Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz ze zm.)

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)"

Transkrypt

1 Podstawa formalno-prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883 ze zm.) Statut Przedszkola nr 126 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa opublikowana 24 marca 2016r. na stronie internetowej Biura Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nr 126 w Warszawie, jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - 10 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 2. Planowanie przerw w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo-modernizacyjnym oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. 3. Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 126 odbywa się w terminie wskazanym w harmonogramie dyżurów wakacyjnych przedszkoli, opublikowanym na stronie internetowej Biura Edukacji. 4. Zapisy na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 126 prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie zapisów na dyżury wakacyjne (Załącznik 1). 5. Z dyżuru wakacyjnego mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. 1

2 Rozdział II Postępowanie rekrutacyjne 2 1. Postępowanie rekrutacyjne na dyżur wakacyjny w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 2. Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków Przedszkola nr 126 zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne (organizowane w Przedszkolu nr 126 i/lub w innych warszawskich przedszkolach) składają do dyrektora Przedszkola nr 126 potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne w terminie wskazanym w harmonogramie. 3. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą: 1) hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 2, lub 2) hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2016/ Rodzice/prawni opiekunowie wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko: 1) turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego, 2) przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego. 5. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. 6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, zapisują wniosek w systemie, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru. 7. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. 8. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. 9. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur dostępna jest również z elektronicznym systemie. 2

3 10. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym imię i nazwisko dziecka. 11. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mają zapewnione miejsce w innej placówce, w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami. 13. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie. Rozdział III Kryteria przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Warszawy. 2. W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 126 przyjmowane są dzieci uczęszczające do tego przedszkola. 3. W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 159, bezpośrednio sąsiadującego z Przedszkolem nr 126 (mieszczącego się w tym samym budynku). 4. Jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są inne dzieci zamieszkałe w dzielnicy Ursynów. O kolejności ich przyjęcia na dyżur wakacyjny decyduje: 1) miejsce Przedszkola nr 126 na liście preferencji zamieszczonej we wniosku, 2) odległość miejsca zamieszkania od siedziby Przedszkola nr Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są dzieci z innych warszawskich dzielnic. O kolejności ich przyjęcia na dyżur wakacyjny decyduje: 1) miejsce Przedszkola nr 126 na liście preferencji zamieszczonej we wniosku, 2) odległość miejsca zamieszkania od siedziby Przedszkola nr W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji dyrektor przedszkola może wykorzystać funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą losowe ustalenie kolejności kwalifikacji. 3

4 Rozdział IV Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego 4 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole. 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda, wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Wnioski zapisu dziecka na dyżur wakacyjny są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. 4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych. 5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca trwania dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca trwania dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 126 pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą. 7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem. Rozdział V Postanowienia końcowe 5 1. Załącznikiem do regulaminu jest harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne Załącznik nr Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola. 3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Warszawa, dnia r. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 126 w roku 2016 Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec sierpień 2016 r. od Data do Etap rekrutacji/czynność rodzica 18 kwietnia 26 kwietnia 26 kwietnia 28 kwietnia Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu 4 maja godz maja godz Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie 4 maja godz maja 31 maja 16 maja godz Złożenie w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 1 czerwca 24 czerwca 24 czerwca 21 czerwca Potwierdzenie zapisu dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane wniesienie opłaty za żywienie Opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny Aktualizacja wykazu wolnych miejsc 5

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę lipiec sierpień 2018 r. Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA Jak u Mamy W CHORZEMINIE podstawie Zarządzenia nr 16/2016 Burmistrza Wolsztyna z dn. 28 stycznia 2016r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA Jak u Mamy W CHORZEMINIE podstawie Zarządzenia nr 16/2016 Burmistrza Wolsztyna z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA Jak u Mamy W CHORZEMINIE podstawie Zarządzenia nr 16/2016 Burmistrza Wolsztyna z dn. 28 stycznia 2016r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 176

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 176 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 176 Podstawa prawna 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Statut Przedszkola nr176

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156, ze zm.); 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

4. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

4. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. PODSTAWA PRAWNA Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola / oddziałów przedszkolnych w Gminie Legnickie Pole na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola / oddziałów przedszkolnych w Gminie Legnickie Pole na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola / oddziałów przedszkolnych w Gminie Legnickie Pole na rok szkolny 2017/2018 I. Zasady wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., Dzu z dn. 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 17 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 17 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 17 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2017-2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U 2016, poz. 1943 z póź. zm.);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2018/ 2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2018/ 2019 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2018/ 2019 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozdział 6 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 146

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 146 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 146 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Uchwała Rady Nr VI/46/15

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie Podstawa prawna 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaklikowie z dnia 05.02.2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

4 5 szkołą pierwszego wyboru dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 6

4 5 szkołą pierwszego wyboru dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 6 Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 126 Różanka WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 126 Różanka WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 126 Różanka WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U 2016, poz. 1943 z zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Wolsztynie z dnia 23.02.2016. r. REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2018-2019 Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016r- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017., poz. 59) Uchwała Nr LIII/1246/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE ROK SZKOLNY: 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE ROK SZKOLNY: 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE ROK SZKOLNY: 2015/2016 Podstawa prawna: 1)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin. załącznik nr do zarządzenia nr 4 z dnia 8.02.204r REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA im. KRASNALA HAŁABAŁY w PODKOWIE LEŚNEJ NA ROK SZKOLNY 204/205 Podstawa prawna:. Ustawa z 7 września 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2016

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2016 Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2016 L.p. Etap/czynność Rozpoczęcie - Zakończenie od do Liczba dni zadania Uwagi ETAP OFERTY 1. 2. 3. 4. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Załącznik do Statutu Szkoły nr 2 Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Podstawa prawna Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 Planeta Uśmiechu WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 Planeta Uśmiechu WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 Planeta Uśmiechu WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 313 W WARSZAWIE na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie określenia kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r., poz.59) Uchwała Nr LIII/1246/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Nr 149 Tęczowa Polanka we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Nr 149 Tęczowa Polanka we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawa prawna: EGULMIN ekrutacji Dzieci do Przedszkola Nr 149 Tęczowa Polanka we rocławiu na rok szkolny 2015/2016 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W WODYNIACH NA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 r. Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W PIEŃSKU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W PIEŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W PIEŃSKU Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 26 w Rzeszowie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 26 w Rzeszowie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 26 w Rzeszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne. Zasady rekrutacji do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018 Postępowanie rekrutacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W PĘPERZYNIE Podstawa prawna: 1)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572).

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W WODYNIACH NA ROK SZK. 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W WODYNIACH NA ROK SZK. 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA W WODYNIACH NA ROK SZK. 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 z zm.). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/02/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Zdziechowicach z dnia 18.02.2016r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 1. Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Informacje ogólne: Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ W WILCZEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ W WILCZEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ W WILCZEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 5 Słoneczna Piątka w Wolsztynie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 5 Słoneczna Piątka w Wolsztynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 5 Słoneczna Piątka w Wolsztynie z dnia 30 marca 2017 r. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 5 Słoneczna Piątka w Wolsztynie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016 Załącznik 4 Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016 1. Zasady przyjęć do szkóły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st.warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Olsztynie Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 99 we Wrocławiu z dnia 08.02.2016r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 99 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W ŁODZI REGULAMIN NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W ŁODZI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w roku szkolnym 2019/2020 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/II/2018/2019 Dyrektora SP w Bolszewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w roku szkolnym 2018/2019 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/II/2017/2018 Dyrektora SP w Bolszewie z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019 Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śl.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śl. STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śl. Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli zgodnie z ustawą o systemie oświaty rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2018/2019 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3.2018 z dnia 12 lutego 2018 r dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 41 w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 W ŁODZI Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 113 IM

REGULAMIN PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 113 IM REGULAMIN PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 113 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 101 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 101 W ŁODZI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2018 z dnia 09.02.2018r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 101 W ŁODZI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 im Pluszowego Misia w Olsztynie z dnia 03 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 im Pluszowego Misia w Olsztynie z dnia 03 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 im Pluszowego Misia w Olsztynie z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 4 im Pluszowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 144 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 144 W ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PM 144 z dnia 29.02.2016r REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 144 W ŁODZI Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2017/2018 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Określone zostały także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Określone zostały także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Informacja na temat zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2018/2019 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola nr 34, w Warszawie z dnia 09.02.2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOEJ W ORLU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOEJ W ORLU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOEJ W ORLU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Seroczynie na rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Seroczynie na rok szkolny 2018/2019 REGULAMIN rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Seroczynie na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Zasady prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

Regulamin zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 11/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie Regulamin zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015 Wychowanie przedszkolne realizowane jest w: publicznych przedszkolach samorządowych - prowadzonych przez m.st. Warszawę, publicznych przedszkolach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2017/2018 z dnia 26.01.2018 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ FAMILIJNY POZNAŃ W WARSZAWIE NA ROK 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STRONIE BIURA EDUKACJI m. st.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STRONIE BIURA EDUKACJI m. st. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola nr 34, w Warszawie z dnia 09.02.2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Przedszkola nr 34, w Warszawie z dnia 20.02.2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 34 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 im. JANA MATEJKI W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 im. JANA MATEJKI W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 im. JANA MATEJKI W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne. Zasady rekrutacji do przedszkoli, punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2018/2019 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLI

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLI Zasady naboru dzieci 3-6 letnich do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2014/2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZDEBNIKU w roku szkolnym 2016/17

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZDEBNIKU w roku szkolnym 2016/17 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZDEBNIKU w roku szkolnym 2016/17 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 zostały opracowane na podstawie następujących aktów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne podstawowe są szkołami obwodowymi tzn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 183 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 183 W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6 /2015 dyrektora PM 183 w Łodzi z dnia 18.02.2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 183 W ŁODZI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne będzie dostępna dla rodziców w terminach określonych w harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim z dnia 06.03.2019r. REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

1) przedszkolu rozumie się przez to też oddziały przedszkolne, oddziały zamiejscowe,

1) przedszkolu rozumie się przez to też oddziały przedszkolne, oddziały zamiejscowe, INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZANOWNI RODZICE! Przekazujemy

Bardziej szczegółowo