. wyjaśniła, że Pawlakowi należy się kopiec, gdyż jest on powszechnie uznawany za.. fenomen i ewenement polskiej polityki". Wniosek z tego wynika klarowny. -że idea usypywania kopców w ciągu lat nieco się zmieniła. Kiedyś robiono je dla osób zasłużonych. walecz. nych, mądrych. Tak jak Amerykanie mają swoje muzeum figur woskowych. Polacy mają swoje kopce. Dziś zamierza się je tworzyć dla fenomenów" i ewenementów". czyli po prostu dla.,dziwadeł" Jeśli ten pomysł doczeka się realizacji. to wkrótce Polska stanic się krajem górzystym. A naj gorsze jest to, że nawet na tym nie zarobimy, bo nic b.,:dzie można zjej:dfać u nas na nartach. Ja!,. zapewne wiecie, komitet p,xljąl wiele starai, by honorowy patron:i.t nad przcdsięw zięcicm objął poscl Bogdan Pęk. Słyszałam już wiele głosów przeciwnych tej kandyda (urze. powołujących się na znany zwyczaj, że podobnym inicjatywom patwnują na ogól ludzie szanowani, lubiani lub seksowni. na dodatek rnekoniecznie chłopskiego pochodzenia. Zważmy jednak na specyfikę owego kopca. Nie będzie on usypany w uznaniu za jakieś tam zasługi. W związku z powyższ)m - 'taki patron jaki kopiec. Na koniec drobna definicja kopca, jako elementu sztuki ogrodniczej. z Enc:,, klopedii Popularnej PWN. Przytoaę ją dlatego, że pojawia się tam slow o - klucz.,,kopiec - sztucznie usypa!ly pagórek ze ścieżką wiodącą na szczyt, zwieńczony m.in altaną, belwederem, kęp: drzew(... )''. Czyżby byt to objaw perspektywicznego myślenia? A może zapowiedź kokjncgo fenomen u i dziwactwa w polskiej polityce? L ktu n e ken Pierre La Mure Prywatne życie Mony Lisy". Przekl. z ang. M. L. Kalinowski. Poznań, Krajowa Agencja Wydawnicza, 408 s., ilustr. Już prawic pięćset lat tajemnica uśmiechu kobiety sportretowanej przez wiclki.::go Leonarda da Vinci ekscytuje mów fachowych opracowań. setki wierszy piosenek, stworzono dzicsiątk i naukowych i pseudonaukowych hipotez. Wydaje si,;, że nie zbliżyło nas to nawet o krok do roz." ikłania zagadki tego fascynującego portretu. Kim bvła kohieta. która od wieków i"ntryguje świat? Dlaczego ta zamożna. pochodz.iea z patrycjuszowskiego rodu dziewczyna poślubiła w wieku piętnastu lat ponad dwa razy od niej starszego handlar za jedwabiem. dwu!,.rotnego \\dowca? Dlaczego dziesięć lat później zgodziła się pozować do portretu, którego jej m,ż nigdy nie zamawiał. za ktory nic za- oglądających. O uśmiechu Mony Lisy napisano już wiele topłacił i którego nigdy nie posiada!? Dlaczego na obrazie namalowano ją hez ślubnego pierścionka. ale za to z rozpuszczonym i włosami, jakie w( >wuas mogły nosić jedynie panny na wydaniu? Kto wobec tego zamówił tajemniczy portret? dlaczego Leonardo podjął się jego wykonania. skoro nie lubił malować i większość swoich dziel pozostawiał nieddkończonymi? Tuż przed śmiercią Leonardo da Vinci uchylił ponoć r4hka tajemnicy Ryzykował wiele, ale dzięki jego odwadze możemy -jak twierdzi autor książki - z dużą dozą prawdopodobieństwa odtworzyć wydarzenia sprzed pięciu wicków... Prywatne życie Mony Lisy Picrrc'a La Murc to pclna poezji opowkść o historii portretu i losach uwiecznionej na nim kohicty. Obraz pi,;tnastow ieczncj Florencji, miasta artystycznego pojedynku Leonarda i Michała Anioła stanowi niezwykle piękne tło dla renesansowego romansu młodej żony sprzedawcy jedwabiu i jej wpływowego. wysoko urodzone;o i znanego w całych \Vlo,zech kulyna. Pełna wdzii;ku miłosna historia. której bohaterami są znane z kart historii postaci, zainteresuje nic tylko zwolenniczki romansów - z przyjemności:) przeczytają ją również wszyscy ci, którzy choć przez chwil,; zatrzymali wzrok na tajemnym uśmiechu młodej kohiety z portretu Leonarda. James Leo Herlihy,,Nocny kowboj". Przekł. z ang. T. Mirkowicz. Wyd. w tej edycji, Warszawa 995, Wydawnictwo Da Capo, 256 s. Dziennikarze finansowani przez KGB W iclka Brytania ma kolejną. znacznie smakowitszą niż plotki z życia intymnego rodziny królewskiej. aferę. Popularny szpieg Oleg Gordijewski, który najpierw działał dla KGH. a potem również dla wywiadu hrytyjskicgo ~fl-6..apowicdzial opuhlikowanie wspomnieniowej ksiąi.ki. Nic byłoby w t)m ni, nadzwyczajm gn. w końcu czasy mamy takie. ie nawet analfabeci pis7ą swoje autobiografie. Ak Gordijewski ośw iadczyl, że w k.siąż,c p,ida nazwiska wszystkich swoich wsptiłpracowników - czyli hrytyjskich di.cntclmenów, którą meloniki i smokingi -upowali za sowieckie pieniądze. W tym momencie wyjaśnijmy, że Gordijewski nie zajmował si-; rekrutacją ludzi mających dostęp do jakichś supertajcmnic. Jego rola polega na wyszukiwaniu osób, które mają wpływ na to, co myśli sobie przeciętny Anglik. Mówiąc językiem fachowym. Gordijewski finansował agentów wpływu". Jednego z nich Anglicy już poznali. Nazywa się Richard Gott i do momentu demaskacji był gwiazdą popularnego. bardzo opiniotwórczego dziennika The Guardian". To. co pisywał mister Gott, było oczywiście C) towane przez mniej znane gazety, powtarnne przez telewizję.,malizowane przez co t.;ższe głowy. V,' efekcie my~li Gotta stawały się myślami tysięcy, a może i milionów Brytyjczyków. Sęk jednak w tym, i.e nic hyły to myśli własne. Richard Gott pisał to, co wymyślono w Moskwie, alho przynajmniej tak, by reczy wymyślone w Moskwie zaczęły się podobać w Londynie. l rzecz jasna podobały się, z.dolny dziennikarz awansowa!, został kierownikiem działu literackiego. członkiem kolegium redakcyjnego. A Kiedy Joe Buck opuszcza! prowincjonalne miasteczko w stanic Nowv Mt ksvk autobusem firmy.~greyhóund", miał dwad,.icścia siedem lat A.le posiada! nic: wi,;cej doświadczenia niż osiemna~toletni chłopiec. a w wielu sprawach nawet mniej. Poza wątpliwym doświadczeniem, w tę podroz na podbój Nowego Jorku zahicrał,;ześć kowbojskich koszul. dwie pary czarnych spodni. nową bielizn,;, jedwabne apa~zki. srcbrn sygnet, radio tur) styczne na osmiu tra,uystc, rach. zapas papierosów r owocowej gumy do iuca oraz dwieście czterdzieści Clten' dolary - najw,;kszą kwotę,.:i" ką miał kiedykolwiek w życru. W szalonym cudo\\ nym NO\\\m Jorku miał zamiar aobić karil'rę i majątd - to jedynie dzięki swej m~ skicj urodzie. Lecz miasto okazało się bezwzględne wohec młodego człowieka zupcłme nic przystosowanego do hrutalncj gr) w Lycie. Joe Buck. kraży wi,;c po Drżyjcie Anglicy! takie kolegium wiele może. Jeśli na przykład miody reporter wyszpera! coś, co stawiato w krzywym zwierciadle.. pokojowe intencje Zwi:zku Radzieckiego". n rad4 szanowanego redaktora Gotta mogło wstrzymać druk. Oleg Gordijcwski.apowiada, że poda nazwiska wszystkich swoich agentów wpływu - czy li ponad 2S. Na światek dziennikarzy. ale i polityków padł już bla dy strach. Zwłaszcza gdy ol.a,ało się. ze Rosjanie płacili nic tyli.o funtami. ak takie zagranicrnymi wycieukami, stypendiami. dostępem do ciekawych materiałów Mister Gott podróżował p. za pcni:d,c KGB do Grecji i na C) pr..lego koledzy.i dziś zaczynają rozglądać się po snhh: i sprawdnć. kto jcszc;e wl('>czyl się po świecie na me wiadomo,,yj koszt. Spustoszenia w świadomości społc cz nej. jakich dokonywali ludzie tacy jak R chard Gott, były ogromne. \VystarCly przypomnieć widkie zachodnie ruchy pokojowe. które całkowicie skoncentrowały swą uwagę na walec z sy~tcmami obrony Zachodu. Jeśli pacyfiści w Anglii. Francji czy Niemczech domagali się likwidacji jakichś broni. to nigdy nic rndziecbch rakiet SS-20. Wspólnym wrogiem hyły natomiast Pershingi. Cruisy. niewidzialne myśliwce Stealth itp. Najwięcej pieniędzy Moskwa wydala na storpedowanie planów budowy tzw. broni neutronowej. Mogła si.; ona okazać zabójcza (niszcząc ludzi oraz clel.tronikę) dla potężnej armii pancernej. która w strategii ZSRR miała stanowić ogólną silę w wojnic z NATO. Finansowa ni przez KGB dziellnikarze wypisywali na je. temat niestworzone historie. Najłagodniejsze mówiły o tym, że jest to bro nieludzka - bo oszczędzając nnrzędzia. z,bija czlowicl.a. NaJbardLicj idiotyczne sugerowały, że promienic ncutrnnowe potrafią odrói.nić kolor sl.óry i wybiją jedynie Murzynów oraz ndian. ntryga byb całkiem sprytna - nie tylko w KGB wiedziano, że Jola Badowska betonowej dżungli szukając zarobku jako męska prostytutka. licząc na to. że jego kowbojski strój i sto osiemdziesiąt pięć centymetrów wzrostu pomogą mu zawojować ~lanhattan. Głośna i swego czasu bulwersująca powieść Jamesa Her ihy' cgo po~łużyta za sccnarius filmu wyświetlanego takzc i na naszvch ekranach. Film ten, w reżyserii znakomitego Johna Schlesingera z Johnem Voightcm i Du,tincm Hoffmane w rolach głównych. zdob: ł w 969 rol,. u trzy Oscary. Hollywood nigdy nic siega po powieści słabc. jc ;t to więc pierwsza rekomenjacja. Drugą stanowi liczba tłumaczeń na różne j<;zyki i ilość wydań w k:iżj z ni,h \V Polsce Nociy ko" b,j"; do~zckal ~ię ju:r. dwóch cd':,"cjj. Tym, któri.y ani powieści Hcrlihy'cgo. ani filmu Schlesingera jeszcze nie L'.nają. hiązkę tę gorąco pole- cam Alicja ~lorze Uniwersytecka Księgarnia,,Literka" Konkurs Przysij do nas kank~ z pozdrow,cniami - może w:,, losuj<?,z 0.:dną z przedstaw0 nych d,.isiaj ksiąiek Ko nie-:znie z dopiskiem.. uktu ry na v.eekcnd". Już za dw, t) godmc moiesz mieć Je n. ',WOjCj polce. Książk, Williama. Goldin ga.,rytuały morza" wylosował.i Danuta D.;bowska z Gdańska. natomia<.t Opo wc,c pr,łwdziwe i zmyśh, ll<'.. Janusza Twhrra trafią do Zygtryda Prószyń~kiego z Pucka. Nagr,,<ly morna ndcbr,h: w p,>k 33 lub s, kretan a.::e nac;zej redakcji Pozdrowienia' najbardziej chętna do de'l0stralji ulianych jest łodó mur z),ka. Sam Gott aż takich brcdni nie wypisyw.. l\n co najwyżej slraszył widmem amer) kar\skich ja'r7(;'bi prących do konfrontacji. Ale już na przykl:id Duńczyk Anie Pcdl'rsen. w zan,ian za \\Czasv na Krymie, kilkakrotnie odkrywa!"' afery finansowe. w ktore zamieszani hyh onłowi przyw<idcy świata,ai:hmlnicgo. Scq:ólnic nstrn atakował l\argarct Thatder r Ron..ilda Reagana. W końcu odkryto, dlaccg, to robi i '"') rzt,c n no z rcda!,.qi ~lister Ciott nic dal sobie zrohic krzywdy i sam,rezygnował. O~wiadGajqc jl d- nocśc, i.c l\dchodzi. ni0 iż jest cwrnpy. BarJn> sz.,bkn stan-;la w jego l\bnmic cęść prasy lewicowej. J\k równic szyhko ucrslyt.i się. bow rem,apnwredi: Gordijcwskiego sprawia. ie dziś k,tżdv ohruica takich lud:n jak Glltt mnie hyc uznany za k,lcjcgo agenta\\ pływu. Nic dziwnego. że z riiinych środowisk płyną wgcstie, hy wstrzymać publikację -si;:iżki.' Gonijcwski na razie nic ustępu.je. Ale jakiś spryciarz zaprnponował już, by wstrzymać mu wypłacanie v. ysnkicj emerytury Jego ksi4żka moi.c bowiem przyczynił' się do zdemaskowania również tzw. podw('>jnych agentów. którzy co prawda hiorą pieniądze od Moskwy, ale czynią to za przyzwoleniem swoich szcfr,w, bv z kolei wyszpiegować coś ciekawego d la Anblii. Wystarczy, żeby zdemaskowano jedną taką oso hl,', a Gordijcw~ki. jak.o ~zko dnik. może stracić główne źródło utrzymania. O<lcii;cic dopływu picni,;dzv może być dużo sk.utenniejszym środkicn; perswazji niż jakakolwiek grożha. Po ujawnieniu tej n~ożliwości, Gordijcwski ju:i. zdecydował Sił,' prze~un:ć termin publikacji na maj AndrLej :Vlikorski

5 RELAKS Str. 5 p o ocy, zaro C cle Z Mozambiku dla,,'db" pisze Leonard Adamowicz Okresy religijnej gorączki i oiywienia nie są czymś nowym w historii Afryki. Wyraźnie widoczna ostatnio demonstracja aktywności religijnej potwierdza jedynie związek jaki występule między religijnymi uczuciami a kondycją władzy polityki. Algieria, Libia, Sudan, a nawet RPA są tego najlepszym przykładem. nstytucje religijne stały się wainym środkiem wyrazu ludowego niezadowolenia wainą alternatywą dla strategii przeiycia. Najlepszym przykładem odrodzenia uczuć religijnych w Afryce może być Mozambik. Tak się stało, że w tym najbiedniejszym. zgodnie z opiniami miarodajnych ekonomistów, kraju świata, spędziłem piętnaście lat i miałem okazję zaobserwować różnorakie prc")by reform i wysiłki prowadz,ce do samookreślenia duchowego. Dowodów takich poszukiwań dostan:za sam prezydent Joaquim A. Chissano, który rozpoczął swoją karier<; jako wojujący ateista. ale w miarę pogarszajqcej się sytuacji kraju, moi:na go było spotkać na coraz to innvch ceremoniach religijnych ;óżnych wyznań, aż wreszcie uzyska! dyplom honoris causa z dziedziny nauk poi i tycznych Uniwersytetu Wedyjskiego w Holandii za.. z,stmowanie szerokiego programu medytacji transcendentalnej i za jej pomoq polepszenie kondycji ekonomicznej krnju jak również spowodowanie zakończenia dh!gotnrnlej wojny". Prezydent uwierzył w nia obrad rządu medytacjami trancendentalnymi i próbami wytworzenia zunifikowanego pola prawa naturalnego". Gorqczka uczuć religijnych nasiliła się szczególnie w okres ie kampanii wyborczej pod koniec ubiegłego roku. Świątynie różnych wyzna zaczęl i odwiedzać politycy, którzy do tej pory nie byli podejrzewani o taką i:arl i w ość i dewocje;. Czarownicy od biakj i czumej magii szybko wyczuli imercs i bez żadnych skrupułów oferowali niezawodne gri-gri ' i ceremonie zapewniające pewne zwycięstwo w wyborach lub ewentualny udział w rządzie. Pomimo wygórowanych cen za usługi, klientów nie brakowało. Jede ń z kandydatów na prezydenta ofiarował swojemu czarnikowi BMW i 20 tys. USD, a kiedy kandydat wybory przegrał. to nawet był zadowolony. Ponownie rzucone kości lwa na skórę małpy wyraźnie wyrokowały:,.pierwszy demokratycznie wybrany prezydent nie pucżxie roku. następny będzie REAA.\fO opurlo swojq prupagundę wyborc:ą na sile tajnych storar:ys:eń tradyc... efekt Maharishi* do tego stop- rządzi/ aż do końca dni swonia, że aż zaproponował Zgro- ich... i ty będziesz tym nastr;pmadzeniu Narodowemu wy- nym. dzierżawienie znacznej części W miarę rozwoju kampanii kraju zwolennikom Maharishi poczęli pojawiać się wróżbici, Mahesh Yogi. Niewierni depu- jasnowidze, a nawet prorocy. towani projekt zamknęli głębo- Zbrojna opozycja pod sztandako w szufladach, co jednak nie rami RENAMO (partia odpoodwiodło dewocyjnego prczy- wiedz ialna za ośmioletnią <lenta od praktyki rozpoczyna- krwawą wojnę domową) w,,ostatni krzyżowiec Europy" ( 4) swojej kampanii bazowała w zasadzie na tradycyjnych lokalnych wodzach, a ci z kolei na tajnych stowarzyszeniach animistycznych, magii i czarownikach. 38 proc. oddanych głosów na RENAMO jest najlepszym dowodem żywotności i atrakcyjności miejscowych, budowanych puez wicki, struktur władzy duchowej. Sto lat intensywnej ewangc l izacj i (Portugalczycy mówiliby raczej o pięciuset latach) i dzięwiętnaście lat propagandy proateistyczncj dały raczej efekty bardzo powierzchowne i obrodziły pojawienkm się niezliczonych sekt synkrctycrnych i nowych proroków". Najsłynniejszym w czasie wyborów był prorok Jan (Joao)... student V roku agronomii, który chodzi! od je~dnego przywódcy partyjnego do drug ie go z niekompletną listą przyszłego rządu,,.ofiarowując teki ministerialne i wysokie stano\'. iska w rządzie. Sam siebie nazywał,.prorokiem demokracji". Jedynq zaplat,j ja- Fi Lemwrd Mimwwic~ kiej Ż4dal za spdnienie życzeń to: jedzenie wegetariańskie w naturze przez tydzie, podniesienie stypendium dla wszystkich studentów w razie wygrania wyborów. zniesienia stopni negatywnych na egzaminie i... paczkę węgla drzewnego. Omawiaj,ic skład przyszłego rzą du, w którym zarezerwował sobie stanowisko muustra oświaty, mówił tak przekormjąco i zapalczywie, że bardzo niewielu polityków poprzestało jcóynie na przyrzeczeniu spełnienia jego próśb w wypadku, kiedy jego praktyki magiczne odniosłyby pożądany skutek. Spotykałem proroka Jana" dość często, bo nie wiedzieć dlaczego uznał mnie za swoje medium i gorąco namawiał, abym wziął udział w ostatecznym rytuale, który miał spowodować realizację jego przepowiedni. Ja też nie unikałem z nim spotkań, ponieważ był wspaniałym gawędziarzem, a ponadto z czasem stawał się niewyczerpanym żródlcm informacji z zakresu antropologii i psychologii lokalnej polityki. Data rytuału została wyznaczona na tydzień przed wyborami na dziedzińcu świątyni Baha'i w Maputo. Jan, biedny do tej pory jak myszka, przysłał nawet po mnie samochód, abym w żadnym wypadku nie opuścił tak ważnego wydarzenia. Dziedziniec tonął w ciemnościach, ale było na nim kilkudziesięciu zaproszonych gości. w tym paru znanych z plakató,v wyborczych. Pośrodku dziedzińca, ułożone w kwadrat 2 na 2 metry, żarzyły się grubo rozsypane węgle. W pewnej chwili monotonnie zaczai walić bęben i rozległy się diwięki fujarki. Jan, boso i tylko ze skromną białą przepaską na biodrach. powoli, w całkowitym skupieniu zaczął zbl i żać się do rozżarzonego kwadratu trzymając w ręku zwinięte w rulon kartki. Teraz dopiero zrozumiałem. po co prosił każde go o paczkę węgla... Na dziedzińcu świątyni zaległa całkowita cisza, kiedy.. prorok'" postawi! swoje stopy o par<; centymetrów od rozżarzonego kwadratu.,.czy ma byc.' w naszej ojczyźnie pokój?'" zapytał jakby w transie.,.tak. Wieczny pokóf - odpowiedział ktoś z obecnych... Czy to, co tu napisane, ma si~' spelnić 9 "... Tak. Niech się spclni".,.czy wszyscy są przygotowani. aby z e mną przejść przez ogieti dla ocalenia ojczyzny i aby zapanował pokój na wieki wieków' - i nie czekając na odpowiedź Jan spokojnie wszedł na piekielną taflę węgla. opuszczając za każdym kroczkiem kartkę papienr. która natychmiast wybuchała jasnym płomieniem. Bębny waliły coraz szybciej aż wymogły na zebranych taki entuzjazm, i:c wielu rzuciło się w ślady za Janem. Do szpitala odwieziono 5 osób z cięi:kimi oparzeniami stóp, rąk i goleni. Jana wśród nich nie było. Nie było go też w mieście po wyborach, ani na li ście składu r zą du ogłoszonej po długiej transccdentalnej medytacji ponownie wybranego prezydenta. Po wyborach odwiedził mnie mój były student Raul, a aktualnie sekretarz generalny paitii, która w wyborach zajęła czwarte miejsce spośród czternastu możliwych, ale nie przekroczyła progu 5 proc. i do parlamentu nic weszła. Rozgoryczony tym, niedoszły deputowany, zerwał z szyi zawieszony na skórzanym pasku,,gri-gri" i nazwał swojego czarownika łajdakiem i oszustem. Czarownik to miał być nie byle jaki, ale najlepszy mag od wyborów, którego amulety nosi sam król Swazilandii, Nelson Mandela, Sese Seko Mobutu i... paru jeszcze polityków europejskich. Wziął od kandydata na deplltowanego jednak niewiele. jedynie 500 USD, bo ma żonę z Mozambiku i liczy na większe zyski po wyborach. Zżerała mnie ciekawość, co też może być w środku tego małego zawiniątka. Przyniosłem nożyczki i chciałem przeciąć skórzaną torebeczkę, w której miał się znajdować prawdziwy amulet. Raul gwałtownie mnie powstrzyma!:,,niszczenie czy- i jcgoś amuletu przynosi nieszczę.ście, jeżeli chcesz zobaczyć co jest w środku. musisz stać się jego wla.ścicielem. to waczy kupić go ode mnie... Po krótkich targach ustaliliśmy cenę na 50 USD i wreszcie moglem przystąp ić do operacji otwierania. Pod skórzaną warstwą znajdował się drugi pakuneczek z białego papieru, owinięty końskim w łosiem, w którym z kolei były zawi nięte drobne fragmenty banknotu o najniższym nominale, pokruszone liście palmy i.. surumy" (marihuany) oraz mały korze jakiegoś krzaku i... nic więcej.,.zachowaj ten amulet" - powiedział Raul na pożegnanie - on jednak przynosi szczęśde. Patrz, dzięki niemu odzyskałem 50 dolarów. a ty może nawet zostaniesz ministrem". Choć daleko jestem od takich ambicji to jednak sięgnąłem po aparat i przed wrzuceniem amuletu do kosza z robiłem zdjęcie jego wnętrza. Stanowisko ministra w Mozambiku przestało mi grozić. * Efekt Maharishi, polegający w zasadzie na grupowej medytacji transcendentalnej, okreś la się \ jako pozytywny, harmonijny wpływ i stanowiący jego konsekwencję postęp społeczny, który wynika z zastosowania technologii Maharishi Mahesh Yogi odnoszącej się do zunifikowanego pola. Ma on występować wówczas, kiedy procent określonej społeczności prowadzi medytacje na rzecz dobra ogółu. W połowie Czy będzi e nowa schizma we Franc ji? stycznia we Francji było słonecznie, ciepło, nawet zielono. Pogoda sprzyja ł a manifestacjom i było ich wiele. Czyżby już się rozkręcała kampania przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi? Nie, demonstranci wylegli na ulice w obronie biskupa, Jacqucsa Gaillota z d iecezji w Evrcux wzrost niechęci do obecnego pontyfikatu. Gerard Dupuy nap is ał w Liberation", że,.papież Wojtyła z pewnośc ią zachowuje ogr()mny prcstii, ale jego wsk azania nie mają podobnych sukcesów; śpiewak ma większe pówodzenic niż jego pio~cnka". Glosy ludu były mniej wyważone: To katastrofa dla Ko- 8 tysięcy osoh uc:e.rniczylo 22 bm. w pożegnalnej ms:y św. odprawionej w katedr~e r Evreux prze: biskupa Jacquesa Gai/lota. Fot. CAF/PAP. EPA (mieście, nawet we Francji mało znanym): zosta ł on odwołany przez Watykan i przeniesiony do diecezji Partenia (w Mauretanii), która... w ogóle nie istnieje. Temat kościelny na kilka dni.ldominowal temat prezydencki nawet w największych dziennikach. Lewicowe.. Liberation'' da ło nagłówek:,,kośció ł Gaillota przeciw Kościołowi Rzymu", a nobliwy, umiarkowany.. Le Monde":.. Odwoł an ie Gaillota zakłopotało francuski episkopat". Przed kated rą w Evreux zebrało się pięć t ysięcy zrozpaczonych wiernych, entuzjastów kochanego biskupa Jacka". Po parę tysięcy protestowało przeciw papieskiej decyzji w Paryżu, Lyonie, Lille, Nantes, Rennes. Pojawiły się glosy histerii, przyrównujące Gaillota do apostołów i wró żące mu, że po Janie Pawle to on zajmie Tron Piotrowy. Zaczęto we Francji dostrzegać symptomy.,gai llotmanii", a równoc ześn i e ściola! Czy żyjemy w ranie i musimy słuchać ajatol lacha'? Dla mnie światłość bije od Jacka. nic z Watykanu ' To ty, biskupie Jacku, clynileś, że niewierzący pragnęli wieuyć! Pewien muzułmanin prlechwycil megafon pod katedrą i oznajmi!:.. Gdyby wszyscy biskupi byli jak Gaillot, nie byłoby innych religii - cały świat stałby się katolicki!" Roma locuta, causa finita. Decyzja zapadła nieodwołalnie. Biskupowi zostanie jedynie tytuł i fikcyjna d iecezja, owieczek mieć nie będzie. No. chyba że stanie na czele schizmy... Jacques Gaillot przegra!, bo nie słuchał ostrzeżeri ani monitów z Watykanu, nawet od pap ieża osobi ście, bo prowadzi! wł asną politykę ewangelizacj i, bo okazał nieposluszestwo i samowolę, bo głosił nauki sprzeczne z nauką Kośc i oła. Wielkie zaiste były jego przewiny! Ze zwalał na stosowanie prezerwatyw jako środ- ka ochrony przed ADS. Nie potępia! homoseksualistów. Nie uważał że grzech stosowania pigukk antykoncepcyjnych. Opowiada! się za wyświęcaniem ludzi żonatvch na kapłanów. Uchybia! bi;kupiej godności, odwiedzajqc dzielnice nędzarskie i plugawe,,potykając się z muzułmańskim, imamami. wizytując przestępców w więzieniach, namiętnie b roniąc praw imigrantów i azylantów, bezdomnych tułaczy, młodych zbuntowanych - także przeciw koś..:iclnej hierarchii. A do tego miał podcrzan.: ci,jgoty polityczne. W 985 roku spotkał się z Arafatem w Tunisie. W RPA domagał s.; wypuszczenie na wolność komunistów, wrogów apartheidu. Ostatnio zaś złoży! wizytę pre.zydentowi Ari~tide na Haiti, uchodzącemu w Watykaie za,,czarmj owcę" - suspendowanemu księdzu. Jego rażące \Vatykan występki i nauki zjednały mu miłość tych, którym służył - najbard;iej nieszczęśliwych. ale też autorytet w kręgach francuskiego Kościo ła. Nawet przewodniczący Konferencji Episkopatu, Jego Eminencja Joseph Duval, wyraził smutek, adresowany do biskupa, do diecezji Evrcux, do cakgo Kościoła... Chrześcijai\sk a Młodzież Studencka oznajmlla, że G aillot miał rzadkq odwagę szczerego wypowiadania s i ę na tematy. będ ące tabu dla Kościoła'". Jezuita Paul Valadier, profesor fi lozofii moralnej, określił postanowienie Watykanu jako triumf autorytaryzmu nad autorytetem. Znane czasopismo katolickie,.temoignage Chretien'" zauważyło, że biskup Gaillot,,przemawiał do środow i sk, do których Kościół nie sięga - i by! sł uchany. Dziesiątki tysięcy Francuzów sk ierowały do odwołanego biskupa listy ze słowami poparcia i so l idarności. Komentator religijny Gazety Wyborczej". Jan Turnau, napisał, iż..trzeba uznać. że każda instytucja ma prawo odwoływać swoich funkcj onariuszy. To nic jest kwestia praw człowieka." A l e ż oczywśce. Tego nawet we Francji nikt nk neguje. Tylko że zasadnicze pytanie brzmi inaczej: czy to s i ę instytucji" opłaca? Szczególnie zaś w skrajnie zlaicyzowanej Francji. gdzie biskup Gaillot należał do nielicznych kapłanów, przyci:}gaj:cych tłumy wiernych do nauk Ewangelii. Wojciech Gieł ż yński rug e tyc e Warneń a W jaki sposób Władysław mógł opuścić warneńskie pole? Nieznane szczegóły bitwy warneńskiej Władysław zniknął we mgle i przeszedł do legendy Czy wśród otulonych habitami rannych był i nasz król? Rycerz św. Katarzyny to Władysław li? nkr6 Polski Węgier iyie, a my tego stwierdzić nie moiemy" Madera krańcem zachodniego świata, przystanią knyiowc6w Don Fernand nksiąię Niezłomny" wzorcem krzyiowca Gdzie mogą spoczywać prochy Warneńczyka Pozostał wizerunek rycerza św. Katarzyny! Na tropie płyty nagrobnej Warneńczyka Nasz król pielgrzymem i pustelnikiem? Dziwna nclsza w dokumentach" tajnego archiwum watykańskiego Mikołaj Floris W jaki potwierdza pobyt Wameńczyka na Maderze Tajemnicze misje Mikołaja Chrząstowskiego sposób \Via- Ostatnie piętnaści e lat swego zastępy jego ojca Jag iełły pod dyslaw mógł opu- bardzo pracowitego życia polo- Grunwaldem. Za królem podjął śc i ć warneskie nista i teatrolog - dr Leopold s łow a pie ś ni polski hufiec, lipole? Kronikarze Kielanowski, wielki admirator czący zaledwie kilkuset rycepodają, że wyprawie pod War- Stanisława Wyspiań sk iego, po- rzy. Z tą pieśnią pancerni runę towarzys zy ło kilkuset mni- święcił... rozw ikłaniu powar- szyli naprzód, ku liniom janchów - franciszkanów. Wielu neński ej tajemnicy króla Wla- czarów. Niektórzy twie rdzą. że ich padło przy taborach, ale po dyslawa. Pr ze byw ając na to wówczas rozpętała się burza klę sce tym. którzy przeżyli - portugalskiej wyspie - Made- z błyskawicami i piorunami. Turcy pozwolili spokojnie od- rze, na której wedle hipotezy Król z niknął we mgle, deszczu jechać. Czy pod habitem jedne- miał spędz i ć Warneńczyk wiele i szybko zapadającym, listopago z nich móg ł ukryć się ranny lat swego.,drugiego życ i a'', dr dowym zmierzchu. król? Dokąd s ki ero wał swe Kielanowski zbiera! niezwykle Nikt ju ż więcej nie widlial kroki, skoro zniknął zupełnie z wprost materiały. W roku 99 króla ani żywego - ani umarlepola widzenia dziejów? - wiele lat po śmierci autora - go. zastanowić mus i przypis u londyń s ka Oficyna Poetów i ZN KN ĄŁ WE MGLE T Gołębiowskiego. Najpierw au- Malarzy op ublik owała niewiel- PRZESZEDŁ DO LEGENDY. G ką ks i~żkę Leopolda Kielanow- Wszystkie dalsze o nim i J ego z Sanoka unió s ł życie s pod skiego za tytułowaną Odyseja losie wiadomo śc i są nie pew- tor podaje, że oprócz rzegorza ' Wamy (wiemy, że uratował się Władysł awa Warn e ńc zy ka ". nym domy s łem, nicsprawdzotakże Lasocki) Jan Rzeszowski Niewiele egzemplarzy dotarło nym i lu żnym przrpuszczeniem do Polski. warto więc przybli- - zastrzega Leopold Kielanowhe rbu Pó!kozic, pó ź ni ej szy bi- ~ żyć naszym czytelnikom naj- ski. Krzyżuj ą się sprzeczne weskup krakowski l stotniej sza wa żniejs ze fakty, zawarte w tej rsje zarówno polskie, jak wę - jest informacja. i ż to Grzego- pracy. K s i ąż ka, napisana z g ierskie i tureckie. Czy wpadł rzowi wła ś nie królowa-matka wielką wyobraźnią i polote m, do przykopów, najeżonych Zofia H o l sz ań ska powi erzy ła stanowi zbiór gawęd - felieto - ostrzami, czy dotarł do obozu szczegó lną opiekę nad Wlady- nów, wygłaszany c h przez auto- s ułtana i tam został zabity, czy slawem Grzegorz nie ś miał ra na falach rozgłośni Radia - jak pisał Hunyadi - ranny w wra cać do kraju, pozostał dłuż- Wolna Europa. twarz grotem włóczni, wydoszy czas na Wę grzec h, u czył Kielanowski właśnie - w stal się z pola walki, może d zię - dzieci Hunyadiego. Królow ą puncie wyjścia - pochyla się ki dwóm rączym rumakom, Zofię i brata Wladyslawowego nad d omnie manymi losami które przed bitwą otrzyma! od - Kazimie rza Jagiel0czyka Warne ńczyka, którego rannego wołoskiego władcy - Draculi? utrzymywał w tym mniemaniu, z pola bitwy unieść mieli fran- Czy mo że spowitego w że Władysław nie zginął, ale ciszkanie. Zanim to nastąpiło, płas zcz franciszkański uniesios ię ze wstydu ukrywa. Przy był dowiadujemy się o wi e_lu NE- no go, rannego, w kierunku Dodo Polski jako poseł węgierski, ZNANYCH SZCZEGOŁACH brudży i potem leczył s i ę długo potem był arcybiskupem lwow- BTWY WARNEŃSKEJ. w zamczysku serbskiego księ - skim. C zy Grzegorz z Sanoka Gdy w obozie janczarów za- cia Stepana Wukcicia? Tę wedo końca ż ycia no s ił w sobie gra ł y bębny, wówczas król rsję s u gerowałyby noty watyszczególny sekret stanu, a mo że Włady s ław, który rankiem kaskie. tajemnicę spowiedzi? Dlaczego przyjął sakramenty i modli! się Jaką rol ę spełniali francipary z ust nie puścił ani Kalli- przed obrazem Naj św i ę t szej szkanie na tym polu bitwy - i machowi nie prze kazał do opi- Dziewicy - uniós ł miecz, przy- jaką szerzej, w wieku XV? Pod sania okoliczności śmierc i lub siany mu przez papieża Euge- Warną (jak i w innych bitwach) opuszczenia pola bitwy przez niusza V i sam z aintonował opiekowali s i ę rannymi i blogomonarc hę? Przecież on musiał w z ru sz ającą a przepotężną s ławili umi erającyc h. Wedle wiedzieć, co się z W!ydys ła - pieśń - ku czci Bogurodzicy. Tę źród e ł. zgi nęło ich ponad stu, a wem s tało, bo do końca był samą s tarodawną pieś rycer- kilkuset, ze śpiewem psalmów przy królu... stwa polskiego, którą śpiewały wys zło w kierunku Jeziora Drewieńskiego. Turcy ich przepuści li, zajęci pogonią za oddziałami Hunvadiego. CZY.WŚRÓD OTULO NYCH HABT AM RAN NYCH BYŁ NASZ KRÓL?.. Raniony był" - twierd z ił Hunyadi. W p o łowie wieku XV franciszkanie - zakon żebrzący i kaznodziejski - byli swego rodzaj u potę gą, z kt ó rą nawet rzymski papie ż musiał s ię liczyć. Przemierzali piechotą czy konno ogromne przestrzenie zakładając klasztory. budują c kaplice i przytułki - przypomina dr Kielanowski. Nie było dla nich przeszkód, ani granic. Bogactw nie posiadali, więc nie obawiali się zbójców ni piratów i opasywali ziemie chrześcija - skie, a nawet kraje niewiernych pi erście ni em, który stanowi! pierwsze żró dło informacji i potężną organ izację, kryjącą się pod maską ubóstwa i pokory. Nie posiadali bogactw templariuszy ani ich potęgi, Lagrażającej królestwom, a nawet samemu Rzymowi, pozostawiono więc ich w spokoju. To oni mogli przewieźć naszego króla z gars tką jego towarzyszy, może te ż rannych w walce. Któż stanow il ową gar stkę ", która uszła z życiem i udała się z królem na tajemną i długą tulaczki;0 Jan i Andrzej z Sienna, Mikołaj Chrząstowski czy Mikołaj Floris. Spotykamy ich w dzies i ęć lat później w królestwie Pmugalii, w otoczeniu zagadkowego.,rycerza św. Katarzyny", o którym legenda mówi, że pod tym imieniem kryl się król Polski i Wę gier. Wł ady sław Warneń czyk. CZY RYCERZ ŚW. KATA RZYNY - TO WŁADYSŁAW ljl WARNEŃCZYK? W jaki sposób dowodzi tego Leopold Kielanowski. który kilkanaście lat swego życia po święc i ł na próbę ro z wikłania tej tajemnicy? Pierwszym etapem wędrów ki króla, jak wspomnieliśmy, był klasztor w górach Boś ni. w której rządził udzielny włady ka, Stefan Mikoł aj Wukcić. Stamtąd przec ież rozchod zą się pierwsze wie śc i o cudownym ocaleniu Władysława. Patronami księstwa Bo ś n i są św. Sawa i św. Katarzyna Aleksandryjska. Ka ż dy władca ortodoksyjnych Bałkanów musi c hociaż raz w życ iu odwiedzić na górze Synaj słynny Klasztor św. Katarzyny i zawiesić tam, na jej słynącym z cudów grobie - zlotem malowaną ikonę. Władys ł awow i obrządek ten jest bliski - dedukuje Kielanowski - wszak to wiara jego matki, Zofii Hols zań ski ej. Kościół pod wezwaniem tej św iętej zbudował w Krakowie jego ojciec, król Jagiello, i mały Władys ław móg ł uc zestniczyć w uroczystym po św i ęce n i u hodowli, której romańsko- go tyc kie mury stoją do d z i ś. Nie na ręk ę papieżowi Eugeniuszowi V byłyby te rozchodzące s ię wieści o ożyciu króla Polski i Węgier, gdyż to ten papież wbśnic był g łów n ym winowajcą kl ęsk i warneńskiej. Flota papieska, złożona z fregat burgundzkich, gcnueskich, rakuskich i kośc ie lnyc h, nie zdoł a ł a zatrzymać nawały tureckiej z Azji i tym z awiniła k l ęs k ę. Dwie jednostki rakuskie wypłynęły po bitwie a ż na Morze C zarne z bi eraj ąc roz bi tków królewskiej armii i b yć może to one prze wioz ły także gromadkę zakonników franc i szkańskic h na wybr z e ż e dalmatyskie. skąd mó gł Wład ysław dostać s ię do Bośni. Władyka Stepan Wu kcić jest despotyczny i chce tę sytuację wyzyskać. Mo że zagrozi! papieżowi, i ż ogłosi, że król polski żyje, ale nie uznaje papież a rzymskiego. który nic dotrzymał umowy, a więc jest odpo- wiedzialny za klęskę? Przecież już cala Polska wtedy uznawała antypapie ża! Pojawienie się polskiego króla jako oskarżyciela mogło pogorszyć jeszcze i tak trudną sytuację Eugeniusza V. Wszak próbuje on jeszcze raz zo rganizować krucjatę przeciwko Turkom, ale ostrzega w swym piśmie, zachowanym w tajnym archiwum watykań skim, by nie zapraszać do Rag uzy (czyli Dubrownika) na spotkanie książąt balkaskich w sprawie wspólnej akcji przeciw imperium osmańskiemu - wla~nie k sięc ia Górnej Bośni Stepana Mikołaja Wukcicia, ponieważ (cytat dosłowny) głosi on, ż e KRÓL POLSK WĘGER ŻYJE, A MY TEGO STWERD ZĆ NE MOŻE MY". Dr Leopold Kielanowski dokonał wielkich odkryć w Archiwum Watykar\skim. Dziw bierze, że uczyni ł to historyk - con amore, w najlepszym tych słów znaczeniu amator, miłośnik dziejów - a nic ud a ł o się to uczonym historykom badaczom. Nota w Archiwum Watykańskim podaje, że 4 lipca 445 roku Ojciec Święty udzieli! audiencji Mikołajowi Florisowi z Bośni. delegatowi króla Jana na Cyprze. Czego dotyc zyła audiencja, zapis nie podaje. W każdym razie oficjalnie w dokumentach po raz pierwszy spotykamy jego nazwisko. Zapamiętajmy sob ie, bo to będz ie - być mo że - jeden z wytrychów do sprawy tajemnego ży cia króla Władysława Warneczyka - po Warnie". Tenże Mikołaj Floris wyjech al z polecenia papie ża na Cypr, gdzie zb ierały się wówczas statki. g łównie ge nueń skie, ale także burgundzkie i weneckie, przewożące towary i pielgrzymów do Ziemi Świę tej. Kielanowski bardzo sucestywnic kojarzy fakty, które służą przekonująco jego hipotezie. Cypr by! przez wieki bazą wypadową wypraw k r zyżo wych przeciw T urkom i pozostawał w ścisłym aliansie z R zymem oraz Zakonem Szpitalników z wyspy Rodos, miał także silne powiqzania z dworami Burgundii i Portugalii. Żon ą burgundzkiego księc ia Filipa le Bon była siostra Henryka Nawigatora, zabella Portugalska. Na jej to dworze spotykamy później tego samego M ikołaja Florisa, po którym pozostało w archiwu m burgundzkim kilka listów. tam właśnie, na Cypr, wysyła papież Florisa. Odtąd - twierdzi dr Leopold Kiclanowski - możemy śmiało połączyć jego losy z losem naszego króla, gdyż jest on także autorem listu do wielkiego mistrza krzyżac kiego. w k tórym Mikołaj Floris donosi, iż jest.. wspólpielgrzymem i współtowarzy szem króla Władysława na portugalskiej wyspie'' (do sprawy owego listu powrócimy - podkr. ZŚ). Którędy zatem mogla wieść droga Warneń czyka i jego towarzyszy na górę Synaj i potem do królestwa Portugalii? stnieje w archiwum Torre do Tombo w Lizbonie zapis z lat czterdziestych XV wieku, mówiący o szlakach. którymi podążały wyprawy portugalskie na poszukiwanie drogi lądowej do głośnego władcy chrześci j askiego zachodniej Afryki. zwanego księd zem Janem"; przy jego pomocy docieran0 do Negusa, cesarza Etiopii. Negusowi podlegały klasztory na ziemi arabskiej, a mnisi koptyjscy, strzeg;.icy świętych miejsc w Egipcie, wysyłal i mu zioło, pochodzące z ofiar pielgrzymów. Kontakty t. mitycznym a po t ężnym Negusem ab i syńskim hyly uwa żane w Portugalii za niezbędne, gdy się chciało zdobyć bogactwa ndii. Zresztą jego królestwo zwano tak ż e,jndiami bl iższymi'' Jak mogla wyglądać wę drówka Władysława do grobu św. Katarzyny? Kiclanowski odpowiada na to pośred n io, gdyż nie mamy żadnych informacji-przekazów na ten temat. cdn. Zbigniew Święch

6 Str.6 28,29 stycznia \ \ ~Cl i o\to\i, ~ JW sz, ze... Według kanonów medycyny chińskiej organizm każdego człowieka posiada własną aktywność, a poszczególne organy mają dwugodzinne okresy aktywności i uspokojenia. tak np..ołądek największy zasób energii ma pomiędzy 7 a 9 rano. powinniśmy wtedy zjadać obfite śniadanie. Generalnie zaś nasza życiowa energia podnosi się od godz. 24 w nocy do 2 w południe, po tym czasie zaczyna z wolna opadać. Wiąże się też ona z poszczególnymi porami roku. tak - zima zawiaduje nerkami i pęcherzem moczowym, które są organami wydalania i odtruwania organizmu. Powinniśmy w tym okresie roku unikać wychłodzenia nerek, gdyż wiosną mogą nas z ich strony czekać kłopoty. Wiosna zawiaduje wątrobą i pęcherzykiem żółciowym. Ciekawe jest wskazanie medycyny chińskiej na tę porę roku dla kobiet, które uskarżają się na bóle miesiączkowe. Otóż, na 7 dni przed miesiączką powinny one wystrzegać się jadania wieprzowiny, aby nie podrażniać wątroby. Lato jest dobrą porą dla osób cierpiących na serce, dla leczenia tych schorzeń. Zawiaduje zaś i sercem, i jelitem cienkim. Późne lato - to jakby piąta pora roku wyodrębniana przez Chit'lczyków - powinno sprzyjać odpoczynkowi i gromadzeniu energii na te następne, gorsze, czy też trudniejsze dla organizmu pory. Zawiaduje żołądkiem i śledzioną. Urlop zaś, to czas, w którym powinniśmy zadbać o wyciszenie naszej psychiki, co w konsekwencji sprzyja właściwej pracy układu trawiennego. Nic będziemy jesienią cierpieć na zapalenie oskrzeli i anginy,jeśli we właściwy sposób zadbamy o zdrowie właśnie latem, które zawiaduje płucami i okrężnicą. Chit'lczycy twierdzą, że każdy z nas poddany jest określonym cyklom zmian energetycznych. U kobiet są one siedmioletnie, u mężczyzn - ośmioletnie. Do tych przełomowych okresów powinniśmy przykładać wagę i wykazywać zrozumienie dla sygnałów, które wtedy właśnie wysyła nam nasz organizm. A jeśli będziemy pamiętać o zmienności pór roku. z którymi, czy chcemy, czy nie,jesteś my sprz(;'gnięci jak każda najmniejsza cząsteczka kosmosu - to dożyjemy długich lat w zdrowiu i dobrej kondycji. Zwłaszcza, że według badań dotyczących zależności długości życia od czasu, jaki je~t potrzebny na rozwój organizmu. który to czas jest pięcio- lub siedmiol..rotnie dłuższy, to człowiek. który rozwija się mniej więcej do roku, powinien żyć 00 albo nawet 50 lat... Tak twierdzą naukowcy z Zachodu. Powszechnie nie udaje się zaś osiągnąć takiego pułapu, gdyż w pewnym okresie życia każdą wyleczoną chorobę zastępujemy na,tępną... Wit;c może warto posłuchać podpowiedzi medycyny chińskiej? Te dobre rady podaję dzisiaj na podstawie tebtu opublikowanego w najnowszym numerze miesięcznika Nie z tej Ziemi". Warto nie warto Sza ona,.o czym mnrty dziewczyna, gdy dorastać zaczyna?" - słowa dawnego szlagieru przypominają się w trakcie lektury tej ksi,żki. która przecież wcale nie jest sentymen talną powiastką. Ale wokół marzeń się dzieje. Mowa o malej prozie Agnieszki Osieckiej - o Białej bluzce" i Stworzonku". To w laściwie jedna całoś{ skomponowana z korespondencji sióstr. z których jedna jest klasycznie szalona" i na bakier z ustabilizowanym. godnym i poczciwym życiem. druga zaś - systematyczna, pejantyczna, akuratna i porządna. Te listy, liściki, zapiski przekazywane na karteluszkach to oczvwiścic literacki zabieg. Agnieszka Osiecka chętnie się do niego odwołuje i nawet w ksiąi.ce Rozmowy w tańcu, intymnej i autobiograficznej, zastosowała konwencję dialogu. A korespondencja też jest rodzajem ro/mowy. Bohaterka.. Białej bluzki". w której to roli, w mon(xiramic pod takim właśnie tytułem, święciła triumfy Krysty na Janda. jest kobietą o rozwichrzonym życiorysie. Tnką. na którą poparrnje się z powątpicwaiem. której po.~rępow,inie krytykjt' się., wwet pot,pia. El:ibieta, bo takie no,i imię, ma przecież jednak w tym swoim ;.yciowym bałaganie pewne stale punkty odniesienia, czy nawet jeden punkt, choć w.ydawać może się inaczej. Czy trzeba zdradw.:, że chodzi o męże zyznę, o uc;,:u- Nasze rady (b) cie, o zwyczajne babskie tęsknoty, ktore gdzieś tam sobie drzemią, przytłoczone codziennością i prozą pospolitych kontaktów, a jednak tk \\ ią \\ nas, stanov. iąc pewnie ową lepszą część naszego.ja". Szalona Elżbieta, tak z pozoru twarda i mało sentymentalna, niczym sio; nie różni od tysi<;cy innych przedstawicielek swojej płci. l\tarzy też o tym, o czym marzy dziewczyna", gdy dorasta. gdy jest kobietą dojrzałą i gdy v. kracza w jesień życia. O odrobinie szczęścia w miłości, odrobinie serca czyjegoś". Agnieszka Osiecka posiada dar niezwykły, czyli lekkość pióra. hlyskotliwość obserwacji i skojarzcri. które niby to ni..:zego z życio \\ej szarości nic ubarwiają (.. Biała bluzka" sii;ga rzeczywistości kankowej reglamenta CJi. a wii;c czasów dość ponurych i siermiężnych). a jednak rozjaśniaj.i ją jakimś poetyckim spojrzeniem. Osiecka to potrafi. tak jak umiała przed laty w balład,ie o okularnika.::h opisać prawdziwie. z nutą sarkazmu i sentymentu zarazem ni;dzny żywot młodych intelektualistów. Ona po prostu patrzy, zachowjjc pog,x.lny dy.,w,is ijevcu ruwi się słowem, dowcipkuje, tworząc nowe wyrazy, takie językowe śmies,.noty", które znacznie lepiej od opisu oddają stan ducha hohaterki, osoby, której życiowym oręi.em zjajc się być dobra broń - poczucie humoru. (A. J.) Laserem po oczach Utratą wzroku, nleoclwracalnym usko dzeniami mięśni i skóry oraz chorobami nowotworowymi grozi nieumiejętne wy konywanie zabiegów kosmetycznych urzą dzeniami laserowymi i nie kontrolowane korzystanie z naświetlań kwarcowych. Mimo to, po wejściu' w iycie ustawy o działalności gospodarczej, rozpoczęto masowo rejestrować nowe gabinety ko smetyczne, solaria, a nawet punkty usłu gowe, w których klient mógł samodziel nie v:;unqć sobie laserem brodawkę. - Lasery mogą być uż.ywane wył,czni c przez przeszkolonych lekarzy specjalistów - chirurgów, o kul istów czy dermatologów - mówi Urszula Pastkiewicz, kosmetyczka prowadząca gabinet Soraja" w Gd::isku. - Kosmetyczki nie powinny brać do n;ki tego uwidzenia. Nies!ety, dzisiaj każdy może założyć gabinet kosmetycrny, czy solarium i wykorzystywać bez kontroli sprn;t. który da się zakupić. Najczę śc iej są to urządzenia używane, pozbawione atestów, sprowadzane za grosze z krajów zachodnich. Nie obowiązu ją żadne ograniczenia. Powszechne je~t wy- ~L. 3-.~ letnią praktykę. n- pa- łanie laserem brodawek i znamion, bez żadnych badań lekarskich. Tymczasem o postępowaniu w przypadkach jakichkolwiek przebarwiei skóry powinien decydować lekarz dennatolog. Laser może odkleić siatkówkę oka i zniszczyć włókna sprę:iyste. podtn:ymujące mięśnie. Negatywne skutki stosowania skoncentrowanej wiązki światła mogą ujawnić się dopiero po kilku latach. Nic ma też odpowiedzialności cywil ncj,a oszpeceni..: w wyniki pscudozabicgów. W krajach zachodnich za ich nieprawidłowe wykonywanie grożą kary w postaci ogronych odszkodowań. - W 990 rnku urządzenie laserowe stało w k:cie jednego z gdyr\skich... sklepów obuwniczych - twierdzi Maria Stępniewska, właścicielka gabinetu kosmetycznego Pola" w Gdańsku. - Każda z pai'! mogla skorzystać z niego za opłatą JO tys. zł. Zabiegi laserowe są babolesne. Skłania to nieświadome niebezpieczet'lstwa klientki do korzystania z usług gabinetów i punktów, które nimi dysponują. - Nikt nie sprawdza uprawnień zawodowych kosmetyczek. Dawniej trzeba było zdobyć dyplom technika kosmetyka w pomaturalnym Studium Kosmetycznym i odbyć. ną drogą było teminowanie w zakładzie kosmetycznym i zdanie trudnego egzaminu mistrzowskiego przed komisją Cechu Fryzjersko-Kosmetycrncgo prty lzbie Rzemieślniczej w Gdańsku. Zak łady zrtcszone w cechu i Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego w Gdańsku chcą wprowadzić oznaczenia, które gwarantować będą rzetelność usług. Same podnosimy stale kwalifikacje zawodowe na seminariach kosmetycznych, w których uczestniczą m.in. lekarze dermatolodzy. Ostatnio grupa kosmetyczek odbyła kurs w ośrodku szkoleniowym zby Rzemieślniczej we Frankfurcie n. Menem. W Niemczech zakladv rzemieślnicze są zrzeszone w izbach, có gwarantuje fachowość usług. - Stosowanie wszystkich rodzajów laserów przez osoby niekompetentne jl st niebezpieczne dla zdrowia - powiedział nam prof. dr hab. Waldemar Placek z Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Gdai\sku. - Sam interesowałem się ogłoszeniami prasowymi gabinetów reklamujących usuwa nie laserem trądziku. Niestety, wszelkie próby przeciwdziałania są nieskuteczne. Prowadzenie gabinetów lekarskich i kosmetycznych oraz solariów nie wymaga posiadania licencji, jakie wydawane są w krajach zachodnich. Sezonowa choroba Niestety. zaczyna się: lzawi,jce oczy, za C7erwicnionc nmy, chrypk.a. kanel. hól gardła i kości". Nie zawsze wszystkiemu winne są wirusy - czapka, srnl ik i cieple buty pomog;i unikn,j ć tej setonowej choroby. Domowe sposoby leczenia przezii;bicnia nie zastąpią lekarstw wtedy kiedy są one konieczne, ale p0llg, latwiej znieść dokuczliwość choroby. Najbardziej mana jest napotna herbatka malinowa lub cytrynowa z miodem. Dobre też. jest stawianie baniek albo nacieranie klatki piersiowej i pleców mieszank, 7.fo?.Oll<J ze spirytusu kamforowego, salicylowego i olejku terpentynowego. Katar jak wiadomo musi sam przejść, ale Jacek Sieński moi.na uczynić go znośniejszym poprzez inhalacje z naparu rumianku. Leczniczo d7.iała czi;ste przemywanie nosa sokiem z buraka, wkładanie tamponów z miazgą cebuli/3 razy dziennie przez 5 minut/, p łu kanie nosa i gardła naparem z kwiatów nagietka. Pomaga także wdychanie oparów z gotuj.}cych si<; ziemniaków i k,piel w ziołach - mięcie i tymianku. Uporczywy kaszel zmnięj~zy syrop z pokrojonej cebuli i cukru - trzyma ć w cieple aż <.:ukier ro.topi się, a cebula puści sok. Kobiety o życiu Anonim Wit;kszość skautów ma pewien sekret: nic ~ą oni całkowicie osaotn ie ni. Ktoś inny traktuje ich marzenia i,.łudzenia, chwile dobre i złe, zwycięstwa i klęski - niemal tak poważnic,jak oni sami. Gaił Shcchy Wyzwolenie to możliwo;ć robieniu tego, na co ma się ochotę. Małżeństwo sprawiło, że mogę to robić pewniej i z większym powodzeniem. Mary Scott Zamążpójście to jak kupienie czegoś, co podziwiałaś przez długi czas przez okno witryny sklepowej. Możesz to uwielbiać. ale gdy już znajdzie się w domu, nic zawsze pasuje tam do wszystkiego. Jean Kerr Nigdy nie idź spać wściekła. Wsta\ i walcz. Phyllis Dylcr Znudzenie prowadzi do obojętności, która jest zapewne najgorszym z możliwych ludzkich ucwć, a także jedną rzeczywistych przyczyn rozwodt'iw. Walka jest lepsza od nudy... Virginia Satir Moja matka wpoiła mi przekonanie dotyczące mnie samej, które m<'wi:.. Nikt ci nic da rady". C leo Lainc Przed nami kamawało\>.e bale i studniów ki, niczbędn:,, dodatkiem do wytwornego stroju powinny być fryzury. które tyrn razem mogą być wyrny~lnc, zachwycać kunsztem, e l egancją i ś miałością pomysłów. A nawet mieć odrobin~ ekstrawagancji, na'któn nic pozwoliłybyśmy sobie na co d7ic. Trndno mówić o specjalnej fryzurze karnawałowej. ale o,doby, dop nki. koloryzacja mog, nadać włosom,,cz.cgólny wystrój. W tendencjach modnego uczesania dominuje zarówno głowa mała i gładka, jak równici. ws,elkiego rodzaju loki. fale i l..oki lat 60., tak lubiane pr.cz młode dewczyny, które ch,;tnic w ten sposoh czes,ą sit; na studniówki;. stnieje wii;c róinorodnnś.'. w za leiności oj długo ści włosa, ale wszystkie fantazyjne fryzury wymagaj.i p7edc wszystkim dobrego str,yienia. Kilka propozycji,jak w domu,.robić elegancką fryzun; z włosów dłu gich, półdługich i krótkich Panie, ktlire mają długie proste wło sy, a n ie lubią loków, mog<! nawin,ić je na bardzo grnhc walki. wysuszyć, a potem szczotkowa ć do tylu i Jo przodu - powstanie lekko falowana, naturalna fryzura. Można te ż zrobić kok. w stylu bardotki". Nakręcić włosy na gorące papiloty, wyszczotkować, zrobić pośrodku przedziałek, lok i z boku puścić wolno. a z tylu podnieść ku górze podpinając otdob n ą spinką. Wło sy półdługie do ramion nakrę camy na grube walki, nie rozczesujemy ich po wyschnięciu. tylko rozprowadzamy po mch równomiernie że l - powinny wygl:da ć jak mokre. potem układamy ręką wysoką falę nad czołem. Dobrze wygl,jdają przy włosach półdłu gich J.:0ke wywinięte na zewn,trz. a boki i góra g ładko znuesana do tylu i.ciem. a Fryzura z włosó\\ krótkich - tył i boki wystrzy;ione, góra mniej więcej O cm - nakrę camy lokówką każjc pasemko, potem spryskujemy je lakierem i fonnujcmy dużo lokó\\ swobodnie opa<laj.cych na c,ołu. Górę wyl'iągarny palcami. rrn koniec używamy mocnego żelu w spray'... Włosy mocno wycieniowane, z krótkimi baczkami, góra o dług oścu 4 cm najlepiej c.esać tylko ręką i suszarką. Robi się wtedy hardzo puszysta fryzura, 0:rna parę kosmyków wyciągn.( do przodu i każde pasemko spryskać brokatowym lakierem. Porad ujziclali Ewa i Tadeusz Dcgowscy z Salonu Frywr TED, życz. <JC wszytkim udanych frywr s zampańskiego karnawału.

7 Str. 7 Prawda But butowi nierówny o butach Przetestowaliśmy buty nazywane popularnie adidasami, uchodzą_ce powszechnie za nal wygodniejsze, Zakłada się je co dzień na wycieczki, do szkoły, na zajęcia sportowe, Szcze gólnie młodzież nie zdejmuje takich butów od rana do nocy. Ośmiu krakowskich listono- Bunt listonosza szy przemier,yło w sportowych buta, h!rasy liczące od :w do 524 km. Ten. który chod,il najwięcej, mógłby dolrzcc.: z Krakowa aż na Mazury. Każdy objuc.ony był torbą ciężk, od przcsylc L Test roprn.:zęto pod koniec ipc.. a,a kończono na początku v.rześnia. Temperatury w tym czasie często dochodziły do 35 C. Ak zdarzały się Nazwa Producent Cena w tys. starych Odi n Chiny Eagk Korca złotych Po dwóch dniach zrezygnował z udział w teście listonosz, który dostał buty Sankro. Za bardzo pociły mu sit; w nich ~topy. Najlepsze są buty z naturalnej skóry - mówi antropolog Barbara Skrzyńska z CELAPO. Dużo częściej do ich produkcji używa się jednak tworzyw 900 tys zł, b) wysmorowa!y klejem i na dodatc:k lekko zalama.n y. co zostało spowodowane braki cm odpowiedniego wzmocnienia tej czc;ści butów Cholewki wyrobów Stomilu" ~ę dzi\\ ić, że buty należą do wyrobów najczęsciej reklamowanych przez klientów. Tylko Odinom" nie zaszkodzlła nawet górska wycieczka. byty ni.;starannic: us,ytc, pomars.c;mne. Dla odmiany \' butach.. Sofixu" byty ninóv.n~. zapadni(,'le do śmdl-.a spody.,.lagk Wyłącznie w sklepach firmo- King" miały wysmarowaną kk wych możemy mieć pewność, Gdzie kupować? jcm cholewkę,,\gg Sport" że dostaniemy buty renomowa- Materiały Elastyczność Mikroklimat Trwałość r Jakość wierzch spód podszewka szt. skóra+ dzianina PCW+ ~~~:~~) ~=i~a ~~~~~ King dzianina Sofix PZ Sofix PCW sztuczna dobra zł) niezado- średnio PCW guna guma sztuczna dobra Radom bawełniana Hongkong powloką st. skóra sztuczna dosye dobra guma sztuczna Jobra prleciętry Reebok Korea 900 tworzywo sztuczna dosyć dobra pueci.,;tny +dzianina +gunli.l Fagum-Slomil 63 PCW PCW sztuczna dobra zły Lódż MGG Sport 360 szt. skóra guma S/tllC7na dobra przccii;tny Sankro Sancrost L -- Athletic Athletic 50 skóra pokryta Przedsiębiorstwo obuwniczokonfekcyjnc Przemyśl też dni dużo chłodniejsze (5 C) i deszczowe. Można więc byto przekonać sit;, jakie buty najkpiej sprawllzają się w różnych warunkach. Ocenialiśmy trzy pary produkcji krajowej (przemyskiego SANCROSTU, łódzkiego PA GUM-STOMLU i rad(;mskiego SOFJXU) oraz pięć par zagranic mych firmowanych nazwami:.,reebok"... Athlctic",,,Eagle King. MGG Sport''.,,OJin''. Wybieraliśmy produkty tańsze, dostępne dla klientów o niezbyt zasobnym portfelu Producent nieznany Już na początku wczęly się problemy. Sprzedawcy nic zawsze znali producentów sprzedawanych przez siebie wyrobów, szczególnie tych importowanych. Na obuwiu firmowanym nazwą Reebok" znaleźliśmy informację: made in Korea. Ale na Dalekim Wschodzie produkowane są zarówno oryginalne wyroby słynnych na świecie firm, jak i ich podróbki. Niczego nie udało się nam dowiedzieć o butach MGG Sport". 252 PCW PCW sztuczna dobra bardzo zły z tylu sztucznych, bo są tańsze. Ale i one powinny zapewnić stopie właściwy mikroklimat, czyli temperaturę 32 C i wilgotność równą najwyżej 60 proc. wilgotności względnej powietrza. Gdy tworzywo nie jest przewiewne, wszystko zależy od podszewki, która powinna być zrobiona z tkaniny naturalnej, najlepiej bawełny. Skóra stopy wówczas się nie odparzy. nie rozwiną się bakterie wywołujące grzybicę. J\tikroklimal we wnętrzu testowanych butów byt niezadowalający albo wręcz zły. Nic dziwnego - osiem z siedmiu wyrobów wykonanych było z tworzyw stucwyeh, a ly lko Sofixy" miały pod.vcwkt; bah'c/nianą to wyłącznic 7 przodu butów,.ath\etiki" zrobione były eo prawda ze skóry. ale pokrytej powloką. dlatego też nie przepuszczały powietrza. Jedynie listonosz, który dostał.. Odiny" nie narzekał na pocenie stóp, ak wierzchy tych butów zrobione były z tworzywa sztucznego łączonego z dzianiną. Buble na stopach, Specjaliści stwierdzili, że większosć butów została wykonana niechlujnie. Nawet czubek Reeboków", które kosztowały PH zakwestionował j pomarszlzoną ~kórę pod~zcwkę. Ciężar i elastyczność Trzeba Jednak przyzn... ~. ze wi.;kszo~c tc~towanyd,, t0w była elastyczna. Z ciężarem jest różnie. Zwykle węcej ważą wyroby na podeszwie z PCW Lżc_szc są te. które mają spody z gumy Ale spccjali~ci twierdzą, że w przypadku obuwia męskiego ciężar nie ma specjalnego znaczenia, nic od tego bowiem zalc:iy, czy jest ono zdrowe czy me. Ani na upał, ani na deszcz Po 44 dniach noscnia najgnrzcj p,c en0a/y ~ę? MC,G Sport'. Ju,. po tygodniu użytkowania ich spody odkkily \ię od wierzchów prnwc na calvm obwod,.ic Podszewka na piętach te.i: bardzo sąbko sę przetarła. Buty Stomilu" na deszczu szybko przemiękały i trudno je byto wysuszyć. Dla odmiany w czasie upałów szczególnie szybko pociły się w nich nogi. Podobnie jak w butach Sofixu" Na dodatek w tych drugich po trzech tygodniach zac:r,; a ojk lej ać się podcswa, w. Reebokach" juz po dwóch tygodniach. jak tu wierzchem),;,:::, ::::: :::: w lająly dobry walająca zniszczone przccii;tna zniszczone mczado- zniszczone walajqca dobra średnio zniszczone zła bardzo zni,,czone nieużyt- nieużytkowane kowane nego producenta. Większość oferowanych nam zagranicznych wyrobów firmowanych znanymi nazwami, to zwykle podróbki i to kiepskiej jakości. Oryginały kosztują jednak bardzo drogo. Na przykład prawdziwe Reeboki" - kilka milionow złotych. Polskie produkty są o,, ielc tar\ve, ale z ich jakoscią też nie jest najlepiej. Trudno liczyć, że starczą na dłużej. kiedy zaczynają się rozpadać już po kilku tygodniach. Nic udało się nam rafić na buty spolowe z naturalnej skóry. która nie byłaby pokryta jakimś tw,,r,ywcm. po,walała stopom oddch,u.., czyli zapcwr ala im wł scw) komfort. Nicza\cznie więc od tego. jakie buty wybierzemy - krajowe czy zagramczne - sprav. dżmy przynajmniej. czy jest w nich bawełniana podsze,,ka. Bożerta Zapaśnik (Tygodnik VETO) Test pr::.eprowad:ony pr-::.y \\'Spólpra,'v specjalist<iw::. Centralnego Laboratorium Pr::.emys/ Obmrnic::.ego w Krako H e. Oduczyliśmy się chodzenia w butach o skórzanych podeszwach, choć kosztuią one niewiele droiel od wy robów ze spodami z tworzyw sztucznych. Wygodnlelsze bardziej higieniczne buty z naturalnego surowca, produ kowane przez nasze zakłady obuwniue, są przeznaczone głównie dla odblorc6w z krajów zachodnich. W sklepach firmowych Baty w Gdańsku i Gdyni za modne półbuty męskie trzeba zapłacić zł (,2-2 mln starych zł), a za damskie kozaczki Supersamy Tróimiasta zł (3 mln starych zł). Ceny męskich i damskich pantofli sportowych,fjrm Adidas, Puma czy Reebolć' Wahają się od,2 do 4 mln zł. ch dalekowschodnie podróbki lub pantofle krajowe można otrzymać za zł ( tys. starych zł). Sklepy obuwnicze sprzedają popularne od kilku lat półbuty traperki" po zł ( tys. starych zł). Takie same produkty w gdańskich halach targowych kosztują 65 zł (650 tys. starych zł). Na targowisku przy ul. Elbląskiej za półbuty mokasyny" płaci się zł (250 tys tys. starych zł). Najniższe ceny ma obuwie oferowane na ulicach i bazarach przez handlarzy z po udni owych rejonów WNP, którzy mokasyny" sprzedają po zł ( tys, starych zł) i pantofle damskie na szpilkach po 5-20 zł ( tys. starych zł). - Jestem jednym z 35 krajowych przedstawicieli słupskich zakładów Alka. Sprzedaję je sam par miesięcznie w sezonie i dostarczam innym sklepom - mówi Wacław Starzecki, prowadzący stoisko obuwnicze w hali targowej stowarzyszenia Gildia" w Gdańsku. - Nie mam zaufania do wyrobów małych firm prywatnych. Chodzi o konstrnkcję butów, precyzję szycia wierzchu, wykończenie wnętrza, wykonanie podeszwy i klejenie. Nowe wytwórnie tworzyli często zwalniani pracownicy zakładów państwowych. Alka zatrudniała 6000 osób, a obcrnie Dziś wokół Słupska funkcjonuje 30 niedużych firm obuwniczych. Nie mają one takich możliwości produkcyjnych, jak zakłady z długoletnimi tradycjami, posiadające doświadczonych pracowników, laboratoria chemiczne, działy technologiczne i kontroli jakości. Koledzy zaopatrujący się w małych firmach zwracają reklamowane obuwie workami. - Na obuwie daję gwarancję 6 miesięcy, a na półbuty garniturowe"- nawet 2. Obecnie pnepisy nie pnewidują zwrotu sprzedawcy reklamowanego obuwia, choć umawiam się z klientami. Przyjmuję je tylko do naprawy, za co muszę płacić producentowi, Na szczęście reklamacji mam niewiele, nie przekraczają one 2-3 proc. liczby sprzedawanych butów - mówi W. Starzecki. Niezależnie od uzasadnionych pretensji klientów, trwałość butów zależy od właściwego użytkowania i konserwacji. Przemoczone i brudne buty suszone pod kaloryfem szybko popękają i tracą estetyczny wygląd. Obuwie niszczą także niektóre preparaty w gąbkach czy płynie. Najlepsze są tradycyjne pasty w okr4gtych pudelkach blaszanych, zawierające terpentynę. Jacek Sieński Gdzie lajiei, gdzie droie Chemia ETC O MN Komm Merkus Olympic Super Sklep ComMarket gospodarcz.a Dom Han- ul.rzecz- undkauf ul. Mickiewicz.a ul. waszkiewicz.a ul. Jana z Kolna ul. Polska dl owy pospolitej ul. Grunwaldzka Sopot Karwiny Gdynia Gdynia Zaspa Przymone i.ahianka Szampony: Timothe-i 200 mt 3,96 4,55 4,48 4,0 4,23 Head &Shouldersnorma50 ml 4,59 4, ,4 4,88 4,95 Pasty do zębów: Blend a med Complete 50 ml 2,88 222,-- Signal Sport 75 ml ,95 3,33 3, ,36- - Bfendi Ge! 50 ml 2,75,u_?_,27 3,0_9_ 2,66 2,34 Colgate wapi +'Tuor 75 ml 2,86 2,28 Blend- a ned Junior 50 ml 2,75 f:-t -_ ,6_6_ \24 2,8--- 3,33 2,34 _ - ~ ~Mydła:- 3,6-3,07- -2,89 - Bobas 00 g 0, ,63 0,70 0,70 0,7 0,69 Kajtek 00 _g ---~0,60~,,_--,--0,56 0,56 0, ,64 Peatj_J~5g :22..;. -2,25 ~40-,33,3---~l~,22 Luksja 00 g 0,7.,. o:69 0,69 0,80 0,76 0,70-- 0,75 ~may 2.5 g l,3'~8- --~l~,3~ ~l~,6~6----l~,3~6~----,3~9- l"a _l2~g,6,08,47 Lux l OO g,_ó_f -_ Środki czyszczqco wybielajqce: ~,3_4 3,38 2,70 ~,36,O ~T 2,05,2 Cif 500 ml 4, 4,60 4,70 4,22 ~ -9- A TA m!cc,ko 250 ml 2,29 2,30 2,9 2,75-2-, ,34-- Mr. Properm\eczko 500 ml 4,26 4,40 4,80 5,5 4,53 4,27 AJAfr_ros~_k.TOOO-g----~4}6 4,8 4,95-- 4, =f,24 4,25 Yim 500 ml --~---~2~,3~2---~2~,5= ~2~,6=0----2,38 2,42- CiJlil kamień i rdza450 ml 3,55 3, : Clorox l~,5~5~-~{.i~ _;-~_)~8_,..~ ---~ ~.. ' l_,4_9_-==~--l~,7~0~-----,73,58,59 ACEfl,48,59,95,86 - -A5--,49 Płyny do naczyń: Pur uniwersa! 500 ml,76 2,0,89 2,00.88,78 Ktoming Frcsh 500-m~l----~~~---- 2,73 2,68 3,J.5 2,96 2,72 Ł_72 E do naczyń 50_0_m_l,39,4.80,55,4--- Kopl!łtra 50() ml 3,0 3,44 Brio 0,5 2,2 Klientów hurtowni Super Sklep PHS przy ul. Jana z Kolna w 2,34 Gdyni informujemy, iż placówka ta nie prowadzi (jak mylnie podaliśmy w,.db" z dnia 4-5 stycznia 995 r.) sprzedaży wędlin. Opisane przez nas stoisko należy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kooperol" w Zdunach. Ceny zakupionych tam produktów przedstawiały się wówczas 3,87 3,42 3,45-2,4_6_ --2,33 2,2 następująco: szynka 3,26 zł, boczek wędzony 5,38 zł, baleron 0,63 zł; kiełbasa zielonogórska 9,47 zł, toruńska 6,82 zł, jałowcowa 8,78 zł, mortadela 5,20 zł. pasztetowa 3,99 zł, parówki 4,50 zł. Za błąd przepraszamy. (A.P.) rola zabawek Na przełomie listopada i grudnia ub.r. Państwowa n spekcia Handlowa w Gdańsku skontrolowała na terenie woj. gdańskiego i elbląskiego placówek handlowych: hurtow ni i sklepów detalicznych. - Spośród 56 partii zabawek dla nicmowh)t i dzec do lat 3 (70 partii produkcji krajowej i 86 importowanej) większość zakwestionowanych pochodziła z importu - poinformowała nas mgr Maria Kordeczka-Margol. naczelnik Wydziału Przemysłu i Usług PH w Gdańsku. - Zabawki nic handlowcy nic znają przepisów prawa o warunkach dopuszczania zabawek do obrotu h,mdlowcgo. - Każda maskotka musi posiadać metryczkę, tj.: przez kogo została wyprodukowana, instrukcję mycia oraz indywidualną cenę - powiedziała M. r,~; '$'$$~H~ ~ Zamówienia na ;' * wane ~'?'; ~ ak,s:je serii 'D prz!j.imo-, są. orf 24 stycz- l' w 6iurach mafjer- ); nia M 3 {utego 995 r. ~.x_>ł.' sk;jch na terenie cafego ~'?'> kraju. :A{inima{ny pa- ~ ~~t zamawianych ak; ~ c;i: 0 sztuk, ~~~~~,~~. :..,. :'.....?. ;:- Przyszłość budujemy na mocnych podstawach. Doświadczenia czerpane z wielkopolskiej tradycji bankowości łączymy z nowoczesnymi metodami zarządzania. Silę tradycji mmacniamy najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Solidność i profesjonalizm to niezmienne zasady kierujące naszym bankiem. Jednym z kluczowych elementów strategii Banku jest rozwój sieci oddziałów a tym samym zwiększanie liczby klientów. Systematycznie poszerzamy gamę świadczonych usług dostarczając naszym Klientom produkty bankowe o najwyższej jakości. W codziennej pracy widzimy bowiem nierozerwalny związek pomiędzy zaspokojeniem potrzeb naszych Klientów, a tworzeniem zamożności naszych Akcjonariuszy. spełniały obowiązujących norm; nie posiadały wymaganych atestów Paristwowego Zakładu Higieny oraz opinii nstytutu Matki i Dziecka. Niedopatrzenia polegały także na nieprawidłowym określaniu grupy wiekowej dzieci, dla której przeznaczona jest zabawka, braku instrukcji ich mycia. stosowaniu w grzechotkach i pluszowych przytulankach niedozwolonych wypełni -::zy np. kulek z tworzyw sztucznych. surowców toksycznych. Stąd wniosek, że Kordeczka - Margol. - Polcncjalny nabywca musi dokładnie obejrzeć zabawkę przed kupnem. pamiętając o wadach jawnych i ukrytych. Wady ukryte wychodzą" w trakcie użytkowania zabawki. W terminie nie przekraczającym dwunastu miesięcy od daty zakupu. klient ma prawo reklamować nabytą rzecz. - Wbrew ogólnemu przekonaniu. produkcja krajowa jest lepsza - dodała M. Konleczka Margol. - Producenci wytwarzają zgodnie z przepisami. (Mas) 24 stycznia 995 roku rozpoczyna się emisja nowych akcji serii D. Szczegółowe infonnacje o WBK SA i publicznej ofercie sprzedaży akcji zawiera Prospekt Emis}iny dostępny w biurach maklerskich na terenie całego kraju. w -..VJREłC WELKOPOLSK BANK KREDYTOWY SA Pl. Wolności Poznań, tel.: (6) OO, fax: (6) 52 3

8 OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA Str. 8 PRACA ZATRUDNĘ "l CUKERNK potrzebny do cukier ni, lei GOSPOSĘ dochodzącą na 6 godzin, tel MGR farmacji, po ~! SEKRETARKA asystentka, , , (l,,2 BURO Turys)<.i, , , 4-49 t 9 (28) LOTERA wizowa USA MtODĄ, sympatyczną. pracowitą do pracy na giełdzie w Chwa szczynie, 7 dni w tygodniu- 2 godz n dzienrwe USA Loteńa wizowa, fonmanc ści, praca ZATRUDNMY inż. lub technika elektronika na stanowisko kierow nika zakładu oraz technika elektro nika do bezpośrednich usług, tel do 59 w. 0 Gdańsk, ul. Wa;delofy SZUKAM PRACY POPROWADZĘ dział handlowy w hurtowtii, SPRZEDAM samochód 2A52 AUD, Peugeot, Ford, Volkswagen używane , wewn. 7, 27 raty BUCK Rivera 988 rok, tel (0-69) lub (0 69) FAT Regata O. 986, pierwszy lllaściciel, bezwypadkowy, tel GOLF 600TO, 85 rok. 57-9gif~9 LAWETA nowa z części niemec kich cena 4800 DM. Polonez 90 składak. Polo 90, Starogard Gdań Ski tel. (0 69) , (0 69) MERCEDESA 2400, PEUGEOT- nowe używane, za galówkę i na raty, , wewn.7, POLONEZ 989 rok, wiadomość tel , wgodz.9.00 ~~0 POLONEZ WA POLONEZA Caro, rok 993, sprzedam, POLONEZ Truck 993 grudzień, 99 mln+ VAT, tel RENAULT Clio '.4 ~38-07 STAR 200 rok 990. tel p, 980, ,99 AUTO- CHOC sp!leda silnik diesel,6 Renault 9/. skrzynię b<egów do Renault Trafie diesel, Peugeot 505 diesel. Ceny konkurencyjne tel w 26 2 :i. 28 HOLANDA-wyjazdy po zakup samochodów, osobowe, dostawcze, ciężarowe, pierwsi właściciele, wew. 6, po we. 40, SAMOCHODY sprowa dzam dostawcze równiez KUPĘ samochód NYSĘ typu mikrobus w dobrym slarie A WARTBURGA, KUPĘ Ładę Niva, Gdynia. ul. Wrocławska 82 OKAZYJNE do równiez rozbite, wew. 4. SAMOCHÓD zachodni do również po ~ypadku tel CZĘŚC ZAMENNE l CZĘŚC Renault, Peu, geol, Citroen 'twadex Gdańsk Olra, Polanki JUTRO USŁUG J MOTORYZĄCYJNE '''''''''"'"'AUTO GLAS GDAŃSK szyby samochodowe, osobowe. ciężarowe, autobusy dostawcze. Szybki profesjor.alny montaż. fa. chov.'il obsługa. Oliwa Grunwadz ka 487 tel , / 6 ~ 2, ' '' ' ' ' ' AUTO SZYBY, całodobowo najlaniej. Mi reckiego 6, Gdynia, 27 0 ~b 7 ''' '' 'AUTO Szyby sprzedaż montaż, Gdynia. Śląska /7 dojazd Podolską do końca Jłl '' 'AUTO Szyby Czamy Dwór 0 (róg Jana Pai\a li Czar ny Dwór) :el kom ' ' AUTO SZYBY, Gdynia. MOSka 'AUTO-HAK ~ m 8 ' AUTOALARMY Boxer. Cel Prolector Mul-T Lock, Centra:Zamek. haki, So~. al. Nie poo:egłośc, ' , 'AUTO Hak, lei ~ 8 ' WYPOŻYCZALNA Pol cop ik osobowe. dostawcze , W AUTO SZYBY Jaansprzedaż. montaz nowe. misze ceny Gdynia , Kapi lańska 4 '057 AUTO-SZYBY Jaansprzedaz, montaż - nowe. niższe ceny Orunia wewn. 230, Jednosci Robotn~ej 223 ieltor) GODZ. 20:00 występu ie: Robert de Niro 70':8 AUTO-SZYBY Jaan- Su perpromocyjne ceny detaliczne i dla warszlalów sprzedaż, monlaz Orunia wewn Jedności Robot~iczej 223 Elor) Wrzeszcz , , Kościusz~ AUTOALARMY :e'elory ko mórkowe, naprawa szyb. autose Mce DelCar. 2-0-~3-845 AUTOALARMY Cerber c AUTOGAZ 5Hi AUTOHOLOWANE, kraj zag anca calą ~ 8 AUTOKONSERWACJA Orunia BLACHARSTWO, lakiernictwotanio, m GAZOWE instalaqe samocho dowe. alarmy. blokady, znakowanie. GJańsk Powst. Warszawskich 23, LAWETĘ wy~życzam 4 2i~t MKROBUS osobowo do stawczy, REFLEKTORY regeneruję. Gdańsk, Kartusl<a 35C ; TRANSPORT samochodów ww WYPOŻYCZALNA "As" Polonezy, Audi 56-37, WYPOŻYCZALNA "AJO fest' osobowe, dostaw cze. Po;onezy WYPOŻYCZALNA "Piast" osobowe. dostawcze, WYPOŻYCZALNA oso bowe WYPOŻYCZALNA ta nio Opel Corsa. Daihatsu Cha rade, le! , imi WYPOŻYCZALNA aut. tel A WYPOŻYCZALNA Bis samochodów dostawczyct,, '5692 WYPOŻYCZALNA do stawczych Peugeot ~ 8 i WYPOŻYCZALNA Na va samocrodów dostawczych, w po WYPOŻYCZALNA polonezów 'Trans Bednarski". lei. kom. C WYPOŻYCZALNA samo chodów wewn.so 6662 WYPOŻYCZALNA samochodow WYPOŻYCZALNA sa mochodów Euro Prwge te lefon komórkowy WYPOŻYCZALNA samochodów Pol Caro oo. 8'2 WYP02YCZALNA sarroc.'lcdów Tip, w. 37. WYPOŻYCZALNA Tex dostawcze, mikrobusy. Mercedes WYPOŻYCZALNA Żu ków ,635 WYPOŻYCZALNA Żu ków ' AUTO na gaz PRZYCEMNA NE szyb USŁUG 778!REMONT. BUDOWL.j B.Z. cyk::nowanie solidnie CYKLNOWA~E CYKLNOVAN!E ,s CYKL'NOWANE CYKUNOWANE, CYKLNOWANE CYKLNOWANE CYKLNOWANE CYKLNOWANE CYKLNOWANE CYKLNOWANE CYKLNOWANE ,. CYKLNOWANE, akierowanie CYKLNOWANE. układare CYKLNOWANE superwy konanie, DESK. parkiet schody, , wewr 6 loll, 3 ELEKTRONSTALACYJNE, ELEKTRONSTALACYJNE illl ELEKTROl~STALA TORS TWO (); Gf.JOWE Gf.JOWE Gf.JOWE, GAZOWE hydrauliczne, HYDRAULCZNE, HYDRAULCZNE, gazowe, elek tiyczne HYDRAULCZNE, ga zownicze, KAFELK , hydraulika. laiio. szybko, so.:dnie KAFELKOWANE, hydraulka KAFELKOWA~E hydrau!czre KAFELKOWANE MALOWANE MALOWANlE, tapetowanie. cykli. nowanie. 55 8! A3 NATRYSKOWE tapelowanie, '66 OGÓ.NOBUDOWLAfłE, 7;ł7ó~5 OGÓ.NOBUDOWLANE rooderni zacyjne Jn83 PARAPETY blaty, posadzki '' LODÓWK, expresowe LODÓWK, zamrażar ki, lub gwarancja. 627 LODÓWK, zamrażarki, 52-6, LODÓWK- usługi domowe, ;2 LODÓWK , 20 &l~ PRALK PRALK Wrzeszc~ 9 5(); PRALK, PRALK, 56-20,2 237 PRALK, lodówki, telewiwy, Al. Zwycęslwa 234, Gdynia 8 ~illł PRALK mkro:alówki, PRALK Foron. inne, PRZEZWAJANE s:lników Agglomarmur.Po.ank0, 52 ZABEZP. LOKAL ' PARKECARSKE lł 6 m PARKECARSKE, '59 PARKET eksportowy roczna gwarancja VAT 57 00fil 7 PŁYTY gipsowe STOLARSKE ' ''ANTYWŁAMANOWE drzw,, zamki, kraty sprzedaż. monlaz. VAT , ~ ' , , ALAR MY sprzedaz, montaz, fllodemi zaqe. We~o~'ska '3' DRZW metalowe, drewniane SZKLARZ ALARMY SLUSARSTWO hydraulika, tel Kowalsk 985 TECHNO-SERVCE SA Zakład Usług Remontowo Bu dowlanych przyre do wykonania remonty adaptaqe ~mieszczeń biirow)'ch sk,epowych (śc anli g psowe. suf,:y podw;eszane) tel USZCZELNANE napra wa okien, ' USZCZELNANE oi.ien, USZCZELNENE dopaso warie okier C2 w 75 WANNY odnan arne reżyseria: Brian de Palma Dzisiai, godz. 2 :45, amerykański film sensacyiny Cztery diabły W roli głównei Jack Pałance ECZÓ EUTELSAT li - F 3 EAST WSZYSTKE KABLOWE 2S32 ANTYWŁAMANOWE rolety, ANTYWŁAMANOWE ro- :ety. zaluzje. ~on. poziom BOGUMŁ & Górka S.C. rolety antywłamaniowe. bramy zw:jane Gdańsk ul. Piekarnicza te' fax wewn , 70 DOMOFONY G,>)j DRZW drewn,ane. zbroone, J.72 MONTAŻ auto!'(zowany seiv,,s za:nkow Gerda i mych ates!owanych Lares Gdyn a ul. Sw'ętoiań ska 98 2} 6-7 i8537 ROLETY antywlama niowe, ocieplające, bramy zwijane, Sohns Pol, 39, (,54 ROLETY antywlamanio we, zaluzie pm pozjom, ~89 ALARMY Gwarancja ffllelnia monrtoorq. 67' ALARMY 78! DOMOFONY 2C'.l< AUDOVDEO ' 'MONTAŻ telegazety, najtaniej, , 9 m ANTENY, ANTENY, ANTENY R- sa:emame l208l ANTENY RW sateirtame. 23 i ANTENY - SAT. 20 5;Q. 2 JOWiSZ. Neptun , 7 JOWSZ, Neptun Helios naprawa, dojazd bez~atny, NEPTUN Helios doazd bezpłatny 258 SONY Royal Sanyo, Colormat Neptun, nr.e. teel'deoservrs. Bez~amy doiazd , 235-{) TELENAPRAWA przestrajane J:J76 TELENEPTUN , TELENEPTUN l73 TE LE WZYJNE, 20 2\-p,& 2 VDEOFLMOWANE ięt7 VDEOFLMOWANE i~~ 28 WDEOFLMOWANE ~ WDEOFLMOWANE. 56 B}fJ 0 WDEONAPRAWA. dojazd bez~atny :5 TRANSPORTOWE BAGA20WO osobcwy 25 ~~ KRAJ-zagrarica. osobowo cięza rowy, LMUZYNA " LMUZYNA N 9 MĘDZVNARODOWY, 24 3Ms PRZEPROWADZK, PRZEPROWADZK. lransport mo PRZEPROWADZK, transport PRZEPROWADZK meblo wozem, ,.00-9A939 USŁUG dżw'gowe- trans~rt róż ny, ~,. ZWR, ZWR, TONY, ,6 TONY ,8 T, &!,8 t, T, '''''ŻALUZJE piono we, markizy, rolety, drzwi harmonijkowe, antywłamaniowe pro dukcja, montai Gdańsk, Rajska CZYSZCZENE dywanów, lapicerek CZYSZCZENE lapcerek l\5 dywanów CZYSZCZENE dywanów. tapcerki, CZYSZCZENE dywa~ów. apcerki, CZVSZCZENE dywanów. tapicerki, CZVSZCZENE dywanów. tap:cer ki, lla29 CZVSZCZENE d)wanów. tapicer ki, CZYSZCZENE d Vanów. wykładzin. tapicerki tel , !!0 --- CZVSZCZEN!~ dywanów!8peer ki, ~ TAPCERSKE WODNK Żaluzje, ZESPóŁ ZESPÓŁ Ql3 ŻALLUX. 2aiuz\e pooowe, poziome. Rolety. Bezterminowa gwa rancja. 3 27,84 ŻALUZJE Al.UZJE re. 2ALUZJE ' /8,9 ŻALUZJE, "98 9 ŻALUZJE, role!y wszystkich :ypów. Prod Jcent Dorna, Sopot, Lipowa 2. tel ŻALUZJE, poziome, pionowe, rolety, produ cent "Aga" , ,0, ŻALUZJE producent Hanles poz,o:ne. pionowe. role). Gdr.i. Wielko~lska 54, , Al.UZJE p,onowe.!))z orr.e- producent Magnum System Gda~sk Wrzeszcz. Szymanowskiego 4 (kolo Kina Znicz), tel ŻALUZJE pionowe 0 lat gwarancji- Deko sy stem. prooucent. Gdańsk, Polanlli O ŻALUZJE poziome, p onowe. gwaranqa mo ŻALUZJE producent Urba r:ak, Gdyn;a. Słupecka 2. od Warszawskiej! 20 62,40 Gdańsk ALUZJE tanio ŻANWO 2 zaluzje pion- po Z<lm rachunki VAT ~ 8739 NERUCHOMOŚC LOKALE SPRZEDAM działki, 6ruaty ZWROWNA, tartak. 46 2? 565 SPRZEDAM dom CHEŁM, segmenl narożny, suro wy, WELK Kack domy szere gowe 44 m w cenie 60 tys USD i b: żn,acze w cen e 6 tys USD w projektowanym Os:ed;u Ewy srzeda pośrednctwo Abramowski !320 ATRAKCYJNA posia. dlość!)'z)'!rasie Reda We~erowo sprzedam tel ~ 8365 NERUCHOMOŚC LOKALE DOMEK letniskowf, murowany w stanie surowym, możliwość wykończenia. Wiadomość: Lubichowo. tel. 256 SPRZEDAM mietzkanie 29'5 GDYNA Dąbrowa dwu~ziomowe 33, 40, 58. cena 280 USD/ m kw ulga podalkowa sp,'zeda Mer- pol GDYNA Grabówek, atrakcyjne mieszkania- pomieszczenia biurowe, sklepy nowo łxidcwany budy nek sprzeda Mer~l u~a podatkowa m kw, własnośc iowe, samo dzielne, w budynku wolno sloją cym, '2 BO M kw. centrum Gdyni, tel '9 CENTRUM Gdyni, 28 mkw. WfSO k parter, DO wykończenia o powierzcnni 70 m kw., i 55 m kw., z garażem i ogródkiem w budynku iednopętrowym na osiedlu 'Rol manka. Wiadcmość : w godz !:ADNE meszkarne, 65 m, skosy. lei SPRZEDAM lokal bfur. us/ug. DUŻĄ kwiaciarnię w bardzo do biym punkcie sprzedam tel w godz SPRZEDAM gara i WRZESZCZ KUPĘ mieszkanie 2,92 ' SUPERPLNE!!!, Mie szkanie Gdańsk Sopot 735 BZNES OBSŁUGA ekotu'llll, prawna BURO rachunkowe, ~~976 BURO rachunkowe, Oliwa, Derdowskiego 26, BURO rachunkowe kompleksowa obsługa. Gdynia, Sliyjska KOMPLEKSOWA obsługa k~ęgo wo- podatkowa, TRASET ochrona patentowa znaki iowarowe, l700a NAUKA -- JĘZYK OBCE ANGELSK. n:em:ecki, (28). 23;; AST AR ~ursy ang'elskrego. niemeckego, FCE Gdynia, Wlady s ława V Wrzeszcz t76.." TŁUMACZENA 2-lq-~ 6 KOREPETYCJE JĘlYK polski rr.aturzystom, soli dnie. tel n 23,70 POLSK '37 2, 3-POKOJOWE kupię, tel. 20!KURSY, SZKOLENA 4-n. 2 :;o,s KUPĘ mieszkane 6599 DWUPOKOJOWE k~pę JEDNO dw\jpokojowe 460~ ODNAJMĘ lokal biur. -usług. 50 m kw. samodz elre, reprezen lac~ne na biuro. lei. inne rx:;zym śoe MAGAl'fNY. biura ? 3 6ó ODSTĄPĘ W handlowy , POSZUKUJĘ ohalu biur. -usług POSZUKWĘ mieszka PLNE 2938 MESZKANE dwupokojowe z telefonem 2ab:anka Przymorze Oiwa ZAMENĘ mieszkanie WROCŁAW- M-3 na ~dobne w TróJlmeścietel POŚREDNCTWO AGENCJE '' ' ' ' ' HANNA!!! 53-38, Najwięcej ofert!!! Najciekawszy wybór!!! Trójmiasto!!!. Najtańsza!!! lbezprowizyjna) Sprzedaż! Wynajem! Mieszkań Domów Lokali Szanowri Wlasccele. nie pob'eramy żadnych opiat!!! Działamy Najszybci e J!! N ajsk utec zn iej!!! Najsolidniej!!!, Kofoooeska 42E lfalowec- parter) O.OO " wtnaem 635 '' ASTRA wyna, jem!!!, sprzedaż!!! Ortowo. Klonowa 659.~ ' COMAX- kupnosprzedaż 6989 ' 20-4!-60 EMKA Sw:ętoiańska NTO Kancelaria kupno- sprzedaz. Gdynia, Abrahama ARG. Byczkowska & Góralczyk 'ććoj APEKS , , Wrzeszcz. Grunwaldzka 02, sobota \Jli 0 FORUM mieszkania. domy, działki, kupno. sprzedaż, zaffilana Gdynia. Bema 6, 2 0!-95, MERPOL kupno. sprzedaż nieruchomości, mieszkań "SZMDT"!dziś czynne! , WYNAJ EM mieszkań, biur, sklepów Z~oszema bez~alnel "BONA" Rumiil:i,m ' KO\PiJTEROWE 20-49~em ABC kursy maszynopisania korr puterowego CREDO kurs prawa Jazdy. ~:kie ka'.egone ~266 DUET kurs kat s ' EUROSCHOOL zapisy UZ'.lpeln:aące do klas li. Najlepszyn, stypendium 20-~ EUROSCHOOL angelsk- memiecki20-l8-38 '""!MP-CAD. s;><qa!jslyczne poos'.a 'll~ne kursy komp;erowe KOMPUTEROWE KURSY deoomlnacji, VAT, agenta celnego, księgowoś.::i. kompu!~owe. kasjetow waiutov,ych, sekreta rek. maszynopisania ODDK 4' wew32363'9 NAJTAŃSZE kursy komjxjtercnle tel i 5660 PLOT wycieczek zagrarnarych ul)fawnena paiis~we- Harctur PRAWO jazdy, Leg0- row KOMPUTEROWE RótNE KUPNO ' PANNA kupuemy ' KASĘ pancerną niedrogo kup ę KUPĘ numer 5 tel 5 4~]' MASZYNY szwalnicze MEBLE współczesne, priedwojenne, skiep, 4-4-aą TARCCĘ " [ SPRZEDAŻ J ' PANNO w 8 ' REKLAMÓWKA 25/6 x45, cena 37, Torbacz- Przedstawiciel ~inplastu, AMGA 500plus, tanio, tel ,27 BOAZERA, '9 BOAZERA, parkiey, BOf.JERiA. te! BOf.lERĘ szlilowar<, 48 i~~ KSEROKOPARK, faxy używane. serwis, gwarancja. ma leriaty eksploatacyjne. DKS. Oli wa. Sub; sława MASZVNY szwa,nicze- sprzedam. gu n ówkę kup i ę Nowy Dwór Gdańs~ tel lub 25 2\,., PECE kaflowe, 4-n PLANDEK, 7-9 ~ 397 PLANDEK, malenal plandakowy, RATLERK 'saren(j', 7-00-~lls 0 SATK ogrodzen:owe ~w!ekane PCV Rabitza drut ocynkowany lransport bezpłalny. S ł upsk /O SŁOMA prasowana (058) ~ SPRZEDAM dobermany teł ' 9 SZCZENAK sznaucer ś redn i peprz z solą w3 SZCZENAK fcllsleriery, tel , J086 TANO- dachóv.i<:ę S. Seege', YORKSTERRERY szcze n ięla. tel. grzeczrośc;owy ,m NNE ASTROLOG wróżenie Tarot l,766 LOMBARD, komis, techniczny, kompute, rowy So~t. Podjazd 7, LOMBARD samochodo, wy , LOMBARD Zaspa O OO pas startowy. Komm und Kaut!9US POŻYCZK pod zasaw S\rowejska SUPERLOMBARD Gdynia, Warszawska 64 m wewn. 37 LOM, BARD sklep, komis. Dom To 'llajowf Chylonia Box 37 ZDROWE LEKARSKłE KOMENDA Wojewódzka Poi:c~ w Eblągu un eważn ia pozwolen,e na broń myś liwsl<ą gazową sena AB nr wyda~e na na."wisko CiepWl Jerzy 23ć WRÓŻKA. 2H HU,!łT:OWNE ' WORK na śmieci- urnowe cpakowane, 4 roz'!, ary. rek~mów,,, nadruk. Torbacz przedstawael SirplaslU , 590 ŁOŻYSK A.!ario ~ 65 luryslyka - -POORóżE ' wew. 222 sabel Cm Harcerza- supertan,o. ~ l cooziennie Hamburg, Berlin, ~ miasta Ew.J)y Zmcw NTER Express prie~ozy Europ, codziennie- Hamb~rg. Bremen, Bremerhaven. wypoczynek Sio waqa 2uoi ' EURO TOUR Przewoty -EJropa. Wynaiem rtll kroousow We.z. ljbe~ecze OO. 6"<2 ' BANK P'Ze,azdow a okaro wycn, bety lotnicze 2y. wyna Jem autokarów, Pnmatour ) BTU Maciek cooziennie priewory N emcy me kraie E~r~ Ubezper..zerna Z:elen.ak li p ętro BUS Gdańsk Hamburg Gdans>: '~-8(\-"C DOMNKA N ~ansze prze wory -Europa. 3', MJ. EST przeazdy autokarowe N ~mcv Brama fly zynna,s edz,ba PTTK B,uro Broterow sedz ba NOn FaOlll Cenrum Haooklwe Zaspa. 5i Panda Tczew,! (7 EXPO Yl'ya:em au,:ll\arow bi k>ty E 'pa P.J MKROBUS MKROBUS ' l '' , 20,68,6, ,8,5 ALKME DYK, stany poalkoho. lowe, esperal. Cale województwo. rn - ~--. ' 3, , LEKARZ [)o: mowy. nternista, EKG, laryngolog, pediatra, neurolog. 854 CHRURG Łącki. llizyty GNEKOLOG Snarz oabnet pe!noprofilowv. nadzerli, Tase rem w9 GNEKOLOGA Klnlla Ka ergrad ,xm GNEKOLOGA Klinika Ka rnrgrad i= NTER NŚC w zyty '6 KARDOLOG dr Henryk Tu ~._~3 29 ~& NEUROLOG Dr ned Jan Nir k,ew:cz Szczecr.ska 32 H(i/ SALON Medyczny Dr KREPS Gdynia. Sta ro wielska 23 Echokard:ogra ~a L::.G sawow. brzuszne, gnek~:og,cz~,e. uroiog,czne. ;!r, J)er S'. Gastroskopia Labora.oriur'. Biopsje iajeraqe clifljfy..zne, ~ ryngo)ogczre. Prof. 'Szczu, row,cz- rozrodczosc. gne0iog a. te ~ WETERYNARYJNE W',l'ftf ilotlowe WY JAZDOWA Pomoc Lekarska cz.eo. OO!Ośl EKG , 5 ~'>-97, !7.ll5.STOMATOLOGCZNE 47 ' CENTRUM Stomatologiczne VS,DENT speqaiści ortoooncjj, ctirjrg stomatologior. pro:e:yki. anestezjologu narkoza! , Wrzesza Al. Zwyoęs':wa.i; 025 ASDENT spetjatiśo ortodontj s:orr.alob'ju ogóilej. pro!e'iłj, "'...,li Sor3'.0k>;;'Cmej. pon. Jt 9 OO '9.00. sobota OO. 'Dom Towarowy Ciyooa', parter wew ~ CAR ES ~ net de~tystyc.-ry. CieszyńsJ,.ego 38. Cem Ha...to ~ {"-, "" 32 '8-00 ~Zll CURODENTAL S:cxna!oogsa zachowawcza. orotetyka. cłmu ga OO rćwruez w nie dziele Gdańsk. Pańska (.a przeciw flah argowei) 3 ~ DENS Prf;,-atr,y Gab!N!t Der.tł styc.z.r.y. Goansk ul. Ot.9a 5; ~ ccdzen~ e oa. soboty, tel 3' 2 58 '&J,ć NODENT stomatolo:],a. ~ tyka. Gdansk. u, Kofodi,esl:a i ' ewn. 62 ~<2 92 2' GABNt" stoma'ob:l,a MKROBUSY '>'.l 3 nv "TG 6'.ll MKR06USY, MKROBUSY. 5 NEPTUN wewczy... :,, rj we oo Niemiec Wyr,aiem aulol\a nj Jć l ZMOWSKA. kuligi wczasy Hart ur % "GROMADA" , Saiatorum Druskienniki, wcza sy zimowiska. Przeazdy WJ0 Berlin. Europa ~ AUTOCEN TRALA Kol'tynerty. Najansze przewory 'cudzym samocllodem' auol<.ar.am Europa. Wyr, em mi krot;.jsow Z,mow ska. 9 LOMBARDY ''' LOMBARD ko rzystne pozyczki Gdyra, Morska 7 ' ' LOMBARD samochody R. złolo. Gcar,sk. Kołob rzeska 39 F '' LOMBARD-safllocho~v. R. z łoto. Sopot, Al. Niepodle glośo [ NNE USŁUG p : e l ęgniarsk e. 8.GO l, 6 ZGUBY UNEWALNAM zezwolen e HlJ nr regon NP oraz pieczątkę o treśc i : JARBLACH mechanika, b acrarswo. lakernctwo J Kei, kei, Małkowo 47 tel skrictziooe m,i UN l l:ł/aln A się pieczątl<.ę o treso 'Gavo s c Gabriel O!szewsk Gdańsk Wrzeszcz. ul Zzw'szy Czamego 8. lel wew. 224 z siedzibą w TCZEWltl ANA OMEN mm REDAKCJA NE ODPOWADA ZA TRESC ZAMESZCZANYCH OGŁOSZEŃ REKLAM BURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax , tel w. 69, 207; Gdynia, tel , ; Sopot, tel ; Elbląg, tel , /J

9 ... Str. 9 KĄT MŁODYCH Kiedy tancerz ma się uczyć? Tancen: osoba zrównowaiona, bogata wewnętrznie, wrailiwa, subtelna, utalentowana i bardzo pracowita. Swoje całe iycie poświęca jedynej pasji tańcowi, w którym ukazuje swoją osobowość. Oddycha kaidym pas" i pragnie coraz lepszych efektów oraz osiągnięcia celu, którym jest sława. Jakim jednak kosiłem młody człowiek to wszystko zdobywa? Dlaczego słyszy się często, ie tancerzem nie da się porozmawiać o czymkolwiek spoza jego profesli? czniowie szkoły baletowej w Gdańsku nic mają czasu na naukę. Właściwie - nie mają go na nic. kh dzień to za $cia w Operze Bałtyckiej. repertuary trwaj,ice po 'ilka godzin Praca. praca i jeszcze raz praca. Mlodziei: w klasie V (l licealnej) zaczyna zajęcia o ósmej rano. Lekcja tańca klasyczne go trwa do wpół do dzicsi,itej. Następnie - jedna lekcja matematyki, języka polskiego lub fizyki po czym - do opery na próbę haletu. W pierwszej licealnej. gdzie powinni zdobywać wiedzę, nauczyć się samodzielności i podejmowania decyzji. młodzież spędza cale dnie na zaję dach z baletu. A maturzyści? kh plan wygląda bardzo podobnie, tylko oni ćwiczq do 2. a przecież tak niedługo będq walczyć" o świadectwo dojrzałości. Kiedy oni mają ~ię uczyć? Po nocach,.iny na na.,tcpny dzień nie być w formie''.'\/a pewno to. że tyle ćwiczą. pomoże im w zdobyciu kariery, może dzięki temu sz) bciej oędą gościć na deskach międzynarodowych teatróv.. Ale jakim kosztem? Przemęczenia. v. yrzcczcń, ciągłych strest',w, bólu. Przygotowują się do Ogólnopolskiego Konkursu Tańca i jest to teraz dla nich najważniejsze, jednak repertuar konkursowy w innych szkołach trwa już od zeszłego roku. Tu ze w/ględu na liczbę przedstawień, w których biorą udział wslvstkie dlieci z młodszych i star;7ych klas. nic ma czasu ani na właściwe przygotowanie do konkursu. ani na nabywanie szkolnych wiadomości. W w icku 6 lat są bardzo dojrzali emocjonalnie, ale i zmęczeni ciqgłq pracą. czasem brakiem zrozumienia. tolerancji. Spośród kończących szkolę baletową na studia dostajq się nieliczni, bo wiciu przedmiotów obowiązkowych po prostu w liceum nic ma. Dlatego decyzja. Gryzipióra redaguje Janusz Czerwiński, Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 3/7, Gdańsk, Tel, ; 3504 w. 64, Jaką podejmuje się w wicku O lat zdając do szkoły tańca. bywa brzemienna w skutki. Tancerz powinien być bardzo intc:ligentny. Wykonując kai:de ćwiczenie, wariację musi myśleć, bo rnaczej tańczyć będzie bez uczucia - najwai' niejsza jest dusza" i świadomość tego. co się wykonuje. Jednak i,.duszę" artystyczn.j trzeba rolwijać poprzez prawi- Nr8 28 stycznia 995 r. dłową edukację. Dlatego apeluję do wszystkich: podziwiajcie tych ludzi za ich ciężką pracę, a opinia. że tancerz jest głupi" niech zniknie z waszych ust na zawsze. A do władz szkolnych - nieśmiały apel: czy nie można by mo:i'.e i n ac 7 ej...? Fot. Maciej Kostun Magda Kowalczyk -e - ~~ którzy chociaż raz zal Wyklęty, a ek as uwielbiany, znienawidzony, kochany!akie odmienne zdania były t są wypowiadane pod jego adresem, jak wiele skrainych postaw wzbudza ta jedna najbardiel kontrowersyjnych postaci ostatniego półwiecza, U rodzony w 934 roku w Warszawie, zmarły w 969 roku w RFN. TrLydzieści pięć lat to krótko. ale ten niezwykły człowiek potrafił wypcln_ić je tr~ścią. Jego tworczosc na zawsze pozostanie w sercach i umysłach tych, nurzyli się w świat, który stworzy! na kartach swoich ks iążek. Nigdy nic upiększał rzeczywistości, zawsze starał się, by wszystko o D o L E,G R y z p o " R było jak najbliżej prnw- A dy n człowieku. Swiat jego ksiązc k to świat brudnych, zapjaczonych przedmieść, przegranych, zniszćzonych alkoholem i zgorzkniałych. pogrążonych w beznadziejności egzystencji ludzi. Miłość u Hłaski zdecydowanie odbiega od harlequinowego" ideału, niesie ze sobą ból, cierpienie, jej smak nie ma praktycrnie żadnego związku ze słodyczą. Czytając książki tego jakby nic było buntownika zastanowić moi:na się nad istotą życia. Według Hłaski. a może raczej, jego bohaterów życie nie niesie ze sobą radości. miłości, lecz samotność, opuszczenie i nienawiść. Ale mimo tej beznadziejności gdzieś mimowolnie, może bez wiedzy autora, błyska nadzieja na lepszą przyszłość. Może się mylę, może wcale nic nie przebłyskuje, może nic nie ma przebłyskiwać, może jakiś profesor polonistyki spo Jcmizuje mnie na śmierć. ale wydaje mi się, że Hłasko tak naprawdę nie był takim pesymistą. Pisał o sprawach bolesnych. ale myślę, że wierzył, że nie wsystko jest takie złe do końca. Zresztą sami spróbujcie wyrobić w sobie opinię na temat Marka Hłaski, gdyż moim zdaniem zasługuje on na miejsce w waszych sercach. Nie brzmi to chyba zbyt patetycznie. bo dla tego autora nic nie jest zbyt patetyczne. W rodzinie ( 3) P.B., Trzecim z prezentowanych na tych lamach krewnych Gtyzipiórn jest nieoficjalny organ prasowy ll LO w Gdyni. Tamtej si wolni stm:lcy obiecują pisać bez ogródek i ofernją (za jedyne 40 gr) sporo przyzwoitych tekstów, m. in. powieść w odcinkach a nawet krzyżówkę. WykaLują też operatywność w zjednywaniu sponsorów. Efekt: wszystko dobrze widać. Ale łamałbym to mniej monotonnie... A kw Sax Clubie_ o tym, czy go znalazła, mogli śmy przekona ć się w piątek 3 stycznia w gdyńskim Sax Clubie. Tam bowiem Aple Z e - ka urządziła swoi stą imprez. kę. spół zagrał kawałki The NoJe Da Da (.Fast Food".,.Przypowieść filozoficzna") razem z Jankiem Borkowskim. ale przede wszystkim królowały numery Aptek. Koncert rozpoczął się od,.ntra. pt e Q Menda szuka frajera c~li... kt' ty- -' po o- ko trzy stare piosenrym Kodym spy- ki, czyli NiezaJeżtal wprost:,.ładne?". Kapela.,. S., G P rzedstawiła nowe piosenki m.. yntcw,. e- neration". (,,Narkoman...Chłopcy i Jak Dziewczyny'), jak i permanent- - ze stroną tene hity. okraszając je zapowie- kstową, o czym są dziami w stylu:..trochę roman- nowe teksty? tycznicj -»Piosenka o białej - Najlepiej będzie wałek na czaszkę dla bardziej ka najprostsza metokumatych''. da, żeby się przekonać i ocenić Chcąc się nieco od ra,u. dowiedzieć - Znów ukłon w stronę surreao nowej pty-!izmu? cie Apteki - Nie. nie... Raczej spokojme -,.MEN DA", realizm. porozmawia- - Tym razem całkowicie po em z nadwor- polsku? nym aptekarzem - Tak. Jest jeden tylko utwór - Jędrzejem Kcxly- po angielsku. stary numer -,.Gemowskim: neraion... -,,Menda" - dla- czego taki tytuł? - Czy powstaną wideoklipy do,,mendy"? - Jest to synonim. _ Będą trzy. Do.,Syntezy''bęktóry określa pewną dzie zrobiony wideoklip. do grupę ludzi. Ludzi z różnych branż. w każdej Diabłów" i prawdopodobnie do branży można spotkać C~łf:7 ~;:i~\.\espodzi mendę. """"' - Kto projektował okład- nowej płycie? 'czyny'.~ na kę? - Bonusik - znowu niespo- - Olaf Dcriglasoff (obecny dzianka, więc nie zdradzam. basista - przyp. BAS) - Czym było podyktowane -,,Mendę" wydaje SP-Re- rozwiązanie starego składu zecords, dlacz.ego akurat ta finna? społu? - Jedyna niezależna wytwór- - Wszyscy się rozeszliśmy. Ja nia w Polsce. reaktywowałem zespól w no- - Czym będzie się różniła oo- wym składzie. Nie pokłóciliśmy wa płyta Apteki cxl innych? ~ię o kasę. nic takie historie, bo - Przede wszystkim składem, przeważnie z tego powodu rozktóry ją nagrał i numerami. bo padają się zespoły. większość to nowe numery, są AA/fAJ ~all pod obstrzałem We wtorek, 7 stycznia w LO w Gdańsku odbyło spotkanie z Aleksandrem Hallem. Zorganizowali je członkowie samorząd u i Ruch Młodych Konserwatystów. Uczestnikami byli przeważnie uczniowie i Dlaczego chciałeś.(cicżce«, czy»korowód«- ka- posłuchać - to jest ta- reaktywować kapelę? - Po- nic waż bardzo Aptekę kocham. Była potrzeba duszy i po prostu tak się stało. - Przyszłość Apteki? - Wicika i kolorowa. - Kiedy i gdzie będzie można was posłuchać? - Trudno mi powiedzieć, są to ruchome terminy. Ale na pewno najbliższy termin to 7 lutego kiedy będziemy grali z Beastie Boys w Warszawie. a 9 lutego mamy duży koncert promocyjny w Warszawie naszej nowej płyty. która pojawi się na rynku na poczqtku lutego. - Dlaczego nie ukazał się kompakt z materiałem Ujarane całe miasto?" - Są jeszcze problemy fomalnoprawne stwarzane przcl SPV, tak że to r.va. ale będzie nic<lługo. " Czy ubolewasz nad tym, że Rock Buda się spaliła? - Oczywiście, że ubolewam. To było najlepsze miejsce do grania. w sumie najfajniejszy klimat dla takiej muzyki jak nasza. BAS dwójki" i sąsiedniej Dość oryginalną atrakcją. jaką zaserwowali organizatorzy, było... zakoczenie spotkania zanim została zaspokojona ciekawość uczestników. S ądzę, że tego posunięcia nie zrozumieli nawet prowadzący. B yć może przy- Dwójka" wkracza ~ czyną b'yło topnienie masy ludzkiej", która mu.,dziewię tnastki". \.. /~ w po litykę Pan Hall wygłosi! wy- \,_., kład na temat przyszłej konstytucji. Przedstawi! istniejące projekty, a także swoją wizję. Pornszył tak.że stan obecnej sytuacji politycznej w kraju, w związku z czym oberwało się paru politykom. Dostało się m.in. lewicy oraz prezydentowi. Potem - gość był pod obstrzałem pyta. D otyczyły one główn i e polityki, polityki i jeszcze raz polityki. Pan Hall udzielał długich, ponad 5-minutowych odpowiedzi. Zazwyczaj... na temat, co niewielu ludziom się zdarza. Tradycylnie witam was w kąciku poetyckim Gryzlpióra, Ponieważ spotykamy się już po raz piąty i przez ten czas zdążyliście za- s i ała powrócić do swych codziennych obowi,zków. Podczas gdy filozofowie zasta nawaią się nad p rzemianą ducha, zwykli smiertelnicy koncentrują s ię na przemianie materii. poznać się ze sporą dawką młcxlej poezji, postanowiłem, że tym razem - na zasadzie małej odmiany - zaprezentuję wam ; Niektórzy uważaą, ze nie noezy źle mówić o umarfych - innt zaś, że dobrze o fywycb. Tuż po zakończeniu można było jeszcze kupić ks iążkę z autografem lub zostać członkiem RMK... Ja wyorałem ten pierwszy wariant. Było to pierwsze tego typu spotkanie z politykiem w gdańskiej dwójce''. Zapowiadają się następne. Co na to V LO, którego monopol na tego typu imprezy został właśnie przełamany? garść aforyzmów autorstwa mojego dobrego znajomego, współzałożyciela wciąż rosnącej w siłę grupy poetyckiej Wrzesień" Tomka Nakielskiego. Tomek oczywiście Są myśli pisuje także wiersze, k l. ale jak sam o sobie,ja gi oty- mówi - czuje się wlana Wy- śnie aforystą. : Dylemat: Czy to dobrze dorastać do pięt Ach illesowi. starczy je O zmarrym sklerotyku nie mówi się: poruszyć, cześć ego pomięci by stracić growę Natomiast już w przyszłym tygodniu gościem Gęsi Pióra będzie Robert Brunne. Obrażony. Odwrocil s i ę tyłem do śwata i dopiec ro wtedy dostał prawdz- we mocnego kopniaka w tyłek Zwrot weść fycie" jest dowodem pychy człowieka. W rzeczywistości to fy cie wiedzie nas Noczęśce zwodzi. we co lezy na, Cieko- wątrobie Pro mete USZOW Michał Piotrowski -wnwncrzc nakład 400 egzemplarzy Powieść "Zadanie z trójkćltem Bazyla Lubańskiego - cd. Wywiad z Grzegorzem Skawińskim, liderem SKAWALKERA Psychozabawa Kogel - Mogel masa nnych rzeczy Cześć po raz drugi! _...,_, _... ~ To,a ,...,.z_...~~""...,..,,...,.~.,_,...,,yt,o;,...,~ ~,...,.,,..T-~~-- ~ powrzli. " dol,...ąo~oo-~-,..!,.-..::::.~-tlw~ w.--...,.--. vr.-u,...io ~-.,...,.,.._,.,,..,..._.. np~....._.~... ~ "'f._,. _...,_..,,.-,~~Ji»,o.,.trn,Jl:lff"..-.,, ~ ,,,.,~dot,o, wo,,...-s> ~_..,_ _...,.~... _.,... _... ~- ~~.....-ił, , ~,~~"" ~-~~~~,,. ~---Z.u:blol'~.-, WELKA ORKESTRA Ślll~TECZMEJ POOCY.l.--r)'l- ~ ~ --""-.,.,... ""*'".,.lr,olll-..-w... ~ _.,.. -,.o,. "' =~..,..._...,...,...,. -~--...-~... ~~--~-~--,..... ~ -- ~..., ,...~...,~T _,...,.~,.., ,.,~. ~.....-,_......,..~- -~.,.,,_... JOd&oooo,,u;lltloU"2',-,w'--- ""'l>'t-dlri<fl'... ~OCZ~-:yllth~O<Ml)'<> ~~_...--~~... ~ oa.~-,...,~,-p~..,...,_-..:y~ ~~-"""'7ffl ~i,,,, ~-,_.--..., anw~~-... -~ ~od...._,_~- To--. 9~-il.dllt~... ~' -...-i-o-~,-... ~-~~ ~... 'W~ ~-~,.,...Ml - - ""''ł&u,-- l :M!llfl5fl00....,..._"*"'--~-~...,,..,, L..!... ~~...,-.. ""QlcM ~.czwt-..,aw.....,s,,"'.-y~,.,.zullę,.._.,._,oo_,.._.,,,""''j$o-,..looo.,,_..,,,.._~.. D,.-""' '.. ---,... ~~)- T~.oo-.. -""' -'.,._._»~-OK...,. ~--... ~--~-... -"'~-~ = / M«JlrN~- ::;::::~ :: ~ G<lt« ,,.-,.... _ =.i:-., Jiijgi numer FREELANCE opasu... fhma '.i lt EM AR z OdauM. W~! Jest rok 2047, znajdujeu się w mieście Kemo, posia dasz wspaniały wóz i... je steś taksówkarzem! Twardy, uzbrojony po zęby, zdolny do wszystkiego i przygoło wany na wszystko. Tak, to ty. Miasto, wykupione przez organlzację o wdzięcznej nazwie OMNCORP, zostało poddane przez nlc.pewnemu eksperymentowi. Ow ekspe ryment zwal się ukwaran tanna"! Zakładał on, że przestępcy, którzy opanowali miasto, wyniszczą się sami. Lecz co ze zwykłymi ludżmi? Oni liczą tylko na s iebie i na C iebie. Przejdźmy do konkretów. Twoim głównym zadaniem jest przewożen i e pasażerów. zarabianie szmalu'', zakup nowych broni i walka o lepsze życie (chodzi o to, żeby jeździć ~ Joystick w łapie Ja Scott wylecie' budy S koriqło się \\'res~cie pó/roc:e. Ws::yscy odetchnęli z ulgą, gdy:, wra: : nim skoriqla się (pqnajmnie j na dwa t_vgodnie) walka o stopnie, wagary i inne tego typu prz)jemności. Skońc:yly się chwiloll'o mile. poll'ywiadówkoll'e popołudnia... Koniec semestru to dla niektórvch również koniec edukacji. Odpadli ńajgorsi, najbamniejsi lub najniewygodniejsi z uc:niów. lil co ięc mu;na wylecieć :e doły? Pr:pwm, że sprawa nie jest tak prosta, jakby się po:ornie wydawało. Sposób pierwszy polega na totalnym i :pełny nieuctwie. Mo:,e mieć ono ~ród/o w!;:\\'. niskiej inteligencji lub brak chęci do wchłanian ia wied:y o (pr:ysłowiowym ju:,) tylakoloid~ie. Jeśli jestes mato "dolny to :aprowadzą cię do psychologa. Jeśli jesteś zbyt wylu:owany, to :aprmmd:ą cię do psychologa. Psycholog po :badaniu twoich majaków sennych or:eknie czy nadajesz się do roli tr\'bika w mas:ynie oświaty czy nie. Je.iii nie, mas: problem z głowy i długie ferie w perspektywie. Jeśli rak, czeka cir okropna męka. Ws;:yscy na -, cz ciele w ramach dobroci dla :wie. rząr :echcą wyciągnąć cię łaskawie na ocenę mierną. \Vią~e się to z ieusta nym przepytywaniem. :a/iczaiem, powtarzaniem ird., do którego musisz się pqloż.yć. Nie mas: innego \l')jścia: bez opanowania podstaw nie pozwolą ci podjfować w stronę następnej klasy. a pały ci nie postall'iq i już. Tak, że sposób jest nudny, trudny i banalny. Sposób drugi jest :decydowanie bardjej brutalny, wymaga posiadania dż.yclz luk kinders:tbie i brak elementarnej kltry. Ten warunek nie dyskwalifikuje sporej grupy osób, więc maż.na (trzeba?) go opisać. Wystarczy więc zapa lić papierosa na ll'prost dyrektorskich okien lub :aproponowac" wypicie brudja wvchowall'czyni. Sposób ten działa ekspresa wo i niezawodnie. Gwarantję, że na następnej przenl'ie poproszą cię o ~obranie twych niegodnych papierów z sekretariatu. Sposób trzeci działa tylko na określony t)p na crycieli. Wymaga on sporego nakładu c.zasu. gdyż tym razem będziemy sir starali być oryginalni i twórcza zbuntowani. Poka~ się. dajmy na to, w czerwonych glanach i róż.owych rlosach pedagogom preferującym typ uczniów pt. skromny harcerz". Twój wygląd szybko zaczną łączyć z nasilającym się wandalbnem w twojej budje. Chuliganów należy się pozbywać, więc by dać innym (,,potencjalnym chuliganom'') przykład - wylecisz z tzw. lwkiem. Można oczywiście wymienić sposoby, jak będąc dobrym, grzecznym dziecięciem :nale~ć s ię na bruku - ale po co? Gr:eczne dzieci zakuwają z uśmiechem na wychudłych twarzach i ani im w głowie opuszczanie ich uko chanej placówki oświatowej. Qua ran po coraz to lepszych dz;iclnicach). Taksówkarskie autko" na poclątku można wyposażyć w: karabin na dachu, dzia ło plazmowe, wyrzutnię rakiet, stawiacze min. piłę tarczową na zderzaku i UZ za bocznymi szybami. Po przewiezieniu określonej liczby p asa żerów dostajemy zadania specjalne. Po wykonaniu iluś zadań przechodzimy do wyższej dzielnicy. Dla niecierpliwych pod aję kod do drugiego etapu:.,omnicorp is all knowing'', należy go wpisać w Exit bay". Podsumowując:,,Quarantine" uzyskała miano DOOM-a na kółkach przez swą brutalność i i l ość krwi. Nic podoba mi się to. że co chwilę ktoś wpada pod kola. Dla niew yży - Anna Zawadzka ne tych istnieje moż l iwość zatrąbienia na kogoś (ENTER) lub zwymyślania niedzielnego kicrowc y (FlO), oczywiście to wszystko można usłyszeć mając kar tę dźwiękową. Gafika jest super nawet przy niskiej jakości detali ( opcja zalecana posiadaczom < od 486DX). Osobom wrażliwym tej gry nic polecam. BM-PC - 386SX, 4MB RAM, 3MB na twardym", VGA Grafika - 9.5/0 Muzyka - 8/ 0 Grywalność - 8.5/0 Pomysł - 8/ 0 Ogółem - 8.5/ 0 DŻANEK

10 OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA OGŁOSZENA Str stycznia 995 * * * * * '* ** EUROPEJSKE MAGSTERSKE STUDUM NŻYNER EKO-MECHANCZNEJ Wydział Mechaniczny Politechniki GdańskteJ Studium sponsorowane przez TEMPUS - program krajów Wspólnoty Europejskiej w latach 99-ł-l 997 nformacje ogólne E.M. Studium nżynierii Eko-Mcchaniczncj rozpoczyna działalność w roku akademickim 994/99). Part Time Study oraz li rozpoczną się w lutym 995 roku. Zajęcia w Studium prowadzone będą Języku angielskim przez kadrę naukowodv<laktyczną współpracujących uczelni (The Buffon nstitute - Univcrsity of Paris V, France: Llmversity of Patras, Greece; Technical University of Szczecin, Poland: Technical University of Gdańsk, Poland). W programie nauczania znajdują się przedmioty obejmujące nowoczesne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska oraz zarządzarna, takie jak: Clean Technologies, Lean Production. E:nvironmental ~!anagement, Computer ntegrated Engineering. itd. Formy uczestnictwa w Studium FULL TME STUDY -d'cdnoroczne studia magisterskie - MASTER DEGREE COURSE in ECO-NTE RATED MECHANCAL ENG\EERNG. Absolwenci otrzvmają dyplom ukończenia studium i tytuł M.Sc. (mgr inż.). PART TME STUDY - półroczne Studmm podyplomowe - POST GRADUATE COLRSE in ECO-NTEGRATED MECHAt,;lCAL ENGNEERNG. Absolwenci otrzymają dvplom ukończenie studium. PART TME STUDY l - SHORT COURSES - dostępne db studentów wszystkich wydziałów politechnik i uniwersytetów oraz osób zatrudnionych w gospodarce. Możliwe jest zapisanie się na dowolną liczbę przedmiotów spośród oferowanych w progra,mie Studium w celu uzupclnienia i unowocześnienia wiedzv. Wykłady jednego przedmiotu trwają około,ł tygodni. Absolwenci otrzymają odpowiednie zaświadczenia. Przewiduje się. że studenci Studium (Full and Part Time Study ), którzy osiągną bardzo dobre wyniki w nauce będą mogli wyjechać na bezpłatne praktyki zagraniczne. Warunki przyjęcia na Studium FULL ana PART TME STUDY : - posiadanie dyplomu ukończenia studiów lub zaliczony co najmniej czwany rok studiów magisterskich na wydziale o profilu mechanicznym. -dostateczna znajomość języka angielskiego. PART TME STUDY l: -dostateczna znajomość fęzyka angielskiego. Ubiegający się o przvjęcie na studia w roku l 995 powinni w termime do 5 lutego 995 roku zlożvć w lliurze Studium np. dokumentv. FULL and PART TME STUDY : - Application form, - kopię dyplomu ukończe nia studiów lub wyciąg z indeksu poświadczony przez dziekanat (dla studentów V roku). PARTTME STUDY l: - Application Form. Biuro Studium Politechnika Gdańska. Wydm! Mtchanicznv. pokój 20. Gm. Główny. ul. G. ;',larutowicza 2, Gdańsk. Tellfax; (48 58) 472-ł97 4;,2, , ZABERZ PRZYJACOŁ NA BALANGĘ - 4 OSOBY W CENE 2! Posiadaczowi tego kuponu oferujemy: * bilet dla 4 osób za połowę ceny * kabinę : * pełne wyżywienie : * bary, restauracje, kasyno, dancing, disco oraz sklepy wolnocłowe * wspaniały karnawałowy show * całodniowy pobyt w Karlskronie ~,... - NE ZWLEKAJ LOŚĆ MEJSC OGRANCZONA ~ KUPON _PROMOCYJNY WAŻNYD i Zakłady Zbożowo-Młynarskie STAMO - "PZZ'' zatrudnią: SPECJALSTĘ d/s MARKETNGU TERMNAL PROMOWY KWATKOWSKEGO 60 8 SS GDYNA CORONALNE TELEFONY: (058) (058) (058) ORAZ BURA PODRÓŻY 3759 Preferowani ekonomiści z wyższym wyksztalceniemo odpowiednim kierunku. Termin zgłaszania ofert upływa Hevelius Brewing Company Ltd. w Gdańsku zaprasza firmy budowlane i projektowe do przetargu na opracowanie projektów i wykonanie następujących zadań:. "Portiernia - Dział Sprzedaży" li. ''Transport, magazynowanie i dystrybucja surowca odpadowego /wysłodzinyf'. li. "Mała architektura HBC Ltd. od strony ul. Kilińskiego". Szczegóło wych informacji udziela Dział nwestycji HBC Ltd. telefon: do 4 wewn Oferty prosimy składać do dnia 3 lutego 995 r RADA NADZORCZA Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie ponosi ~ odpowiedzialności za dokumenty wystawione po 9 grudnia 994 r. ostemplowane pieczątką ok rągłą o treści: Wejherowska S pó łdziel n ia Mieszkaniowa - Rada Nadzorcza i podpisane przez Pana Stanisława Barczaka. Wymieniony w dniu 9 grudnia 994 r. zosta ł odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej....n Zarząd SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ~ zwołuje na dzień 6 lutego 995 roku ogodz.3.00, SNG w siedzibie Spół k i przy ul. Wa łowej 46, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym po rządk iem obrad: BMEL 5.A. w likwidacji Prusza Gd. ul. Łukasiewlaa 6 sprzeda następujące środki trwale: Lp Nazwa środka Cena netto za szt.. żurawik żw żurawikżw Stół probierczy S2c Dżwi~nik samochodowy SDS 200 s. Myjnia komorowa Tajfun Suwnica jednobelk. SXY Zbiornik na cement~ Ponton pod KM-25 szt Kocioł stalowy wo.dny Miot wibracyjny 3000 Zespół spawalniczy Żuraw samochodowy R Koparko-spycharka PE lnformaqe pod nr. tel lub w !< Warsztaty Ortopedyczne Gdań skiego Centrum Rehabilitacji ul. Nowe Ogrody, Gdańsk ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie w terminie do dnia r. dokumentacji technicznej na budowę budynku warsztatowo-biurowego. Założenia projektowe oraz wszelkie informacje można uzysk ać u Kierownika Warsztatów, tel Oferty w zamkn iętyc h kopertach z dopiskiem "Przetarg" należy s kładać w sekretariacie Warsztatów jw. do dnia r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. Zastrzega s ię mo ż l iwo ść odst ą pi e ni a od przetargu lub wybór oferenta bez podania przyczyn. «ZRBiUP " Newport" Gdańsk, ul. Floriańs ka 3, nr tel ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu "Polonez", rok prod. 979 i piły tarczowej FKA-400. Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz Wadium należy wpłacić na godz. przed przetargie m. Zastrzegamy sobie odwołanie p rzetargu bez podania przyczyn Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Z.gromadzenia. 3. nformacja nt. renegoc jacji Kontraktu zawarteg o pomiędzy Miastem Gdańsk a SNG. 4. Opinia w zakresie proponowanych zmian Kontraktu zawartego pomiędzy Miastem Gdańsk a SNG. 5. Zakończenie obrad. Drugi termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia w / g podanego wyżej porządku o bra d zostaje wyznaczony no dzień ló lutego 995 roku na g od z llb-008/29 Urząd Gminy w L i p uszu ogłasza konkurs n a s t a nowisko S k a rbnika Gminy TERESE KOZŁOWSK E J st. kust. dypl. mgr in ż. byłej dyrektor Biblioteki Gł ówn ej Politechniki Gdań s ki e j wyrazy szczerego ws półczuc ia z powodu utraty Od kandydatów oczekujemy: - w yks z t ałcenia v y ż szeg o lub śred ni ego ekonomicznego, M~ŻA - z n ajom ośc i zaga dni c fk s ii; gowo śc i oud żetowej. ~ - wysokiego poziomu samo&ieln ości i odpowiedzialnoś ci. wyjątkowo szlachetnego i wybitnego Człowieka łączą s ię w głębokim ża l u Oferty z opisem kwalifikacji i przebiegiem kariery zawodowej oraz motywacją prosimy kierować Koleżanki i Koledzy, Dyrekcja i NSZZ so li darność do dnia 5 lutego 995 r. pod adres: U dgmin Biblioteki Głównej Politechniki G dańs ki ej. ul~rdowskiego 7, Lipusz R Pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko dnia 27 st ycznia 995 r. o godz..00. Z głębok im żalem zawiadamiamy, że dnia 25 stycznia 995 r. zmarł były Pracownik naszej Stoczn i 45a JA FLZK Msza św. odbędzie s i ę dnia 28 stycznia 995 r. o godz w koście l e św. Andrzeja Boboli. Pogrzeb odbędz i e się tego samego dnia o godz..00 na cmentarzu Witom i ńskim. Serdeane W'lrazy współcz ucia Rod zinie Zmarłego składają Dyrekcja i Pracownicy Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Z gł ę b o kim ża l e m za wiadamiamy, ż e dnia 26 stycznia 995 r. zma rł nasz ukochany Zię ć, Szwagier i Siostrzeniec W dniu 2 stycznia 995 r. z marła nagle w wieku 60 lat. BRONSŁAWA Z głębo kim ża lem powiadamiamy, że z marł nasz ukochany Syn.i Bra t Pełna bólu i żalu zawiadamiam, że 26 stycznia 995 roku z asnął pojednany z Pa nem mój najukochańs zy M ąż ś. łp. PRAŁAT pomoc laboratoryjna Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej nr 2 R Z05 Pogrążonej w smutku Rodzinie Zma rł ej wyrazy głębokiego współaucia składają Dyrekcja i Współpracown i cy z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie. K KO V SZTOF Pl R o ś. t p. OPi o.,,. SK Msza św. ża łobna odprawiona zostanie dnia 30 stycznia 995 r. o godz w Bazylice św. Brygidy. Pogrzeb odbęd z i e s i ę teg o samego dnia o god z na cmentarzu Ł ostowi c kim. Z gł ębok im ż al e m zawiadamiamy, ż e dnia 24 styczni a 995 r. z marł najukoc h a ńs zy M ąż, Ojciec i Dzi adek ś. fp. mjr CZESŁAW CHO LEWSK Pogrzeb odb ęd z i e s i ę w poni e d z iał e k 30 stycznia 995 r. o godz na cmentarzu Srebrzysko w G dań s ku. M sza ża łobn a o d będz i e się w Bazylice św. Brygidy dnia 30 stycznia 995 r. (ponied z iałe k) o godz Wyprowadzenie zwł ok odb ędz i e s i ę na cmentarzu Łostow ic ki m dnia 30 st ycznia 995 r. o godz Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 30 stycznia 995 roku o godz w Bazylice św. Brygidy w Gda ń sku. Pogrzeb odbęd zi e s ię tego samego dnia o godz na cmentarzu Ło st ow ic ki m Pogrążona w bólu Rodzina 455 Pogrążo n a w smutku Rodzina 4570 Rodzice i Siostra (57 Pogrążona w smutku Żona Pani LD KORPALSK EJ wyrazy gł ę boki e g o ws półcz uci a z powodu tragicznej ś mierci o CA składa Kierownictwo oraz Ko l eżanki i Koledzy z Drugiego U rzęd u Skarbow ego w Gdańsk u. Pogrzeb odb ę d z i e si ę dnia 30 stycznia 995 r. o godz na cmentarzu Witom iń skim w Gdyni. Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 995 r. z marła w wieku lat 90 moja Kochana Mate ńka, nasza Ciocia ś. fp. HELENA GONTAREK z d. Antosiewicz Msza św. żałobn a zostanie odprawiona w dniu 30 stycznia 995 r. o godz..00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Gdyni-Chyloni. Pogrzeb odbę dzi e się tego samego dnia o godz na cmentarzu Witomińskim. Autokar bę d z i e oczekiwał przed kości ołe m. Pogrążona w ża lu Córka i Siostrzenice z Rodzinami SBZ W dn iu 25 stycznia 995 r. zm a rł JAN FDRYK emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Strzebielino Pogrzeb o d będ z i e s i ę w po n ie d z i a łek 30 stycznia 995 r. o godz na cmentarzu G dańsk -Łost o wice. Nadleśniczy i Pracownicy N ad l eśn i ctwa Strzebielino Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 995 r zmarł nasz najuko chańszy Brat, Wujek, Ojciec Chrzestny i Szwagier 4569 ś. f p. WALENTY CZARNOTA Uroczystości pogrzebowe ro zp oczn ą s i ę o godz..30 w kaplicy cmentarza Pierwoszyno. Zrozpaaone Siostry z Rodzinami mm REDAKC..A NE ODPOWADA ZA TRE$C ZAMESZCZANYCH OGŁOSZEŃ REKLAM BURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax , tel w. 69, 207; Gdynia, tel , ; Sopot, tel ; Elbląg, tel ,

11 / Sobota Str Z Pobki 7.0 Eko - echo 7.25 Ws?ystko o działce i ogrodzie 7.50 Agrolinia 8.30 Sportowa apteka 8.55 Program dnia 9.00 Wiadomo~ci 9.JO Ziarno" - program red. katolickiej dla dzieci i rodziców O - 5 oraz film z serii,.lassie" /emisja 7 teletekstem/.00 Magia dikicj przyrody",.lwy L rezerwatu Ngorongoro" film dok. prod. au,tralijskicj 2.00 Wiadomości 2. O Kraj - magatyn regionalnych oddziałów P '.! 35 Fronda - Bohater n,i,zych czasów J,.OO Swojskie klimaty l 3.25 Walt Disney przedstawia: - Goofie i inni -Goofic i inni, Hull High/emisja. teletekstem/ -ł..ło Ostatki" - film dok. Andrzeja Fidyka 5.25 Swoj~kie klimaty 5.50 Zwierzęta świata -,,Szczęśliwy powrót garny" - film dok. prod. angielskiej /emisja z teletekstem/.. ~ 6.'.!5.. Spółka rodzinna" /2/ - serial P 7.OO Teleexpre\s 7.25 MdM. c?yli Mann do Materny ~bierna do Manna - program satyrycrny 7.50 Swojskie klimaty - magazyn weekendowy 8.0,.Beverly -lilb 9020" - serial prod. USA 9.00 Wieczorynka Strażak Sam" 9.30 Wiadomo~ci \=;O_J;'.~aszne Misie" - ftlm f:: prod. USA / 976 r. 02 min./ r~ż. l\tichacl Ritchie, wyk Walter Matthau. ratum O Neal. Vie Morrow Czar par - turniej Wiadomości 23AO Sportowa sohota Demon zemsty" /\'engeance the Demon/ - horror prod. angielskiej /83 min. reż. Stan Winston, wyk. John Di..\qui- no, Kerry Ramsen.20 Ogień i lód" [ Fire and lee ] - film prod. angielskiej 985 r, 77 min./ reż. \rilly Bognt>r 2.35 ~hzyczna kdynka nocą 3.20 Z.ikończenie pwgramu _ POLONA 6.00,.Zbuntowana" (8) 6.45 Sport 7.5 Globtroter 8 O Filmy animowane dla dzieci 9.20 Sprawiedliwi" -,..:rial ljsa 0.5.Jolanda" - teknocla.00..zbuntowana'" (77).45.. Kiedy kobiety straciły ogony'" - komedia :uo Bez ma,~i - mag. db pań..\.00 Globtroter - mag. turystyczny 5.00 Słodka brunetka'" - komedia Filmy animowane dla dzieci 7.30 Top 20 - lista przebojów 8.30 Magazyn mody Design" 9.0 Zbuntowana'" - ci<lc ,.Magnum" - sena! 2.-ł5 Cztery diabły" - obyczajowy, \\'lochy. reż. Franco Giraldi Sekrety nocy - nocne życie największych miast świata 2:'\.50.. Samotne serca" - obyczajowy.jo,.zbuntowana" (78) 2.0 Magnum"' - serial przygodowy prod. USA. wyst. Tom Sclleck 3...\0 Top 20 - lista przebojów 5.OO Globtroter RJL~ OO Panorama 7.0 Dedykacje Zygmunt Noskowski i jego dedykacje 7.30 Taq sami 7.50 Spotkania z językiem migowym 7.55 Drawskie manewry Systemy obronne w świecie 8.30 Opowieści Alfa" /6/ - serial 9.OO Dzień dobry. tu Gdaisk 9.30 Jajecznica" O.OO Studio sport: - Tenis - Australian Op~n finał kobiet 0.20 Mniejszości narodowe,.karaimi - ginący naród".oo Ulica Sczamkowa 2.00 Akademia Filmu Polskiego Drzwi w murze" - film z 973 r. reż. Sranislaw Różc wkl. wyk. Zbigniew ZapasiewicL, Wanda Neumann. Ryszarda Hanin 3...\0 Studio sport Tenis - Austra- lian Open 4. ll Życie obok nas Portrety z natury" /4/ -,,W poswkiwamu wyjców"' - film przyrodniczy prod. angielskiej..\.35 Gwiazdy z tamtych lat - JcrLy Michotck 5.5 Halo Dwójka 5.30,.Hartowie na Dzikim Zachodzie.. /5/ - serial prod. USA a~,...,:-;...-;;,;,;.c-;.::,.z ~~., Warszaw,;ke Spotkama rea- J tralne - studio festiwalowe 6.30 Familiada - teleturniej 7.00 ntercity Kraków - Warszawa /2/ - \ idowisko kabaretowe 7.55 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego 8.00 Panorama 8.0 PANORAMA 8.5 l\agazyn kulturalny dni świat 9.00 Gra - teleturniej J Szalone liczhy" - program dla dzieci Bogusław Kaczyński zaprasza - muzyczne,potkania ze znakiem zapytania 2.OO Panorama 2.30 Słowo na niedzielę 2.35 Chimera - magazyn kulturalny Wolf' /Wolf/ - pilot serialu prod. VSA 989 r. 96 min. reż. Rod Holcomb, wyk. Jack Scalia, Nicolas Surovy, l\.imi Kuzyk..\0 Brulion O.OO Panorana 0.05 Non stop kolor.05 Zakończenie programu ''SAT _ Super!!!"'.0 Kroniki młodego ndiany Jonesa" - pilot serialu przygodowego, USA 993 (powt.) 3.00 The Big Gambie"' - film przygodowy, USA 960. reż. Richard Fleischer (96 min) 4.50 Grease 2" - musical. USA reż. Patricia Birch ( 09 min) 7.OO,.dź na całość!" - teleturniej Gra o milion" - teleturniej 8.00 Studio sport: piłka nożna 8.30 Mr Smith"' - serial 9.00 Wiadomości 9.25,.Kolo fortuny"' - teleturniej 20.5 Oh. Jonathan"' - niemiecka komedia obyczajowa, 973, reż. Franz Peter Wirth (95 min) 22.00,.Bądż gotowy do drogi" - show 23.0,.Alles Liebe... oder was" Tutti Frulti - bez cenzury'' - wioski film erotyczny, 990 (66 min).oo,.bandyci w Mediolanie"' - włoski film sensacyjny RTL Program dnia 3--- Dzień dobry, tu Gdańsk Jajecznica" - magazyn Mariusza Pucyto.. Różowa dama" ( 96) - serial Extremc - pr. muzyczny (powt.).05 Tu mieszkamy - program pub!. cz. Co, gdzie, kiedy w Trójmieście (powt.) Legendy Dzikiego Zacho- J du - serial prod. USA, odc. 3/ Tu mies.kamy - program G<laii,k, cz. l 3.JO,.Cristal'' (05)-scrial..\.05 Teatr Baśni - serial USA, odc. 0/24 \powt.) S.OO Panorama,". 5.0.,Mała Rose) - odc. 5 pt. J.. Powrót taty'' 5.35 świat magii Paula Daniel- i sa (odc. 3) - program rozr.ywkowy produkcji ang POLON A 8.00 Powitanie. program dnia 8.05 Hity Satelity (powt.) 8.25 BRAWO BS' 9.00 Wiadomości 9.O Ziarno" - program red. katolickiej dla dzieci i rodziców 9.35 BRAW0 BS! 2.00 Wiadomości 2.0 Program dnia 2.5 Weekend 2.30 Mała ksi..-żniczka odc. 5 - serial animowany dla dzieci 2.55 Weekend 3.30 Posiady w Atmic" cz Weekend..\. ~.,:;:;:i-"" w';' 6.5 J\iie z tej ziemi - serial,j' odc Cienie życia 6.45 Rozmowy o nadziei 7.OO Teleexpress 7.20 Co Judzie powiedzą" - serial, odc Program pub!. 8. O Panorama 8.5 Magazyn kulturalny 8.30 Hop i bęc - styczeń 95 8AO Talenty ,Grosvenor 92"' - film sens. prod. USA. 985 r...\o Lato leśnych ludzi" odc. \ 5 lost. serial P 5.55 Powitanie, program dnia 6.00 Weekend 7.OO Teleexpress ". 7.5 Weekend 8.00 Teatr Komedii:,,Lekarz miłości'' autor: Włodzimierz Perzyński. reż Barbara Borys - Dami,;:cka. wyk: KatarzynJ Tatarak, Małgorzata Pieńkowska. Krzysztof Wakuliński, Cezary Morawski inni 66 min Weekend 9.5 Dobranocka: Przygody Mi- sia Colargola 9.30 Wiadomości ,Biała śmierć - film dok. r;0.05 Wieczorny eniwersytet Te- Uczestniczyć b..-dziemy w sensa- lewizji Lekkiej, Łatwej cyjnvm d~ś,iadczeniu australij- Przyjemnej" wykład XVJ sk.ic-h pleiwonurków, którzy Reklama w P odważyli się na konfrontację z 2.00 Panorama żarłacz.em ludojadem Aktorzy prowincjonalni'' 2.25 Słowo O Ewangelii film fabularny prod. polskiej (979). reż. Agnieszka Hol Muzyczny gość Trójki" land l03 min. 2.45,Uśmiechnij si..-'."' - kaba Programnaniedziel,; retowy pr. rozrywkowy Słowo na niedzielę 22.5 Panorama Benefis Olgierda Łukasze May day kapitanie - film wicn" <lok. o tragedii promu,.jan 0.20 Program na niedzielę Heweliusz'' 0.30 Bez prądu RA"' Diabelskie sztuczki - ko-.30 Dom" odc. 9 - serial fabumedia prod. franc 982 larny TYP (napisy w jęz. an- 0...\5 Zakończenie programu gielskim) (po\\t. l 3.05 Zakończenie programu DS.~F 9.00 Mistrzowie sportu: Bob Beamon (skoczek w dal) 9.5,.Sport Con ta i ner" - rekjamy 930,.Amazing Games'' (powt.) O.OO Sporty motorowe:.. Monster Trucks"' (powt.).oo Trans World Sport'" (powt.) 2.00,.Futbol Mundial" (powt.) 230 Piłka nożna 4.45 Mistrzowie sportu 5.00 Żeglarstwo: Puchar Ameryki 6.00 Sporty motorowe: halowy supercross w Lipsku (powt.) 7.OO Sporty motorowe: wyścigi motocyklowe na lodzie 8.00 Taniec towarzyski: Bundesliga - formacje standardowe w Brunszwiku (powt.) Trans World Sport" (powt.) Piłka nożna: liga hiszpańska \Vrestling WCW Sporty motorowe: wyścigi motocyklowe na lodzie - MŚ Trans World Sport" (powt.).35 Best Direct" - reklamy.so Wrestling WCW: walki zawodowców (powt.) PR_O 7 EUROSPORT 8.30 Tenis: Australian Open w Melbourne - finał kobiet 0.30 Snowboard: PŚ.OO Wrestling: walki zawo<lowców 2.00 Boks 3.00 Tenis: Australian Open w Melbourne - finał kobiet (najważniejsze wydarzenia) 5.00 Kolarstwo przełajowe: l\ E w Eschenbach (Szwajcaria) 6.30 Golf: Johnnie Walker Classic 830 :'larciarstwo klasyczne: PŚ w biegach w Lahti (Finlandia) - kobiety JO km 930 Narciarstwo: PŚ w skokach w Lahti (Finlandia) - drużynowy konkurs skoków 2.00 Wrestling: walki zawodowców Tenis: Australian Open w Melbourne - finał kobiet (najważniejsze wydarzenia) Boks.00 Międzynarodowy nformator Motorowy 2.00 Zakończerne programu TNT The Secret Ways" - film sensa Blok programów dla 0.45,,Animaniacs" CARTOON cyjny, USA 960, reż. Phil Karl- dzieci:.0,.tom i Jerry" NETWORK - seriale animowane: son. (5 min) Disney & Co.":.25 Tom i Jerry'' 7.00 Dynomutt" (A) 0.55,.n"n'Out" - film obyczajowy, O.OO Classic Cartoon".40 Najprawdziwsze czary" () 730 Kapitan Planeta'" (A) CSA 986, reż. Ricardo Franco 0.5 Cudowny worek",.syrenka - serial komediowy. USA 8.00 Wieczór z Bugsem i Daffy" ( 00 min) Ariclle"' 2.0 Parker Lewis"" - serial (NS) 2.35 The Web"' - thriller. USA 947, 0.45 Podróż odkryć"' - reportaże 2.35,.Batman.. - serial 9.00 Kot Tip-Top"' (A/Fili) reż. Michael Gordon (05 min) 0.55 Bio-Top" - ciekawostki,.go Superboy'' - serial Między nami. Jaskiniowca The Forest Rangers" - film sen- ofy i Max" Podróże na dno morza' - mi" (A/F/S/H).Marshall ( OO min) -.30.,Eerie, ndiana" - serial 4.35,.Riptide" - serial (powt.) mat.. Czynnik akcj'i'":,.lo 6.00 Mannequin far Rio'' - film oby-.55 (s),. szyscy oc ają u ę Pro movie" - magazyn filc za jo wy USA/Niemcy l 954. sena mowy ne Peri er, wyst.: Stewart Granger, Sylva Koscina, Christine Kaufmann, Tulho Carhandlarzy kobiet (s),,pełna chata" - serial przygodowy, 963. reż. Maminati i in. (95 min) Najemny 7.50.,Miłość od pierwszego wejrze- 4.0 (s).. Krok zakrokiem" -serial rio Camerini. wyst.: Paul rycerz pomaga obronić miasto w XV wiecznej lla Dusząicialem"-pilotniemiec (s). BeverlyHills.9020"-se- Barker, Klaus Kinski i in... (VF/"'F' N ka n..., r ) kiego serialu. 989 (00 min) na (9 min) Piosen rka Amrita 2l.50,.Soldiers Three" _ film przy- sac., USA 942. reż. George.25.,Gra o nagrody'' - teleturniej serial Filmowy wieczór NT na te- W k J., spadaccino" - wioski film. pr,ygodowy, 96. reż. Etien- reż. Kurt Neumann ( 0 min) 2.25 Kto tu jest szefem?" - serial 6.00,.Kali Yug : Aufruhr in n- Pięć modelek pada ofiarą bandy 3.00 Ksi,żę z Bel-Air" - serial dien"' - niem.- wl.-fr. film nia" - show 4.45 Studio sport: piłka nożna Gucrs, s~nta Berger, Lex Wiadomoki 7.45 (s).. Melrose Place" - serial ratuje lekarza Simona Pal- godowy. USA 9 5, reż. 20.5,.Żyj i pozwól umrzeć" - angiel Wiadomości mera od śmierci z rąk sekty Tay Garndt, wyst.: Steward ski film sensacyjny reż. 9.0 (s),,male gwiazdy z playbac- Thug... Granger, Walter Pidgeon. Guv Hamilton, wyst.: Roger ku" - show 7.55 Podróż dokoła świata"' - se- David Niven, Robeit :-.lew- Mo;Jre. Yaphet Kotto, Jane Sey (s).. Ślub marzeń" - show rial dokumentalny ton in. (88 mm) Przygody mour, Clifton James i in. ( ,.Co. proszę?!" - show Seriale animowane: trzech żołnierzy brytyj,kiej min) Tym razem agent 007 wal (s),.gottschalk" - show Tom i Jerry" amiii w XX wiecznych fnczy z gangsterami i handlarzami O.OO (s).. Sobota nocą" - show 9.5,.Tom i Jerry" diach... (A/F/S/H) narkotvków na Karaibach....OO Brutal Glory - The True Story 925 Simpsonowie"' The Hellfire Club"_ angiel Wąski margines" - thriller. ofkid McCoy" - film sensa Wiadomości ski film obyczajowy USA 990, reż. Peter Hyams cyjny, Poludniowa Afryka 20.5 Otto -Z dala od Fryzji'' rei.. Roberts. Baker/Monty (97 min) Za defraudację pienię reż. Koos Roets. wyst.: komedia, Niemcy 989, reż. Berman. (89 min) Syn zalo <lzy mafii, w pokoju hotelowym Timothy Brantley. Robert Yau- Marijan David Vajda (92 życiela niesławnego Hellfire ginie prawnik... ghn. Leah King Pinsent. James min) Club wraca by odzyskać z 0.30.,Ma~cara" - belg.-holend.-fr. th- Rvan i in. (07 min) Historia 22.0 Mistyfikacja" (,.Cover up") rąk złego kuzyna swój mająriller psychologiczny, 987, reż. życia legendarnego boksera - thriller, USA/zrael 990, tek... (A) Patrick Conrad (05 min) Komi- Kida McCoya. który w stoczo- reż. Manny Coto, wyst.: Do-.0 The Treasure of Monte sarz policji jest zazdrosny o ko- nych przeszło dwustu walkach lph Lundgren, Lou Gosset Jr, Christo" - angielski film chanka siostry i przygotowuje tylko sześć razy został pokona- John Finn, Lisa Bcrkley i in. przygodowy, 960, reż. Ro- <liabel~ki plan... ny... (78 min) Amerykański bert S. Baker/Monty Berman 2.5 Magazyn reklamowy 2.50 (s),,appointment for a Kil- dziennikarz usiłuje zb~.dać (83 min).(a) '.' 45 The Secret Ways'' - film sensa- ling'' - thriller, USA 993 (po- historię nieudanego ataku na 2.45 The Scarlet Coat"' - film cyjny, USA 960 (powt.) wt. z piątku) bazę wojskową w zraelu... przygodowy. t:sa SKY ~--~ ~---- OR U N A Telewizja nie odpo"'iada za zmiany programu 5.00 Film fabularny 6.30 SKY Studio 7.OO Film fabularny 8.45 Bajka 9.05 Zapowiedź programu 9.O Bajka 9.30 Dziś o... - program promocyjny 0.:'\0 Serial animowany dla dzieci.oo Bajka.5 W dązeniu do prawdy" (20) - serial obyczajowy produkcji greckiej.45 Wiadomości lokalne 2.00 Giełda pracy 2.05 Na krańcach świata - program podróżniczy Michała Kochańczyka ł 2.30 Film fabularny 4.0 Nasi goście 5.00 Serial animowany 5JO Baw się razem z nami - quiz 6.00 Film fabularny 7.45 Wiadomości lokalne 8.05 Giełda pracy 8.0 Od magii do nauki 8.55 Zapowiedź programu 9.OO Film fabularny W.55 Na krańcach świata - program podróżniczy M. Kochańczyka 2.30 Czarna żmija 2" - serial prod. ang., odc. 2, w roli głównej Rowan Atkinson (Jaś Fa~ola) O.JO Film fabularny.40 Wielka Brytania - reportaże 3.30 Nasi goście 4.30 Magazyn muzyczny _DSCOVJRY 7.OO Historia radzieckiego lotnictwa: llushin 2 - serial dok Histona radzieckiego lotnictwa:,,pojedynek nad Koreą" - serial dok Histona radzieckiego lotnictwa:.. Lata 60." - serial dok Historia radzieckiego lotnictwa:,,ostatnia genera CJa'' - serial dok Wynalazki - Magazyn popularnommkowy 2.30 Poszukiwacze skarbów:.,tajemnica Templariuszy" - serial dok Drapieżniki:.,Krokodyle" - serial przyrodniczy Przeciwko Hitlerowi - serial dok Szpiedzy:,,Rodzina Walkerów" - serial dok. O.OO Poza rok magazyn popularnonaukowy Bibi i jej przyjaciele" 9.35 Magazyn ekonomiczny 0.05.,Spotkanie z przedsiębiorstwem" 0.20 A bon entendeur" - magazyn społeczny 0.40 Dacryptages" - magazyn multimedialny.0,.temat Europa" - magazyn.40 Magazyn reporterów 2.05,.Co za historia?" - quiz 2.25,.Listy o<l widzów'' 2.45 Dzię.nnik szwajcarski 3.05 Horyzonty"' - magazyn ekonomiczny dni w Afryce" (powt.) 4.00 Aktualności z Afryki 5.00 Magazyn sportowy 5.30 Magazyn olimpijski 6.00 Dziennik Młodzi geniusze"' - gra dla młodzieży 6.45 Spryciarze" - magazyn naukowy dla młodzieży 7.5 Les Francofolies de Montreal" festiwal muzyki 7.45 Pytania dla mistrza'' - gra dla młodzieży 8.5 Wizje Ameryki'' - reportaże 8.30 Dziennik Magazyn kulinarny 9.30 Dziennik szwajcarski W imię ojca i syna" - senal Pogoda dla pięciu kontynentów 2.00 Dziennik France Stracony l pola widzenia" Kochanie, mam ci coś do powiedzenia" - spotkanie z Christine Bravo 0.35 Dziennik Soir 3.OO Bon Week-End'" - magazyn satyryczny Powtórzenia programów 8.00 Pac Man" - serial anim Pamiętnik nastolatki - magazyn dla młodzieży 9.OO Sąsiedzi" - serial 9.30 Fashion O.OO Telewizja 0 - serial.oo Brygada Acapulco" - serial 2.00 Wielkie filmy. wielki gwiazdy:,,nie przysyłaj mi kwiatów" - film fab. OSA \5 Oskar - mag. filmowy x..\ - mag. motoryzacyjny 5.00 Daktari" (4) - serial 6.00 Prawo Burke'a" - serial sensacyjny 7.OO Rajska plaża'" - serial 7.30 Banda Pand"' - serial 8.00 He-Man - serial anim nformacje 9.00,Zmowa milczenia" (4-ostatni odcinek) - film fab.. Kanada, 99 t.r20.00 Film tygodnia:,.czyż nic dobija sic koni?" - film fab.. ljsa. 969, wyk. Jane Fonda. Michael Sarrazin, Czas wielkiej depresji lat 30. Mordercze, wielodniowe konkursy tańca stają się dla bezrobotnych bohaterów szan,ą na przetrwanie. Oskar za rolę Giga Younga ornz wiele międzynarodowych wyróżnień Sunset Grill" - film USA. Bandyci szukający tajemniczej koperty z dokumentami dopuszczają się okrutnych morderstw. Prywatny detektyw rozpoczyna śledztwo. O.OO GRAMY oraz Pepsi Riff 0.30 Elvis'56.30 Pożegnanie A 7.5 Do trzech klipów sztuka 7.30,.Dziwne przygody Koziołka Matołka" - serial anim A to Dodo 7.45 Fortele Jonatana Kota" - film anim Touli'" - film anim Kimba - biały lew" - serial 8.25 Program na wieczór 8 JO Santa Barbara - serial 9.5 Co nas czeka? 9.20 Teatrzyk ntryg przedstawia:.. Śmierć Boba'' - serial sensacyjny 9.45 Muzyka 20.00,,Jak zdobyć prnwo jazdy" - komedia, Francja 2.30 Konkurs filmowy 22. l 5 Łowcy skand uli" - komedia sensacyjna. USA Na dobranoc M JO.OO Najbardziej poszukiwane - najgorszc teledyski" iii 0.30 Zig i Zag'' - show J.00 The Big Picture" - nowości filmowe.30 Brytyjska lista przebojów ii 330 Nowości muzyczne" (ngo) p: 4.00 Prawdziwy świat" (5.6,7,8.9,0) - serial 7.00.,Zatańcz - Simone zaprasza" f\ 8.00,.The Big Picture" - nowości '} filmowe -'~ 830 Historia rocka": Whitney J Houston \i 9.00 Europejska lista przebojów '' Bez prądu"': Sting! Soul w M" (Lisa ' An- ;; son)!!f; Nowości muzyczne" (ngo) 23.30,.Zig i Zag'' - show W O.OO Yol - RAP w M" NajbardzieJ poszukiwane - \l najgorsze teledyski" ts 230 Chill Out Zone" - nocny show M t" Praw<l.iwy świat" - serial RA UNO 0.00 Gryf' - serial.05.,co warto zobaczyć w RAP" - mag. informacyjny.35 Zielony poranek" - program kulturalny 2.20 Check-up () - magazyn medyczny 2.30 Wiadomości Flesz 2.35 Check-up" (2) - magazyn medyczny 3.25 Wyniki losowania Lotto 3.30 Wiadomości 3.55.,Trzy minuty o...'' 4.00 Błękitna linia" - pr. kult. 5.5 Tyd?ień w Parlamencie Klub Disneya" - seriale animowane: 7_40,.Almanach" - magazyn informacyjny 7.55 Wyniki losowania Lotto 8.00 Wiadomości 8.5 Pi,;kny znaczy zdrowy" - program medyczny 9.35 Słowo i życie" - magazyn katolicki Wiadomości 2030 Wiadomości sportowe ,Słodkie maleństwo" spektakl muzyczny Wiadomości 23.5 Komentarz dnia O.OS Wiadomości 0.5 Spotkanie w kinie 020 fa przeklęta niedziela'' - angielski dramat psychologiczny. 97, reż. John Schlesinger (00 min) Kobieta i mężczyzna zakochują się w tej samej osobie: biseksualiście ,.Historia życia artysty" - program kulturalny 2.35 Mistrzowie opery: Renato Bruson wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N)- norweska, (S) - szwedzka,(*) -program w wersji dla niesłyszących r.r O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZENNK ' J>ROPONUJEMY_ Ostatki Sztandar wyprowadzić" - słowa rzucone drż.icym nieco głosem przez ostatniego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na jej ostatnim zjeździe w warszawskiej Sali Kongresowej zamykały niesławny etap naszych dziejów. Ow osobliwy klimat schyłku epoki celnie oddaje Andrzej Fidyk. Chłodne, beznamiętne oko kamey rejestruje nieomal tragiczny w swej pustce. mizerii i zagubieniu obraz tej pożegnalnej imprezy. Ed Harley mieszka ze swoim synkiem Billym na pustkowiu, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Pewnego dnia zjawia si<; w tych okolicach grupa rozbawionych nastolatków. Młodzi gniewni zaczynają szaleć na swych piekielnych maszynach potrącając Billa. Zrozpaczony ojciec postanawia wymierzyć sprawiedliwość zabójcom swego synka. Prosi o pomoc wiedźmę mieszkającą w chacie w głębokiej głuszy. Starucha wskrzesza starożytnego demona. który ma pomścić śmierć syna. Miody Szwajcar John poznaje w Aspen piękną dziewczynę imieniem Suzy. Zakochuje się w niej o<l pierwszego wejrzenia... Przygody Johna w drodze do Asperi są tylko pretekstem do ukazania wspaniałych sekwencji zjazdów narciarskich. akrobacji na śniegu, baletu w wykonaniu czołowych n,rciarzy uprawiających tzw. free style. Zapierające dech w piersiach widowisko. wspaniale sfotografowane, pełne barw, muzyki i niezwykłych efektów wizualnych jest dziełem Willy'ego Bognera. P li Wolf S, Sierżant Tony Wolf z Wydziału Antynarkotykowego w San Francisco pada ofiarą korupcji wyższych urzędników państwowych. Pod jego adresem wysunięto zarzut, że podczas akcji, współdziałał z przestępca! mi. Wolf postanawia wró! cić do miejsca, gdzie się wychował. do portowej dzielnicy San Francisco. Chce oderwać się od bolesnych wspomnień, a także pojednać się ze swoim ojcem. Nieoczekiwanie nadarza się okazja, by Tony Wolf wreszcie mógł oczyścić się ze stawianych mu zarzutów. P Diabelskie sztuczki g Komedia. Osnowę filmu stanowi dziesięć przykazań bożych, które są tematem skeczów pokazującyc jak można je omijać, a nawet odwracać w razie potrzeby. ' Cztery diabły Akcja filmu dzieje się w Chicago, w latach 30. naszego wieku. Dwa gangsterskie klany rywalizują ze sob< o hegemonię w mieście. Na każdą akcję przygotowaną przez jeden z gangów natychmiast drugi szykuje swoją odpowiedź. Walka staje się z każdym dniem bardziej okrntna i krwawa... PR Komedia. Niemcy 989. reż. Marijan David Vajda. Wyst.: Otto Waalkes. Steffi Graf (na zdjęciu) Barbary May, Hans Peter Hallwachs, Volkmar Klcincrt i in. (92 min) Spokojne życie Otta zostaje zakłócone przez pewną firmę budowlaną... Opracowanie: Bożena Kamińska Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

12 Str. 2 Niedziela _s,_29_st_ycz_ni_a _99_s _ , Rolnictwo na świecie USA /2/ 7.5 Daleko i blisko 7.30 Tydzień 8.00 Notowania 8.30 Niedzielny poranek filmowy 8.55 Teleranek 9.30 Tęczowy Music Box O.OO Niebezpieczna zatoka" serial prod. kanadyjskiej.oo Wiadomości.0 Na spotkanie z przygodą",,lndie"' - film dok. prod. francusko niemieckiej 2.00 Koncert życzeń 2.30 Z kamerą wśród zwierząt - [nne żółwie 2.45 Encyklopedia T wojny światowej U - booty wyruszają 3.0 Magazyn Morze 3.30 Papież Jan Paweł T w Australii W Starym Kinie Dla ciebie śpiewam" /Mein Herz ruft nach dir/ film muzyczny prod. niemiecko francusko angielskiej /934 r, 84 m in. reż. Carmine G allone, wyk. Jan Kiepura, Marta Eggerth, Paul Kemp 5.30 On, czyli kto - Adam Struzik r Echa tygodnia /dla niesłyszących/ 7.30 Film dla niesłyszących Jacksonowie - opowieść o spełnionych marzeniach" /4/ 8.20 Słowo na niedzielę /dla nie- słyszących/ 8.25 Giovanni Pierluigi da Palestrina Offertorium na Niedzielę " oraz Powitanie 8.30 Zawód amator 9.OO Dzień dobry, tu Gdańsk 9.5 Rod no zemia 9.35 Gdański mag. sportowy 0.00 Bogusław Kaczyński zaprasza 0. O Gra Artur Rubinstein.OO Godzina z Hanna Barbera.55 Studio Dwójki - Aukcja obrazu Jerzego Dudy 2.00 Fantaghiro" /2 - ost. - film fab. prod. włoskiej 3.30 Halo Dwójka 3.40 Studio Dwójki Aukcja 3.50 Podróże w czasie i przestrzeni,.moje Atlantydy" /4/ 4.40 Studio Dwójki - Aukcja 4.45 Teatr dla Dzieci Hans Christian Andersen Stary dom - premiera reż. Krystian Lupa 5.45 Ojczyzna - polszczyzna - Prawnuki i prohoszczowie ;iq::.+= ~~,o:;,;;.'~ -: ;:.::-,...:,;:.;:,:lf,.;; '~-,,,.;:.:::":';'%:~:.,-,;,;; ~ :;._<v ~:.<'.~:,:%.Z:::::=::,;,;:::-:-m:,Ą,:-,,,;s.;.,.~-= 6.00 Antena 6.20 Oko w oko z Dorotą Kędzierzawską - program Macieja Orłosia 7.OO Teleexpress 7.20 Śmiechu warte l 7.50 Akropoland 8.0 Dr Quinn" /7/ serial prod. USA /emisja z teletekstem/ 9 OO Wieczorynka,,Przygody My- szk Mik Kaczora Donalda" 9.30 Wiadomości» "'X cl!:.\: "':a:;:',:! 20.0,Jacksonowie - opowieść o spełnionych marzeniach" /4/ - serial prod. USA 2.05 Pod Egidą kabaretu 2.35 Koncert Muzycznej Jedynki Racja stanu - magazyn międzynarodowy Sportowa niedziela Hollywoodzcy czarodzieje" - serial dok. prod. USA /emisja z teletekstem/ 23.5 Spotkania dom owe Krzysztof Zanussi Dz i eło życia 23.40,.Forteca" /Fortress/ - film fab. prod. australijskiej /985 r, 86 min. reż. Arch Nicholson wyk. Rachel Ward, Sean Garlicki, Rebecca Rigg.05 Wielkie Tańczenie /,.Potęga tańca" - serial dok. prod. angicj- ski ej 2.05 Zakończenie programu _ e_ql_ona_ Zhuntowana" ( 6) 6.45 Top 20 lista przebojów 740 Sport 8.0 Filmy animowane dla dzieci 9.20 Cztery diabły" - obyczajowy.30 Bez maski 2.00 Magazyn mody Design 2.30 Top Class 3.25 Top 20 lista przebojów 4.30 Sport S.OO Manuela" - odc Filmy animowane dla dzieci 7.30 Program sportowy 8.30 Żarty na bok 9.00 Hej, mamo!'' dramat, USA, Serial 2.35 Bez negatywu 2205 Taka ryba magazyn wędkarski Globtroter magazyn turystyczny Bez maski - magazyn dla pań Oto Waszyngton" - komedia.30 Program sportowy 2JO Top Class 3.25 Sport 3.55 Bez negatywu 4.25 Kronika Wydarzeń Tygodnia 4.55 Oto Waszyngton komedia RTL 2 ) 6.00 Jest jak jest" /6/,,Do wszystkiego trzeba mieć talent" serial prod. P 6.30 Familiada - teleturniej lecie Polskiego Radia - koncert jubileuszowy 7.50 Studio Dwójki - Aukcja 8.00 Wydarzenie tygodnia 8.25 Studio sport - Dystans 8.50 PANORAM 9.OO Gra - teleturniej 9.30 Studio Dwójki 9.35 Przygody Animków" Godzina ~zczcrości - Jacek Kuroń Studio Dwójki - Aukcja 2.00 Panorama 2.30 Bezludna wyspa Queen'' /4/ - serial USA ( Teatr Sensacji Szczęście na telefon :,,Miliard, albo życie" //,,Kochankowie z Pułtuska" /2/ reż. Ja. nusz Domagalik w roli gł. Barbara Krafftóv.'na O.OO Panorama O.OS Gwiazdy światowego jazzu - Koncert Shannona Jacksona i Decoding Sociely l.05 Zakończenie programu SAT _ Blok programów dla dzieci: 8.00 Komisarz Rex - serial 9.00.,Zabawna Pani" - musical, USA 975. reż. Herbert Ross (2 min) U.OS Bravados" western. USA 958, reż. Henry King (93 min) 2.40 Kirchcn in Nachhars Garten" - komedia (84 min) ff'- komedia. USA Prinzessin Fantaghiró"" (5) - wt. film fantastyczny. (90 min) 8.5 Kolo fortuny" - teleturniej 9.00 Wiadomości 9.0 Sport w SAT l 9.20 Peter Ustinov prezentuje terra magica":,.kodiak - wyspa niedźwiedzi"" - serial 20.5 A.S." - serial 2.5 Chicago Hope" - serial 22.5 Dyskusja w wieży" - talkshow godiny" O.OO Rozważania nad czasem O.OS Werdykt'". thriller. USA..RTL Program dnia 9.OO Dzień dobry, tu Gdańsk 9.5 Rodno zemia - magazyn kaszubski 9.35 Magazyn sportowy O.OO Program dnia O.OS Polskie kino:,,zygfryd" l.35 Wspomnienia" Teresa Karśnicka Kozłowska spotkania z modą"' du - serial USA, odc. 8/9 (powt.) 3.O Dozwolone od l at 40 - Prteboje Starszych Nastolatków 3.40 Wydarzenia Tygodnia 4.00 Uśmiech jaszczurki - serial ang./hiszp. 5.OO Panorama 5.0 Mała Rosey" odc. 6 pt. Zgadnij, kto zaprosi! nas na obiad",,,najlepsza matka na świecie" 5.35 Kopalnie Króla Salomona - film anim. komedia sens. program publicystyczny 8.50 Panorama 9.OO Prawo prawa 9.5. Domek z kart" (4) - film fab. prod. ang Rolling Stones - ang. pr muz Granice sportu - program sportowy prod. ang., odc. 3,.Wspólnota Państw Niepodległych i Stany Zjednoczone"'. Ekipa Arnazing Games jeździ po całym świecie - poszukuje najbardziej spektakµlarnych, niecodziennych gier sportowvch. 2.0 We;dy James - ang. pr. j muz Studio,.Trójki" 2.30 Różowa dama" serial 22.5 Panorama Etos - mag. katolicki 2250 Bal maturaln~ " horror t:sa 0.20 Zakoiiczenie programu - ~ DSF 930 Amazing Games" tpowt.) 0.00 Sporty motorowe.00,.kaskaderstwo" - magazyn.45 Mislrwwie sportu: Mare Spitz 2.00 Normalnie" - maga.ryn dla ludzi niepełnosprawnych 2.30 Piłka nożna: Halowe Mistrzestwa DFB w Monachium 4.45 Mistrzowie sportu (pływak) 5.00 Sporty motorowe 6.00 Taniec towarzyski 8.00 Kaskaderstwo - magazyn 8.45 Piłka nożna : Halowe Mistrzostwa DFB w Monachium (najważniejsze wydarzenia) 9.30 Koszykówka: Bundesliga (Alba Berlin-Brandt Hagen) 2.5 Piłka nożna: liga wioska Wiadomości sportowe 22.0 Piłka nożna : liga wioska Boks: walki zawodowców O.OO Bilard: pool bilard -.. Euro Tour" w Helsinkach.OO,.Best Direct" - reklamy.5 Sporty motorowe 2.5 Boks: walki zawodowców 3.5 Zakończenie programu PRO_ 7 POLONA 8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Aktorzy prowincjonalni" - film fabularny prod. polskiej ( 979) (powt.) Lato leśnych ludzi'' odc. 5 lost. - serial P (powt.).l 5 Studio Kontakt - magazyn polonijny (powt.) 2.00,,Na polską nutę" - pro 2.00 Okolice mody Gdańskie 2.45 Abel, twój brat" - film dla 2.5 Legendy Dzikiego Zacho gtam dla dzieci młodzieży, reż. Anna Sokołowska Maciej Niesiołowski - Z batutą i z humorem S.OO Listy od widzów Polonia 5. O Spotkania z prof. Wiktorem Zinem 5.30 Tele Rinn 6.30 Pętla czasu 6.00 Powitanie, program dnia 7.OO Teleexpress 6.05 Biografie:,,Zły" - Leopold 7.20 Zupełnie niewiarygodne!"' - odc. 9 - angielska 7.OO Teleexpress Tyrmand - film dok. l 7.5 Spojrzenia na Polskę 8.00 Muzyczny quiz 7.30 Wspomnień czar:,,biały 8.30,.Dwóch na jednego'' - murzyn" - film fab. prod. polskiej (939). reż. Leonard Buczkowski 86 min Dobranocka 9.30 Wiadomości 20.05,Jak się nie kręcić"' - Kaba ret Olgi Lipińskiej 2 l.00 Panorama 2.30 Kapitał, CZ) li jak w Pol sce zrnbić pieniądze'' ko media prod. polskiej (989), rei, Feliks Falk, wyk. Piotr l\lachalica, Gabriela Kownacka. Jakub Jabłoński, Andrzej Grabowski i inni 84 min Program na poniedziałek Piosenki Warsa w Piwnicy pod Baranami Sportowa niedziela O. ) Program na poniedziałek lal Budki Suflera - czyli przebój za przebojem" l.20 Zakończenie programu EUROSPORT 8.30 Tenis: Australian Open w Melbourne finał m~żclyzn.oo Boks 2.00 Tenis: Australian Open w Melbourne finał m,;żczyzn (najważniejsze wydarzenia) 5.00 Kolarstwo przełajowe: ME w Eschenbach (Szwajcaria) (na żywo) 6.30 Golf: Johnnie Walker Classic - finał 8.30 Narciarstwo klasyczne: PŚ w Lahti (Finlandia) - mężczyźni 5 km styl wolny 9.30 r-;"arciarstwo: PŚ w skokach w Lahti (Finlandia) (duża skocznia) 2.00 Lakkoatlctyka: Halowy Mi - tyng w Grenoble (Francp) Tenis: Australian Open w Melbourne (najważniejsze wydarzenia).30 Zakońc zenie programu TNT _ SKY ORUN A 5.00 Film fabularny 6.30 Credo magazyn religijny 7.OO film fabularny 9.05 Zapowiedź programu 9.0 Serial animowany dla dzieci 9.40 Film fabularny 2.05 Na krańcach świata program podróżniczy Michała Kochańczyka 3.00 Wielka Brytania - reportaż - Motoryzacja - Szkolnictwo 4.00 Przegląd Wydarzeń Tygodnia 8.00 Banda Pand" ( 4) - serial animowany dla dzieci 8.30 Czas na naturę - magazyn medyczny 9.00 W drodze - mag. katolicki 9.30 Talia gwiazd JO.OO Disco Relax.OO Daktari " ( 4) - serial dla dzieci i młodzieży, powt Przygody Hucka" (3) - film fab.. USA, Filmy animowane dla dzieci 3.30 GRAMY! oraz Pepsi Riff 4.00 Jesteśmy - program Redakcji Katolickiej 4.30 Fashion 5.00 Świat według dziecka S.OO Bajka 6.00 Film tygodnia:,,czyż nie do Gramy bez końca - Wicika Orkiestra Świątecznej Pomocy 6.00 Film fabularny 7.30 Credo magazyn religij-, ny 8.00 Sky Studio 8.20 Czarna żmija r - serial produkcji angielskiej odc. 2. w rol i głównej Rowan Atkinson (Jaś Fasola) 8.50 Zapowiedź programu 9.OO Film fabularny Na dużym ekranie - magazyn premier filmowych 2.05 Przegląd wydarzeń tygodnia 2 l.30 Film fabularny Na krańcach świata - program podróżniczy M. Kochańczyka Ftlm fabularny.o Wydarzenia d-nia 2.35 Wielka Brytania - reportaże - Szkolnictwo 3.00 Blok autorski - powt Magazyn muzyczny DSCOVERY _ 7.00 Sięgając do nieba:,,pionierzy transportu powietrznego" serial dok Obserwując przyrodę 8.30 Podróżować inaczej: Wiochy serial krajoznawczy 9.00 Najdłuższe zaćmienie Stolica - film dok Jurassica: Badania nad dinozaurami - serial dok Zaginione miasta Morza Egejskiego: Kreta - serial dok Wszystko z wszyslkim się 230 łący - program popularno- naukowy Ś\\ iat m'iesiccznika.. National Geographic" Wyprawa w głąb chińskich jasl...in Magazyn Discavery: Legenda braci Kray film Obserwują.: przyrod,;: Mi - strzowie kamuflażu - film Świat przygód: W krainie ndian Haida - serial dok. O.OO Poza rok magayn popularn,maukow), T V. 5 bija się koni?" - fil m USA 8.00,.Rajska plaża" - serial 8.30 nformacje 9.00,.Christobel" (4-ostatni) film fab., W. Brytania. 988, wyk. Elizabeth Hurley, Stephen Dilon, Robocop"' - serial r 2.00 Parafia Świętych Aniołów" - film fab. USA wyk. Louis Gosset jr, Malcolm Jamał Werner, Cnrne dzielnice Chicago to świat, którym rządzi zbrodnia. Przestępcze macki wciągają także młodzież. l\iasto potrzebuje sprawiedliwego. Czy będzie nim ksiądz Clements z parafi. Świ,tych Aniołów? Fashion Link Journal O.OO Tylko dla dam O.JO Kuba zaprasza.oo Pożegnanie ATY 7.]5 Do trzech klipów sztuka 7.30,.Pomysłowy Dobromir"' 7.40 A to Do<lo 7.45 Przygody Jonatana Koota'" - film anim Touli" - film anim Kimba - biały kw" - serial rys. t:snjaponia 8.25 Program na wieczór 8.30 Santa Barbara" - serial 9.5 Co nas czeka'.' 9.20 Maguy Niepoprawny wdowiec'" serial komediowy, Francja 9.45 Muzyka Womier Woman" - fantasy, USA 2.5 Niszcząca siła: Wojska zmet: h ani zowane film dok. USA Na dobranoc MV PrawdLiwy świat"' - serial.00 The Big Pi,ture'" nowoki filmowe.30 Europejska lista przebojów Nowości muzyczne" (ngo) 4.00 StuJio sport (Dan Cortese) Prawdziwy świat ( ,20) serial Puls". magazyn mody (!'.larijnc van der \'lugt) 8.00 Prawdziwy świat" ( 9) serial 830 Lista przebojów USA (Daisy Fuentes) The Rrothers Grunt" minut" (Miles Hunt) 23.00,.Bea\'iS i Butt-head"' serial Heavy metal i hard rock'" (Vancssa Warwick) 2.00 Hugo przedstawia' 3.00 Noc z teledyskami RA 7 OO D '' 7 OO 8 25 D. & C " CARTOON 835.,. Bibi i jej przyjaciele"' 8.00 Bkkitne drzewko" - prouszą ca em - pt ot memec-. -.,, sney o. : (powt. z Seriale animowane: 0 OO ' k ' k. ] b b NETWORK.,,Kresko'wki dla Eu-.. n ego sena u o yczajowego, so oty) 2.00 Flip i Flap'' - serial uzy a w sercu program gram dla dzieci ]989 ( powt. z so b oty ) 825,. M a ł y T om J " ropy" naj"lepsze seriale animo- mu 7 yczny 8.30,,Wita cie w Antoniano.. - erry 225 Sprawa dla Profesora Cha- li 30 ' 835 Ż ' ' l 850 T wane wybrane przez widzów " ' ouvements program program dla młodzież)',. yj pozwol umrzec angic,.maty om Jerry' se () - serial kryminalny, ski film sensacyjny. 973 (powt (s),,biker Mice z Marsa" USA 983 (60 min) Filmowy wieczór TNT na te- muzyczny 0.00.,Horyzonty zielonej linii"' - z soboty) 9.25 (s).. Historie z grobowca 3.25 Ben Cropp - serial dok. mat:.. Filmowe doświadczenia 2 2-0S 45 D Gość :i k k. informacyj ny magazyn rol- 0.50,.Powolny tanic'c w dużym mie- 950 Dzień dobry, niedziela! 4.20 Emmeran. Pięć minut dla TNT':.. East Side, West Sidc" 5 Zenm szwajcars i nict.y - film oh)'czaj.ow)', USA 949.!3.0 Szkota fanów' program 055 Msza katolicka ście" - dramat obyczajowy, USA Team Disney": ludzkości" dl tod UNO reż. M.:r,) n Le Roy, wyst.: Ja. muzyczny am nezy 55 Magazyn katolicki 97ll (powt. z soboty) 955 Aladyn" 4.30,.Orka' - film pr,ygodowy, 3 45 o, o d z, z t" a ' ZY mes Mason. Barbra Stanw) ck, " gr w,er ą!,!u n 2.5 Zielona linia"' magazyn 255 Magazyn reklamowy 025 Sekret Lost Creek'" USA 977. ró,. Michael An N. b.,, ( ) Ava Gardner. Van Hellin i in. " ie trzl' a mar7yc powt. rolniczy 3.20 RraYo " - magazyn muzycz ,Splatterdome" teleturniej dcrson (86 min) 5 45 A (03 min) Żona pewnego no- " utowizje magazyn mo Wiadomości 5 35 C l.f H. h h l l k., wojorczyka stara się walczyć tory7 acyjny 4.00 Nicd.icla u... ( J). pro-.,, a orna g sc oo" sena stek.. Bon ers 98.i, reż. Ko'i Hashimoto. 6 OO Dzi cnn"k 5 6 O. niewiernością m<; - gram kulturalny k 25 z.,. h., T k..,.,...(a/, ),., '.. miana pól" - magazyn rozryw owy.,,, powrotem w przesz osc uc ron,c <' 0 przeu n - 22 _ 00.. One is a Lon..:ly Numher" _ 7.45,.Bon Wet...-End" (powt.) piłkarski 6.40.,Super Scntt" serial Sl'rial szczycielskim potworem Listy od wid,'lw (pllwt.) l5.30,,ni.cdz.i cla li... (. 2 ) 05 film obynajowy. USA 7.,,Times Square" - film przy go- 2.20,.Zar tropik<iw" serial 7.45,.Goonies" film przygodo- J 8.30 D7iennik TYS!6.20 Stti,li'o spl)rt. n, i_łw ',lt d USA 98. Al M 3 20 E k <l 24 p fk,,. d 972, reż. Mel Stuart, wyst.., owy,. re7.. an o-... s a ra na acy u wy, USA 985, rcz. Richar Tnsh Van Dcvere, Janet Le milionów przyjaciół". wydarzenia yle, wyst.: Robin Johnson, Trini serial Donne ( 04 min) Grupa igh, Monte Markham. Me- mag. milosników z wierząt 6.30,.Niedziela u..: (3) Alvarado, Tim Curry, Peter Cof- 4.5 Tenisowy fenomen" senal dzieci znajduje mapę, na lvyn Douglas i in. (93 min) 9.30 Dziennik szwa.carski 8.00 Wiadomo~ci field i in. (06 min) Dwie nasto Studio sport: piłka nożna której 7.aznacz.ona J est kry- R d k 20 OO 7 n 7" aktualnos c!)'go 8 0 s latki uciekają ze szpitala. aby 655 Renegade" - wioska komedia jówka skarhu piratów... kohida ro,poczyna nowe dnia ty meczów ny 050,.Bubbles" magazyn ciekawo- 6.0,.Godzilla" - japoiski film sf..5 Prosz~ouśmiech"-magazyn.20,.Quiz" (7Rmin)Nicnicmożc. F/SfF' 60 światnależ.ydowas"' 520 z.. n,l'.l' zc ozwie 2ona. atra cyjna,, ".. tlił 0 spo: ostatnie minu- wziąć udział w oszałamiającym przygodowa, 987. reż. E.B. 955 Wiadomości iycie... (A/F/S/N/Fin/H) Pogoda dla pi.;ciu konlyncn Niedziela u... " (4) koncercie rockowym... Clucher (89 min) 20.5 Superman" (ost.) serial O.OO L'Homnie Fragi le" (,,The tów Wiadomośc i 9.05 Hartowic na Dzikim Zacho Wiadomości 2.20 Poszukiwacze zaginionej Frag ile Man"). francuski 2.00 Dziennik France Wiadomości sportowe dzie'" serial 9.0,,Westerdeich" ( /37) - nie- Arki'" film przygodowy, fitm obyczajowy, 980, reż Zwariowany Pierrot" - fr ,Rodzina Ricordich"' (ost.) Wiadomości miecki serial obyczajowy, USA 98, re ż. Seven Claire Clouzot. wyst.: Ri- wł. film sensacyjny wioski film kosttumowy, 20.5 Dr Quinn" serial 994 (65 min) Losy mieszkm\- Spielberg (3 min) Nieustę - chard Berry i in. (90 min) reż. Jean-Luc Godard. wyst.: 993. reż. Maura Bologni- 2.5 Kobra" serial ców małego miasteczka We- pl iwy i prostolinijny archeo- Rozwiedziony mę ż czyzna.jean-paul Belmondo, Anna ni. wyst.: Adriana Asti, Lu Na lod.ic" komedia obycza- sterdeich... log staje do wyści g u z Niem- stara się poukładać sohie ży - Karina, Raymond Dcvos, Je. ca Barbareschi, Alessandro jowa. USA 977. reż. George 20.5 (s),.firestorm: 72 Hours in cami w poszukiwaniu s!yn- cie od nowa... (F/A) an-pierre UiauJ i in. ( 5 Gassman, Massimo Chini i Roy Hill. wyst.: Paul Newman, Oakland.. film katastroficz- nej Arki Przymierza Rozwódka". film nbycza- min) Bohater zostaje zapląta - in. ( 00 min) Michael Ontkean. Yvon Barette, ny, USA 993, re ż. Michael Dzieci z kukurydzianego jowy, CSA 930.reż. Robert ny w aferę kryminalną przez 2225 Sportowa niedziela () Strother Martin i in. (35 min) Tuchner (89 min) Dramatycz- pola" horror, USA z. Leonard, wyst.: Norma piękną dliewcz)nę Wiadomości Flesz Ni~czysta gra drużyny hokejo- ne wydarzenia w czasie naj- 983, reż. Frit. Ki\ rsch Shearcr. Robert Montgome Zdejmijcie maski" maga Sportowa niedziela (2) wej sprawia, i:e ponownie staje wi,kszego pożaru w historii (8.\ min) ry. Chester Morris. Conrad zyn społeczny O.OS Wiadomości sic ona popularna... Stanów Zjednoczonych Wiadomości Nagel i in. (82 min) Oskar 0.45 Dziennik Soir 3 0.5,.Basen Morza Śródziemne Wąski margines" - thriller, Spiegel "' - magazyn.5.. Dwóch na dwóch" - tal - dla Normy Shearcr. jako.5,.godzina prawdy" - magazyn go" - magazyn puhlicy- USA 990 (powt. z soboty) 2250 Magazyn kulturalny kshow cierpliwej (do czasu) inny politycrny styczny 2.0,.Miłość od pierwszego wejrze Playboy Late Night'" - maga-.45 The Lords of Magid" - niewiernego c.lowil'ka... (A) Fasse a la presse" konfr- 0.45,.Doc Music" - program nia" - show zynerotyczny film przygodowy, USA East Side, Wcsl Side'. rcncjaprasowa rozrywkowy 2.40 Magazyn reklamowy 0.5 Kanał 4" - mag./ satyryci:ny 988, reż. David Marsh.. film obyczajowy. USA Powtórzenia progra-.5 Młyn na rzece Pad'" - spck- 3.0 Na lodzie'' - kom<.'dia 0.50 Mój syn Moritz" - serial (97 min) (powt.) (A/F/S/f'in) mów tak! teatralny wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska. (S) -szwedzka.(*) - program w wersji dla niesłyszących,_,. O tym programie szerzej w pi:jlkowym dodatku TELEDZENNK PROPONUJEMY W Starym Kinie: Jan Kiepura!YP Dla ciebie śpiewam 9 ~.55 Zespól operowy dyrektora Rose płynie z Ameryki Południowej do Europy. t\lod,.i i nie znani jeszcze nikomu artyści mają wystąpić w Monte Carlo. J\tario, pierwszy tenor, znajduje w swojej kabinie Carlę - piękną i młodą pasażerkę na gapc. Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i zaimprowizowanym recitalem zdobywa pieniądze na bilet dla dziewczyny... Dla ciebie śpiewam" to czwarty film w kinowym dorobku Jana Kiepury. Na planie filmu poznał 22-lctnią wówczas Martę Eggerth, późniejszą żonę. P Dr Quinn (7) 9 ~ P ~lieszkańcy miasteczka Colorado Springs są rozsierdzeni, kiedy wychodzi na jav., że sprawcą kradzieży krowy pani Olive Davis jest jeden z imigrantów, Jon. Nic wzrusza ich nawet fakt. że hiedak dokonał tego czynu. by nakarmić głoduj,jcą rodzinę. l\licszkańcy J'amicrzają sami wymierzyć złodziejowi sprawiedliwość. (Emisja również w poniedziałek, 30.0!. o godz. 0.05) artystycznego we wspólczej Spotkania domowe P Dzieło i ycia 9 23, l S lustrowanv fragmentami filmow autorski f;. lieton Krzysztofa Zanussiego (na zdj<;ciu) podejmuje tematykę funkcjonowania dzieła sn.ej rzcczywis. tośd. możliwo ści _ kr~acyjnyc~ i inspiracji,/. tworcmv. a t'.kze wykona w ',' cow - ak toro w pragnąc) eh \' wykorzy,t.:ic swój talent dla l stworzenia.. dticła i.ycia"'. Bal maturalny Horror. Dziesięcioletnia Robin Hammond, bawiąca się w opuszczonym budynku ginie wypadając z okna. Winę,.a jej śmierć ponosi ob.:c na tam czworka starszych dzieci. Post:mawi::lją one,.achować mile.cnie na t~mat swego udziału w sprawie. Szc;.ć lat później ta sama czwórka bierze udział w przygotov. ywaniu balu matura! neg:o w szkole. Bal ma sic odbyć w rocznicę śmierci dziewcz) nki..., POLONA Kapitał, czyli jak w Polsce zrobić pieniądze g Piotr Nowosad. naukowiec socjolog. który wraca z amerykańskiego styp<'ndium 'l. paroma tysiącami dolarów i koniecznie chce rozkręcić własny interes. Próbuje pomnożyć!..apitał w budce z zapiekankami, w zakładzie kartograficznym. w biurze matr) rnonialnym. wresci<! w przcjsiębi0rstwie eksportująo.:ym żaby. Z różnych powodów wsi;dzie ponosi straty. a kolejne fimy zamykane są przez rozmaite kontrole. W końcu wstaje bez grosza... POLONA e, mamo. H g Bohat.:r filmu po zakończeniu służby w Wietnamie powraca do zawodu kamerzysty. Ze swojego mieszkania śledzi i filmuje lokatorkc z dornu naprzeci\\ ko. realizując w ten spos.-ib dzień po dniu obscs~jną. pornograficzną kronikę jej życia. W głównej roli zobaczymy Roberta de Niro. wówczas młodego. początkująecgo aktora o wielkiej przyszłości. Dzieci z kukurydzianego pola" Horror. USA. Wyst.: Pt'k'r Horton. Lmd.i Hamilton. R.<' Armstrong. fohn Fr,uklin in. (~3 min) Mlod, par~ przyby!.- do opnst.oonrgo a,tt'czka w N l'hra,ce pr,c:,ladujc grnpa mlodyd ludll. pofukuj.cyeh nowych ofi,r dla uuonrgo przez nich demona... Western. LSA. Wyst.: Gregory Pec k, Joan Collins, Slt.""phcn Boyd, Albert Salmi i in. (93 min) Jim rusw w pościg za mordercami swoje. żony... Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewi:.Jjna

13 GDAŃSK MPREZY Hala Olivia" - Ślizgawki - Tatła odkryta sob., niedz. 0.30, 2, 3.30, 5, ; tafla kryta sob. 8.30, 20; niedz. -l, 5.30, 7, 8.30, 20 TEATRY GDAŃSK, Wybrzeże, Duża Scena (Targ Węglowy) - Fantazy - Teatr Ateneum Warszawa. sob g. 9; niedz. g. 6 i 8 Scena Mała im. St. Hebanowskiego (ul. Kołodziejska) - Ja,.\lacstrn. sob., g. 8 Miniatura (ul. Grunwaldzka 6) - Sklep z zabav.kami, sob. i niedz. g. 3 GDYNA, Miejski (ul. Bema 26) - sob.: Kartotek.a. g. 7; Wieczór k:j.baretov.) - Play Boy, reż.!\ a rek Pacuła, g ; niedz.: Poranek dla dzieci - Bawimy się w teatr. g. 2; Wieczór kabaretowy - :'\ a,za jest noc - reż. Marek Pacuta. g. 8 Muzyczny. Scena Duża (pl. Grunwaldzki ) - Cień. sob g. 8, niedz. g. 7 ELBLĄG, Dramatyczny, (pl. K. Jagielllllicz ka ) - (spektakle w terenie) MUZYKA GDAŃSK - Państwowa Opera Bałtycka (al. Zwycięqwa 5) - Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. sob. g. 7; Dziadek do orzcchow - bajka P. Czajkowskiego, nicdz. g. 7 KNA GDAŃSK, Neptun, ul. Długa : Nic kończąca się opowieść lll, CSA, bo g ; Brzdąc w opalach. USA, bo.. g..30, 5.30; Wywiad z wampirem, USA. od 5.,g.7.30,20 Helikon. ul. Długa: Ariwna dream, fr JUSA. od 5.. g. 5; l\'iebelpi.:czna kobieta, USA. od 5.. g 8.45: Wrony, poi.. od 5.. g.7.30,20.30 Kameralne, ul. Dług.i: Wvwiad z wampirem. USA. od 5 ( g : Arizona dream, frjusa.od 5..g. 7.30,20 Żak. Wal} Jagielloński<.! : sob. Moja uluhiona pora roku. fr.. od 5.. g. 6.45; Woodstock, USA. od 5!.. g 9: niedz. Projekcja DA'F filmu A l(uro:;awy. g. 6.30;\Voodstock.g.9 NOWY PORT, Nord. ul. Marynarki Polskiej 5 (Towarzystwo ~!orskiego Dornu Kultury w Gdań,ku) - Centrum Kultury Amerykańsko-Polskiej. Wi.itr. USA. oj 2.. g. 7: Dobl) człowiek w AfrJce. USA. od 5., g. 9 (wersja oryginalna); wystawa w Salonach Centrum -,.Robert Yenturi - amerykański architekt", g. 6-9 Znicz {ul. Szvmanowskiego) Ni..: kończąca Śię opowieść. USA., bo.. dubbing, g. 6: Strażnik czasu, USA. od 5., g Zawisza (ul. Słowackiego 3) - Speed. USA. od 5., g. 6; Co gryzie Gilberta Grape?, CSA. od 5 J., g. 8: Lista Schindlera. USA. od 5.. g. 20 Bajka. ul. Jaśkowa Dolina: Król Lew, USA. bo., dubbing, g. 6; Syreny, Australia. od 8.. g 8, 20 SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassrno 30: Nic koicząca się opowie ść li. GSA. bo., g. 4.30; Strainik czasu. USA. od 5.. g. 6.JO. 8.30; Spis cudzołożnic. poi.. od 5., g. 20 Polonia. ul. Boh. Monte Cassino 55:!\'ie kończąca się opowieść. USA. bo., g.6; Specjalista. USA, od 5 l., g.8; Prawdziwe kłamstwa, USA. od 5., g. 20 GDY;'\JA, Warszawa. ul. Śv.i.;tojańska: Nie kończąca sic opowieść, bo dubbing. USA. g. 3.30: Brzdąc w opałach, USA. bo., g. 5.30; Wywiad z wampirem, USA.od ]5.,g.7.45,20 Goplana. Skwer Kościuszki: Król Lewa. USA, bo. (dubbing), g. 3: Wywiad z wampirem. USA. od 5., g. 5; Kmk, USA, od 5!., g. 7; Królowa.'-.argot, fr., od 5 l..g. 9 GRABÓWEK, Fala. Król Lew, CSA, bo. (dubbing), g. 5; Forrest Gump, USA, od 5., g. 7; Lista Schindlera. USA, od 5.. g PRUSZCZ GD., kar, ul. Powstańców Warszawy (Klub Garnizonowy) - Prawdziwe kłamstwa, USA. od 5., sob. g. 6 i 8.20; niedz. g. 6, 8.20 i Krakus - Król Lew, USA, bo., g. 6.30, 8.30 WEJHEROWO, Świt. CLtery wesela i pogrzeb, ang.. od 5. KOŚCERZYNA, Rusałka, ;'\a granicy ryzyka, USA. od 5., g. 7; Klient, USA. od 5., g. 9 STAROGARD Sputnik. Panna z mokrą głową, poi.. od 2 \., g. 6; Specjali,ta. USA. od S!.. g TCZEW, Wisła, Junior, USA. od 2., g ELBLĄG. Światowit, Maska. usa. od 2., g. l, 6; Syreny, USA.od 8.,g. 8,20 Syrena, Król Lew, USA, bo., dubbing. g. 2. -l; Maska, USA, od 2 l..g Male (Dom Kultury.,Zakrzewo"). Kochanie pomniejszyłem dzieciaki, USA. bo.. g. : Czysta fomalność, USA, od 5!., g. 7, 9 KWDZYN, Kinoteatr, Klient, USA. od 5., g. 7.45; Germinal, fr., od 5.. g. 20 MALBORK, Klubowe, Rapa Nui. USA: od 5.. g. 7; Stan zagrożenia. USA.od 5., g. 9 DF zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru AP'l."_E-::.:K::..:=---- GDAŃSK. sob., niedz.:,.staromiejska", ul. Podwale Staromiejskie 89. tel. 3--l0-59 WRZESZCZ, sob., niedz.:,.pod Filarami", ul. Grunwaldzka 83, tel. -li Apteki pracujące non stop: GDAŃSK.,.Dworcowa" - Dworzec Główny, Podwale GrodLkic, kl do -l5 wew. 20;.. Chdmska'', ul. Łużycka /. tel ; Apteka 9060 w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycięstwa -9 PRZYMORZE. ul. Opolska 3; tel ZASPA, ul. Pilotów 2; tel WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 52, tel..i SOPOT,.. Sopocka", al. Niepodległości 750, td cały styczeń GDYNA, apteka nr 9054, ul. Annii Krajowej 42, tel :.. Pod Gryfem'', Gdynia, ul. Starowiejska 3-l. tel Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul. Piwna 9 sob. godz. 9-5; niedz. 0-5; tel. 3- -l8-92; AM Gdańsk. al. Zwvcięstwa -ll/42, godz. 0-5, tef MORENA. Nałkowskiej 3.sob. 8-5, niedz. i św g. 9-3; tel ZASPA. ul. ŻwJrki Wigury 4a, godz. 0-3; PRUSZCZ GD.,.. Bios", ul. Wita Stwosrn 3. tel dyżur nocny KOLBUDY,,.Nad Radunią'', pl. Kaszubski 7. tel KARTUZY. ul. Kościuszki 7, tel , wg RUMA. ul. Dadowskiego 3 - dyżur nocny: ul. Starowiejska -la, wg. 8-5 (niedz.) KOŚCERZYNA. pl. Maja 9 (całą dobę\ STAROGARD GD.,,,Hipokrates". os. 60-lecia 4. tel TCZEW... Gryf'. ul. Jedn. :\'arodu. tel OSTRE --D-YŻUR~ GDAŃSK, sobota: Chirurgia i nterna - Szpital un. Kopernika. ul. :--Jowe Ogrody /6: Okulistyka Klinika Chorób Oczu AM. ul. Dębinki 7 niedziela: Chirurgia, nterna i Okulistyka - Akademia Medyczna. ul. Dębinki 7 GDYNA. Szpital Miejski, ul. Wójta Radtkego, tel Morski. Redłowo. ul. Powstania Styczniowego, tel KARTUZY. Szpital Rejonowy, ul. Ceynowy 7, ll: , wszystkie oddziały dyżumją całą dobę KOŚCERZYNA. Szpital Rejonowy. ul. Kujacha. tel. 86--l5-0-ł. lekarz dyżurny - tel , wszystkie oddziały dyżurują całą dobę STAROGARD GD. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, tel (centrala): Rejonowy, ul. Ściegiennego 7 - wszystkie oddziały dyżurują całą dobę TCZEW. Szpital Kolejowy. ul..'.!aja 5, tel ; Miejski, ul..30 Stvcznia 57, tel ; Chorób Wewn ul. Paderewskiego. tel GNEW. Rejonowy, ul. 7 Marca 0. tel WEJHEROWO. Szpital Rejonowy wszystkie oddziały dyżurują całą dobę ELBLĄG- wewnętrzny, sot. ZOZ. ul. Żeromskiego; niedz. Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka - chirurgia, sob., niedz.: Woj. Szpital Zespolony, ul. Króicwiccka - anestezjologia. sob., niedz.: Woj. Szpital Zespolony. ul. Królewiecka - położniczo-ginekologiczny, sob., niedz.: Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka - noworodki. sob., niedz.: Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka - dziecięcy, sob., niedz.: Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka - okulistyka, psychiatria. chemiorerapia, Woj. Szpital Zespolony. ul. Królewiecka - stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego - zakaźny. ZOZ, ul. Żeromskiego POGOTOWA -~RA~TUNKO,.W_E i PRZYCHODNE GDAŃSK, ul. Aksamitna - lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob., niedz. i święta - całą dobę, - poradnia dla dzieci chorych i gabinet zabiegowy w wolne sob., niedz. i święta - całą dob~ * LEKARZ DO.'v!OWY, ALK MEDYK, , * WZYTY LEKARSKE, EKG, * POGOTOWE WETERYNA RYJNE, Batorego 27 POGOTOWE DLA ZWE RZĄT (belpańskich. rannych r podejrzanych o wścickliznc;), (czynne całą dobę) WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49 - czyrnrn całą dobę - wypadki nagle zachorowania: tel l-l O-OO. Biuro Przewozów Sanitarnych lub centr , l, w. 236 Ambulatorium chirurgiczne - czynne cal:} dobę. - Laryngolog przyjmuje w soboty robocze w wolne soboty, nicdlicle i świi;ta. całą dobę, - stomatolog w ~oboty robocze. w g , wolne soboty, niedziele i świ~ta - całą dobę. ZASPA, ul. Pilotów 2. tel. centr l nagłe zachorowania, wypadki, ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę Przychodnia Międzyrejonowa, ul. Stanowa - w dni robocze w g lekarz pediatra, lekarz ogólny w wolne sob.. niedz. i święta w g. 8-8 oraz stomatolog w godz. l0-6, - gabinet zabiegowy dzieci~cy w dni roboce wg w dni wolne od prac:y wg. 8-8, - gabinet zabiegowy ogólny, w wolne sob., nicdz. i święta w g SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście od ul. Mieszka. Telefony: 5--56, 5-2-l-55 i tel. alarm Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę. GDYNA, ul. Żwirki i Wigury 4, czynne cal:} dobę - nagle zachorowania i przewozy chorych. tel , ambulatorium stomatologiczne czynne w g OBŁUżE - Podst.icja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska (tel ), dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie. gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny. gahinct chirurgiczny. czynne wg PRUSZCZ GD., ul. Wojska Polskiego 9, tel , alarmowy 999: KOŚCERZYNA. ul. Skłodowskiej. tel STAROGARD GD ul. Ściegiennego, tel , 999 TCZEW. ul. Wojska Polskiego 5, tel : Pogotowie ratunkowe PKP WEJHEROWO. tel ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą dobr): wypadki 999: Woj. Szp. Zespolony ul. Królewiecka 46, tel , dz. pomocy ambulatoryjnej stomatolog. g. 9-7 (soboty robocze od g. 5-7, niedziele i święta całą dobę). chirurg w dni powszednie. niedziele i święta całą dobę; Woj. Przycho dnia Skórno-Wenerologiczna. ul. Żeromskiego 2. tel. 3.,-6-l--l2 KWD'.ZYN - wypadki MALBORK, ul. Słowackiego. wypadki 999. tel POLC.JA GDAŃSK. dyżury oficerów Komend} Wojewódzkiej Policji, tel ; oficer dyżurny ruchu drogowego, tel ; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji. lei Straż Pożarna TELEFONY ---NFORMACYJNE- *,,BROKER" Bank nformacji, telefon * POMOC DROGOWA - HOL SERVCE , PRZEDSĘBORSTWA PO GRZEBOWE: *,,ZELEŃ" Gdańsk Wrzeszcz. ul. Panvzantów 76 - całodobowe kompl;ksowc usługi pogrzebowe, w tym przewóz i przechowywanie zwłok, do Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Elbląg-Dębica. tel (całą dobę) PRZESYŁK KURERSKE do 76 Telefon Zaufania - Antymafijny telefon zaufania - Gdańsk , Gdynia , czynny codz. wg (dyżurują prokuratorzy rejonowi obu mia,ta); Anonimowy Przyjaciel, tel. 988, (od godz. 6 do 6 rano); Bezpłatna telefoniczna informacja o ADS - tel. 958 Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. ul. Łąkowa 58, tel czynna codziennie od 8 do 20 POGOTOWE TECHNCZNE 99 - energetyczne; gazowe; ciepłownicze; wodociągów i kanalizacji; techniczne TAX NA TELEF-ON * HALLO TAX GDAŃSK. tel. 9-9; 36-36, 3-9-9: 20 proc. taniej na zgłoszenia telefoniczne i kany * MLANO TAX, tel , ; Taniej 30 proc. * TAX PLUS 96-25, , * TAX SOPOT. tel , 9-96 ZKM GDY:'\A - Mikrobusy dla osób niepełnosprawnych. tel , wg. 7-2 RELA'KS -TY ZEN Z JłOO (M_ & ~WPO VbGOVó POO 28 stycznia 3 lutego 28 stycznia - Słor\cc w.ejdzie o 7.23, a zajdzie o lutego - Słońce wzejdzie o 7.4, a zajdzie o Przed nami 33 dni (46 t:ygodni\ 995roku. Życzenia przyjmują: 28 stycznia (sobota) - Amalia. Berta. Karina. Julian, Karol. Piotr, Roger; 29 stycznia (niedziela) - Hanna. Konstancja. Salomea, Zdzisława. Franciszek, Michał, Walery, Zdzisław; 30 stycznia (poniedziałek) - Gerda. Martyna, Feliks, Maciej, Sebastian, Teofil: 3 stycznia (wtorek) - Joanna. Ludwika. Luiza, Marcelina, Jan. Ksawery. Ludwik, Marceli; lutego (środa) - Brygida, Dobrochna, Dobrogniewa, ga, Dobrogniew, gnacy, Pawcl: '.: lutego ( czwartek) - Katarzyna. Klara. Maria. Mirosława, Kornel, Miłosław, Mirosław. Oskar; 3 lutego (piątek) - Joanna, Błażej. Hipolit, Oskar, Sobiesław. W tym tygodniu: 29 stycznia - Światowy DLień Trędowatych. obchodzony od 954 r. w ostatnią niedzielę stycznia lutego r. 70 lat istnienia Polskiej Radiofonii; w 924 r. pierwsza emisja Polskiego Radia Kilka dat z kalendarza: 28 stycznia w J 873 r. ur. się Sidonie Gabrielle Collette. francuska pisarka. autorka cyklu powieści autobiograficznych:,,klaudyna w szkole",.. Klaudyna w Paryżu",.. Małżeństwo Klaudyn v'' (zm. 3 Vlll 954 r.); w 945 r. wyzwolenie Katowic; 29 stycznia w 93 r. otwarcie Teatru Polskiego w Warszawie; w 945 r. sforsowanie Nysy Łużyckiej przez 2. Armię Wojska Polskiego. początek natarcia na Budziszyn i Drezno; w 978 r..tm. Stanisław Dygat, prozaik (m.in...jezioro Labędzic"), fc \iernnista. scenarzysta filmowy. tłumacz: 30 stycznia w 933 r. Adolf Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec; w 948 r. zg. z rąk zamachowca Mahatma Gandhi, polityk i moralista, polityczny i duchowy przywódca Hindusów w okresie przed uzyskaniem niepodległości przez ndie; 3 stycznia w 933 r. zm. John Galsworthy, powieściopisarz i dramaturg angielski. laureat N.igrody Nobla w 932 r.; w 944 r. zm. Stefania Sempołowska, publicystka, działaczka społeczno-oświatowa, współorganizatorka Związku Nauczycielstw.i Polskiego i Patronatu; w 945 r. wyz~olenic Gorzowa Wielkopolskiego i Leszna; lutego w 888 r. ur. się Franciszek Kleeberg, generał, dowódca grupy operacyjnej Polesie" w wojnie obronnej 939 r. (zm. w niewoli niemieckiej 5 V 94 r.); w 9-l4 r. zamach oddziału Kedywu Komendy Głównej AK,.Pegaz" (późniejszy Parasol") na Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego - w odwecie hitlerowcy dokonali 2 l w Warszawie publicznej egzekucji 00 Polaków; w 945 r. wyzwolenie Torunia: 2 lutego w 863 r. ur. się Maria Rodziewiczówna. powieściopisarka (zm. 6 l 944 r.j: w 893 r. zm. Teofil Lenartowicz. poeta, rzeźbiarz, autor poematów historycznych; w 943 roku klęska wojsk niemieckich pod Stalingradem (Wołgograd). bitwa trwała od 7 V 942 r.; w 958 r. wystrzelenie pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Ziemi Explorer "; w 983 r. prymas Polski, arcybiskup Józef Glemp otrzyma! kapelusz kardynalski z rąk papieża Jana Pawia L 3 lutego w l-l68 r lat temu - zm. Johann Gutenberg. moguncki mincerz. wynalazca druku; w 958 r. podpisanie w Hadze unii gospodarczej między Belgią, Holandią i Luksemburgiem. utworzenie Beneluxu. Horoskop dla urodzonych między 28 stycznia a 3 lutego Urodzeni w tych dniach są piękni i 7.ywotni. Nawet kobiety nie potrzebują wsparcia i obrony. są często silniejsze od mężczyzn pod względem psychicznym. one to są wówczas filarem związku. Solidność i godność to cechy dominujące u obojga. Przyjacielscy i uczynni, kieruj,) się, niestety, zasadą - ludzie naszymi dłużnikami. Mają duże poczucie własnej wartości, zdolności i urody, graniczące. niestety, z zarozumialstwem. Wzajemnie wobec siebie czuli i kochający. kochankowie z wyobraźnią. tworzą udane, szczęśliwe związki. Zdrowie - na szczęście znakomite, bowiem nie znoszą lekarzy, lekarstw, kwękania. Ale - niekiedy - do czasu, bowiem ich tryb życia nic należy do najbardziej higienicznych. Liberalni, szanują wolność i poglądy i swoje, i swoich partnerów, i otoczenia. Oportuniści. Upór i inicjatywa pozwalają im dojść do wysokich stanowisk. Zbyt wielkiego szczęścia do pieniędzy nic mają, ale też pod względem finansowym życie układa się im lepiej niż pomyślnie. Gubi ich pociąg do hazardu i bankietowania. Bywa, że pierwsrn polowa życia jest mniej udana. jednak po przekroczeniu czterdziestki n.istępujc dobrobyt i pc!na stabilizacja. W tym tygodniu Ktoś zwraca bardzo uwagę na Twoje zachowanie i postępowanie, finał w dużej mierze zależeć będzie od Ciebie, albowiem nie jest to osoba złośliwa i czepialska" - wnioski jej będą obiektywne i ważne dla Ciebie. Przyda się trochę samoobserwacji - nerwy czy rozdrażnienie nie są dobrymi doradcami w żadnej sytuacji. Gdy poczujesz, że ogarnia Cię złość. pogimnast:ykuj się, weź psa i wybierz się na długi spacer. Przejdzie. We wtorek może przydarzyć się mila niespodzianka. STRZELEC i WAGA bardzo Ci oddane. TrC?B>J~GJW~GJ B POZOMO: / przygnębiający sen, 5/ prezent, upominek, 9/ magik popisujący się sztuczkami opartymi na niezwyklej zręczności palców, O/ rozprawa naukowa. dysertacja. 2/ smakołyki, specjały, 4/ stolica i port morski Senegalu, 6/ opieka połączona z kontrolą. 9/ przesadna uczuciowość wypowiedzi. 22/ słynny rotterdamczyk, autor Pochwały głupoty". 23 przyciąga i odpycha, 25/ jądro sprawy lub wypowiedzi, 28/ gwara określonych środowisk, 3/ służy do obserwacji przedmiotów oddalonych, 33/ u Jalu Kurka. tam grypa szalała, 35/ wadliwość wykonania czegoś, brak doskonałości, 36/ nadmorska lub górska miejscowość uzdrowiskowa. albo wypoczynkowa. 37/ szybuje w kosmos. PONOWO: li pierwszy" na statku, 2/ kelner na statku pasażerskim, 3/ pieśń z chorału gregoriaiskiego, 4/ dawny bal maskowy, 5/ buddyjska świątynia. 6/ szczegół. 7 ruch obrotowy, 8/ bywa nieraz zawrotna, / do niego kierujemy przesyłkę pocztową, 3/ pustelnik, samotnik, 5/ pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy, tak j.ik w tytule, 7/ muzulma\ski p.in. 8/ przyjaciel A. Mickiewicza. związany z filaretami. 20/ jednostb natęźenia oświetlenia, 2 swojska omega, 23/ na głowic Chaplina. 24/ piękne kwiaty, 26/ element krzesła. 27/ klątwa, ekskomunika. 29/ puszka rogowa na członie uwstecznionego palca krasuli, 30/ podgatunek kulana, a także machina wojenna starożytnych miotająca ku lis te pociski. 32/ odcinki czasu w dziejach Ziemi, 34/ pozostałość po ści.;tym drzewie. Czytelnicy, którzy w terminie do 6 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązania pod adresem..dziennika Bałtyckiego" Gdańsk, skrytka pocztowa nr 49 - z dopiskiem:,.krzyżówka z klangiem", wezrn udział w losowaniu nagród. Rozwiązanie krzyżówki z trentem POZOMO: druk. kasak, bark, raban, motor, Amor, talar, Nama, bakarat. ramad.in. Nepal, ataki, sztab. banatka. tokarka, korekta, weranda, Amara, antek, Kmita, otomana. edredon. gagi, atara, Nana,.. Ocago'', anion, rana. arena. raja. PONOWO: drab. urok. karafka, katąn, ana tema, amarant. koral, bonanza. Arad, klan. Marta. m.ijak, abaka. ankra. taka, skóra. trent, barak, Ornuta, eremita, armator, weteran, Antenor demon, knaga, Adana, ogar, ogon, D.ina, naja. Nagrody wylosowali: Krystyna Bartkowiak, Gdańsk, ul. Zagony OA, Radosław Dyki, Gdynia, ul. Korzenna l 48/5 i Małgorzata Pawłowska. Gdańsk, ul. E. Plater 5 A. Nagrody książ kowe wysyłamy pocztą. Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki podamy za dwa tygodnie. Str.3,,Kiedy ryczą lwy'' Mija już pól wieku od końca wojny światowej, a ciągle wychodzą na jaw nowe fakty. Dzisiejszy wideohit również odkrywa nieznane kulisy tej wojny, tylko nic z pola walki, a z gabinetów ówczesnych trzech wielkich przywódców: Roosevelta, Churchilla i Stalina. Film powstał w oparciu o świetnie sprzedający się bcstscll..:r ksi<żkowy, zapewne z nadzieją, że również się nim star}ie. W historyczne postaci wcielili się znani aktorzy. Roosevelta gra John Lithgow. Churchilla - Bob Hoskins, a Stalina - Mich.ie! Caine, Całość (dwie części) obejmuje okres od ataku Niemiec na Związek Sowiecki, poprzez tworzenie koalicji wspólnie z Sowietami, powst.inic osi Berlin - RLym - Tokio, przyłączenie się USA do wojny po ataku Japończyków na Pearl Harbour, stworzenie drugiego frontu. kontrofensywy na froncie rosyjskim, aż po historyczne spotkania w Tehe- MAGDA UMER uwsystko SKOŃCZONE'' Znamy i uwielbiamy ją wszyscy. Magda U mer jest. jedną z najznakomitszych i postaci polskiej piosenki li ' rycznej. Niestety. po 25 latach obecności na scenie po st.inowila wycofać się z czynnego życia estradowego. Możemy nie usłyszeć wii;cej,.na żywo"' tego cieplcgo, tak Jobrze znanego głosu. Na szczi;ście Magda Umer zdecydowała się zebrać wszystkie swoje utwory i umieścić je na płycie kompaktowej. choć początkowo nie chciała o tym słyszeć. to uµór dyrektora firmy Pomaton przyniósł efekt w postaci trzech albumów, zawierających prawie cały dorobek muzyczny pani Magdy. Przed tygodniem odbyła się premiera pierwszej z płyt zatytułowanej Wszystko skor\ czone". Zawiera ona nowe Nowa kaseta ranie i Jałcie, które rndccydowały o powojennym podziale świat.i. W rozmowach, spotkaniach, konferencjach przytaczane są autentyczne wypowiedzi wielkich przywódców. Zadhano o detale historyczne. wystroje wnętrz. ubiory, sposoby wypowiedzi czy zachowania się przywódców. Akcja toczy się niemal wyłącznic w gabinetach, z dala od dzialari wojennych, ale taką przecież znali j:} ci, którzy decydowali o jej losach. Jeśli już słychać było huk dział to jedynie na filmach, które właśnie śledzono. Malo zorientowanego widza film może męczyć natłokiem informacji, ale od czegóż jest magnetowid. Każdą sekwencję można zatrzymać. powtórzyć i... nauczyć się;bo na to nigdy nie jest zbyt późno. Dla wielbicieli historii to prawdziwa gratka. Konkurs (ap) Kasetę z częścią filmu Kiedy ryczą lwy" możesz mieć na własność. Wytnij zdjęcie okładki filmu wydrukowane wyżej. naklej je na kartkę pocztową i wyślij pod adresem naszej redakcji z dopiskiem.,wdeoht". Kartka weźmie udział w losowaniu, którego wynik podamy już za dwa tygodnie. Kasetę z filmem Styczniowy człowiek ' ' wylosował Adam Pieczyński z Gdyni. Można ją odebrać w pok. 202 naszej redakcji. Zapraszamy. Nagrodę funduje hurtownia ARTCA (Gdańsk Wrzeszcz, Matejki 6) oferująca ponad 2000 filmów polskich i zagranicznych. ~er _ o~d, \..,UCC n. wersje starych. dobrze znanych utworów. m.in.:.. Jes.zcze w zielone!!ramv".,, We dwoje" - duet z-se.,,;erynem Krajewskim, wspaniale wykonaną piosenką tytułową Wszystko skończone" oraz kompozycję Grzegorza Turnaua Naprawdę nie dliejc się nic'' - duet ze Zbigniewem Zamachowskim.,,Stalowa granica''»świat po trzeciej wojnie światowej. Banda wyrzutków atakuje wieię wydobywczą starając się ukraść zapasy benzyny. Samotny mściciel podejmuje z nimi walkę, chroniąc micszkaców pobliskiej osady. Wspaniale zdjęcia, efektowne popisy kaskaderów. Film zrealizowany z większym rozinachem niż część pierwsza. lecz posiadający mniejszą silę wyrazu«- czy ktoś zgadnie o jakim filmie napisano te słowa? Oczywiście o Mad Max 2". Jego poprzednik, czyli po prostu Mad Max" z roku 980 uznany został za jeden z najsłynniejszych wspólczesnych filmów science-fiction, pretendujący już dziś do miana klasyki tego gatunku. Zrealizowany niewielkim nakładem kosztów, stal się jednym z najwii;kszych przebojów początku lat osiemdziesiątych, powodu- jąc cały szereg na~ladownictw i tworząc nowy podgatunek kina fantastycznego. tak oto, idąc tym śladem, po 4 latach dotarliśmy do... Stalowej granicy". \Vszystkic powyższe uwagi możemy śmiało odnieść wprost do filmu Paula G. Volka i Jacobsena Hara. Fabula Stalowej granicy" różni się bowiem od drugiej części,,mad Maxa" jedynie w det.iłach. A wiec dopełnił sic czas Apokalipsy. Pora budować nową cywilizację. Dla mieszkańców zagubionego wśród piasków jądrowej pustyni New Hope znakiem nowego porządku jest rebeliancka armia samozwańczego generała J. W. Quantrclla. ~iasteczko zamienia si ę w obóz karny: najmniejszy odruch sprzeciwu grozi śmiercą. Do New Hope, gdzie produkuje się paliwo ze starych opon, przybywa tajemniczy obcy - anioł śmierci. Niejaki Yuma dołącza do bandytów, ale nie staje się jednym z nich... Nadchodzi chwila krwawej rozprawy. Konkurs Us) Obok naklejonego na kartkę pocztową zdji;cia okładki,,stalowej granicy" odpowiedz na pytanie: kto grai tytułową rolę niezapomnianego Mad Maxa? Kartkę wyślij pod adresem naszej redakcji z dopiskiem FLMY T". Za dwa tygodnie podamy, kto wylosował przedstawiony, dzisiaj film. Tymczasem kasetę z filmem Prehysteria 2" wylosował Michał Gołąb z Gdariska Zapraszamy po odbiór do sekretariatu naszej redakcji.

14 Str.4 SPQlłT ()( ( '- TELEGRAMY ~ Nl ~ielk.ich rniędzynarodo wvch wwodach strzeleckich w rvfornchium (400 uczestników z 3 l państw) Katarzyna Owczarek z Floty Gdynia zwyci9iyła w strzelaniu do ruchomej tarczy (490 wwlów),ustanawiając wynikiem 359 pkt. rekord Pol~ki. Najbardziej niezadowolony z przełożenia natciarskich mi ~trzostw świata w konkurencjach alpejskich w Sierra Nevada na rok przyszły (powód brak śniec gu) jest znajdujący się w tym sezonie w świetnej formie Wioch, Alberto Tomba, W swej bogatej kolekcji zwycięstw brak mu tylko tytułu mistrza świata. Tak bardzo chciał go teraz zdobyć Niestety, musi poczekać jeszcze rok. Wśród uhonorowanych przez Międzynarodowy Komitet Fair Play UNESCO wyróżnieniami fair play znaleź l i się też 'dwaj polscy piloci samolotowi, Janusz Darocha i Zbigniew Chcząszcz oraz redakcja sportowa Sztandaru :Młodych" Piłkarze Kanady zremisowali w Toronto z Portugalią : (0:). (Paw) 3:2 hokeistów Stoczniowca w Krakowie Z godzinnym opóźnieniem rozpoczął się wczorajszy mecz hokejowy Cracovii Kraków ze Stoczniowcem Gdańsk w grupie,.b'' ligi.,,rozkojarzeni" gdańszczanie przegrywali już 0:2, ale na szczęście doszli do siebie i wygrali cały mecz 3:2 (0:, 2:. J :O). Bramki zdobyli: dla Cracovii - Lowas (20) i Musiał (2 ): dla Stoczniowca - Heltman (3), Szłapka (38) i Janowicz (-.6). Dzi<;ki tej wygranej Stoczniowiec zapewnił sobie definitywnie pierwsze miejsce w grupie B''. W drugim meczu tej grupy BTH Bydgoszcz przegrało z Orlętami Sosnowiec O: (O:. 0:0, 0:0). Mecz Tysovia Tychy - STS Autosan Sanok został przełożony. Tabela grupy: 7.Stoczniowiec 37: Tysovia 32: Autosan 30: O.Orh;ta 5: BTH 7: Cracovia 4: \A' grupie A" Podhale Nowy Targ wygrało z KKH Katowice 9:3 (5:, 2:0, 2:2). (Paw) mpr PŁKA RĘCZNA Gdańsk, hala GKS Wybrzeże, ul. Zawodników, sobota godz. 7 - mecz ligi mężczyzn Wybrzeże Gdańsk - Petrochemia Płock. SATKÓWKA Gdańsk. hala Gcdanii. sobota godz. 7, niedziela godz. - mecze ligi kobiet, grupy B" Gedania - Siarka Tarnobrzeg. W tej samej hali w sobotę o godt 9 i w niedziel<; o godz. 3 mecze ligi mężczyzn Stoczniowiec Gdańsk - Morze l Szczecin. TENS STOŁOWY Gdaisk, hala AWF, sobota godz. 6 - mecz ekstraklasy mężczyzn AZS A WF Gdańsk - Baildon Katowice. HOKEJ Gdańsk,.. Olivia". sobota godz. 2.30, niedziela godz. - dalszy ciąg międzynarodowego turnieju żaków. PŁKANOżNA Wejherowo, bo isk o Gryfa (Wzgórze Wolności), sobota godz. 2 - towarzyski mecz Gryf Wejherowo - Arka Gdynia. Kolejne mecze Trójmiejskiej Ligi Halowej: w Gdai\sl..u w sobo tę od godz. i w nicdziel9 od godz O w hali Zespołu Szkól Morskich w Nowym Porcie; w Gdyni w sobotę od godz. O w ha lach SP 3 w Cisowej i SP 4 na Obłużu ostatnie kolejki grupowe. Następnie w niedziel.; od godz. 9 w hali SP 4 na Obłużu odbędzie się finałowy turniej z udziałem 4 najlepszych zespołów (po dwie z każdej grupy) o tytuł mistrza Gdy ni. KRĘGLE Gdańsk, kręgielnia Dębinek, sobota godz. 9 i r.iedziela godz. 9 (finały) - młodzież.owy turniej o Puchar Morza. SPORT SAMOCHODOWY Gdynia. plac przed siedzibą Automobilklubu Morskiego, ul. Amii WP 28, niedziela godz stat do rajdu popularnego o puchar prezesa klubu. Rajd ten zapo cz:itkujc sezon 995. Po wkończeniu rajdu a,tąpi podsumowanie sezonu 994. MPREZY REKREACYJNE Gdańsk. hala MRKS na Zaspie, sobota godl kolejny ( 0) turniej open o puchar Dziennika Baltvckief!o". Wejherowo Odbędą ~ę tu rozgrywki wejherowskiej ligi siat kówki (sobota godz. 2 w sali ZSO), halowej ligi piłki nożnej (niedziela godz. 0, sala JW, ul. Sobieskiego) i wejherowskiej li)!i badmintona (niedziela godz. 0, sala SP w Gościcinie). (Paw) Wczoraj poznaliśmy drugiego finalistę gry pojedynczej męiczyzn na międzynarodowych tenisowych mistnostwach Australii w Melbo urne. Został nim Amerykanin Andre Agassi, który pokonał swego rodaka, Aarona Kric ksteina 6:4, 6:4, a w łrlecim secie przy sta nie 3:0 dla Agassiego Krickstein zrezygno wał z dalszej gry na skutek bólu po nacią gnięciu mięśnia w pachwinie. latem w nie dlielnyni finale preciwnikiem Pete Sampra sa będzie Agassi. Pojedynek zapowiada się arcyciekawie. 24- lctni Sampras króluje w św i atku tenisistów od września 993 r. Modelowo zbudowany Amerykanin przetrwa! wszystkie sportowe tudzież zdrowotne kryzysy i wydaje się coraz mocniejszy.,, Chciałbym zostać niezwyciężonym" - zwierzył się kiedyś i jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambitnego celu. W 994 r. doskonały technicznie Sampras wygrał O turniejów, w tym Australian Open, Wimbledon i mistrzostwa świata A TP. Ośmio tygodniowa przerwa na skutek kontuzji uniemożliwiła mu wygranie jeszcze kilku turniejów i ustanowienie nowego rekordu pod tym względem (w 989 r. van Lendl także wygrał 0 turniejów). Sampras nie jest charyzmatycznym zawodnikiem, ale brak teatralnych gestów równoważy omal perfekcyjnym tenisem. 25-letni Andre Agassi jest za to ul ubieńcem publiczności, potrafi z nią nawiązać kontakt. Zmienił diametralnie uczesanie z długiego na niezwykle krótkie, centymetrowe. Miał bardzo dobrą pod względem efektów gry jesień ub. roku, kiedy wygrał m.in. US Open oraz turnieje v. Wiedniu i Paryżu, a na MŚ ATP dopiero w pół Przerwana passa Seaff le Koszykarze Seattle SuperSonics po 7 kolejnych zwycię stwach na własnym boisku ulegli Utah Jazz 08:20. Jaz. zmeni wygrali już na wyjeździe 5 razy z rzędu; rekord należy od 23 lat do Los Angeles Lakers - 6 triumfów. Najlepszy na parkiecie był Karl Malone - 28 pkt. W spotkaniu San Antonio Spurs Houston Rockets (03: 00) Dennis Rodman zebrał z tablicy 22 piłki, a podpora Rakiet Hakeem Olajuwon zdobył 36 pkt. Wyniki - środa: Boston Celtics - Los Angeles Clippers 98: 07; Charlotte Homets - Atlanta Hawks 96: 03; Philadclphia 76crs - Milwaukee Bucks 97:98; Utah Jazz - Sacramento KinQs 30:88: Los Angeles Lakers - &ew Jersey Nets 20: 6 (po dogrywce); czwartek: New York Knicks LA Clippers 87:74; Washington Bullcts - Golden State Warriors 8:2 (po dogrywce); Orlando Magie - Chicago Bulls 02:99; Atlanta - Cleveland Cavaliers 68:77; Detroit Pistons Portland Trail Blazers 89: 06; ndiana Paccrs - Phllcnix Suns 86:92; San Antonio Spurs - Houston Rockets l 03: 00; Seattle SuperSonics Utah 08:20. Do piątki k aiisko-bia łoru ski duet Gigi Fernandez - Natasza Zwiericwa 6:3, 6:7 (3-7), 6:4. Tym samym Zwieriewa nie m i ała powodów do radości i ponownego pokazania swego... biustonosza, jak to uczyniła po zwycięskim pó ł finale debla podciągając koszulkę, co jako sprzeczne z tenisową obyczajowością jest karane grzywną. (Paw) finale uległ Samprasowi. Na obecnych Australian Open,, zmiatał" z kortu jednego przeciwnika po drugim. Jest jakby fizycznie silniejszy. Przypomnijmy, że w sobotnim finale singlowym kobiet Australian Open dojdzie do pojedynku Hiszpanki Arantxy Sanchez Vicario z Francuzką Mary Pierce. Większość fachowców stawia na zwycięstwo rozstawionej z nr Hiszpanki, która zdobyła już w Melbourne jeden tytuł. Mianowicie w finale gry podwójnej kobiet wraz z Czeszką Janą Nowotną pokonała ameryl. l.djęcia tej :awodnic:ki jes:c:e nie pre:entoll'aliśmy. Jest 0 Japonka Naoko Sattamarsu;: Kobe, która doda w Ausrralia Open a: do ćrierćfinalu i dopiero pojedynku o rejście do najleps:ej c:wórki reliminowa/a ją His:panka Aramxa San che;-vicario. Fot. PAP/CAF-AP tygodnia'' powołaliśmy: Karla Malone (ur. 963, 205 cm), skrzydłowego znakomicie spisującej się drużyny Utah Jazz (bilans: 3-0). Jako 9. snajper w dziejach NBA przekroczył granicę 20 tys. pkt. Średnia na mecz - 25,2 pkt. Tyrone Boguesa (965, 59 cm)... kieszonkowego" obrońcę Charlotte Homets (2-.-6), świetnego w starciu z New Jersey Ncts (99:97) - 7 pkt. i 3 asyst. Mimo skromnej postury zdobywa przeciętnie.4 pkt.! Dana Majerle ( cm), skrzydłowego lub obro\cę Phoenix Suns (32-8), czołowego gracza Słońc w meczu na szczycie z Orlando (: 0) - 28 pkl Patricka Ewinga ( cm), centra New York Knicks (26 3). który po kontuzji doszedł Jo wysokiej formy; w spotkaniu z Dallas ( 06:93) rzucił 36 pkt. i zaliczy! 2 zbiórek. Nicka van Exel (97, 85 cm), obrońci; odzyskujących wysokie notowania Los Angeles Lakers (25-3). Wyróżnił się grając przeciwko Bostonowi (20:8) 29 pkt. i Charlotte ( 08: 02). 26 pkt. (s) Popływać z,,urodą'' Ognisko TKKF Lroda" w Gda\~ku Wrzeszczu rozprowadza mię dzy chętne osoby karnety na baseny pływackie: duży i maty Politechni ki Gdań~kiej na okres od 4 lutego do 28 maja br. oraz na ferie zimowe (30 bm. O lutego br.). Karnety są do nabycia na basenie (w hufrcie w godzinach 9-9) oraz w siedzibie,.urody'' w klubie mpuls". plac Komorowskiego 7 w godz , tel orazal (Paw) Halowe rekordy lekkoatletów W konkurencjach kobiecych nie ma w tej chwili lekkoatletki, która posiadałaby jednocześnie rekordy świata w hali i na otwartym stadionie. Wśród mężczyzn mamy aż pięć takich sytuacji. Noureddine Morceli jest niepokonany na 500 m - 3:28.82 latem i 3:34.6 indoor", Javier Sotomayor uzyskał wzwyż odpowiednio i 2.45, a tyczkarz Siergiej Bubka skoczył pod dachem" 6.5, o cm wyżej nii. na wolnym powietrzu! Kulomiot Randy Barnes (zdyskwalifikowany niegdyś za doping) legitymuje się wynik.ami 23.2 i a bezkonkurencyjny o:;tatnio Colin Jackson nie daje szans rywalom ani zimą (7.30 na 60 m pp!.). ani latem ( 2.9 na 0 m pp!.). Zauważmy, iż międzynarodowa federacja lekkoatletyczna (AAF) usu n ęła z tabeli rekordów rezultaty,.dopingowicta stulecia", Bena Johnsona z 987 r na 50 m i 6.4 na 60 m, osiąg n ięte jeszcze przed jego pami,;tną wpadką na olimpiadzie w Seulu. Za rekord nic urnawany jest także czas chodziarza Ronalda Weigela (8:.4 na 5000 m), ponieważ piechur b. NRD maszerował wówczas (Wiedei, 988 r.) w tzw. wyścigu mieszanym, czyli m. in. w towarzystwie... kobiet. Konkurencje chodziarskie zostały zresztą, od tego sezonu, skreślon e z programu najważniejszych halowych imprez, co unie możliwia zdobywanie kolejnych medali naszemu Robertowi Korzeniowskiemu (wicemistrz świata pod dachem" z Toronto - 993). W ubiegłym roku poprawiono jeden halowy rekord Polski i to w nietypowej dla nas specjalności (Michał Bartoszak - 3:58.39 na milę). Oznacza to. iż ciągle nic do pobicia są dla krajowej elity wyniki: Henryka Szordykowskiego - :47. na 800 m (969), nie żyjącego od 3 lat Bronisław a Malinowskiego - 7:55.73 na 3000 m (973) i Mich ałajoachimowskiego w trójskoku (974). W kraju wydarzeniem sezonu indoor" będzie rozgrywany 7 lutego w Spale mityng w skoku wzwyż z udziałem czołowych zawodniczek i zawodników naszego globu (z ubiegłorocznych światowych O" ma podobno zabraknąć jedynie Bułgarki, Stefki Kostadonowej i Australijczyka, Tima Forsytha). Liczymy na dohrą postawę Artura Partyki (halowego mistrza Europy z 990 i wicemistrza świata z 99 ). Za ewentualne rekordy świata przewidziano premie - 20 tys. USD (panowie). względnie 5 tys. USD (panie). Włodzimierz Szymański 50 m N)m 200 m 400m 800m 000 rn 500m mila 3000m 5000m 50 m pp!. 60 m ppl. Pingpongowe rozgrywki Jeszcze przed f~riami. sopocki JvlOSiR organizuje 28 stycz nia (sobota) turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Sopotu, dla uczniów sopockich szkól podstawowych. mpreza rozpocwic się o godz. 0. w SP nr przy uł. Bocznej. Zimowe ferie W czasie ferii sopocki.mo SiR zorganizuje wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Wraz z \Vydziałem Oświaty Ul\! w Sopocie przeprowadzone b,;dą następujące zawody dla dzieci i młodzieży: - turniej tenisa stołowego. lutego br. w SP8 o godt. 9: - turniej halowej piłki nożnej (drużyny 5-osob do lat 2). 2 lutego br. w SP9 o godz. 9: - turniej halowej piłki nożnej (drużyny 5-osob kat. 3-5 ł.). 3 lutego br. w SP9 o godz. 9; - turniej koszykówki szkól podst. (druż.yny 3-osob.), 6 lutego br. w l LO o godz. 9; - turniej koszykówki szkól średnich (drużyny 3-osob.), 7 lutego br. w LO o godz. 9; W dniach br. odbywać siy bydą zaj<;cia na basenie MOSiR, przy ul. Haffncra 57. W tym czasie dla dzieci i młodzieży obowiązywać będą promocyjne ceny karnetów (7 cykli - O zł) i biletów ( cykl - 2 zł). Funkcjonować będzie. zależnie od warunków pogodowych. lodowisko przy siedzibie MO SiR wraz z wypożyczalnią lyi.cw. Korzystanie z lodowiska bezpłatne. (Pat) Nieazwia&t w czubie W lidze hokejowej NHL dobrą passę kontynuują Niedźwiadki" z Bostonu drużyna Mariusza Czerkawskiego. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Czyste konto po stronie strat mają też: Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins i Quebec Nordiqucs. Wyniki: Hartford - Ottawa 4:, Buffalo - New Jersey 2: J, Montreal Washington 2:0, NY. Rangers - Pittsburgh 2:3, Tampa Bay - Florida 3:2, Toronto - Vancouver 6:2. Chicago - Edmonton 5:, Anaheim - Dallas i :4, San Jose - Winnipeg 4:0. Boston New Jersey :O (po dogrywce). Detroit - Calgary 5:. Florida Tampa Bay 4:2, Philadelphia - Hartford 3:2. St. Louis L.A. 3: (poi) la owisko sportowe gdańskiego W czwarłkowy wieczór ś ro Wybneia spotkało się w Akademii Wychowania Fizycznego, aby lłoiyć sobie wzajemnie iyuenla i podzielić się boiona rodzeniowym opłatkiem. W imieniu Kościoła katolickiego w uroczystości ucz:estniczył metropolita gdański, ks. arcybiskup TadeuS Gocłowski. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, prezesi okręgowych związków sportowych, klubów oraz treneny, sportowcy, pracownicy na ukowi i studenci. W imieniu gospo darza uroczystości zaproszonych powitał rektor A \VF, prof. dr hab. Zbigniew Mroczyński. Mimo dużej liczby uczestników spotkania. kameralny nastrój zapewnił program bogaty AS AWF Gdańsk Stal Stocznia 6:4 Pomoc z niebios dla Szafranka W zaległym spotkaniu ekstraklasy tenisa stołowego mężczyzn gda6ski AZS A WF pokonał Stal Stocznię Szczecin 6:4. Wyniki gier: Michał Dziubański Jarosław Łowicki 2:0 (2:3. 2:7): Mackj Zakryś - Clarke Brett 2:0 (2 : 7, 2: 8): Piotr Szafranek - Jaromir Pyrek 2: (2:7, 4:2. 2 :2); Paweł Stopiński - Roman Sowiński 0:2 (7:2. 20:22); Dziubański/Zakryś - Łowicki/Brett 0:2 (3:2, 2-.:26); Szafranek/Stopiński - Pyrek/Sowiński 2: (26:28, 2:4, 2:4); Szafranek - Łowicki 2:0 (2l:l-.. 2:5); Witold Skubiszewski - Brett 0:2 (7:2, 8:2); Zakryś - Sowiński :2 (2:9, 9:2. 2:2); Dziubański - Pyrek 2: (2:4, 2:23, 2:4). Do samego końca nie było wiadomo. kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. Kiedy dobrze ostatnio spisujący się Maciej Zakryś uległ dość niespodziewanie Romanowi Sowińskii:mu. gospodarze prowadzili zaledwie 5:4. W tvm samym czasie trwała jeszcze ostatnia gra między Michałem Dziubańskim i Jaromirem Pvrk iem. W pierwszym sećie gdańszczanin nie miał kłopotów. W drugim od poczqtl..u skuteczniejszy był zawodnik Sporty zimowe w pełni. Takie w decydującą fazę wkranają wyścigi motocy kłowe na lodzie. Jui w naj. bliiny weekend rozponną się nwocly z serii Grand Prix wyłaniające mistrza świata w ice speedwayu. W roku ubiegłym tradycyjny dwudniowy finał zastąpiono serią O Grand Prix. w pięciu krajach ( Rosja, Niemcy, Kazachstan. Holandia, Norwegia). w każdym po dwa 20-bieg'ówe turnieje, z dodatkową serią czterech wyścigów finałowych,.play-off'. W tym roku według tej formuły odbędą się także zawody GP na żużlu. Pierwszym mistrzem świata wyłonionym w cyklu GP zo,tal Rosjanin Aleksander Balaszow ( 85 pkt. na 200 możliwych), wyprzedzając 46 - letniego Szweda. Pera Olofa Sereniusa (-.7 pkt.), i swojego rodaka, Halowe rekordy lekkoatletów - świata i Polski 5.6 Manfred Kokot 48 (NRD) 5.6 James Sanford 57 (USA) 5.65 Marian Woroni n S6Legia Warszawa) 6.4 Andre Ca:mn 69 (USA) 6.5 Marian Woronin 56 (Legia Warszawa) Bruno Marie-Rose 65 (francja) 2 3 Marek Zalewski 70 (Start-Resursa Zduń,ka \\ ola) 4:'i.02 Danny Evcrctt 66 (USA) Ryszard Pudlas 54 (Śląsk Wrodaw) :44.84 Palli Ercng 67 (Kenia) :47. Henryk Sznrdykowski 44 (Vv awcl Krako\ 2: 5.26 Nourcddinc Morce li 70 (Algieria) 2:20.0 Henryk Szordykowski 44 (Wawel Kraków. 3:3-U 6 Nourcctdine Morce li 70 (Algieria) - 3:40.()3 Grzegorz Basiak 62 (Pomorze Stargani) 3:49.78 Eamonn Coghhln 52 (rlandia) 3 :58.39 Micha! Bartoszak 70 (Olimpia Pow: 7;37.3 Moses Kiptanui 7 (Kenia) J:55.73 Bro ni sław Malinowski 5 (Olimpia Grudziądz) 3:20.4 Suleiman Nyambui 53 (Tanzania 5: 5.8 Stani sław Petkiewicz 08 (Warszawianka) 6.25 Mark McKoy 6 (Kanada) 6.6 Mi rosław Wodzyski 5 (Legia Warszawa) 6.6 Marek Jóiwik 47 (Gwardia Olsztyn) 7.30 Colin Jacks,)n 67 (W. Brytania) 7.54 Tomasz Nagórka 67 (AZS Lodź) 5000 m chód - 8; 5.25 Gligorij Komejew 6 (Rosja) WZW)l tyczka wdał trójskok kula siedmiobój - l 8' Robert Korzeniowski 68 (AZS A WF Katowice) 2.43 Javier Sotomayor 67 (Kuba) 2.37 Artur Partyka 69 (ŁKS Łó<lż) 6.5 Siergiej lluhka 63 (Ukraina) 5.85 M iros ł aw Chmara 64 (Zawisza fiydgos/.ll) 8.79 Carl Lewii. 6 (USA) R.O Grzegorz Cybulski 5 (Zagl,;bie Lubin) 7.77 Leonid Wołos.yn 66 (Rosja: l 7.03.Micha! Jouchimowsl..i SO (Bud0wlani Bydgoszcz) Randy Barnes 66 (USA) Edward Sarul 58 (Górnik Zabrze) 6476 Dan O'Bricn 66 (USA) 5972 Duriu~z Ludwig 55 ( B a łt yk Gdyrna) gości. który swego czasu występował w Gda6sku. Mimo że Dziubafoki nawet prowadzi!, koi'cówka należała do Pyrka. W trzeciej odsłonie z.awodnik gospodarzy od początku zagrał niezwykle skupiony i prowa, dzil już 7:0. Wychodziło mu dosłownie wszystko. a rywal kręcił tylko głową. Oprócz Dziubańskiego wyróżnił się także Piotr Szafranek. Jego widowiskowy styl gry zyskuje coraz to nowe elementy. Do tego. że Szafa'' wykrzykuje i wzdycha podczas gry zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tym razem mog l iśmy zohaczyć także coś na wzór modlitwy. Szafranek podczas meczu z Łowickim minął się z piłki! i zaraz po to mu chyba tym przei.egnał. pomogło w odniesieniu zwyci.;stwa. W drużynie przcci w nej na uwagę zasługuje występ zawodnika rodem z Australii. Clarke Brett przyjechał do Polski, aby podnosić swoje umiejętności, w jego kraju nie ma bowiem rozgrywek ligowych. Na razie spisuje się przeciętnie, ale ma dopiero 23 lata i wszystko praktycznie przed nim. Dzisiaj gdańszczanie zmierzą się z liderem Baildonem Katowice. Początek godz. 6. hala A\VF. ~aciej Poln~ W iaczesława Nikulina (-.6 pkt.). W tegorocznej edycji GP wysqpi O naj lepszy,'h zawodników z GP 9..i oraz piątka wyłoniona z warszawskiego GP Challenge. \\'śród ni, h zobaczymy także dwóch,.naszych" zawodników, Sergieja i Jurija wanowów. Są to co prawda Rosjanie. ale starują z licencją PZM i reprezentują Polskę. Miejmy nadzieję. źe swoimi występami rozpropagują wyścigi na lodzie wśród kibiców klasycznego żuila. Pierwsze tegoroczne GP juz 28/29 stycznia w Krasnogorsku (GP Rosji). następne odbędą się 4/5 lutego w Berlinie (GP Niemiec). 8/9 lute;0 w Warszawie (GP Pobki). /2 marca w Asscn (GP Holandii) i 25/26 marca w Hamar (GP Norwegii). Tomasz Pazik Berlin 2(J San Diego Grenoble Madryt Lievin Lievin 2 l.02.99ć\ Spała Stuttgart Mediolan 04.0J.989 BudapcsLt Belgrad Birmingham Warszawa Sevilla Budapeszt East Rutherford Faitfax Sevilla Rotterdam Nowy Jork Nowy Jork Kohe Grcnobk Grc-0ble S indelfingcn Lievin ~ Moskv..a Spala Budapeszt Sulingen Donieck llerlin 27.0Ll984 Nowy Jork Warszawa Grenoble Gocteborg Lo~ Angeb Zabrze Toronto Warszawa artystyczny, w którym dom i nowały kolędy oraz muzyka poważna. Pod koniec uroczystości głos zabrał arcybiskup Tadeusz Godowski. Na wstępie podzi,;kowal rektorowi za zorganizowanie spotkania w murach uczelni. która jest bliska sercu wszystkich obecnych. Zgromadzonych nazwał wielką sportową rodziną. - Sprawy sportu nikomu nie po winny być obojętne, gdyż gromadzi on na swych arenach i trybunach tłumy, dostarczaj,c im tak potrzebnej w życiu radości. Sport towarzyszył ludzkości nieomal od zarania. a jego znaczenie dostrzegł już św. Paweł w swych listach, pisząc o sportowcach biegnących po zwycięstwo. Radość i sukcsy wyn i kające ze wspaniałych zmagań rywalizujących między sobą zawodników, niech będą udziałem. radością RADO --- ') -- RA D O AR NET llkf 7.09 ~Hz stereo SOBOTA Pnebudzcnie na żvczenie - prow. l\lonika Ryczko; Drugie ~niadanie - prowadzi Wojtek Namiotko; 050 nfomacje kulturalne;.50 Horoskop; Popołudnie z Radiem ARnet - prowadli Tomasz Buza: 6.05 Wokół X Muzy; Muzyka non,top; Pry watka z Radiem ARnd; tł uzyka non stop NEDZELA Klawiatura koła - aud. Wojtka Namiotko; Muzyka i coś je~zcze Joanna!\.!aria Mędrzecka - przekłady poetyckie; 2.05 Piotr Chokha o literaturze; 20 ]rena Kuran-Bogucka - poe zja hiszpańska Serwis sportowy; Religie i ich duchowe przesłania; Ludzie niebanalni; Konkursy; ~tuz) ka non stop -~RA D.l_O_ EL L'KF E74 i MHz stereo SOBOTA Pełne wydanie scrv. i,u lokalnego. z kraju i ze ~wiata: 6.00 do co godzinę; Komunikat: reklamowe , 9.22, ; Ogłoszenia drobne , 9.50, 250, 350, 4.50, 750; 6.30 Kronika wypadków; 7JO - PrzegląJ pras} lokalnej; 8.0. Kalendarium dnia: 8.30 lnformalje kult., 8.40 Giełda pracy, \2.00 Pól i.artem, pól ser0 2.\0,,W samo południe" - magazyn filmowy; 2.30 nfomacje,portowe; 4.0 Kalendarium dnia: 4.40 Giełda pracy; 5.05 Koncert ży czeń; 6.05 nformacje kulturalne; ~lak mag. aktualności kulturaln:ch (T. \Vojcinowicz): 7.0 Wiadomości spor0- we: 7.30 Kromka miejska: Lista pmbojów Radia EL (]. Pietruszy\ski}; Male co nieco z nocnym Bambiusicm" NEDZELA Pełne wydanie wiadomości od godz. 8.00, O.OO, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 20.00: Radio EL na dzień dobry ; Słodki poranek" (K Rokita); Radio w kapciach (J. Krcmska. T. Piotrowski); 4.05 Rodlina EJ..i" (J. Kancelarczyk. Tomasz Gliniecki) Raz. dwa, trzy spor; 7.OO.. Cy to blues. cy nic blues" tk. Rokita); Kalendarium muzyczne Radia EL (~!. Borchar<lt): Z zamrażarki"; Hard Shock"; ,.Nocny Marek" RA D O ESKA NORD Gdańsk - UKF i 96.4 Gdynia - UKF i 06.7 SOBOTA Wiadomośc i - co godzinę; O.OO Pogoda - co go d,.inę; 6.5, 7.5, 8.5, 3.5, 5.5, 6.5 Wiadomoi.ci drogowe: 9.45, 4.45 Magazyn kultu;al ny; O.OS, 7.05 Horoskop Wróż.J..i Benity; 9.5 Plił paczki z rana - konkurs;.5 f,.fagazyn motoryzacyjny ; 7.45 \Yiadomn~ci sportowe, Rajki nie tylko <lla dz ieci: lmpreska -!\.lu,~-a non stop NEDZELA Wiadomości - rn godzinę; l Pogoda - ro godzirn;; 7.5,.5 Wiadomości drogowe; 9.45, 4.45.\ agazyn kulturalny:.05, 7.05 HorosJ..op Wróż.ki Benity; , GodLina miłości; 8.45 Magazyn sportowy; Radialtt.'rnatywni audycja Janusza Czajki; Piosenki z listów R A'-'--D O GDANSK UKF 67.85, 03.7 MHz stereo SOROTA Wiadiomośc co god,.inę; Dziennik radiowy: 7.00, 2.00, 6.00, 9.00; Wiadomości sportowe: 7.0, 2.0, Studio Bałtyk 5.5, 5.45, 6.5, 6.45, 7.5, 7.45, 8.5, informacje miejskie; 6.20 Kronika policyjna 9.05 Zabawa ze sponsorem; 2.5 Ranking Radia Gda\,k; 3.5 Radiowy klub sukcesu: 4.5 Magazyn turystyczny; 5.05 Lista prze- i szczęściem nas wszystkich, łamiących się dzisiaj opłatkiem - zakończy! swoje życzenia metropolita gdański. Adam Suska bojów Radia Gdańsk; 8.05 Sobotnie studio sport; Prywatka z Radiem Gdańsk : 0.05 Radio nocą Jl.lEDZELA 4.05 Play lista Radia Gdańsk; 6.05 Puls ziemi - między polem a sto tem; 7.05 Gdański ma~azvn katolicki; 7.20 Piosenki n; ż~ czenie; 9.05 Nit.'ustraszeni łowcy ~agród. zabawy, konkursy z telef. udziałem słuehaczy: 2.05 Minął tydzień wydarzenia mijającego tygodnia w p0lityce, kultuw.: i,porcie komcnt ują wybrzeżowi dziennikarze; 3.30 Z polskiej fonoteki; 5.05 Smak życia: 6.05 Z boi,k i stadionów Salon artystyczny: 9.05 Magaiyn filmowy; Koncert niedzielny; 2.05 Z boisk i stadionów wyd. wieczorne; 2.30 Magazyn kaszubski; Radio BBC; Rozmowy prywatne pr. prowadzi psychoterapeuta Maciej Musiał:.OS Radio nocą u.;:f \!liz stereo SOBOTA 5.50 Lektura na dzień dobry; od 6.00 do O.OO (co godzinę) Wiadomości; od 6.JO do l6_łq (co godzinę ) i 830: Skrót wiadomo;ci: 6.0, 7.0, 8.0,.O. 4.-'0. 6.0, 7.0, 20.0 Wiadomości lokalne; 6. B, 22.5 Ewam?cla z komentarzem Pai ro; dnia; 7.44, 5.44: Wiadnmo,c drogowe; 7.,rn. 8.0 Z0.5: Serwis sportowr: J.40 \\ idcoj.ino: 2.JO Ksą/ki marne, Jurne. belnadrn~jne (M. Adamiec); \3.4S Propozy cje ku\\ura\ne; 4.35 Konkurs:,.Ksiąikowy lotek": 6.2() :,;,iw ;ci PLUS Pl: ty 7.20 :-.owości PLL'S Płyty 8.40 Wiadom ości z życ ia Ko,ciob; l 9.40 Pluszow y kącik" - dobranocka Lma przebo jow Radia PLL'S: Z0.50 Lektura na wieczór: Radio PLUS noc: 4.00 Poranek muzyczny MEDZEL\ Skrót wiadomości S.JO (co godzmę}. 7.30, 8.30; 6.50 Lektura na dzień dobry; od 7.00 do 7.00 i od 9.00 do o.oo (co godzmęj: Wiad,mośc : 7.43, 22.5: Ewan>!clia z komentarz.:m; 8.0 Patron dnia: 8.40 :,.;iedzielna szkółka języka polskiego; 0.30 Narodzeni z Roga aud)cja E.Ostr,sz;l-ł.0 Głośne mvśknie. ks. abp. Tadeusz Gocłow,ki : 335 Propo.ycje kultur Jlnc; 4.30 Konkurs biblijny, 5.5 Go~cie redak CJi religijnej; 7.30 Transmisja mszy sw iętcj 8.40 \\'iadomoki z żvcia Kościoła ; Pluszowv kącik " dobranocka, 20.0 Scrwi~ sportow); 20_łQ Jaa Pizza: Lektura na wieczór: Magia musicali; 0.05 Konkurs D~ Dla"; 4.00 Poranek muzycrny Gdańsk UKF 7.69 MHz Elbląg UKF 736 MHz SO HOT A Wiadonrnści co godz i nę ; Wiadomo;u co p<.> godziny OO; Wiadomości sportowe 6.40, S Świt z Radiem Zet; 7.00 Porand z Rlldicm Zet: 9.00 Słodkie prcdpnludnie z Radiem Zl'; Q.OQ.J.00 ListJ starych pr,ehojów;.00!\lag. motoryzacyjny: 2.00 K,,J..rs Wiadomości M, 4.00 Smbhl('; 5.OO Enc)k!opedia Radia Zet; 6.00 Grupa S,c,epana (co 2 tyg.): 7.00 Podwieczorek przy mkrofone (co 2 tyg.); 8.00 Zielony tcld,,n: Sportowe studio, Gra w okręty; 2.00 UK Chart Attack; Party Mix: Noc z Radiem Zet NEDZELA Wiadomości co godzinę: Wiadomości sportowe , ; Świt 7. Radiem Zet: 7.00 Poranek z Radiem ZN: 9.00 Śniadanie z Radiem Zet: 0.00 Top 40 - amerykańska lista przcboj(w; 4.00 Zielony t('kfon Radia Zet: 5.00 Od Zetki do gazetki - Konkurs Radia Zet i Gazety Wyborczej; 6.00 Czuj mózg; 8.00 Dynastia: 8.30 Lista przebojów książkowych; 9.00 Wróżka: Sportowe studio Radia Zet; 2.00 Wieczór teatralny audycja Agnieszki Biot mc~iej: l\hzyczna radiogazcta: Noc z Radicm Zet

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy

Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy Tysiące mieszkańców Trójmiasta tuż po godzinie 18.00, w samym sercu Gdańska zapaliło znicze i oddało hołd pamięci tragicznie zmarłego prezydenta, Pawła

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 1538/13 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 1538/13 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 1538/13 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2013-10-11 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W dniach 19-27 maja odbędą się Dni Koszalina. W programie min. wiele koncertów, Festiwal Organizacji Pozarządowych, tort dla mieszkańców, Festiwal Smaków Foodtracków,

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej ". 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza

Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej . 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza 28-06-19 1/7 powtórzy się więcej ". 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza 19.01.2019 16:17 Katarzyna Zielińska / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja 19 stycznia Łódź wspomina tragedię więzienia

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/IX/2017. posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2017 r.

Protokół nr 46/IX/2017. posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2017 r. DPr-BRM-II.0012.2.12.2017 Protokół nr 46/IX/2017 posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2017 r. I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji:

Bardziej szczegółowo

Miejsce inne niż wszystkie Biblioteka z Pasją już otwarta

Miejsce inne niż wszystkie Biblioteka z Pasją już otwarta Miejsce inne niż wszystkie Biblioteka z Pasją już otwarta Nowoczesna, skierowana do młodych i łamiąca stereotypy. To tutaj każdy będzie mógł swobodnie realizować swoje pasje i opowiadać o nich innym. W

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA KOMUNIKAT NR 10/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wyboru wniosków nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

ROK XXXVI (71) nr 7 Wiadomości Urzędowe 1

ROK XXXVI (71) nr 7 Wiadomości Urzędowe 1 ROK XXXVI (71) nr 7 Wiadomości Urzędowe 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ROK XXXVI (71) nr 7 Wiadomości Urzędowe 2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROK XXXVI (71) nr 7 Wiadomości Urzędowe 3 1. 2. ROK XXXVI (71) nr

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138699,akt-oskarzenia-w-sprawie-handlu-falszywymi-obrazami.html Wygenerowano: Piątek, 24 lutego 2017, 15:46 AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/31088,sluzby-wzorowo-dbaly-o-bezpieczenstwo-podczas-co P24-w-Katowicach.html 2019-06-08, 11:02 Służby wzorowo dbały

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT OBSERWACJI ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH AMNESTY INTERNATIONAL

I. PROJEKT OBSERWACJI ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH AMNESTY INTERNATIONAL 1 I. PROJEKT OBSERWACJI ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście i podejmują

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (nr 59) z dnia 20 listopada 2013 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim Legiony Czyn zbrojny piąta debata historyków w Belwederze 20 października 2017

Przede wszystkim Legiony Czyn zbrojny piąta debata historyków w Belwederze 20 października 2017 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/debaty-belwederskie/2419,przede-wszystkim-legiony-czyn-zbrojny-19141918-pia ta-debata-historykow-w-belwede.html 2019-05-02, 07:01 Przede wszystkim Legiony

Bardziej szczegółowo

Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego

Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego Kalendarz prac marszałka województwa pomorskiego PIĄTEK, 27 listopada Marszałek Mieczysław Struk wziął udział w spotkaniu z senatorem RP, Sławomirem Rybickim. PONIEDZIAŁEK, 30 listopada Sesja Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW SZTANDAR JEST JUŻ W NASZYCH RĘKACH

KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW SZTANDAR JEST JUŻ W NASZYCH RĘKACH KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW Źródło: http://mokotow.policja.waw.pl/r2/komenda/nasz-sztandar/16790,sztandar-jest-juz-w-naszych-rekach.html Wygenerowano: Piątek, 6 października 2017, 11:22 SZTANDAR JEST

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa, dn. 20 sierpnia 2012 roku Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 136a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, składam projekt

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

:00 VG 23 K136. Arsam N. - Prawo dotyczące uchodźców Główne postępowanie 1 Tłumacz

:00 VG 23 K136. Arsam N. - Prawo dotyczące uchodźców Główne postępowanie 1 Tłumacz 23.3.2013 11:00 VG 23 K136. Arsam N. - Prawo dotyczące uchodźców Główne postępowanie 1 Tłumacz Arsam N., 20 lat, urodzony w Iranie. Został tam aresztowany z powodu wykroczenia karnego. Podczas czasu spędzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku

Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku Protokół nr II/10 II Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku Posiedzenie trwało od godziny 12.20 do godziny 13.45 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach.

Bardziej szczegółowo

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów. STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015)

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów. STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015) Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów STATUT tekst jednolity ze zmianami (17 marca 2015) 1. Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona dnia 5 maja 1998r. przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

czystości, podkreślił, że robotnicy, którzy strajkowali na Lubelszczyźnie w roku, byli kontynuatorami polskich tradycji

czystości, podkreślił, że robotnicy, którzy strajkowali na Lubelszczyźnie w roku, byli kontynuatorami polskich tradycji G łos związkowca Numer 22/2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 13.07.2016 36. rocznica Lubelskiego Lipca 1980 Uczestnicy protestów, związkowcy z Solidarności,

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Mecenat Miasto Szczecin Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 21 grudnia 2015, 11:18 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 03 lipca 2015 Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie fot. KWP Kraków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Otwarcie XI Sesji uroczystej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji 50-lecia nadania praw miejskich.

Otwarcie XI Sesji uroczystej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji 50-lecia nadania praw miejskich. PROTOKÓŁ NR XI/2013 z obrad Sesji uroczystej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2013r. w godz. 13.00 16.00 w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Ad. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej w im. nadkom. Józefa Bocheńskiego http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/32736,obchody-swieta-narodowego-3-maja.html 2019-10-28, 09:40 Obchody Święta Narodowego

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017 Budżet Miasta Gdańska na rok 7 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusz Mężyk. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Insp. Krzysztof Justyński

Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusz Mężyk. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Insp. Krzysztof Justyński Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusz Mężyk Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Insp. Krzysztof Justyński Prof. Krzysztof Wodarski Dziekan Wydziału

Bardziej szczegółowo

Relacja z premiery płyty Muzyka sakralna w Świątyni Opatrzności Bożej

Relacja z premiery płyty Muzyka sakralna w Świątyni Opatrzności Bożej Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze" https://www.mazowsze.waw.pl/pl/o-nas/aktualnosci/821,relacja-z-premiery-plyty-muzyka-sakralna-w-swiatyni-op atrznosci-bozej.html 2019-09-10, 20:29 Relacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 68 736, e-mail: przewodniczacy@pomorskie.eu www.pomorskie.eu l Druk nr 141 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU 27 marca - Pierwsze spotkanie w nowej prezydencji W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie w nowej prezydencji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Katowice. Protokół z XXXII sesji.

Rada Miasta Katowice. Protokół z XXXII sesji. Rada Miasta Katowice Protokół z XXXII sesji. Data sesji: 17 listopada 2008 r. Miejsce sesji: Urząd Stanu Cywilnego przy Al. Korfantego 14. Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. Godzina zakończenia sesji: 15.40.

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami Strona znajduje się w archiwum. Pierwszy Inwestowaniu za nami Zdecydowanie dobrze radzimy sobie z liczeniem oraz z tematyką ekonomiczną. Jesteśmy dosyć skłonni do ryzyka, ale wciąż dość słabo orientujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

KTO ZOSTANIE POLSKIM HERAKLESEM?

KTO ZOSTANIE POLSKIM HERAKLESEM? KTO ZOSTANIE POLSKIM HERAKLESEM? Czarne ubrania, punkty oddawania krwi, urlopy na żądanie oraz manifestacja na ulicach Warszawy. Tłum, krzyk, policja, kamery i media. Scena niczym ze starożytnego pola

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/30/24/95 INSTYTUCJE PUBLICZNE W OPINII SPOŁECZEŃSTWA KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 95

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/30/24/95 INSTYTUCJE PUBLICZNE W OPINII SPOŁECZEŃSTWA KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 6 69, 62 04 6 07 57, 62 90 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 00 3 W A R S Z A W A TELEFAX 6 9 INTERNET: http://www.cbos.pl Email: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

To najważniejszy dokument w każdym kraju. Okresla on główne zasady panujące w państwie oraz obowiązki i prawa jego obywateli. konstytucja grunnloven

To najważniejszy dokument w każdym kraju. Okresla on główne zasady panujące w państwie oraz obowiązki i prawa jego obywateli. konstytucja grunnloven . Co to jest konstytucja? To najważniejszy dokument w każdym kraju. Okresla on główne zasady panujące w państwie oraz obowiązki i prawa jego obywateli. konstytucja grunnloven Co mówi polska konstytucja?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego Źródło: http://poszukiwania.ipn.gov.pl/sz1/poszukiwania/rzeszow/15257,rzeszow.html Wygenerowano: Piątek, 2 września 2016, 12:42 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Ilustracje. Ireneusz Niewiarowski (pierwszy od lewej) podczas posiedzenia Senatu I kadencji, koniec 1989 r.

Ilustracje. Ireneusz Niewiarowski (pierwszy od lewej) podczas posiedzenia Senatu I kadencji, koniec 1989 r. Ilustracje Ireneusz Niewiarowski (pierwszy od lewej) podczas posiedzenia Senatu I kadencji, koniec 1989 r. 1990 rok, rozmowy polityków PSL Solidarność z premierem Tadeuszem Mazowiecki na temat polityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Temat konkursu: 100.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ FORMA. Barcin, r. KARTA ZGŁOSZENIA

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ FORMA. Barcin, r. KARTA ZGŁOSZENIA OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ FORMA Barcin, 11 13.10.2019 r. KARTA ZGŁOSZENIA 1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY/ NAZWA ZESPOŁU 2. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZESPOŁU. 3. TYTUŁY UTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Premierze Janie Olszewskim

Wspomnienie o Premierze Janie Olszewskim Wspomnienie o Premierze Janie Olszewskim Warszawa 10 lutego 2019 Nadzieja na sprawny ekonomicznie i sprawiedliwy społecznie system skupiała nas wokół Ruchu Odbudowy Polski i Jana Olszewskiego, gdy zbieraliśmy

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO. Pielęgniarki Cyfrowe. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO. Pielęgniarki Cyfrowe. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Pielęgniarki Cyfrowe I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pielęgniarki Cyfrowe i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo