Opinia o skutkach prawnych wyroku TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia o skutkach prawnych wyroku TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12"

Transkrypt

1 dr Adam Krzywoń * Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Opinia o skutkach prawnych wyroku TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12 1. Przedmiotem opinii jest próba ustalenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. o sygn. K 17/12. Na samym wstępie należy wyraźnie podkreślić, że ocena wpływu tego orzeczenia na system gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywana jest przed opublikowaniem przez Trybunał Konstytucyjny pisemnego uzasadnienia wyroku o sygn. K 17/12. Podstawą sformułowania niniejszych wniosków jest zatem sentencja omawianego orzeczenia. Znaczenie posiłkowe mają również ustne motywy przedstawione przez skład orzekający podczas rozprawy dnia 28 listopada 2013 r. oraz komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej TK, choć tego ostatniego nie należy traktować jako wypowiedzi samego Trybunału. Sentencja analizowanego wyroku została sformułowana w następujący sposób: 1) Art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) są zgodne z art. 2 oraz z art. 16 ust. 2 zdanie drugie w związku z art. 166 ust. 1 konstytucji; 2) Art. 6h i art. 6m ust. 1 w związku z art. 6c ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 konstytucji; 3) Art. 6h i art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 konstytucji; 4) Art. 6h i art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 konstytucji; 5) Art. 6k ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 konstytucji; * Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. 1

2 6) Art. 6k ust. 3 i art. 6j ust. 2a ustawy powołanej w punkcie 1, są zgodne z art. 168 w związku z art. 217 konstytucji; 7) Art. 6k ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, jest niezgodny z art. 168 w związku z art. 217 konstytucji; 8) Art. 6k ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, jest niezgodny z art. 168 w związku z art. 217 konstytucji; 9) Art. 6l ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 168 w związku z art. 217 konstytucji. Przepisy wymienione w punktach 7 i 8, w zakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawionych w trakcie ogłoszenia wyroku oraz zamieszczonych na stronie internetowej motywów rozstrzygnięcia wynika, że niekonstytucyjność pewnych elementów systemu gospodarowania przez gminy odpadami wynika z naruszenia konstytucyjnych reguł ustanawiania podatków i innych danin publicznych (art. 84, 217 oraz 168 Konstytucji). Trybunał stwierdził, po pierwsze (pkt 5 sentencji), że w świetle zasad nakładania obciążeń finansowych na jednostki prawodawca zobowiązany jest wyznaczyć granice, w jakich rada gminy może realizować kompetencję do ustalania opłaty lokalnej opłaty za gospodarowanie odpadami. W szczególności, zdaniem TK, granicę taką powinno stanowić ustawowe określenie stawek maksymalnych opłaty. Art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888; dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie zawiera jednak takiej regulacji, przez co narusza konstytucyjny standard wynikający z art. 84 i art. 217 Konstytucji. Po drugie (pkt 7 sentencji), Trybunał Konstytucyjny zauważył, że prawodawca, upoważniając do uregulowania w formie aktu prawa miejscowego zwolnień przedmiotowych od ponoszenia analizowanej daniny, ani w przepisie upoważniającym, ani w innym przepisie ustawy nie określił zasad, na jakich te zwolnienia mają być wprowadzone przez radę gminy. Zawarte w art. 6k ust. 4 in principio ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odesłanie nie pozwala na precyzyjną rekonstrukcję tychże zasad. Radom gmin pozostawiono tym samym niedopuszczalną w świetle art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji pełną swobodę w określaniu nie tylko podmiotów zwolnionych, ale też przedmiotu zwolnienia i 2

3 jego zakresu. Ponadto Trybunał Konstytucyjny stwierdził (pkt 8 sentencji), że prawodawca nieprecyzyjnie upoważnił radę gminy do uregulowania w formie aktu prawa miejscowego dopłat dla właścicieli nieruchomości. Rada gminy uzyskała w ten sposób nie tylko kompetencję do ustalenia wysokości opłaty na zasadach określonych w ustawie, ale także możliwość swobodnej modyfikacji tychże zasad przez stosowanie dopłat, które prawodawca pozostawił w wyłącznej gestii jednostki samorządu terytorialnego. Z wyraźnego sformułowania sentencji wynikają istotne konsekwencje, które determinują osobne rozpatrywanie skutków niekonstytucyjności przepisów wskazanych w pkt 5 sentencji oraz pkt 7 i 8 sentencji. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji. Takie ujęcie niekonstytucyjności oznacza, że mamy do czynienia z wyrokiem stwierdzającym niekonstytucyjność pominięcia ustawodawczego. Z drugiej strony natomiast, z pkt 7 i 8 sentencji wynika, że niezgodność z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji dotyczy dwóch norm zawartych w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważniającej radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz legitymującej radę gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości Pominięcie ustawodawcze to unormowanie niepełne takie, które z punktu widzenia norm konstytucyjnych cechuje zbyt wąski zakres zastosowania, bądź też, które z uwagi na przedmiot oraz cel regulacji, pomija treści dla niej istotne (zob. A. Paprocka, M. Ziółkowski, Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady nadrzędności konstytucji oraz doświadczeń trybunałów międzynarodowych, [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego założenia i ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010, s. 277 i n. oraz P. Radziewicz, Glosa do postanowienia SN z 29 kwietnia 2010 r. (sygn. IV CO 37/09), Przegląd Sejmowy 2/2011, s. 181). Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie uznaje swoją legitymację do kontroli pominięć prawodawczych. Stwierdza, że jest on władny do oceny konstytucyjności również z punktu widzenia tego, czy w przepisach aktu normatywnego nie brakuje unormowań, bez których, ze względu na charakter regulacji objętej aktem, może on budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. W takim wypadku zarzut niekonstytucyjności może dotyczyć zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie unormował, jak i tego, co w akcie tym pominął, choć 3

4 postępując zgodnie z Konstytucją, powinien był unormować (orzeczenie z dnia 3 grudnia 1996 r. o sygn. K 25/95). Kompetencja do oceny konstytucyjności pominięcia akceptowana jest również powszechnie w doktrynie, choć zdarzają się głosy kwestionujące wydawanie przez TK takich orzeczeń, ze względu na to, że ich przedmiotem nie jest norma prawna, a brak normy prawnej milczenie ustawodawcy (Zob. K. Osajda, Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, tom XLVIII, Warszawa 2013, s. 311). W kontekście powyższego, analizowany wyrok TK o sygn. K 17/12 w pkt 5 sentencji zawiera stwierdzenie świadczące o występowaniu pominięcia prawodawczego. Oznacza to, że niekonstytucyjność normy prawnej wynikającej z art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika z braku wskazania w tych przepisach górnej granicy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodna z Konstytucją jest zatem kompetencja rady gminy do zarówno wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wskazania stawki takiej opłaty (art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z sentencji wyroku o sygn. K 17/12 wynika również, że nie narusza standardu konstytucyjnego określenie przez ustawodawcę wartości i wytycznych, które uwzględnia rada gminy, precyzując stawkę opłaty (art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Niekonstytucyjność systemu ustalania i pobierania analizowanych opłat związana jest natomiast z brakiem ustalenia granic swobody uchwałodawczej rady gminy. Powinno się to przejawiać we wskazaniu w ustawie maksymalnej wysokości opłaty, co wprost wynika z konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy, odczytywanej w połączeniu z koncepcją ograniczonego władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego (art. 84 i 217 w związku z art. 168 Konstytucji; zob. A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 227 i n.) W orzecznictwie TK oraz w doktrynie prawa konstytucyjnego dominuje pogląd, że skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjności pominięcia prawodawczego jest jedynie zobowiązanie ustawodawcy do dokonania odpowiednich zmian w przepisach objętych kontrolą Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok dotyczący pominięcia ma zatem jedynie skutek zobowiązujący, a nie derogujący nie powoduje on uchylenia niekonstytucyjnego przepisu, lecz obliguje ustawodawcę do uchwalenia odpowiedniej nowelizacji, usuwającej niekonstytucyjną lukę prawną (Zob. A. Kustra, Wznowienie postępowania w następstwie 4

5 stwierdzenia niekonstytucyjności pominięcia prawodawczego, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego, s. 211.). Dla zobrazowania powyższej tezy warto odwołać się do uzasadnień kilku wyroków TK, dotyczących pominięć prawodawczych, wydanych na przestrzeni ostatnich lat. Co istotne, w przytaczanych poniżej rozstrzygnięciach podobnie jak w wyroku o sygn. K 17/12 Trybunał nie odraczał utraty mocy obowiązującej przepisów, względem których stwierdzono pominiecie ustawodawcze. Przybliżenie skutków stwierdzenia pominięcia ustawodawczego znalazło się we wskazanym już wyroku z dnia 3 grudnia 1996 r., sygn. K 25/95. Stwierdzono wówczas, że następstwem tego rodzaju rozstrzygnięcia nie jest wyeliminowanie z ustawy wadliwego fragmentu czy zastąpienie go odpowiednikiem pozbawionym wady, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, pełniąc funkcję negatywnego ustawodawcy, nie może ingerować pozytywnie w treść prawa. Doprowadzenie regulacji do stanu zgodności z Konstytucją wymaga niezwłocznej interwencji ustawodawcy, co nie zmienia faktu, że z chwilą publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw zaskarżone przepisy, w zakresie objętym wyrokiem, tracą domniemanie konstytucyjności i powinny być stosowane przez organy państwa, w szczególności przez sądy, w sposób zgodny z Konstytucją. Powyższa linia orzecznicza była kontynuowana pod rządami Konstytucji z 1997 r., a z ostatnich rozstrzygnięć na uwagę zasługuje wyrok z dnia 9 lipca 2012 r. o sygn. P 59/11. Stwierdzono tam niekonstytucyjność przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomijają okres urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy. Niezgodność z Konstytucją regulacji o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zdaniem TK, wynikała z braku ukształtowania zawartego w tym przepisie katalogu wyjątków z uwzględnieniem urlopu macierzyńskiego. Taka konstrukcja wyroku, zgodnie z wyraźnym stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu, nie skutkuje jednak utratą mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu ustawy, ani modyfikacją jego obecnego brzmienia. Oznacza jedynie konieczność niezwłocznej interwencji ustawodawcy w celu uzupełnienia wspomnianej regulacji w taki sposób, który zapewni realizację normy konstytucyjnej wyrażonej w art. 71 ust. 2. Podobnie określono skutki pominięcia ustawodawczego w wyroku z dnia 24 maja 2012 r. o sygn. P 12/10. Trybunał stwierdził wówczas, że niekonstytucyjność art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 5

6 społecznego w razie choroby i macierzyństwa polega na braku odesłania do odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu. W uzasadnieniu zaznaczono jednak wyraźnie, że wyrok ma charakter zakresowy, dotyczy pominięcia odesłania do określonego przepisu art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej w zaskarżonych przepisach tejże ustawy. Zakwestionowane pytaniem prawnym przepisy pozostały więc w systemie prawnym, a samo rozstrzygnięcie TK zrodziło obowiązek dokonania takich zmian w ustawie, które uwzględniłyby odpowiednie stosowanie wskazanego art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Taką samą technikę określania skutków wyroku o pominięciu zastosowano w sprawie z dnia 28 czerwca 2008 r. o sygn. K 51/07. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza konstytucyjny obowiązek uzupełnienia ustawy o odpowiednie regulacje, zawierające niezbędne gwarancje konstytucyjnych praw jednostki. Ustawodawca ma przy tym swobodę wyboru odpowiednich rozwiązań, w granicach wyznaczonych przez zasady i normy konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, aby wskazywać ustawodawcy regulacje prawne, które odpowiadają wymogom konstytucyjnym. Bardzo istotne jest rozstrzygnięcie TK z dnia 13 czerwca 2011 r. o sygn. SK 41/09. W wyroku tym Trybunał stwierdził niekonstytucyjność unormowania dotyczącego gospodarki nieruchomościami z uwagi na jego niezupełność z punktu widzenia wymogów konstytucyjnych. Znaczy to, że Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją tego, że w przepisie zostało coś przez ustawodawcę pominięte, a zgodnie z Konstytucją powinno być unormowane. Skutkiem orzeczenia stwierdzającego niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu w zakresie, w jakim pomija określone regulacje, nie jest utrata mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu. Wyrok Trybunału wskazuje na potrzebę ustanowienia regulacji prawnych niezbędnych dla realizacji norm konstytucyjnych. Następstwem wyroku jest zatem konieczność stosownej aktywności ustawodawcy. Trybunał wypowiedział się także co do skutków w sferze indywidualnych aktów stosowania prawa, opartych na kontrolowanym przepisie. Stwierdził on, że wyrok, wskazujący niekonstytucyjność ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny pominięcia, nie wywołuje samoistnie skutków, o których mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji (tj. możliwości wznowienia postępowania). 6

7 Do tzw. skutków mikro orzeczenia o pominięciu ustawodawczym TK odniósł się również w postanowieniu z dnia 11 października 2004 r., sygn. SK 42/03. Sceptycznie ocenił dopuszczalność i celowość wykorzystania przez jednostki procedur naprawczych, wynikających z art. 190 ust. 4 Konstytucji, w sytuacji stwierdzenia przez TK pominięcia ustawodawczego. W tym wypadku niekonstytucyjność dotyczyła pominięcia ustawodawczego w procedurach zwrotu nieruchomości. TK podkreślił zatem, że udzielenie jednostkom pełnej i bezpośredniej ochrony byłoby możliwe w sytuacji, w której organ orzekający we wznowionym postępowaniu odnalazłby w obowiązujących przepisach podstawę prawną do uwzględnienia ich żądań dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Zdaniem TK zasadniczą wątpliwość budzi jednak założenie, że taką podstawę prawną mogłoby samoistnie wykreować merytoryczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzające wadliwość pominięcia ustawodawczego. Innymi słowy, uznać należy, że oddziaływanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego polegać może jedynie na wywołaniu skutków o charakterze <zobowiązującym>, co oznacza uzależnienie wydania orzeczenia chroniącego w pełni prawa skarżących od stosownej aktywności prawodawcy, zobligowanego do <uzupełnienia> obowiązującej regulacji prawnej. [ ] Należy zatem przyjąć, że wyrok tego rodzaju nie wywołuje samoistnie żadnych skutków prawotwórczych, polegających na ustanowieniu nowej normy prawnej, pozwalającej na uczynienie zadość roszczeniom skarżących. Analogiczne stanowisko należy zająć także wobec oceny konsekwencji, jakie dla sytuacji skarżących w niniejszej sprawie miałoby wydanie przez Trybunał Konstytucyjny merytorycznego orzeczenia, stwierdzającego wadliwość pominięcia ustawodawczego Powyższa ustabilizowana linia orzecznicza pozwala na postawienie tezy, że skutkiem stwierdzenia pominięcia ustawodawczego w art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest jedynie zobligowanie ustawodawcy do jak najszybszego dokonania odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach. Mimo orzeczenia o niezgodności przedmiotu kontroli (art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) z wzorcami kontroli (art. 84 i 217 Konstytucji) ze względu na brak pewnych istotnych treści w kontrolowanym przepisie, nie traci on mocy obowiązującej ani w części, ani w całości. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest zatem obalenie domniemania konstytucyjności normy wyrażonej w art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nałożenie na ustawodawcę obowiązku jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do eliminacji niekonstytucyjnej luki prawnej. Sposób wykonania 7

8 wyroku o sygn. K 17/12 nie powinien zatem budzić większych wątpliwości, zwłaszcza że niekonstytucyjność przepisów o opłatach za gospodarowanie odpadami w zakresie, w jakim pomijają one określenie granic swobody gminy w ustalaniu wysokości opłaty, była sygnalizowana od długiego czasu w doktrynie (A. Krzywoń, Opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi niekonstytucyjna danina publiczna?, Przegląd Legislacyjny 2-4/2011, s ). W systemie prawa pozostają także wszystkie przepisy prawa miejscowego wydanie na podstawie art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. Wraz z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw sentencji analizowanego wyroku o sygn. K 17/12 nie dochodzi do uchylenia czy wyeliminowania uchwał określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w poszczególnych gminach. Skutki dla aktów gminnych może dopiero rodzić odpowiednia zmiana ustawy, wynikająca z usunięcia przez ustawodawcę niekonstytucyjnej luki prawnej stwierdzonej w wyroku o sygn. K 17/12. Może się bowiem okazać, że ustalona we wcześniejszej uchwale rady gminy wysokość stawki opłaty przewyższa wprowadzoną w ustawie maksymalną wartość. Sytuację taką powinien zatem uwzględnić parlament. Może się on w tym zakresie posłużyć konstrukcją odpowiednich przepisów przejściowych. Dla organów stosujących przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyrok o sygn. K 17/12 powoduje uchylenie domniemania konstytucyjności art. 6k ust. 1 i 2 analizowanej ustawy. Oznacza to, że z urzędu powinny one uwzględnić fakt, że niekonstytucyjność regulacji o opłacie za gospodarowanie odpadami polega na braku ujęcia przez ustawodawcę górnej granicy stawki opłaty. Co do zasady, stwierdzenie niekonstytucyjności pominięcia ustawodawczego oznacza dla organów stosujących prawo konieczność poszukiwania możliwości rekonstrukcji brakującej normy prawnej z przepisów konstytucyjnych (M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006, s. 152 i n.). W analizowanym przypadku nie jest jednak możliwe zrekonstruowanie górnej granicy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o przepisy Konstytucji. Ustawodawca ma bowiem daleko idącą konstytucyjną swobodę w ustalaniu wysokości danin publicznych, a z regulacji konstytucyjnej nie da się zrekonstruować żadnych konkretnych reguł dotyczących maksymalnej wysokości tej daniny. Skutkiem utraty domniemania konstytucyjności będzie zatem jedynie względny obowiązek powstrzymywania się od podejmowania działań w oparciu o niekompletną i przez to niekonstytucyjną regulację art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli będzie to możliwe, to organy gminy powinny powstrzymać się od 8

9 podejmowania nowych uchwał do czasu wskazania przez ustawodawcę górnej granicy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Z powyższego nie wynika jednak bezwzględny zakaz bądź nakaz stosowania art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Organ gminy będzie bowiem musiał samodzielnie w zależności od konkretnych okoliczności ocenić, czy większy stopień naruszenia norm, zasad i wartości konstytucyjnych będzie konsekwencją braku podjęcia uchwały o ustaleniu wysokości opłaty czy wprowadzenia nowej regulacji na podstawie przepisów, których domniemanie konstytucyjności zostało obalone. A casu ad casum należy zatem ocenić, która wartość jest istotniejsza zagrożenie równowagi budżetu gminnego i wynikające z tego niebezpieczeństwo braku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości czy zobowiązanie do ponoszenia opłaty, oparte na przepisach zawierających niekonstytucyjną lukę prawną. Niemniej jednak, należy zastrzec, że ostateczna ocena zgodności z prawem działań gminy będzie dokonywana przez sądownictwo administracyjne. Wyrok o sygn. K 17/12 nie zmienia zakresu indywidualnych zobowiązań do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W systemie prawa nadal pozostają przepisy pozwalające gminie na ustalanie wysokości opłaty. Związany jest z tym obowiązek ich dalszego ponoszenia, a ewentualne modyfikacje tej powinności publicznoprawnej może przynieść dopiero interwencja ustawodawcy. Wyrok o sygn. K 17/12, w zakresie w jakim stwierdza niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego w art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie stwarza również możliwości żądania przez jednostki zwrotu dotychczas poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji. Zakwestionowane przepisy pozostają bowiem w systemie prawa, a organ orzekający o ewentualnej nadpłacie nie miałby odpowiedniej podstawy prawnej do stwierdzenia obowiązku zwrotu poniesionej daniny publicznej. Jak zauważono, wyrok o pominięciu prawodawczym nie wywołuje samoistnie żadnych skutków prawotwórczych, polegających na ustanowieniu nowej normy prawnej, pozwalającej na domaganie się przez jednostki stwierdzenia istnienia nadpłaty. 3. Nieco inne skutki prawne powstają natomiast na gruncie zakresowego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją dwóch norm zawartych w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mamy tutaj do czynienia z wyrokiem zakresowym w znaczeniu wąskim Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją uznał art. 6k ust. 4 nie w całości, lecz tylko w pewnym zakresie, w odniesieniu do pewnych kompetencji rady gminy, polegających na możliwości wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz 9

10 ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości. Co więcej, Trybunał stwierdził, że niekonstytucyjne normy wynikające z art. 6k ust. 4 tracą moc obowiązującą w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z powszechnymi poglądami doktryny i orzecznictwa, stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu w określonym zakresie jego zastosowania nie deroguje tego przepisu w całości, ale jedynie w pewnej części. Posłużenie się przez TK zakresową formułą wyroku powoduje eliminację (albo w momencie ogłoszenia wyroku albo wraz z upływem terminu odroczenia) tylko jednej spośród norm, dających się na gruncie danego przepisu rekonstruować. W takich wypadkach, utrata mocy obowiązującej, jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie dotyka zatem całego przepisu, który nadal, w dotychczasowym brzmieniu, choć o zmodyfikowanej treści, pozostaje elementem (jednostką redakcyjną) ustawy (wyrok TK z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. K 19/07). Utrata mocy obowiązującej norm legitymujących radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości następuje jednak dopiero w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku o sygn. K 17/12 w Dzienniku Ustaw. Do tego momentu wszystkie normy wynikające z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostają w systemie prawa i mogą być stosowane. Ogłoszenie analizowanego wyroku nie zmienia także zakresu indywidualnych obowiązków jednostek. W szczególności, w okresie odroczenia nie powstaje możliwość realizacji prawa podmiotowego wynikającego z art. 190 ust. 4 Konstytucji, a jednostki zobowiązane na podstawie aktów prawa miejscowego do ponoszenia dopłat nie mają możliwości żądania zwrotu uiszczonych dotychczas danin i powinny nadal realizować te obowiązki publicznoprawne. W okresie odroczenia powinna jednak mieć miejsce interwencja ustawodawcy, który na podstawie wyroku o sygn. K 17/12 jest zobowiązany do ustawowego ograniczenia swobody jednostki samorządu terytorialnego w określaniu podmiotów zwolnionych od ponoszenia opłaty, przedmiotu zwolnienia i jego zakresu. W tym czasie powinna także mieć miejsce zmiana nieprecyzyjnego upoważnienia rady gminy do uregulowania w formie aktu prawa miejscowego dopłat dla właścicieli nieruchomości. Jak wspomniano wcześniej, już z chwilą ogłoszenia wyroku TK następuje uchylenie domniemania konstytucyjności zakwestionowanego przepisu. Mimo tego, że wyrok o sygn. K 17/12 w okresie odroczenia nie zmienia reguł funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, to fakt uchylenia tego domniemania powinien być jednak z urzędu uwzględniany przez sądy i inne organy stosujące prawo (wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07). 10

11 Choć interwencja ustawodawcy jest wskazana, to do momentu jej nastąpienia organy władzy publicznej otrzymują w wyroku TK konkretne wskazówki co do pożądanego kształtu przepisu i zakresu, w jakim jest on niekonstytucyjny. Oznacza to, że gminy powinny już w okresie odroczenia, przed interwencją ustawodawcy, rozważyć możliwość zmiany aktów prawa miejscowego w celu zrezygnowania z tych postanowień, których podstawą są niekonstytucyjne normy zawarte w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchylenie domniemania konstytucyjności powoduje bowiem obowiązek podjęcia analizy, czy istnieje możliwość wyboru takiego sposobu postępowania, który najlepiej pozwoli na osiągnięcie efektu najbliższego nakazowi wykładni i stosowania prawa w zgodzie z Konstytucją. 4. Tytułem podsumowania należy wskazać, że: w stosunku do art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjne pominięcie ustawodawcze. Wyrok taki ma charakter zobowiązujący dla ustawodawcy. Jest on obowiązany do jak najszybszego wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy, w postaci wskazania granic swobody gminy w ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami; nie dochodzi do uchylenia czy wyeliminowania z porządku prawnego uchwał określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w poszczególnych gminach. Akty te zachowują obowiązującą moc prawną; nie zmienia się zakres indywidualnych zobowiązań do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, a jednostki nie uzyskują prawa żądania zwrotu poniesionych dotychczas opłat; organy gminy powinny rozważyć, czy możliwe jest powstrzymanie się od podejmowania nowych uchwał w sprawie wysokości stawki opłaty do czasu wskazania przez ustawodawcę górnej granicy tej stawki. Przy podejmowaniu tej decyzji gminy powinny dokonać odpowiedniego wyważenia norm, zasad i wartości konstytucyjnych; w przypadku art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy do czynienia z wyrokiem zakresowym w znaczeniu ścisły TK za niezgodne z Konstytucją uznał kompetencje rady gminy polegające na możliwości wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego 11

12 oraz ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości. Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy obowiązującej tych norm o 18 miesięcy; w okresie odroczenia powinna mieć miejsce interwencja ustawodawcy, mająca na celu ograniczenie niekonstytucyjnej swobody jednostki samorządu terytorialnego. W tym czasie nie zmienia się także zakres indywidualnych obowiązków finansowych jednostek i nie powstaje prawo do żądania zwrotu poniesionych dopłat; uchylenie domniemania konstytucyjności powoduje, że organy gminy powinny rozważyć możliwość zmiany aktów prawa miejscowego w celu zrezygnowania z tych postanowień, których podstawą są niekonstytucyjne normy zawarte w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 12

t-r...(l"' "'_1 ~li"''. H.~ -t, "'\'{V\ 't. J

t-r...(l' '_1 ~li''. H.~ -t, '\'{V\ 't. J Do druku nr 3426 lllmwtmltmil 00000065903 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH KRzYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES Warszawa, dnia 26 maja 2015 roku SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS ~ dz..... Data wpływu.~... ~... d?.qj..~....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu KĘTY DLA RODZINY do opłat za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. UCHWAŁA NR XXXI/149/12 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na uchwałę Rady

Bardziej szczegółowo

9/1/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 25 sierpnia 2008 r. Sygn. akt Tw 24/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski,

9/1/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 25 sierpnia 2008 r. Sygn. akt Tw 24/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 9/1/B/2009 POSTANOWIENIE z dnia 25 sierpnia 2008 r. Sygn. akt Tw 24/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Ogólnopolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2015/S 181-327894

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2015/S 181-327894 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327894-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2015/S 181-327894

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 1 (2008/2009) Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 1 września 2008 r.

KOMUNIKAT nr 1 (2008/2009) Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 1 września 2008 r. KOMUNIKAT nr 1 (2008/2009) Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 1 września 2008 r. dotyczący: możliwości kontynuowania przez profesorów zatrudnienia w AEP po przejściu na emeryturę W związku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I SA/Ke 159/07 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

Wniosek l ~g~ 1. Ol " l. Rzecznika Praw Obywatelskikhdz... L. zał. cd

Wniosek l ~g~ 1. Ol  l. Rzecznika Praw Obywatelskikhdz... L. zał. cd RZECZNIKPRAW OBYWATELSKICH Warszawa, IJ'8. ~3.2014 r. V.565.14.2014.TS Trybunał Konstytucyjny War~~ą; UNAŁ KONSTYfUCYJ NY---. ~ KANCELA Rtl A 2 201 Wniosek l ~g~ 1. Ol " l Rzecznika Praw Obywatelskikhdz...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/120/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/120/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/120/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2012 r. W SPRAWIE USTALENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Jakie przepisy znajdują zastosowanie do umowy o roboty budowlane 1.1. Czym jest prawo cywilne 1.2. Jak odnaleźć w kodeksie cywilnym przepisy znajdujące zastosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3317777, faks 022 3317776.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3317777, faks 022 3317776. Warszawa: Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej testowanie w kierunku HIV - 2 zadania Numer ogłoszenia: 80099-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ekwiwalentu pieniężnego za Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r. DECYZJA NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk Sygn. akt I CSK 263/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU PISMO OKÓLNE Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu wyrażania zgody nauczycielom akademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

równoczesnym uniknięciu zamieszczania powtarzających się decyzji dotyczących tego samego zagadnienia (np. wiele decyzji wydano na podstawie jednakowo

równoczesnym uniknięciu zamieszczania powtarzających się decyzji dotyczących tego samego zagadnienia (np. wiele decyzji wydano na podstawie jednakowo Nazwa projektu dokumentu: Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Jednostka L.p. Organ wnoszący uwagi redakcyjna, do której wnoszone są uwagi Treść

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania,

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 stycznia 2012 r.

USTAWA. z dnia 13 stycznia 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 123, 1523, z 2013 r. poz. 1640, z 2014 r. poz. 1935. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CNP 9/13. Dnia 14 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CNP 9/13. Dnia 14 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CNP 9/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej K. przeciwko T. M. i in., o zapłatę, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa prasy i czasopism do Urzędu Miasta Rzeszowa Numer ogłoszenia: 318073-2011;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2009 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2009 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt III CZP 110/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r.

PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r. WOJEWODA LUBELSKI PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Podedwórze z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo