08 dala D8OR DOIG seen INSPERTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "08 dala D8OR DOIG seen INSPERTOR"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA LUBLIN whwentawake 14,20-078Lubin, ta: , fax Ninlejgza Genyzla jest ostaiaeena 08 dala D8OR DOIG seen INSPERTOR as mir ing, Aiine Michalik AB-LA ,2015 Lublin, dnia lutege 2016 r. DECYZJAnr 52/16 o ustaleniu warunkéw zabudowy Na podetawle: - art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4 i 5, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust pkt 1-5 i art, 64 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z poz. 199 z pdzn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z , poz. 267). Po rozpatrzentu walosku: z dnia 12 listopada 2015 r. Wnhioskodawcy: SAGAN ESTATE Sp. z Lublin, ul. Dozynkowa 44 W sprawle: przebudowy rozbudowy pawllonu handlowego dia potrzeb salonu samochodowego z czesciq. diagnestyczna, i wystawiennicza o powlerzchni sprzedazy do 800 m* wraz z niezbednymi urzadzeniami budowianymi i wiata $mietnikowa oraz rozbidrka czesci istniejgcego budynku na dziates nr 8/3 potozonej przy Al. Zygmuntowskich 3 w Lublinte; USTALAM WARUNKI ZABUDOWY dla inwestyc i budowianej polegajgce na: przebudowie rezbudowle pawilonu handlowego dia potrzeb salonu samochodowego z czeéciq diagnostyczng 1 wystawlenniczg o powlerzchnl sprzedazy do 800 m? wraz z niezbgdnymi urzadzeniaml budowlanymi i wiata Smietnikowa oraz rozblérka ezesci istalejgcego budynku ~ ha dziatce: nr ewidencyjny 6/3 (obreb: Piaski 0022, arkusz: 1) ~ polozonej w Lublinie przy Al. Z2ygmuntowskich 3 - pas drogowy ~ dziaika nr 2/1 - Al. Zygmuntowskie (droga pawiatowa) 1. Linie rozgranfczajqce teren Inwestycjl. Teren inwesty ji oznaczone linia koloru czerwonegoi literami- ABC DE-A, na mapie syt, - wys. w skali 1: 500, stanowlace] zalacznik nr 1 do ninlejszej decyz]. 2. Ustalenla dotyczace, funkej! zabudowy i zagospadarowania terenu. zabudowa usiugowa; - przebudewa i tozbudewa pawilonu handlowego dla potrzeb salonu samochodowego z czescig dlagnostyozna i wystawienniczao powierzchni sprzedazy do 800 m? wraz z nlezbednymi urzadzeniami budowlanymi i wiata smietnikowa oraz rozbiérka czesci Istniejgcego budynku, 3. Warunkl wymaganla ksztaltowania tadu przestrzennego. a) nieprzekraczalng linle zabudowy oznaczono na zataozniku grafieznym nr 1 do decyzji linia koloru niebieskiego; b) wielko é powierzchni zabudowy istniejace] i projektowanej w stosunku do powierzchni dzialkl - max. 30,2%, a udziat powierzchni biologicznie czynnej min, 15,0%, ) szerokosé elewacii frontowej - do 49,0 m; d) wysokosé gérne] krawedzi slewac]l frontowel, Je gzymsu lub attyki (mierzona od Sredniego poziomu terenu przed gtownym wejsciem do budynku) - do 7,6 m; e) geometria dachu (kat nachylenla, wysokos kalenicy i uktad potaci dachowych) dach plaski o nachyleniu potaci dachowych do 18, wysoko8é budynku do 7,6 m; f} projektowane rozwigzania odpowiadaé powinny aktuainym standardom techniczno ~ uzytkowym, zapewnlajac harmonijne rozwiniecie bryty Istniejacego budynku; Mdok: /01/2016

2 9) , A, 7.2, planowana inwestycja koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych, 4j. walami rzeki Bystrzycy. Projekt budowlano ~ wykonawozy dotyczacy przedmiotowej inwestycji nalezy przediozyé do uzgodnienla w Wojewédzkim Zarzadzie Melioracj! i Urzadzeh Wadnych w Lublinie, Oddzial w Lublinis, Inspektorat w Lublinie. Ustalenia dotyezace ochrony Srodowlska, przyrody I krajobrazu.. Preedmictowef inwestycji nie dotyezq zakazy, nakazy, dopuszczenia { ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.. Wtrakeie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowiazany uwzgledni wymogi ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnogci ochrong gleby, zieleni, naturainego ukezialtowania terenu i stesunkéw wodnych.. W przypadku ewentuainej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niska zielenia, i drzewostanem w obreble nleruchomogei objete] inwestycla, nalezy uzyskac uzgodnienie z Miejskim Architektem Zieleni w Lublinie oraz zezwolenle na ewentualna wycinke drzew krzewow. Ustatenia dotyezgee ochrony dzledzictwa kulturowego zabytkéw oraz dobr kultury wspotczeanal.. Teren inwestyc{ijest objety ochrona konserwatorska na mocy wpisu zespolu urbanistyaznego Starego Miasta i Srédmiescia Lublina do rejestru zabytkéw pod numerem A/163 i A/615, stad zgodnle z art36.1 ustawy o ochronie zabytkéw { opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r, poz. 1446) wszelkie prace przy zabytku wymagaja uzgodniet z Miejskim Konserwatorem Zabytkaw UM Lublin i uzyskania pozwolenia ha prowadzenie prac. Zgodnie z art ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2014 r., poz. 1446} odkrycie w trakcle prac ziemnych przedmiotu co do kiérege istnieje preypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa, do obowlazkowego wstrzaymania wszelkich prac mogacych uszkodzi odkryty przedmiot, zabezpieczenia go niezwiocznego powladomien'a Lubelsklego Wojewédzkiego Konserwatora Zabyikéw w Lublinie. Zgodnie z art. 27 ustawy 0 ochronie zabytkéw opiece nad zabytkami (Dz. U. z , poz. 1446) na whiosek wiagciciela lub posladacza zabytku Miejski Konserwator Zabytkaw UM Lublin przedstawia, w formie pisamnej, zalecenia konserwatorskle, okreslajqace sposdéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktore moga byé wprowadzone w tym zabytku. : Na podstawie art prawa budowlanego, prowadzanie robét hudewlanych przy oblekcle wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwotenk: na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét, wydanege przez Miajskiego Kenserwatora Zabytkow UM Lublin. Teren inwestycji jest wpisany na Liste Ddor Kultury Wspélezesnaj jako przestrzeh o potencjale kulturowym, pod nurnerem Upx. 1 Dolina Bystrzycy. Warunkl zabudowy zagospodarowania teranu wynikajace z przepisé6w adrebnych.. Teren objety inwestycja, nie jest potozony na terenach narazonych na niebezpieczefistwo powodzi, na terenach gémiczych oraz zagrozonych osuwaniem sie mas zlemnych. W zwiazku 2 tym, 2e dzialka nr 6/3 przylega do walu przeciwpowodziowego, w przypadku koniecznosci wykonywania w pasie 50 m od stopy walu robét objetych zakazami wymienionym! w art. 88n ust. 4 pkt 4 Prawa wodnego, inwestor zobowiazany jest uzyskaé od Marszaika Wojewddztwa Lubelskiego decyzje zwalniajacg 2 przadmlotowych zakazdw. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmlang przeznaczenla gruntow rolnych : lesnych na cele nieroinicze [ nielesne. Warunki obstugi w zakresle komunikacjl infrastruktury techniczne}. Obstuga komunikacyjna dziatki od Al, Zygmuntowskich (drogi powiatewej) na warunkach uzyskanych w Zarzadzie Orég Mostéw w Lublinie. W granicach Iokalizacji inwestycjl nalezy zapawnlé miejsca postojowe dla samochod6ow w_ ilogci niezbedne] do obstugi funkeji, tj: minimum 1 misjsce postojowe na 30 m powlerzchni uzytkowej podstawowe] ustug. Projekty budowlane drég i zjazdéw, elementy urzqdzefh budowlanych (w tym rowniez kioski, schody, pochyinie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagaja uzgodnienia 2 wlasciwymi zarzadcami dr6g Zasilanie i zaopatrzenia w media infrastruktury technicznej (energie elektryczna, zaopatrzenie w wode, kanalizacje sanitarna, kanalizacle deszczowa, zaopatraenis w gaz, telekornunikacje) wnioskowanej Inwestycji (0 ile jest wystarezajgce dla zamierzenia budowlanego) naiezy projektowac zgodnie z warunkam! okrestonymi przez dysponentéw poszezegéinych ezynnikow. Zabezpieczenie kolidujacego 2 projektowang inwestycja uzbrojenia technicznego rozwiazaé na warunkach iw uzgodnieniu 2 zarzqdzajqcymi poszczegdinych sieci. Mdok: /01/2018

3 78, 9.4, Urzqdzenia budowlane zwiazane z projektowanym abiektem budowlanym (np. szamba, cczyszczalnie $ciekéw, place postojowe itd.) nalezy projektowaé przy uwzglednieniu wymogéw zawartych w 7 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 02 marca , w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowladaé drogi publiczne 1 ich usytuowanle (Dz. U. z 1999 Fr. Nr 43, poz. 430 z pdén. zm.). Wymaganla dotyczace ochrony Interes6w oséb trzecich. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniamni budowlanymi nalezy, blorac pad uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnlajge poszanowanie uzasadnionych intereséw osdéb trzacich, w tym: ~ zapewnlenle dostepu do drogi publicznej, ~ zabezplaczenie moziiwogcl korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryazne i clepinej] oraz ze Srodkéw facznosci, - zapewnienie dostepu Swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi, - okreslenia warunkéw ochrony przed uciqziiwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne promieniowanie,» zapewnienie warunkdéw ochrony przed zanieczyszozeniem powietrza, wody i gleby. Informacle dodatkowe.. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu zagospodarowanlu przestrzennym) wygasa jezell inny wnioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe lub jeéii dla tego terenu uchwalono plan misjscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzii. 9.2, Warunki zagospodarowania tarenu ustalone w decyzji wiata organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy). 9,3. Dla terenu objetego ninisjszq decyzjqa moze byé wydana decyzja o warunkach zabudowy imagcepocerowania terenuinnym wnieskodawcom. Dia przedmiotowel dzialki zostaly wydane decyzje: + decyzja nr 111/12 z dnia 07 wrzesnia ustaleniu lokallzacji Inwestycji celu znaczeniy gminnym dia zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku na cele sportowo rekreacyjne pod nazwa,redzinne Centrum Rozrywki na reecz Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji,Bystrzyca w Lublinie Sp. z 0. 0., znak sprawy: AB-LA ; decyzja nr 673/13 z dnia 30 grudnia o ustaleniu warunkéw zabudowy dla rozbudowy i zmiany sposobu u2yikowania istniejgcego budynku na przychodnie zdrowia na rzecz TOP MEDICAL Sp. z 0. 0., znak sprawy: AB-LA , Decyzia ta nie rodzi praw do terenu oraz nle narusza prawa wlasnoscl uprawnien osdéb trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskel prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjq ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budewlanych. Roboty te moga byé prowadzone po wydaniu decyzii ostatecznaj o pozwoleniu na budowe. O pozwolenie na budowe motna wystapié de Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna. 10. Warunkl wynikajace z przeprowadzonych uzgodniest. W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnleri 2: - Wojewédzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeri Wednych Oddziat w Lublinie, ul. Bursaki 17, Lublin, znak: OL-L z dnia 17 grudnia (uwagi zawarte w postanowieniu zamieszczone zostaly w pkt 3g ninie[szej decyzji). - Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Putawach, ul, 6 Sierpnia 5A, Putawy - nle zajaj stanowiska w terminie przewidzianym ustawa, w zwigzku Z powyzszym uzgodnienia uwaza sie za dokonane. - Zarzadem Drég i Mostow w Lublinie pismem znak: {U-DE ,2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. - bez uwag. - Miejskim Konserwatorem Zabytk6w, postanowieniem znak: MKZ-IN-I z dnia 16 grudnia 2015 r.- bez uwag. Integraina czescigq niniejszej decyzji sq nize] wymienione zatgezniki pozostaja do wgladu w aktach sprawy, w Wydziale Architektury Budownictwa Urzedu Miasta Lublin: 1. zalgcznik graficzny z oznaczonymi Jiniami rozgraniczajacymi teren inwestycli 2. wyniki analizy - czes tekstowa i graficzna Projekt decyzji sporzadziia: mgr ind. arch. Jadwiga Barbara Clezewska, Mook: /01/2016

4 414 UZASADNIENIE Inwestor wniési o ustalenie warunkéw zabudowy dia zamierzenia inwestycyjnago polagajgcego na przebudowie i rozbudowle pawilonu handlowego dla potrzeb salonu samochodowego z czescia diagnostyezna i wystawiennicza o powlerzchni sprzedaty do 800 m? wraz z niezbednymi urzadzentami budowlanymi wiata Smietnikowa oraz rozbiorka czesci Istnielacego budynku na dzialce nr 6/3 potozonej przy Al. Zygmuntowskich 3 w Lublinie. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana inwestycja wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji. W oparelu o 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz, U, z Nr 164, poz. 1588) w celu ustalenia wymaganh dia nowej zabudowy zagospodarowania terenu organ wyznaczy! wokd! dziaiki budowlanej, ktérej dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadzit na nim analize funkeji oraz cech zabudowy zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Presprowadzona analiza obszaru okreélila mozliwosci realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzii. Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnega stwierdzono, ze przedmiotawe zamierzenie inwestycyjne na omawiangj dziatce nie jest spreeczne z przepisami odrebnymi i speinia warunki okresione w art. 61 ust 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu praestrzennym. Ponadto projekt decyzji o warunkach zabudowy uzyskat (por. punkt 10 niniejszej decyzji) wezystkie niezbedne uzgodnienia wynikajace z orzepiséw prawa, nie narusza interesu oséb trzecich. W toku przeprowadzonego postepowania administracyinego zapewniono stronom czynny w nim udzial. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. Od ninielszej decyzji suzy sironam prawo wmiesienia odwolanla do Samorzqdowego Kolegium Odwolawezego w Lublinia, ul. Tomasza Zana 38 c za moim pogrednictwem, w terminia 14 dni od daty je] doraczenia, Oekebyefovy CED 706 CBEilo clherix Otrzymuja : 4. Petnomoenik Inwentara: 2. Miejski O6rodek Sportu i Rekreacji,Bystrzyca" Sp, z w Lublinie 3. ala On mw No Wojewddzki Zarzad Melloragji Urzadzeri Wodnych Oddziat w Lublinie, ul. Bursakt 17, Lublin Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Pulawach, ul. 6 Sierpnia 5A, Putawy Zarzad Drég Mostéw Lublinie, ul. Krochmaina 13), Lublin Miejski Konserwator Zabytkaw UM Lublin, ul. Ztotd 2/20, Lublin Wydzial Gospodarowania Mieniem UM Lublin Wydzial Planowania UM Lublin PUBRANG OPATE skansowwa Wis. JOE,-, MA owis ua poxwrrowania SISQNIG NUMER RACHUNKU BANKEWEGO BANK PEKAG S.A, MR E INSPERTOR ngr ing. Anta Michalit Mdok: /01/2016

5 dwopngez wing evezsenazda 9 eh Lymn com ee mee mel iehsanu nua, soe8 S QN3937

6 NMA doen 8] OR INEPEKIOR TL, Aaa mer int. ovat Mlicbealtle age iwoesmedi roy, Bat A] 28 : so NTMi, i ron EN STA URL FYOSNNED EnteyE79{bar ronscnt

7 URZAG MIASTA LUBLIN Wydlzial Architextury Sudownichwa Zatacznik nr Lublin, ui. Wienlaweke 14 Do decyzji o warunkach zabudowy Znak: AB-LA Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu 1, Lokalizacja i stan zainwestowanla Teren wnloskowanej inwestycji to dziatka nr 6/3 potozona przy Al. Zygmuntowskich 3 w Lublinie, oznaczona na mapie rysunku analizy linia koleru czerwonego literaml ABCDE-A. Przedmictowa dzialka o powlerzchni 5724 m? obecnie zabudowana jest parterowym pawilonem handiowym. Dia wnioskowanej dziatki zostaly wydane decyzje: - decyzja nr 111/12 z dnia 07 wrze$nia 2012 r. o ustaleniu lokalizaqji inwestycji celu publicznego 9 znaczeniu gminnym dla zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele sportowe ~ rekreacyine pod nazwa,rodzinne Centrum Rozrywki" na rzecz Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji,Bystrzyca w Lublinie Sp. z 0. o., znak sprawy: AB-LA ,2012; - decyzja nr z dnia 30 grudnia 2013 r. o ustaleniu warunk6w zabudowy dia rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowanla Istniejgcego budynku na przychodnig zdrowia na rzecz TOP MEDICAL Sp. z o. 0., znak sprawy: AB-LA , I, Uwarunkowania planistyczne 4. W studium uwarunkowan Kierunkéw zagospodarowania przestrzennege miasta Lubiin (uchwata Nr 359/XXI1/2000 Rady Miasta z dnia 13 kwietnia ) teren inwestyeji znajduje sie w dolinie rzecznej, w obszerze rozwoju funkejl centrotwérezych (centrum miasta) oraz w strefie ochrony konserwatorskie], 2. Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z poz. 199 z pézn. zm.) z dniem 31 grudnia 2003 r. stracily swoja, moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina. W oparciu o wezesniej obowlazujaca Uchwate Nr XV/91/86 Miejskie] Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie uchwalenia Planu Ogdéinego Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego Lubelskiego Zespolu Miejskiego z pézniejszymi zmianami Uchwala Rady Miejskiej Nr L/500/93 z dnia 21 pagdziernike , (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego Nr 17 poz. 101 z 1993 r.) przedmiotowa dzialka polozona byla w obszarze oznaczonym symbolem IF 17 US przeznaczonym pod ustugi sportu. 3. Dia przedmiotowego obszaru Rada Miasta Lublin podjela Ushwale Nr 28/1/2014 z dria 23 grucnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 pazdziernika w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowega planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-ega Maja. Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego. 4, Teren objety inwestycjq nie Jest potozony na terenach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi, na terenach gémiczych oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych. ill. Ochrona konserwatorska 1. Teren inwestycji jest objety ochrona konserwatorska na mocy wplsu ukladu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia Lublina do rejestru zabytkéw pod numerem A/153 ia/o15, stad zgodnie z art ustawy o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami (Dz. U. z , poz. 1446) wszelkie prace przy zabytku wymagaja uzgodnieri z Miejskim Konserwatorem Zabytk6w Urzedu Miasta Lublin i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac. 2. Teren jest wpisany na Liste Débr Kultury Wspdélezesnej jako przestrzer o potencjale kulturowym, pod numerem Upx. i ~ Dolina Bystrzycy. Mdok: /11/2015 Strona 124

8 IV. Wyznaczenie obszaru analizy W oparciu eo 3 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz z pdzn. zm.) zostat wyznaczony obszar analizowany na mapie zasadniczej w skali 1:1000 kolorem zielonym, Obszar analizowany obejmuje caty teren ujety na mapie sytuacyjno wysokosciowej, zataczonej do wniosku. V. Opis stanu zainwestowania analizowanego obszaru W sasiedziwie przedmiotowego terenu znajduja sie: od strony pdtnocne]: - dzialki nr 3/1 16/3 rzeka Bystrzyca; - dziatki nr 161/5, 161/10, 1590/4, 80/1, 81/1, 102/7, 102/9 101/2 bulwar im. Stanistawa Zalewskiego; - dziatki nr 1686/4, 181, 152/3, 1652/2, 153/2, 1653/3, 1654/4, 164/3, 1641/2, 1586/3, 161/3 161/9 woine ad zabudowy; - dzlatka nr 156/4 zabudowana II kond. budynkiem mieszkainym:; - dzialka nr 158 zabudowana stacjq trafo; - dziakki nr 159/2 i 159/3 zabudowane parterowym budynkiem ustugowym oraz parterowym budynkiem magazynowym; - dzialki ne 160/7 160/5 ul. Rusatka (droga powiatowa); dziatki nr 30/9 1 30/13 ul. Wesota (droga gminna); dzialki nr 76, 77/3, 77/4 i 84 zabudowane parterowymi budynkami ustugowo ~- magazynowymi; dzialki nr 82/2 79/2 woine od zabudowy; dziatka nr 83 zabudowana II kond. budynkiem mieszkalnym, dziatki nr 82/1, 79/1 i 84/2 zabudowane parterowymi budynkami ustugowymi; dziatka nr 85 ~ ul. Boczna Rusaiki (droga gminna); dziaika nr 90 zabudowana Il kond. budynkiem ustugowym; - dziaika ne 91 zabudowana parterowym budynkiem uslugowym; - dzlatka nr 89 zabudowana ~- Uf kond, budynkami ustugowymi oraz Hl kond. budynkiem mieszkainym; - dzlatki or 88/2 i 88/3 zabudowane Il - Hl kond. budynkami mieszkalnymi; - dzlatki nr 93/6, 93/7 i 93/4 zabudowane ~ II kond. budynkami ustugowymi i magazynowyml; - dziatki nr 92/1, 93/12 {93/14 droga wewnetrzna: - dziatki nr 92/2, 93/13, 93/15, 93/17, 93/19, 93/18 93/18 zabudowane 1 i IV kond. budynkiem ustugowym, dziatki nr 86, zabudowane {1 - [ll kond. budynkami mleszkalnymi, ponadto dziatka nr 87 zabudowana jest parterowym budynkiem garazowym; - dziatka nr 95 zagospodarowana pod komis samochodowy; - dziatka nr 98 - ul. Bulwarowa (droga gminna); - dziatka nr 102/4 zabudowana parterowyrm budynkiem ustugowym oraz parterowym budynkiem gospodarezym; - dziatka nr 102/8 zabudowana parterowymi budynkami gospodarezymi; - Gzialki nr zabudawane I! kond. budynkarai ustugowymi; - dziatka nr 101/1 woina od zabudowy; - dziatki nr 104/12, 104/ ~ ul. Zamojska (droga powiatowa); oo pores od strony wschodniej: - dziatka nr 7/1 wolna od zabudowy; od strony poludniowej: dziatki nr2/1, 2/4, 2/2 12/3-Al. Zygmuntowskie (droga powiatawa); - dziatka nr 8/2 wolna od zabudowy; - dziaika nr 8/3 zabudowana stacja paliw,orlen z parterawym budynkiem ustugowym; - dziatka nr 9/1 woina od zabudowy;. dziatki nr 9/8, 90/18, 90/20, 90/16, 90/11, 90/12, 90/13, 90/14, 10/3 i 28/5 zabudowane kompleksem rekreacyjno sportowym: w tym kompleksem plywackim Aqua Lublin oraz krytymi kortami tenisowymi, w obrebie dzlatki nr 9/8 wydzielona jest dziatka nr 9/7 zabudowana parterowym budynkiem ustugowym (Wojewédzki OSrodek Medycyny Sportowej); Mdok: /11/2015 Strona 224

9 - deialki nr 90/17, 90/8, 90/19, 90/9, 90/10, 90/15, 10/5, 14, 15/3, 16/3, 13/3, 13/5, 28/2, 12/1, 28/7, 22/2, 28/8 25/2 ~ ul. Lubelskiego Lipca 80 (droga pawlatowa), dziatka nr 1/1 ~ al. Pisudsklego (droga powiatowa); od strony zachodnie}: - dziatka nr 6/2 zabudowana zabudewana stadionem,motor wraz z towarzyszacymi It kand. budynkami usiugowo ~ rekreacyjnymi; - dzlaika nr 5/1 zabudowana stadionem lekkoatletyeznym,start oraz ~ Il kond. budynkami ustugowo ~ rekreacyjnymi. Vi. Analiza funkcjl oraz cech zabudowy i zagospodarowania analizowanego obszaru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia w sprawie sposobu ustalania wymagati dotyezacych nowe] zabudewy zagospodarowanla terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz z pézn. zm.) iw sprawle oznaczer i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizac]i Inwestycjl celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 184 poz, pon.zm.}, 1. Funkeja terenu: - opis zainwestowania w obszarze analizowanym, w bezposrednim sasiedztwie, wystepuje zabudowa uslugowa: ustug] sportu rekreacjl wraz z terenowymi urzadzeniaml sportowymi (boiska, korty tenisowe) oraz stacja paliw. Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obecnie parterowym pawilonem handiowym. - analiza (wnloskl) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne stanowi uzupenienie istniejace; zabudowy usiugowej, zlokalizowane] przy Al. Zygmuntowskich i nie godzi w zastany stan rzeczy. 2. linia zabudowy: - opis zainwestewania istniejacy budynek uslugowy na przedmiotowej dzialce usytuowany jest w odlegtosci ok. 9,0 m od pasa drogowego Al. Zygmuntowskich. - analiza (wnioski) nieprzekraczalna linie zabudowy dla wnioskowanej rozbudowy wyznacza sig jako przedtuzenie Iinii istniejacej zabudowy na przedmiotowe] dziaice. a) nieprzekraczaing finie zabudowy oznaszono na zalaczniku graficznym nr 1 do decyzji linia koloru niebieskiego. 3. wislko$é powierzchnl zabudowy w stosunku do powlerzchni dziatk! aibo terenu: - opis zainwestowania wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaiek usytuowanych przy Al. Zygmuntowskich wynosi: 11,8% (dziatka nr 8/3 ze stacja paliw), 30.2% (dziatka nr 9/7 z budynkiem ustugowym) oraz 28,0% {teren kompleksu sportowo rekreacyjnego z budynkiem Aqua -- Lublin). Obecnie przedmiotowa dzlaika zabudowana jest W 25,8%. - analiza (wnioski) dopuszcza sie zwiekszenie wskagnika zabudowy na przedmiotowe dzijatce do 30,2%. b) wielkogé powierzchni zabudowy istniejacej i projektowanej w stosunku do powierzchni dziatki ~ max. 30,2%, a udziat powierzchni biologicznie czynnej min. 15,0%. 4. szerokosé elawacii frontowel: : - opis zainwestowania szeroko&é elewacjl frontowe budynkéw ustugowych usytuowanych przy Al. Zygmuntowskich keztaltuje sie w przedziale od 11 m do 130 m. Obsenie szerokosé elewaoji przedmiotowaga budynku wynosi 49 m. - analiza (wnioski) majgc na uwadze, iz inwestor pianuje rozbudowe przedmictowego budynku od strony péincenej, szerokosé elewacji frantowe] wnloskowanego abiektu nie ulegnie zmianie. c) szerokoéé elewagji frontowej do 49,0 m. SOkOSE ej _krawedzi elewacii_frontowei, lei azymsu_lub i (mierzona od Sredniego poziomu terenu przed gléwnym wej$ciem do budynku): - opis zalnwestowania - wysckosé gémych krawedzi elewacji frontowych budynkéw Mok: /11/2015 Strona 3.24

10 ustugowych potozonych przy Al. Zygmuntowskich nie przekratza 11,5 m. Wysokosé gomej krawadzi elewacji frontowej budynku objgtego wnioskiem w najwyzazym punkcie wynosi 7,6 m. - analiza (wnioskl) majac na uwadze, iz wnioskowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejacego budynku, wskazuje sle utrzymanie wysoko$ci projektowanej czesci na poziomie nieprzekraczajgcym 7,6 m. d) wysokesé gérmej krawedzi elewacji frontowej, Je] gzymsu lub attyki (mierzona od sredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku) ~ do 7,6 m. tria dachu (kat nachylenia, wysokoé kalenicy i uktad cil dachowych): - opis zainwestowania w obszarze analizowanym wystepujq budynki ushigowe z przewaga, dachéw plaskich oraz tukowych. Wysoko&é budynkéw dostepnych od Al. Zygmuntowskich nie przekracza 12,0 m. Wysokosé przedmiotowego budynku w najwyzezym punkcie wynosl 7,6 m, - analiza (wnioski) cla projektowanej cze$ci budynku wskazuje sie utrzymanie wysokosci istniejacego obiektu tf. 7,6 m oraz dach plaski (agodnie z wnioskiem inwestora). e) geometria dachu (kat nachylenia, wysoko8é kalenicy i uktad potacl dachawych) ~ dach ptaski o nachyleniu pofaci dachowych do 15, wysokeéé budynku do 7,6 m. Vil. Dostep do drogi publicznaj i Istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu Teren inwestycji poslada dostep do drogi publicznej Al. Zygmuntowskich (drogi powiatowe)). Posiada réwniez dostep do istniejacych sieci urzadzer' infrastruktury technicznej. Vill. Podsumowanie analizy Przedmictowy feren speinia wymagania art. 61 ust. 1, pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dia przebudowy rozbudowy pawilonu handiowego dla potrzeb salonu samochodowego z czesciq diagnostyezna i wystawiennicza o powlerzchni sprzedazy do 800 m* wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi i wiata Smieinikowa oraz fozbiérka azeéel istniejacega budynku, przy zachowaniu warunkéw technicanych jakim powinny odpowladaé budynki ich usytuowanle zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipea r. (Dz. U. z , poz. 1422). Projakt decyzji sporzadaita; mgr ing. arch. Jadwiga Barbara Ciszewska, Zalgezmik wt sntndbeanesvee do profelau dacyaji ne..brlir. redknnbsoedong theese PREZYLDR TARAS COLIN ay SA duryi Sand ectwa Mok; /14/2015 Strona 4z4

11 Fi % ie es % es

12 yer era ee as

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.42.2017-9 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 28.07.2017 r. DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 542/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 542/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2014 Celestynów, dnia 02.09.2014 r. DECYZJA NR 542/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Poznań

DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.100.2018-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 15.01.2019 r. DECYZJA Nr 5/2019 o lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa parkingów i placu zabaw dla dzieci na osiedlu Grażyny w Bielsku-Białej" Teren opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Wilkostów w gminie Miękinia Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Miłki z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany UCHWAŁA NR XXXI.220.2017 RADY GMINY KOMPRACHCICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 6 września 2013 r.

Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 6 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz. 4990 UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 27 października 2017 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 27 października 2017 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.68.2017 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pruchna Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam

Decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam Szczutowo, dnia 30.04.2012r. RI.6733.1.2012.LP Decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą.

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr 323, 324 oraz części działki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3534 UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów,

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów, AR.6733.54.11.2017.BM54 Rzeszów, 2017-11-07 D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku PROJEKT Uchwała Nr... z dnia...2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 22 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Olsztyn, dnia 22 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 2645 UCHWAŁA NR V/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2014 r. Poz. 4428 UCHWAŁA NR 549/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r.

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 2695 UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.29.2017 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 3339 UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 26 września 2012 r.

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Danuty Stułów P.P.U.H.MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24, Poznań

DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Danuty Stułów P.P.U.H.MARKER Magdalena Stułów ul. Winklera 24, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.71.2018-11 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 05.11.2018 r. DECYZJA Nr 83/2018 o lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz. 5231 UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/uchwala/622/uchwala-nr-45-iv-2019-rady-miejskiej-w-radzymini- -z-dnia-28-stycznia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagopodarowania-przestrzennego-radzymina-etap-4d

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 6168 UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 30 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nr 12 w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust.

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG.6733.12.2011 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

U XL/582/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2014 r. w sprawie: Miejscowego planu w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony

U XL/582/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2014 r. w sprawie: Miejscowego planu w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony U XL/582/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2014 r. w sprawie: Miejscowego planu w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 7 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 7 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marii i Zuzanny Gruszeckich

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1791 UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 29/2010 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA NR 29/2010 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO GP.7331/9/11/09/1 O Baranów, dnia 01.04.2010 r. O USTALENIU DECYZJA NR 29/2010 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY RADZIEMICE RADZIEMICE Radziemice, dnia roku

WÓJT GMINY RADZIEMICE RADZIEMICE Radziemice, dnia roku WÓJT GMINY RADZIEMICE 32-107 RADZIEMICE Radziemice, dnia 19.09.2017 roku Znak sprawy:rkg-ii.7633.2.2017.r. DECYZJA NR 2/17 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2566 UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r.

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki Dagmara Deja

Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 9 maja 2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 26 września 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10794 UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY. z dnia 22 maja 2017 r.

Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY. z dnia 22 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. Uchwała Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. Uchwała Nr XXXIX/216/09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 238 / 11 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA Nr IX / 238 / 11 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA Nr IX / 238 / 11 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE

UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/187/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/187/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/187/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XXIX/298/2012 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r.

UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obejmującego teren położony

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XVIII/217/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r.

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG ZDROWIA I USŁUG NIE KOLIDUJĄCYCH Z FUNKCJĄ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o warunkach zabudowy. Pani Wandy Mikołajczak zam. ul. Sokolnicka 28, Paczkowo

DECYZJA o warunkach zabudowy. Pani Wandy Mikołajczak zam. ul. Sokolnicka 28, Paczkowo Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.157.2018-8 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 03.07.2018 r. DECYZJA o warunkach zabudowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Izabelin, dnia. Wnioskodawca: pełna nazwa, imię, nazwisko adres telefon kontaktowy, ew. fax Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Dziekana III B w Czeladzi. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/766/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/766/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/766/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu

Bardziej szczegółowo