POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/0278(COD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/0278(COD)"

Transkrypt

1 Parlament Europejski Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2015/0278(COD) POPRAWKI Projekt opinii Rosa Estaràs Ferragut (PE v01-00) Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 C8-0387/ /0278(COD)) AM\ docx PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 AM_Com_LegOpinion PE v /67 AM\ docx

3 20 Umocowanie 4 a (nowe) uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ETS nr 5 z 1950 r.) oraz protokoły do niej, 21 Umocowanie 4 b (nowe) uwzględniając Europejską kartę społeczną (ETS nr 35 z 1961 r., zmienioną w 1996 r., ETS nr 163), 22 Umocowanie 4 c (nowe) uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy Rec(2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą oraz zalecenie CM/Rec(2007)17 w sprawie AM\ docx 3/67 PE v01-00

4 standardów i mechanizmów dotyczących równości kobiet i mężczyzn, 23 Umocowanie 4 d (nowe) uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., 24 Umocowanie 4 e (nowe) uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (konwencję CEDAW z 1979 r.) oraz protokół fakultatywny do niej z 1999 r., 25 Umocowanie 4 f (nowe) uwzględniając Konwencję ONZ o PE v /67 AM\ docx

5 prawach dziecka z 1989 r. oraz protokoły fakultatywne do niej z 2000 r., 26 Umocowanie 4 g (nowe) uwzględniając studium Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej pt. Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability [Dyskryminacja powstająca na styku płci i niepełnosprawności], 27 Motyw 1 (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym. (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym dla wszystkich obywateli Unii, bez względu na ich płeć, niepełnosprawność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, rasę, wiek, orientację seksualną, przekonania AM\ docx 5/67 PE v01-00

6 polityczne i inne, religię lub język. 28 Anna Hedh Motyw 1 (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym. (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym oraz stworzy warunki niezbędne do sprawiedliwego uczestnictwa w tym ryku. 29 Jana Žitňanská Motyw 1 (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż (1) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż PE v /67 AM\ docx

7 dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym. dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym dla wszystkich obywateli. Or. sk 30 Notis Marias Motyw 2 (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia. (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, zaspokajają potrzeby konsumentów, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia. Or. el 31 Motyw 2 (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia. (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych upośledzeniem związanym z wiekiem lub innym upośledzeniem znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i są warunkiem niezbędnym dla prowadzenia niezależnego życia. AM\ docx 7/67 PE v01-00

8 32 Jana Žitňanská Motyw 2 (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia. (2) Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia w odniesieniu do wszystkich obywateli. Or. sk 33 Anna Hedh Motyw 2 a (nowy) (2a) Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta padają ofiarą dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, co wpływa na produkty i usługi. Państwa członkowskie muszą zatem przyjąć perspektywę równouprawnienia płci przy podejmowaniu decyzji dotyczących środków i wymogów związanych z dostępnością i zwiększonym uczestnictwem osób niepełnosprawnych w rynku wewnętrznym. PE v /67 AM\ docx

9 34 Motyw 2 a (nowy) (2a) W UE żyje ponad 80 mln osób niepełnosprawnych, które pilnie potrzebują dostępnego środowiska wolnego od uprzedzeń, przy czym należy mieć na uwadze, że jedna czwarta Europejczyków ma w rodzinie osobę niepełnosprawną. 35 Anna Hedh Motyw 2 b (nowy) (2b) Ze względu na fakt, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta padają ofiarą dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, i ze względu na brak równowagi płci w zakresie opieki konieczne jest zwiększenie dostępności we wszystkich sektorach. 36 Motyw 2 b (nowy) AM\ docx 9/67 PE v01-00

10 (2b) Osoby niepełnosprawne oraz o tymczasowo ograniczonej sprawności ruchowej stanowią 40 % ludności UE. 37 Motyw 2 c (nowy) (2c) Według danych ONZ 1 na 5 kobiet na świecie jest dotknięta niepełnosprawnością, a niepełnosprawność występuje częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 38 Motyw 2 d (nowy) (2d) 75 % osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma szans, aby w pełni uczestniczyć w europejskim rynku pracy. 39 PE v /67 AM\ docx

11 Motyw 2 e (nowy) (2e) Połowa osób niepełnosprawnych nigdy nie uczestniczyła w zajęciach rozrywkowych, kulturalnych czy sportowych. 40 Motyw 2 f (nowy) (2f) W UE żyje ok. 40 mln niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt. 41 Motyw 2 g (nowy) (2g) W 28 państwach UE 44 mln osób w wieku od 15 do 64 lat (14,0 % tej grupy wiekowej) zgłasza, że ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności. 42 AM\ docx 11/67 PE v01-00

12 Motyw 2 h (nowy) (2h) Około 35 mln osób w wieku od 15 do 64 lat (11,0 %) w 28 państwach UE zgłosiło niepełnosprawność w odniesieniu do zatrudnienia. 43 Motyw 2 i (nowy) (2i) Więcej niż 1 na 3 osoby w całej UE podlega ograniczeniom związanym z wykonywaniem pracy z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych lub trudności w wykonywaniu codziennych czynności, a także ograniczeniom wynikającym z innych czynników osobistych lub środowiskowych. 44 Motyw 2 j (nowy) (2j) Osoby z ograniczeniem aktywności są bardziej podatne na zagrożenia niż osoby bez takich ograniczeń i z tego względu są bardziej narażone na ryzyko ubóstwa. PE v /67 AM\ docx

13 45 Motyw 2 k (nowy) (2k) W 2011 r. ponad 15 % zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracowało w domu, wśród osób bez niepełnosprawności natomiast odsetek ten wynosił 13 %. 46 Motyw 2 l (nowy) (2l) Ponad jedna trzecia osób niepełnosprawnych zgłosiła potrzebę pomocy, a wśród niepełnosprawnych kobiet proporcja ta wynosi niemal dwie piąte. 47 Motyw 2 m (nowy) (2m) Ponad jedna czwarta (27,9 %) AM\ docx 13/67 PE v01-00

14 niepracujących osób w 28 państwach UE w wieku od 15 do 64 lat, które skarżą się na przewlekłe problemy zdrowotne lub trudności w wykonywaniu codziennych czynności, twierdzi, że aby móc podjąć pracę, potrzebowałyby jakiejś formy pomocy. 48 Motyw 2 n (nowy) (2n) W 28 państwach UE odsetek zatrudnionych kobiet dotkniętych przewlekłymi problemami zdrowotnymi lub trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności, które zgłosiły, że korzystały z jakiejś formy pomocy w pracy, był wyższy niż odpowiedni odsetek mężczyzn. 49 Motyw 2 o (nowy) (2o) Ludność Unii stale się starzeje, co prowadzi do znacznego wzrostu liczby osób dotkniętych upośledzeniem związanym z wiekiem, które potrzebują dostępnych produktów i usług oraz właściwie zaprojektowanego środowiska zbudowanego, aby móc dalej wykonywać codzienne czynności. PE v /67 AM\ docx

15 50 Motyw 2 p (nowy) (2p) Marginalizacja niepełnosprawnych kobiet jest większa niż izolacja, jakiej doświadczają niepełnosprawni mężczyźni. 51 Motyw 2 q (nowy) (2q) Nadal występuje dyskryminacja ze względu na płeć i niepełnosprawność przyjmując różne formy co prowadzi do wykluczenia społecznego (np. niższej samooceny, zależności ekonomicznej, izolacji społecznej), edukacyjnego (np. wysokich wskaźników analfabetyzmu i niższego poziomu wykształcenia, szczególnie wśród kobiet) oraz wykluczenia na rynku pracy (niższy udział w rynku pracy, tendencja do podejmowania pracy nisko płatnej, tymczasowej lub niepewnej), co przekłada się z kolei na dodatkowy stres i obciążenie psychologiczne u osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. AM\ docx 15/67 PE v01-00

16 52 Motyw 2 r (nowy) (2r) W art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych stwierdza się, że należy wprowadzić odpowiednie środki, aby zapewnić niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom rzeczywisty dostęp do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii informacyjnokomunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. 53 Motyw 2 s (nowy) (2s) Uczestnictwo niepełnosprawnych obywateli, zwłaszcza kobiet, które często są niewystarczająco reprezentowane w życiu politycznym i publicznym oraz zmarginalizowane, jest kwestią ludzkiej godności i z tego względu należy podjąć dalsze działania na podstawie art. 16 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. PE v /67 AM\ docx

17 54 Motyw 2 t (nowy) (2t) Zgodnie z art. 16 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych trzy aspekty udziału w życiu społecznym to informacja, kształcenie i integracja; mając na uwadze, że egzekwowanie aktu w sprawie dostępności może skutecznie przyczynić się do urzeczywistnienia tych aspektów w państwach członkowskich. 55 Motyw 2 u (nowy) (2u) Pomimo licznych międzynarodowych konwencji i przepisów prawa Unii osoby niepełnosprawne nadal nie mogą korzystać z wielu przysługujących im praw obywatelskich i społecznych, np. nie mają one sprawiedliwych i równych szans na udział w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, przy czym niepełnosprawne kobiety i dziewczęta pozostają zmarginalizowane, jeśli chodzi o procesy podejmowania decyzji, postęp i równouprawnienie płci. 56 AM\ docx 17/67 PE v01-00

18 Motyw 2 v (nowy) (2v) Obowiązkiem państwa i organów publicznych państw członkowskich jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i dotkniętym upośledzeniem związanym z wiekiem oraz matkom/opiekunom osób niesamodzielnych dostępnego otoczenia przystosowanego w taki sposób, aby umożliwić im pełne korzystanie z przysługujących im praw na równi z osobami bez niepełnosprawności lub innych rodzajów upośledzenia. 57 Motyw 2 w (nowy) (2w) Niepełnosprawne kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem, dlatego należy pilnie wyeliminować bariery utrudniające im udział w rynku pracy, programach edukacyjnych i życiu społecznym. 58 Motyw 2 x (nowy) PE v /67 AM\ docx

19 (2x) Właściwie zaprojektowane środowisko zbudowane we wszystkich działaniach i usługach w sferze publicznej umożliwiłoby kobietom, a zwłaszcza kobietom niepełnosprawnym, udział w życiu społeczno-ekonomicznym i zachęciło je do takiego udziału. 59 Motyw 2 y (nowy) (2y) Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta często cierpią z powodu braku ochrony ich praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz braku informacji na temat tych praw, często brakuje im też dostępu do produktów i usług, które umożliwiłyby im pełne korzystanie z tych praw, lub dostęp ten jest ograniczony. 60 Motyw 2 z (nowy) (2z) Niepełnosprawne kobiety mają niższe dochody, często nie posiadają własnego pojazdu, a przy tym żyją dłużej niż ich partnerzy, istnieje zatem narastająca potrzeba promowania AM\ docx 19/67 PE v01-00

20 bliskości w sąsiedztwie oraz udogodnień dla pieszych, w budynkach i domach, aby ograniczyć oddziaływanie czynników przyczyniających się do ich wykluczenia w sferze społeczno-ekonomicznej, edukacyjnej i zawodowej. 61 Motyw 2 a a (nowy) (2aa) Kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z transportu publicznego i należy wziąć pod uwagę, że odbywają bardziej złożone trasy, ponieważ wiele z nich opiekuje się niesamodzielnymi członkami rodziny; należy również wziąć pod uwagę, że transport oraz powiązane produkty i usługi powinny być łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im większą niezależną mobilność. 62 Motyw 2 a b (nowy) (2ab) Środowisko zbudowane należy projektować w taki sposób, aby eliminować ryzyko wykluczenia, wypadku, niewłaściwego traktowania i przemocy, których często doświadczają najbardziej narażone grupy ludności takie jak kobiety, PE v /67 AM\ docx

21 dzieci, osoby niepełnosprawne, migranci i uchodźcy. 63 Motyw 2 a c (nowy) (2ac) Powszechną dostępność, projektowanie dla wszystkich i uwzględnianie perspektywy płci należy zagwarantować we wszystkich produktach, narzędziach, urządzeniach i usługach, z których powszechnie korzystają niepełnosprawni mężczyźni, chłopcy, kobiety i dziewczynki. 64 Motyw 2 a d (nowy) (2ad) Powszechnie używane produkty (takie jak zegarki, samochody, wózki inwalidzkie, łóżka do badań medycznych, środki antykoncepcyjne itp.) powinny być zaprojektowane tak, aby były łatwe w użytku i dostępne dla niepełnosprawnych mężczyzn, chłopców, kobiet i dziewcząt. AM\ docx 21/67 PE v01-00

22 65 Motyw 2 ae (nowy) (2ae) Usługi wsparcia, ochrony, komunikacji, opieki i służby zdrowia, takie jak te związane z podstawową opieką zdrowotną, zwalczaniem przemocy wobec kobiet, opieką nad dziećmi, usługi dla matek oraz związane ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym kobiet powinny być w pełni dostępne we wszystkich językach, w każdej postaci i formacie dla wszystkich kobiet, a zwłaszcza niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt. 66 Motyw 2 a f (nowy) (2af) Personel medyczny powinien być odpowiednio wyszkolony w zakresie kwestii związanych z niepełnosprawnością, tak aby mógł lepiej reagować na potrzeby osób niepełnosprawnych; należy przy tym mieć na uwadze, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych w jednostkach służby zdrowia pozytywnie wpływałoby na samopoczucie niepełnosprawnych pacjentów i dałoby im poczucie, że ich potrzeby są lepiej rozumiane i uwzględniane; należy również mieć na uwadze, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych w usługach publicznych takich jak służba zdrowia PE v /67 AM\ docx

23 byłoby również motywujące dla osób niepełnosprawnych. 67 Notis Marias Motyw 3 (3) Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz zakłócają skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. Bariery te mają szczególny wpływ na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). (3) Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz zakłócają skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. Bariery te szczególnie dotkliwie wpływają na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Or. el 68 Motyw 3 (3) Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz zakłócają skuteczną konkurencję na rynku (3) Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności produktów i usług dla osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych upośledzeniem związanym z wiekiem lub innym upośledzeniem, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz AM\ docx 23/67 PE v01-00

24 wewnętrznym. Bariery te mają szczególny wpływ na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). zakłócają skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. Bariery te mają szczególny wpływ na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 69 Notis Marias Motyw 4 (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu szczegółowości. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu szczegółowości. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. W przypadku usług transgranicznych organy krajowe, producenci i usługodawcy również działają w warunkach niepewności co do wymogów dostępności i obowiązujących ram polityki w tej dziedzinie. Or. el 70 Anna Hedh PE v /67 AM\ docx

25 Motyw 4 (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu szczegółowości. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu szczegółowości. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy oraz udział konsumentów ze względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. 71 Eleftherios Synadinos Motyw 4 (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu szczegółowości. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze (4) Z uwagi na różnice pomiędzy krajowymi wymogami dostępności, indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do podejmowania przedsięwzięć biznesowych poza swoim krajowym rynkiem. Ustanowione przez państwa członkowskie krajowe, a nawet regionalne czy lokalne wymogi dostępności różnią się obecnie pod względem nie tylko zakresu i poziomu szczegółowości, ale również jakości obsługi. Te różnice wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost AM\ docx 25/67 PE v01-00

26 względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. gospodarczy, ze względu na dodatkowe koszty ponoszone w związku z tworzeniem i wprowadzaniem na każdy rynek krajowy dostępnych produktów i usług. Or. el 72 Viorica Dăncilă Motyw 4 a (nowy) (4a) MŚP i mikroprzedsiębiorstwa tworzą większość miejsc pracy w UE, nawet jeśli napotykają utrudnienia i przeszkody w rozwijaniu produktów i usług, w szczególności w kontekście transgranicznym. Państwa członkowskie powinny zatem ułatwiać działalność MŚP i mikroprzedsiębiorstw przez harmonizację krajowych przepisów w zakresie dostępności przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych gwarancji. Or. ro 73 Motyw 5 (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców, co w połączeniu z niskimi dochodami i ryzykiem ubóstwa zwłaszcza wśród niepełnosprawnych kobiet prowadzi do ograniczenia możliwości korzystania z tych produktów i PE v /67 AM\ docx

27 na zmiany społeczne i technologiczne. usług. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. 74 Anna Hedh Motyw 5 (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców i brak wspólnych zasad minimalnych dotyczących dostępności na rynku wewnętrznym. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. 75 Eleftherios Synadinos Motyw 5 (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, (5) Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców i producentów. Rozdrobnienie regulacji krajowych AM\ docx 27/67 PE v01-00

28 jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. Or. el 76 Notis Marias Motyw 6 (6) Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach, zamiast wykorzystywać te zasoby na zapewnianie zgodności z niejednolitymi wymogami prawnymi w całej Unii. (6) Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, zmniejszyć bariery transgraniczne i zapobiegać im, a także pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach, zamiast wykorzystywać te zasoby na zapewnianie zgodności z niejednolitymi wymogami prawnymi w całej Unii. Or. el 77 Jana Žitňanská Motyw 6 (6) Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres (6) Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres PE v /67 AM\ docx

29 rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach, zamiast wykorzystywać te zasoby na zapewnianie zgodności z niejednolitymi wymogami prawnymi w całej Unii. rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach i dalszym rozwoju działalności, zamiast wykorzystywać te zasoby na zapewnianie zgodności z niejednolitymi wymogami prawnymi w całej Unii. Or. sk 78 Motyw 9 (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych upośledzeniem związanym z wiekiem lub innym upośledzeniem, z uwzględnieniem perspektywy płci, do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społecznoekonomiczną, polityczną, edukacyjną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 25 i 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 79 Anna Hedh AM\ docx 29/67 PE v01-00

30 Motyw 9 (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, przy uwzględnieniu perspektywy równouprawnienia płci, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 80 Eleftherios Synadinos Motyw 9 (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. (9) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych lub osób o szczególnych potrzebach do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw PE v /67 AM\ docx

31 podstawowych Unii Europejskiej. Or. el 81 Terry Reintke Motyw 9 a (nowy) (9a) W UE niepełnosprawność częściej dotyka kobiety niż mężczyzn; niepełnosprawne kobiety spotykają się z dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie, a także napotykają na istotne przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw i wolności takie jak przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna i instytucjonalna oraz dyskryminacja w dostępie do kształcenia i zatrudnienia, co może prowadzić do izolacji społecznej i urazów psychicznych; kobiety są też w nieproporcjonalny sposób dotknięte niepełnosprawnością jako opiekunki niepełnosprawnych członków rodziny i częściej niż mężczyźni spotykają się z dyskryminacją przez powiązanie; należy przy tym wziąć pod uwagę, że równe traktowanie oraz pozytywne działania i strategie dotyczące kobiet niepełnosprawnych oraz matek niepełnosprawnych dzieci to podstawowe prawo człowieka, a zarazem obowiązek etyczny. 82 Notis Marias Motyw 10 AM\ docx 31/67 PE v01-00

32 (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści. (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych przez ułatwienie handlu i promocję zatrudnienia wewnątrz UE. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści. Or. el 83 Motyw 10 (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu PE v /67 AM\ docx

33 elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści. elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych upośledzeniem związanym z wiekiem lub innym upośledzeniem. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność czy płeć, będą mogli czerpać z niego korzyści. 84 Eleftherios Synadinos Motyw 10 (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści. (10) Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą świadomi jego zalet i będą mogli czerpać z nich korzyści. Or. el AM\ docx 33/67 PE v01-00

34 85 Terry Reintke Motyw 12 a (nowy) (12a) Na mocy art. 6 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wymaga od stron, aby podjęły wszelkie odpowiednie środki, aby zapewnić pełen rozwój, awans i wzmocnienie pozycji kobiet w celu zagwarantowania im możliwości wykonywania i korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności ustanowionych w Konwencji. 86 Motyw 13 (13) Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów krajowych dotyczących dostępności produktów i usług, co przy braku działań ze strony Unii mogłoby doprowadzić do zwiększenia rozbieżności między krajowymi przepisami. (13) Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów krajowych dotyczących dostępności, projektowania dla wszystkich i środowiska zbudowanego. Należy zagwarantować przyjęcie perspektywy uwzględniającej kwestie płci w odniesieniu do wszystkich produktów, narzędzi, urządzeń i usług, tak aby mogli powszechnie z nich korzystać niepełnosprawni mężczyźni, chłopcy, kobiety i dziewczęta, którzy przy braku działań ze strony Unii mogliby dalej cierpieć z powodu rozbieżności między przepisami krajowymi. PE v /67 AM\ docx

35 87 Eleftherios Synadinos Motyw 13 (13) Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów krajowych dotyczących dostępności produktów i usług, co przy braku działań ze strony Unii mogłoby doprowadzić do zwiększenia rozbieżności między krajowymi przepisami. (13) Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych/uzupełniających przepisów krajowych dotyczących dostępności produktów i usług, co przy braku działań ze strony Unii mogłoby doprowadzić do zwiększenia rozbieżności między krajowymi przepisami. Or. el 88 Eleftherios Synadinos Motyw 14 (14) Konieczne jest zatem ułatwienie wdrażania Konwencji poprzez ustanowienie wspólnych unijnych przepisów. (14) Konieczne jest zatem ułatwienie wdrażania Konwencji poprzez ustanowienie wspólnych unijnych przepisów i praktyk. Or. el 89 Notis Marias Motyw 15 AM\ docx 35/67 PE v01-00

36 (15) W komunikacie Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier 33 określono zgodnie z Konwencją dostępność jako jeden z ośmiu obszarów działań i postawiono sobie za cel zapewnienie dostępności produktów i usług. (15) W komunikacie Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier 33 określono zgodnie z Konwencją dostępność jako jeden z ośmiu obszarów działań i jeden z warunków uczestnictwa w życiu społecznym i postawiono sobie za cel zapewnienie dostępności produktów i usług. 33 COM(2010) COM(2010) 636. Or. el 90 Anna Hedh Motyw 18 (18) Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane. (18) Wymogi określone w niniejszej dyrektywie muszą zapewniać umożliwienie wszystkim pełnego udziału w rynku wewnętrznym i zmierzać do ograniczenia przeszkód, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, sprawiedliwe warunki życia i dostępne społeczeństwo w całej UE. Zwiększenie udziału w rynku osób o specjalnych potrzebach umożliwi też podmiotom gospodarczym poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. 91 Viorica Dăncilă PE v /67 AM\ docx

37 Motyw 18 (18) Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane. (18) Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane, tak aby nie wywierać istotnego wpływu na działalność podmiotów gospodarczych w państwach członkowskich. Or. ro 92 Motyw 18 (18) Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane. (18) Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najskuteczniejszy, jak najbardziej sprzyjający równouprawnieniu płci i jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane. 93 Eleftherios Synadinos Motyw 19 AM\ docx 37/67 PE v01-00

38 (19) Istnieje zatem potrzeba określenia wymogów dostępności dotyczących wprowadzania na rynek produktów i usług, które wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić ich swobodny przepływ na rynku wewnętrznym. (19) Istnieje zatem potrzeba określenia wymogów lub kryteriów dostępności dotyczących wprowadzania na rynek produktów i usług, które wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić ich swobodny przepływ na rynku wewnętrznym. Or. el 94 Eleftherios Synadinos Motyw 20 (20) Niniejsza dyrektywa wprowadzi obowiązek stosowania wymogów dostępności funkcjonalnej pod kątem celów ogólnych. Powinny one być wystarczająco precyzyjne, aby stwarzać prawnie wiążące zobowiązania, i wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić ocenę zgodności w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku produktów i usług. (20) Niniejsza dyrektywa wprowadzi obowiązek stosowania wymogów lub kryteriów dostępności funkcjonalnej pod kątem celów ogólnych. Powinny one być wystarczająco precyzyjne, aby stwarzać prawnie wiążące zobowiązania, i wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić ocenę zgodności w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku produktów i usług. Or. el 95 Motyw 21 a (nowy) (21a) Uwzględnienie perspektywy płci we wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, PE v /67 AM\ docx

39 wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług przyczyni się do przyjęcia całościowego podejścia do eliminacji dalszej dyskryminacji niepełnosprawnych kobiet, matek z dzieckiem w wózku i kobiet opiekujących się osobami niesamodzielnymi. 96 Notis Marias Motyw 22 (22) Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby, jeżeli produkty i usługi objęte niniejszą dyrektywą zgodne są z odpowiednimi wymogami dostępności, ich swobodny przepływ w Unii nie był utrudniony z powodów związanych z dostępnością. (22) Państwa członkowskie powinny podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby, jeżeli produkty i usługi objęte niniejszą dyrektywą zgodne są z odpowiednimi wymogami dostępności, ich swobodny przepływ w Unii nie był utrudniony z powodów związanych z dostępnością. Or. el 97 Eleftherios Synadinos Motyw 22 (22) Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby, jeżeli produkty i usługi objęte niniejszą dyrektywą zgodne są z odpowiednimi wymogami dostępności, ich swobodny przepływ w Unii nie był (22) Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby, jeżeli produkty i usługi objęte niniejszą dyrektywą zgodne są z odpowiednimi wymogami dostępności, swobodny obrót nimi i ich swobodny AM\ docx 39/67 PE v01-00

40 utrudniony z powodów związanych z dostępnością. przepływ w Unii nie był utrudniony z powodów związanych z dostępnością. Or. el 98 Notis Marias Motyw 23 (23) W niektórych sytuacjach wspólne wymogi dostępności do środowiska zbudowanego ułatwiłyby swobodny przepływ powiązanych usług oraz osób niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość objęcia budynków wykorzystywanych do świadczenia usług zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni spełnienie wymogów dostępności określonych w załączniku X. (23) Oczekuje się, że w niektórych sytuacjach wspólne wymogi dostępności do środowiska zbudowanego ułatwią swobodny przepływ powiązanych usług oraz osób niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość objęcia budynków wykorzystywanych do świadczenia usług zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni spełnienie wymogów dostępności określonych w załączniku X. Or. el 99 Jana Žitňanská Motyw 25 (25) Dostępność powinna zostać osiągnięta poprzez usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej poprzez zastosowanie podejścia projektowania uniwersalnego. Dążenie do zapewnienia dostępności nie powinno wykluczać dokonywania racjonalnych usprawnień, gdy wymagają tego przepisy krajowe lub unijne. (25) Dostępność powinna zostać osiągnięta poprzez usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, poprzez wprowadzenie podejścia projektowania uniwersalnego. Dążenie do zapewnienia dostępności nie powinno wykluczać dokonywania racjonalnych usprawnień, gdy wymagają tego przepisy krajowe lub unijne. PE v /67 AM\ docx

41 Or. sk 100 Notis Marias Motyw 26 (26) Większość miejsc pracy w UE powstaje w MŚP i w mikroprzedsiębiorstwach. Mają one kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego, jednak bardzo często napotykają na przeszkody i utrudnienia przy opracowywaniu swoich produktów lub usług, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Konieczne jest zatem ułatwienie działalności MŚP i mikroprzedsiębiorstw poprzez harmonizację krajowych przepisów w zakresie dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych gwarancji. (26) Większość miejsc pracy w UE powstaje w MŚP i w mikroprzedsiębiorstwach. Mają one kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego, jednak bardzo często napotykają na przeszkody i utrudnienia przy opracowywaniu swoich produktów lub usług, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Konieczne jest zatem ułatwienie działalności MŚP i mikroprzedsiębiorstw, głównie w państwach członkowskich UE położonych na południu Europy, takich jak m.in. Grecja, Hiszpania i Włochy, poprzez harmonizację krajowych przepisów w zakresie dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych gwarancji. Or. el 101 Anna Hedh Motyw 26 (26) Większość miejsc pracy w UE powstaje w MŚP i w mikroprzedsiębiorstwach. Mają one kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego, jednak bardzo często napotykają na przeszkody i utrudnienia przy opracowywaniu swoich (26) Większość miejsc pracy w UE powstaje w MŚP i w mikroprzedsiębiorstwach. Mają one kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego, jednak bardzo często napotykają na przeszkody i utrudnienia przy opracowywaniu swoich AM\ docx 41/67 PE v01-00

42 produktów lub usług, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Konieczne jest zatem ułatwienie działalności MŚP i mikroprzedsiębiorstw poprzez harmonizację krajowych przepisów w zakresie dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych gwarancji. produktów lub usług, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Konieczne jest zatem ułatwienie działalności MŚP i mikroprzedsiębiorstw poprzez harmonizację krajowych przepisów w zakresie dostępności. 102 Notis Marias Motyw 29 (29) Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność produktów i usług, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony dostępności, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym. (29) Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność produktów i usług, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw i do wymogów dostępności, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony dostępności, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym. Or. el 103 Anna Hedh Motyw 30 (30) Zważywszy na fakt, że producent posiada szczegółową wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej procedury oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia oceny zgodności powinien spoczywać na producencie. (30) Zważywszy na fakt, że producent posiada szczegółową wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej procedury oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia oceny zgodności powinien spoczywać na producencie. Niemniej konsumenci, PE v /67 AM\ docx

43 organizacje i właściwe organy publiczne powinny móc zgłaszać nadużycia odnoszące się do wymogów określonych w niniejszej dyrektywie popełniane przez podmioty gospodarcze, zwłaszcza jeśli oferowane produkty lub usługi wpływają negatywnie na warunki życia lub możliwości uczestnictwa w rynku wewnętrznym osób niepełnosprawnych bądź naruszają zasadę równości płci. 104 Eleftherios Synadinos Motyw 35 (35) Każdy podmiot gospodarczy wprowadzający produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym bądź modyfikujący produkt w sposób, który może wpłynąć na zgodność produktu z obowiązującymi wymogami, powinien być uznany za producenta i przejąć jego obowiązki z tego tytułu. (35) Każdy podmiot gospodarczy wprowadzający produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym bądź modyfikujący produkt w sposób, który może wpłynąć na zgodność produktu z obowiązującymi wymogami, powinien być uznany za producenta i przejąć jego obowiązki z tego tytułu przy poszanowaniu przepisów antydumpingowych. Or. el 105 Eleftherios Synadinos Motyw 37 (37) Niniejsza dyrektywa powinna opierać się na zasadzie najpierw myśl na małą skalę i uwzględniać obciążenia (37) Niniejsza dyrektywa powinna opierać się na zasadzie najpierw myśl na małą skalę i uwzględniać obciążenia AM\ docx 43/67 PE v01-00

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1365/2016 9.12.2016 PROJEKT ZALECENIA DLA RADY zgodnie z art. 134 ust. 1 Regulaminu w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Tekst proponowany przez Komisję

TEKSTY PRZYJĘTE. Tekst proponowany przez Komisję Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2017)0347 Wymogi dostępności produktów i usług ***I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 14 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kultury i Edukacji 14.6.2013 2012/0340(COD) PROJEKT OPINII Komisji Kultury i Edukacji dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/764

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/764 21.3.2019 A8-0206/764 764 Pavel Telička Tytuł 1 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

A8-0188/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

A8-0188/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 8.9.2017 A8-0188/ 001-221 POPRAWKI 001-221 Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Sprawozdanie Morten Løkkegaard Wymogi dostępności produktów i usług A8-0188/2017 (COM(2015)0615

Bardziej szczegółowo

12067/17 dj/krk/kkm 1 DRI

12067/17 dj/krk/kkm 1 DRI Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0278 (COD) 12067/17 CODEC 1371 SOC 568 MI 619 ANTIDISCRIM 39 AUDIO 98 PE 62 NOTA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Dokument z posiedzenia. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0188/2017 8.5.2017 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ Prowadzący: Michał Rutkowski. Łódź, listopad 2018 r.

Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ Prowadzący: Michał Rutkowski. Łódź, listopad 2018 r. Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ 2014-2020 Prowadzący: Michał Rutkowski Łódź, listopad 2018 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2127(INI) 12.9.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 - dokument ratyfikacyjny podpisany przez Prezydenta RP w dniu

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni 6.4.2016 A8-0278/2 2 Motyw A A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe narzędzie przywracania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii; A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16 Równość szans i zasada niedyskryminacji Akademia aktywności RPLD.08.02.01-10-0028/16 1 Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i

Bardziej szczegółowo

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję 7.2.2019 A8-0043/437 437 Motyw 5 (5) Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 15.3.2013 2012/0192(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje Seminarium dla osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości Kraków, 3-4 września 2013 r. Rozwój międzynarodowych standardów w zakresie niepełnosprawności KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 5.9.2013 2013/2061(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie planu działania w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0009/55. Poprawka. Marine Le Pen w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0009/55. Poprawka. Marine Le Pen w imieniu grupy ENF 27.1.2016 A8-0009/55 55 Motyw A A. mając na uwadze, że negocjacje w sprawie porozumienia TiSA powinny pozwolić zapewnić skuteczne regulacje na szczeblu międzynarodowym, a nie obniżyć uregulowania na szczeblach

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0079/160. Poprawka 160 Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0079/160. Poprawka 160 Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD 6.3.2019 A8-0079/160 160 Motyw 2 (2) W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności ( programu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/0309(COD) 4.4.2018 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 10.12.2013 2013/0309(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/1. Poprawka. Thomas Händel w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/1. Poprawka. Thomas Händel w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 6.6.2017 A8-0197/1 1 Motyw H H. mając na uwadze, że coraz większa indywidualna odpowiedzialność za decyzje dotyczące oszczędzania wiążąca się z różnymi zagrożeniami oznacza również, że poszczególne osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2016 r. COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0156/153. Poprawka 153 Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0156/153. Poprawka 153 Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD 21.3.2019 A8-0156/153 153 Motyw 5 (5) Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej zależy od istnienia prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego, które będą w stanie tworzyć, produkować

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0371/12. Poprawka. Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0371/12. Poprawka. Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF 13.1.2016 A8-0371/12 12 Motyw D D. mając na uwadze, że stworzenie gospodarki opartej na danych wymaga w dużej mierze ram prawnych ułatwiających opracowywanie, utrzymywanie, modernizację i rozwój baz danych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 8.3.2016 r. SWD(2016) 53 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0124 (NLE) 9589/15 ECO 69 ENT 103 MI 372 UNECE 4 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0047/13. Poprawka. Sophie Montel, Mireille D Ornano, Florian Philippot w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0047/13. Poprawka. Sophie Montel, Mireille D Ornano, Florian Philippot w imieniu grupy EFDD 7.3.2018 A8-0047/13 13 Motyw G G. mając na uwadze, że lepsza sytuacja gospodarcza stwarza możliwości wdrożenia ambitnych i zrównoważonych społecznie reform strukturalnych, w szczególności środków zachęcających

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 17.6.2013 2013/2065(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie kobiet niepełnosprawnych (2013/2065(INI)) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku. Warszawa, 28 czerwca 2018 r.

Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku. Warszawa, 28 czerwca 2018 r. Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku Warszawa, 28 czerwca 2018 r. Środki finansowe na Interreg 2021-2027 2014-2020 8,9 mld EUR (2,75% na PS): Transgraniczny 74,05% Transnarodowy - 20,36% Międzyregionalny

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) P7_TA(2014)0043 Strategia UE na rzecz osób bezdomnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) Parlament

Bardziej szczegółowo

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 7.6.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Narodowego Bułgarii w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

13543/17 pas/mi/mf 1 DG G 3 B

13543/17 pas/mi/mf 1 DG G 3 B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) 13543/17 UD 239 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Nr poprz. dok.: ST 12287/5/17 REV 5 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Cele Strategii Europa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 2014/2151(INI) 5.2.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie dążenia do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: plan działania UE

Bardziej szczegółowo

Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej

Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej Katowice, 23 maja 2017 r. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Dyrektywa 2014/24/UE z dnia

Bardziej szczegółowo

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 29.5.2012 2011/0299(COD) PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0079/193

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0079/193 6.3.2019 A8-0079/193 193 Motyw 10 (10) Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z regulują m.in. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2017 r. (OR. en) 15648/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14755/17 Dotyczy: CT 160 ENFOPOL 614

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Helga Stevens (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Helga Stevens (PE v01-00) Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2016/0278(COD) 15.12.2016 POPRAWKI 9-42 Projekt opinii Helga Stevens (PE595.498v01-00) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 11 SOC 173 EM 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Zatrudnienia, Polityki

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 18.3.2015 2014/0185(COD) POPRAWKI 7-25 Projekt opinii Jeroen Lenaers (PE544.268v01 00) w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka

Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka 12 grudnia 2018 Drodzy Współpracownicy! Zasady dotyczące pracy i praw człowieka stanowią integralną część wartości uznawanych przez Bureau Veritas.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Eva Kaili (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Eva Kaili (PE v01-00) Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 2016/0152(COD) 15.11.2016 POPRAWKI 42-164 Projekt opinii Eva Kaili (PE592.238v01-00) Blokowanie geograficzne oraz inne formy

Bardziej szczegółowo

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 3 kwietnia 2017 r. (OR. en) 7775/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 3 kwietnia 2017 r. Do: Delegacje COHOM 44 CFSP/PESC 300 DEVGEN 49 FREMP 37 Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne? W czym Rzecznik może pomóc? Jak się skontaktować? Infolinia Obywatelska 800 676 676 BROSZURA_RPO_A5_20120927_1050.indd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka

Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka 1 Spis treści Preambuła... 3 Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Cele i zakres Polityki poszanowania praw człowieka...

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski 2015/0068(CNS) PROJEKT OPINII

Parlament Europejski 2015/0068(CNS) PROJEKT OPINII Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2015/0068(CNS) 1.9.2015 PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2014 r. COM(2014) 527 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO dotyczący strategii UE i planu działania

Bardziej szczegółowo

PE-CONS 33/1/15 REV 1 PL

PE-CONS 33/1/15 REV 1 PL UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Strasburg, 6 października 2015 r. (OR. en) 2013/0390 (COD) LEX 1623 PE-CONS 33/1/15 REV 1 SOC 333 EM 208 MAR 67 CODEC 749 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UWAGI I PROPOZYCJE ZAPISÓW W PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zapis aktualny Proponowany zapis uzasadnienie

UWAGI I PROPOZYCJE ZAPISÓW W PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zapis aktualny Proponowany zapis uzasadnienie UWAGI I PROPOZYCJE ZAPISÓW W PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH art. w ustawie art. 2 art. 22 ust. 2 pkt. 2 Zapis aktualny Proponowany zapis uzasadnienie ust. 2 pkt 2 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018. Priorytet 6. PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018. Priorytet 6. PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018. Priorytet 6. PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej RESOL-VI/020 122. sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej COR-2017-00961-00-01-RES-TRA (EN) 1/5 Rezolucja Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Sander Loones (PE628.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Sander Loones (PE628. Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2018/0231(COD) 14.11.2018 POPRAWKI 26-113 Projekt opinii Sander Loones (PE628.583v01-00) Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku,

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych

Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych C 308 E/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2011 Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych P7_TA(2010)0305 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 27.11.2013 2013/0304(COD) PROJEKT OPINII Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa Polityka zwalczania ubóstwa, włączenie społeczne i rozwój usług społecznych: oczekiwania polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Unii Europejskiej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski

Bardziej szczegółowo

11170/17 jp/gt 1 DGG1B

11170/17 jp/gt 1 DGG1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2017 r. (OR. en) 11170/17 EF 162 ECOFIN 638 UEM 230 SURE 29 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Konkluzje Rady dotyczące komunikatu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 20.1.2015 2014/2228(INI) PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Handlu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 27.10.2011 2011/2181(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ram ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (2011/2181(INI)) Komisja Prawna Sprawozdawca:

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Giovanni La Via (PE592.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski Projekt opinii Giovanni La Via (PE592. Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 14.12.2016 2016/2175(DEC) POPRAWKI 1-12 Giovanni La Via (PE592.295v02-00) Absolutorium

Bardziej szczegółowo

Po co nam Konwencja?

Po co nam Konwencja? Po co nam Konwencja? Promowanie, ochrona oraz umożliwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania ze wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka oraz promowanie poszanowania

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2012 r. COM(2012) 263 final 2012/0141 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach odnośnych komisji Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Delegacje Projekt konkluzji Rady w sprawie wzmacniania równości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0124(COD) dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0124(COD) dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 12.11.2014 2014/0124(COD) PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie

Bardziej szczegółowo

RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. Dr inż.

RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. Dr inż. RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE Dr inż. Olgierd Sielewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu identyfikowana w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi:

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.4.2018r. SWD(2018) 117 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0389/2. Poprawka. Dominique Bilde w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0389/2. Poprawka. Dominique Bilde w imieniu grupy ENF 25.1.2017 A8-0389/2 2 Umocowanie 18 uwzględniając deklarację w sprawie promowania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja

Bardziej szczegółowo

Niedyskryminacja i dostępność projektów

Niedyskryminacja i dostępność projektów Niedyskryminacja i dostępność projektów DWA PODEJŚCIA DO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Model medyczny (tradycyjny) Model interakcyjny (społeczny) DWA PODEJŚCIA DO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Model medyczny skupia się na niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. al. Szucha WARSZAWA

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. al. Szucha WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 604478 - I/08/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/618

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/618 22.3.2019 A8-0206/618 618 Motyw 1 (1) W celu utworzenia bezpiecznego, wydajnego i odpowiedzialnego społecznie sektora transportu drogowego konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrony

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo