Numer Karty: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer Karty: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny : Klej 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA Adres : Everslaan Everberg Belgia Numer telefonu : Telefaks : Adres osoby odpowiedzialnej za SDS : 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu alarmowego : EUROPE: France ORFILA: +33(0) ASIA: China: India: Australia: New Zealand: USA: +1/800/ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria 2 H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Drażniące na skórę, Kategoria 2 Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Układ oddechowy H315: Działa drażniąco na skórę. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. SDS_PL-AM 1 / 29

2 Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 3 H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności : H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : Zapobieganie: P210 P233 P261 P280 Reagowanie: P305 + P351 + P338 + P310 P370 + P378 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania mgły lub par. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W przypadku pożaru: Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę alkoholoodporną do gaszenia. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: metakrylan metylu kwas metakrylowy SDS_PL-AM 2 / 29

3 2.3 Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vpvb) na poziomie 0,1% bądź powyżej. Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100. Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2 Mieszaniny Charakter chemiczny : Kleje i/lub uszczelniacze Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer indeksowy Numer rejestracji metakrylan metylu kwas metakrylowy ,6-di-tert-butylo-p-krezol Klasyfikacja Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Układ oddechowy) Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Układ oddechowy) specyficzne stężenie graniczne STOT SE 3; H335 >= 1 % Skin Corr. 1A; H314 >= 10 % Skin Irrit. 2; H < 10 % Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Stężenie (% w/w) >= 50 - < 70 >= 5 - < 10 >= 1 - < 2,5 Współczynnik M (Przewlekła SDS_PL-AM 3 / 29

4 toksyczność dla środowiska wodnego): 1 alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide Org. Perox. E; H242 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411 >= 0,25 - < 1 specyficzne stężenie graniczne Skin Corr. 1B; H314 >= 10 % Skin Irrit. 2; H < 10 % Eye Dam. 1; H < 10 % Eye Irrit. 2; H < 3 % STOT SE 3; H335 >= 1 % Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Zalecenia ogólne : Usunąć z zagrożonej strefy. Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Leczenie objawowe. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów. Zabezpieczenie dla udzielającego pierwszej pomocy : Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny zwracać uwagę na własną ochronę osobistą i nosić odzież ochronną Jeżeli istnieje możliwość narażenia, patrz specyficzny sprzęt ochrony osobistej w sekcji 8. Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku wdychania : W razie wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów. SDS_PL-AM 4 / 29

5 W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku kontaktu z oczami : Konieczna natychmiastowa pomoc medyczna w przypadku kiedy nieopatrzone uszkodzenia skóry tworzą trudno gojące się rany. W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą. W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie. : Niewielkie ilości przedostające się do oczu mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia tkanek i ślepotę. W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. Kontynuować przemywanie oczu w trakcie transportu do szpitala. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. W przypadku połknięcia : Zachować drożność dróg oddechowych. NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Nieznane. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie : Leczenie objawowe. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze : Spray wodny Piana odporna na alkohole Dwutlenek węgla (CO2) Suche proszki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze : Zachowaj ostrożność podczas używania silnego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Zagrożenia szczególne w czasie gaszenia pożaru : Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji. Niebezpieczne produkty spalania : Tlenki węgla Tlenki siarki Chlorowodór SDS_PL-AM 5 / 29

6 5.3 Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Specyficzne metody gaszenia Dalsze informacje : Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku pożaru pojemniki powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach. Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia zamkniętych pojemników. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Indywidualne środki ostrożności. : Użyć środków ochrony osobistej. Zapewnić wystarczającą wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody oczyszczania : Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 6.4 Odniesienia do innych sekcji Rozważania na temat utylizacji, patrz część 13., Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. SDS_PL-AM 6 / 29

7 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Sposoby bezpiecznego postępowania : Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i/lub zapalenia skóry oraz uczulenia u osób podatnych. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Nie wdychać oparów/pyłu. Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Otwierać ostrożnie beczki w których zawartość może być pod ciśnieniem. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa po rozlaniu, w czasie stosowania trzymać butelkę na metalowej tacy. Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej : Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Przedsiewziąć niezbędne działania przeciwko elektryczności statycznej (co mogłoby spowodować zapłon oparów organicznych). Używać tylko wyposażenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Środki higieny : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Nie palić. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Stosować się do zaleceń na etykiecie. Przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach. Wytyczne składowania : W przypadku niezgodnych materiałów należy zapoznać się z rozdziałem 10 niniejszej karty charakterystyki. Zalecana temperatura przechowywania Dalsze informacje o stabilności w przechowywaniu : 2-8 C : Trwały w warunkach normalnych. SDS_PL-AM 7 / 29

8 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Specyficzne zastosowania : Brak dostępnych danych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Granice narażenia zawodowego Składniki Nr CAS Typ wartości (Droga narażenia) Parametry dotyczące kontroli Podstawa metakrylan metylu TWA 50 ppm 2009/161/EU Dalsze informacje Indykatywny STEL 100 ppm 2009/161/EU Dalsze informacje Indykatywny NDS 100 mg/m3 PL NDS NDSch 300 mg/m3 PL NDS Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006: Nazwa substancji 2,6-di-tert-butylo-pkrezol Końcowe przeznaczenie Droga narażenia Potencjalne skutki zdrowotne Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe Pracownicy Skórnie Długotrwałe - skutki układowe Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe Konsumenci Skórnie Długotrwałe - skutki układowe Konsumenci Doustnie Długotrwałe - skutki układowe kwas metakrylowy Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe Pracownicy Skórnie Długotrwałe - skutki układowe Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe Konsumenci Skórnie Długotrwałe - skutki układowe Wartość 3,5 mg/m3 0,5 mg/kg wagi ciała/dzień 0,86 mg/m3 0,25 mg/kg wagi ciała/dzień 0,25 mg/kg wagi ciała/dzień 29,6 mg/m3 88 mg/m3 4,25 mg/kg wagi ciała/dzień 6,3 mg/m3 6,55 mg/m3 2,55 mg/kg wagi SDS_PL-AM 8 / 29

9 Silica, amorphous, fumed, cryst.-free Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe ciała/dzień 4 mg/m3 Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006: Nazwa substancji Środowisko Wartość 2,6-di-tert-butylo-p-krezol Woda słodka 0,199 µg/l Uwagi: Czynniki oceny Woda morska Czynniki oceny Instalacja oczyszczania ścieków Czynniki oceny Osad wody słodkiej Metoda równowagowa Osad morski Metoda równowagowa Gleba Metoda równowagowa Doustnie 0,02 µg/l 0,17 mg/l 0,0996 mg/kg suchej masy (s.m.) 0,00996 mg/kg suchej masy (s.m.) 0,04769 mg/kg suchej masy (s.m.) 8,33 mg/kg kwas metakrylowy Woda słodka 0,82 mg/l Czynniki oceny Woda morska Czynniki oceny Woda słodka okresowo Czynniki oceny Instalacja oczyszczania ścieków Czynniki oceny Gleba Metoda równowagowa 0,82 mg/l 0,82 mg/l 10 mg/l 1,2 mg/kg 8.2 Kontrola narażenia Środki ochrony indywidualnej. Ochrona oczu : Butelka z czystą wodą do przemywania oczu Szczelne gogle SDS_PL-AM 9 / 29

10 W przypadku problemów występujących w czasie przetwarzania założyć osłonę twarzy i strój ochronny. Ochrona rąk Materiał Czas wytrzymałości Grubość rękawic : kauczuk butylowy : 60 min : 0,7 mm Uwagi Ochrona skóry i ciała Ochrona dróg oddechowych Filtr typu : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być przedyskutowana z producentami rękawic ochronnych. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację rozporządzenia wspólnotowego (UE) 2016/425 i normy pochodnej EN 374. Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia. Uwzględnić informację podaną przez producenta i dotyczącą czasów przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu pracy (obciążenie mechaniczne, czas trwania kontaktu). : Ubranie nieprzepuszczalne Dostosować rodzaj ochrony ciała do ilości i stężenia substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. : Używać środków ochrony górnych dróg oddechowych, jeśli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji wyciągowej lub jeśli ocena ekspozycji pokazuje, że ekspozycja wykracza poza zalecane wytyczne dotyczące ekspozycji. : Para typu organicznego (A) W razie tworzenia się par stosować respirator z odpowiednim filtrem. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny : pasta Barwa Zapach Próg zapachu ph : biały : akrylowy : substancja/mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie) Temperatura SDS_PL-AM 10 / 29

11 topnienia/krzepnięcia Temperatura wrzenia : > 100 C Temperatura zapłonu : 10 C Metoda: zamknięty tygiel Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Szybkość spalania Górna granica wybuchowości / Górna granica palności Dolna granica wybuchowości / Dolna granica palności Prężność par Gęstość względna par Gęstość względna : 1,01-1,02 Gęstość Rozpuszczalność Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Współczynnik podziału: n- oktanol/woda Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Lepkość dynamiczna Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające : nierozpuszczalny : mpa,s (25 C) tiksotropowy 9.2 Inne informacje Brak dostępnych danych SDS_PL-AM 11 / 29

12 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje : Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać : Ciepło, ogień i iskry Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać : Reduktory Silne utleniacze Sole metali ciężkich 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozkładu : Ditlenek węgla tlenek węgla SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 Toksyczność ostra Toksyczność ostra - droga pokarmowa - Produkt : Oszacowana toksyczność ostra : > mg/kg Metoda: Metoda obliczeniowa Oszacowana toksyczność ostra : > mg/kg Metoda: Metoda obliczeniowa Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe - Produkt : Oszacowana toksyczność ostra : > 20 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Atmosfera badawcza: para Metoda: Metoda obliczeniowa Oszacowana toksyczność ostra : > 20 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Atmosfera badawcza: para Metoda: Metoda obliczeniowa Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę - Produkt : Oszacowana toksyczność ostra : > mg/kg Metoda: Metoda obliczeniowa Oszacowana toksyczność ostra : > mg/kg SDS_PL-AM 12 / 29

13 Metoda: Metoda obliczeniowa Toksyczność ostra (przy innych drogach podania) : Brak dostępnych danych Działanie żrące/drażniące na skórę metakrylan metylu: Gatunek: Królik Metoda: OPPTS Wynik: Brak działania drażniącego na skórę kwas metakrylowy: Gatunek: Królik Ocena: Powoduje poważne oparzenia. Metoda: Dyrektywa ds. testów 404 OECD Wynik: Wyjątkowo żrący i niszczący tkanki. GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Gatunek: Królik Ocena: Brak działania drażniącego na skórę Metoda: Dyrektywa ds. testów 404 OECD Wynik: Brak działania drażniącego na skórę alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide: Wynik: Powoduje oparzenia. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kwas metakrylowy: Gatunek: Królik Ocena: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Metoda: Test Draize'go Wynik: Nieodwracalne skutki dla oczu GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie Gatunek: Królik Ocena: Brak działania drażniącego na oczy Metoda: Dyrektywa ds. testów 405 OECD Wynik: Brak działania drażniącego na oczy alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide: Ocena: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Wynik: Nieodwracalne skutki dla oczu Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę metakrylan metylu: SDS_PL-AM 13 / 29

14 Droga narażenia: Skóra Gatunek: Mysz Ocena: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Metoda: Dyrektywa ds. testów 429 OECD Wynik: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. kwas metakrylowy: Rodzaj badania: Test Buehlera Droga narażenia: Skóra Gatunek: Świnka morska Ocena: Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Metoda: Dyrektywa ds. testów 406 OECD Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Droga narażenia: Skóra Gatunek: Ludzie Wynik: Nie powoduje podrażnienia skóry. Ocena: Brak dostępnych danych Działanie mutagenne na komórki rozrodcze metakrylan metylu: Genotoksyczność in vitro : Rodzaj badania: Badanie mutagenności na bakteriach (test Amesa) System testowy: Salmonella typhimurium Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD Wynik: negatywny kwas metakrylowy: Genotoksyczność in vitro : Rodzaj badania: test rewersji mutacji System testowy: Salmonella typhimurium Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD Wynik: negatywny Genotoksyczność in vitro : Rodzaj badania: test rewersji mutacji Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej Wynik: negatywny : Rodzaj badania: Test odchylenia chromosomów in vitro Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej Wynik: negatywny kwas metakrylowy: SDS_PL-AM 14 / 29

15 Genotoksyczność in vivo : Rodzaj badania: analiza in vivo Gatunek badany: Szczur (samiec) Typ komórki: Somatyczny Sposób podania dawki: Wdychanie Czas ekspozycji: 2 h Dawka: 0.4, 1.6, 2.8 and 4 mg/l Metoda: Dyrektywa ds. testów 475 OECD Wynik: Nie sklasyfikowano z uwagi na niejednoznaczne dane. GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie Rodzaj badania: badanie dominującego genu letalnego Gatunek badany: Mysz (samiec) Sposób podania dawki: Wdychanie Czas ekspozycji: 6 h Dawka: 0.405, 4.05 and mg/l Metoda: Dyrektywa ds. testów 478 OECD Wynik: negatywny GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie Genotoksyczność in vivo : Sposób podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy Dawka: 75 mg/kg Wynik: negatywny Sposób podania dawki: Doustnie Czas ekspozycji: 9 Months Dawka: ca 750 mg/kg Wynik: negatywny Działanie mutagenne na komórki rozrodcze- Ocena : Brak dostępnych danych Rakotwórczość metakrylan metylu: Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Czas ekspozycji: 2 Lata Dawka: 6, 60, 2000 ppm Częstotliwość zabiegów: once dziennie Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 90,3 mg/kg wagi ciała/dzień Wynik: negatywny kwas metakrylowy: Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: wdychanie (para) Czas ekspozycji: 102 weeks Częstotliwość zabiegów: 5 dni/tydzień Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: >= 2,05 mg/kg wagi ciała Metoda: Dyrektywa ds. testów 451 OECD SDS_PL-AM 15 / 29

16 Gatunek: Mysz, samce i samice Sposób podania dawki: wdychanie (para) Czas ekspozycji: 102 weeks Dawka: ca and 4.1 mg/l Częstotliwość zabiegów: 5 dni/tydzień Najniższy poziom obserwowalnych efektów negatywnych: ok. 2,05 mg/l Metoda: Dyrektywa ds. testów 451 OECD Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Wynik: negatywny Rakotwórczość - Ocena : Brak dostępnych danych Szkodliwe działanie na rozrodczość kwas metakrylowy: Działanie na płodność : Rodzaj badania: Badanie dwupokoleniowe Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 0, 50, 150, 450 mg/kg/day Ogólna toksyczność rodzice: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 50 mg/kg wagi ciała Płodność: najwyższa dawka nie wywołująca dających się zaobserwować szkodliwych skutków dla F1: 400 mg/kg wagi ciała Objawy: Ubytek wagi ciała Metoda: Dyrektywa ds. testów 416 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Rodzaj badania: Badanie dwupokoleniowe Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 25/100/500 mg/kg bw/day Ogólna toksyczność rodzice: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 100 mg/kg wagi ciała Ogólna toksyczność F1: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 25 mg/kg wagi ciała Wynik: negatywny metakrylan metylu: Wpływ na rozwój płodu : Gatunek: Szczur Sposób podania dawki: Wdychanie Dawka: 99, 304, 1178 ppm Teratogenność: Koncentracja nie wywołująca dających się zaobserwować szkodliwych skutków dla F1: mg/m³ Toksycznego wpływ na okres zarodkowo-płodowy.: Koncentracja nie wywołująca dających się zaobserwować SDS_PL-AM 16 / 29

17 szkodliwych skutków dla F1: mg/m³ Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD Wynik: Bez wpływu teratogennego. kwas metakrylowy: Rodzaj badania: Prenatalny Gatunek: Szczur, samica Sposób podania dawki: Wdychanie Dawka: 0, 50, 100, 200 or 300 ppm Czas trwania poszczególnych zabiegów: 14 d Częstotliwość zabiegów: 7 dni/tydzień Ogólna toksyczność u matek: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 200 ppm Toksyczność rozwojowa: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: >= 300 ppm Toksycznego wpływ na okres zarodkowo-płodowy.: Koncentracja nie wywołująca dających się zaobserwować szkodliwych skutków dla F1: 300 ppm Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD Wynik: Nie stwierdzono żadnego oddziaływania ani na płodność ani na rozwój wczesnoembrionalny. Rodzaj badania: Prenatalny Gatunek: Królik, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 50, 150, 450 Miligram na kilogram Czas trwania poszczególnych zabiegów: 23 d Częstotliwość zabiegów: 7 dni/tydzień Ogólna toksyczność u matek: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 50 mg/kg wagi ciała Toksyczność rozwojowa: najwyższa dawka nie wywołująca dających się zaobserwować szkodliwych skutków dla F1: 450 mg/kg wagi ciała Wynik: Nie stwierdzono żadnego oddziaływania ani na płodność ani na rozwój wczesnoembrionalny. Szkodliwe działanie na rozrodczość - Ocena Rodzaj badania: Prenatalny Gatunek: Mysz, samica Sposób podania dawki: Doustnie Czas trwania poszczególnych zabiegów: 7 d Ogólna toksyczność u matek: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 240 mg/kg wagi ciała Toksyczność rozwojowa: Poziom braku obserwowalnych efektów negatywnych: 800 mg/kg wagi ciała Narażone organy: śledziona, Nerka : Brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe metakrylan metylu: Droga narażenia: Wdychanie SDS_PL-AM 17 / 29

18 Narażone organy: Drogi oddechowe Ocena: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. kwas metakrylowy: Droga narażenia: Wdychanie Narażone organy: Drogi oddechowe Ocena: Substancja lub mieszanina została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, jednorazowe narażenie, kategoria 3 z podrażnieniem dróg oddechowych. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide: Droga narażenia: Wdychanie Narażone organy: Płuca Ocena: Substancja lub mieszanina została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, powtarzane narażenie, kategoria 2. Toksyczność dawki powtórzonej metakrylan metylu: Gatunek: Szczur, samce i samice NOAEL: 124,1 mg/kg Sposób podania dawki: doustnie (woda pitna) Czas ekspozycji: 2 years Ilość ekspozycji: daily Dawka: 6, 60, 2000 ppm kwas metakrylowy: Gatunek: Szczur, samce i samice NOEC: Sposób podania dawki: wdychanie (para) Atmosfera badawcza: para Czas ekspozycji: 90 dilość ekspozycji: 6 h Dawka: 70/352/1232 mg/m3 Okres poźniejszej obserwacji: 5 days/week Metoda: Dyrektywa ds. testów 413 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Gatunek: Świnia, samce i samice NOAEL: >= 61 mg/kg Sposób podania dawki: doustnie (żywność) Czas ekspozycji: daily Metoda: Toksyczność chroniczna Toksyczność dawki powtórzonej - Ocena : Brak dostępnych danych Zagrożenie spowodowane aspiracją Brak dostępnych danych SDS_PL-AM 18 / 29

19 11.2 Informacje o innych zagrożeniach Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Produkt: Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100. Doświadczenie z narażeniem człowieka Informacje ogólne: Brak dostępnych danych Wdychanie: Brak dostępnych danych Kontakt ze skórą: Brak dostępnych danych Kontakt z oczami: Brak dostępnych danych Połknięcie: Brak dostępnych danych Toksykologia, metabolizm, dystrybucja Brak dostępnych danych Skutki neurologiczne Brak dostępnych danych Dalsze informacje Produkt: Uwagi: Rozpuszczalniki mogą wysuszać skórę. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność metakrylan metylu: Toksyczność dla ryb : LC50 : 191 mg/l Czas ekspozycji: 96 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): > 79 mg/l Czas ekspozycji: 96 h SDS_PL-AM 19 / 29

20 Rodzaj badania: próba przepływowa Metoda: EPA OPPTS Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych Toksyczność dla glony/rośliny wodne Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność chroniczna) kwas metakrylowy: Toksyczność dla ryb Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych Toksyczność dla glony/rośliny wodne : EC50 : 69 mg/l Czas ekspozycji: 48 h : EC50 : > 110 mg/l Czas ekspozycji: 72 h : NOEC: 37 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Rodzaj badania: próba przepływowa Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): 85 mg/l Punkt końcowy: śmiertelność Czas ekspozycji: 96 h Rodzaj badania: próba przepływowa Substancja badana: Woda słodka Metoda: EPA OTS GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Uwagi: Działa toksycznie na organizmy wodne. : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 130 mg/l Punkt końcowy: Zwolnienie poruszania się Czas ekspozycji: 48 h Rodzaj badania: próba przepływowa Obserwacja analityczna: tak Substancja badana: Woda słodka Metoda: EPA OTS GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak : ErC50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 45 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Obserwacja analityczna: tak Substancja badana: Woda słodka Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak NOEC (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 8,2 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Obserwacja analityczna: tak Substancja badana: Woda słodka Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Toksyczność dla mikroorganizmów : EC50 (Pseudomonas putida): 270 mg/l Czas ekspozycji: 16,5 h Rodzaj badania: próba statyczna Obserwacja analityczna: nie Substancja badana: Woda słodka SDS_PL-AM 20 / 29

21 Metoda: DIN Part 8 GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Toksyczność dla ryb (Toksyczność chroniczna) Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność chroniczna) Toksyczność dla ryb Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych Toksyczność dla glony/rośliny wodne : NOEC: 10 mg/l Czas ekspozycji: 35 d Gatunek: Brachydanio rerio (danio pręgowany) Rodzaj badania: próba przepływowa Obserwacja analityczna: tak Substancja badana: Woda słodka Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak : NOEC: 53 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Rodzaj badania: próba przepływowa Obserwacja analityczna: tak Substancja badana: Woda słodka Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak : LC50 (Ryby): 0,199 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Substancja badana: Woda słodka Metoda: QSAR : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,48 mg/l Punkt końcowy: Zwolnienie poruszania się Czas ekspozycji: 48 h Rodzaj badania: próba statyczna Substancja badana: Woda słodka Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): > 0,24 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Substancja badana: Woda słodka Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,24 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Substancja badana: Woda słodka Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD Toksyczność dla mikroorganizmów Toksyczność dla ryb (Toksyczność chroniczna) : ErC50 (czynny osad): 1,7 mg/l Czas ekspozycji: 24 h Rodzaj badania: próba statyczna : NOEC: 0,053 mg/l Czas ekspozycji: 30 d Gatunek: Oryzias latipes (Pomarańczowo-czerwony mieczyk) SDS_PL-AM 21 / 29

22 Substancja badana: Woda słodka Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prób NOEC: >= 23,8 mg/l Czas ekspozycji: 70 d Gatunek: Ryby Substancja badana: Woda słodka Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność chroniczna) : EC50: 0,096 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Substancja badana: Woda słodka Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego) : 1 alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide: Toksyczność dla ryb NOEC: 0,069 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Substancja badana: Woda słodka Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): 3,9 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Rodzaj badania: próba półstatyczna Obserwacja analityczna: nie Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych Toksyczność dla glony/rośliny wodne : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 18,84 mg/l Czas ekspozycji: 48 h Rodzaj badania: próba statyczna Obserwacja analityczna: tak Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD : EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 3,1 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Obserwacja analityczna: tak Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu metakrylan metylu: Biodegradowalność : Wynik: Łatwo biodegradowalny. Biodegradacja: > 60 % Czas ekspozycji: 28 d kwas metakrylowy: Biodegradowalność : Rodzaj badania: tlenowy(e) Inokulum: czynny osad Stężenie: 3 mg/l SDS_PL-AM 22 / 29

23 Wynik: Łatwo biodegradowalny. Biodegradacja: 86 % Czas ekspozycji: 28 d Metoda: Dyrektywa ds. testów 301D OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Biodegradowalność : Wynik: Nie ulega biodegradacji. alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide: Biodegradowalność : Wynik: Niełatwo biodegradowalny Zdolność do bioakumulacji metakrylan metylu: Bioakumulacja : Współczynnika biokoncentracji (BCF): 3 Współczynnik podziału: n- oktanol/woda kwas metakrylowy: Współczynnik podziału: n- oktanol/woda Bioakumulacja : log Pow: 1,38 : log Pow: 0,93 (22 C) ph: 2,2 : Gatunek: Cyprinus carpio (karaś) Czas ekspozycji: 28 d Współczynnika biokoncentracji (BCF): Metoda: próba przepływowa Współczynnik podziału: n- oktanol/woda 12.4 Mobilność w glebie Rozdział pomiędzy elementy środowiskowe : log Pow: 5,2 : Koc: Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Produkt: Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vpvb) na poziomie 0,1% bądź powyżej Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Produkt: Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100. SDS_PL-AM 23 / 29

24 12.7 Inne szkodliwe skutki działania Produkt: Dodatkowe informacje ekologiczne : Zagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego posługiwania się lub usuwania. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. Usunąć niebezpieczne odpady zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Zanieczyszczone opakowanie : Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć jak nieużywany produkt. Nie używać ponownie pustych pojemników. Nie spalać i nie ciąć palnikiem pustych beczek. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu IATA 14.1 Numer UN lub numer : UN 1133 identyfikacyjny ID 14.2 Prawidłowa nazwa : Adhesives przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 3 transporcie 14.4 Grupa pakowania : II Nalepki : Flammable Liquids Instrukcja pakowania : 364 (transport lotniczy towarowy) Instrukcja pakowania : 353 (transport lotniczy pasażerski) IMDG 14.1 Numer UN lub numer : UN 1133 identyfikacyjny ID 14.2 Prawidłowa nazwa : ADHESIVES przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 3 SDS_PL-AM 24 / 29

25 transporcie 14.4 Grupa pakowania : II Nalepki : 3 EmS Kod : F-E, S-D 14.5 Zagrożenia dla środowiska Substancja mogąca : nie spowodować zanieczyszczenie morza ADR 14.1 Numer UN lub numer : UN 1133 identyfikacyjny ID 14.2 Prawidłowa nazwa : KLEJE przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 3 transporcie 14.4 Grupa pakowania : II Nalepki : Zagrożenia dla środowiska Niebezpieczny dla : nie środowiska RID 14.1 Numer UN lub numer : UN 1133 identyfikacyjny ID 14.2 Prawidłowa nazwa : KLEJE przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 3 transporcie 14.4 Grupa pakowania : II Nalepki : Zagrożenia dla środowiska Niebezpieczny dla : nie środowiska 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (Załącznik XIV) : Nie dotyczy REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). : Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji wzbudzających bardzoduże obawy (Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57). Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. P5c CIECZE ŁATWOPALNE SDS_PL-AM 25 / 29

26 Inne przepisy: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U nr 0 poz. 1225) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z ) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP). Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z , z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U nr. 0, poz. 208). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2018 poz wraz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later amendments). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 z późn. zm.). Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U poz. 10). Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz z późn. zm.). Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2019, poz.769). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z późn. zm.). SDS_PL-AM 26 / 29

27 Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotycząca ochrony macierzyństwa lub surowsze przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie. Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony młodych osób w miejscu pracy lub surowsze przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie. Składniki tego produktu wymienione są w następujących wykazach: DSL : Wszystkie składniki produktu są na kanadyjskiej liście DSL AIIC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem NZIoC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem ENCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem KECI : Na wykazie lub w zgodności z wykazem PICCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem IECSC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem TCSI : Na wykazie lub w zgodności z wykazem TSCA : Wszystkie substancje wymienione jako aktywne w spisie TSCA Wykazy AICS (Australia), AIIC (Australia), DSL (Kanada), IECSC (Chiny), ENCS (Japonia), KECI (Korea), NZIOC (Nowa Zelandia), PICCS (Filipiny), TCSI (Tajwan), TSCA (Stany Zjednoczone Ameryki (USA)) 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego wszystkich substancji chemicznych zawartych w niniejszym produkcie jest albo pełna albo nie dotyczy. SEKCJA 16: Inne informacje Pełny tekst Zwrotów H H225 H242 H302 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. : Ogrzanie może spowodować pożar. : Działa szkodliwie po połknięciu. SDS_PL-AM 27 / 29

28 H311 H312 H314 H315 H317 H318 H331 H332 H335 H373 H400 H410 H411 Pełny tekst innych skrótów Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Eye Dam. Flam. Liq. Org. Perox. Skin Corr. Skin Irrit. Skin Sens. STOT RE STOT SE : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. : Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. : Działa drażniąco na skórę. : Może powodować reakcję alergiczną skóry. : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. : Działa toksycznie w następstwie wdychania. : Działa szkodliwie w następstwie wdychania. : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. : Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : Toksyczność ostra : Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego : Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego : Poważne uszkodzenie oczu : Substancje ciekłe łatwopalne : Nadtlenki organiczne : Działanie żrące na skórę : Drażniące na skórę : Działanie uczulające na skórę : Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie : Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 2009/161/EU : Europa. DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL NDS : W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy 2009/161/EU / TWA : Wartości dopuszczalnej- 8 godzin 2009/161/EU / STEL : Krótkoterminowe narażenia zawodowego PL NDS / NDS : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie PL NDS / NDSch : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe Dalsze informacje Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji: Flam. Liq. 2 H225 Oparte na danych produktu lub ocenie Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa SDS_PL-AM 28 / 29

29 Chociaż zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia są oparte na naszym ogólnym doświadczeniu i naszej najnowszej wiedzy oraz zostały przedstawione w dobrej wierze, TO ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ PUBLIKACJI NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANA JAKO GWARANCJA, RĘKOJMIA LUB STANOWISKO, BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO CZY JAKKOLWIEK INACZEJ. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA OBOWIĄZEK OKREŚLENIA I ZWERYFIKOWANIA CZY INFORMACJE I ZALECENIA SĄ DOKŁADNE, WYSTARCZAJĄCE, I ŻE ODNOSZĄ SIĘ DO DANEGO PRZYPADKU; NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK OKREŚLENIA, ŻE PRODUKT JEST ODPOWIEDNI I NADAJE SIĘ DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU. WYMIENIONE PRODUKTY MOGĄ POWODOWAĆ NIEZNANE ZAGROŻENIA I NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ICH UŻYTKOWANIA. CHOCIAŻ NIEKTÓRE ZAGROŻENIA ZOSTAŁY OPISANE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, TO NIE GWARANTUJEMY, ŻE NIE WYSTĘPUJĄ INNE ZAGROŻENIA. Zagrożenia, toksyczność i zachowanie produktów mogą być różne w zależności od innych materiałów z jakimi produkty są wykorzystywane i zależą od warunków produkcji lub innych procesów. Użytkownik powinien określić takie zagrożenia, toksyczność i zachowanie oraz powiadomić o nich osoby zajmujące się ich obsługą, przetwórstwem i użytkowników końcowych. Znaki towarowe powyżej są własnością firmy Huntsman Corporation lub jej partnerem. ZADNA OSOBA LUB PODMIOT, A JEDYNIE UPOWAZNIENI PRACOWNICY FIRMY HUNTSMAN MOGA UDOSTEPNIAC KARTY PTODUKTOW FIRMY HUNTSMAN. KARTY POCHODZACE Z NIEAUTORYZOWANYCH ZRODEL MOGA ZAWIERAC NIEAKTUALNE LUB NIEPRECYZYJNE INFORMACJE. SDS_PL-AM 29 / 29

30 ARALDITE B Data ostatniego wydania: Data pierwszego wydania: Wydrukowano dnia SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa handlowa : ARALDITE B 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny : Kleje i/lub uszczelniacze Zastosowania odradzane : Wyłącznie do zastosowań przemysłowych. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA Adres : Everslaan Everberg Belgia Numer telefonu : Telefaks : Adres osoby odpowiedzialnej za SDS : 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu alarmowego : EUROPE: France ORFILA: +33(0) ASIA: China: India: Australia: New Zealand: USA: +1/800/ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria 2 H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Drażniące na skórę, Kategoria 2 Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Układ oddechowy H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. SDS_PL-AM / 22

31 ARALDITE B Data ostatniego wydania: Data pierwszego wydania: Wydrukowano dnia Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty wskazujące środki ostrożności : Zapobieganie: P210 P233 P261 P264 P280 Reagowanie: P370 + P378 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu. W przypadku pożaru: Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę alkoholoodporną do gaszenia. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: metakrylan metylu 2.3 Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vpvb) na poziomie 0,1% bądź powyżej. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2 Mieszaniny Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer indeksowy Numer rejestracji Klasyfikacja Stężenie (% w/w) metakrylan metylu Flam. Liq. 2; H225 >= 70 - SDS_PL-AM / 22

32 ARALDITE B Data ostatniego wydania: Data pierwszego wydania: Wydrukowano dnia ,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl- 2-propylpyridine ,6-di-tert-butylo-p-krezol Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16. Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 4; H413 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Współczynnik M (Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1 Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1 < 90 >= 2,5 - < 10 >= 0,1 - < 0,25 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Zalecenia ogólne : Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Leczenie objawowe. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów. W przypadku wdychania W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku kontaktu z oczami W przypadku połknięcia : W razie wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów. : Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą. W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie. : Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. : Zachować drożność dróg oddechowych. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Nieznane. SDS_PL-AM / 22

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PELAPT08 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, metaliczny, Re Nr CAS: 7440-15-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 1999-09-30 Data aktualizacji : 2017-12-06 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

DHV364-CT5 hebro mosol BD 2

DHV364-CT5 hebro mosol BD 2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 2008-04-22 Data aktualizacji : 2018-04-17 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

BROS lep na okno KARTA CHARAKTERYSTYKI. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

BROS lep na okno KARTA CHARAKTERYSTYKI. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011 Data aktualizacji: 24.06.2015 Wersja: 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238928, 238986 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

BROS Rotalin KARTA CHARAKTERYSTYKI

BROS Rotalin KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 01.07.2013 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SELENIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI SELENIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238984 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wersja: 2.1 Aktualizacja dnia Wydrukowano dnia

Wersja: 2.1 Aktualizacja dnia Wydrukowano dnia SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PE4452, PE4422 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 23.04.2013 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP PYLISTY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP PYLISTY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SA SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: & SA ANTERIOR/POSTERIOR 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Guma ksantanowa. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Guma ksantanowa. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowanie substancji/mieszaniny: Dodatki do żywności/ pasz, Dodatek do kosmetyków, Medyczne materiały pomocnicze,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza.

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: niedostępny Numer katalogowy: 238276 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 GSB ekologiczny konserwant w proszku KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny

Bardziej szczegółowo

: Eurol Honing Oil. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: Eurol Honing Oil. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Data wydania: 1-4-2014 Data weryfikacji: 1-4-2014 Zastępuje: 1-4-2014 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PEBOOS52 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Alkasol Flok 102 Data opracowania: Strona 1 z 5 Aktualizacja: Data druku:

Karta charakterystyki Alkasol Flok 102 Data opracowania: Strona 1 z 5 Aktualizacja: Data druku: Data opracowania: 14.02.2007 Strona 1 z 5 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Meca Clean Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Meca Clean Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa MECA CLEAN Forma produktu mieszanina Kod produktu 241 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki DEZA FOG Data opracowania: Strona 1 z 5 Aktualizacja: Data druku:

Karta charakterystyki DEZA FOG Data opracowania: Strona 1 z 5 Aktualizacja: Data druku: Data opracowania: 18.04.2007 Strona 1 z 5 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu BINDERWAR. SEKCJA 1 Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta Charakterystyki Preparatu BINDERWAR. SEKCJA 1 Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 5 SEKCJA 1 Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Istotne zidentyfikowanee zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I Data sporządzenia: 2006.07.27 Data ostatniej aktualizacji (wersji VI): 2015.06.01 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 706uS/cm

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 706uS/cm Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238929 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: BO5886001 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PE10152N, PE10122N 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 22.05.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

BROS żel łagodzący ukąszenia owadów

BROS żel łagodzący ukąszenia owadów KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 11.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 13.04.11r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: BROS żel łagodzący

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77) , fax (48/77) kod towaru:

Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77) , fax (48/77) kod towaru: Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600 kod towaru: 500452 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PIBUTA40 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji : Substancja : Tetracycline

Bardziej szczegółowo

BROS lep płaski. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

BROS lep płaski. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011 Data aktualizacji: 26.05.2015 Wersja: 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polietylenowe powłoki taśmowe ANTICOR PE

Polietylenowe powłoki taśmowe ANTICOR PE SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Polietylenowe powłoki taśmowe 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

EuroSept Max Wash Lotion Sensitive

EuroSept Max Wash Lotion Sensitive SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr wyrobu : 900-2608, 900-2609 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OWANOL EXTRA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI OWANOL EXTRA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Baza samoemulgująca z oleju z pestek moreli

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Baza samoemulgująca z oleju z pestek moreli 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Nazwa INCI: Glyceryl stearate citrate (and) sucrose stearate (and) sucrose distearate (and) polyglyceryl-4 cocoate

Bardziej szczegółowo

LIPOGARD Wersja 1.0 Przejrzano dnia Wydrukowano dnia

LIPOGARD Wersja 1.0 Przejrzano dnia Wydrukowano dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : LIPOGARD 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

nie sklasyfikowany Kwas borowy EINECS: <1% Rozp. WE nr 1272/2008 [CLP]

nie sklasyfikowany Kwas borowy EINECS: <1% Rozp. WE nr 1272/2008 [CLP] Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238277 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji : Substancja : Remifentanil

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 01.07.2015 r. Wydanie 1 Aktualizacja Karta sporządzona zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.) SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Grupa substancji: Endprodukt 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238228 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta danych bezpieczeństwa produktu

Karta danych bezpieczeństwa produktu Punkt 1. Identyfikacja produktu i producenta 1.1 Numer modelu VS0061F v2 1.2 Opis Płyn do wykrywania wycieków w układach spalania (250 ml) 1.3 Producent Sealey Group Kempson Way, Bury St. Edmunds, Suffolk

Bardziej szczegółowo