RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY"

Transkrypt

1 ROK DWUDZIESTY SIÓDMY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA 1965 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

2 KOMITET REDAKCYJNY Redaktorzy Stanisław Borowski, Stanisław Kowalski (zast. red. naczelnego), Adam Łopatka, Anna Michalska (sekretarz redakcji), Alfred Ohanowicz (red. naczelny), Stanisław Smoliński (zast. red. naczelnego) Członkowie Wiktor Jaśkiewicz, Alfons Klafkowski, Seweryn Kruszczyński, Władysław Markiewicz, Tadeusz Molenda, Tadeusz Szczurkiewicz, Stanisław Waszak, Franciszek Wróblewski, Zbigniew Zakrzewski, Marian Zimmermann Adres Redakcji Poznań, ul. Czerwonej Armii 90, Coll. Iuridicum UAM pokój 87, tel Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1964 Printed in Poland PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE - ODDZIAŁ W POZNANIU Nakład egz. Obj. ark. wyd. 28,5, ark. druk. 23,75+0,5 wkł. Papier offset, kl. V, 70 g, 70 x 100. Oddano do składania 2 XII 1964 r. Podpisano do druku 11 III 1965 r. Druk ukończono w marcu 1965 r. - M-7 - Zam. nr 616/84 Cena zł 30, DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, FREDRY 10

3 SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY Doc. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Janina Zakrzewska i doc. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Marek Sobolewski, Instytucja kontroli konstytucyjności ustaw we współczesnych państwach Europy zachodniej Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Bronisław Walaszek, Prawo sąsiedzkie a najem lokalu mieszkalnego Prof. Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Emanuel Iserzon, Moc obowiązująca aktu administracyjnego i domniemanie jego ważności St. asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Maksymilian Pazdan, Zdolność do czynności prawnych a zakazy zatrudnienia ze względu na wiek Adwokat (Katowice), dr Antoni Agopszowicz, W sprawie ujednolicenia przepisów o gospodarowaniu wnętrzem ziemi St. asystent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mgr Jan Sandorski, Stanowisko prawne osób wchodzących w skład organów RWPG. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr Jerzy Wróblewski, Interpretatio extensiva Adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, dr Marian Guzek, Zasada kosztów komparatywnych w dynamicznym modelu międzynarodowych stosunków gospodarczych Doc. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, dr Ludwik Jankowiak, Surowce i artykuły rolno-spożywcze w obrocie międzynarodowym. Adiunkt Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, dr Irena Rutkowska, Tendencje rozwojowe w światowej produkcji zbóż a problem wyżywienia ludności Adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, dr Władysław Kwiecień. Stan i osiągnięcia produkcyjne gospodarstw rolnych w Holandii Rzeczoznawca do spraw obiegu pieniężnego w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, mgr Jerzy Wo1niak, Rozwój obiegu i systemu pieniężnego w Polsce Ludowej..... Adiunkt Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, dr Mieczysław Podgórski, Główne kierunki polityki gospodarczej w lasach państwowych w Polsce Ludowej

4 IV Spis treści Doc. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, dr Janusz Wierzbicki, Główne kierunki przebudowy zjednoczeń a zasady rozrachunku gospodarczego Prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dr Czesław Znamierowski, Zbiorowość. Naród. Państwo II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA A. Łopatka, Kierownicza rola partii komunistycznej w stosunku do państwa socjalistycznego. Zasady leninowskie, Wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Poznań 1963, Wyd. Poznańskie, ss. 296 (rec. Wiesław Skrzydło). S, Rozmaryn, Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964, PWN, ss. 426 (rec. Zygmunt Ziembiński) A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964, PWN, ss. 365 (rec. Marian Iwanejko) A. N. Tałałajew, Juridiczeskaja priroda mieżdunarodnogo dogowora, Moskwa 1963, Gosjurizdat, ss. 262 (rec. Alfons Klafkowski, Adam Łopatka) S. Gebethner, K. Gościniak, Z. Jarosz, W. Popkowski, J. Zakrzewska, Prawo państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Zakrzewskiej, Łódź Warszawa 1964, PWN, ss. 265 (rec. Edmund Mizerski) J. Starościak, Elementy nauki administracji, Warszawa 1964, PWN, ss. 420 (rec. Zbigniew Leoński)... M. Zimmermann, Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski. I. Prawo państw zaborczych, Poznań 1963, UAM, Prace Wydz. Prawa nr 8, ss. 186 (rec. Tadeusz Bigo) A. Klein, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej. Wrocław 1964, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 96, ss. 219 (rec. Zbigniew Radwański)... A. Kunicki, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964, Wyd. Prawnicze, ss. 169 (ree. Wojciech Siuda) ' Finanse Polski Ludowej w latach Praca zbiorowa, Warszawa 1964, PWE, ss. 487 (rec. Natalia Gaj1). Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski (rec. Zbigniew Zakrzewski) J. Łoś, Wstęp do polityki żywnościowej, Warszawa 1964, PWE, ss 288 (ree. Jerzy Dietl). M. Dziewicka, Chłopi-robotnicy, Warszawa KiW, ss. 206 (rec. Kazimierz Robaszkiewicz) M. J. Ziomek, Absencja w pracy, Warszawa 1964, PWE, ss. 303 (ree. Stanisław Smoliński)... Przegląd Statystyczny", , kwartalnik, organ Sekcji Statystyki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 1964, PWN, (ree. Stefan Abt) K. Ratajczak, Problemy zatrudnienia i płac w PGR, Warszawa 1963, PWE, ss. 215 (rec. Mieczysław Przedpelski).... K. Zając, Ekonometryczne metody w badaniach rodzinnych, Kraków 1963, WSE, ss. 233 (rec. Zbigniew Pawłowski)

5 Spis treści V III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Orzecznictwo cywilne Sądu Najwyższego (zebrał Witold Święcicki). Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa (zebrał Stefan Kalinowski).. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach ze stosunku pracy i o zaopatrzenie emerytalne (zebrał Tadeusz Wasylecki) Orzecznictwo Trybunału Ubezpieczeń Społecznych (zebrał Tadeusz Wasylecki) Orzecznictwo Głównej Komisji Arbitrażowej (zebrał Zenon Klafkowski) IV. SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY Stefan Rosiński (Jan Zdzitowiecki).. Instytut Prawniczy w Charkowie (A. I. Rogożin, R. S. Pawłowski) Przewód habilitacyjny dra Wiktora Pawlaka (Aleksander Ratajczak). Przewód habilitacyjny dra Adama Szpunara (Wojciech Łączkowski). Rozprawy doktorskie na Wydziale Prawa UAM w okresie od 1 IX do 30 XI 1964 r. (A, M.)

6 CONTENTS I. ARTICLES dr Janina Zakrzewska, Docent at the University of Warsaw and dr Marek Sobolewski, Docent at the Jagiellonian University in Cracow, Control of Constitutionality of Laws in Contemporary States of Western Europe dr Bronisław Walaszek, Professor at the Jagiellonian University in Cracow, Law Relating to Neighbour Relations and Tenancy of Flats. dr Emanuel Iserzon, Professor at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The Binding Force of Administrative Acts and the Presumption Their Validity dr Maksymilian Pazdan, Senior Assistant at the Jagiellonian University in Cracow, Capacity to Enter into Contracts Services and Restrictions of Employment with Respect to Age dr Antoni Agopszowicz, of the Katowice Bar, Unificatinon of the Law Relating to the Economy of Underground Deposits mgr Jan Sandorski, Assistant at the A. Mickiewicz University in Poznań, The Legal Position of Persons Participating in the Organs of the Council for Mutual Economic Aid dr Jerzy Wróblewski, Professor at the University of Łódź, Interpretatio extensiva..... dr Marian Guzek, Adjunct in the School of Economics in Poznań, Principles of Comparative Costs in the Dynamic Pattern of International Economic Relation. dr Ludwik Jankowiak, Professor in the School of Economics in Poznań, Raw Materials and Consumer Goods in International Trade. dr Irena Rutkowska, Adjunct in the School of Agriculture in Szczecin, The Developing Tendencies in World's Production of Corn and the Problem of Food Consumption.... dr Władysław Kwiecień, Adjunct in the School of Economics in Cracow, The Situation and Achivements Farming in Holland mgr Jerzy Wolniak, Expert Adviser on Currency Circulation, Poznań Branch Office, National Bank of Poland, Circulation of Money and Monetary System in People's Poland dr Mieczysław Podgórski, Adjunct in the School of Agriculture in Poznań, Main Trends in the Economic Policies Relating to State Forestes in People's Poland

7 Contents dr Janusz Wierzbicki, Docent in the School of Economics in Poznań, Principles of the Economics Autonomy of Enterprises and Main Trends in the Reform of Their Associations dr Czesław Znamierowski, Professor at the A. Mickiewicz Universityin Poznań, Collectivity. Nation. State II. SURVEY OF LITERATURE III. SURVEY OF DECISIONS IV. NOTES AND COMMUNICATIONS VII

8 СОДЕРЖАНИЕ I. СТАТИ Доц. Варшавского Университета, др Яанина Закшевска и доц. Ягеллонского Университета, др Марек Соболевски, Контроль конституционности законов в современных государствах Западной Европы Проф. Ягеллонского Университета, в Кракове, др Станислав Валяшек, Соседское право и наём жилого помещения,.... Проф. Университета им. М. Кюри-Склодовской, др Эмануэль Изерсон, Действующая сила административного акта и предположение его законной силы Ст. ассистент Ягеллонского Университета, др Максимилиан Паздан, Правоспособность и запреты предоставления работы, связанные с возрастом. Адвокат (Катовице), др Антони Агопшович, По вопросу унификации предписаний о хозяйствовании недрами земли. Ст. ассистент Университета им. А. Мицкевича в Познани, мгр Ян Сандорски, Юридическое положение лиц, входящих в состав органов СЭВ Проф. Лодзинского Университета, др Ежи Врублевски, 1п1егргеЫНо ехьешгъа Адюнкт Высшей Экономической Школы в Познани, др Мариан Гузек, Принцип компаративных издержек в динамической модели международных экономических отношений.... Доц. Высшей Экономической Школы в Познани, др Людвик Янковяк, Сырье и сельскохозяйственные продовольственные продукты в международном обороте. Адъюнкт Высшей Сельскохозяйственной Школы в Щецине, др Ирена Рутковска, Направления развития в мировом производстве зерновых и проблема пропитания населения Адъюнкт Высшей Экономической Школы в Кракове, др Владислав Квецень, Состояние и производственные достижения сельских хозяйств в Голландии. Эксперт по вопросам денежного оборота в воеводском Отделении Польского Национального Банка в Познани, мгр Ежи Вольняк, Развитие денежного оборота и денежной системы в Народной Польше,

9 Содержание Адъюнкт Высшей Сельскохозяйственной Школы в Познани др Мечислав IIодгурски, Главные направления экономической политики в 2 осу дарственных лесах в Народной Польше. Доц. Высшей Экономической Школы в Познани, др Януш Веж- 6ицки, Главные направления перестройки объединений и принципы хозрасчёта. Проф. Университета им. А. Мицкевича в Познани, др Чеслав 3намеровски. Общественность. Народ. Госурарство II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. III. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ. IV. ОТЧЁТЫ И СООБЩЕНИЯ IX

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ROK DWUDZIESTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ORGAN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI POZNAŃ 1958 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ROK DWUDZIESTY PIERWSZY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ORGAN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1959 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ROK DWUDZIESTY PIERWSZY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ORGAN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAŃ 1959 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY CZWARTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1972 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK PIĘĆDZIESIĄTY SIÓDMY PL ISSN 0035-9629 ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU PROBLEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY PIĄTY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAŃ 1963 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY CZWARTY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAŃ 1962 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY SIÓDMY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAŃ 1975 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK CZTERDZIESTY DRUGI ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAN 1980 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY SZÓSTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA 1964 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY SZÓSTY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAŃ 1964 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ROK DWUDZIESTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZNY ORGAN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI POZNAŃ 1958 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY DZIEWIĄTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI WARSZAWA 1967 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA 1969 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY CZWARTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI WARSZAWA POZNAŃ 1962 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY ÓSMY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA 1966 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY PIĄTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1963 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY CZWARTY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAŃ 1972 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ. Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego za rok Zeszyt 1 4

SKOROWIDZ. Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego za rok Zeszyt 1 4 SKOROWIDZ Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego za rok 1965 Zeszyt 1 4 25* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Objaśnienia skrótów: z. zeszyt, s. strona. Materiał został ułożony według następujących działów:

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY PIĄTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI WARSZAWA POZNAŃ 1963 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY SZÓSTY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAN 1974 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY CZWARTY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI WARSZAWA POZNAŃ 1972 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA 1969 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK PIĘĆDZIESIĄTY TRZECI ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU PROBLEMATYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KWARTAŁ DRUGI

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY PL ISSN 0035-9629 ROK PIĘĆDZIESIĄTY TRZECI ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU PRAWO POLSKIE A OBCE KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY CZWARTY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WY2SZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAŃ 1972 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK DWUDZIESTY CZWARTY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAŃ 1962 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA 1969 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

PREZYDIUM. Przewodniczący:

PREZYDIUM. Przewodniczący: 1 of 7 2011-11-17 13:49 PREZYDIUM Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew FLORJAŃCZYK Katedra Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75 00-662

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI WARSZAWA 1969 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

W - Ż. Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie. Spis pochowanych W - Ż. Sektor/ Miejsce

W - Ż. Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie. Spis pochowanych W - Ż. Sektor/ Miejsce W - Ż Spis pochowanych W - Ż Nazwisko Imię Sektor/ Miejsce Rok Miesiąc Dzień Żył lat Wach Krzysztof A4/ I:25,26 2007 1 1 49 Wach Stanisław A4/ J:27,28 1997 4 10 69 Wachnik Antoni A3/ L:50,51 1961 5 27

Bardziej szczegółowo

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :13: NR 2 stud_prawnicze_2017_02.indd :06:36

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :13: NR 2 stud_prawnicze_2017_02.indd :06:36 2017 NR 2 2017 NR 2 Kolegium redakcyjne Redaktor naczelny: Jarosław Warylewski Członkowie: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Arkadiusz Wowerka, Jakub Stelina, Piotr Uziębło Sekretarz redakcji: Maciej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r. ZPOW-640-26/15 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK CZTERDZIESTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1978 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

SE ok_layout :44 Strona 1 Numer 2 (66) 2013 Warszawa 2013

SE ok_layout :44 Strona 1 Numer 2 (66) 2013 Warszawa 2013 Numer 2 (66) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta piàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Numer 4 (56) 2010 Warszawa 2010

Numer 4 (56) 2010 Warszawa 2010 Numer 4 (56) 2010 Warszawa 2010 Sto siódma publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany kwartalnik Studia

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 3 (75) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19 2017 NR 1 2017 NR 1 Kolegium redakcyjne Redaktor naczelny: Jarosław Warylewski Członkowie: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Arkadiusz Wowerka, Jakub Stelina, Piotr Uziębło Sekretarz redakcji: Maciej

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła PONIEDZIAŁEK 10.06.2019 r. NMP Matki Kościoła 7.3o + Józef Gajewski w 4 rocz. śm. i zmarli z rodziny int. od żony 7.3o + Danuta i Jan Orczykowscy oraz Rodzice z obojga stron 9.oo + Janina, Ludwik, Lech,

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r.

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Lp. Numer odznaczenia Imię Nazwisko lek./ lek. dent. OIL Przyznano Odznaczenie (uchwała Kapituły) 1 12 Jan Adamus Lek. Wrocław

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

w sprawie: powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG

w sprawie: powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG nr 001/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki

Bardziej szczegółowo

Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 1980 2010 Prezydium Komitetu Założycielskiego 06.09.1980 12.12.1980 Mgr inż. Tadeusz ORŁOWSKI Krzysztof SOSNA Dr inż. Ryszard ŚNIEŻYK Prezydium Komisji Zakładowej

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY PIĄTY ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAŃ 1973 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1977 PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 6 (780) Warszawa Czerwiec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. A registered name under Russian law and in the Polish regulation Europejski

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Mgr inż. Jakubiec Dominika Mgr inż. Janicki Bartosz Mgr inż. Janiszewska Dominika Prof. Jańczuk Bronisław Prof. Jarosz Maciej Pani/Pan Jarosz Małgorzata Prof. Jarzębski Andrzej Pani/Pan Jasińska Kamila

Bardziej szczegółowo

Korekta językowa Magdalena Rokicka (język polski) Weronika Mincer (język angielski)

Korekta językowa Magdalena Rokicka (język polski) Weronika Mincer (język angielski) OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2016 Rada Naukowa prof. Christina Ciecierski (Northeastern Illinois University) prof. Piotr Jaworski (Edinburgh Napier University Business

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 19 kwietnia 2018 r.

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 19 kwietnia 2018 r. Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 19 kwietnia 2018 r. Lp. Numer odznaczenia Imię Nazwisko lek./ lek. dent. OIL Przyznano Odznaczenie (uchwała Kapituły) 1 103 Robert Adamowicz

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 1 (73) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 1 (73) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 1 (73) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik 1 (318) 2009

Kwartalnik 1 (318) 2009 Kwartalnik 1 (318) 2009 Organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, i Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ Styczeń Marzec

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY SIÓDMY ZESZYT TRZECI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ TRZECI WARSZAWA POZNAŃ 1975 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA REDAKCJA NAUKOWA

RADA NAUKOWA REDAKCJA NAUKOWA Estetyka i Krytyka RADA NAUKOWA WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI (PRZEWODNICZĄCY), GRZEGORZ DZIAMSKI, BOHDAN DZIEMIDOK, TADEUSZ GADACZ, MARIA GOŁASZEWSKA, TERESA KOSTYRKO, ELŻBIETA PACZKOWSKA-ŁAGOWSKA, ZOFIA ROSIŃSKA,

Bardziej szczegółowo

Teoria - Dydaktyka Praktyka

Teoria - Dydaktyka Praktyka Radomskie Spotkania Prawników Teoria - Dydaktyka Praktyka Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Aktualne problemy zawodów prawniczych Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY POLISH RAILWAYMEN FOR INDEPENDENT HOMELAND

KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY POLISH RAILWAYMEN FOR INDEPENDENT HOMELAND ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE Zeszyt 3(117) Rok 2018 RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33, 2014 for this edition by CNS NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33, 2014 for this edition by CNS NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3617 NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO Tom XXXIII Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKAT 1. Woda na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych

KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKAT 1. Woda na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKAT 1 Woda na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych Sosnowiec Goczałkowice, 5-7 czerwca 2019 1 ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Stanisław Czaja, prof. dr hab. Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Redaktor Wydawnictwa Katarzyna Ambroziak. Projekt okładki Andrzej Taranek. Skład i łamanie Maksymilian Biniakiewicz

Redaktor Wydawnictwa Katarzyna Ambroziak. Projekt okładki Andrzej Taranek. Skład i łamanie Maksymilian Biniakiewicz Kolegium Redakcyjne Redaktor naczelny: Jarosław Warylewski Członkowie: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Arkadiusz Wowerka, Piotr Uziębło Sekretarz redakcji: Maciej Łaga Redaktor Wydawnictwa Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY PL ISSN 0035-9629 ROK SIEDEMDZIESIĄTY PIERWSZY ZESZYT DRUGI RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU KWARTAŁ DRUGI - 2009

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ROK TRZYDZIESTY ÓSMY ZESZYT CZWARTY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ CZWARTY WARSZAWA POZNAN 1976 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2011 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2011 r. członków Rady Sołeckiej sołectwa. Rady Sołeckiej sołectw w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.: 1) Jan Dubiel 2) Kazimierz Jucha 3) Kazimierz Przybyła 4) Artur Witkoś 5) Leszek Zajchowski 6) Tadeusz Łepkowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2005 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji UW (opracował: Marcin Stębelski)

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2005 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji UW (opracował: Marcin Stębelski) SPRAWOZDANIE ZA ROK 2005 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji UW (opracował: Marcin Stębelski) Skład Katedry: doc. dr Zdzisław Jarosz Kierownik Katedry prof. dr hab. Leszek Garlicki

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła.

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła. PONIEDZIAŁEK 21.05.2018 r. NMP Matki Kościoła. 7.3o + Rodzice: Helena, Stanisław, siostra Stefania (k) i zmarli z rodzin z obojga stron 7.3o 9.oo + Barbara Cierlecka w 1 rocz. śm., Zofia, Jan Maruszczak,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer 4 (52) 2009 Warszawa 2009

Numer 4 (52) 2009 Warszawa 2009 Numer 4 (52) 2009 Warszawa 2009 Sto trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany kwartalnik Studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Lp Nazwa uczelni liczba przyjętych w roku Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 20 lutego 2014 r.

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 20 lutego 2014 r. Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 20 lutego 2014 r. Lp. Numer odznaczenia Imię Nazwisko lek./ lek. dent. OIL Przyznano Odznaczenie (uchwała Kapituły) 1 12 Jan Adamus Lek. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo