Sesja XLIX z dnia 16 listopada 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja XLIX z dnia 16 listopada 2009 r."

Transkrypt

1 Sesja XLIX z dnia 16 listopada 2009 r. Uchwała Nr XLIX/293/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz i Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 171 poz. 1056, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, Nr 234 poz. 1570, z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817), a także art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2005 roku Nr 45. poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Przyznaje się dotację w wysokości zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu. 2. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji na zadanie, o którym mowa w 1 zostaną określone w odrębnej umowie. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XLIX/294/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505: z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.666), Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie ,37

2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie ,37 zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody ogółem ,25 dochody majątkowe w kwocie ,46 dochody bieżące w kwocie ,79 wydatki ogółem ,25 4. Dokonuje się zmian w Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2009 rok i lata następne wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.1.Rozdział Pozostała działalność dokonuje się zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych polegających na: a) zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 1 500,00 na zadanie wykazane w pozycji Nr 8 pn. Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów Józefów a wprowadzenie planu nakładów na 2010 rok w wysokości 5 903,21 b) wprowadzeniu planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 9 pn. Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w wysokości ,00 2. Dział 600 Transport i łączność 2.1. Rozdział Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś w wysokości 4 510,10 3. Dział 630 Turystyka 3.1 Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn. Rewitalizacja miasta etap I: Przebudowa ul. Mostowej w wysokości ,47 4.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 4.1. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się wprowadzenia do planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pn. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre w wysokości 7 000,00 na 2010 rok 5. Dział 851 Ochrona zdrowia 5.1 Rozdział Szpitale ogólne dokonuje się wprowadzenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie wykazane w pozycji Nr 1 pn. Dotacja do Szpitala Powiatowego Radomsku na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu w wysokości 3 936, Rozdział Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych na zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pn. Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu w 2009 r w wysokości ,00 natomiast zwiększa się plan nakładów na to zadanie na 2010 rok w wysokości ,00 6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.1.Rozdział Oświetlenia ulic, placów i dróg dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego wykazanego w pozycji Nr 2 pn. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej w wysokości 4 000,00 5. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu o kwotę ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu o kwotę ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 7. Dokonuje się zmiany 20 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na 2009 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/211/09, Nr XXXVII/222/09, Nr XXXVIII/227/09, Nr XL/250/09, Nr XLI/256/09, Nr XLII/257/09, Nr XLIII/263/09, XLV/271/09, XLVI/273/09, Nr XLVII/278/09, który otrzymuje brzmienie: upoważnia się

3 Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do kwoty: ,08 zł. 8.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Załącznik nr 1 (Download/get/id,12737.html), Załącznik nr 2 (Download/get/id,13347.html), Załącznik nr 3 (Download/get/id,12966.html), Załącznik nr 4 (Download/get/id,17082.html), Załącznik nr 5 (Download/get/id,12972.html) UCHWAŁA NR XLIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 22 ust 1 i 2 w związku z art. 6 i 9 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) i h), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu z siedzibą w Przedborzu w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to Spółka kontynuować będzie działalność Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w zakresie gospodarki komunalnej Na pokrycie kapitału Spółki Gmina Przedbórz może wnieść wkłady pieniężne i niepieniężne. 2. Tytułem wkładu niepieniężnego Gmina Przedbórz wniesie na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki mienie Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu pozostałe po jego likwidacji. 3. Składniki mienia Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki jako kapitał założycielski Spółka z dniem zakończenia likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu wstępuje w całości we wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu. 2. Likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu nastąpi z dniem wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu. 2. Pracownicy przekształconego w spółkę Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu stają się pracownikami Spółki. 3. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w Spółkę odpowiada Spółka. 5. Wykonanie czynności Gminy Przedbórz związanych z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu oraz utworzeniem Spółki powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. UCHWAŁA NR XLIX/296/09

4 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych. 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł; 2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00 zł; 3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800,00 zł. 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 1) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: a) o liczbie osi jezdnych dwie - 600,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych trzy ,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej ,00 zł; 2) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: a) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych trzy ,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej ,00 zł. 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł; 2) powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł; 3) od 9 ton i poniżej 12 ton ,00 zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 1) od 12 ton do 36 ton włącznie: a) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej ,00 zł; 2) powyżej 36 ton, które mają: a) dwie osie jezdne ,00 zł, b) trzy osie jezdne i więcej ,00 zł. 5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 1) od 12 ton do 36 ton włącznie: a) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej ,00 zł; 2) powyżej36 ton, które mają: a) dwie osie jezdne ,00 zł, b) trzy osie jezdne i więcej ,00 zł.

5 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł. 7. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie: a) o liczbie osi jezdnych jedna - 324,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych dwie - 900,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 685,00 zł; 2) powyżej 36 ton: a) o liczbie osi jezdnych jedna - 324,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej ,00 zł. 8. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą: 1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie: a) o liczbie osi jezdnych jedna - 568,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 953,00 zł; 2) powyżej 36 ton: a) o liczbie osi jezdnych jedna - 568,00 zł, b) o liczbie osi jezdnych dwie ,00 zł, c) o liczbie osi jezdnych trzy i więcej ,00 zł. 9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 1) mniejszej niż 30 miejsc - 800,00 zł; 2) równej lub wyższej niż 30 miejsc ,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/185/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 373, poz. 3425). 4. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2010 roku. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. UCHWAŁA NR XLIX/297/09 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Góry Mokre w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o

6 zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, zmiany: z 2006r. Dz. U. Nr 143, poz. 1032, Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Dz. U. Nr 123, poz. 849, Dz. U. Nr 166, poz. 1172, Dz. U. Nr 176, poz.1240, Dz. U. Nr 181, poz. 1290; z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz.1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570; z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz.100, Dz. U. Nr 76, poz. 641, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zmiany: z 2000r. Dz. U. Nr 6, poz. 70; z 2004r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Dz. U. Nr 64, poz. 456, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Dz. U. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 42, poz. 335 i 340, Dz. U. Nr 98, poz. 817) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony: - zabudowanej budynkami nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25, o powierzchni 2.952,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 18 w obrębie 2, dla której urządzono księgę wieczystą Nr kw , z wyłączeniem: budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym posadowionego na w/w działce o powierzchni 199,00 m², - zabudowanej budynkami nieruchomości położonej w miejscowości Góry Mokre, o powierzchni 1.800,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 293 w obrębie Góry Mokre, dla której urządzono księgę wieczystą Nr kw , będących własnością Gminy Przedbórz, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przedborzu na jego cele statutowe. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR XLIX/298/09 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien: 1) posiadać wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 2) zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w:

7 a) miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, b) miejsce przeznaczone do magazynowania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, c) miejsce do mycia ww. urządzeń, pojazdów oraz innego sprzętu technicznego używanego do prowadzenia działalności, d) urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego, w tym środków transportu, urządzeń do zbiórki odpadów komunalnych, używanych do prowadzenia działalności; 4) posiadać odpowiednie urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemniki, kontenery i worki, spełniające wymagania określone w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz i oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi; 5) zorganizować dla swoich klientów system odbioru: a) surowców wtórnych, b) odpadów biodegradowalnych, c) odpadów niebezpiecznych, d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, e) odpadów wielkogabarytowych, f) odpadów resztowych; 6) przekazywać za pokwitowaniem wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne (karta przekazania odpadów); 7) posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny do załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych: a) konstrukcji uniemożliwiającej zanieczyszczenie środowiska, rozprzestrzenianie nieprzyjemnych zapachów oraz o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, b) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny, c) oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi, d) zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; 8) posiadać aktualne dokumenty: a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydane przez właściwego starostę, b) umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 9) prowadzić przejrzysty system ewidencji świadczonych usług; 10) udokumentować możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien: 1) posiadać wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 2) zaświadczyć o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w: a) miejsce do postoju i serwisowania pojazdów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, b) miejsce do mycia pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności, c) urządzenia do mycia i dezynfekcji środków transportu;

8 4)posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz: a) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny, b) oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi, c) o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy świadczeniu usługi; 5) prowadzić przejrzysty system ewidencji świadczonych usług; 6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 7) przekazywać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 4. W przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady komunalne winny być przekazywane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 5. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. 3 lit. c) i d), 3 ust.1 lit. b) i c) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi w powyższym zakresie. 6. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych. 7. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 3, 3 ust. 1 pkt 3, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy. 8. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w 2 oraz w 3 powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 9. Traci moc Zarządzenie nr 30/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. UCHWAŁA NR XLIX/299/09 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr

9 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 2) posiadać środek transportu, spełniający wymagania w zakresie transportu zwierząt, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, a w szczególności: a) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki trzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji, b) podłogi pojazdów używanych do transportu zwierząt powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny; 3) posiadać atestowane urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpień; 4) zapewniać, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom; 5) zapewniać, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt; 6) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska; 7) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 1) zaświadczenie o niekaralności; 2 ) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym: a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób, b) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt winien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność; 3) udokumentować posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz: a) ujęcia wody lub podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,

10 b) zbiornika bezodpływowego lub podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej, c) urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych; 4) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 1) zaświadczenie o niekaralności; 2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym: a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób, b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 5) decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 6) oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 7) oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpień. 3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części: 1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług; 2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności: a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych, c) środków do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, d) narzędzi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części. 2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2 ) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) oświadczenie o posiadanych kadrach. 3. Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. 3. Teren pod grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie. 4. Odległość grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m.

11 5. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające spływ wód gruntowych. 6. Na terenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 metra poniżej powierzchni terenu. 7. Grunt grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien być możliwie przepuszczalny i bez zawartości węglanu wapnia. 8. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 9. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 2)posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności: a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych, c) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych, d) miejsca magazynowania pozostałości po spaleniu. 2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2 ) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 3) oświadczenie o posiadanych kadrach. 3. Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. 4. Teren spalarni winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 5. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii. 6. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 6. Stosowany przez przedsiębiorcę ubiegającego się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części sprzęt techniczny, w tym pojazdy, winny być oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi. 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego

12 systemu ewidencji świadczonych usług. 8. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. METRYKA Liczba odwiedzin : 523 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Urząd Miejski w Przedborzu Paweł Olczyk Osoba odpowiedzialna za informację : - Czas wytworzenia: :39:07 Czas publikacji: :39:07 Data przeniesienia do archiwum : Brak

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3962 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 7285 UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 3777 UCHWAŁA NR XX/130/2013 RADY GMINY CZASTARY z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO

UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 UCHWAŁA Nr 599/XXIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY NOWE MIASTO

RADY GMINY NOWE MIASTO UCHWAŁA Nr 138/XXV/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXV/161/2016 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 3907 UCHWAŁA NR XLVII/322/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: A772BE68-F3D EFE-95632FDF78D3. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: A772BE68-F3D EFE-95632FDF78D3. Podpisany Uchwała Nr XXXI/226/2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ w sprawie określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Projekt z dnia 7 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka Projekt UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PORAJ

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PORAJ Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2295 UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie : określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku Województwa Wielkopolskiego Nr 126 13762 Poz. 2404 2404 UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia... PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia... w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/80/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr XII/80/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr XII/80/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY GMINY BRODNICA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/410/09 RADY MIEJSKIEJ w ŁASKU

UCHWAŁA Nr XXXVIII/410/09 RADY MIEJSKIEJ w ŁASKU UCHWAŁA Nr XXXVIII/410/09 RADY MIEJSKIEJ w ŁASKU w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 4832 UCHWAŁA NR L/361/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 listopada 2017 r. Poz. 4815 UCHWAŁA NR XLVII/461/17 RADY MIASTA KUTNO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4797 UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY BEDLNO w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2012 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2012 r. z dnia 13 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2434 UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR XII/53/15 RADY GMINY GODZIANÓW w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 7 grudnia 2018 r.

Opole, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 7 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR IV/11/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2017 RADY GMINY BARANOWO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2017 RADY GMINY BARANOWO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2017 RADY GMINY BARANOWO w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 4496 UCHWAŁA NR XVIII/97/2012 RADY GMINY BUDZISZEWICE w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 5049 UCHWAŁA NR XXXII/183/17 RADY GMINY W GALEWICACH w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 6975 UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4886 UCHWAŁA NR LX/1589/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 4818 UCHWAŁA NR XIX/124/16 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A N r 218/XXXV/05 R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I z dnia 01 grudnia 2005 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII-71/07 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 27 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 27 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5115 UCHWAŁA NR XXXVII/963/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 5047 UCHWAŁA NR XXXII/198/17 RADY GMINY CIELĄDZ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/410/14 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLV/410/14 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLV/410/14 RADY GMINY SZCZERCÓW w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 5039 UCHWAŁA NR XXXII/207/17 RADY GMINY ZDUNY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r. Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo